A. C. COSIJN Adverteert in dit Blad. B lijoland's Bundergeld Detailing eoor Vremdeliegeoitrher BIJENKORF. Bahem cpde wonde Ki NIEW bergambj NIEUWER] MAGERHEID Gij behoeft niet te klagen over gal, slijm, maaglljden, tragj ontlasting, slechte scijaverte- ring, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloosheid toortsighaid, duizeligheid, hoofcfciijn, enss-, want door ’t gebruik van de Bo. 1B2( GOUDA Dit blad ve 1 fww ■a OLLFT/CHE-PO/T onovertrefbaar TELEF. No. 81 DE ss DOOR GOBI Spaart Uw schoenen AM FEUH Ongevallen-verzekering, mat dubbele ultkuerlng bij ongevallen Fijne gekruide St. Nieolaas dagelijks vereoh* Ambtenaren Wie zijn schoenen. niet eert Is de Erdal niet weerd I October a.a. bekwaam Bediende. Nerveuzer» en Zenuwzieken Ti hop mpMn ti HEUWIIK a/d. Zoutmansweg, aangenaam gebouwd LANDHUIS, VOOR DE VROUW 4- - Hygiaciaoha artikalaa PATEIT BKBEKSMIDDKLEN. ONZE AUTO-DIENST VOOR HET FRANCO THUIS BEZORGEN DER GOEDEREN BUITEN DEN HAAG AKKER’S KCOOSTERBALSEM i DEN HAAG 9858130 njjl, 9861 48 V.V.V. - GOUDA. D« Riemerstraat 2c/4. Den Haag. •t 1 3 Miss E. w- I Vv die Widen aan prikkelbaarheid an j, I MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG ZATERDAG Agent Boekhandel J. DE VEN, Wijdstraat 4. Gouda, Telef,, 375. Te Gouda ▼•rkrijgbaar Fil. HILLEN Kleiweg - Tel. 141. 298 7 15 IN ASSURANTIËN w heerlijk verzachtend en pijnstillend* mits het de echte Akker*» KLOOSTERS ALSEM ia. Een veel b Roman uit Sinds 1828 staat ffaside&iï&ui. 1 i «fi f!M 1 hM adonnemei pev kwartaal Franco per posl Abonnementei bij onze agent» Onze bureaux Redactie Telef. Ér is geen veria nerlijk zoo onafsch langen naar vrijhei - met apoortreln of tram. .*jj A. VERBURG, Spierinjilrail 85, Til. 663. Sanguinose is zuiver plantaardig. Sanguinose is een beproefd tonicum. Sanguinose verrijkt het bloed. w——.„„j versterkt de zenuwen. aan de hersenen, vermoeidheid. WIS ZICH HANS ABONNEERT, LtE T LIT 0 iOOTE ALGEMEENE DAGBLAD TOF 1 OCTOBER A.3. GRATIS. ADMINISTRATIE - N.Z. VOORBURGWAL AMSTE T - -- -vrw- —75 Sanguinose kost per fl. 2 by 6 fl. 11.- Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WAGHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., Rijks-. Gemeente-, Spoorw.-, Onderw. etc. VOORSCHOTTEN OOK ZONDER BORG. Br. m. postz. v. antw. Z. C. B. afd. 30 Mauritsweg 3, R’dam. 2214 8 Aichting Leiden Wassenaar Rljkadorp Oostdorp Endegeest Valkenburg Katwijk Katwijk a/Zse NoordwIJk Noordwljk a/Zee RIJnsburg Rijngeest Oegstgeest Poelgeest Lelden Leiderdorp Voorhout Voorschoten Veur Leldechendam Zonneveld Warmond wil gaarne alles ondernemen en bevorderen wat Gouda aantrekkelijker kan maken voor inwoner en vreemdeling. Daarvoor is noodig dat ieder Gouwenaar lid wordt van V. V. V. voor een of meer rijksdaalders per jaar. Helpt door Uw lidmaatschap mede nog d i t jaar de eerste duizend rijksdaalders bijeen te brengen’ De eerste honderd zijn er al! Het SecretariaatMARKT 31 wacht Uw opgaaf Schoone, volle lichaamsvormen door D. Fr. STEINER’b OOSTERSCHE KRACHTPIL- LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroond met gouden medailles en eere-diploma’s. In 68 weken tot 30 pond toeneming. Gega randeerd onschadeiyk. Door Artsen aanbe volen. Streng reëel. Vele dankbetuigingen. Prijs per doös van 100 stuks 3.50, 200 stuks 5.50, franco thuis onder rembours of na ontvangst van postwissel. FILIAAL GURSKI, Zeeetr. 21, Den Haag. 97) „Juist, mevrouw in uw positie mo zijn. De handeiss pen vooroordeelea scheai van Sir Au heel wat anders, geenen deiele atha goedkeuring of w> tuig staat al een wekten, mevrouw lady Perriam er l ,.gij zult 'i-i men dat ik u vai trotsche mevrouw vrouw van Hedinf de dochter van d OP deze wijte bej „Hebt ge ooit heid gezien", riq me, terwijl zij has haar pracht uitepri in haar kewigen perst van den rij -jvJ’o'. ni’1 Vei De V. S. ei Minister Stresem dag Genève verlat heeft hij voor de E gehouden waarin 1 waarin Duitschland Bette. In 1919» aldus zt Duitschland’s toela met aigemeene stei deze thans met al) ia toegejuicht. Hier hoefeer Duitschlanx aanaien ie gestegen het Duiteche volk na den verloren o heeft doorstaan. Zo hébben, indien wij ons langer afzijdig Het wa>s voor D moreele voldoening, bond werd opgenor Duitsche minister. Hij herinnende aa land op kolonies er ste wenschen op he stihe politiek: het 1 niteit over den Du 'Zelflbesch ikkingsred wees hij op hetgee huidige bespreking! paar duizend man pen, maar om de t Duitachland thans van den Volkeribon* wonden, dat het Saai is en tot Duitsdhl spoedig weer tot Di Tenslotte betoogde aan de belangen vt den Raad met meer wonden. Na den val van thans weer een stall ten, die overwinnaa moeten strijden. Sprekende over tieke toestanden, ze politiek zonder oom evenmin als dat in was. De zware bel ai sche volk op zich h hoeven het niet orr rieele armoede besli me man 'kan een it blikken. Voor de ge geen tyd van rust, lijken tijd geboren Willen wjj onzen nal te rieten. Wij verhei te Genève op dit g' stap voorwaarts he Indien wij, zoo eii de politieke vrijhek fers moeten brenge mende generatie all INGELANDEN worden herinnerd, dat op de laatste termijn van betaling van Rijnland’s bundergeld over 1926 zal verschijnen. 2359 15 H.H. COIFFEURS GEVRAAGD loon t 20.p. week en verval. JAN VOLLEMANS, Katshoek 17, Rotterdam. 2360 10 de uitvoert* AAN DE SPITS DER NEDERLANDSCHE DAGBLADEN DOOR DEGELIJKHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN RIJKDOM VAN INHOUD. aan water gelegen met eigen brug, gr. tuin, a/d. weg Gouda-Bodegraven. Het huis bevat 6 kamers, keuken, kelder en bergplaatsen, gelijkvloersle verd. zolder met 5 slaapkamers. Koopprijs f 17.000. Te bevragen bij S. TIMMER Zn. bouwkundigen, Sumatrastraat 330, Den Haag. 2356 16 I Wortelbocr** Kruiden ff Wort.lboer’s Pillen van Jacoba Maria Wortelboer van Oude Peltela, zijt gé binnffl) enkele dagen weer fnsch en opg«ikna.pt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zon ovet- de heilzame uitwerking. Overal ver rugbaar cent. 40 Suooes varaaltarj. lal. gratia. MAISON SANTÉ 1BM Sahlekada 16Sa ROTTERDAM. MvreMè bAxV m Dr. WEISE, sich zelf mtbrcken 20 r /O.»: verkrijgbaar Geen ander ia zoo beroemd bij brand- en anij- wonden, builen, ontvellingen, maar tevena ook voor kloven, ruwe handen, echrafalheid en wintervoeten.. Emballage wordt berekend, en mits franco geretourneerd) jBergeohenhoelc fprpn dan Lnct. I?. L ;..leuw«rkerk terugge- iMoordrecht jZavenhulzen Gouda DEN HAAQ over zenuwziekten. E 1 ,u:e 1'lr( Ri DIHIDAO VRUME <ichling WeitlMd Lo osduinen Kijkduin -:._lde Monster 's-Gravenzande Naaldwijk Torenzlcht Westerlee den Hoorn de Lier St. Maartenereoht Kwlntsheul Poeldijk Wateringen Hoek v. Holland Schiedam Vlaardlngen Maassluis Kethel Maasland Maasdijk Schipluiden Wij bezorfen gratis voor U de goederen naar Bagage-depóts SS. of IIS.M. liet ontvangst bewijs hiervoor wordt aan de Ceotraal-Cassa afgegeven. Eau huiwapothuk op l’ mag dan ook nargena ontL.- Eiadil d. aiouwa verpakking in carton*, t 20 50*i./l.-1 lOOnr /Pl Ov.nl MAANDAO WOINSDAO VRIJDAG ZATIRDAD Richting Botterdam TeXl! Delft Overschie de Zweth Rotterdam R dam (Feyenoord Hillegersberg DONDIROaa Richt ng Boskoop en fioodd Leidsohendam Wildveen Stompwljk Zuldbuurt Zoeterwoude Gelderswoude Hazerswoude Benthuizen Alphen a/d Rijn Boskoop Waddinxveen Zegwaard Zoetermeer Nootdorp PIJnaoker Berkel Bei tegen den kost- prijs - nomen. Twaalf voordealen van da Sanguinose Sanguinose is zuiver plantaardig. Sanguinose is een beproefd tonicum. Sanguinose Sanguinose geeft kracht Sanguinose overwiht de Sanguinose bestrijdt de influënza. Sanguinose verdryft de malaria. Sanguinose wekt uw eetlust op. Sanguinose maakt uw slaap diep en verkwikkend. Sanguinose bevordert een algeheele lèvensoipgewektheid. by 12 fi. 21.—.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3