IN ■'“T ering, gevallen NIEUWS- EN. ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Donderdag 23 September l»26 Mo. 16262 F. No. 81 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWOK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVeEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen «inose igen leken I Hen - Overal I BERGAMBACHT, ÖERKENWOUDE, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, ,.r. en*. - ------w Met ingang van 1 October 1926 b*alnt het nlewwe kwartaal ■-4j FEUILLETON. HOOR GQL’l) VERBLIND, I r i I plaatsing da, Te|ef„ 375. 'en Haag. oen zat Edmund, al- sombere welke onlangs "e binnen aar eens, 91M 40 Zij, die zich met ingang van dien datum op de GOUDSCHE COURANT abonneeren, ontvangen de vanaf heden tot dien datum verschijnende nummers gratis. Nieuwe abonnementen worden aangenomen aan het Bureau MARKT 31, GOUDA, door dnae loopers en bij onze agenten in de verschillende gemeenten buiten Gouda. bestudeeren reserves, geformuleerd door den Senaat der 8- voor de toetre ding van Aimerika tot het Hof heeft haar werkzaamheden ibeëindigd en het ontwerp van een slot-acte gedeponeerd. In dete acte wordt geconstateerd, dat de gedele geerden, betreurend dat zij niet hebban kunnen profiteeren van de aanwezigheid van een vertegenwoordiger der V. S. de reserves en voorwaarden der V. S. hebben bestudeerd waarbij 7. ij ®ich voortdurend hebben laten leiden dooj- den vurigen wensdh in de grootst mogelijke mate vol doening te geven aan de Vereen igde Stateïi. De commissie heeft erkend, dat de toetre ding der V. S. op speciale voorwaarddn overeenstemming noodig maakt tusschen de V. S. en de staten, die het protocol getee- kend hebben. Volgens een bericht van hét Zw. T. A. heeft de commissie een reeks conclusies uitgewerkt, die den weg moeten voorberei den voor bvereerifStemtoing tussohen de V- S. en de onderteekenflars va,n het protocol van het Haagsche Hof. DÈ DIRECTIE. uit het land der Edda met open hart en armen verwelkomen als gesproten uit oen stamverwant volk, waar hier te weinig wondt van gerept. Zoo zullen meteen nieuwe banden van vriendschap worden gesmeed tusechen do vreedzame Noordprvolken en de nijvere ge meenschap der lage landen aan het vrije Noordzeestrand. Zoo wordt eens, onder Gods zegen, 's lands toekomst gelegd in de handen van hét jonge vorstelijk paar, dat een gewichtige toekomst wacht. ENGELAND. x Verkoop van illustraties en weekbladen. ^Naar de Daily Mail meldt, zou de ver koop van sir John Ellerman’s bladen thans zoo goed al» beslist zijn. Zooala reed» Is gemeld, omvat de verkoop o.a. de Tatler, de Sketch, de Illustrated London News, de Sphere, Eve en verschillende vakbladen en zou de prijs tussohen de 2 en 3 miljoen pond bedragen. De kooper is William Har- ritson, eigenaar of deelheibber in tal van papierfabrieken in Engeland, zoowel ala in Duitschland. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De typhus-epidemie in Hannover- Niet minder dan 45.000 inwoners van Hannover hebben gébruik gemaakt van de door de gemeente geboden gelegenheid om zich gratis te laten inenten. In den loop van den dag is het aantal typfliuspatiënten gisteren gestegen tot 1729, dat der sterfgevallen tot 93. Uit verschillende plaatsen in Westfalen komen thans ook berichten, volgens welke men daar eveneens talrijke typhusgevallan heeft geconstateerd. Alleen jn 'het plaatsje Koniz zijn reeds vijf van de vjjf-en-veertig patiënten overleden. Paratyphus aan den Rijn en in Fulda. Jn een groot aantal gemeenten in hft uen noog loouie Kleuren, eu zwQurthi pieuhtig dut Sylvia, Lady Perriam, npoil nicer zon genoemd worden. ,i i -t i i r i i t t De dag brak aan waa/op Sylvia lu minui Standen voor de eerste maal zou weerzien, sedert hun. droevig afscheid op het kerkhof. Kort nadat hij in he. land was gekomen, hoorde zij dat Hij terug was door r ijnheer Bain. d.e dit bericht als terloops mededeelde, maar niettemin de uitwerking dier raededee- ling op Sylvia met scherpe» blik waar nam. Een. hoogroode koortsachtige blos verspreidde zich over de bleeke wan gen, naar w<b> reeds weder verdwe nen e^r Sir 'Aubrey tijd had gehad dit op te merken. ..Mijnheer Standen is bij de bank geplaatst”, zeide de rentmeester, die het gesprek wat langer wilde rekken. ,,De' Westeirsche Vereeniging. zooals ze genoemd wordt, is een bank-assooi atie. Iedereen had er den mond vol van, Niemand had gedacht dat de jon ge Standen werk zou zoeken. Hij heeft ruim genoeg om van te leven, hoewel ik geloof dat hij vooralsnog geheel af hankelijk is van de oude mevrouw ..Ik stel geen belang in mijnheer Standen noch ii> zijn zaken,’’ zei de taron op deftigen toon en dus spral mijnheer Rain er gèen woord meer over. Verscheidene Zondagen na hun aar kornet op het landgoed, begaven Sy GOUIMIIE («HUM ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkrmg): 15 regels 1.30 elke regel meer 0-25. Van buiten Gouda en den bezo^gkring: 1—-5 regels 1.55, elke regel meer 0-30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hoogêr. Qewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiak kunnen worden ingezonden door tusschenkomet van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde ran opname verzekerd te zijn. I district Wakléhut zjjn de laatste dagen ge vallen van paratyphus geconstateerd. Het aantal steeg reeds tot 48. Sterfge vallen kwamen tot dusver nog niet voor. Roodvonk. In Hindenburg in Silezië, heeft de rood vonk een zoodanigen omvang aangenomen, dat er special barakken moesten woadeh opgeslagen voor het onderbrengen der pa tiënten. De laatste dagen ajjn acht sterfgevallen aan roodvonk voorgekomen. BELGIë. Prins I^eopold’s verloving en de politiek. De Prinses uit het hooge Noorden. De (Brusselse he) Standaard toont zich al zeer ongerust over de mogeljjke gevol gen van een Fransoh-iDuitsche toenadering. Hij meent dat België heel wat zwakker zou worden, wanneer het °°‘t tot een vet- bond tussohen Parijs en Berlijn komt en herinnert aan de besprekingen diie Bis marck indertijd met Napoleqn III te Bi arritz gehad heeft, waarbij België aan Frankrjjk werd geschonken. Wjj rijn ech ter nog lang niet te Biarritz en zelfs daar was men nog ver van de verwezenlijking van die plannen. Intussdhen is de beschou wing yan het Brussel sche blad toch wel karakteristiek. Het wil zidh blijkbaar ge heel by de Engelsdhe politiek aansluiten en herinnert in dït geval nog eens aan de woorden welke d» <Engelsche gezant te Brussel onlangs in Antwerpen gesproken heeft en waarin Engeland'» steun tegen iederen aanval beloofd werd. 'Niet minder karakteristiek is het slot van het artikel dat als volgt luidt: Een gansch bijzondere beteekenis krijgt dan in deze omstandigheden, de plechtige bekendmaking der verloving van kroon prins Leopold, die eens geroepen zal wor den om 's lands bewind in handen te n4- men. Zijn toekomstige gemalin, die eens ’s lands koningin zal wezen .stamt uit een vorstelijke familie van het Hooge Noorden- Haar naam herinnert aan de NoorseRe sagen, vol epische grootechlheid maar ook vol beelden van ontroerende trouw. On$e Vlaamsche dichters hebben ar stof gevon den voor grootsche scheppingen in proza en dicht. En ons volk zal de mooie prinses^ ledën uit de enquête-commlssie voor de mijnindustrie onder voorzitterschap van Sir Herbert Samuel dat dan een beslissing zafl nemen. De premier heeft aan de mijneigenaren dringend verzocht, deel te nemen aan de onderhandelingen met de mijnwerker al el ders. 97, --L— „Juist, mevrouw Toynbee. menschen in uw positie moeten zeer kieskeurig zijn. De handelsstaiid is vol bekrom pen vooroordeeleu maar met men den van Sir Aubrey's stand is dit heel wat anders. Hun positie is In geenen deele afhankelijk van iemands goedkeuring of welmeenen. Mijn rfi- tuig staat al een half uur of mij te wachten, mevrouw Toypbee,” voegeje lady Perriam er bij tprwijl ze arhei- „gij zult ’t m»j niet kwalijk ne men dat ik u vaarwel zeg." En de troische mevrouw Toynbee, de rijkste vrouiw van Hedingham, zag zich door de dochter vqn den dorpsonderwijzer op deze wijze bejegend. „Hebt ge ooit zwik1 een. onbesschdj- neid geeien”, riep de beleedigdo di- m® terwijl zij haar zijden kleed in al na«r pracht uitspreidde en plaatana^i m haar keurige» landauer, onlani wmt van den rijtuigmaker gekomeii. De besprékingen pisschen de voornaamste mjjnwerkersleiders en de Britsche regeeriitg zullen heden worden voortgezet, en men ver wacht dat een nieuwe flbelangrjjke stap aan staande Is, om tot een oplossing van het conflict te komen, ofschoon op het oogea- blik de wijze, waarop dit zal geschiedéh, geheim gehouden wondt. Naar verluidt zouden de mijnwerkerslel- ders zjch bereid verHaandhcbben, te on derhandelen over loonsvermindering en ver lenging van den arbeidstijd. Ingeval geen overeenstemming met de mijneigenaren zou V.U fu UUiU Z»».n ..erkjie in het dal, alwaar een preg nant iederen Zondag twee mauen uen dienst leidde tot voorlichting eunér kleine vergadering, van de omliggende goriuchten kerkwaarts gekomen. Op ze keren mooien zonnig en rusulag in ne begin van December, stelde Bit Au brey voor om naar de kerk te Heding- ham te gaan. ,,lk hoor liever Vancourt dan Smiallman preek en zei de baron. ..We kunnen even goed naar Hedmg- ham njdón.” Sylvia kreeg een gevoel alsof hair keel werd- toegenepen, hetgeen haar belette ja of neen ep zijn voorstel |e zeggen. Ze zou hen* dus weerzien, dien Edmund Standen, wie» zij een maal eeuwige trouw had gezworen. Zij vreesde hem te Zien, en toch ver langde zij er naar dat nooit vergeten gelaat, al was 't slechts voor een en- ABONNEMENTSPRIJS: per kwart*», 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen uan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—0 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ITALIS. De instelling van de doodstraf. Naar uit Rome wordt 'gemeld, zal de a.«. ministerraad, vastgesteld op lOctober, aen meer dan gewone belangrijkheid hebben in verband met de beraadslaging en de te ne men beslissing over het door den ministei van justitie in te dienen ontwerp betrer- fende invoering vande doodstraf. De minister zal zijn ontwerp toedichten met een exposé over de talrijke redenen van staatsbelang, welke voor toepawiine van de doodstraf pleiten. GRIEKENLAND. De eX-koning van Griekenland. Volgens een bericht uit Milaan is de koning George van Griekenland via Milaan naar Boekarest vertrokken. Naar verluidt zal hij te Boekarest 601 familieraad presideeren .waarbij het herstel der monarchie in Griekenland aou worden besprokejL? Verklaringen van Dr. Stresemann. De V. S. en het Haagsche Hdf. Minister Stresemann heeft gisterenmid dag Genève verlaten en voor zijn vertrek heeft hjj voor de Duitsche kolonie een rode gehouden .waarin hjf de moeilijke positie waarin Duitschland heeft vetkeerdi uiteop- zett». In 1919, aldus zeide Stresemann, wetd Duitschland’s toelating tob den Volkenbond met algemeene stemmen afgewezen, terwijl deze thans met algemeene stemmen warm toegejuicht. Hierin komt tot uitdrukking, hoeseer Duitschland in de laatste 6 jaar In aanzien is gestegen. Het beteekent ook, dht het Duitsche volk den proeftijd, welke het na den verloren oorlog is opigeleigd, go£4 heeft doorstaan. Zouden wjj juist gehandeld hehlben, indien wij als een pruilend kihd ons langer afzijdig haddén gehouden? Het was voor Duitsdhland een groote moreele voldoening, dat het in den Volken bond werd opgenomen, «oo vervolgde de Duitsche minister. Hjj herinnerde aan het recht van Duitsch land op kolonies en noemde als voornaam ste wenschen op het gebied der buitenland-7 Mhe politiek: het heretel van de »oüver|i- niteit over den Duitschen bodem en het zelfbeschikkingsrecht der volken. Vender wees htf op hetgeen reeds bereikt is I>e huidige besprekingen gaan niet om epn paar duizend man minder Ibezettingstrae pen, maar om de totale ontruiming, daar Duitséhland thans gelijkgerechtigd lid i« van den Volkenbond. Ook moet gehoopt worden, dat het Saargebied, hetwelk Duitsch is en tot Duitschland willen terugkeéren. spoedig weer tot Duitechland zal behoorem- Tenslotte betoogde Stresemann, dat voort aan de belangen van Memel en Dantzig fn den Raad met meer begrip behartigd zullen wonden. Na den val van de mark hebben wij thans weer een stabiel geld .terwijl de sta ten, die overwinnaars waren, daarvoor nog moeten strijden. Sprekende over de binnenlandsche poli tieke toestanden, geide Stresemann, dat een politiek zonder compromissen niet bestaat, evenmin als dat in hét verleden het geMa’ was. De zware belastingen, welke het Dujt- sehe volk op zich heeft moeten nemen, be hoeven het niet omlaag te brengen. Mate rieel© armoede beslist nog niets, ook de ar me man kan een ieder vrij in de oogen blikken. Voor de generatie van thans is er geen tijd van rust. Wjj zjjn in een moei- j lijken tjjd geboren en moeten dat dragen, willen wjj onzen nakomelingen vrijheid ach terlaten. Wij verheugen ons, dat wij thans te Genève op dit gebied een belangrijken stap voorwaarts hebben gedaan. 1 Indien wij, zoo eindigde de minister, vopr de politieke vrijheid gToote financieele Of fers moeten brengen, zal daardoor de 1*>- 1 mende generatie althan© vrjj zijn. Er is geen verlangen, dat van ons in- nerlijk zoo onafscheidbaar is als het ver- i langen naar vrijheid. Een veel bewogen i»v«n. Roman uit het Engetech van Mias E. B'RADDON. Het geschil in de mijnindustrie. Tegenover de vertegenwoordigers der pers liet de Minister zich met erkentelijk heid uit over den geest van samenwerking te Genève, waar het individualisme der Molken zeer sterk ontwikkeld is. Stresemann bevestigde vervolgens, dfct zjjn besprekingen met Briand niet meer lie pen over de beperking van het bezettings leger in het Rijnland maar over de volledi ge ontruiming, alsmede over de teruggaaf van het Saargebied aan Duitsdhland en dft hij, in vertrand met een eventueele stem ming in het Saargebied had gesproken van het zelfbeMhikkingsrecht der volken. De bewering, als zou hij toespelingen hebben gemaaakt op Oostenrijk en zelfs op Tirol, zooals een Milaneesch blad had ge schreven, was volkomen onjuist. Het was belachelijk, te gelooven dat Europa te Thoiry opnieuw verdeeld was. De verbetering der betrekkingen tue- schen Frankrijk en Duitschland had aan zienlijke vorderingen gemaakt. Deze veilbe tering vormde de kern van de groote quaes- tie der Europeesche verzoening. Ten slotte deelde Stresemann mede, dat Duitsdhland geen permanent vertegenwoor diger bü den Volkenbond zal benoemen, daar hij, Strêsemann, zélfs indien dit moge lijk was, de zittingen van Raad en Verga dering zou liijwonen om zijn persoonlijke betrekkingen te versterken met de man nen, wier groote ervaring tot dusver den Volkenbond heeft geleid. Stresemann verklaarde nog ,dat hij uit Genève voldaan wr hui» terugfcei- wmrion irfH een aeheidngereoèt de’ -- moeteh WÖWmi Ingestem bestaande uit viér Volgens de „Kölndsche Zeitung” heeft Stresemann vóór zijn vertrek nog verschil lende belangrijke besprekingen gehoudeti, o.m. met den gecretaris-generaal van dén Volkenbond over de benoeming in de toe komst van een Duitschen adjunct-secreta- ris-generaal. Daanbü werd ook de vraag ter sprake gebracht of en wanneer de VOl- kenbondsraad te Berlijn zail vergaderen. Naar de „K. Z.” meent te weten, zou deze vergadering te Berlijn, niet, zooals mfn .oorspronkelijk meende, in December plaats vinden, maar in Maart van het volgende jaar daar eerst met 1 Januari Duitsch per soneel by het secretariaat wordt aangestekl. In Maart zou het dan reeds voldoende in gewerkt kunnen zijn, om een vergadering in Berlijn mogelijk te maken. In dit geval zóTT Duitschland er waarschijnlijk ook O voorkeur aan geven het voorzitterschap van den Raad eerst in een op Duitsdher bodem bijeenkomende Raadsvergadering uit te oefenen. De commissie uit de conferentie der sta ten, die het statuut van het Haagsche Hóf geteekend hebben en die belast was met hét en waaraan aue vtvüeieTingeii vVarou adngebraclit. „Natuurlijk nies, ma maai- u Jiadt ons zulk een veriiederiiig kunnen be sparen als u miijn raad had gevolgd antwoordde Juliana Toynbee scherp. ..Elledig schepsel’ riep tylith, de jbngere ztisldr, op Lady Perriam' dob- lendie. i i| ,,Ons zoo te behandelen, terwijl ik juist bevriend met haar wilde wordéji, louter uit goedhartigheid, ging me vrouw Toynbee vóórt. ,.Wat kan i»ij weten van 't geven van diners, of ydn al die dingen, die aan haar stand ve^- bondên zijn Ze heeft jujst een vrieft din noodig die van die dingen onder vinding heeft, en die haar daarbij niet raad en daad ten dienste kan staan Mijn diner's zijn dóór 't heele graaf schap wijd en zijd besproken en gp- roemd. en 'ik zou geen moeite hebben ontzien om haar op den weg te hql- pen als ze zich dankbaar hadl betoond.’ ..Ze weët niet wat dankbaarheid ig” hernam Juliana’’, en wat partijen dp Perriar aangaat, ik zou er mijn voe ten zelfs niet willen zetten, al zond ze ons iedere week eene formieele invita tie. Maar buitendien, iedereen weet dat Sir Aubrey als een kluizenaar leQtt en ik geloof niet dat er veel kans bp staat dat er ooit partijenjgajUen gege ven waHtep.” Zoo pratende reden de dames voost ij. en zaj waren zeer opgewonden en hajl- kel oogenblik. terug te zien. De kerk zag er hei'der en vroo ijk uii op dien wintermorgen, en de op wekkende zonneschijn gaf aan alles vriéndelijke tint. Sir Aubrey be ften groote vierkante zitplaats in t koor, het meest aristocratische ge deelte van het gebouw, een bank zóo dicht bij ’t altaar geplaatst als maar mogelijk was. om ioo te zeggen bip- nen het heiligdom'een bank die rij keiljk voorzien was met roode kussens keurige voetonbanken. gebeden!>oekdn van het grootste formant, in rood Kus POLEN. Een spoorwegongeluk. Dinsdagavond is bij het station Cier- wionka een uit Kattoiwita komende perso- Rl^Huiêer geooiKjen vn waarop ae rei rianreche wapens prijkten. Deze zitplaatsen in t koor waren hooger dan de ruimte in de kerk, en van Sir Aubrey s bank had) Sylvia t voile gezicht op de bewoners van Dean Houpe, die in een bank tegenover haar in den midden vleugel zaten. Daar, zaten ze allen mevrouw Standen, net bleeke yyeeuwtje uit Demerary, met een klein meisje van zes jaar aanjiare zijde, Esther Rochdale en Ed lew in den rouw, een zeer groep. Geen enkele maal gedurende den dienst richtte Edmund den blik naar den kant waar Éylvia zat. Dio donke re oogen waren bijkans onafgewend op zijn boek gelveptigd. Sylvia herin nerde zich hoe hij vroeger, hoewel aandachtig en godvruchtig, niet altijd ieder woord van den dienst met zoo veel ijver had gevolgd. Sir Aubrey en zijne vrouw verlieten de kerk door een kleine zijdeur het was een der voorechten van de per sonen die plaatsen in 't koor hadden, van deze deur gebruik te mogen ma ken maar op ’t kerkhof werd Sir Aubrey staande gehouden door een broeder landeigenaar, en terwijl zij op het smalle voetpad stonden, dicht bij dal slechts al te wel bekende monu ment van de Bossiney’8, gingen Ed mund en Esther Rochdale hen voorbij. (Wordt vervolgdAy 4

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1