"b&nbnZIndT Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. nentreïn ,vermoedellyk tengevolge van met- inachtneming der signalen, op een goede rentrein geloopen. Twee wagons van den goederentrein werden volkomen vernield, drie andere stortten van den djjk. De loco motief van den personentrein bleef aan de Birawkabrug boven een ca. 10 m. diepen afgrond hangen. Menschenlevens zijn niet te betreuren, wel werden enkelen gekwetst. De Nominatie voor den Voorzitter l der Tweede Kamer. In tegenwoordigheid van leden van hel Civiel 0 en Militaire Huis dor Ko ningin, die anibtsoostuunn, of uniform ^droegen, hoeft H. M. d© Koningin gis terochtend ten 11 ure in het Konink lijk Paleis aa-n het Noordteind© ontvan gen de commissie uit d© Tweed© Ka mer, belast m©t d© aanbieding aan cie Koningin van de door d© Kamer op gemaakte voordracht voor het voorzit terschap voor. het zittingjaar 1926-1927. De commissie bestond' uit de hoeren Schokking, voorzitter der deputatie van Wijnbergen, Joekes, van der Hei de, Beumer, Boon, Bijleveld1 en Kor- tenhorsf. Do hoeren Schokking, van Wijnber- goiS, Beumer, Boon en Kortenhorst droegen het ambtsgewaad van Kamer lid, d© heer Bijleveld, dtie vroeger Mi nister van Marine was, had het minls- tersoofituum aan. de hoeren Joekes en van der Helde droegen zwarte burger- kleeding. Do loden der commissie hadden zich in auto's, begeleid door boden van de Tweed© Kalmer, van het Kamergebouw eerst'naar het Paleis begetven en kerf den op dezelfde wijze naar het Bin nenhof teTUg. Voorzitter Tan de Tweede Kamer. Bij Kon. besluit van 22 September is tot voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor liet tijdvak der tegenwoordige zitting benoemd jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, lid van die Kamer. De Koningin naar de legeroefeningen* De Koningin is gistermiddag om 4 uur 40 per gewonen staatsspoortrein waarin zioh vijf wagons van Hr. Ms eigen trein bevonden, o.a. het salon rijtuig, d© slaapwagen en d© keuken wagen, uit de residentie vertrokken, ter bijwoning, vanochtend vroeg van een ged©elt# der groot© legeroefenin- gen. De Koningin-Moeder in het Schwarzwald. De Koningin-Moeder is gisteravond met gevolg te Freudenstadt in Duitsch iand aangekomen, waar H. M. eenigcn tijd denkt te vertoeven. Zij nam haar intrek in het Kurhaus Waldilust". I e gelijkertijd is in Freudenstadt voor een kort verblijf de gewezen Groot hertog van Hessen met zijn gezin ge arriveerd. De tariefsverlaging bij de Posterijen. Men ingang van i v_/Cioo©t- u.s. zijd de volgende wijzigingen iu ue posua rievetij aangebraem biniieniaiiusciie brieiKaarten cent ©xpressebesteliing van brief poet zendi ng en m hei biuneu- landsch verkeer 20 ceni idem van postpakketten 30 cent expresserechl voor internationaal verkeer ongewij zigd recht poetchèques verkeer)me' meer dan 1 K.G. 30 cent boven l tm. 3 K.G. 40 cent boven 3 t.ui. K.G 50 oent. Het tarief voor brieven en briefkaar teil naar Ned.-lnd5ö, Suriname en Lu racao per landmail is gelijkgesteld aai het tarief dat bij verzending van brie ven e«Y briefkaarten per zeepost vai toepassing ig. (Ook voor brieven en briefkaarten uit Ned.-lnddë, Suriname en Curacao naar Nederland geldt bij verzending per landmail hetzelfde ta rief als bij verzending per zeepost). Het port d©r briefkaarten naar Ned Indiö, Suriname en Curacao (landmai au zeepost) bedraagt 5 cent. Briefkaarten in het grensverkeer met België en Duitschiand eveneens 5 cent Het recht van verzekering voor brie ven en doosjes met aangegeven waar den naar Ned.-Indië. Suriname en lu racao, ook bij verzending per landmail bedraagt 5 cent per f 150 of gedeelte Vyfin f 150. Niet periodieke stukken, welke on 'geadresseerd worden verzonden niet de bedoeling, dat de®e stukken huis aan huis worden besteld, behoeven voort aan slechts bij ten minste 100 met el kander overeenstemmende ewemplnron gelijktijdig ten kantor© te wonden aan geboden. Gedrukt drukte stukkenin den vorm' van periodieke uitgaven, welke tenminste eenmaal per maand worden verzonden kunnen voortaan bij abonnement wor den gefrankeerd' zonder te zijn afge handeld korting op het port der stuk ken wordt in dat geval niet verleend. Het hier te land© geheven commis sieloon wegens door d© postkantoren geleverd© abonnement en op buhen- lamdsche nieuwsbladen en tijdschriften wordt mot ingang van l Januari 1927 verlaagd1. De gewijzigd© prijzen rullen nader medegedeeld' worden Het spoorwegongeluk by de Vink. Men is thans bezig, op de plaats van hot ongeluk twe© bokken op te slaan om de truck» van de D- cm van de A B-wagens, die nog in d© s'oot liggen, op te takel et*. Hiermede zal waar schijnlijk nog een week gemoeid zHn Vermoed wordt, dat in d© ploot nog wel eeauge goederen van passagiers ol uit d©n bagagewagen zuuen uggen. Reeds zijn opgehaald' een zak mei kleeren van een visscher, een takel en een doos met films, die als spoedbe stelling werd&i vervoerd. Onder moer wordt nog vermist d© beurs van me vrouw Lobo-Braakensiek. Een der gewonden, d© heer Metz, uit Rotterdam, heeft gisteren een ope ratie ondergaan, die goed is gelukt. De andere patiënten maken het goed. De collectieve arbeidscontracten. Een wetsontwerp tot regeling ingediend. Ingediend is een wetsontwerp, hou dend© regeling van d© collectieve ar beidsovereenkomst. Blijkens de Memorie van Toelichting bepaalt dit wetsontwerp zien to. ue burgerrechtelijke regeling. Daarmede is niet beslisi, dat d© publiekrechtelij ke regeling achter wege 'blijft. De re- geering heeft haar standpunt te dien aanwien nog niet bepaald, doch de burgerrechtelijke regeling heeft be staansrecht, ook afgezien van een wet telijke regeling der verbindendverkla ring, en dit is geen reden de burger rechtelijke regeling langer uil te s el len. De regeling zooals zij is ontwor pen vormt in geen geval een belegsel tegen een publiekrechtelijken uitbouw. In artikel 1 wordt een omschrijving gegeven vam hetgeen onder' collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan. D© nieuwe definitie is ruimer dan de tot nu toe gebruikte. Ten eerste omdat de collectieve arbeidsovereenkomst niet beperkt is tot d© arbeidsvoorwaarden betreffend© de arbeidsovereenkomst maar ook betrekking kan hebben tot de overeenkomst tot het verrichten van, arbeid', welke juridipdh niet zijn ar beidsovereenkomsten, doch aannemen van werken. Men denk© hier b.v. aan tuinwerken. Of d© overeenkomst tol het verrichten van diensten. Artikel 2 eisoht dat d© statuien cener vereeniging. welke is opgericht om do vakbelangen harer leden te bevorde ren, de gelegenheid tot het aangaan van een collectieve arbeidsovereeu komst met name noemen. Waar het collectief arbeidscontract een gewichtig contract is, wordt daar voor e*n acte voorgeschreven. In arti kel 3 wordt bepaald', dat een ontier- hamdsche acte voldoende is. Artikel 6 bepaalt, dat een verande ring in de statuaire bepalingen niet werkt ten aanzien van een reeds loo- pende ca. tenzij met goedvinden van d© andere partij bij die c.a. In artikel 8 wordt de kwestie gere geld', wat de taak is dier vereeniging ten a/amzien van d© voorschriften in de c.a. geldende voor haar lefren. Daarbij is een tusschenweg gezocht een ga rantieplicht voor de vereeniging bestaat niet, doch zij is gehouden te bevorde ren, in de mate. als d© goe^e trouw medebrengt d© te hunnen aanzien ge stelde bepalingen na te komen. De ver eeniging is er dus niet mee af, door zich van medewerking te onthouden neen. zij is tot medewerking verplicht Wie door het contraot gebonden zijn. l-o anUeitn^y, iü en li rege^u wie door een c.a. gebonden zijn. 11 ei omwerp huidigi üaarbij het voigende systeem 1. tegenwoordige en toekomstige ie- oen der vereeniging worden door de c.a. gebonden 2. bij d© statuten der vereeniging h.an een uittredingsrecht worden gege ven, met hei gevolg, dat het lid, det- welk daarvan gebruik maakt, met ge bonden wordt 3. het lid, dat eenmaal iu gevo.ge 1 gebonden is, blijft ook na verlies van het lidmaatschap gebonden, ven zij de c.a. anders bepaalt. Artikel 12 regelt de verhouding tus- schen d© c.a. en het individiueele con tract. Artikel 13 zegt, dat de bepalingen van d© c. a. gelden, voorzoover betreft een materie waarover het individueele contract zwijgt. In artikel 14 wordt bepaald, dat de werkgever, die door Be o. a. gebon den is, de arbeidsvoorwaarden moet in acht nemen,, ook indien hij een overeenkomst sluit met een niet-gebon- den arbeider. Het artikel geldt alleen voor den werkgever, niet ook voor den arbeider. Volgens artikel 15 is ee« vereeni ging medebevoegd/ een vordering tn te stellen namens haair leden, die scha de lijden door overtreding van ©enige verplichting der c. a. Artikel 16 legt vast, dat ooit onstof felijk© schade fnoet worden vergoed, terwijl artikel 17 vaststelt, dat de c. a' van d© beide vorige artikelen afwij kend© regelen kan geven. Zoo kan de schadevergoeding worden vervangen door oen vaste boete enz. In artikel 18 wordt d© duur van de c- a. begrensd tot vijf jaren. Verlen ging is steeds mogelijk, mits partijen nimmer voor langer tijd gebonden zijn, don vijf achtereenvolgend© jaren, te rekenen van het tijdstip, waarop de verlenging wordt overeengekomen. De nieuwe gemeente-secretaris van Amsterdam. De gemeenteraad van Amsterdam benoemd© gisteren tot seeretatris der gemeente in de vacatur©-|->lt fcnbu rg ?c". R°pvers, thans adminis tratief directeur van Publieke Werken aldaar. 4 i ug neer hoovers cue op t>U-jangen tot de*> tuiictie werd benoctnia, begon zijn loopbaan ais journalist en wui aan ae ,,bredüson© courant loon hein een p.aiats werd aangeboden op de secretarie van Breda, bedankte hij naar voor, omdat hij aan de journalisiuïk de voorkeur gat. in 1894 kon hij daar een hocfe^ren rang krijgen en nu ac cepteerde \ij deze betrekking. JNauwedijk» twe© jaar op d© seoreta- rie te Breöa, beliaatld© hij, zonder ©enige leiding te hebben genoten, liet radicaal van candiidaat-secretaris met zeer Ivooge cijfers. Kort daarop werd h»j benoemd tot gemeentesecretaris van Voortiouit (Z.-H.). Tijdens zijn verblijf in deze gemeente liep hij college aan de hoogesohool te Leiden en mocht zich verheugen in d© bijzondere vriend schap van prof Oppenbeim, die hem tot aan zijn dood zijn vriendschap bleef schenken. Mr. Treub, in 1896 wethouder der gemeente" Amsterdam, zag in, dat da secretarie van Amsterdam jonge en krachtig© menschen noodig had1 en be vorderd©, dat verschillende ambt en a - ren, die in den land© ©enigen naam hadden gemaakt, aan onze- secrotario worden verbonden. Onder hen behoor de ook d© heer Roovers. Merkwaardig© getuigenis legde d© bur gemeester Jhr. mr. dT. A. Röell af in een raadsvergadering, toen hij opmerk te .,dat aan het hoofd/ der afdeeling Publiek© Werken een autodidact op juridisch gebied staat, die, al is hij geen Meester in'de Rechten, zich met vele Meesters in d© Rechten kan me ten". In 1917 volgde rijn benoeming tot referendaris; in 1918 tot admin'stra tour ter secretarie in 1921 werd hem d© 'hoogste rang toegekend', n.l. de rang van directeur ter Seri-etarie Prof. dr. N. Voorhoeve. De gemeenteraad, van Amsterdam heeft benoemd1 tot buitengewoon hoog leeraar in de Röntgenologie aan ue universiteit aldaar dr. N. Voorhoeve. GEMENGDE BERICHTEN. De ongeregeldheden te Assen. Nog enkele bijzonderheden. Yam militaire zijue werd aan üe As ser u. nog medegeueetu, uat ue op Maandag voorgesenreveu marscii niet zwaar was, Door de ongunstige ligging der oetenterroinpn en het leu uai steeds meer terrein voor militaire oete- ningen worde verboden, tengevolge waarvan het makon van militaire oete- ntngen in ©enigszins gjooter verband steeds moeilijker wordt, is het maken van een tnarsch van ©enigen dugr voor het houden dier oefeningen telkens noodzakelijk. Was het weer normaal geweest, zeker yzou dan geen enkele der manschappen noch van den marsch noch van de oefeningen ook maar uen minsten last hebben gehad. Door de ondragelijke hitte, die vooral s mid dags op het heideveld' heersobte, werd de toestand echter steeds minder en eiechte die uitvoering der voorgeschre ven oefeningen telkens meer krachten. Ais d© aanleidend© oorzaak van het gebeurd© op Maandagavond' worden van militair© zijd© niet d© vermoeiende oefeningen aangenomen. Van het 9e R. I. schijnen ©enige mannen in ue cantine I© zijn gekomen, nadat zij in do stad waren geweest en daar serke drank hadden gebruikt. In de cantine nu zouden zij, niet heeJemaal nuchter meer, veel bier gedronken en tot net rumoer aanleiding hebben gegeven, waarbij zij spoedig aanhang vonden onder de daar aanwezige militairen. Volgens enkele hoog© militaire auto riteiten, zou de omstandigheid, dat «iet 12e R. I. in zulk, een, desolate© toe stand huiswaarts keerd©, door man schappen van het 9© R. I. zijn ge bruikt om de zaak op stelten te zetten Ook is het blad meegedeeld, dat de wacht uiterst lankmoedig tegenover de herriemakers opgetreden is en dal eerst is geschoten, nadat door de ,,op standigen" met steenen en modder naar de wachtmenschen was gegooid De kapitein van Keulen o.a. zou daap bij een stuk modder tegen de borst hebben gekregen. En eerst toen moet d© wacht van de wapenen gebruik gemaakt hebben. Dat die militaire politie van het kazerne terrein is verwijderd, werd bevestigd; doch ontkend werd', dat zulks zou zijn geschied', nadat daartoe door de man schappen den eisch gesteld was. Naar nven voorts nog aan de Asser Ct. meedeel de, (maiar het blad heeft er geen bevestiging van kunnen krij gen) is het schieten der wachtfnen schen Maandagavond niet zonder slag of stoot gegaan maar heeft zich daar bij nog het volgend© afgespeeld Den commandant van de wacht vain het 9e was door een luitenant bevqlon patronen uit te reiken, hetgeen deze weigerde, terwijl d© manschappen wei gerden patronen in ontvangst te nemen. Dientengevolge rijn rij gestraft met 14 dagen zwaar arrest en 14 dagen nadienen, terwijl rij te zijner tijd voor dienstweigering voor den krijgsraad rullen moeten verschijnen. Verdacht van mishandeling van een driejarig meisje. Te Maastricht is door de politie ge arreRteerd de 32-jarig© losse arbeider Jan Wellens, wonend© in de St. An- thomusstraat 59, in het z.g. mengr,hen- pakhuis. De aangehoudene wordt er van veroattiu, zijn 3-jarig dochtertje Henrietta te hebben mishandeld, ten gevolge waarvan het kind is overle den. Het lijkje is d/oor d© JUBtiUe in be slag genomen. De recherche heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld. D© verdacht ontkent. De Colemborgache Moorduuk. Meineed? Bij d© behandeling van het proces tegen O. de Beus verklaard© d© getui ge J. Bitterwijk, dat hij van vrouw Haveman heelt gehoord, dat wauneer Havoman gearresteerd zou worden, hij tijdig zou worden gewaarschuwd door den oomnöissaris, door hiiddel van vrouw Borgstein. Dez© vrouw Borgstein zou aldus getuige ook in op dracht van den commissaris d© uitga ven controleeron, die vrouw Haveman in winkels deed en m/ocht ooit vrouw Havemoln gearresteerd! worden, dan zou vrouw Borgstein voogd oveT de kinderen wordtem van Haveman. Volgens d© Voorwaarts heeft vrouw Borgsteip tegen getuige 'J. Bitterwij1' eon klacht ingediend bij de rechtbank te Tiel wegens meineed. Typhus in Breda. liet aantat typhusgwailen te Breda blijtt toenemen vooral de laatste (ja gen ondOrscheiden zich in Uit opzicht ongunstig, 'ie Breda zijn titans een 4U gevallen geconstateerd', in het naburi ge i'rLnoenhage deden rich weer eeni- ge nieuwe voor. D© medici vermoeden, dat d© infec tie-bron in, het water moet zitten, maar ondanks voortdurend© en nauwgezette nasporingen is te dien opzichte nog geen zekerheid verkregen. Bij eop negenjarig meisje te Leur, gemeente Et ten-Leur, heeft zich ook een geval vaai typhus voorgedaan. In het Alg. Burger Ziekenhuis te Bergen op Zoom bevinden zich thans ook eenige typhuspaiienten, n.l. een uit YY oeusdreoht, een uit Hadsteren erv een uit Bergen op Zoom'. In verband met het heorschen der typhus in Bergen op Zoom is d© ge meentelijke bad"- en zweminrichting veorloopig gesloten. Een jonge dokter gearresteerd. Te Holten is gisteren gearresteerd de geneesheer E. C. L. R., die voor d*. Gerritsma1 aldaar tijdelijk d© prac- tijk waarnam. De jonge dokter-waar- nem/er zou zich schuldig hebben ge maakt aan homo-seocueele handelingen niet patiënten. Hij is vanmorgen ge vankelijk naar Alm©lo overgebracht. De staking by de Heemaf. Tengevolge van de staking aan de Heemaf te Hengelo, is de Twentsche Metaal- en Ijzergieterij te Amsterdam genoodzaakt, doordat d©ze fabriek in hoofdzaak gietwerk van Heemaf ont vangt, haar werktijd voorloopig in te krimpen tot 40 uur per week. Door een auto aangereden en lerens- geraariyk gewond. Het slachtoffer overleden. Dinsdagavond lueschon 11 en 12 uur heeft op d© Boorlaan in tien Haag na bij de Koningsbad© een ernstig onge luk plaats gehad. De heer P. t,., een 22-jarig,o student aan d© Vrije Univer siteit te Amsterdam, wonend© aan de Sladlhoudtorskade aldaar, reed op dien tijd, vergezeld van eon jonge dame, in d© richting van Wassenaar. De heer C. reed, naar getuigen verklaarden, aan de rechterzijde van den weg en met een snelheid', welke niet grooicr 20 K.M. gewttest zou zijn. Ver moedelijk tengevolge van d© slechte plaatse (langs de loorlaan staan slechts aan één zijde lantaarns) bemerkte de automobilist niet, dat voor hem zich een tweeta, personen bevondenHet was de 26- jarige J. H. B. wonend© aan den Hou', weg, die met zijn rijwiel aan de hand liep, terwijl z{jn verloofde op de tiels naast hem reedi. Plotseling werden rij van achteren door d© auto gegrepen. Het meisja kreeg geen verwondingen, doch de heer B. werd' ze©r ernstig gekwetst. Een dokter constateerde een sche delbreuk en een zware hersenschud ding. In levensgevaarlijken toestand werd hij gisternacht in het ziekenhuis opgenomen, en is aldaar overleden. Tegen den heer C. is procesverbaal opgemaakt, döar het vermoeden be- 9taat dat hij, tengevolge van onoplet tendheid1, de beid© personen niet heeft gezien. Zijn auto is in beslag geno men. Een deskundig onderzoek heeft uit gewezen dat de remmen van de auto volkomen in orde waren. RAOTO-NIBUWS. Programma Van heden. 6.60 PiaryB (2650 M.): Voordrachten. 8.20. Londen: Kamermuziek. 8.50. Parus (1760 m.): Concert. Ber lijn: Voordracht uit werken van Leo Tol stoi. München (412 m.): Concert 9.16. Londen: Fragment uK „Riverside nights". 9.30. Brussel: Dansmuziek. Parijs (2650 m.): Concert. 10.06. Londen: Badh-concert. 1060. Lonen: Dansmuziek. Berlijn: Dansmuoek. 11.20. Kopenhagen: Dansmuziek. Hilversum (H. D. O. 1050 m.): 7 u. Po litierapport; 7.15. Exposé der taalcursussen door Fred. Fry; 7.46. Berichten en koereen; (viool). T 442 STAATSLOTBRIji 5e kUaee. Trekking van Donderdag 23 8«x Hoofdprijzen ƒ1600.—s 4428 11248 ƒ400.—: 4202 12219 ƒ200.—; 7670 100.—: 1987 2475 6927 10746 12fioo 14994 15568 16689 17367 Prijzen van 70.—: 114 122 27? 366 741 744 755 luw 1399 1556 1667 1768 1907 2052 2884 2477 2672 2851 2901 3054 3173 3250 «977 3619 3549 3590 8591 3603 3662 3765 flS 3960 4093 4719 4799 4966 5031 5556 Sm 6646 5708 5738 6891 5898 6005 6059 S 6165 6191 6246 6365 6416 6453 6631 670? 6818 6815 6832 7020 7141 7269 7501 7tó7 7720 7991 8082 8119 8176 8346 8766 87«9 9099 9314 9367 9481 9506 9562 9806 9fcK 9918 10087 10293 10317 10433 10898 1lJS 11760 11899 12002 12059 12198 12374 ioua 12640 12852 12864 13236 13532 13721 SS 13852 13873 18878 13946 14013 14092 lS 14453 14475 14626 14762 15003 15264 lR2«s 15406 15507 16626 16907 15918 15924 159$ 16947 16962 16103 16141 16186 16568 1«$a 16840 17143 17204 17612 17644 limAT 18022 18038 18076 18185 18268 18383 l8l 18708 18856 18967 19494 19611 19712 191 19861 20146 20469 20699 20923 20954 209»8 Nieten: 49 74 108 167 174 236 249 299 837 341 356 368 572 721 723 748 791 819 823 952 998 1076 1182 1222 1246 1358 1360 1406 1417 1487 1488 1560 1565 1567 1798 1802 1812 1818 1870 1914 *045 2019 2054 2056 2086 2145 2149 2221 2280 2307 2340 2361 2388 2435 2440 2461! 2488 2516 2519 2538 2577 2597 2599 2650 2714 2766 2795 2912 2914 2941 3036 3072 3079 3161 3210 3805 3313 3349 3875 3404 3410 3636 3693 3611 3623 3658 378H 1764 3795 8867 3861 3866 3897 3934 3957 3978 4016 4046 4067 4144 4228 4238 4282 4473 4503 4641 4664 4691 4696 4710 4716 4766 4776 4778 4823 4894 4980 4981 5064 6058 5060 5092 5104 5112 5163 5201 5274 6318 5349 5385 5416 5453 5454 5466 5582 5635 5636 5665 5718 5764 5772 5787 5791 5900 5918 6004 6016 6042 6182 6193 6194 6216 6274 6292 6223 6367 6446 6476 6530 6620 6712 6756 6868 6936 6939 6998 7008 7033 7046 7082 7088 7183 7182 7259 7314 7330 7401 7424 7457 7464 7607 7533 7570 7575 7811 7843 7866 7885 7906 7960 7966 7997 8053 8147 8164 8189 8282 8290 8293 8381 8394 8408 8572 8645 8806 8823 8927 8935 8937 8949 9027 9079 9227 9262 9266 9276 9364 9396 9402 9426 9438 9474 9590 9599 9776 9778 9808 9888 9994 10077 10095 10156 10304 10365 10413 10432 10457 10Ö07 10638 10560 10671 10576 10583 10595 10615 10635 10706 10782 10783 10787 10856 10857 10868 10882 10900 10910 10943 10984 11016 11041 11047 11062 11132 11154 11177 11181 11191 11200 11205 11216 11240 11316 11356 11363 11373 11387 11429 11440 11505 11560. 11590 11593 11602 11732 11778 11894 11938 11954 12003 12024 12103 12165 12185 12293 12201 12202 12217 12269 12305 12331 12348 12357 12373 12410 12418 12445 12451 12511' 12536 12546 12604 12643 12672 12795 12820 12893 12903 12932 12948 13030 13092 13101 13117 13128 18184 13381 13516 13604 13638 13698 13714 13768 13777 13797 13886 18920 13932 13942 13999 14066 14155 14159 14205 14231 14304 14361 14362 14424 14487 14546 14601 14619 14650 14709 14724 14745 14828 14861 14947 14960 15063 15073 15077 15102 15123 16216 15217 15218 16221 15282 15306 15343 15363 16359 55371 15379 15482 15543 15636 15642 15667 15678 15679 15769 16803 15819 15906 15993 16165 16197 16336 16484 16555 16585 16606 16712 16718 16744 16764 16861 16921 16965 16996 17030 17054 17060 17121 17133 17170 17219 17269 17273 17299 17346 17386 17393 17395 17444 17486 17497 17498 17512 17631 17639 17540 17565 17725 17760 17767 17785 17823 17847 17888 17901 17928 17937 18043 18067 18098 18125 18187 18218 18220 18251 18268 18296 18467 18493 18522 18631 18638 18644 18646 18704 18713» 18726 18739 18743 18798 18807 18870 18882 18913 18976 18981 18996 19035 19045 19084 19100 19135 19189 19236 19248 19286 19296 19378 19419 19423 19429 19433 19447 19542 19637 19645 19672 19676 19706 19735 19757 19766 19769 19802 19814 19841 19867 19873 19906 19927 19910 19949 19975 20021 20036 20091 20097 20103 20142 20152 20185 20209 20281 20437 20448 20460 20463 20537 20561 20582 20632 20656 20720 20780 26784 20809 20835 20841 20983 20965 SP#RT EN WEDSTRIJDEN. ATHLETIEK. A.s. Zaterdagmiddag bestaat er 'gelegen heid vanwege de Goudsche Athletiekkring het „Vaardigheidediploma" te behalen. De daarvoor gestelde eischen zijn: Heer en: a. 100 M. hardioopen in of binnen 13 «e- b. 400 M. hardlóopen in of binnen 62 sec. c. 800 M. hardtoopen in of binnen 2Vt nrin- d. hoogspringen 1.30 M. e. kogelstoten 8 M. (kogel 7* tyG.). f. verspringen 4.75 M. g. speerwerpen 26 M. h. discuswerpen 20 M. de deelnemen mogen tussohen b en e kiezen. Dames: a. 10 M. hardloopen in of binnen 16 ib. 200 M. hardloopen in of binnen 35 c. bal verwerpen 17.50 M. d. verspringen 3.76 M. e. hoogspringen 1.10M. f. speerwerpen 17.50M. De deelneemsters mogen tusschen a en b kiezen. Ju nioree: a. 80 M. hardloopen in of binnen 12 ib. 200 M. hardloopen in of binnen 32 9tc' c. verspringen 8.75 M. d. kogelsbooten 7 M. (kogel 8 K.G.) e. hoogspringen 1.10 M. De proeven zullen worden afgenomen op het Sportterrein te Gouda, terwu'l de *an" vang is bepaald op 8 uur precies. 'Deelneemsters en deelnemers kuhnen rich vóór dezen tijd op het terrein, of do zer dagen by den seeretareis van den G. A. K. opgeven. 'Bepalingen: De spring- en werpnün*berS mogen driemaal worden uitgevoerd, wyi aMe nummers volgens het wedstrijd- reglement moeten «(jn volbracht. STADSNIEUWS. QOUDA, 23 jBeptember. Benoeming. Onze stadgenodt de heer P. L, Scholtem I. MoOTHd tot les»., in liét handtedlehen jen Avondcursus van de „Vereeniging "t bevordering lu>t teeknnondemrtjn" k Haastrecht. JjahJtil»'bit*ij* Waarschuwingsborden. Ann <te tol hij dB Haastrechtaohe brug ,«n in den loop van deze week een paar waarsdhuvringshotiden geplaatst met het „nsohrift „Stopt Tdl gem. Gottda", klaar- wiflteliik om te voorkomen, dat al te vlug- ""3U san do gemeente Gouda, die 't mo goed ta gebruiken, hun penningske zouden ontlhouden. De horden zijn van ijzer vervaardigd en frisch in blauw en geel geschilderd. Uitslag openbare verkooping onroerende goederen. Bü de heden in het hotel „De Zalm" ge houden afslag van de Bouwmanswoning A 2 met hooiberg, schuren, erf en eomge per- ceelen wet- en hooiland, onder Gouderak, nnider Tienviertel, en eenige perceelen wei- en' hooiland, onder Ouderkerk a. d. IJssel, polder ,de Nesse" in bod gebracht den 16en September door Notaris J. van der Leeden te Ouderkerk a. d. IJssel, is kooper gewor den he heer P. Hailing te Gouderak voor 87625.—. Ben oefening van E. H. B. O. in de «Knip'. De afd. Gouda van de Vereeniging E.H. BO. houdt op Zaterdag 35 September a*., des middags te 3 uur, in samenwerking met de afd. Gouda van „Het Roode Kruis op het terrein van de N.V. tot Aanneming van Werken v.h. H. J. Nedeihorst, in den Knip, een buiten-oefening. Het bestuur verzoekt de lieden van de transport-colonne te half drie op bedoeld terrein aanwezig te zijan. De temperatuur van het water. De temperatuur van water en lucht was hedenmiddag 2 uur in de Sted. Zwemin richting 64 gr- Vergadering Kamer van Koophandel en Fabrieken. iDe Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken hiled gisteravond eene vergadering onder voorzitterschap van den heer H. A. Sdhreuder. De VOORZITTER deelde mede: dat op veraoek van de gemeente Gouda door deze Kamer een subsidie is verleend aan den gem. Handelscursus; ais voorwaarde werd aan die subsidie verbonden dat de Kamer zich bij de eindexamens zou kunnen doen vertegenwoordigen. 'By het laatdt gehou den examen ia de Kamer niet uitgenoodagd, Spr. hoopt en gelooft dat dit een verzuim ia van het gemeentebestuur en geen vriendelijke daad. Het Bureau der Kamer, zoo deelde Voorzitter verder mede. heelt zich, in ver hand met een desbetreffend verzoent van enkele schippers te Woerden om aan de Snélrebrug ook de doorvaartfcoogte te ver- grooten, gewend tot den ingenieur van den Prov. Waterstaat, dodh nog geen antiwoord ontvangen. Naar aanleiding van een verzoek van de Rotterdamsche Kamer om meer treinen van en naar Amsterdam via Gouda, heeft het bureau doaer Kamer een verzoek van gelijke strekking gericht tot de Ned. Spoor wegen. Tevens werd adhaesie betuigt aan een adrea van „Nutricia" aan Rijnland, houden de verzoek in boezemwater te mogen varen met door mechanische kracht voortbewogen vaartuigen. Nog deelde de Voorzitter mede, dat bij de begrafenis van den heer Niehoff Wer- ning, voorzitter van „de Hanze", de Kamer werd vertegenwoordigd door de hoeren Donker en H. A. Jaspers. Spr. hoopte, dat de Kamer zich met dB alles kan vereenigen, ook met dankbetui ging aan het Gemeentebestuur van Gouda voor het allervriendeiykst ter zijde staan bij het bezoek der secretarissen der Kamers van Koophandel, alsmede aan de Plateel bakkerij Zuid-Holland, den heer Kampbui zen en aan den heer A. Goedewaagen voor de gelegenheid tot bezichtigin/g van zijn bedrijf. DeSecretaris zou er prijs op stellen te weten hoe de directeur van den Handels- cursus denkt over het bijwonen der exa mens door een commies ie uit de Kamer. 'De heer Muijiwijk imeent. dat de 'ge meentesecretaris ten tijde der examens met verlof was en veronderstelt dat dientenge volge verzuimd werd de Kamer uit te noo- digen. Van onvriendelijkheid jegens de Ka mer is geen sprake. Aan Ged. Staten werd een gevraagd ad vies uitgebracht in zake de oprichting van een groote kaasmarkt te Groot-Ammers. Geadviseerd werd dot een markt op den- «eWlden dag en uur aie te Schoonhoven niet in het belang van producenten en koopers is, aoodat in alle geval een andere dag be paald zou moetan worden. Een aantal ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen, waaronder; Bericht van Ged. Staten, dat zij genoe- Jj^n nemen met de halveering der Subsidies aan den Handelecursus te Gouda en dien te BoSkoop, terwijl Ged. Staten de andere helft subsidieeren. Bericht van het Groot-Waterschap van Woerden, dat door hen het onderhoud der kaden langs de Dubbele Wïerktke, van de daarbij betrokken polders is overgenomen en met het op de af/metingen (ter Keur brengen van die kaden een aanvang wordt gemaakt. Verzoek om adhaesiebetuiging aan een adres van de Goudsche Slageravereenigin- 'gen, gericht aan den Gemeenteraad van Gouda, ooi over te gaan tot instelling van eene adviseerende Oommissie omtrent de ^Üee van inrichting en exploitatie van het Openbaar Slachthuis. öe heer BEIJDN is van oordeel dat een adviseerende commissie overbodig is als een Raadscommissie de zaak behandelt. ©e SECRETARIS meriot op dat men een •temmgde commissie wenscht. De heer MUYUWIJK zegt dat een Raads- geen gemengde commissie kan zgn. theirf s- ►ctober 'De heer v. VREUM1NGEN kan zich met het adres vereenigen. De VOORZITTER w*t dat nu Wijkt dat de bedoeling is het instellen van èen advi seerende oommissie. De heer MUYiAVWK heeft tegen de zaak zóó opgeVat, geen bezwaar. De heer BEIJUJN dacht dat er reeds een Raadscommissie was doch adht deskundig advies in deze zeer belangrijk. iBesloten wofdt adhaesie te betuigen. Verslag van den toestand en de exploita tie van het Gemeentelijk Gas-, Waterlei ding- en E iectricitedtabedry f van Waddlnx- veen over 1926. Beschryvingabrie? van en uitnoodijfcig tot bijwoning van een Vergadering op Woensdag, 29 Sept. 1926, des nam. 2 tur in het Jaarbeursgebouw te Utrecht, uitge schreven door den Bond van Bedryfisaüto- houders in Nederland inzake het Wetsont werp Wegenbelasting. De heeren van Wy'- nen, van Epk en van Lange, zullen, zoo mogeiyk, de vergadering ibtfwoapp. Uitnoodiging van het Depa rtement Woer den van de Nederlandsche My. voor Nijver heid en Handel aan 'het Bestuur der Ka mer, om tegenwoordig te zyn by de Óffl- cieele opening der nieuwe Nyveiite avondschool aldaar, op Vrijdag 1 Oei a.s. des nam. 2 uur. De heeren Beyen en Hagedorn zullen de Kaoner vertegenwootdi- 8en- Verzoek van de N.V. Jnterlapin" te Gouda om /mede te wallen werken, dat eé op de verbinding Praag-—LeipzigAmstewiaih PraagLeipzig—'Vlissingen, inplant van zooals thans gbruikelyik is, één slaap wagen .evenals voor ongeveer 3 maan/de^, 2 van dergelyke rytuigen worden iögO- lascht. Het bestuur zal zich in verbinding «tel len met de Maatschappy Mitropa. Het voorstel van het Bureau tot verzen ding van een adres aan den Minister van Justitie ter verkryging van een snellere rechtspraak in handelszaken wordt aange nomen. Het adres. In dit adres wordt onder de aandacht van de Minister gebracht dat algemeen in kringen van handel en bedrijf het gevofl heensoht. dat de burgerlyke rechtsvorde ring hier te lande omslachtig is, langzaam en onbevredigend werkt en daardoor de be langen van handel scheepvaart en nijver heid onvoldoende beschermt. Verwondering kan dit h.i. niet werken; ook uit den boezem van rechterlijke macht en balie doen soortgeJyke klachten zich sinds jaren luide hooren ,en van regeering«- wege is de gegrondheid daarvan zoo uit- drukkelyk mogelyk erkend ,o.a. in de toe spraak, waarmede in 1911 Minister Mr. E. R. H. Regout installeerde de Staatscom missie, ingesteld (by K. B. van 4 Nov. 1911 tot voorbereiding van de herziening va"n het Wetboek van Burgerlyke Rechtsvorde ring. Na uitvoerige uiteenzettingen wordt in 'het adres de verwachting uitgesproken dat alleen grondige veibetering van den tegei- woordigen loomen gang der rechtspraak te verwachten is van de invoering van een geheel nieuw Wetboek van Burgerlyke Rechtsvordering, gepaard aan een gewy- zigri stelsel ibij de benoeming van rechtere. De grens van de competentie der Kanton gerechten, waar de gang der processen Jn elk geval ahttziehiyk vlugger pleegt te zyn dan by de colleges, dient, zoo meent het adres, verruimd. Thans zy'n vorderingen tot 50.-— zonder hooger beroep en tot 200.— behoudens hooger beroep onder worpen aan de rechtspraak der kantonrech ters. Men verdubbele die cyfers. Reeds het enkele feit, dat de genoemde bedragen in den tegenwoordigen tijd niet meer dezelfde ibeteekenis hebben als toen zjj in de wet op de Rechterlijke Organisatie werden vastgesteld^ zou z/ulk een wyziging recht- Taardiyen. In het adres wordt den Minuter verzocht het daarheen te willen leiden, dat een nieuw Wetboek van Burgerlyke vordering tot stand kome, bij bei van rechtere, meer dan tot heden placht te geschieden, mannen te benoemen, geschoold in de praktyk; j een wyziging in de Wet op de Rechter- lyke Organisatie te willen voorsteilen, waardoor de competentie der kantongerech ten in burgerlyke zaken wordt verruimd. Verkoop met cadèaux. Verzoek van het Comité van actie tot bestryiding van den verkoop met cadeaux om geldelyken steun. De VOORZITTER zegt dat het budget dit jaar is overschreden doeh wenscht een besüissing der Kamer in beginsel. IDe heer iv. VREUMINGEN herinnert er aan dat het Comité van actie op het Mid densbandscongree is samengesteld. Het co mité wil langs organisatoriachen weg het euvel bestryden en het publiek waarschu wen voor de nadeelen aan het stelsel vef- boniden. Spr. wenscht voor het volgend jaar Mi«t f\?5 te 6teunen. De heer GR/QTENDORST kan zich mede namens den Boskoopschen Middenstand hiermede vereenigen. De VOORZITTER meent dat de stryd tegen dit euvel behoort uit te gaan van de winkeliers die er schade van ondervinddh door van geen fabrikaat of grossier te koo- ipen zoolang zy het verkeerde stelsel toe passen. Spr. heeft geen bezwaar tegen 25 subsidie doch meent ddt d© winkeliers moe ten vechten op de goede manier door zelfs eiken fabrikant te weigeren te ontvangen. De heer GROTENDORST gelooft dat het Comité dien kant uit wil. 'De heer v. BIJK vindt het moeiiyk den handel aan banden te leggen De heer v. VREUMINGEN zegt nog dat de Ned. Ver. van Huisvrouwen ook wil medewerken. Besloten wordt voor 1927 26 beschik baar te stellen. Het verzoek van het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland om gel- delyken steun, wordt afgewezen. iHet verzoek om financieelen steun van het propaganda-comité voor Wegenverbete ring, wordt aangehouden. Het veralag der afgevaardigden naar de vergadering van de Ned. Organisatie van fle Internationale Kamer van .Koophandel wordt onder dankzegging goedgekeurd. «et veraoek e» gehtei^ce bijdrage yoot het HJe Intern. Congres voor RerMings- wezen en E.HB.O, wondt afgewezen. Verzoek om geldelijk* 'bijdrage aan de Vereeniging voor actieve Handelspolitiek. IDe heer VAN EIJiK wyst opde moeiiyk- heden welke onze regeering den handel iu den weg ligt. Zoo ie er nog een criaiawet waardoor geen kaas sonder oontroleetam- pel mag /worden uitgevoerd: die maatregel kost 1 millioen. De'VOORZITTER merkt op aat het hier gaat om de eigenaardige wyze waarop do Nadert, handel in het buitenland bemoei lijkt wordt. Het comité weneoht, indien be perkende bepalingen «an onzen handel wor den opgelegd, retorsie-maatregelen. Spr. stelt voor met 25 te steunen. De heer v. WlJNiEN weet niet of de Ka mer zich op dit terrein moet 'begeven en zou er dan in zien een erkenning der Ka mer, dat zy met de argumentatie accoord gaat. Als we er toe overgaan, zegt spr., dan zou hy eerst in een aparte vergadering de zaak willen bespreken hoewel hy vreest, dat men niet gemakkelyk tot overeenstem ming zal komen omdat er nu eenmaal poli tiek verbonden is aan deze zaak welke oor spronkelijk een zuiver economische zaak is. De heer HEIJBN is het eens met den heer v. Wynen. De heer DERCKSEN meerit dat de zaak objectief té behandelen ia. j D« VOORZITTER gelooft dat de heeren deze actie beschouwen gis een voortzetting der actie tot protectie. Spr. is van meening dat rij ia in het leven .geroepen om niet in verdrukking te komen tusschen protectie erf vrijhandel. Zoo wy hier zitten, zegt spr. zy/n wy voorstanders vöör de grootst ma- gel yke vrijheid op handelsgebied. De heer v. VREUMINGEN, hoewel groot voorstander van vrijhandel, kan zich met het voorstel vereenigen. Z. i. is onze Staat veel te slap. De heer MUYl/WIJK hoemt de actie een maatregel vart tegenweer in het belang van ons volk in het algemeen. Het voorstel wordt in stemming gebracht en verworpen met 6 tegen 5. Vóór stemden de heeren v. Vreuoningenj, Jaspers, DerCk- sen, Muylwyk en de Vooriitter. Voorstel van den heer DERiQKSEN tot het verleenen van een geldelijke bijdrage voor het Instituut Byzondere Vrijwillige Landstorm. De heer DERCKSEN acht het onnoodig het nut en doel van den Bijz. Vryiw. Land storm te bespreken: de heeren zullen hun opinie hiervoor wel hebben, T)e heer KORTLAND is tegen het voor stel, «iet het Instituut uit een ander oog punt en weet niet w*t 'handel en industrie met Vryw. Landstorm te maken heeft. De heer v. VREUMINGEN heeft alle waardeering voor het instituut, maar 'het ligt z.i. buiten de sfeer van de Kamer. De VOORZITTER is van meening dat handel en industrie groot belang hebban by volledige rust en orde in ons land en het instituut heeft ten doel rust en orde te be waren. /De heer DERCKSEN verzekert dat by de Bjjz. Vryw. Landstorm niets anders voorzit dan het bewaren van rust en orde. De heer KORTLAND meent dat het in- fckituut meer onrust dan rust te weeg brengt. De heer DERCKSEN vraagt naar concre te feiten. De heer KORTLAND zégt dat ook niet is aan te toonen dat de Vryw. Landstorm niét'én vrede bevorderd lïlWben. iDe heer DEROKSEN wy»t op den oor sprong van het ontstaan Van het instituut toen rust en vrede dreigden verstoord te worden. 'De heer v. VREUMINGEN is groot voorstander van rust en vrede, maar het ligt niet op den weg der Kamer het insti tuut te steunen. Een volgend' jaar zou b.v, de Politiebond op dezelfde gronden met een verzoek kunnen komen ook ,,Onze Vloot" of ,,iHet Nederl. Leger". De heer DERCKSEN stelt voor 50 sub sidie. Het voorstel wordt verwal-pen -met tegen 3 stemmen. Vóór de heeren Muylwyk Dercksen en de Voorzitter. De begrooting 1927 Wondt vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op 1*869.60. G«- Bleiswyk 8 subs. 4 d.; G. M. A. té Gouda en H. J. F. D. te Utrecht, beiden 6 subs. 2 dagen. 'Wegens openbare dronkenschap: W. V. te Gouda, N. J. te Sluipwyk en P. R. te Gouda, ieder 8 subs. 4 d. Wegens fietsen zonder licht en valschen naam opgeven: P. J. K. te Haastrecht 8 en 10 subs. 1 d. en 5 d. Wegens visschen zonder vergunning: J. I. te Rotterdam 2 subs. 1 d., hengel ver beurd verklaard. Burgerlyke Stand. GEBOREN: 20 Sept.: Jacdba Frederika, v. A. Overeynder en W. Kool, Snoy* straat 48. 21 Sept.: Pieter, i v. H. Blok en J. Weyers, P. Hendrikstraat 106. GETROUWD: 22 Sept.: M. M. T. G. Vermooten en M. H. ScheMekens. N. Schouten en M. J. Scheppingen. H. E. Wossenihove en A. H. van den Bosdh. van Dam en C. de Jong. C. A. Enden- buig «n F. S. Nieuwtveld. OVERDEDEN: 19 Sept.: Johanna Hola, wed. P. M. van Waaa, 61 jr. Agenda. I Sept. 8 uur Soc. Ons Genoegen. Buiten gewone Cabaretavond, te geven door het van Riemsdyk-ensemblé. Veroordeeld. De Rechtbank te Rotterdam heeft ver oordeeld J. S., 29 jaar, koopman te Goudt, wegens pbeleediging van C. L. tot f I® boete suhs. 5 dagen jiechtenis. C. L., 50 jaar, koopman te Gouda, wegens beleediging van J. S. tot 10 boete su/bs. 5 dagen hechtenis. C. B. L., 25 jaar, te Gouda, wegens mis handeling van den koopman J. S. tot 10 boete subs. 5 dagen hechtenis. wordt 11.200 inkomsten aan by dragen der ingeschrevenen 500 van nieu we inschrijvingen. Onder de uitgaven 1000 uitgetrokken voor subsidies, het ba tig saldo is geraamd op 446. Het stamkapitaaal ad 26.000 te belegd in 6 obl. Nederland ad 1000. By de rondvraag vroeg de heer KORT LAND inlichtingen omtrent onvoldoende 'bediening van de posticantoorloketiten te Schoonhoven tuséhen 11% en 3 uur. De VOORZITTER zegde nader onderzoek toe. Hierna werd de openbare vergadering gesloten. Eigenaardige manieren. -Door de politie alhier werd gearresteerd K. B. wonende te Moordrecht die hier ten huize van zyn vroegere verloofde opzette- lyk de buitendeur intrapte, om/dat het meisje hem niet binnen wilde laten. Uitspraken Kantongerecht. In de zitting van den 22 September wer den veroordeeld: Wegens overtr. motorwet: M. C. N. te Moordrecht 2 subs. 1 w. t. Wegens overtr. leerplichtwet: H. J. van der Z. te Gouda 3 subs. 2d.; A. J. V. te Gouderak 10 subs. 5 d'. Wegens stroopery: S. A. W., zonder be kende woonplaats 10 subs. 5 d. Wegens venten zonder vergunning: C. v. d. B. te Gouda 3 subs. 2 d. Wegens niet als getuige verschynen: W. R. te Gouda 10 subs. 5 d. Wegensovertr. Arbeidswet: T. P. J. G. te Gouda 2 x 10 subs 2 x 5 d. Wegens overtr. Motorwet: M. van L. t« Gouda 6 subs. 2 d. Wegens openb. dronkenschap: L. K., zon der bekende woonplaats, 8 subs. 4 d. Wegens venten zonder vergunning: K. E. zonder bekende woonplaats 3 subs. 1 d. Wegens overtr. Jachtwet: H. H. te Gou da 2 subs. 1 d., eieren verbeurd. Wegens fietsen zonder licht: C. H. D. Haastrecht 20 subs. 10 d.; A. J. te Nieu- werkerk, C. L., N. R. en T. van L., allen te Waddinxveen, K. de K. te Reeuwyk en J. H. te Gouda, ieder 3 subs. 2 d.; W. H. B. te Gouda 2 subs, ld.; P. J. K. te Haastrecht en T. vam L. te Waddinxveen, ieder 3 s.ubs. i dag. ij Wegens overtr. motorwet: R. S. te Bode graven 5 subs. 2 d.; W. J. B. van D. te UIT DEN OMTREK. «OUDKP.AK. Uitvoering van de Gymnastiek- en Athtetiek Vereeniging T.H.O.R. De Gymn. en Athl. Vereeniging T.H.O.R. zal Zaterdag namiddag, aanvangende te half zes op het terrein van de Gebr. Kasbergen een openlucht-uitvoering geven van vrye oefeningen, rekstok, brug en paard. Te ar worden verschillende standen ver toond, die door gekleurde lichteffecten een fantastisch gezicht zullen opleveren. RECHTZAKEN. ONDERWIJS. Dr. A. H- de Hartog hoogleeraar. De Dr. A. H. de Hartog-Stidhtin& heeft benoemd, tot curatoren van deft bijaonderen leerstoel voor De Apologib van het Christendom bij de taculteit deT Godgeleerdheid aan de universe teit te Utrecht de heeren dr. C. A. A/riens Ka'ppers, directeur van het Cen traal instituut voor hersenonderzoek io Amsterdam prof. dr. F. M. Th. Böhl, te Groningen prof. dr. F. J. J. lfuy tend/ijk, te Groningen mr. J. C. Graaf van Rand ijck, burgemeester van Amersfoort, en Jacs» Ruslige, secreta ris van de Dr. A. H. d© Hartoj-Stich- ling te Amsterdam. Deze curatoren hebben tot hoogleer- aar benoemd dr. Amhold Hendrik Ie Hartog, predikant te Amsterdam. MARKTBERICHTEN. Ve—rht Goods. 23 Sept. Aangevoerd' in totaal 2253 stuks, waarvan 177 vette varkens, pr. van t 0.35—0.86 per K.G. 651 magere, varkens, pr. van f 3050 per stuk. 1205 biggen pr. van f 10—25 per st 0 runderen pr. van f 250—350 per st. 84 nuchtere kalveren pr. f 1218 per st 47 Schapen en lammeren pr. van f 20—26 p. st. 41 bakken en geiten pr. van f 7—15 p. st. Handel in vette varkens vlug, mage re varlrene stug. In biggen, runderen nuchtere kalveren, schapen, bokken en geiten matig. Kuumarkt Gouda. 23 Sept. 241 partijen kaap. Prijzen le kw r.m. van f 48—58J42© Kw. m. r.m van f 4247, le kw. z. r.m'. f 4518, 2e kw. z. r.m. van f 4044, zware f 54 Handel vlug. 152 partijen eieren. Kipeieren van f 89 per 100 st. Eendeieren van t 0 —7 per 100 st. I IIand©l vlug. 938 ponden boter. Goeboter f 0.90 0.93 per pond. Weiboter f 0.800.85 per pond. Hamd©l vlug. Graanmarkt Gouda. 23 Sept. Granen: Prijshoudend. Tarwe f 14.5 -lfi, Rogge f 10.5010175.Gerst f 10.25—10.50. id. chev. f 11.50—1 Haver f 10—11. Erwten f 15—20. Brui n© boenen f 18—21, per 100 K.G. De directeur van het Ministerie van Financiën, Seydoux, zal met rijn advi seur d© finantieele kwesties bespreken Ook d© militaire advieseurs zullen ge- raadipleegd moeien worden. Aanbesteding van Kiotoeringswerlren van Groningen naar Deifxyi. GRONINGEN, 23 Sept. Het gemeen tebestuur van. Groningen heelt heden aanbesteed het maken van een riolee- ringsleiding van Groningen naar Heil rijk nw* bijbehoorand© werken. Laag ste inschrijf ster was de firma van Wijk en Jansen te Amsterdam voor een be drag van f 960.000. De legeroeténingen by Amersfoort, in u© Leu.-.uo.nei iwoij mnersioorl wenden heaeui ct© leger oefeningen uoor U M. d© Koningin bijgewoond, ua aanvallende? blauwe partij had haai iront ongeveer langs den weg Maarn uucü-Leusden, u© verueaigings ,^rooue partij) werd gea/ciit een paraioitroni ui nemen m©er westei'jK van genoem den weg. Des nachts was d© roode partij echter teruggetrokken om üet iront recht te inuKen, in de richting vun het legerkamp Zeist. De opgave was nu, dii geheim© terugtrekken te onderkennen, en d© aanval voort ie zetten. H. M. en gevolg kwamen hedenmor gen ongeveer halt acht op den weg Utrecht-»-Amersfoort, tor hoogte vun het gebouw van den Protestantenbond. Zij verlieten d© auto's en stegen hier te paard'. H. M. was vergezeld van een hofdam© en van de hoj&ren Baron Ben- tinck, opperstalmeester, Schout bij nacht Bauduin, c-hef van het militaire huis van H. M. Majoor Ruys, adjudant H. M. en den luitenant-ordonnans Phaff. H M. was gekleed in een grijs rijooetuum. Te paard' werd gereden naar d© oonwnandantspost der Roode Partij, onder bevel van kolonel van Menp daar was luit.-generaal Muller Massis commandant van het veldleger. Geredten werd door het gevechtster rein tot aan den weg Maam OuduLeus- den, waairbij Paal 7 in d© auto's werd gestapt. Vervolgens bezocht H. M. verschil lend© stellingen der aanvallende partij. Vervolgens keerd© H. M. naar den geroodstaandten trein in Soestduinen terug. Om 11.20 vertrok H. M. naar de Residentie. Een ambtswoning voor den Am sterdam schen burgemeester. AMSTERDAM, 23 Sept. Tot nu toe woonde de bungemeester van Amsterdam in een particuliere woning. Binnenkort zal dit hier ter stede anders zijn. Dr. C. J. R. van Aalst, voorzitter van de Ned. Handel- Maatschappy heeft aan den burgemeester medegedeeld, hoewel hy nog geruimen tijd in Amsterdam hoopt werkzaam te zyn, toch binnenkort voornemens is zyn hoofd/verblyf naar elders te verplaatsen. Hierdoor komt ter beschikking -zyn woning op de Heeren- gracht 502. Die woning biedt Dr. van Aalst aan de gemeente teu geschenke, voor ambts woning van den burgemeester. In de vergadering van B. en W. werd door den burgemeester van deze schenking melding gemaakt en is het aanbod met geestdrift ontvangen. Eveniwel zal élke burgemeester wel in staat zyn dit paleis bahoorlyk te meubileeren. Dit was aanvankelijk een bezwaar maar ook dit is uit den weg geruimd. Een kleine commissie uit vooraanstaande burgers met den heer van Eeghen aan het hoofd heeft toegezegd dait het meubilair voor het re presentatief gedeelte van deze ambtswo ning ten geschenke zal worden aangeboden. DRAADLOOZB DIENST. D« rede van dr. Stresemann. PARIJS, 23 Sept. D© ochtendbla len houden zich bezig/ iwet d© red© üio I r. StreaemUJin té Genève voor zijn vertrek heeft gehouden. D© Echo d© Paris meent te weten, dat Poincaré Zondag in de St. Ger main oen rede ml houden, waarin hij zal verklaren dat aan liet verdrag van, Versailles niet gotorodi mag worden. Streeemarats zegt het blad', moet niet vergeten dat in het verdrag van Ver sailles d© schuld van Duitschiand aan den oorlog Is vastgesteld en dat ook roede in dit verdkag d© mogelijkheid werd geschapen, dat Duitschiand tot den Volkenbond kan toetreden. WISSELKOERSEN. 22 Sept. 23 Sept. Officieel. Londen 12,11% '12.11% Berlyn 59.47% 59.44% Parys 6.85% 6.96% Brussel 6.50 6.66 Zwitserland 48.321% 48.24 Weenen 35.22% 35.22% Kopenhagen 66.30 66.27% Stockholm 66.76 66.77% Oslo 54.75 54.72% New York 2.40% 2.46% Niet-officieel. Praag 7.30% 7.36%' Madrid 38.06 38.07% Milaan 9.14 9.20 Beursovemcht. Op ae AmBteruaaiftjOiie beurs ging heden wat meer om. Voor rubberwaar- d©n bestond goede belangstelling en d©z© waren vast, tengevolge van de prijsverheffing van het artikel. Suikerwaarden goed' gedisponeerd. H.V.A. avanceerden eenige punten. De voortgezette sijging der suikerprijzen muaktcon een aangenomen indruk en werkte^ thans goed stimuleerend. Scheepvaarten matige aandacht, doch konden zich over het algemeen tame lijk handhaven. Oliefond&en hieven op den achter grond. Koninklijken weinig verantwoord Tabakken prijshoudend' met beperk te affaire. Ned. Indi. kalm. Prolongatie 2K 3 N. W. S. 75%. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 23 Sept. Hoogst© stand 771.3 te Maastricht en Parijs. Laagste stand 744.3 te Reykjavik. Verwachting Zwakke veranderlijke wind Licht tot half bewolkt. Droog weer. Weinig verandering in tempera tuur.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2