I VEN! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* Ho. 18283* “Wis 24 mber 1826 Dit blad verschijnt dadelijks behafive op Zon- en Feestdagen IT N Met Ingang van 1 Octoberïëss begint Hat nfeew» kwartaal :N 2S r NG FEUILLETON. z DOOR GOUD VERBLIND abletten I desar n behandeling. 1ELEGD, DAT HET WIKKELEN KAN IRVING’S gist maximum aan 88* Jaargang ••MW. 5 10 F 8.00. m uo DE DIRECTIE. CENTS dit protocol (Wardt vervolgd) ffFr D« ontwapening* quaestie. De conferentie over de Amerikaansche reservesStresemann in Berlijn Industrie Maat’, DEN HAAG en Drogisten. •VUTvCJ NUlOiHKTiB -Wa/ela 5SREN 10 15 10 15 24 uur nnen van dankbare JTTEN, 18 maanden tyd in Zij, die zich met ingang van dien datum op de GOUDSCHE COURANT abonneeren, ontvangen de vanaf heden tot dien datum verschijnende nummers gratis. Nieuwe abonnementen worden aangenomen aan het Bureau MARKT 31, GOUDA, door onze loopers en bij onze agenten ih de verschillende gemeenten buiten Gouda. guinose 2861 <8 I Den Haag. X Gistermorgen is de rjjksminirter van bui* tenlandsche zaken Streseman te Berlijn te ruggekeerd. Hjj Wend aan het station ver welkomd door den rijkskanselier dr. Marx die hem zichtbaar ontroerd zwijgend de hand drukte. In het gezelschap van den rjjkskanselier bevonden zich de drie rjjksministers Külz, Haslinde en Cilrtius, de Duitsche ambas sadeur in Amerika, alsmede, dé Engelsdhe ambassadeur Lond «TAbemon, de gezanten van België, Polen en 'Zwitserland en de zaakgelastigden van Frankrijk en Tsjecho* Slowakije. Kort ha zjjn aankomst begaf df. Strese mann zidh naar rjjkspresident Hindenburg, om hem verslag uit te brengen over zijfl beaprekngen te Genève en te Thoiry. oudt ontegenzegge- ENGELAND. Een spoorwegramp in Engeland verhoed. De expres-trein van Londen naar Glas gow, die Dinsdagavond om half tien van het Euiston-station vertrokken is, is den vol-i genden ochtend vroeg aan een groot ge-t vaar ontsnapt. Zij wend door twee locomo tieven getrokken en reed kort voor het station van Carlisle door onveilige seinen heen. Dientengevolge liep zij op een licht© rangeer-locomotief diè op de lijn was. Maar de* conducteur Griffiths had de bot sing zien aankomen. Dank zjj zijn tegen- Reuter verneemt van bevoegde zijde dat de regeering overtuigd is, dat tie voorstel len der mijnwerker^ niet kunnen worden beschouwd als een mogelijken grondslag te vormen voor de beëindiging van het geschil en dat de onderhandelingen over deze voor stellen definitief geëindigd zijn. De Britsche draadlooze dienst meldt nog, dat het bestuur van den Mjjnwerkerdbond, dat gisteren den geheel en dag in vergade ring bjjeen was, een brief uit Down intf- street ontving, het besluit der regeering behelzend. Het is nog twijfelachtig wat er nu ver der zal gebeuren. De belangstelling is thans geconcentreerd op de heden te houden volt ledige kabinetezitting, waar de toestand zal worden besproken. teruggekeerd. Nog geen oplossing van het mijnconflict. Actie tegen Primo de Rivera. de interpretatie der conferentie te aanvaar den. Bij het vaststellen van haar meening van de thans door de verschillende regee- ringen te ondernemen stappen heeft de conferentie «ich steeds voor oogen gehou den, dat het gewensoht was ,een zoodanig antwoord aan Amerika te geven, dat de kwestie van Amerika’s aansluiting bij het wereldgerechtshof niet opnieuw door den senaat behoeft te worden behandeld. Naar kenners van het Amerikaansche staatsrecht verzekeren kunnen de verdere besprekingen op den grondslag van de be sluiten der conferentie zeer wel gevoerd wonden tusschen de regeeringen der tot het Hof reeds toegetreden staten en de Ame rikaansche regeering. Verontrustende berichten Wonden uit San Sebastian aai) de buitenlandsche bladen geseind. De binnenlandache politieke crisis in Spanje zou thans een zeer scherpen vorm hebben aangenomen en voor de eenstvoJ* ‘t een volledige ommekeer yd, 'Pbedzaant iênisch verpakt „zajt ge daa waarlijk nog zoo ou- noozel te gelooven dat er maar één naaister is te krijgen? (Jij kunt uw kleedjes laten maken bij juffrouw Bow- ker, te Monkhainpton, een zjeer ge schikte naaister.” Sylvia zuchtte en sprak niet tegen, en zoodoende werd Mary Peter, die over Edmund kon spreken, en herin neringen kon ophelen, die zoo zoet en droevig tevens waren, van l’ernam Place verbannen. Hoe weinig Sylvia ook had' gegeven om dat eenvoudige vriendinnetje, zonder haar gezelschap van tijd tot tijd voelde zij zich nog veel eenzamer. Haar vader was nog steeds buitenslands, en verheugde zich in den zonneschijn van een warmere luchtstreek, aan den oever der Mid- dellandsche zee, terwijl zijn schraal inkomentje juist voldoende was om hem een onderkomen te verschaffen iu een logement van den derden rang. Hij gevoelde zich daar, ondanks zijn beperkt inkomen, zeer op zijn gemak, veel beier ten minste dftn in het dorp Hediingham, en hij was vooreerst niet van plan hot Engelsche buitenleven te hervatten. Van tijd tot tijd schreef nij eens aan zijn dochter, en vergat daar bij nooit een wenk te geven dat eene kleine tegemoetkoming helm zeker wel kom zou wezen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten on loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. 98, - Een oogenblik sl-edhts keek de jougq man naar Sylvia Welk een blik. Zooi diepen minachting ligt niet vaak in) een korte flikkering van een paar? oogen, in een trek om den mond uit-! gedrukt. Doodsbleek, maar met onge4 bogen fiere houding stapte haar be drogen minnaar haar voorbij, en SylJ via gevoelde op dat oogenblik de diep ste smart waarvoor haar natuur vat-' baar was. k a„* nik hoop dat ik hem nooit zal weer-, tóch’'’, dacht zij, terwijl zij in de gele- koets naar Perriaci' terugreed, nooit,, ik moest weer vrij zijn om zijne? liefde terug te winnen. Ik weet dat iki dat zou kunnen, hoewel hij me nu ver- als ik maar vrij was om ’t te! beproeven.” Bij die gedachte keek zij) Sir Aubrey aan, en begon te overleg-j hoe lang een men van dien leef-' tijd nog wel' zou komen leven vijf Tijdelijke teleurstelling ontmoedigt nietf integendeel zij prikkelt tot vernieuw i de inspanning Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Mias E. BR AD DON. 'OELEN NEEMT l EN U GEVOELT (J het volgende: in 5 Minuten Idal. e <96 GIST EN BEKEND IN DE par tien vijftien, misschien wel twintig. Neon, bij zulk een kalme, ge regelde en matige leefwijze als Sir Aubrey in acht nam, kon hij t nog wel een halve eeuw uithouden. Wenschte zij naar zijn dood? Kwam zulk eene zwarte, misdadige gedachte ooit bij haar op? 't Was er ten min ste niet ver van af bij Lady Perriam. Z’j had wei nooit een bepaalden wensoh gekoesterd, maar zij heid be rekend hoe veel tijd haar echtgenoot nog zou kunnen hebben te leven, en zich voorgesteld wat er wei zou kun nen gebeuren wanneer hij bij de an dere Perriams op het kerkhof zou zijn bijgezet, in dien groenen kelder, waar boven het varenkruid! zijn getande bla deren uitspreidde tusschen de afge brokkelde steenen van den ouden grij zen muur. j 1 i 11 Welk een groot© verandering zou die enkele gebeurtenis van Sir Au brey’s dood' in hare omstandigheden teweeg brengen. Zij zou een inkomen hebben van vijf duizend pond 's jaars, waarmee zij naar welgevallen zou kun nen handelen in plaats dat haar nu kwartaalsgewijs de onbeduidende som van twee honderd pond! werd uitbe taald. En dan, zij zou weer vrij zijn vrij om Edmund Standen’s liefde te herwinnen, indien ’t hem mogelijk - gi re haar te vergeven. „Ik geloof niet dat hij lang boos op zou kunnen blijven”, dacht ftj. ..of Een beslissing over de quaestie vap Amerika’s toetreding tot het Internationaal Gerechtshof te op de speciale conferentie der Hofstaten ih Genève nog niet gevalled. Maar de commissie aan welke het opstellen van 'bepaalde conclusies is opgedragen ie nu toch met haar werk gereed. De conferentie heeft in haar «lotprotoccfl verklaard, alle Amerikaansche reserves aan te nemen, waarfjtf zy echter aan de vyfde reserve omtrent de vereiechte Amerikaan- ische toestemming tot het inwinnen van een advies van het Haagsche Gerechtshof dooV den Volkenbondsraad een zoodanige int terpretatie geeft, dat Amerika in dezefi geen grooter recht van veto voor zich ver* langt dan den raadsleden zelf toekomt. Voorzitter van Eysinga 'heeft de op dracht gekregen, op deaen grondslag ee» modelbrief te ontwerpen, dien ieder der op de conferentie vertegenwoordigde staten dan aan de Amerikaansohe regeering zal Jenden. Een uitdrukkelyek toestemming tot de inteipretatie, die de conferentie aa» het vijfde voorbehoud gegeven heeft, zaj hiet wordten verlangd. Intusschen i» de conferentie van oordeel, dat het noodzakeiyk is ,dat de staten, die reeds tot het statuut van het HaagscM internationale gerechtshof zijn toegetredeh en de Amerikaansche regeering later eeh protocol onderteekenen, waarin regelen worden vastgelegd voor de praktische ten uitvoerlegging der Amerikaansche voorbe houden. Door de onderteekening van dit protocol «ww«» zal Amerika dus van zelf te kennen geven, I gende dagen wordt in Madrid verwacht. Dp bekendste Spaan- sche politici, die zich onder de dictatuur uit het politieke 1 erven hadden teruggetrokken, ztfn bezig met de opstelling van een oproep aan de natie, welke tegelijkertijd met het bijeenroepen der Nationale Vergadering door Primo de Rivera, zal worden gepubli ceerd. De oproep is o.a. door de voormalige minis ter-presidenten Romanones, Garcia Prieto en Alba en door tal van groote mannen uit het Spaaxscihe politieke en litteraire leven ondertesfcend. Zy' verklaren den vasten wil te hebben met alle middelen de dictatuur ten val te 'brengen; zij maken zich geheel los van de monarchie, welke, naar zy verklaren, slechte krachtens de grondwet bestaat, zoodat de troon niet steeds de grondwet buiten werking mag stellen. Van koning AJfona wondt verwacht, dat hij thans een beslissing zal nemen. Blyft hij Primo de Rivera stenen, dan loopt de monarchie ernstig gevaar. Nog steeds blijven de geruchten aanhou den, dat het tusschen dictator en monarch niet dl te best botert. Oorzaak van het ge schil zou zijn de kwestie der muitende ar- tillerie-officieren. Tepwjjl de koning van zins schynt te zjjn de toegezegde benadi- ging der tot aware straffen veroordeelde officieren werkelijkheid te doen worden, sdhymt Primo de Bivera er meer voor te voelen, dat de officieren, die een aanslag op zijn politieke positie hébben gedaan, ook werkelijk Voor hun zonden boeten; de houding van den koning legt hy dan ook naar Madrileensche berichten doen uitko- men uit als een miskenning door den ko ning van zijn, Primo.^e Rivera’s politiek. De kwestie der artillerle-officieren is en blijft dan ook eert netelige aangelegenheid. Worden de straffen géhandhaofd, dan zal het verzet der, vooral uit aristocratische kringen voortgekomen, antillerte-officieren steeds scherper worden, al treedt dit mis schien niet dadelijk openlijk aan den dag. Scheldt men hun daarentegen de straf kwijt dan kan dit ge|nterpreteend wonden als een bewijs van zwakte. Primo de Rivera ziet dd raddraaiers der muiterij voorloopig liever achter slot erf grendel; zy zijn dan ten minste onschadelyk en kannen dan geen coup d’état ondernemen, waarvoor de dic tator blijkbaar ten zeerste bevreesd is. Hoe dit ook zij, de toestanden in Spanje schij nen op liet oogenblik nog verre van stabiel te zyn .Sensationeele gebeurtenissen zijn dan ook in de misschien zeer nabije toekomst geenszins uitgesloten. "buitenlandsch nieuws. duhwcbland. Wederom een aanslag op een trein verhinderde Slechts op het kantje af is wederom een aanslag op een sneltrein verthinderd. Drie kwajongens van 11- tot 13-jarigen leeftijd hebben op de rails van het traject Aesdhers- wooidügheid van geest had de expreas- trein zijn vaart al geminderd, doordat Griffiths de handrem van den bagage wagen aangezet had. De twee locomotieven die op elkaar liepen, derailleerden en ook een goederenwagen. In de slaapwagens werden de reizigers plotseling wakker ge schud! en van hun bed geslingerd, maar slechts een man klaagde over pijn. Griffiths, de wakkere conducteur, is de beambte die altijd met de koninklijk® trei nen meereist. VEREENIGDE STATEN. De ondergang van Miami. (De schrikkelijke orkaan, die zoo juist den Noord-Aimerikaanflchen staat Florida heeft geteisterd, heeft volkomen afigere- kend met Miami, het centrum van het mon daine leven in de „Amerikaansche Rivier»”. Tien jaar geleden was Miami, zoo vertelt het Hbld., nog een onaanzienlijk stadje, dat binnen enkele jaren door een groep van ondernemende Amerikanen tot een luxa- badplaats wend uitgebreid. Met een duize lingwekkende snelheid verrezen de hotels uit den grond, werden de prachtigste bou levards aangelegd en fraaie „wateiparty»n” gecreëerd. De plaats had daarom eeniger- mate het aanzien van een tooneeldecor ge kregen, waarmede niet te hardhandig dien de te worden omgesprongen. Alleen het diep-lblauwe water van de Baai van Biacay- ne was „echt”. Breed® autowegen verbon den Miami met West Palm Beach; speel banken en bioscopen hielden de badgasten, die by dag onder de als een imitatie aan doende palmen koelte konden zoeken, ’s avonds bezig. Miami was hoofdzakelyk een winteroord, daar het klimaat er zelfs in het koudste jaargetyde nog mild is en het nemen van zeebaden moge lijk maakte. Het hoogtepunt van het seizoen was in Januari en Februari, wanneer de ryke Amerikanen zich in dave rende luxe-treinen vodr een korte vacantie naar het zuiden spoedden. Enkele jaren geleden was het een ware „rush” van bouwondernemers naar Zuid- Florida en de grond steeg er ontzaglijk in prjjs, verre boven zijn waarde. Het was een ideaal oord voor doortastende „get- rich-quick”-speculanten... Thans is in een Paul Boncour de Fransche gedelegeerde heeft in de gisteren gehouden bijeenkomst van den Volkenbond, een pleidooi geibouden voor een spoedige bijeen roeping van de ontwapeningsconferentie. Hij Zette daartbjj nog eens met nadruk het Fransche stand punt uiteen dat de conferentie niet ten dodl moet hebben om aan de staten volgens een vaste schaal verminderingen of beperk:n(- gen van bewapeningen op te leggen. De mate van ontwapening moet evenredig zijn aan de waarborgen van veiligheid, door den staat verkregen. Tot geen prya, zoo zei hjj, mag er een natie zyn die te land, ter zee of in de lucht een aanvalsmadht bezit die haaa- veroorlooft de procedure van verzoening te doen mis lukken. Boncour eindigde met te zeggen, dat het gunstige uur voor den eersten stap naar ontwapening bezig was te slaan. Als de regeeringen dat uur laten voorbijgaan zoh de bewapeningsloop opnieuw en krachtiger beginnen. leben'Halberstadt naiby de Nederlandsöhe grens, groote steenen neengelegd, teneinde den trein te doen ontsporen. Dit werd op gemerkt door een machinist, die zijn ma chine voelde schokken en in het volgende station daarvan mededëeling deed. Er wer den onmiddellijk een paar wegwerkers de lijn langs gestuurd, die ontdekten, dat op een ander qpoor veel grooter steenen wa ren opgestapeld, die den sneltrein Halle Halberstadt zeker zouden hebben doen ont sporen. De drie jongen® weTden gearres-l teend, ze zaten in een bosohje bij de spoor lijn en verklaarden, dat zy eens een spoor wegongeluk van dichtbij hadden willen zien. De typhusepidemie. Ook vele gevallen te Berlijn. Ook te Berlijn zij<n thans een vrij groot aantal typhusgevallen vastgesteld, vooral in het centrum van Berljjn en in het district Kreuzberg, waar reeds meer dan 600 zieken zjjn. Auto door een trein gegrepen. Twee dooden en eenige gewonden. Bij Bruchsal in Baden is een auto door een trein gegrepen en dertig meter mecle- gesleurd. Twee vrouwe#’werden onmiddel lijk gedood. Een andere vrouw werd levens gevaarlijk gewond, terwjjl nog vier perso nen, die in de auto zaten, lichte verwon dingen bekwamen. JAPAN. De Siberische express-trein ontspoord. I De express-trein voor Siberië is nabij Hirosjïma ontspoord. Verscheidene wagons zjjn totaal vernield. Het aantal dooden, bedraagt 20, het aantal gewonden meer dan 80. een- uurtje met Mary Peter in haar eigen hamer kon praten, waarneer de ze haar 't een of andere nieuwe kiee- dingsluk thuis bracht, en haar over de bewoners van Hedinghafn te hoortn babbelen, en somtijds ook wel over do bewoners van Dean House. Op zekeren dag kwam Sir Aubrey dat vriendschappelijk onderhoud' sto ren, en nadat Mary Pater was heenge gaan, verbluft door de stijfheid' van den baron, bracht hij aijne vrouw op wel wat hoogen toon onder t oog aal haar die vertrouwelijkheid met eene naaister volstrekt niet paste. „Ik was niet vertrouwelijk met haar antwoordde Sylvfo. „Ik liet haar maar praten anders niet.” „Kinddief, als men naar de praatjes van zoo iemand luistert, is men reeds vertrouwelijk. Het doet de veronder stelling rijaem dat men belang stelt in hun gesprek, en dat kan ik immers niet van u gelooven.” „Ze spreekt over menschen waar mee ik voor mijn huwelijk omgang had.” Maar waarmee ge niets meer te maken hebt, en waarin uwe belang stelling na uw huwelijk moet hebben opgehouden. Ik verlang dat jonge meis je nooit meer hier te zien.' „Ze maakt mijn japonnen,” bracht Sylvia in ’t midden; ..ik zou niet we ten wat ik zonder haar moest begin nen.” t 1 l aai hij zijn hart voor me zou kunneq sluiten. Hij zou zic|h die gelukkige' zo meravond jes herinneren het verleden zou plotseling in zijne herinnering te- rugkeercn, en zijne liefde meteen. Er was slechts één ding dat Sylvi^ vreesde, wanneer zij daarover nadacht: als Edmund eens met Esther Rochdale trouwde. Zij was er zeker van dat Esther hem beminde dat had zij reeds lang gemerkt en 't was een uitge maakte zaak in Hodanghaln', walar dq mensdhen de geheimste wenschee hun ner buren kenden, of <vöorgaven tcf kennen, dat mevrouw Standen die bei- den gaarne vereenigd zou zien. Wat was dus waarschijnlijker dan dat zij nu haar best zou doen onu ©ene ver loving tusschen hen tot stand te bren- ««a- lil 1.1 „Zijn zuster zal haar natuurlijk om dersteunen”, dacht Sylvia, „en zij zul len met haar bei dien lienu wel wetcii te bepraten om dat kleine zwarte ding te trouwen.” Zij herinnerde zich Esther’s inne mende vriendelijkheid, haar zachtte donkere oogen met dien mijmerenden,, smachtenden blik Zeker geen meisje waarvoor een man op den duur onver schillig kon Wijven. Dé gedachte aan die mogelijkheid vermeerHérde nog Lady Perriami’s kwel ling, en maakte haar dé eentonigheid van haar leven nog onriragelijker zij was blijde wanneer zij nu en d»n eens GOIBSCHE (01 IU\T. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bexorgtariaff 1regels 1-80, elke regel meer 025. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 byslng op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot xe»r geraduoeer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux an onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde ran opname verzekerd te xjjn.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1