di«- Laatste Berichten. Beuss van Aautecdam. paar minuten »1 de arbeid verwoest, ten koste van honderden maneohenlevens, en- is de streek voor 'langen tyd onbewoon baar geworden .Zestig millioen dollar sou de schade in Miami alleen reeds beloopen. 1 BINNENLAND. De Koninklijke familie naar Het Loo* De Koninklijke Familie zal morgen j in. den nnmjjjfcg naar hei Loo ver trekken. Y-Vt i i' i Het Kamerlid F. L. Duymaer van Twist. Ter 'viering van dies* 25-jarig lid maatschap der Tweedie Kamer werd gisteravond te '7 uar in huize Anjemal den heer L. F. Duymaer vaai l'wisi door de leden der amti-revolutioamaLre Tweede Kamerfractie een maaltijd aan geboden, waaraan behalve de leden I dier fractie, ook de oud-minister mr. V H. Rutgers, oud-voorzitter dier frac tie, aanaat. Ontginning en vervening in Drente. Een nieuw bezoek van minister Kan. De mjnister van Binnenianusciie z.a ken en Landbouw, mr. Kan, brengi beden weder een bezoek aan U reine, waarbij verschillend© ontginningen van I het Staatsbosühbelieer zuilen worden I bezichtigd. Tezens staat op het pro- I granrma een bessoek aan het Witteveeu I en aan de Protestantsciie wijk'verple- gingon. Ook stelt de minister zich voor be sprekingen te houden met enkele des kundigen in zake de vervening en wat daarmee samenhangt. Da militaire relletjes te Assen. Vragen van het Kamerlid Schaper. H^et Tweede Kamerlid Schaper heeu de 'volgende schriftelijke vragen tot den minister van Oorlog gericht I. Is de minister bereid, ten spoe digste een ernstig onderzoek in te stel- len naar de ongeregeldheden, die Maan dag 20 September jl. in het garnizoen te Assen plaats vonden, en in het bij zonder te onderzoeken a. Hoe het kqm gebeuren, dat ten aanzien van het 12e R. I. oefeningen werden gehouden, die in verband me( I de heersehende temperatuur blijkbaar te veei vergden van het uithoudings vermogen van den troep b. Hoeveel uitvallers dit regiment op genoemden dag telde c. Of en in hoeverre het optreden van de wacht en de militaire politie len eersten koer gewettigd was, en waarom nadat deze ingerukt waren, de wadht wederom in het geweer werd geroepen. d. Hoe «n man. als dte s^geant Van Munheke. die naar het schijnt buiten die relletjes stond, doodelijk kon worden getroffen? II. Wil de minister aan de Kamer zoo spoedig mogelijk de resultaten van At onderzoek mededeelen D« socialistische betooging in Den Haag. Optochten met muziek in strijd met de Zondagswet. Door den lieer Duymaer van Twist zijn aan den Minister van Justitie de volgende schriftelijke vragen gericht Ie. ls het den Minister bekend, dat' op Zondag 19 September te s-Uruven- hago een betooging is genouuen voor ontwapening eui medozeggeiisenap, wd ke betooging gepaard 1S gegaan n.e, niet optochten met muziek door de ge. meent©? j 2e. Heeft de Minister kennis gesré- gon, dat de optochten met muziek voor vele ingezetenen een rustige viering van den, Zondag, zooals de Zondagswet van 1 Maart 1815 voorschrijft, hebben onmogelijk gemaakt Be. Kan d© Minister mededeelen, ot de optochten met muziek sloornis heb bon gegeven in de godsdi enst oefeiiin gen, gehouden in kerken waarlangs <ie optochten werden geleid 4e. Zoo vraag, 3 in dien geest wordt beantwoord, dat inderdaad deze stoor nis heeft plaats gehad', is t dan juist, dat, in strijd met art. 5 van genoemde Zondagsw^, de plaatselijk© politie van s-Gravanhage geen zorg heeft gedra gen, omi te voorkomen of te doen op houden hinderlijk© bewegingen en ge rucht in de nabijheid dor gebouwen, tot den openbaren ©eredienst bestemd? 5. Is de Minister bereid, een onder zoek in té stellen en n>ede te doelen, of ingevolge d© toeaegging, gedaan in de Memorie van) Antwoord op he IVda hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het loopend dienstjaar, blz. 5, er bij hem aanleiding bestaat tot het treffen van de noodig gebleken voorzieningen? De Utrechtsche gemeentebegrooting. De begrooting van Utrecht voor 1927 slui ondanks alle bezuiniging op een totaal van f 17.493.259 (v.j. f 16.937.807) met een tekort van f 813 000, dat uit verhoogde belastingen zal moeten wor den gedtekt. Het college stelt eenstem mig voor over te gaain tot het verhaal van pensioenbijdragen op het gemeen- lepersoaeel, verlèglng van de salaris sen van het personeel, werkzaam bij het fröbelonderwijs en van het vakper- soneel bij het lager onderwijs. Ook wordt voorgesteld den leeftijd 'van toe lating tot de openbare fröbelscholen met een jaar te verhoogen Verder zul len de normen verlaagd moeten wor den. volgens welke steun bij werke loosheid wordt verleend. Er zullen 2 openbare lagere scholen worden opge heven en hef subsidie voor de Burger wacht zal met f2000 worden verlaagd Bestelgwderen-tarief der Ned. De verlaging met 1 October. Met ingang van 1 Ooiober zullen te vrachtprijzen voor het vervoer vaai be- stelgoederen bij de Ned. Spoorwegen, en van Gend en Loos worden ver laagd, en zullen dan bedragen voor een zending, wegende Tot 1 K.G. f o.30 Van meer dan 1—3 K.G. f 0.30 Van meer dan 3—5 K.G. f 0.50 I I)e vrachtprijzen gelden, in tegen- I stelling met vroeger, voor het verkeer I trnschen alle stations in het land, dus onafhankelijk van den doorloopen af stand1. Ook de vrachtprijzen voor zen dingen van meer dan 5 K.G. onder gaan verlaging, doch alleen op de hoo- I gere afstanden, boven 100 kilometer namelijk. Ook het bestelgoedsnel vervoer onder gaat een verlaging in diezelfde mate als het gewone bestel goederenvervoer, en blijft derhalve 50 duurder dan de vrachtprijzen voor gewoon bestelgoede- renvervoer. Het Kjjkainkoopbureau. Critiek van den Middenstandsraad. Ly Middetns, anusraad heen fuui den minister van f inanciën mönjehng me- uedeeling gedaan van c.© conUusie* waartoe hei door den Raad uigW.dè onderzoek in za^e de gestie van tiet i<ij»s-Inkoopbureau dezen heeft aau- teiding gegeven, en daarbij aan den Minister gezegd dat de Raad de hooit! vraag, welke hij ziob gjeeteld had. ot het R I B. werkelijk besparingen van beieekejiis voor den Staat heeft be reikt, niet heeft kunnen beantwoorden en hij dan ook geen gegeven bezit, due het waarschijnlijk maken, dut zoo danige besparingen verkregen zijn. Noch uit de begrootingsCijters voor de verschillende departementen, noch ui» het rapport van deti Rijks-Accoun tantsdienst, noch uit het onderzoek van do commissie uit don Haad bij deu vrijen handel is onomstootelijk van eemge bereikte besparingen gebleken. wei heeft de Raad kunnen vaststel len, ©enerzijds, dat bij verschil lende I diensten meer of minder ernstige klach I ten over de gestie van het R.I.B. be- slaan en andomjds, dat de directeur I van het R.I.B. over de diensten en per- sonen, die de verdienstelijkheid van trÜJ fn eeni« »P®ioht in twijfel trekken, zich uitlaat op een wijze, die niet door den beugel kan, terwijl zijn opnerkmgen dien aangaande niet al- I tijd juist werden bevonden. 'n.,,^'bai'd een en ander had 0° hö nb? vraag geBteld of net met wensohelijk zou zijn, zoo een nieuw onderzoek werd overge gaan door een commissie met ruimere con potentie dan de Raad' beaat, welke commissie in het bijzonder zou hebben na te gaan of, en Zoo ja, welke goe deren voor centrailen-aankoop in aan merking komen. Ongeacht de vraag, of zoodanige commissie wordt benoemd, achtte de Raad het noodig, dat hot R.I.B, afziet ran de tot nu toe gevolgde gewoonte ela gelegenheid, tot levering van goederen door tussohenikomst van het k'Ü ls op0n stellBn vooreen beperkt aantal willekeurig door het K. I B. daarvoor m aanmerking gebrachte personen. Als regel zou, naar het oor deel van den Raad, moeten gelden, dal j alle leveringen van beteekenis door tusschenkomst van het R. I |t openbare inschrijving plaats vindt, en de gunning geschiedt door do commis sie van toezicht op het R I B.ge hoord het advies van dien düreeteur van gemeld bureau. Eveneens achtte de Raad' het noodig dat de commissie van Toenicht op hei KJ.B. zou worden aangevuld met per- sOnen, die deskundig rijn op het ge- I bied van don handel in goederen, die I door tusschenkomst van het R.I.B. wor- I geleverd en dat met name de han I f <j!?ivfnde eo industrieele midden I stamt in de commissie van toezicm I vertegenwoordigd zijn. I j J®8'0"® fdhUo de raad hel noodig dat b'l levering (foor het R.I.S. aan Rij ndiensten, dezelfde voorwaarden I zullen geld. als bij levering door den, I middenstand direct, zoodat indien door bemiddeling van hot R.I.B. goederen worden betrokken, welke niet overeen. I stemmen met de door de ontvangende diens,en gestelde eiscfien,' deze diensten met verplicht zullen zijn de goederen te houden en aanspraak zullen kunnen maken op het ontvangen van nieuwe goederen, die wel aan de gestelde etschen voldoen en zulks voor denzell- den prijs als waarvoor de geweigerde -oederen waren aangeboden. Bij de bespreking roe; den Minister tiaar aanleiding dezer conclusies van den raad. wees de Minister den voor zitter en secretaris van den Middon- standsraad er op. dat het instellen van een nieuwe commissie veel tijdverlies zou veroorzaken, en er minstens een laar zou verloopen alvorens resultaten weiden bereikt. In verband daarmede kwaml hel den voorzitter en den secretaris van den raad voor, dat hel dan beter zou zijn voorloopig te volstaan met ain de commissie van toezicht op het R.I.B. te voegen ingevolge voor dracht van den Middenstandsraad. ge- P^-gfOde met een meerdere be- vodfdheld van dn commissie van toe zicht in dier voege, dat de direetenr het H.IB." van het K.I.B. ondergeschikt zou zijn aan deze commissie, die een bindende instructie voor hem zou vaststellen en met name er voor zou waken, dat het R.I.B. niet tot den aankoop vaö nieu we goederensoorten ten behoeve der Rijksdiensten overgaat zonder vooraf gaande schriftelijke machtiging van de commissie van toezicht. EERSTE KAMER. Vergadering van 23 September 1926. Voorzitter de heer van Voor»!- tot Voorst. Na opening der vergadering en goed keuring der notulen wérd het woord verleend aan den heer H. PdLAK (s. d a p.), die zijn ingenomenheid' betuig de m-et de verbeteringen in de deco ratie der zaal. De heereo H. Colijn en M. Mendels werden hierna binnengeleid en door den Voorzitter beeedigd, wat dén eer ste betreft, terwijl db heer Mfflïdels de boloften aflegt. De leden der verschillende commis sies worden benoemd, daarna was aan de orde het Adres van Antwoord op de Troonrede, welk adres werd goedgekeurd. Met den Voorzitter zullen de leden van redactie, de hoeren Briët. v. d Hoeven. Steger en Blomjous, in com missie het adres aan H M de Konin- ein aanbieden. TWEEDE KAMER. Vergadering van 23 September. Voorzitter: Jhr. Ch J M Ruys de Beerembrouck. Nadat de heer SCHQKiKING (c.-h.) verslag had uitgebracht over de aan bieding van de nominaties voor het voorzitterschap, hield de VOORZIT-* TER een rede, waarin hij er op wees dat niet weinig in het begonnen zit tingsjaar van de Kamer gevergd wor den zal. Interpellatie Cramer. Aan de orde kwam daarna de be handeling van het verzoek van den heer Cramer om verlof tot het richten van vragen aan den Min. van Kofo- niën. met betrekking tot de houding der Indische regeering ten opzichte van de bekende plannen van den Pol hcon. Bond (dep. OosUIava) om met steun van den Jatva-Shikorwerkgevers- bond een anti-communistische actie te ontvouwen. Besloten werd de interpellatie toe te staan en te doen houden ap een na der te bepalen dag De VOORZITTER benoemde vervol gens tot ledten der vaste commissie strafrecht de heeren Heemskerk, Marohant, v. Sasse v. Ys- solt, Sannep, v. .Schaick, miej. Katz en Knottenbelttot,leden dter vaste com missie voor dte belastingen dte heeren y. Vuuren. Snoeck Henkemans, J. ter I.aan Oud, J. B. v. Dijk, de Wilde en van Gijn; tot leden dter vaste com missie voor openbar© werken, ver- koers- en waterstaats-aangelegenheden dte heeren v. Rijckevorsel Bomans. v d. Waerdien, J J. C. van Dijk, Ebels Krijger, Droogleever Fortuyn. De aftredende leden der huishoude lijke commissie, de heeren Beunver en Dresselhuys, werdten herkozen gemengde BERICHTEN Motorboot gezonken. De beide opvarenden gered. Gislerenaivond t© ongeveer zeven uur raakte de motorboot Standaard 111 der firma B. v. d. Hall, Vasteland 17 die op de Nieuwe Maas in Rotterdam geheel volgeladen met proviand in de richting der Waalhaven voer, door lie* vige deining, door slebpöooten veroor zaakt bij de Petroleumkade langzamer hand zoo vol water, dat zij geleidelijk jJonK. De beide opvarenden, de 28-ja- rige schipper F. Giellet en de los- werkman W. H. Vermeulen geraakten tt> water, doch wisten zich op leege manden drijvende te houdten. totdat do schipper P. v. d, Broek van de motor- boot „Stormvogel" hen redde, üere sAtppar bracht de beide maamen naar het bureau der rivierpolitie waar re van droge kleeren werden vooraten. De „Standaard- III" wa!s inmjdöeia tn de diepte gaaonken. De plaats is met een vlag gemerkt. Daar de boot 1 ton inhoud heeft en geheel gevuld- was met protviand voor een leeBdhip. is de schade zeer aanmerkelijk. E«n ontaarde vader. Om,8", kj°d ta droBto»!h«P rrrmoorU. Omrent het betreurenswaardige feit dal door een vader in dronkenschap' zijn driejarig dechtbrtje zoodanig iniT handeld is, dat het kind aan de gevol gen van een schedelbreuk |s overle den verneemt de Tel. nog het vol gende Valgene helgeen reeds bekend ge worden tg en bij nadere informatie bii buren tg komen vast te staan, wae de «der- de 32-jarige losse werkman J. W„ dronken thuis gekomen. Het doch tertje was toen uit vrees voor hem d"0* meenen tiL7 i. 1 beeot.ies onder bet bed hebben uitgetrokken en het bohb™ ;^,a^hoo",ie Het kind, een klein meisje, dat nog -«langs wegens awakte eenigen, tijd hel ziekenhuis „de Calvmiënberg" i. vhrpdeegd geworden, moot toen lang bewusteloos hebben gelegen. De vrouw, over wie de buren ook niet erg goed te spreken waren, heeft toen de klein© naar bed gebracht, en tegen dte buren gezegd, dat zij het hoofdje bezeerd hadi. Het schijnt, dat die moeder later «elf toch aangifte heelt De sectie heeft uitgewezen, dat het kind overleden is tengevolge van een schedelbreuk. Gisteravond bevend zich een groote menigte vóór het huis, waar het dra- rno zich heeft afgespeeld. Vta» «en staking, die niet doorging. Een s.-d. wetgever. Theorie en praetjjk. Het orgaan vaai dein Cür. Mevaoibe- w erkers boud meldt Hoor den Alg. Bood werd sedert eenigen tijd aoue gevoerd bij ue tir- ma Gebr d© Boer te Lemmer. De firma gaf echter een niet thuis. Een ultimatum werd gesled. Gok wij hebben aan die werf enke le leden, en eerst na het stellen van het ultimatum werden we met het feit in kennis gestold en verzocht m«n on zen leden te adviseeren den arbeid neer te leggen. We hebben hierover vergaderd' en besloten bij een eventueel conflict niet aan den arbeid te gaan, evenwel den Alg. Bond tte verzoeken oor medezeg genschap .in de eventueel te komen op lossing. Dus bij voorkomend' geval mee ter conferentie te gaan. Dit laat st© werd ingewilligd. Giroot was echter onze verwondering toen we vernamen, dat die stalking niet doorging. Wat was daarvan de reden De werkgever heeft Zaterdags bij de uitbetaling medegedeeld, dat bij een I staking de arbeiders werden ontslagen en hun. die woningen bewoonden, waarvan de firma eigenaresse was, werd met acht diagen de huur opge- »egd ®ij moesten de woning ontrui- 1 men. Deze bedreiging sloeg in. Er werd vergaderd en besloten niet te staken. De staking ging niet door Wie was niu diè blaZendte en drei- gendte werkgever? Een liberaal, een Christelijke of een Katholieke werkge ver? i De heer de Boer is een 8 D.A.Per Ken. die dus op dten Rood en Zo-nda** mee moet demonstreteren achter ..voor Medezeggenschap." Als je dan van 't zijne maar afblijft. RADIO-NIEUWS. Programma van heden. 7.20 Londen. Tijdsein en voordracht. 8.05 Stockholm. Vioolsolo, vocaal concert en toomecl. 8.20 Hambuirg. Drama „De Fahr- Lrog" van Bussdorf. Zurich 520 M. Waiser- en operet ten-a vond. Oslo 382 M. Concert Kopenhagen 347 M Symphonie-concert. - Berlijn. Daarna ..Macbt der Finsterniss" van Leo Tol- stoi 8.30 Londen. Orkest. 9.20 Bern 435 M. Cello-solo door prof. Buenrod. 9.30 Parijs Eiffel. Conóert 9.45 Rome 425 M. Vocaad en inslru- nvoutaal concert. J0.05 Londen. Badi-conoert. Daarna 10.50 Berlijn. Dansimïaiek. Hilversum H.D.O. 1O40 M ^«'"sbwiChte-n, koersen; 8.10 H.DO.-Wagneratvoud Solisten Oreta Santhagens-Manders, sopraan, en Chris do Vos, tenor. Daarna dBnsmuriek, Doventry 5XX 1600 M. 11.35 Dansmuziek. RECHrZAKEN. Collecte-zwendei. De zaak-Verschoor voor de Rot- terdamsche Rechtbank. Voor de reditfcank Enttondam stond gisteren terecht M. J. Veraehoor aldaar, verdaeftt van verduteterinsr van gelden, die b «eoo'lecteerd had voor de noodlijdenden in Drenthe. 'Behlaagide had een aantal te goeder naam en raam bekende stadgenooten weten te bewegen zitting te nemen tn een comité, onder welks patronage h« zijn inzamelin- jon aanving. Hjj liet eiroulaires op jomat- dndopapier trokken, waarop in woord en beeld-de ellende in de Drentel venen was gescmldend en liet die, netjes in portefeuil le verpakt, rond bezorgen in de wijken der meengegoeden. Het geheel zag er te goed uit om te worden ingedeeld in de categorie ongevraagd drukwerk, dat niet wordt terug gegeven. Kwam de colporteur zich mel den, eenige dagen nadat hij de portefeuille had afgegeven, dan ging hij in den regel niet zonder gift heen, tenzjj die reeds ge gireerd was aan den heer Verschoor, die zich in zijn circulaires „leeraar M. O." I noemde. Het recht tot het voeren van de- I zen titel ontleende hij aan het beeit vnn een akte Schoonschrijven, Bij het Middel baar Ondenwtj. wa» hij echter nooit weit- I ïaam geweest. De colporteurs lieten het bjj één bezoek I niet. Na eenige maanden werden de adres- sen, waar gegeven was, weer beeocht want nog altijd was er nood in de venen. De heer Verschoor had een kantoor laten inrichten aan de Groote Markt te Botter dam. waar oom. al de «wven ia nature, di© hem gewerden, geborgen werden. Van Rotterdam uit werden ook bedel brieven het land ingeatonden en toen in de Maasstad reeds langer dan een half jaar met succes gewerkt was, deed de lSt ook Amsterdam de eer Ja 2!' een filiaal van sjjn affaire te openen Sü lang heeft dat gelteklrig daaT 2 staan. w Vnn ongeveer Maart 1925 tot Maart heeft Vomchoor zjjn inzamelingen tan® houden. In naam wu, h(j .ledn. ■tratour van het comité, maar in w«Z' lükheid .beredderd© hij ile, mand iets af van do wüm van dcbreuST der geWon. Verleden jaar reeds er khuditen in bil do politie, ia J"? heer Vereoheor lang niet onbetadt. En wel bekend mi een wijze, die juioTU tegendeel is ,v»n een aanibeveHng jjuTw lectant. Óaar de comité-irtlen toen nog gi»!». geroken hadden en geen reden voor inJi pen aanwezig achtten, vestigde de S, de aandacht van den Amenraad o z. zaak. Deze nam te het begin van du jii inzalge van de boeken ya„ den heer Ver- schoor. Deze moest aan de politie berid, ten dat de boeken niet in orde wnrez ffi geven althans een zeer eigenaatdigen ln. druk van de wijze waarop de gelden be steed waren. Tegen een ontmmget va» «2.000 sbond sledhts een afdracht n» 10.000 voor Drente. da8' Zaak 26 f* De rechtbank was als volgt samenge steld: president mr. Van Heltei»; rechten: mr. dr. Wijnveldt en mr. Huyserj Officier van Justitie ie mr. Schatter, en griffier: mr. A. Bongers. Als verdediger treedt op mr. A. W. Schappers. Een groot aantal getuigen werd gehoord. He» O. M., Mr, Schutte, eischte tegen ha klaagde wegens verduistering van 26.0*0 3 jaar gtfftrangenisatraf. Een noodlottig auto-ongeluk. De Haagsdhe Rechtbank heeft gisteren Mr. Dr. W. M. W., bankier, wonende te Waasenaar, die in den nacht I van 16 op 16 Febr. j.l. bjj <te Koningskade te 's-Gravenhage een auto-aanrjjding heeft gehad, waarbij een dame het leven heeft verloren, ter zake van het verooimaken van dood door schuld veroordeeld tot veer tien dagen gevangenisstraf. De eiacfc was j een maand gevangenisstraf. Een goede raad of een beieediging. Voor de Rbtterdamoche Politierechter had zich t ©verantwoorden de 2d-jarige hiej. H. W. M.Vuit Gouda. Zjj zou op 16 Juli tegen haar buurvrouw mej. M. W. H.-de B. gezegd hebben: Ga je vuile soepjurk wassöhen!... Behalve dit had ze echter nog veel meer gezegd, dat niet oiibaaar is. iMej. De B. was door een en ander zwaar beleedrgd en diende een aanklacht in, Mt. WjjnveJdt wees er mej. M.—V. op, I dat z(j in de sWkken wordt genoemd: eev I vrouw, die iedereen voor hetzelfde ult- I maakt. Niet oiibare expressies pchjjnöi I haar stokpaardje te zijn. Nee, weet u wat het is? merkte mej. M.—V. op. Die juffrouw heb reel kennissen bjj de politie! Een hoofdagent van de re- dherahe komt er wel eens theedrinken, be grijpt u? Dat ia 't ècm! I IHet O. M. eischte tegen de verdachte 20 boete subs. 10 dagen hechtenis. Zij wend veroordeeld tot 10 boete Mha 5 dagen hechtenis. Onverstandige ouders. Deze zaak had mr. Hototeyn naar hij zeide vaat niet verder vervodgd, ak Be vader van d ebeide hoofdgetuigen er niet met alle macht op had aangedrongen... 't Was dan ook c«n zeer gewichtig geval. De 21-jarige K. van der N., een oewnt- weifcer te Krimpen op dTJsel, wordt hwr de meisjes van h$ dorp nogal eens ge- plaagd. Zoo ook o,p 16 Maart van dit jaar. Een „koppel meiden»", zooals de cementwerirer zich uitdrukte, stuurde ee nkleinen jongen naar de deur van zijn huis om er belletje te trekken .H(J zag het bijtijds, ruürte de deur open en zette de meisjes achterna. Aan gegil geen gebrek.' In enkele tellen - had Van der N. de heele kudde onder «"n bereik, en hij sloeg raak waar hy raken koh. Dientje Vogelenaang kreeg een klets in d*r gezicht. En Sophie Vogelen sang een dito in haar linkerzij. De beide jongedames zijn toen naar huis gegaan en piepten omidat ze geslagen wa ren floor „dien gemeenen Klaas". De pijn duunde echter niet langer dan I een «half uur pp z'n hoogst Toen waren x« I 't heele geval weer vergeten. Maar hun I papa, vol liefde voor fcün kinderen, liet het I er niet bij zitten. I Zoowel imr. Hodsteyn als mr. Wynveldt vonden dien vader buitengewoon onverstan- Klaa» v. d. N. kreeg, omdat hy volgens de wet nu eenmaal niet mag slaap, al i« I dat slaan ook nog zoo opvoedend, 0,60 boete, subs. 1 dag hechtenis. Als liefde verkeert ia haat... Vroeger is de 82-jarige L. R., van Capel- le op dTJsel ,^moor" geweest van aeker® mej. <3. Oudenaar. Maar sedert laatstge noemde gehuwd is, moet liefde in haat aijn verkeerd. En toch... Op 8 Augustus trachtte R. na eerst „onder invloed" te zijn geraakt weder om de aandacht van zy'n ex-Dulcinea |e treken, door haar een bierflesch op de voeten te gooien, beet te pakken, te slaan, te Stompen en te trappen, dat 't een aard had. Nu is da liefde heelemaal „uitgeziekt". 't Is heelemaal over, beweert hy. 'Na een eaeeh van 80 boete suhs. 16 da gen hechtenis, wend R. veroordeeld tot 20 boete suhs. 10 dagen hechtenis. STADSNIEUWS. GOUDA, 24 September. Sociëteit „Ons Genoegen". Huldiging van de Commissa rissen J. L. van Eijk en JE. Steensma. Cabaret-Van Riemsdijk-Ensemble. 't Was gisterenavond feest in den Schouwburg d»r Sociëteit ,Ons Genoegen De commissarissen, de heeren J. L. van Eijk 10 JE. Steensma, vierden gisteren hun 25- jnrig jubilé als commissaris en dat feest mocht niet onopgemerkt voorbijgaan. ,Het van Rierosdyk-Ensemible was uitge- noodigd oim aan dit heugelijk feit luister hy te zetten. En de leden waren in groot «antal met hunne dames tegenwoordig. Toen te even acht uur het scherm open ging, zat het geheele bestuur der Sociëteit aan de bestuurstafel voor het voetlicht. Daaibü waren ook dfe beide jubilarissen. De voorzitter der Sociëteit, den heer C. J. M. Kroon, opende met Oen hamerslag dcoe feestelijke bijeenkomst en verklaarde daarop plechtig dat het juist 26 jaren gele den was dat de heeren J. L. van Eijk en JE. ateenama tot commissaris der Sociëteit waren gekozen en door den toenmaligen voorzitter d«n heer J. M. Noothoven van Goor waren geïnstalleerd met het vertrou wen uit te spreken dat zy zouden mede werken aan het bestendigen der vriend schappelijke veihoudingen en het bevorde ren van het welzijn der Sociëteit „Ons Ge noegen". iDe heer Kroon verheugde er zich over te kunnen zeggen dat beide commissarissen in deze reeks van jaren zich steeds be yvend hebben om in deze Sociëteit den prettigen, aangenomen geest te bevorderen en ze in stand te houden. In 't byzonder gold dit den heer van Eyk als penning meester, die heel wat moeilijkheden met deze Sociëteit heeft meegemaakt. Thans kan gelukkig wonden gezegd dat de Socië teit op een goed niveau ie gekomen. Namens (het bestuur en alle leden der Sociëteit betuigde de voorzitter beidte com missarissen hartelijk dank voor hun toe wijding waardoor het mogelyk is geweest dat jarenlang voor velen deze Sociëteit was hun tweede tehuis. Op een feestdag als deze past een ge schenk: daarom wend aan beide jubilarissen een zilveren beker aangeboden met fraaie rozen .gevuld. Op bet voetstuk van den be ker was een huide-inscriptie aangebracht. Een daverend appBIka weerklonk na deze van vriendschap en waardeeriog getuigen de huldiging. De heer J. L. van Eyk dankte allereerst den voorzitter voor zijn waardeerende woorden en «ijn mede-commissarissen en de leden der Sociëteit voor d'e vriendelijke be langstelling en het fraaie geschenk. Gaarne heeft de heer van Eyk zich steeds aan deze Sociëteit gegeven omidat hy in het voorttoe- steaa en den bloei daarvan ziet een^belang voor onze gemeente. Een paar jaren terug toen de Sociëteit in zeer moeilijke omstan digheden verkeerde en spr. zelf ernstig on gesteld was, zoodat hy zich daaraan niet kon geven, heeft hy er over gedacht om fee bedanken, maar «lat heeft hy toch niet ge daan omdat hy gevoelde te moeten blifvon .medehelpen om deze Sociëteit in stand te houden. Met veler medeiwerking kan dat ook geschieden. Deze Sociëteit moet de •ympathie hebben van aWe leden, omkfat het bestuur, waarin verschillende nieuwe leden krachtig werken, in 't bijzonder de heeren J. C. den Boer en A. Mogendorff, a' liet mogelijke doet om ze te doen blijven een echt prettige Sociëteit, waar men genoege- ïyk kan zyn. De jongeren zyn hier op hun plaats. Met een beroep op die groote mede werking en d!ank in 't bijzonder nog aan den kwam, eindigde de jubilaris. iDe heer Steensma kwam toen aan t woond. In een heel geestig speechje, waar- in hy heel vermakelyk deed uitkomen welk »en eer hem te beurt wa» gevalilen door ■elf een beker te winnen, dankte orde hy *owzitter, bestuur en leden voor deze zeer gewaardeerde vriendelyke attentie. Daarop kwamen nog de damee In 't Veld, dochters van den pachter der Sociëteit de jiAilariasen huldigen en daarmede was het officieele gedeelte geëindigd. Jan van Riemsdijk kwam Bu met zijn vrouw ten tooneele; de Veluwsche boer in ^smoking en zyn gade in latest fashion- kleed aan de ja^no, Hy zong on* tal vat leuke HoMandsöhe liedekens, vpp eigen maaksel, en van Dirk Witte, heel geestig !<-ri vroolyk en de uitnemende begeleiding weikte bijizonder mede om ze tot voUé recht te doen komen. Hebben we van Riemsdijk eender met Antoinette van Dyk zien optreden, nu wa» Mej. E. ^piendyk zyn charmante partner, d»e met hem diè fijne echf leuke" oud-H ^ndache üedekens zong. Deze leerlinge van roelie van Zanten heeft daarmede hier jen prachtig entrëe gemaakt. Van haar ge heele optrede» gtrtg* zoo'n bfyeóndere beko ring uit, dat wy hopen haar in het vroolyke genre wat zy ons bracht, nog eens yre }i' te roogen hooren. y Als Veltrwscho boer wa» vari Riemsdijk °P zyn best: 't repertoire i« goed, maar pnze geesfige zanger moet eeh volgend rnaa' nieuws daaiby brengen. Meviouw van Riemödyk we zeiden het reeds «erglde voor een uitnemend aeeompagne- ro®nt, en fpeel le met gansch haar wezen «n luchtigen inhmjd der liedje* mee. 't Was f*n vroolijke avtin.1) Tot slot was er bal, een zeer geanimeerd dat velen prettig byeenhield. Toelatingsexamen Hgndefscursus. uitslag van het toelatingsexamen Toor de Handelscursus is als volgt: le klasse toegelaten D. van Ypereft. 2e klasse toegelaten: H. Jongeiboer, B. Belonje, M. Binnendyk. Afgewezen; 8. 8e klasse toegelaten: C* van Eysden, A. de Groot, J. Boerma. Afgeweaen: 2. De cursus 1926/27 is begonnen met 80 leerlingen. Ambachtsschool- Voor de vacante betrekking van Direc teur der Ambachtsschool, opengekomen door het overiyden van den heer P. A. Schroot, hebben zich 70 sollicitanten aan gemeld. Bevordering Bij Koninklijk Besluit is met ingang van 1 October 1926 benoemd tot dirigeerend of ficier van gezondheid der 2e klasse onze oud-stadgenoot Dr. J. C. Diehl van het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht. Beroepen. Os. R. Kok alhier ie beroepen by de Ge reformeerde gemeente te Ryssen. A f scheidstou rnée Mevr. MannBouwmeester. Burgemeester My» heeft zich in principe bereid verklaard het voorzitterschap te aanvaarden van het in deze gemeente op te richten eere-comité ter huldiging van me vrouw Theo MannBouwmeester. Bevorderingen en verplaatsingen by 's Rijks Belastingen. Bevorderd met ingang van 1 October tot adj.-commies te Gouda (kantoor) H. J. van der Kaay, rykskleric te Vlaardangen. Verplaatst met ingang van 16 October, de kommies le kl. W. L. A. Koudy's van Bergambacht naar Gouda. De Radio-Installatie in het Ziekenhuis. Men verzoekt ons te melden dat binnen enkele dagen de Commissie van oud-patiën ten van het van Iterson Ziekenhuis, welke commissie aan het Ziekenhuis een radio- installatie wil aanbieden, een aanvang za' maken met een lijs tooi locte, aangezien de straat-collecte niet heeft opgebracht, wat men etr van verwacht had. Zonnestraaldag. Men schrijft ons: Aaa den morgen (Zaterdag) te houden „Zonnestraaldag", verleenen niet minder dan 4 muziekkorpsen medewerking, te weten de fanfarevereeniging „WilheLmina" van de Plateelbakkerij „Zuid-Holland", de muaiek- vereeniging „De Pionier", de Mondharmo- niecavereeniging „Excelsior", alsmede de Mondharmonicavereeniginig ^Crescendo". De stad zal wonden verdeeld dn 4 wyken, elke groep collectanten wordt door een muziekkorps vergezeld. Jiongelui, die hun medewerking by deze collecte als nog willen verleenen, kunnen zich aanmelden hedenavond te 8 uur aan het Kantoor der Coöp. Goudsche Zieken fondsen, Westhaven 21, Gouda. Op de voordracht. De heer B. Stwanertbung alhier komt voor als no. 4 op de voordracht voor onderwijzer aan een Openbare Lagere school te Wad- dinxveen. Als no. S staat daarop onze oud- sfcad-genoot de heer J. van Dyk. Een tribune op het O^A.-terrein. Aan den heer P. G. van Willigen is op gedragen voor 770.den bouw van e«" tribune het O.N*A.-4errein aan de Prins Hendrikstraat, voor rekening \an de Goud- scha VoetbaJ- en Athletiekvereeniging O. N-A. II» Ingeschreven was nog döor de volgende firma's: Fa. E. Banders en Go voor 918.00 Fa. J. Slegt voor 960.00 dhr. G. F. de Jong voor 880.00 Fa. Nieuwveld en Co. voor 876.00 A. Fokjcers voor825.00 Het Concert van het Haagsche Symphonie- orkest „Meyerbeer". De Secretaris van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling verzoekt onfl nog wel te willen mededeelen dat het concert Zondagavond precies kwart voor acht be gint, de Schouwburg kwart ever zeven wordt geopend. De Bazar ten bate van de R.K. Volkshand. Gisteravond had in „Ooncortlia" de offi cieele opening plaats van de bazar, welke tot en met Maandag, ten bate van de restauratie van hat gebouw van den R.K. Volksbond aan dte Westhaven, gehouden wordt. Behalve de meeste leden van het eere- oomité en het uitvoerend ctomité waren int de R.K. Leesvereeniging nog meerdere fe- noodigden. iDe Voorzitter van het uibvoerend comité, de heer W. J. Middelweerd, schetste in z$n openingswoord de desolate toestand van het Vereenigingsgebouw en de noodzake lijkheid om tot restauratie over te gaan zonder de contributie te verhoogen. Dank zy de medewerking van ve'e rij den en den steun van het eere-comité on dervonden, kan spr. thans den eere-voor zitter, den eerwaarden heer Deinen Wy ten- buig uitnoodigen tot de officieele opening der bazar ovèr te gaan. Spr. dankte nog •viór de hulp door de Leesvereeniging ver leend. Deken Wytenburg, het Woord nemende, zeide de uitruoodiging om als ee re-voorzit ter van dit comité te fun gee ren, met sym pathie te hebben aanvaard, omdat spr. het gerucht ter oore wae gekomen, dat men het plan ihad gevormd tot verbouwing van het gebouw; die geruchten verwonderden spr. niet, omdat het ®cer begrijpelijk is dat een actief bestuur ui* dien desolaten toe stand wenscht te komen- Het bestuur van den Volksbond wil de lasten niet overlaten voor de toekomst, doch wil eerst beschiik- ken over forttfatn ter bestrijding der bouw kosten. Onder de vele middelen die het heeft gezocht om het doel te bereiken, is ook het houden van een bazar. Spr. staat sympathiek gezind tegenover dat bestuur. Met genoegen heeft spr. vernomen dat daadwerkelijke belangstelling van alle zij den werd onclervonden en durft de ver wachting uit te «preken dat die belangstel ling ook zal komen van hén, die men noemt de meer gesitueerden. Onze Roomsche werkgevers «uilen inzien dat het vereeni gingsgebouw, waar het Katholiek beginsel gediend kan worden voor de gemeenschap, noodzakelijk is. Met den wénsch dat Gbd» zegen op dit werk moge rosten én de verwachtingen van het bestuur overtroffen mogen worden, verklaarde spr. de bazar voor geopend. Hierna lowam de heer Mouwens, als ver tegenwoordiger van den R.K. Volksbond in het Bisdoim Haarlem de bazar succes toe- wenechen en de hoop uitspreken dat de woorden van den Deken in vervulling mo- gei^ gaan. Nadat de heer Middelweerd de sprekers had bedankt voor hunne wenschen gingen de genood igiden de bazar in oogenschouw nemen. Het tooneel van „Concordia" is in een theetuin herschapen en geeft met de kleu rige lampions en verdere versiering een gezeJligen aanblik. Men heeft van uit den theetuin een ruim overzicht over het geheel. Alle attracties die een goed ingerichte bazar kenmerken, zyn aanwezig terwyi Jazz-band muziek het noodige by'Klraagt tot de aangename sfeer die reeds bij de opening dezer bazar in ruime mat», heerachte. De Oude Reuzen. Het zoo juist verschenen nummer van „Eigen Haard", het bekende webelyksdh tijdschrift voor het geain bevat een schets van onzen stadgenoot den heer Ed. Hoff man, getiteld „De oude Reuzen", die zeer lezenswaard is. Brand blusch-demonst rat ie. Gistermiddag is op een terrein aan de Van 9w ietenstraat een brandblusoh-demon- stratie gegeven door de afd. Sdhuimiblus- schers van de Nederlamcteche Iffa-Maat- sohappy. Onder de aanwezigen merkten we op, Burgemeester en, Wethouders dezer gemeente, den directeur van gemeentewer ken, eenige brandmeesters en het personeel va* de brandweer. Eenige jaien geleden heeft dezelfde maatschappij hier ook al eens een demonstratie gegeven, die door omstandigheden echter niet het verwachte succes had. Gisteren wend gedemonstreerd met een nieuw schuimblusoh-apparaaat. Ook nu was het praeparaat wel spoedig in orde en werd het vuur spoedig gpbluisoht, maar toch werd niet het effect' VeHcregen dat men by het uitbreken van een brand daar van verwacht. Allereerst wend een stapel hout met houtwol gevuld en daarna met benzine begoten en in brand gestoken. De vlaartmen laaiden echter ai hoog op aleer men met het toestel in alle opzichten ge reed was. De koppeling pastte niet, wat men by een dergelijke demonstratie had moeten voorkomen. Toen men de koppeling zy ©p 't primitieve wijze,4tot stand had gebracht, gang de blilsbehing zeèr snel. Hetzelfde Was het geval to^n men een voor af gegraven kuil half gevüld ható met wa ter en daaiby een 100 liter stookolie en de noodige benzine had gevoegd. Nadat men dit in brand had gestoken ontwikkelde zich een kolossale vlam. Het toestel was echter niet spoedig genoeg gereed, 't duur de te lang dan iby het uitbreken van een ernstigen brand mag. Het blussohingspwerk «elf ging zeer snel, maar de fijd daarvóór noodig was geen minimum, zooals behoor de. By een demonstratie mag de Maat schappij, die efen zoodanig praeparaat im porteert en wil exploiteeren wel voor ma teriaal zorgen, dat aan de strengste dischen voldoet. *Wij hadden nog een onder houd met een der vertegenwoordigers van de Maatschappij, die ons vertelde, dat een onlangs te Zutphen gehouden demonstratie volkomen ie geslaagd. De politie had de noodige maatregelen ■voor de veiligheid gtroffen. Temperatuur van het water. De temperatuur van hét water in de Steü. Zweminrichting was hedenmiddag 2 uur 66 gr., de èucht was 66 gr. UIT DEN 0MTRBK. OOVDERAK. Door den veehandelaar H. Blonk alhier i» gisteren een varken ter Markt te Gouda gangevoeixl, wegende het kolossale gewicht van 660 pond. Dit zware dier is door Am- «terdamsche kooplieden gekocht, en was afkomstig van den heer G. Schouten al hier. HAASTRECHT. Burgerlijke Stand. GEBOREN: Joannes Antonios, r. J. J. van Zuilen en van M. A. Menken. ONDElRTRlOUWIDCornelia Geleyp» en Goverdóna Blom. 'Door Burgemeester en Wethouders is aan A. H. Hoogenboezem vergunning verleend tot het bouwen van 2 schuren en aan N.V. Wassdherjj vji. J. van Leeuwen tot den verbouw van de sbrykimrichting. Door den landbouwer P. van der Kloot is aangifte gedaan van het voortoomen van mond- en klauwzeer onder zijn vee, tenwyl dat van A. S. Spruit hersteld is. OUDEWATER. Burgerlijke Stand. OVERLEDEN: Lambortus Johannes van Zy'M, oud 9l jaar. Jan van Gooswilligen, oud 6 weken. ONDERTROUWDPi eter Jacob Blonk te Oudewater en Maria Griffioen te Hoen- koop. Johannes Vreeswijk te Oudewater en Maria Roesem te Rotterdam. Gysber- tue Buys én Trijntje van dér Breggen. VLIST. Door den landbouwer T. Boer werd aan gifte gedaan van het voorkomen van mond en klauwzeer. MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt Alphas a. d. Ryn. 23 Sept. Aangevoerd 84 wagens. Met R. M. Ie soort 48-62, 2e soort 42—47; Zware 55. Handel zeer vlug. DRAADLOOZB DIENST. De Volken bondsraad Maandag nog bijeen- c.iAi»6fL, 'h »ept. L»é werazadaniiio ecu van ana oouitimssies vaal don Vo»- JjeeubQhid leapeji tea einde. Zee* wiwr öüliijnJijk kuil d© vergadering van deii Volkenbond hare werkaauuxUieden za- terdiagjüidüag beëindigen, 'looh zuheu echter MaaiKlug a.s. belangrijk© be sprekingen in den Raad van den Vel kenbond! besproken worden. Daak aan Dr. Stresemapn. HERLIJN, 24 Hopt. D© oppor presi dent van d© Rijnprovincie zonet Dr. btreseinaiin bij zijn terugkeer in net Vadieriaml een begroeüngBieiegraim, waarin bij zijn dank uitspreekt voor alles wat de Minister gedurende ve.e jaren met volharding voor het Rijn land heeft gedaan. Een officieel communiqué van het Duitacfce Rykskabinet. B i.tL)1JN, 24 Sept. Hedenmorgen te ell uur is he. Rijkskabinet onder voor zitterschap van Dr. Marx den Rijkskan selier bijeen gekomen ter bespreking van de mededeelingeai van Dr. Stre- seTraann, in zake aijn bevindingen in Cxenèv© en Thorry. Olficieel wordt het volgende oommu- niqué verstrekt 1» de heden gehouden zitting van het Rijkskabinet bracht de Rijksminis ter voor BuitenJandöch© Zaken rapport uit, over d© werkzaamheden der Duit- sche delegatie, op d© Volken bondsver gadering in Genève. Het kabinet heeft d© houd'ing van de Duitsohe vertegen woordiger goedgekeurd', en heeft zijn <la<nk uitgesproken aan dten Rijksminis ter van Buitenlandsoh© Zaken, Dr. ölresemann, en de overig© leden der deloga/tie, voor de door hen verrichte w erkzaamheden. In aansluiting daarop deedi Dr. Stre- semain mededeel ingen over zijn bespre kingen met den Fransohcn Minister van HuUenlandsche Zaken, Briatncf, over de quaestie dér Duitsdh-Fransche verzoe ning. Het kabinet heeft met algemeen© stemmen in beginsel deze> onderhande lingen goedgekeurd! en heeft voor de voortzetting daarvan een commissie be noemd, welk© aan het kabinet rapport zal uiibrengen. De typhus-epidemie in Breda. Kermis afgelast. BREDA, 24 Sept. De burgermeester Van Princenhage deelt oa* mede, dat in verbandi mot de sterke uitbreiding der typhus besloten is de kerma* van i'rinoenhage op 3 October en die van Beek op Zondag 26 September a.s. af t© Jasten. tnp Sinds gisteren zij» alleen vu Prin cenhage 8 nieuwe gevallen voorgeko men. zoodat het totaal aantal thans 19 'bedraagt. Heden wordt d© nieuwe noodbarak voor de patienlen in ge reedheid! gebracht. Een dagorder v«n den Commandant ran het Veldleger Luitenant-Generaal Muller -rt De luitenant-generaal, d© comanan dant van het veldleger, Luitenant-gene raal Muller Massis, heeft na afloop van d© onder rijn ieiding gehouden ge- verhtsoefeningen de volgende dagorder uitgevaardigd Aan den vooravond van d'e t© dezen jare onder mijn leiding te houden oefeningen hebben zich voorvallen voor gedaan die in een weermacht niet kun nen worden geduld', en die hoogst be treurenswaardig zijn, ook in hare ge volgen. Gelukkig is door het ingrijpen der daartoe aangestelde meerderen en door het zich onthouden van het overgroot© deel der manschappen hieraan ee-i eiU- d© gekomen en naar ik hoop ep ver trouw, zullen voortaan dergelijke ongfe- regeklhede*! worden voorkcunen. Het is mij aangenaam1 le ku >nen ver klaren dot overigens de oefeniugen m, zoo hoog© mate opgeluisterd, door bet bezoek van H. M. onze Geëerbiedigde Koningin tot mijne tevredenheid' zijn verloopen, ik breng, mijn dtyik aan allen, die in enkele dagen van' bijna onafgebroken ari>eid tot het welslagen daarvan hebben medegewerkt. Ik roep u aller medewerking in. om onder handhaving der krijg©!uohl uwe beste krachten te blijven inspannen, ter verhoog:ng van de waarde onzer weermacht. Een kerkelyloe conferentie van Geref. kerken buiten het verband. De Kerkteraden der Geref. Kerken wi Amsterdam Zuid'(-Parkkerk) en Zandvcort (Brederodestraat), die sedert zij beiden buiten het verband der Geref. Kerken in Nederland zijn ge plaatst. onderling in kerkverband ble^ vep besloten in de maand o ober oen erkelijke conferentie samen 'te roe pen. die ten doel heeft, door onder ling overleg, de richtlijnen vast te stel- 'en. waarlangs Geref. Kerken zich be vrijden kunnen van de verantwoorde lijkheid, van de Asser besluiten, en voorloopige maatregelen te treffen voor samenleven der kerken in het ''erslelde kerkverband. Under den tram «eraakt. AMSTERDAM, 24 Sept. Hedenmid dag even 12 uur zijn op den hoek Leidlsche straat en Herengracht twee wielrijders met elkaar in botsii^ ge komen. D© een viel en kwam» onder een juist aankomenden tram terecht. Met een verbrijzeld been werd hij op genomen en door den Geneeskundigen dienst naar bet Binnengasthuis ge bracht. Verduistering op groote schaui Ky>iü,i^tr>Ai)ri, 24 öepi. Uoorüe'cen trale recherche te Rotterdam zijn jij oewariug gtstela de gebroeders li. rvi V, oud 32 jaar en L.^B. C. M. V. oud 24 jaar, beiuen uit de Bilt hij Utrecht. Deze hebben in, den loop van het jaar 1925 opgericht d© Ned. Exploitatie Mij. van j sig aremMgazii jnen concord ia, 1>« jongst© broer was eigeaiaar, terwijl dte andere at!s procuratiehouder optrad Zij exploiteerden in Rotterdam, Den Haag en Hilversum sigarenwinkels Van de zetbazen eischteii zij een borg stelling van f 1000, miet dit geld deden zij zaken. De firma J. W. Swan© en Zoon te Waai re leverde de sigaren. Den laat sten tijd kwamen er geregeld klachten bij* de politie, dat zetbazen wel hun geld liaiddten gestort, maar geen winkels hadden gekregen. Daar aan was evenwel niets te doen, omdat de gebroeders verklaairdten, nog geen winkelhuizen te hebben kunnen huren. Dt recherche sterfde een onderzoek iu en het bleek dat een bedrag van f 12000 door a.s. zetbazen gestort, to taal verloren was gegaan. Bovendien hadden de bedde broedters van d© ür- ma Swami© voor ruim i 3000 Big ar en. gehad en verkocht, die zij nog niet hadden berfaaid'. Wegens verduistering zijn beiden gearresteerd Intusscheh had die rechtbank le Utrecht het faillissement van de „Con- eordüa" uitgesproken, op verzoek van de eigenaren van verschillende win kelhuizen, waarvan de huur niet was betaald. Beide broeders zijn op transport ge steld naar Utrecht, waar zij ter be schikking van d© Justitie gillen wor den gesteld'. Een vrachtauto in een troep aoldatao gerede». NIJMEGEN, 24 Sept. Gisteravond om streeks 10 uur is een Fordauto, be stuurd door den heer R. uit Nijmegeu geredten in de achterhoed© van een naar d© kazerne terugkeerend© troep soldaten van, het lie Reg. Inf. welk© zich bevond op die St. Annaiaam. De auto die slecht verlicht was reed ©eq 10-ta'l soldaten aan. Acht van hen kre gen lichte verwondingen. Twee een lichte hersenschuddingZij zijn naar het ziekenkwartier in de kazerne over gebracht. De verwondingen zijn niet van ernstigen aard. WISfcELKOKRSBN. 23 Sept. 24 Sept. Officieel. Londen 12.11% 12.11% Berlyn 59.44% 59.45 Parys 6.96 6.95% Brussel 6.68 6,68% Zwitserland 48.24 48.28% Weenen 36.22% 36.22% Kopenhagen 66.30 66.30 Stockholm 66.77% 66.75 Oslo 54.72% 64.70 New-York 2.49% 2.49% Ni»t officieel. Praag 7.»* 7.39% Madrid 38.KV4 37.95 Milaan 9.20 9.20 D© 'beurs had heden een minder op gewekt voorkomen dttn gis! er het ge val was. Van de rubberaamdeelen ga ven in het bijzonder Amsterdam rub bers flinke omzetten te aansciiouwen, dtech onder beurstijdi werd' een bene denwaartscbe richting gevolgd, in ver band met de prijsdaling van het pro luct rubber. De suikerfondsen lagen eveneens zwakker in de markt, tengevolge van de klein© temggang der suikerprijzen. Bij matig,e omzetten bewogon <!e tn barfcswaaYde:! zich op "ongeveer de prij zen van gisteren. De olie-afdeerfing had een kalm voor komen. Koninklijken ondergingen gee i wijziging van beteekenis. Scheepvaarten slechts nat'ge belang stelling. Neder! aodsche Industrieel en zondter noemenswaardige affaire Prolongatie 2\ RA Dl O-TELEGRAFISCH WBERWBRICHT Hoogste stand 709.3 te Haparanda. Laagste stand 753.7 te Thorehaven. Verwachting Zwakke tot matige, zuidelijk tot weeteiijk of noordwestelij ke wind'. Zwaar bewolkt tot betrok ken. Waarschijnlijk eenige regen. Wei- nig verandering in temperatuur. ADVERTKNTIEN. De Ondergeteekende brengt bij de*e haar dank aan den Heer JAN VANDERLAND, Firma C. C. Krom Agent van de Ned. Glasveraekering- Maatschappij te Rotterdam, vopr de zeer accurate wijze (binnen den tijd van twee dagen) waardoor de bij haar vernielde spiegelruit zoo spoedig werd vernieuwd. PfeTIT Co. Heerenkl eeding-M agazijn 9877 16 Wijdstraat 35.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2