'FFEN Had.. DRFf 7« 829 11” ■122 I uweel] jLAIS Jrassorhmcnl i per meier ►RA O centimeter Ier lagen 2~ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, göuderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STQLWUK, WADDJNXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijxdagelijks behalve op Zon- en Feestdagen g FEUILLETON. r DOOR GOUD VERBLIND Een veel bewegen lev*. De e.e. ontwapeningsconferentie. Pillen - ge binnen maar eens, ;g. Overal PER METER Dinsdag 28 1926 -x" ~T7 •f’ Maandag 2404 240 vloed ■t« af te loggen, kleedde ziefi weder even een ding om over te schreien.” Met volle teugen drinken wij de vleien de leugen; en druppelsgewijze slikken wij de bittere waarheid. vormen tusschen een nationale regeling en distri ets regelingen. IK u t zijn plechtig! halsketen voor Roman uit het Engelsch Kim E. BAADDEN. Minister Poincaré heeft gisteren te Bar la Due by de opening van den algameeneiv raad, zyn met zooveel spanning tegemoet geziene redevoering gehouden: Hy begon met te «eggen dat hij had ge meend, niet de taak te mogen weigeren als voorzitter op te treden van een onder neming tot nationale verzoening, het eenige middel om den duizel! ngwekkenden val van den franc te bezweren. Hij bracht hulde aan de hartelyke medewerking van de lei ders der verschillende partyen en wees er- met Zondagsblad looper geschiedt. ten u blijven”, snikte zij haristochfelijk. ..Maar ik ben uw goedheid niet waar dig”. - Place begraven te zijn.” ..Gij lijt mijne geduldige verplee? T'“ ster, mijn trouwe gezellin antwoordde Sir Aubrey Den volgenden dag was ’t heerlijk weer, maar Sir Aubrey verzette zich tegen dé gele koets, toen de dokter, die hem steeds geregeld bezocht, een rijtoertje voorschreef. (Wordt vervolgd) 4 en juweelen By de besprekingen, die plaats hadden na zyn terugkeer uit Frankryk, hadden hy en zijn collega’s voorstellen gedaan met het doel om na te gaan ,of er eenige mo gelijkheid was om een vorm van nationale overeenkomst te verkrygen, die voqr beide partijen aannemelyk zou zijn, maar alle pogingen der regeering waren mislukt. Of- !schoon dus hare voorstellen waren verwor pen, was zy ten volle bereid, deze voorstel len nog gedurende korten tijd te handha ven. Baldwin besloot met t arbeiders practisoh warei Nog een rede van Poincaré. Het debat over de mjjnwerkersstaking in het Britsche Lagerhuis. De voorbereidende commissie voor de ont wapeningsconferentie die gisteren te Genè ve haar zitting eindigde nam een resolutie aan, welke bespoediging verlaagt van de beraadslagingen der subcommissies en deae aanbeveelt de politieke gezichtpunten ter beslissing aan haar zelf over te laten en rapporten in te dienen over de verschillende standpunten, met vermelding der delega ties, die daarvoA» waren. De Amerikaan- sèhe gedelegeerde Gilbson stemde voor de resolutie, die verbind houdt met zyn eigen voorstel van enkele dagen geleden. Na de sluiting van de zitting heeft het raadiscoinité voor o-ntwwpeningskwesties nog een korte byeenkomst gehouden, on der voorzitterschap van Benesj. Het comi té, waarin jhr. Loudon wederom Neder* land vertegenwoordigde, besloot, de ver dere bespreking van de nieuwe Franschc meiligheidsvoorstellen en de daarmede ver band houdende Poolsche en Finsche voor stellen uit te stellen tot December. Het zal 1 December ter bespreking van deze voor stellen te Genève büeenkomen en hoopt, dan advie8 hieromtrent te kunnen uitbren gen aan den Volkenbondsraad, die zyn drie-en-veertig«te zitting op 6 December zal openen. Ook deze Raadszitting zal te Ge nève gehouden wonden, terwyl de Maart- «itting waarschynlyk in Düitschland zal plaats vinden. Frankrjjk zal geen enkelen aanslag op zyn 'souvereiniteit aanvaarden. Het heeft nooit zijn buitenlandsche schulden geloochend en het zou reeds méér betaald hebben, indien ‘Duitschladd, niet zoo lang in gebreke was ‘gebleven met het betalen van de schadever goedingen; Wy zullen ons loyaal van onze verplichtingen kwyten naar de mate van ons vermogen en de grenzen van de moge- ‘lykheden van overdracht. Het program van herstel, zoo verklaarde Poincaré verder, kan slechts worden uiige- ‘voerd in vrede. Geen enkel land is daaraan ’meer gehecht dan wy. Geen enkel land neemt sedert het teekenen van de verdra- <gen nauwgezetter de bepalingen ervan in acht. Wy vragen alleen een beveiliging van ons definitief herstelde grondgebied en ge regelde betaling van de schadevergoedin gen. Frankrijk heeft nooit geweigerd loyaal Imet Duitsohland te praten en in weerwil |van de wettigheid van onze grieven uit het verleden, is het niet van plan tegenover onze vroegere tegenstanders een politiek van haat en rancune toe tq passen. Het blijft bereid, te streven naar toenadering in het kader van de verdragen en 4Ün bondgenootschappen, mits de verantiwoor- delykheid van de ryksregeering in den por- i log niet "in twijfel wordt getrokken en wy van te voren het besliste bewijs hebben van de moreele en materieele ontwapening van onze buren. Wy ayn bereid al het mogeiyr i ke te doen om de menschheid een minder sombere toekomatte beaongen, doeh «mas ker als wy zyn over den dag van morgen zal niemand er zich over verwonderen dat ►wy geen enkel contractueel recht opgeven en onze waakzaamheid niet stopzetten... spjjsverte- isteloosheid r ’t gebruik II ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, pe> kwartaal 2.90, per Week 22 cent, overal waar de bezorging per Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT jU, GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Intere. 82; Redactie Telef. 88. Bostrekening 48400. ïasdhen hem en een sprake, zoo till. Hun politiek I gelooft niet, dat l geschil hebben beweend ia. fd per meier ANTAI5IE nieuwe des- br. per meier EDA 11 130 c-M •Ier AMASSÉ ooi Japonnen 30 cM breed AÊLANGÉ Japonnen en cM bi p m 560 Uit. antwoordde de ;en toon. ..Ik de dochter BUITENLANDSCH NIEUWS. DUIT8CHIAND. Een Fransch officier doodt twee Duitsche arbeiders. In den nacht van Zondag op heeft in Gemersheim een Fransch officier, die in civiel was, twee Duitsche arbeiders ha een korte woordenwisseling doodgeScho^ ten. Wat precies de aanleiding tot dit op treden is geweest, is nog niet bekend. Men neemt aan, dat de Franschman in dron kenschap heeft gehandeld. Zoowel van Fransche als van Duitsche zyde wordt een onderzoek ingesteld. j Een arrestatie. Volgens mcdedeeling van den Politic- president van Beriyn dr. Friedenburg Za terdagavond in een vergadering van den Tepublikeinschen ry'ksfoond, is dr. Heinrich Dietz, die indertijd de Pruisische regeering heeft gewaarschuwd voor de Putsch-plan- nen van Justizrat Claas en de andere*echts- radicalen, op 2 September in alle stilte ge arresteerd, zoogenaamd wegens verraad van militaire geheimen. BELGIS. De verloving van Prins Leopold. i De „Standaard” geeft nog eenige by- ‘zonderhden omtrent de reis en de aan komst van prins «Leopold in Stockholm. De geheimzinniige aankomst van den prins te Stockholm heeft de inwoners erg geïntrigeerd en vermaakt; vooral maakte men zich vroolyk over de wyzy waarop de prins de dagfbJadschryvens en de fotografen die hem in groote menigte opwachten, wist ‘te ontkomen. Men weet thans ook dat hij is aangekomen in een slaapwagon derde klas. Een Zweedsche conmmandant, Heike, die hetzelfde compartiment betrok als de prins, heeft hem naderhand herkend door de fotografiën die door de bladen werden gegeven, doch tydens de reis wist hy niet wie zyn reisgenoot was. Heike heeft verteld dat zyn reisgezel, die zich voor stelde onder den naam van Phi lippe en vertelde kapitein van het Fran- sche’koloniale leger te zyn, een minzaam jongmensoh was. Men sprak over dé tro- penlanden in het Engelsch, het Duitach, het Fransch en zelfs in het Spaansch. Men at samen boterhammen en men dronk een glas.bier te Malmoë. Men bezichtigde van naby een slaapwagen eerste klas, bestemd voor den koning van Zweden, die terug keerde van een jachtpartij in Scandinarrië. Den volgenden morgen dronk men samen koffie en aan het station van Stockholm nam de heer1 Philippe afecheid van zyn reisgezel, hem hartelfjk dankend voor de inlichtingen die hy hem tijdens de reis had verstrekt. Hij droeg zelf zyn reistaech, hield een auto aan en reed weg.1 teler 4ÏEAUX en. QO c.M. *175 Ier U~ H1FF0N en, 00 centi- C 90 er meier ilFFON ondjaponnen c.M^br, p.m. 37 AANVRAGE FRANCO In het Britsche Lagerfiuis opende de pre mier het debat over de impasse in het ge schil m de steenkolenindustrie. Hy zedde dat de industrie sedert 'de laatste jaren uci vermiiunciïue p»i zich onbekwaam had getoond haar eigen op, dat zy niet hadden geaarzeld by het problemen te regelen. IDe premier gaf een overzicht van de ge schiedenis van het huidige geschil en tot de jongste fase komend, wees hy op het feit dat Churchill namens hem was opge treden gedurende zyn afwezigheid uit het land. Hy was met Churchill dagelyks in contact geweest en hy was van meening dat Churchill en zijn collega’s een zeer moeilyken toestand met bekwame voortva rendheid hadden behandeld. By de besprekingen, die plaats fiOlDSCHE (III KIM. tp zeggen, dat de en gekomen tot een ^>unt, waarop, ihdien zy het by het begi*1 hadden bereikt, een reg4ing mogelyk zou hebben g ‘maakt «n de Zware last, die de ,®tillegging van het bedryf op d<’ belastin gen legde en aldus ioai'ict op ieder arbei- 'der in de industrie, een bewijs te meer was wan de jammerlyke dwaasheid van deze methode om te pogen geschillen te regelen, noeg mocht wezen om te hertrouwen. Daarop opende Sir Aubrey een lang werpig marokijnen doosje, waarin op zwart fluweel een halsketting, van losse diamanten rustte, waarvan elk zoo groot was ais een erwt. Het zilver waarin zij gevat waren was zoo lijn, dat hei nauwelijks zichtbaar was. De ketting zag er uit als een krans van» vloeibaar licht. 1 Sylvia’s oogem schitterden en zij uit- te een kreet van verbazing en bewon dering. ..Hoe prachtig”, riep ,,I)al schenk ik u”, baron o] kocht di< van een Ihertog, doCh de dood ontruk te mij mijne verloofde ik schenk ze mijne oprecht liefhebbende nu aan vrouw.” Lady, Perriam, die anders niet licht was aangedaan, barstte in een van tranen uit. ..God late mij. zoowel in gedachti als in daden, steeds trouw jegens snikte geerien van eene dartele onbezorgde jeugd uitgedoofd, liad Sylvia in een woord het leven ondragelijk gemaakt; maar volgens zijne innerlijke overtui ging, had hij haar nooit onvriendelijk bejegend, 't. Was bijkans eene onmo gelijkheid dat zij nauw zijn dood zou verlangen. „Ik verlang niet naar zijn dood zeide zij bij zich zelve, toen de moGc lijkheid zich als een straal van hoop aan haar voordeed, „maar als hij sterft zal ik mijn liefde mijn eerste en eenige liefde trachten te herwin nen. Ik zal zijn vergiffenis weten 'e erlangen, hoe' zwaar ik ook jegens hem heb misdreven. Ik zal makken dat hij I weer vertrouwen in mij stelt, hoewel ik hem zoo valsch heb behandeld. Ik weet dat ik daartoe in staat ben”. ■I .ll i I 1 4 I I I i .1 ïi Een onverwachte slag. In dé eerste dagen van1 Maart ver liet Sir Aubrey zijn kamer. De dokter vond hem nu genoegzaam hersteld' om dagelijks een paar uren in de zaal door te brengen, en op een zonnigen dag, wanneer de wind uit een zachten hoek woei, een klein rijtoertje in de gele koets te maken. zorgvuldig als vroeger, en vertoonde Hij was zeer blljcte' van die vergun ning gebruik te kunnèh maken, en haastte zich zijn inval|<Jen-gewoonten 101) - Als het einde eens naderbij was dan rij ooit mogeiijk had geacht Als haar echtgenoot eens binnenkort kWam te sterven, en haar vrij liet om met lid •nund Standen, te trouwen °P haar jeugdigen leeftijd' was de dood tot nu toe een ombekende voor haar geweest. Zij kon niet zoo bedaard aan die akelige verschijning denken als andleren, die helaas reeds met dien boodlottigen bezoeker vertrouwd waren, geworden. Met afgrijzen dadht zij aan dien donkeren afgrond', het geheimzin- niSe. otjdoordrongbare graf, dat tus- schen haar en haar vrijheid lag Sir Aubrey was een dwingeland, maar zon- t zelf te weten hij was nooit opzet onvriemdefijk. Bij had alleen getracht het jeugdigde leven vV(M illu- smn naar zijn eigen eentonig bestaan vormen, had al de natuurlijke be- kiezen tusschen een catastrofe en een pe riode van zware offens zonder dat zy er onkundig van waren dat zy aich impopu lair «ouden maken en zouden stuiten op le vendig verzet. Hy zette vervolgens de maatregelen uiteen, die de financieels toe* stand gebiedend noodig maakte. Ofschoon Frankrijk geen enkele schuld had aan de beproeving, die het doormaakte, zoo moeèt het zich toch nieuwe offers igefroosten. Het was daarom, dat de regeering ae hervor ming van de administratie had onderno men, terfeinde op de begroeting te bezuini gen. De regeering zal haar lot verbinden aan dat van haar besluiten, omdat men het buitenland, dat Frankryk met niet altyd welwillende apndacht gadeslaat, niet het whouwspel van onmacht mag geven. geweest” w vriende’Hk Droog uwe trnnert. miin DeWe’iiH» Een diamanten ketting is immers niet ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgfcring) 15 regels 1.30. elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en den bexorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advprtentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertenti^n de helft van den prfjs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer geredueeer- den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden do*r tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zfjn. ’die aan niemand lievredi^lng konden schen ken, be^ptlve aan die kleine minderheid, die hoopte te gedijen door hët ongeluk van het jland.' De regeering kreeg eéfc meerderheid van 237 tegen 122 stemmen Op een motie om den voorrang te geven aan de regeering* voorstellen gedurende de najaarszitting, ^waartegen MaöDtmkld «ich verzette op grond van de overweging, dat niemand iWist wat zou kunnen gebeuren. Na minister Baldwin Voerden nog het woord MacDonald die aajrdrong op een wet Itot opschorting van de wet op den acht urendag en Lloyd George, d;e meende dat - de Regeering moet zorgen voor heropening der rny'nen op billyke veorwaarden. Minister Churchill ten slotte verdedigde ’evènals de premier de heu(#ng der Regee- rin£- l Va» een oneenigheid ’den eersten mini3,ter is i betoogde minister Chur is volkomen dezelfde, fl 4 de onderhamdélingen tt verlengd, zooalg beweerd is. Indien de eigenaars de uitnoodiging hadden aange nomen, om aan een conferentie deel te ne men, zouden ze precies ontdekt hebben, wat de mynwerkers bedoelden met de verkla ring, dat zij bereid zyn vermindering der arbeidskosten in overweging te nemen, en tevens of zy bereid waren, de economische feiten van den toestand onder de oogen te zien. Het resultaat hiervan zou zyn ge weest, dat zy een volkomen juist inzicht in den toestand hadden gekregen. Indien er door de onderhandelingen eenige verlen ging van het geschil is ontstaan, ligt de schuld geheel hy de mijneigenaars, die de weloverwogen uitnoodiging der regeering niet aanvaard hebben. Hy kan de geprik kelde gevoelens aan de zyde der myneige- naars zeer goed begrypen na de verliezen, welke zy hebben geleden, maar het is een ernstige zaak, wanneer een lichaam van burgers zoo weinig eerbied toont voor de wettig gevormde regeering van het land in een zaak van zooveel belang. Hy bepleitte geen nationale regeling in tegenstelling met districtsregelingen. Wat de regeering wenscht, is een goede en billyke regeling, en hy gaf te kennen, dat elke regeling op den langen duur een compromis zal moeten zich aan de buitenwereld met düi de’- anderen gelukzoeker, als ge dwaas ge lige eri patricische voorkomen, dat hem t aianzien gaf van een dek portretten van Van Dijk, in nieuwerwetache kiee- derdracht. Hij dankte Sylvia beleefd voor hare oppassing gedurende zijne ziekte, en was vriendelijker dan gewoonlijk je gens haar, daar hij haar niet meer over alle nietigheden berispte en de les las. „Lieve kind”, ze’de hij, „ik heb u, sedert ik den diamanten zegelring mij ner moeder aan uwen vinger stak, nog geen geschenk gegeven. Die ring werd reeds door haar grootmoeder gedra gen. zooals ge weet, en heeft groolere waarde wat den ouderdom' dan wat de steenen aangaat, die van ’t zuiverste water, maar klein zijn.” Sylvia loosde een spijtige^ zucht. Zij had vroeger gedacht dat die diamanten ring de voorlooper zou zijn van een I aantal geschenken, zoo overvloedig als df, gouden regen, die op Danae neer 4iel. „Ik heb u geen juweelen gegeven Sylvia, deels omdat ik er niet van houd eene vrouw behangen re zien fnet edelgesteenten maar meer nog omdat ik niet wilde dat ge alleen aan mij zoudt denken als aan den gever van rijke geschenken. Als ik er een maal niet meer ziin zal. zult ge rijk zijn rijk genoeg om eene begeer!ij ke partij te wezen voor den een Ook Zweedsche bladen doen gelyksoor- tige verhalen omtrent de reis van den Belgischen prins, waarin vermóedeiyk de fantasie niet ontbreekt, maar die in Zweden in elk geval veel sympathie wek ken voor den prins. ENGELAND. 50.000 aan diamanten gestolen. Zaterdagmiddag om 2 uur zoo ver haalt de „Daily Chronicle" hield een toode postwagen in de stille Upper Charles Street stil. De weinige menschen in de Straat letten niet byzonder op het voertuig tot de bestuurder eensklaps een postzak pit de wagen nam en in gry'ze «Uto wierp fiie er naast stond en waarin vier mannen éaten. Nog twee zware postzakken werden Br inderhaast in overgebracht. Een myn heer Smith, die Ihngs kwam, vond het ge val verdacht en blies op een politiefluit, di« ny by zich had, waarop de vier mannen in gle auto een plaats inruimden voor den chauffeur van den postwagen en er full speed van door gingen. Op het fluitsein waren ook agenten komen toeloopen, doch zy vonden alleen nog den geplunderden postwagen met de uniformpet van den chauffeur, die in dienst van een particuliere maatschappy is, welke met het postvervoei is belast. Zaterdag had deze chauffeur, die sedert de algemeene staking in dienst was, ver gezeld van een postbeambte, den wagen langs verschillende Londensche postkanto ren gereden waar de beambte de poststuk ken voor het hoofdkantoor bestemd ging afhalen. Een der bezochte kantoren was dat van de diamantwljk Hatton Garden, waar de drie zakken werden ingeladen be vattende diamanten, paarlen, juweelen erf' cheques. Daarop reed men naar het volgen/ 1de postkantoor, doch toen de postbeambte Iweer uit dit kantoor kwam was de postwa gen met deq chauffeur verdwenen! All®’ ,wyst er op, dat deze slag lang te voren zorgvuldig was voorbereid KWITSEHLjkNO. Aardverschuivingen. Volgens een bericht uit St. Moritz, heb ben de aardverschuivingen zich herhaald. De Simplonspoorweg wordt door deze ver schuivingen bedreigd en het internationale verkeer tusschen Italië en Frankryk wordt thans over den Loetschberg-apoorweg ge beid. By Chionnez is een spoorbrug van den Simplonspoorweg vernield. Te Lavy moesten een hotel en andere .huizen wórden ohtruimd, daar er gevaar bestond, dat deze gebouwen door de in be- weging zynde aardmassa’g bedolven aauden worden. (Uit Genève .word aan het „Berliner Ta- geblatt” gemeld, dat het water .hetwelk on- der den gletscher van de Dent du Midi uit- strooóit, al sedert eenige dagen geweldig® ben zeer iroujdi op uw geschena is nog prachtiger dam ik mij ooit iele had. kunnen voorstellen. Maar t is uw goedheid die mij vooral yeft, her nam isylvia. Zij herinnerde zich hoe zij hem' van gierigheid had beschuldigd, omdat hij haar slechts zulk een betrekkelijk klei ne som voor speldengeld had) toege- staan hoe zij de eentonigheid van haar leefwijs had toegeschreven aan zijn verlangen om uitgaven te bespa ren en zie hij lefcde haar een ge schenk van eenige duizende ponden op den schoot met evenveel onverschil ligheid alsof ’t een handvol lentebloei sems ware geweest. „Wanneer zal ik die diamanten dra gen?” vroeg zij zich zelven ot lie ver het Noodlot af, terwijl zij den. ketting voor den spiegel in haar kleed kamer oor haar hak legde. „Misschien ate Sir Aubrey aan mijn wensch ge hoor wil geven, neemt hij me dit jaar mee naar Londen, en laat hij me eens een kijkje in de wereld nemen, t Is toch jammer rijk te zijn, juweelen, een adellijken titel, jeugd en schoonheid te bezitten, en toch levend op Perriam

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1