or t jonge Vblkje 0 Prijsvertiooging üominiale Anthraciet De grootste moeilijkheid O ZEEPZIEDER I I i /OEjI De tailing mr Vreenhliegeoterkeer hééft in haar archief talrijke gidsen van verschillende plaatsen in Neder land en büitenlandsche toeristen-centra’s, welke de leden gratis kunnen raadplegen. 3E® n iTO Akkzrz Abdijsiroop i I A. VERBLAAUW NïEUV £en nieuwe uitvinding ik ijfilLRÖTTERDAM - MAGERHEID «0. 1628 GERO E muil kwellen Mpi o ’*2 1 DOOR GOUI JO BRUIGOM (ALT - MEZZO 80PR.3 geeft Solo Zanglessen Mcubnlsn en Lijsten togen eononrreerende prijaen. bergamba nieuwere OOM1WIALE ANTHRACIET VOLSLAGEN SUCCES Ambtenaren Geef het dadelijk Laat o* lieveling ,i,t i *4 Gij behoeft niet te klagen over gal, slijm, maaglijden, trags ontlasting, slechte spijsverte- ring, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloosheid koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., want door ’t gebruik van de FEUIL k iy-> JWM grootste 5 GEVRAAGD voor direct ervaren 9 dat zich zoo aardig laat aankleeden, hui SBSiC n«n de Moeders bij ons uit rijke collect» T* 4 jn de lief'lijijste tinten zonder twijfel kei ij. M' 15 A Dit blad ven De «'II I t 2416-267 9 2851 48 Den Haag. De Riemerstraat 2c/4. Vraagt gratisJbrochure aati P. MOLENAAR Co., Wbstzaan. Miss E. 1 11.M12.7SHJ® Overal per koker xlja voonWletr De groot flacons T nilllloen f- ‘i’ 2412 47 Deze wan Jongens 1 L Ees vee] be KtJl'i’lö tal te Gouda, Boskoop en omstreken. Inlichtingen: Vlamingstraat 55, Delft 2418 10 yd vanxh, Qroqpant, ‘Voedzaartl van smaak, ,tfygi&üsch verpakt Doeleetraat I - HOUD* Levert alle soorten 578 10 igstraat Viaduct Twaalf voordeelen van de Sanguinose Sanguinose Sanguinose Sanguinose Sanguinose Sanguinose Sanguinose Sanguinose Sanguinose Sanguinose Sanguinose Sanguinose Sanguinose ABONNEMEN1 per kwartaal 2.1 Franco per post Abonnementen bü onze agenten Onze bureaux z Redactie Telef. 8! heeft naast alle poedel eigenschappen vanl massief zilver Zied voordeel van den I belangrijk lageren I aanschaffingsprijs. I Elk artikel draagt het I Garantiemerk I Ingaande IS October worden onze prijzen voor met 20 ets per H.L. verhoogd, tot aan bovenstaande datum Ifeveren wij tot onderstaande prijzen. ^POIDIG BESTELLEN is alzoo Uw voordeel. Prijs kleine afmeting 20/30 grbote 3% e Franco thuis. JOH. BESSING Co. Kantoor Oosthavon 24 Z met natuurbotersüiker en kaneel Z voor jonge moeders is de keus van het I voedsel voor de jonggeborene Wanneer vx/Bw natuurlijk voedsel ontbreekt of in niet vol doende mate aanwezig is, is er tl GEES BETERE OPLOSSING dan het gebruik van Molenaar’s Kinder meel volgens het recept op de verpakking. Het is altijd een e<<« m Rijks-. Gemeente-, Spoorw.-, Onderw. etc. VOORSCHOTTEN OOK ZONDER BORG. Br. m. posts, v. antw. Z. C. B. afd. 30 Mauritsweg 3, R’dam.2214 8 Hoogstraat hoek Korte Hoof Hoogstraat hoek Deze aardige KIn* dermantel met rijke garneering in appli. catie, afgezet met breede randen Slate* Astrakan, in Saphir, V.V.V. - GOUDA. Waar mogelijk verstrekt het Secretariaat MARKT 31 inlichtingen. DaaromWORDT LID OF BEGUNSTIGER. Kom de natuur te hulp de taaie kleverige «lijm los te maken en te verwijderen. De telkens terugkee- rende krampachtige, benauwde hoestaanvaiien maken licht van Uw stevige kleine een zwak poppetje. Schoone, voile lichaamsvormen door D. Fr. STEINER's OOSÏERSCHE KRACHTHL LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroond met gouden medailles en eere-diploma's. In 68 weken tot 3B- pond toeneming. Gega randeerd onschadelijk. Door Artsen aanbe volen. Streng reëel. Vele dankbetuigingen. Prijs per doos van 100 stuks 3.50, 200 stuks 5.50, franco thuis onder rembours of na ontvangst van postwissel. FILIAAL GURSKI. Zeeetr. 21, Den Haag. dat zich zoo aardig laat aankleeden, kun. -j- uJt rijkle co]lectiw ,v--JUS maken tegen de bekende, lage C. A. prijzen. Dit Kindermantel* tievan warme, mo» derne Winterstoffen, in de nieuwe tinten met mooie zijgat* nednng. ceintuur* sluiting en volle, brqede bontkra*- vaii Biberette, k<«. voor maat 60 x 50 slefhts O. die geheel zelfstandig prima heldere glycerine zeep kan maken. Bij geble ken geschiktheid hoog loon en tantième Brieven onder No. ‘2415 Bureau Goudsche Courant, Markt 31. v BISCUITS ,DE LINDEBÖQM (Wad.B.v Doesburg) -Amsterdam aAaft ons in staat de HOUDBAARHEID^/ cfer» Esperanto-Wafels TB GARANDEEREN Wortelboer’i Kruiden of Wortelbocr’i Pillen van Jacoba Maria Wortelboer van Oude Pekela, züt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar a 60 cent. Snoezig Kinder* jurkje van prima Rips - deux pièce model (blousevorm) met plissée.rokie en Crêpe de Chine* kraag, alsmede aar* dig Smockwerk. in l»«ve tinten, kost voor maat 60 g-75 5=r slechtsJ. iw iffl kinkhoest. 5 CENTS rme Ratiné Ulster in mooie, gemêleerde kleuren en vlotfe modellen bij uit* stekende afwerking voor leeftijd van 3 jaar (met kleine stijging per maat) slechts 6.25 8.50 9.75 enz 7 Is met de waar wolken kunnen haar gezicht bedekken, 1 ven vermogen zij nl 2411 80 f 2.40 per H.L. f 2.65 is zuiver plantaardig, is een beproefd tonicum, verrijkt het blóed. versterkt de zenuwen, geeft kracht aan de hersenen, overwint de vermoeidheid.: bestrijdt de influenza, verdrijft de malaria, wekt uw eetlust op- maakt uw slaap diep en Verkwikkend, bevordert een alg’heele lewensopgewektheid. kost per fl. 2bij 6 fl. 11.—, bij 12 fl. 21.—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VO0B NAMAAK. VAN Co., Het münconf De Fransche en Di zich vrijiwel over hel deelingen van de ree enkelen wordt er op nog steeds is de man die heelemaal niet v< de taal van Poincs om de betrekkinger en Frankrijk opnieuv worden, de ware vi ongerust te maken. Anderen, zooals de Poincaré zij het O' Briand heeft gedesa\ Sommige Duische 1 de rede toch van ee politiek sprake is, en zins te niet heeft ge zijn tegemoetkomend! den Euro-peeschen vr reiken, al sloot hü min met oribevange aan. Ook nu heeft P< herinnerd,xdat het D dat verantwoordelijk dat de centrale mogei de wereld hebben get ten en officieren vai zich aan excessen e schuldig gemaant, m laten uitkomen, dat schers voor deze ding nen worden gesteld, bezwaar tegen, dat dadén van het vroeg oordeelden, thans de Verder heeft Point den met den gewij Duitsch-Fransöhe be zijn principieel stand] ook hij niettemin blij ningsgezindheid. Wij aldus een belangrijkf caré, tegenover de V een politiek van haa passen. Dit is een j wanneer men deze met de felle geeseli Zondagspredikatiën. 1 zoo lang tussdhen Fr hebben bestaan, zijn nog'wel niet uit den herziening van het durfde Poincaré niet de geen enkel uit de komsten opofferen nemen, dat, nu de e< weg der verzoening 1 morgen ook zal wow orthodoxe Fransche verdrag van Versaill' vergeten, dat Poinca groot deel zijner lan geest van haat jegen gevoed «n hiertoe intuur* yolle. G Praise, Lila en Aman* de voor maat 75 60slechts. 11. Jongens Ulster 2/rij- moael van zware, wollen stof, binnen breede stofbelegsels, ceintuur en geplooi* den rug, in de mo* deme kleuren voor den leeftijd van 3 tot 15 jaar slechts 5.25 4.50 55 5 tOt 102) „Ik houd er nie te zitten opgeslote zou haver een wai tuin dkJen met Lad „Welnu, doe dut ter, die ’t zulk ee gaarne naar den Misschien is een ter dan rijden. M gij niet te mo dan ’n wandel ingeti "»oie terras, d» an» gesteund. Ontstreeds dri® begaven Sir A °P ie wandeii noele lenten We<’tenwindje deer Stoelen, In d® I, WIW enkele vlot nkwMijk® n NATIONALE LEVENSVEftjZEKdRING-BANK, VAN 1803, TE ROTTERDAM Vaa allANedertandeohe UvenaventeWrtng-Maatwhapplfea verzekerd bedrag 300 wiskundige reserve 80 extra-reserveeW mooiste wlnstuitkeeringene»*r 1026 3% vaa de aon van alle betaalde jaarpremKn. Bestaat waiting langer dan 33 jaren, dan Overtreft wlnstaandwl hot bedrag van Mn jurpremle.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3