ye nklwden, kun. t rijke collectie] iet twijfel keu, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Woansdgg gg September 1826 OP, f6267 65* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behsdve op Zon- en Feestdagen Ook ieerenkleeding DOOR GOUD VERBLIND FEUILLETON. lagen liiiill DAM - aat logstraat k Viaduct derenverkeer is geheel verlegd. 2416-267 zijn REN die stap kwalijk de zijne kor toen •‘S (Word» vervoegd). Te Fulda en omgeving. In het dictrict Fulda is het aantal geval- agenten en moeten daags vóór Jj ran opname verzekerd te zjjn. van „ik C. A. prijzen. uinose ‘2351 48 I 21.—. Den Haag. Een veel bewegen lovea. Kot’nn i.ii het lingeUch 'r- vac - Mies E. BKADDON. 102) „Ik houd er niet van in een koetj „Ik eten een i het klimop blauwe lucht wolkjes, en over :ze aardige Kin> rmantel met rijke meeting in appli« tie. afgezet met rede randen Slate* trakan. in Saphir, tise.Lilaen Aman* voor maat 75 slechts. 11. ter, die ’t zulk gaarne naar den Missdiien is c“ ter dan rijden. Maar pas vooral d«{ -»~* dan net lanJschap uilgespreid. Er was in ce laatste dagen veel regen gevallen, en de weiden staken sdiitterend groen af tegen het donkere bouwland, ter wijl hier en daar reeds de eerste tin ten van groen aan de nog bladerlooze boonnen zichtbaar waren. „Welk een verheven schoon tafreel, lieve”, sprak Sir Aubrey toen hij hel rijk geschakeerdtef landschap aanschouw de. „Ik heb een groot gedeelte van de wereld gewen, maar nergens heb ik ’t zoo mooi gevonden als op Per- riam).’’ „Perriam is heel mooi,” antwoord de Sylvia toestemmend, „maar u zuil me toch zeker wel wat meer van de wereld willen laten zien, niet waar, Sir Aubrey „Ja, mijn liefste, we zullen later, ais ik wat sterker ben. een reisje gaan maken. wil u gaarne zooveel mo- I gelijk genoegen geven. Ge hebt zeker een schrikkelijk vervelenden winter doorgebracht één ding is echter ge lukkig ge rijt niet gewend in de we reld te komen.” „Neen”, antwoordde Sylvia, ,.en juist daarom verlang ik er misschien ster ker naar dan andere mienschen.” Juist, het onbekende lokt ons akijd aan ge herinnert u immers wat Pope zegt „De mensch is nooit gelukkig, maar jaagt steeds naar ’t geluk.” ,.Ik houd niet van Pope.” hernam Sylvia wrpvefig, waarop Sir Aubrey 7 /s met de waarheid als met de zon; wolken kunnen haar een tijdlang voor ons gezicht bedekken, maar de zon uitdoo- ven vermogen zij niet. 'Voedzaam itsch verpakt is dat alles goed gaat! Ik ben niet ijdel, zei- de hjj, ik weet welke kleine resultaten ik <1 heb bereikt en ik erken de hulp van God» die het mjj mogeltfk heeft gemaakt de moeilijke taak van over 25 millioen Span jaarden te regeeren, te verrichten. Wan- ^neer mjjn taak is volbracht stel ik mij voor eenige religieuse plichten te vervullen om mjjn geest te sterken. Daarna zal ik een 1 gewone Spanjaard worden* rustig mijn einde afwachtend. EWTT6KBLAMX Het gebeurde bij St. Maurice. Een B.T.A.-telegram uit Bern meldt, dat de duur van de onderbreking van het ver- keer op de Simfplonljjn nog niet bepaald kan worden. Behalve het locale personen- verkeer is het groote verkeer in hoofdzaak verlegd over den LoetscWberg. Twee perso nentreinen op de lijn LausanneMilaan loopen nog v.v., met overstappen. Het goe- e spijsverte- lusteloosheid or ’t gébruik te Zitten opgesloten”, aeidé hij. mu Udver een wandelingetje in tuin dben met Lady Perriam.” „Welnu, doe diat”, hernami de dok- r dt« «*iic voOTdieejig patient fc zin wilde maken, een wandeling ook be- gij niet te moe wordt. Niets meer ’n wandelingetje op én neer op da! n*ooie terras, door Lady Perriam’s «n» gesteund.” aanmerkelijk bijgedragen voor het hoofd kan stooten en bovendien heeft Stresemann te Genève de onhandigheid begaan de schuldkwestie eveneens aan te roeren. Over het algemeen kan men echter zeggen, dat, moge men in Duitschland geenszins abso luut voldaan zjjn over Poincar’s betoog, men nochtans erkentelijk is, dat hjj een schappeljjkerhouding dan vroeger aanneemt en «elfs het mogelijk acht, dat er ook goe de Duitschers zijn. Maar zoover als Briand is- Poincaré niet gegaan. De uitvoerende raad der myniwerkersfe- deratie zal zich yandaag bezig houden met de verzekering door Churchill in het Lager huis gegeven, dat het nationale hof van beroep de volmacht zal hébben om de loon- kwestie te regelen, doch ook om de arbeids tijden te herzien, die in de regionale over eenkomsten vastgesteld zijn. Deze verze kering wordt ‘ale een gunstige ontwikke ling voor de mijnwerkers beschouwd, en men verwacht dat het vandaag te houden congres vaa mjjnwerkersafgevaardigden zal besluiten, de volgende week een refe rendum onder de mijnwerkers te houden over al of niet aanvaarding van de voor stellen van Baldwin inzake het voeren van districtsonderhandelingen en het instellen van een hof van verplichte arbitrage. Reuter meldt verder dat het Lagerhuis met 196 tegen 99 stemmen het voorstel aangenomen heeft tot verlenging met een maand van de noodmaatregelen in verbana met hét geschil in‘de^my "industrie? In het Britsche Lagerhuis heeft de piw mier Baldwin een verklaring afgelegd treffende dft bekende incidenten in China. Hij herinnerde er aan, hoe generaal Yang- sen twee Britsche stoomschepen, wélke be hoorden aan de Chineesche stoomvaart- len van paratyphua tot 65 gestegen.e Er zijn 23 plaatsen door de epidemie bezocht. Strafgevallen kwamen tot nu toe niet voor. ENGELAND. Dickens’ kleinzoon- Het scheen Zaterdag j.l. in het Londen- sche Hyde Park Hotel of een van de schoonste en teerste bladzijden uit Charles Dickens’ werken, waarin hij het vredig fa milieleven beschrijft, werkelijkheid was ge worden, toen zijn zoon Sir Henry Dickens zijn gouden bruiloft vierde. Sir Henry en Lady Dickens, zoo vertelt het Hibld., waren in tyreede zetels gezeten en langs hen heen trok een stoet van familieleden en vrienden. Eén van hen bracht den krans van oranje bloesem mede, welke Lady Dickens op haar huwelijksdag, den 25en September 1876, in de Fransche kerk in Little Georgestreet droeg. Zelfs de bruidsmeisjes van dien dag waren wederom aanwezig: de drie zusters van den gouden bruid, van wie er een in Duitschland en een in Amerika woont. Zes zoons en zestien kleinkinderen om ringden het gouden bruidspaar; één zoon, die in den grooten oorlog sneuvelde, werd noode gemist. En aan hen en aan de pers mannen, die hun opwachting kwamen ma ken, vertelde Sir Henry hoe de roem van zijn grooten vader nog vaak op hem afstraalt, hoe hjj in verre werelddeel^ steeds weer lieden heeft ontmoet, wier gezicht verhel- deide by het hooren van zijn naam en die in vervoering geraakten bij 'het vertellen van d» vreugde, welke het lezen van de boeken van zijn vader hun had bereid. In hotels is het gebeurd dat een kellner geen fooi wilde ontvangen omdat hy „iets terug wilde doen” voor'het genot, daKzjjn vader hem had verschaft. Overal en telkens weer stiet hy op menschen, hoe- primitief ook in levenswijze, dte Dickens gelezen hadden. Zoo blijkt de groote Engelsche verhaler ook thans nog in dankbare herinnering voort te leven en met evenveel warme ge negenheid te worden bejegend als tijdens zyn leven, toen de menachen de diligence tegemoet liepen om de nieuwe aflevering van „David Copperfield” of „Oliver Twist” iets eerder te hebben, of hem brieven schreven om toch vooral Paultje niet te la ten sterven in het verder verloop van „Dombey and Son”. SPANJE. Primo de Rivera’s plannen. Een rustend burger. Nu de eerste Nationale Vergadering eer lang zal bijeenkomen en er langs eonstitu- tionneelen weg een kabinet zal worden ge vormd, heeft Primo de Rivera in een pers gesprek verklaard dat hij, geen premier van dit nieuwe kabinet wil worden. Na een kor te rust hoopt hij op een of andere post in het leger te worden geroepen, in overeen stemming met zyn rang. Hjj wenscht in alle bescheidenheid dat niemand zich hem meer herinneren zal, hetgeen ’t beste teeken •Volgens berichten uit de mynsteek ver wacht men dat het begin van het einde in het mijnconflict berèikt is. Meer dan 4.000 mijnwerkers zijn weer aan het werk gegaan in de Midlands en de arbeid wordt even eens hervat in Zuid-Wales, Schotland en Lancashire, die als de vestingen van de mjjnwerkersfederatie worden beschouwd. De terugkeer tot den arbeid van vooraan staande mijnwerkers!eiders in de Midlands, die bun ontslag bij d$ vakbonden ingediend hebben, is een harde slag voor de federatie en het voorbeeld zal vermoedelijk door ve len gevolgd wanden. Groote sensatie werd ook verwacht in het bestuur der federatie, toen het bekend werd, dat als resultaat eener geheime stemming in zekere distric ten van Lancashire de mijnwerkers met een meenderfi&id van 9 tegen 1 besloten hadden weer aan het werk te gaan ondariks het heftige verzet der leiders. baar onaer l oog braoUi iioe uwuas t is een tegenzin te hebben in een dichter, wiens beschouwingen zoo juist en wieais verzen zoo boeiend zijn. Die inspanning scheen te zwaar voor zijn krachten, want bij zijn tweeden gang over het terras begon hij voetstap reeds te vertragen. „Ik ben niet zoo sterk als ik morgen wel dacht,” zeidfe bij voel dat mijn knieën, kiükken, ondanks dat ik op uw arm leup.” Sir Aubrey ruftte even uit, juist op dezelfde plaats waar rij» beiden hadden gestaan, toen hij haar ten huwelijk had gevraggd. Met mijmerende bik staarde Sir Aubrey naar omlaag naar ’t bemoste kerkhof. De geheele omge ving ademde rust. De grijze, oude kerktoren stond duidelijk tegen de hel dere lucht afgeteekend. De dood ver toonde zich hier in rijne liefelijkst -> gedaante. t Hoe de )whf ook was. rildle de invalide. ’°l „Ik zal naar binnen' gaan, liefste zeidë hij, „ik ben nog niet sterk ge noeg om te wandelen. Zij keerden dus naar huis terix». Sir Aubrey op Sylvia’s arm geleund, en een paar ragten, gedjEren^ dien tocht zuchtende also? ’t een zwaar werk was Hij zette zich in rijn armstoel bij het - vuur In dé zaal, waar Sj/lvia hem rijn boek gaf. dat hij lusteloos doorblader de, terwijl hij hier en daar een p*ar liOIINHE COURANT 5 CENTS ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, mer Zondagsblad pet kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen uan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend vdn 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. d« verschijning van mijnheer Standen op deze plaats grensde "bijkans aan ’t ónmogelijke en toch deed het ge’ui haar hart hevig kloppen. Zij be^at zich naar het andere eindé van het terras, en ontwaarde de welbeden'e gestalte van mijnhéer Baih. dén zaal- waamemer. Hij was ongeveer een maand Monkhampton afwérig ge weest. en had' dien tiid dborgebrarhl m ’t zuiden van Frankrijk met zijn ziekeliike vrouw. <He op raad van den Geneesheer naar 7 strand der Middel- landsche zee waö vertrokken^ als d« eenige kans om» den zwaren winter over te komen. Pillen - jt ge biimen maar eens, ing. Overal Oe redevoeringen van Poinoaré. Het mjjnconflict in Engeland. Het Engelsch-Chineesch incident. De Fransche en Duitsahe pers onthouden aich vrijiwel over het algemeen van beoor delingen van de rede van Poincaré. Door enkelen wordt er op geweten dat Poincaré nog steeds is de man van de Voerbezetting, die heelemaal niet veranderd is. Zij vinden de taal van Poincaré uitermate geschikt om de betrekkingen tussohen Duitschland en Frankrijk opnieuw gespannen te doen woiden, de ware vrienden van den vrede ongerust te maken. Anderen, zooals de Volonté, meenen dat Poincaré het ook in bedekte termen, Briand heeft gedesavoureerd. Sommige Duische bladen meenen dat in de rede toch van een verzoeningsgezinde politiek sprake is, en dat de premier geens zins te niet heeft gedaan, wat Briand door zyn tegemoetkomendheid in het belang van den Europeeschen vrede heeft weten te be reiden, al sloot hy anderszijds zich even min met onbevangen geestdrigt daarfbjj aan. Ook nu heeft Poincaré nog wel eraan herinnerd,xdat het Duitschland is geweest, dat verantwoordelijk was voor den oorlog, dat de centrale mogendheden een ramp over de wereld hebben gebracht en dat de solda ten en officieren van het keizerlijke leger zich aan excessen en gruwelen hebben schuldig gemaant, maar tevens heeft hij laten uitkomen, dat lang niet alle Duit- whers voor deze dingen aansprakelyk kun nen worden gesteld. Hij had er zelfs geen beswaar tegen, dat den Duitschers, die de daden van het vroegere Duitschland ver oordeelden, thans de hand werd gereikt. Verder heeft Poincaré rekening gehou den met den gewjjaigden toestand in de Duitsch-Fransöhe betrekkingen en zonder zjjn principieel standpunt te verlaten, heeft ook hjj niettemin blijk gégeven van verzoe ningsgezindheid. Wij z|jn niet voornemens, aldus een belangrijke uitspraak van Poin caré, tegenover de vroegere tegenstanders een politiek van haat en rancune toe te passen. Dit is een gewichtige vordering, wanneer men deze verklaring vergelijkt met de felle geeselingen in zjjn vroegere Zondagspredikatiën. De tegenstellingen, die zoo lang tussdhen Frankrijk en Duitschland hebben bestaan, zijn door Poincaré’s rede nog "wel niet uit den weg geruimd een herziening van het verdrag van Versailles durfde Poincaré niet aankondigen; hy wil de geen enkel uit de verdragen en overeen komsten opofferen maar men mag aan nemen, dat, nu de eerste stappen qp den weg der verzoening rijn gezet, vandaag of morgen ook zal worden afgeweken van de orthodoxe Fransche interpretatie van ’t verdrag van Versailles. Men mag ook niet vergeten, dat Poincaré niet zoo maar een groot deel zijner iandgenooten, die in een geest van haat jegens Duitschland zjjn op gevoed «n hiertoe heeft Poincaré zeli iHUNNENLAND. Huwelijkswetgeving. be ai.GveiiiigbDt*,luieii van de Ned. ereen. van Staatsburgeressen, den Vrijheidsbond, de Vrouwengroep in i deui Vrijheidsbond' en den Vrij», beiu. Bond hebben gisteravond te Haarlem een vergadering georganiseerd, waarin de leden der Tweede Kamer mr. dr. A. M. Joekes en mej. Saw Groene weg de Huwelijkswetgeving bespraken De lerdster der vergadering, vooizil- sver d|er afdeéling van de Ver. van Slaafeburgereseen), ttees et op, dut gis teren de herdenkingsdag was van het vrouwenkiesrecht daarom zou in alle aideelingen van de Ned. Vereeniging een onderwerp worden besproken, aai de vrpuweu belang inijp^uemt de hu- welijks’vetgeving. i Mej. Groeneweg meende eigenlijk te kunnén volstaan mei te zeggen, dat de i huwelijkswetgeving verouderd is, mu niet beteekent, dat het huwelijk ver ouderd is. Spr. wees er nog eens opB dat het een misvatting is, dat d'e voor- standers van wetswijziging het huwe lijk zouden willen aantasten. Zij wen- s'-hen, dat in de wetgeving de plicb- ten en rechten van den man en de vrouw worden geregeld. En de ver wachting is. dat de slachtoffers in een ongelu'kig huwelijk, hetzij man ot vrouw, steun zullen vinden in de wet. De heer mr. Joekee betoogde o.m„ dat van een wetgeving mag worden getsischt, dat zij geeft een aanpassing aan den grondslag van eiken tijd. Als zij dat niet doet, zal zij oL* telkens weer aan het leven van Thenschen moeilijkheden in den weg leggen, ot de maatschappij loopt over de wetge ving heen, stelt haar ter zijde. Het- geen bij de edjjscheiding het geval is. peinzingen zondig waren, zooals uie visioenen van eene nregelijke toekomst. Maar zij had nooit géfeerd haar ge dachten te bestieren zaj liet ze dwa len waarheen zij wilden, en het beeld dat haar 't meest voor den geest zweel de waS 't beeld van iemand, wien het haar eerste plicht was te vergeten. Ongeveer een uur lang wandelde zij op en neer, en was juist van plan op haar post bij den haard1 terug te kee- ren en haar taak van zieketiverpleeg- ster te hervatten, toen zij op het kie zelpad een verwijderden, stevigen, veerkrachtigen en vluggen voets ap vernam een stap, die haar aan Ed mund Standén herinnerde. Zij wist dat 1 wezen ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels f 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën ia-het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentien de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke ftgel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen üij contract tot zeer gereduceer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend neer plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau^ en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomea, teneinde door Lady Perriam’s Onjstrecds drie uur in den namid W begaven Sir Aubrey en zijn vrouw op de wandefing. 7 Was een hel J*®» soele lentemiddag, een flauw ’«^windje je», OTèn in de klare, 1 enkele vlokkige zonneschijn lag o.adzijdeu las. Zij schikte de kleine .alel bij zijn stoel, waajop zij eeu paar boeken, couranten en een glas madera met water plaatste, waarna zij zioh gereed maakte aan de overzij van den naard plaats te nemen, mei hel vooroeflien om de langzaam; voortkrui- pendeyuren met eenig handwerk door ie t^Ghgen. Romans en nieuwerwet- sche lichte literatuur van welke soor ook, wilde Sir Aubrey niet in zijn huis toe laten, en zoodoende was de meest geliefkoosde uitspanning der vrouw, in zekere male aan Lady Perriam ont zegd. Maar de baron wilde dat zijn vrouw \an den zonneschijn builen zou genie ten. „Ga een wandélingje doen, lie ve" zeide hij vriéndelijk, „en kom weer bij mij als ge u op het terras bS&int te vervelen. Ik heb u altijd gaarne in mijne nabijheid, maar ge zijt al te lang opgesloten geweest. Sylvia gehoorzaamde. Ze had een grooten tegenzin in die ruime zaal, met haar onveranderlijk stijf ameublement de stoelen en tafels altijd op de zelfde plaatsen geen afwisseling, geen leven of beweging. Zij was blij de alleen te kunnen zijn me< haar eigen gedadtlen. welke in de laatste dagen eene richting hadden genomen, die haar kwelde on ontstemde. Sir Aubrey’s zwakke gezondheid caf aan leiding lot allerlei beschouwingen. Zii wist wel’dat ftomrhitje van die over- BU1TENLANDSCH NIEUWS* DUlTBCHtAND. De instorting v*n de Oderbrug. Het onderzode der BeHynsche deskundi gen naar de instorting van de nieuwe Oder brug bij Garta heeft uitgewezen, dat deze inderdaad het gevolg ie. geweest van het gebruiken van minderwaardige bouwmate rialen. In verband hiermee zijn drie .personen in hechtenis genomen. Het Fmnseh-DniUch incident. Een Havas4>ericfrt uïCMaina meldt dat het ondenzoek heeft uitgewezen dat de Fransche officier geenszins beschonken was en twee keeren door Duitsche arbei ders werd aangevallen. Fn wettigen staat van verdediging ver wondde hjj een der aanvallers nadat hij den eersten keer in de lucht had geschoten. Bjj een nieuwen aanval, toen hij zjjn huh bereikte, moest de officier zich voor den tweeden keer vendedigfn, waarbij hij een Duitsoher doodde en *een anderen ver wondde. Dé arrestatie ran dr. Dietz. De rjjksminister van justitie heeft den Oberreichsanwalt te Betlyn schriftelijk verzocht hem onverwijld opheldering te verstrekken omtrent de redenen, die heb ben geleid tot de arrestatie van dr. Dietz. De typhus-epidemieu Sedert Maandagmorgen zjjn 40 personen als gezond uit de ziekenhuizen ontslagen, 33 nieuwe patiënten werden opgenomen, drie personen zjjn overleden. Het totaal aantal zieken bedroeg Dinsdagmorgen 1732 (Maandag 1742), dat der overledenen 136 (Maandag 133). maatschappij in beslag nam, omdat volgens fijn bewering een ande,r stoomschip van de zelfde maatschappij een van Yang-sen’s ransportschepen tot> zinken had gebracht. Baldwin bracht voorts in herinnering, hoe de cowimandant van Codtehafer en de Brit sche consul te Tsjoengking te Wahnsien alles ip het werk stelden om de in beslag genomen schepen met de, zes zich aan boon! bevindende Britsche officieren vrij te krij gen. Een sdhip werd naar .Wahnsien gediri geerd en werd beschoten; het vuren werd beantwoord. Aan Britsche zyde kwamen drie officieren en vier minderen om het le ven, terwijl twee officieren en dertien min deren werden gewond. Van de zes gevangen genomen officieren werden er vyf bevrjjd, terwijl de zesde verdronk. Voor eenige weken is men tot een’ overleg gekomen. Een schip is al teruggezonden en na aankomst van het tweede schip zou de kwestie van het iiïstellen van een onder zoek worden overwogen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1