jkheid -335 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD-VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDJNXVEEN, ZEVENHUIZEN, enjt Ito. 10288 Donderdag September I92S 65»Jaargang 'eet! 'zieken BUCOES I tot :70.- "IZT^Ïuddagmaur^ Dit blad verschijnt dagelijks behadve op Zon- en Feestdagen --i Een ontmoeting tuosohen Ohamberlnin en ■uasA»lini. - mJITENLANDsén nïeuwsT" h» u nsofluNu. FEUILLETON. DOOR GOUD VERBLIND. maat. gewond', y nnj~naar de districten zal verwtyzen ook uin ose 2861 De» Htófc. (WonW vervo^d). Uiig zf/n, Etalages. ruerd jaar - moet niet het Bain. tje bui- 103) Hoe vie' indeling Ba’n o,” ant- I er wat Wees' trouw in uw beroep En schuw de kromme gangen, Oprecht gelijk de duif, Voorzichtig als de slangen. Volgens officieele mededeelingen keurde de conferentie van de mij nwerkersconf eren- tie met algemeene stemmen het optreden van de uitvoerende commissie der mijnwer kers goed wat de jongste onderhandelingen met de regeering betreft. De besprekingen over de regeeringsvoorstellen duurde den geheelen middag, waarna de conferentie werd verdaagd. Uit gesprekken met verschillende gedele- geerden kreeg men den induik, dat hoe wel een gedeelte strijden wil tot het einde, i de meerderheid den een of anderen uitweg i wenscht te vinden. Dit gevoelen was blijk baar niet minder geworden door de berich- ten, dat het werk in de mijnstreken in toenemende mate wordt hervat. Over het algemeen is men van oordeel, dat de con- ferentie ten slotte de voorstellen der regee- rie, na^ralachtifheid, nden, hypochondrie, Wtia brochure van Ffankenst^M 79. .158 11 keus van het I rene. Wanneer I t of in niet vol I s er PLOaSIWG I enaar’s Kinder- I i de verpakking. I 2*60 68 I Do., Westzaan. I en rijksmii^si.er - ministerie wei- töelichting van deze RS :1 gcvi tijd 6 Lit|auen. naar de United Press verneemt, de Litau- B sche regeering-er prijs op hebben gestoeld uitdrukkelijk vast-te stellen, dat dit ver drag onder geen enkele omstandigheid uit gelegd kan worden in een geest, die in strijd is met Litauen’s verplichtingen je gens den Volkenbond. De radenregeering stelt in een aanhangsel vast, dat zij de in bezitneming van Wihia door Polen niet er kent en Wilna ook verder beschouwt als een deel van den Litauschen staat in den zin -der bij verdrag aangegane verplichtin gen. Het begrip „Litoauen" beantwoordde 1 aan de grenzen, die reeds in ’t verdrag van 1920 tussohen Rusland en Litauen vastge legd worden. Memel is, klaarblijkelijk op verlangen van Rusland, dat Duitschland niet onaangenaam wil zijn, in het verdrag in het geheel niet genoemd. ïn sommige kringen wordt het verdrrfg beschouwd als een bewijs, dat Moskou het contact met ;Pilsoedski verbroken heeft en dat de Fransch-Russische overeenstemming verder 'van haar verwerkelijking is verwijderd dan ooit; zelfs meldt men, dat in verband hier- 'mee de positie van den Franschen ge- *zant Herbette te Moskou als geschokt kan i worden beschouwd iEen Berlijnsche telegram, dezer dagen in de Köln. Ztg. opgenomen, houdt zich bezig met de kwestie in hoeverre het thans ge floten verdrag met art. 16 van het Volken- ibondspact in overeenstemming is Ui- 'gen. Litauen heeft zijn verdrag met Rusland nu als Volkenbondslid gesloten, maar zon der er zich van te hebben vergewist, of de Volkenbondsmogendheden het eveneens de zelfde concessie wilden verleenen als aan Duitschland is toegestaan. Onder deze om standigheden is Litauen ©enerzijds ver plicht tot nakoming van alles wat uit art. 16 voortvloeit,/anderzijds staat het Rus land toe zich aan een tegen Rusland ge richte handeling niet deel te nemen. Hies gaapt dus een tegenstrijdigheid, die doör het eenvoudig voorbehoud der Litausche re geering, dat zij zich aan de verplichtingen, aangegaan tegenover den Volkenbond, niet 'wil onttrekken, niet overbrugd wordt Li- itauen heeft zich zoodoende met dit verdrag 'in eén gevaarlijk „Vorfeld” tusschen twee 'fronten begeven en een der gelijke positie is voor een staat gevaarlijk. Door het uitdruk- |keljjk wijzen op.Wilna wordt Litauen ten jeenenmale tot eene voorhoede van Rusland 'tegen Polen, die den eersten stöót opvangt, 'gemaakt. Dit Itahijnt volgens de Köln. Ztg. {ook in de bedoeling van Rusland te hebben igelegen, want anders zou het verdrag Wil- Ina evenmin hebben vermeld als om goe- jde redenen Memel. Het is daarom een Ernstige ibrand in een fabriek. Dinsdagmiddag brak er brand uit in een opslagplaats van petroleum te Manchester. 5Het vuur deelde zioh snel mede aan een ‘aangrenzende lampekappenfaibriek, waar 15 meisjes, die op een bovenkamer werkten, den uitweg afgereden werd. Zjj konden gich alleen redden door uit een raam te springen op het dak van een belendend schuurtje. Dit dak stortte in en zeven meis jes zakten er door, die allen gewond werden en in het ziekenhuis verbonden moesten jworden. De brand was in een half uur tijde ge- jbluscht, doch toen was de fabriek geheel vernield en ook een deel van een aangren zend huis afgebrand. Zoo spoedig irtogelyk 'werden de puinhoopen doorzocht, waarin men het onherkenbaar verminkte Hjk vond tvan een 3^‘arige gehuwde vrouw, die nog ’slechts enkele weken op de lampekappenfa- briek werkzaam was. Het lag voor het raam, waar de andere meisjes uitg-espron- /gen waren. I Een Kanaalzwemmer verdronken. Te Wimereux hebben Dinsdag kommie- zen het lyk gevonden van Luiz Rodriguez jde Lara, een 26-jarig Spanjaard, die verle den week Maandag getracht hééft zonder jgeleide het Kanaal over te zwemmen en van jwien sindsdien niets meer gehoord was. De nieuwe weekbladentrust. De groep Harrison koopt ook de Graphic en de Bystander. De groote papierfinma, die onder leiding staat van William Harrison en die onlangs de illustraties en vakbladen van sir John Ellerman heeft gekocht, heeft thans ook <0 praphie en de Bystander overgenomen, die laan een naamlooze vennootschap behoor den, waarvan air W. E. Berry president is. De firma zal een naamlooze vennootschap jstichten voor het beheer van de geïllustreer de bladen. De Prins van Wales. De prins van Wales heeft reeds her- liaaidelijk, zooals men tóch, well’ioht [herinnert, in verbeeldingrijke geesten een verloving- aangegaan met een bui- 'tenlandsohe prinses, die toevalliger wijs» met haar vorstelijke ouders aan [liet Engelsche hof op bezoek kwam. Thans kan men weer in de Fransche Ipers het bericht leaen, dat de prins kick bij tójn jongste bezoek aan Spanje [verloofd heeft met de infante Beatrix, hn de Oeuvre” treft men zelfs een foto aan, waarop die beide koningskin deren schouder aan schouder staan af- feebeeld. Voorloopig mist dit verlovings [bericht officieele bevestiging. Hét tweede Britsche Yangtse sehi* teruggegeven. Het s.s. „Wanhsien”, tweede van de heide Britsche Jangtse söhepen, is thans te Behang aan de Britsche auto- Jriteiten teruggegeven. De katoenfabrieken van Lancashire stopgezet. Tengevolge van het koienconflict zul- Jem de katoenfabribken van Lancashi re, vanaf Oct. twee van iedere drie weken gestoten tójn. EWITMBRLAND. Ernstig vliegongeluk. Een vliegtuig, bemand met twee yt- licieren, trachtte gisteren in het Kan ton Zug, na een noodlanding weer op te stijgen Het toestel kwam echter in aanraking met twee boonneti, waardoor het naar beneden stortte en drie jeug dige personen doodde. De vliegers bekwamen geen letsel. DENEMARKEN. De prins-soldaat. In geen lama, uoo scnnjit de bkan uinavisdhe correspondent van liet tibiu. k de democratiseering van de levens wijze der voretelijke familie zoo ver voortgeschreden als ^in Denemarken. Le leden der koninklijke tandde zijn tiaar allang van hun hooge snandpyui jalgedaald' en gelooven volstrekt, niet ineer, dat „der Mensch erst beim' Ba- j-oit anfhngt”. Zij hebben ontdekt dat kr in Denemarken' ook heel fatsoenlij ke en beschaafde menschen tójn, die ’jgeen titel voeren. Zij schuwen zeds niet den omgang met hen. Hun kinde ren gaan op gewone scholen en zijn lid van dans clubjes met kinderen met ldoodburgerlijke namen. zich naar de zaal om, zooals haar plicht wap, te tóen of haar echtgenoot ook nog ergens behoefte aan had. Hoe wel ’t buiten nog schemerlicht was, heerschte er in de zaal de diepste duistermis, zoozeer werd! het daglicht buitengesloten door die zware gordij nen voor die zeven hooge vensters- De zeven vensters zagen er Wit en blee< uit, evenals zoovele rewachtige apo ken. Het vuur had liggen smeulen, en verspreidde slechts zijn rossen gloed in den omtrek van den haard. Lady Perriam stond aan de deur en stak het hoofd naar binnen, terwijl mijnheer Bain vlak achter haar stond. ISir Aubrey zat met zijn anw slap door de leuning van tójn stoel hangende, niet zijn hoofd achterover tegen de kussen» geleund, en met een openge- s'agen hoek voor tóch op den grond. Hij was zeker in slaap gevallen. ..Ik wil hem niet storen,” s0rak Syl via. ,,De dokter heeft geeegd ditt hij vooral rust noodkf had.” Ik zal ’t vuuf wat gaan opstoken,” zef mijnheer Wn. ..Als hij er niet wakker van wordt zal ik dadelijk weer heengaan.” Zachtjes begaf hij tóch naar den thaard', terwijl Sylvia aan deur bleef wachten, om te zien of dat onstoken van bet vuur Sir Aubrey ook zou doen ontwaken. met mijnheer Bain dan met ar., nierochen. daar zit er innerlijk overtuigd was jfat hij er zelf ook nver dacht. Fer tdng om zich voor (lOrnsiHE UH KAM ABONNEMENTSPRIJS: per Irwartaa. j 2.26, per week 17 cent, mer Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, ovdral waar de bezorging per looper geschiedt w Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj önze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ztfn dagelijks geopend va® 9—uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. De mijnwerkersstaking. Een verdrag tusschen Sovjet-Rusland en t De Britsche minister van buitenl. zaken, Sir Austen Chatnlberlain, die aan boord van zjjn jacht een korte vacantie dooibrengt op de Middellandsche zee, hoeft de uitnood i- ging aangenomen ,om eene bijeenkomst te hebben met Mussolini. Naar men verwacht, zullen 'beide staats lieden vandaag samen lunchen, waarschijn lijk te Civita Vecchia, eene zeehaven nabij Rome. Men gelooft algemeen, dat deze bijeenkomst meer een hoffeljjlnheidsvisite is dan dat daaraan eene politieke beteefce- nis moet worden toegekénd. Gisteren heeft de onderteekening plaats gehad van een verdrag tusschen Sovjet- Rusland en Lithauen, dat voor vijf jaren zal gelden, en welk verdrag vaststelt de handhaving van het Moskousdhe verdrag van 1920 tusschen beide staten, wederzjjd- sche eerbiediging van de souvereiniteit on der alle omstandigheden, wederzijdsche verplichting van geen aanvalshandelingen tegen elkaar te verrichten, en in geval van een aanval tegen een van de contracteeren- de partijen den aanvallenden staat geen militaire, politieke, economische of finap- cieele hulp te verleenen. Tsjitsjerin heeft in zijn rede by de on derteekening van bet verdrag gezegd, dat het zonder de rechtmatige 'belangen van derde staten te schenden, een verderff'con- soUdatie van de onafhankelijkheid van Li- thauen waarborgt, en de ontwikkeling van de economische betrekkingen tusschen 'bei de staten op grond van het h^ndelsverdrag tusschen de sovjet-unie en Litihauen, dat zeer spoedig zal worden gesloten, «al be spoedigen. Het verdrag, «al vermoedelijk in Volken- bondskringen als een aanval op den Vol- kenbond >worden beschouwd. Echter «ou, ^gevaarlijk verdrag en de Europeesche dl- a nam bCnfiïtfei.e vuor ,zijn doordringenden blik verboirgen ia houden. Hij was altijd beleefd jegens *haar geweest neen, had' aelfs m woord en daad den diepsten eerbied vóór haar aan den dag gelegd. En toch (hoewel zij niéts meer van hem wist !dan dat hij een goed man van zaken, ,cn. de vertrouwde zaakwaarnemer van Sir Aubrey was, had' tój een onver jkladu-bare vrees voor hem' gevoeld. Of, om duidelijker te spreken, tój verbeel de tóch dat hij haar doorgrondde. Hij naderde haar met tójn gewone deftige beleefdheid. i „Goeden dag, Lady Perriam. Ik ikom zooeven van Sir Aubrey. Hij heeft 'de vriendelijkheid gehad mij ten eten te vragen en daar ’t mistig begint ite worden, verzocht hij mij u te gaan ,zeggen, dat gij liever binnen moest komen.” ..fir is nog volstrekt geen damp antwoordde Sylvia eenigszins gémelijk. Sir Aubrey had do vervelende gewoon !te om haar altijd boodschappen te zen den door middel van mijnheer Lik heb lust om1 nog eei [ten Je jblijven.” „Mag ik u dan op uv vergezellen vroeg mijnl „Daar heb ik niets woordde Sylvia koel. Zij om gegeven als tój mijnheer Bain voor altijd buiten de omheining van Perriam |iad kunnen houden maar hoe on- mij waarlijk bezorgd lat u Sir Aubrey zoo Hi zelve vind hem ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behooronde tot den bezorgkrü<): 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiön ia-het'Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentlën de helft van den prfle. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 tegels 2.05, elke regel meer 0.50. Qp de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiön en ingezonden mededeelingen bij contract tot «eer gereducMP" den prijs. Groote lettors en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertenties kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te x|ja- plomatie aldus het Dultsche blad zeer op haar hoede zijn, dat zy niet 1 vuur ontsteekt in de O«t“Pruisische brand stof. Ruslands positieJIs wel-is-waar zoo, dat het elke verwikkeling die tot oorlog kan t leiden, tot het uiterste «al vermijden, want voor raden-Rusland staat daarbij te veel op (het spel. Moge ook de «Militaire bewapening 'in Rusland eenigenmat< bevredigend voor 'dit land «Jjn, zjjn eeokömische uitrusting J voor een oorlog is eehter lang niet voldoen de. Desniettemin slaat' <le Russische pers een hoogen toon aan en richt zich o.a. hef- ;tig tegen Frankrijk, vooral wegens het Fransch-Roemeenscfte Verdrag, dat den Roemenen Bessarabië waarborgt. 'De Köln. Ztg. bestait.'.met op te mericen, dat, wanneer eenenzjjd^izoo in het vuur I wordt geblaaen, andarwjds bopdgenoot- I schap na bondgenootschap wordt gesloten, het duidelijk is, dat de- Europeesche vrede daarbij gemakkelijk in 'gevaar kan komen. De Berlijnsche pohtM^tentoonstellyig. Een concert der Kó|terdamsche politie- Ntteir het iibid. vorueeint tójn op hoog bevel versdiikenae vooïwerpen verwijderd uit een atdeeinig van de i intern, 'politietentoottafeilnig te Berlijn Zoo o.a. de wapenen! waarmede Wul ter Kathenau vermoord is. Verder is leen stand, van de orjmflisalies z.g. va aerlandsche bonden^ verwijderd. Een .en atnder op last vanr t» br.n. Vmj. z.j<Ie v.m h( tgert men een maatregelen. Gistermiddag heelt het muoiekcorps |van de Rolierdainsahe politic onder leiding van 4‘®n heer op de ten toonstelling een uitvoering gegeven uie ,'door het talrijke publier zeer werd igewaardeerd, wat bleek uit het harta- lijke applaus na ieder nummer. Vooral ’de Nederlandsche volksliedjes, als „In -naam van Oranje' „Bergen op Zoom lenz vielen zeer in den smaak, lot Jslot speelden de Roiterdamsche poii- tiemannen „Deutschland, Deutschlauu jiiber alles De zaak-Jurgens. Een opzienbarende verklaring. Naar de „Reichsdienst der deutschen ipres&ö’.’ verneemt, heelt het vooron derzoek tegen den president van een 'reditbank Jüargens, die naar men ’tóch Iherimort oplichting op gjoote schaal ;heeft gepleit, een se^aiiofteele wen ding genomen. Jürgens heeft ^en aan tal gevallen van oplichting toegegeven, maar getracht tóch te verontschuldigen, met de mededeelirig, dat hij zware speelschulden ïjad aan een hoogge- .wijze van doen dan in zijn uifceriijK zijn toon was.zoo geh^pl anders veel zwakker -r- en dan een zekere onvastheid van geheugen, Ik heb bij kans een uur lang met hem over za ken gtesproken, en had dus ru»m- schoots tijd om hem waar te nemen. In één woord, "hij is de man niet die., 'ik nog geen maand gelediep verliet. Sylvia zweeg. Zij herinnerde zich (haar eigen ontdekking van de ver- 'zwakkintf van, Sir Aubrey s geheugen die bijkans kind Drachtige gewoonte ^om zijn twoorden te herhalen. Sir Au brey was volstrekt geen oud man. Hij had nog geenszins den leeftijd bereikt waarop gewoonlijk het geheugen be- ^int te verdwijnen het gedicht be- jglnt te vernrinderon -— het gehoor be gint te verflauwen. „Laat ops naar huis gaan”, zei La- ,dy Perriam. „Als Sir Aubrey zich een maal in ’t hoofd heeft gezet dat het mistig Is. zal hij geen rust hebben tot dat ik binnen ben.” ..Gij hebt wel reden trolsch te zijn op zulk eene zorovu’dltóieidi van zijn kant”, merkte manheer Bain op. „Ja. ’t is heel lléf maar soms wel wat lastig,” antwoordde Sylvia, die in kleinigheden openhartiger was met miinheer Bain dan met andere van roo plaatst ambtenaar van de Pruisische regeering. De winkelroof te Berlijn. lEen der daders en zjjn ouders gearresteerd. ue rvduicae te bertijn is er in ge jsluagd teen der daders van eéu bruta- len oveiwal op een juwelierewinktl m Le 1 auentzienstrasse te Berlijn te ar ’roteleereti. Het is de 2d-jarige wernloo- jze Spruch u't Berlijn, uie na zijn ar- lesmiie een volledige bekentenis atleg- itie. In zijn bezit vond men meer dan |de helft van de gestolen bijouterieën, met de andere helft was zijn mede plichtige eeai 21-jarige Poolsche dan- .seres maar Polen gevlucht. I Ook de ouders van Spruch tójn ge- tarreeteerd, tiaar de politie aanwijzin gen meent te hebben, dat zij van hel plan van hun zoon zouden hebben gc- ’weten. Een ongeval in de Kruppmijn Hannover I. De bladen melden uit Bochum dat Igisteren hi den Krupip-mijn, Hannover |1 en 1L een ernstig ongeval heelt iplaats gehad Verscheidene schacht {houwers wanen in deze mijn werk zaam, door het instorten van een stei- 'ger werden een houwer gedood' en een .deroanig bij zich ook voordeed, ge- 1 voelde tój dat hij er juist dem?nuaar was om hair de minste ohbeleefdhei I duur betaald te zeitep. „Uw verlof klinkt bijkans als een verbod',” zei <fe rentmeester, „maar tpch zal ik zoo vrij zijn bier te blij ven. Sit Aubrey moet zeer ziek zijn 1 geweest terwijl ik in Frankrijk was. „Niet erger dan hij deken winter verscheidene majen is geweest.” „Eizoo. Ik vind hem toch slerk ver anderd. Ik ’’'eet niet jui^t ik hoe ik ’t zeggen moet, maar op ’t eerste ge- i zicht trof het mij, dat hij er zoo ver vallen uitziet.” „Denkt u dat hij gevaarlijk ziek is? vroeg Sylvia, hem met schitterende joogsn aanziende. „Neen, Lady Perriam. Ik geloof niet dat er veel gevaar besten! dat hij u spoedig zal ontvallen’’, antwoordde mijnheer Bain me( ónvetzettelijken ernst. „Gij maakte r door te zeggen dal vervallen vond. niets veranderd en de dokter 7©-Tl dïrt hij dagelijks in beterschap toe-, neemt dat het warme weer hem >weer even wel en sterk als vroeger zal njaken.” -.’t Doet mij genoegen to hooren dat de dokter er zoo over (tenkt. De ver andering die mij zoo plinliik san^eed 'lag misschien m,eer in S’r moeilijk ’t Shadrack' Bain zijne zaken in deji steek te laten, “a hij echter tójn. plicht als echtge noot vervuld, en zijn vrouw vergezeld naar Cannes, alwaar hij bij haar was gebleven, totdat haar gezondheid eeni- geramte was verbeterd. Monkhampton was vol lof over deze daad van zelf opofferende liefde, hoewel sommigen «jnetf cliënten een weinig hadden ge- ronud over ’t verlies van hun sohorp- 7i«wen raadsman. d verlicht s^oeda, dat zij den onderzoekenden van de scherpe oogen niet langer X"? gwestigd zag. Van ’t oogen- S zij Shadmfc Bain had wen kennen, had Splvja gevoeld dat man was’ gewoon was dje- Pev dan de oppervlakte te tóen, en dfai J op haar hoede moest wezen om Een veel bewogen loven. Roitóan uit het Engelsch van Mias E. BftADDON. A

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1