nkhoest. ienoepen. iijsiroop I SS 'V~x> 44ÖW RHELB asvormen door D. Fr- SCHE KRACBTPIL- inderbare Bustes^ Ook zwakken. Bekroond en eere^diploma'a. U> md toeneming. Gega-^ Door Artsen aanbè- Vele dankbetuigingen. 100 sticks 3.50, 200 thuis onder rembours postwissel. Revue FEUILLETON. T J h l ing aiet kwellen ST' h ids 8 uur stelling cors en Orkest .E” dijk 4,9 vopri .cent» ÜOOk WOUD VKBBL1ND. - I dotobw 1928 8B« Juraina BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK* HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDJNXVEEN, ZEVENHUIZEN, en*. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen t Den Haag ij loting. >r JO.OOO. ,n.XIV5li» lót do vroeg Sir Au- fbrèy.” (Wordt vervolgd}. I D NIEUWS. nden, Parijs nerika uitstellen, de gede- te Londen doofde na- iwWheerl het resultaat der conferentie bekend was, werkende r te; gifgas del at aan daken der Alle tete- xQa vaordatUflo Veldes i een reu.1 Ml ■lv«r| &B riacht Ja •waart M> b.4asl HU zeerste de verbreking vaj* de coalitie en dat air zulk een geringe oorzaak, aldus de oud-minister. Hij zou nog niet zoo vlug te hulp de taaie >s te maken en te telkens terugkee- itige, benauwde aken licht van Uw :n zwak poppetje. \i vroe- naar hjm T fc» «’F n vro^ ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkriag 1—9 regels 1.80, elke, regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bozorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bij contract tot zeer gereducoer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van soliede Boekhaa- iren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Een veel bewbgen leven. Küimu uit hdi Eugeisch van Mies E. BHADDON. G&rtr. 21, Den Haag., ABONNEMENTSPRIJS: pér kwartaal 2.26, per week 17 eent, mer Zondagsblad pev kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau; MARKT*31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkanten»» Oom bureaux i(jn dageltlks geopend van uur Administratie Telef. latere. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. gdfrolgen, die zouden toekenning van een noods b(j het Haagsche internationale gerechtshoftegen een staat, die verdacht wordt de onfcwapeningsconven- tie niet loyaal na te korten. Te Genève is voorts j^jeengekomen de tweede Internationale conferentie van ond- strijdfers en oorlogsverminkten, waarop de nationale vereenigingen Jïit elf staten met j tezamen drMtmilliöen - Aden vertegenwoor digd zfln. L*, A t Ahsalfeler vou Bh- iberg in Opper-Bei glülg gevallen en Er zijn drie middelen, om verstandig te worden: Nadenken, '(.edelste, Navolging, 't gemakkelykste; Ervaring, 't bitterste. BINNBNLAND.' Oud-minister Colijn over de coalitie. Voorwaarden voor niétfWe aamenworking. UUa-lrUllittlÜI VUllpi UCOtl gJSlei-.UMf voor de auli^evojuiiopairel kiesver-^ eemging le Leeuwarden een rede ge- i.ouuieu, waarin ij, naar „Het Volk' mejut, o.a. de coaniie-kwesu» ter ttpra- ae bracht. Voigone zijn zeggen, heelt de heer couijn net, toen mj weer vrij was van anlxeltjke banden, raadzaam geacht, niet direct weer zijn stem» te laren liooren. Hij heeft eerst een» om zich heen gezien in het buitenland en zijn eerste reis was thapa naar Leeuwar den, am vandaar, over de hooiden oer aanwezi^M^een, te spreken anli-revjHMJ in ons land. De a.-r^mrtij betreur^ ten ache, Japansche, Nederlftadsche en Tsjechi sche nationaliteit bevindt zich de heer Oude geest als vertegenwoordiger van de arbeidersgroep van het Internationale ar beidsbureau. i Die commissie zal in de eerste plaats be spreken de rapporten hater ondercomonis- sies over een drietal haar reeds voorgeleg- devragen, betreffende: I 1. de mogertjldieid ddi staat der bewa pening der verschil lende landen te beoor- deelen naar het bedrag f hunner militaire1 begroetingen; 2. de mogelijkheid ^normaal werke chemische fabrieken sprtbdig dienstbaar maken aan de vervaardiging van giff sen; 3. de economische voortvloeien uit de t recht van beklag desn< f 3.—. (leden .ERIJ f l._. Int conferentie van oorlogsverminkten. heeft h(j ook reeds alle hoop opgegevon. dat het, vakvereenigingscongres financieel zal bjj sprmgen om de staking te rekken en blijkbaar Eerwacht hij evenmin, dat de1 transportarbeiders zich met de mijnwerkers solidair gullen verklaren. Wanneer dan ook niet alle teekenen bedriegen, zdllen, de mijneigenaars weldra de zege hébben be-» vochten. Doch, deze is slechts gewonnen ten koste van, een enopne schade, daar een maand of vijf lang de mijnen niets of hoe genaamd niet® hebben geproduceerd. Bo vendien heeft het conflict een feilen wrok gezet bjl^ de arbeiders, koodat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat het conflict na verloop van zekeren tijd opnieuw uitbreekt. staking. De jhland. Span- ^■eland en, J^oordigrt. gedelegeerde zégt, dat del i3fees!ké 'genöftien wsfd- door de uiteenzetting en de bespreking der financleele hulp aan de Engelschen ver schaft. De penningmeester gaf op, dat het totaal s der inschrijvingen 1JM1.000 pd. st. Uit het ra?h>ort over de kolenproductie in de verschillende aangesloten landen blijkt, dat de productie in Polen, Duitochland en de Vereenigde Staten sedert dé Engelsche. staking aanmerkelijk is toegenomen. En- land voert ongeveer 4 millioen ton weke lijks in, waarvan het grootste gedeelte door Polen en de Ver. Staten geleverd wondt. -a De middagaitting werd gewijd aan de verslagen der Engelsche gedelegeerden over den tegenwoord/igen toestand in hun land. Het debat is nog niet tffgeloopen en zou he«A hervat wónden. Naar vmuidt zou er geen kans bestaan op een beslissing ten gunste eener» inter nationale staking. BUITBNtAWa De^vlie/er prins marök is bij Hired eren inel zijn vlie pwMms gewond. ENGELAND. De strijd tegen de „Charleston”. De gemeenteraad van Leyton bij Londen heeft besloten de „Charleston” te veifoie- den in alle zalen waarover de raad zeggen schap heeft. Een der jaadsleden noemde op 4 grond en eigea aanschouwing de Charleston een der gevaarlijfcste dansen; bij een dans partij, die hij hal bjjgeiwoond, hadden twin tig dertig dJrtsers of danseressen ge klaagd dat ze schoppen hadden gekregen. Een ander vond, dat de uitvinder van dezen dans rijp was voor wat ten onzent weleer Meerenberg heette. Weer een ander betoogde, dat er Char leston an Charleston was. Zoo had hij ver nomen, dat de Prins van Wales een gewij zigde Charleston danste. Dan zullen we maar ji hier komt, zei de voorzithfr, rpad eenparig-besloot dej^har bieden. De vlucht van Cobhi tochten tot die waarop de irleston te ver-# Heden 3 uur te Londjen- Wlhan Cobham vloog gistjéren van Orbe- telle naar Marseille, en Vai^aar naar Sar- trouvdlle nabij Barjjs. Vandaag zal hy van uit genoemde plaats het laatste stadium zijner vlucht volbrengen, en ongeveer 8 uud in den namiddag te Londen aankomen. manui mer verwuaiven z*Ji uijui^évr, bain, die al dieui tijd v^rwotuieriija beuaard wau gebieveu. Lady Fenrianv zal ai» een steeiieu beeld, en wat> even wik als de mar- mieneii sdieoreteennianlel. Haar ooge>if alleen bewogen zidi, en zweelden on ophoudelijk van ue op -gindsche $oia uilgestreate gedaante naar de ernstige gezichten van,den renuneesler en den knecht. „Is er gevaar vroeg^sji daar -ij het akelige woord Dood nieb. duif de wtspreken. Zij had haar echtgenoot dood gewenscht. maar die wensch was slechts een vlutiuige gedachte geweest.' Met schrik deinsde zij nu terug voor de verwezenlijking van dien halt ge. vormden wensch. Er ia iels onuitspre kelijk akeligs in wanneer een slecht o yvensch bijkans op t zelfde oogenbhk dat hij opkomt, wordt vervuld. Het' is alsof de Duivel daarbij in t apeh is. ,.Een eerste aafoval is zelden doodT- lijk antwoordd^ mijnheer Baiji, eveti bedaard alsof hij een dokter mei ja’ reuenge praktijk ware geweest. ,.ET bestaat alle redeij te hopen dat Bit Aubrey binnen weinigö dagen geheel hersteldi zal zijn. Maary’t ia wel naar zoolang t duurt." ..Naar herhaalde Lady Perriam. t Is vreeselijk. Zou hij geheel be- wusteloda zijn?” „Dat weet ik niet. Hij schobt halt té slapen. Ik vrees dat die arfn vér- E «HK4XT. H»t ■••■hil la ■>U»iMdMs«rie. _te 27" .ontwapeningsconferentie. Het besluit van’de conferentie der mijn- weikersgedelegeerden, om de regeeringH- voorstelle» te verwijzen naar de districten beteekejft, dat er weder eene week moet verkopen, alvorens verdere stappen door de mijnwerkers kunnen worden gedaap. In- alle mjjnvelden zullen plaatse! jjke vergade ringen worden gehouden aan welke de re- geeringsvoorsteflen ter aanvaarding of ver werping zullen worden voorgelegd, waarna de gedelegeerden naar Londen zullen teijig- keeren en a.s. Donderdag rapport uitl^en- gen 'pan de conferentie, die tot dien d/k|jm i.S verdaagd. Bjj het bekend maken van het besluit om de voorstellen naar de mjjnvelden te verwijzen voeg<^ de ambtenaar der mjjn- r werkers-federatie er bij: ,#De district^»- kpnnen natuurljjk hunne eigen voorstellen indienen, afgescheiden van die van de uit voerende commissie der mijnwerkers en die van de regeering." Gedurende dit uitstel van eene week zal* ongetiwjjfeld weder een groot# aantal man nen tot het werk terugkeeren. De cjjfers, van 8 districten wjjzen uit, dat reeds 7586 man het werk hervat Rebben, hetgeen voor de Laatste 4 dagpn een totaal maakt van 85.148. Van geloofwaardige zjjde wordt be-j HAt, dat het aantal mannen, die in de j mjjnen kolen delven, thans 156.162 be-s draagt. Ëen feit van beteekenis heeft zich voor gedaan te Treewhy in het RhonddaMal deputatie zich naar de eigenaars begaf, en verzocht, de hervat ting van het werk te mogen totdat bericht was ontvangen vhi kgeerden-conferentie, die hedej zitting hield. De deputatie bel mens de massa-wergadering, dat het resultaat der conferentie beaena wa», de plaatseljjkie leiders g.een invloed zouden trachten uit te oejfenen op de mannen, die- wenschten aan Jet Werk te gaan. iDit alles wyst er op, dat de mijn werkers in het geheel niet meer re kenen op een overwinning en alles zullen doen om te* redden' wat te redden valt, op dat voor hen de nederlaag zoo Weinig mo- geljjk pjjnljjk en vernederend zjj- Dat de mjjnweikers zich op den terugtocht voor bereiden» bLjjkt uit verschillende uitlatingen en dat het einde der staking in het zicht is, kan worden opgemaakt uit een verklaring van Cook, den secretaris der mijnwerkers, die ronduit heeft te kennen gegeven mach teloos te zjjrv om den terugtocht af te wen den. Het gebrek noopte de mannen, naar hjj geogde, het werk Je hervatten. Hieruit, volgt dus, dat Cook, al zegt deze, dat noch vrijwillig, noch officieel ooit de regeerings- voorstellen zullen worden aanvaard, hjj zich niettemin gewonnen geeft. Vermoedelijk 104) -- Alijnheer Bain bukte zieti en legde zachtjes een paar droge blokken op hei vuur. Hel droge hout begon onmiddel- lijk te knappen en vaneen te salijten. Een breed eji hoog koperen scherm beschutte den jaieke tegen de vliegen de vonken van het brandende hout. Do aditoroverliggende gedaante be- wóog ach niet. De rentmeester, nog altoos geknield, sloeg een blik op zijn patroon. Ijet houtblok vlamde plotse ling op. waardoor het geheele-vertrek verlicht werd, en bescheen Sir Au-: <*ey s gelaat. Een enkele, vluchtige, ^stelde blik op dat gelaat «hderent- ®®e8ter sprong op ,en trok aan het SCTelkoord. De pel weerklonk mfet ^heile Htem door het gehoede huis. Dq renüneester boog zich over dat oijhe- *««elijke gelast heen, strikte den das k ‘i ho&kf op, allee even öwtaaM terwijl Lady Perriam al dién foon- en telegraafverbindingen zijn ver broken. Er zjjn vele slachtoffers. Op één plaats verdronken zes personen. De voor steden van Laibach zjjn geheel over stroomd. De spqorwegljjn bij Steinbrück wondt door een dijkbreuk bedreigd. ZUID,AMERIKA. De wervelstorm te Vera Crus. Een telegram uit Mexico schat de scha de, die den wervelstorm te Vera Crue **n- gericht heaft, op 2% millioen dol&r. De storm heeft voóral in de omstreken van de havenplaats erg huisgehouden en op het platteland overal de pas binnen gehaalde, of op het veld gereed staande oogst ver nield. De wind heeft op het hoogste punt een snelheid bereikt van bijna 200 K.M. per uur. Waarschijnlijk zijn bjj den storm wel een twintig menöchen, zoo niet meer, te Vera Cruz omgpkomen. De telegrafische v«ïbindbigCT“Ti*r hoofdstad zjjn thans hersteld en er ko men weer directe berichten van de offici- eele personen te Vera Cruz binpen. Uit e*n der eerste berichten bljjkt, dat het 26 uur aan een stuk geregend heeft, zoodpt de San Jago op tal van plaatsen buiten haar oevers is getreden en kilometers ver het lage land langs de kust heeft overstroomd. Het is de ergsfce storm geweest, sinds 1888, toen de stad ook nagenoeg verwoest is door een p wervelwind. Zjj telde toen eqhter 30.000, j nu 80.000 inwoneM. China#* DeiFI^WlW Honderddertii jonken met WhA duizend kopjHF vefkesp. Men vreest dat 180* visschersjonken met ongeveer tweeduizend koppen aan boord onder de kust van Macao zjjn vergaan als gevolg van den typhoon, die Maandag heeft gewoed. De gemengde commïssite die aan de voorbereidingscommissie voor de ontwa peningsconferentie advies zal moeten UTt-> s brengen over tal van kwesties van econoH mischen, financieelen en verkeerstechni- schen aard, is te Genève onder voorzitter schap van den ondervoorzitter der vooihe- reidingscontmissie, den Tsjechischen gezant te Bern, Vetverka, bijeengekomen voor het houden van haar tweede zitting. Onder de aanrwezige leden van Defensché ^uitsdh^Engelsd^J^ van Btiirih, mot uoous- bteek geiawi mond toe te kijken. Zij was .iiaairTNii naiard gcwneid. toen mijn heer Bain aauWe sonél trok. Denkt gij dm/hij dood is?’ vroeg zij met bevende stem. „Neen, ik voel zijn hart kloppen. Zend iemand te paard on» den docieik vervolgde mijnheer fcain, to# den be diende die op het luide geschel was KomenloescfiieteH. ^Als de dokter niet thuis mochi zijn ais de bediende le Monkhanlpion komt,. lafd EU dan on middellijk naar eest ander utaan Hij m#et rijdép al wat hij kaï| en op saianden voet vertrekken. En laat iiv middels een, andere bodiênde daar den dokter te Hedingham gaan. Sir Aubrey heeftr eón beroerte ik vrees voor verlamming. Laat iemand aan Chape- lain zeggen dat hij hier komt." Chapelain, de jfcnecht, had het luidej schellen vernomen, en; bevond zich reeds aan de zjjde van zijn meester,; eer de andere bediende nog de kamer had verlaten. Er viel gee% tijd te ver liezen, Mijnheer Bain en de knecht legden Sir Aubrey op d© sela in de gemakkeiijkste houding, en toen dit gedaan was, bleef hun niéts anders over dan op geneeskundig» huip té wachten. Perriam Place stond halfweg tusschen Monkhampton en Hadingham. In allen geval moest de bode drie mij-i len var rijden en de dokter eveneens. ..We kunnen binnen het uör nie- „iivc, is i al donker Waarom uor ueu de' i am pen met aangestoken „Wij daonten aai dii schermeciiett beter voor u was, »ir Aubrey. „Beter voor ftlij.. Ik ben mei ïiük ik wil jhei meer ais een zieke behau de ld worden, stotterde de baronnog steels nM dezelfde inspanning, dezen de onvastheid van stem. Zij deden hun best om hem te be letten veel te praten of zich oplèwin- Óed maar, toen hij wilde opstaan ontdekte hij dat de eene zijde van zijn liciiaam machteloos was. .,W*at is dat?’ vroeg hij duidelijker >fan hij to< nu >toe had gesproken, sls- ’of een onbestemde vrees hem kracht schonk. ^,Ik kaït mij. niet bewegen mijn eene zijde is stijf. Hoe komt dat? Noch de. rentmeester noch de knecht beantwoordde deze vraag zwijgend keken zij elkander aan. ..Ik weet wat het is”, hernam- Sir Aubrey, ,,’t is een beroerte, de eenig© kwaal waarvoor ik gefreesd heb, se dert ik als kleine jongen mijn groot voer in een rolstoel op Perriam zag rondrijden, met rijn hoofd op rij han gende. En toch had ik, niet gedacht dat ik er door zou worden aangetast. Veeleer had ik gemeend dat Mordred er aan onderhevig zou zijn hij was altijd een zwakke, ziekelijke jongdn. Nooit had ik gedacht dèé ik *t zou wi zen.” ITALIë. De overstrooniingen oA Triëat. Do spoorwegverbindingen on/Triest zijn hog verbroken, tengevolge van dc o\ erstroomrtngen on de hagelstormen der laatste dagen. De straten in de lagere gedeelten der stad en de voor steden kunnen nog niet voor het ver eer openges+eld worden. De Paus bestijgt den St. Pieter. Voor het eerst, aldus een telegram uit Rome aan Enjgelfiche bladen, heeft gisteren een Paus den koepel van de St. Pieters kerk bestegen. Zjjnp Heiligheid had de klimpartij ondernomen om een blik te slaan op het seminarie, dat in aanboww is. H(j verklaarde verrukt te zijn over het prach tige uitzicht. Pius XI, die 69 jaar oud is, was voor zijn verkieoing tot Paus een stoutmoedig bergbeklimmer. ROEMENIE. Geen koninklijke titel voor Carol* Volgens berichten uit Boecharest moeten de korting en de koningin (die op het punt staat naar Amerika te vertrekken, waar zjj een rondneis zal maken en waartoe utnoodigingen heeft ontvangen van pre- sirlent* Coolidge en talrijk^ ander© autorf tcitenKvolstrekt niet gesticht *Ün over de houflii^van hun oudsten zoon, eten geren kroonprins Carol, waardfcor nas meening veel te veel gesproken wordt* pver 1 hem en mevrouw Loepescoe, die zulk een groote rol in zijn leven speelt Het heet nu, dat de Roemeenache tegat^ t© Parus opdracht heeft gekregen den v"oe- geren kroonprins eraan te herinneren, dat hjj zich tengevolge van den afstand van zijn rechten niet langer „prins Carol” mag noemen, maar tevreden moet zijn met den naam mr. Carol Caraiman, welke naam /hem indertijd bij koninklijk decreet is toe gekend. Dit incident, zoo wordt verder gemeld, volgt onmididellijk op het bezoek van de koningin aan Parijs, waar zij gepobgd zoi/ heblben Carol over te halen, mevrouw LoeA pescoe te verlaten en terug te keeren tot z(jn gemalin, prinses Helena. In plaats daarvan ging Carol met mevrouw Loepes- coe naar Bihrrita. Me'youw Txiepescoe, die onlangs een eer sten pry’s behaalde op eep wedstrijd voor „de bestgekleede vrouw”, zou dezen prijs hébben opgevorderd onder den naam van „prihses CaroJ van Roemenië", hetgeen in hot bijzonder de verbolgenheid van den ko- ning gewekt zou hebben. T JOEGOSLAVIe. Een wolkbreuk. Groote verwoestingen en vele slachtoffers. Gaheét Zuid-Slavië is door wolkbreuken geteisterd. Het gebied tusschAj Laibach en (fTgeheel onder walr en vorznt ïtig meer. Slechts A huizen steken boven water uJV ïuiiK» is «ij zxx> 8iap. „iin is zoo aoud voegu» do knecht cr bij, die op zijn kiueoti voor de sola lag, eu de lge\oeuiooze tiauci wroet. Het uur van w.achlen verstreek, ter wijl byivia1 zwijgend en onbewegelijk ziften bleef, en mijnheer Bain en de kneciii alles deden wat zij konden hetgeen echter niet voel beieenende, daar zij vreesden iets te doen wat ver keerd was. Het t kken van de klok op den schooreteenmantef had- een ake lig geluid in die sombere stilte. Dej houtskolen vielen rammelend in de ajsdi. Sir Aubrey s benauwde adengia- ling was duidelijk hoorbaar. Na een half uur wachtens, dat den omstanders wel een haiven dag had toegesehenen. schrikten rij eensklaps van de bleeke lippen van Sir Aubrey, die zich moeiie deed om te spreken. Toen hij eindelijk na die zware in spanning sprak, klonk zijn stem derf en hol. en die vreemde tonen klonken Sylvia in de oorun ais de stem van een herrezen doode., ..Heb ik geslapen brey in half gebroken woorden, even als een kind dnt rijn best doet om de woorden die hij anderen hoort zeggen na te praten. „Ja. Sfr. ..Heel lal ..Een poo Do doffe/ grijze oogen keken ver baasd in ’t rond, Gasteren kwam te Ostende het interna tionale mijnwerkerscomité bijeen. Het on derwerp van de beraadslagingen vormt de overweging van den nieuwen toestand in! verband met de Engelsche mijnwerkers uit België, Duits je, Nederland, Frankrg^ Tsjecho-Slowakde zjjn v-ert» Ook een ASherikaaitechè woont de vergadering - Het officleele mannen, die in de* ochtendzitting 'In fKnna 1 KA 1A9 Ka- .XX financleele hulp aan de Engelschen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1