IS dl jjtota t Blad. A NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 88" Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, DUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen eerste blad. agazijn I /s STOFFENHUIS Kitomn Wallen Zijden Mantel o I GLORIA i. maten, in I», ïhels FEUILLETON. DOOR GOUD VERBLIND. Miss B. agADDn^. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, Oaarvload nn Intallactuealan. Pelterijen Bontvellen - Bontranden. «o. 18270 Zaterdag 2 October 1026 Dit nummer bestaat uit twee bladen. Model. liV J< HOOFDNUMMER Lady William Iraart era xMHaverglragatér. houd 2452 72 (Wordt vereotgd). O I NHEM NAAR1IM Vorasdag Matinée. ENE, k de moed hem in hierop antwoord. ..Ik ken, i Broetsti keu», liafita prijzen In an* mj* ‘AG timmer itage. Ie hoofdrol buurten van New* filmartiate. die Hi ren. Zaterdag lt» uiermom-eter m u® j uen en Zaterdag 20 {zeilde uur, natuurlij want die was er n een 'fiksclie regeaiboj ih toch een vWrschl te buiten gaat, De] zomer nftar de hert» geuvomian. Een laitfifrH UUMtf piadue is UiU geval was, zal deze factor zich voortdurend sterteer doen gevoelen. Er is nu eenmaal in ons kleine land voor de meer dan 100.000 menséhen, die er jaarlijks by komen, ver- moedeljjk geen bestaan te vinden. En het ligt voor de hand, dat het eerst in het ge drang komen de-ongeschoolden en zij, die zijn opgeleid voor arbeid, waarbij de ver houding tusechen vraag en aanbod het meest verbroken is. Wij komen hier bij het vraagstuk der be roepskeuze, een belangrijke en een moeilijk vraagstuk. Men komt daarbij voor tal van vragen te staan, dip niet zijn op te lossen, 'zoodot voor een deel noodzakelyk op hoop van zegen moet worden gevaren. Wil men de onzekerheid echter niet' groo ver maken dan zjj reeds is, zoo is het onge twijfeld zaak bij de beroepskeus uit te echa- icelen factoren, die men daarbij thans ten onrechte een belangrijke rol laat spelen. In dit verband verdient het de aandacht, dat, terwijl wfl allerwege zien een overcom- i pleet van intellectueel e en van ongeschoolde arbeiders, zoowel hier te lande ah in t bui tenland, in den laatsten tijd vooral, herhaal- delyk klachten werdén vernomen over een tekort aan geschoolde vakarbeiders. Dit verschijnsel heeft ongetwijfeld verschillende oorzaken. Een er van lijkt ons echter wel te bestaan in onvoldoende waardeering van den handenarbeid, al is deze waardee ring, naar het ons voorkomt, ook groeiende. De ware beschaving leert ons altijd de waarheid en onze eigen meening te zeg gen, doch dit op zoo’n wijze te doen, dat wij, anderen niet beleedigen. e prijs bij »«-S»-1OO IDA Era veel bewogen leven. Roman uit het Engeteoh van GOUDSaiE roURANT. voai. io dom emeu, welis waar is er dit jaar met zooveel ge- Daadi ais andere jaren maar men be denke <w de ongelukken juist tiet ii.eew, voorkomen aas liet weer met ai ie best is. Het eemge ongeval tijuens bet beooek der Rotterdammers uad p.aats buiten liet terrein waar gebaad pleegt te worden. Het biijic bovenalen onnogeiijk om te waken tegen onoor deelkundig banen. Het grootste deel der ongelukken die sedert 1914 zijn voorgekomen, trof toevallige bezoekers .Het is verleidelijk om het water in te ‘gaan als de zee zoo rustig lijkt maar men weet schijnbaar niet, dat de zee ■dikwijls heel weinig betrouwbaar is ‘juist als ze er zoo liefjes rustig uit ziet. Dan waait er dikwijls een oosten, wind, die de deining van den boven stroom tegenhoudt Een flinke golfslag veroorzaakt door de samenwerking van den vloedötroom en een westen wind, lijkt gevaarlijk, maar is het juist niet zee dus Als binnen in de slaapkamer van den ba ron. - Sir Aubr^ was irifcedommeld, ter wijl het flikkerend® haardvuur bij tus- sciiienpoozen zijn bleek, vervallen ge laat bescheen, of het in diepe schaduw hulde. Chapelain zat ia een gemakke- lijkcn stoei bij het bed, en las de cou rant bij het zachte licht «ener lamp, die door de zware bedgordijnen aan t gezicht van dien lijder werd onttrok ken. Op het haardkleed ineengedoken, zat de gestalte van Mordred Perriam. Hij w» uit Sir Aubrey’s kleedkamer stilletjes near binaengeslopen, evenals een trouwe hond, en daar men hem onopgemerkt liet en niet verjoeg, had hij zidi in een boekje bij dan haard genesteld. Men kan nauwelijks een» courant ter hand nemen, of men leest van gevallen, waarin zich voor de eene of andere betrek king vin min ot meer intellectueelen aard, tientallen, ja honderdtallen sollicitanten hébben aangemeld. Dit wijst op overlading van de arbeidsmarkt in het algemeen, maar vooral ook op eene overlading met bepaal de categoriën tan werkzoekenden. Het ge volg daarvan is, dat de Moaning daalt en dat men hun, die het eindexamen eener H. B. S. met vijfjarigen cursus hebben afge legd, salarissen van 26 60 per maand aanbiedt. By het hooger onderwijs is de toestand al niet veel b^ter. Daarvan getuigt meer dan eene rede, waarmede de aftredende rectoren onzer hoogescholen dezer dagen hunne functie aan hun opvolgers overdroe gen. Naast toeneming van het aantal studen ten, constateerden zjj tevena toeneming van de moeilijkheid voor de afgestudeerden, om een behoorlek bestaan te vinden. Hoe het by het lagér onderwijs gesteld is, bleek uit een dezer dagen door „De Morgen” overgenomen advertentie U>t Hil- lifersberg, waarin een tweedeling werd *getr«Mgd* met ■akte “dut Is'Uttff wrir be voegd onderwijzer tegen eene vergoe ding van 60 per maand. Kennis van nau tiek en vaardigheid In het vioolspelen strekte tot aanbeveling. Een lezer van genoemd blad schreef naar aanleiding van deze advertentie, dat hij zyn gediplomeerden zoon, als die viool kon spelen, liever straatviolist liet worden dan hem voor zoo’n luttel bedrag per maand voor de klas to laten staan. Die vader kan dit wel zéggen, maar de vraag is, of daa/- mede het probleem, waar voor wij hier staan, nader tot zijne oplossing kou zjjn gebracht. Ook komt men niet verder door hen, die eene dergelijke belooning uitloven, daarover al te hard te vallen. Dqor die lage belooning neemt eenerzyds de plaatsings mogelijkheid toe en wordt anderzijds de bo dem toebereid voor den groei van het kruid, dat in dezen genezing kan brengen, voor mover altijd genezing mógelijk is. Dit kruid is een geringere toevoer naar de in- tellectueele beroepen. Dit bréngt ong tot de vraag, waaraan die te groote toevoer is toe te schryvegVoor een deel ongetwijfeld aan de overbevolking in het algemeen. En zoolang onze bevolking zoo sterk blijft toenemen, als tot dusver het -Menig warkaraM*-* Mg cHgd <0h Mé- jpal in, aan zyn zoon eene opleiding te ge- jven, die hem in staat stelt, later by zjjn werk een boord te kunnen dragen en schoo- ne handen t» houden. Wie eertfcaal toegang tot een zoogenaamd intellectueel beroep heeft gekregen, heeft 'al spoedig tweeërlei opvatting tot de zijne gemaakt. In de eerste plaats, dat zyn ar- beid hoe onbenullig soms ook ver staat boven dien van den handarbeider en ’daarom ook wel hooger beloond dient te worden. En in <je tweede plaats, dat hjj aan zjjn stand verplicht is te zorgen, dat zyn zoon geen handarbeider wordt Het is gemakkelyk te begrijpen, dat door een en ander de intellectueels arbeidsmarkt voortdurend dreigt overvoerd te worden. Zy leéd daaraan reeds een 40-tal jaren. Toen kwam de geweldige uitbreiding der over- i heidsdienst tydelyk uitkomst brengen. Daarmede is het nu vry zeker gedaan. Er bestaat eer een streven tot inkrimping dan tot uitbreiding. De nood der intellectueelen zal daardoor chronisch worden, tenay de groeiende waardeering van den handen arbeid hulp brengt, voor zoover in verband met den groei oneer bevolking hulp moge lijk is. trok, ’t Was nu kwartier voor negen. Zij scheid® ejp overhandigde den brief aan haar taeid met uitdrukkelijk bevel heir onmiddeilijk naar Monkhampton t® yiten bezorgen. Toen dit gedaan was, trok Sylvia haar stoel bij t vuur en staarde naar de gloeiende kolen in den haard, in gepeins verzonken over den stap dien rij zooeven had gedaan. „Heb ik daarin wei ’verstandig, ge handeld?” vroeg tij richeefwe af. Ze ker, een vróuw die zooveel geleden heeft als dat arme schepsel, zal wel geleerd hebben te zwijgen, ’t Is dpu weck van liefdadigheid haar een goed onderkomen te geven, en er zal mis schien eens een*tijd komen dat ik be hoefte heb aan eenel wetmeenende vriendin.” S^lviof had; terwijl tfj dien brief schroef, bijkans geheel en al haar rie ken, echtgenoot vergeten Nu stond' zij ijlings op, opende de deur tusschen de post. Alleó heel gewoon en er is heuscb nog noodt een kind vermist Wat echter wel zonderling is, i£ dit. Het duyrt dikwijls zeer, zeer lang eer de ouders hun kind komen halen en liet blijkt dan dat zij het „pas had den vermist. Het is wei eene gebeurd dat een kind twee uren bij de politie op visite was eer er een moeder kwam opdagen. Natuurlijk doen die moeders» alsof 2» bizonder goed op het kind hadden gepast. Zoo zie ik hear en zoo is ’t ie weg, beweerde de moeder wier kind ai twee uur weg wm. Een hoo- gen dunk van cte ouderlijke waak zaamheid krijg je door die gevallen niet. Als je zoo dep gansdhen dag eeus lussohen de massa tenten ziet, krijg je toch zoon aardig kijkje op het leven iu de gezinnen. Wat een verschil is er toch. In het óéne gezin heerscht een prettige toou, wordt steeds aardig om gegaan en g,e«Mi onaangenaam woord wordt gehoord. De ouders doen mede met hun kinderen, spelen met hen, zitten gezellig bij elkaar, er wordt niet geraasd, er wordt niet verboden. In het andere gezin lijkt het den gau- schen dag ruzie. De bevelen van va der en moeder houden niet op, altijd gaat alles op commando-toon met de verschrikkelijkste strafbedreiging er bij en altijd is de gehoorzaamheid er mi- nimaad. Het valt dadelijk op dat in zoo’n gezin de ouders niet met de kin deren meedoen. Moeder zat den gan- sohen dag en er is altijd: een juffrouw op visite, waarmede die drukste con versatie wordt onder houden. Men ziet het de kinderen aan dat zij lijden on- dea den anaangenamen toon in huis. Zij zijn plagerig, narrig en Weten niet aardig te spelen. Niets mag ook van moeder op alles wordt gevit en meer, malen hebben Wij medelijden gehad met die kinderen die dan toch maar dag-in dag-uit in die hel moeten leven. Literatoren en zielkuudigen die dik wijls uitvoerige beschrijvingen gaven van het gezinsleven, zullen hier op hel •'strand heel wat kennis kunnen opdoen en heel wat stof tevens voor hun wijze boeken. Men kan hier zoo ongemerkt bet leven bespieden en misschien zou den zij ook wei ervaren dat ders is dan zij het dikwijls ven. Opvoeden moet een heei moei ei ijk werk zijn volgens de beroepa-paedago- gen Op het strand kan je dit consta- teeren, want de apostelen in dit be roep zijn zeer gering in aantal. Als we nu en dan leaen hoe door de mannen van het vak wordt gespro ken en geschreven over de teere zorg, die de kinderziel vereiacht en wij zien dan hoe het, helaas in de overgroote GEBR. BPAAS Den volgenden dag tegen t vallen van den avond1 verscheen dokter Crow, de Londensdie geneesheer, op Perriam Place. Hij was de groote men voor alle patricische kwalen, daar hij ala ‘t ware het onontvreemdbaar recht be zat, om de aristocratie te generen, of haar, indien rij aan ongeneeslijfce kwa len leed, behoorlijk uitgeleide te doen tot op den drempel vwt ’t onbekende oord. j Kieeukamer, die aan Sir Aubrey s slaap vertrek grensde. „Kan ik mijn man niet oppatssen? vroeg Sylvia. „Hij heêtt mij zoo gaar- Lie in zijne nabijheid.” „Voor gwetahap, dat is wat Anders, taaar in dien toestand waarin uw ge maal zich bevindt, zoudt gij daarmede uw eigen gezondheid benadeelen. W e moeten een vertrouwd persoon heb- ben, die voortdurend om* en bij Sir Aubrey is. Zijn knecht kan natuurlijk ook van heel veef dienst wezen; maar ik zou 't 'beter achten indien hij on der vrouwe!ijke verpleging kon zijn. Ik weet wat bedienden gewooniijk rijn die kunnen ’t niet lang in een ziekenkamer uithoudem.” Plotseling werd Lady Petrriom’s ge- laat, dat tot nu toe zonder de minste uitdrukking en zoo bleek als marmer was geweest, door een vreemdsoorti- gen glaps verhelderd. geloof dat ik iemand in Londen^ <Me daarvoor zeer geschikt nou wezen,” zeide rij gejaagd1. „Is ’t iemand van ervaring?” „O ja, ze heeft Neel ondervinding opgedaan. Wil ik haar maar schrij- Xpn f 1 i „Telegrafeieren zou, dunkt mij, beter rijft”, antwoordde de dokter. Maar Ladv Perriam schreef ’n brief. Waarde juffrouw Carford, zoo begon rij. Elndtelijfc ben ik ik de gelegenheid, u tijdelijk een verblijf te verschaffen, ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2J6, per week 17 cent, met Zondagsblad pey kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren, Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot dan bexorgkria*) 15 regels f 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda ea dan beaorgkring: 15 regels 1.56, elke regel meer 0.80. Advertentiën in-het Zaterdagnununer 20 bjjslag op den prijs. Uefdadigheicb-adivertratiën de helft van den pr|js. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, eik» regel meer f 0A0. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingratot zeer geieduceer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naarplaateruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaechenkomat van aoliedo Boekhan delaren, Ad verten tiebureaux en onze agenten en moeten daags yóój do plaatsing het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. ifajar Lariy rernanv, en gij zult u zel ve juffr. Carter noemen, daar ik ver onderstel dat gij niet gaarne bekend, zxnidt willen rijn onder den na am, dien gij in beter dagen, hebt gedragen. Uw t toegenegen Sylvia Perrianu—Carew.. Toen die brief geschreven en verze geld was, keek Sylvia op haar horlo ge. ’t Was nog juist bij tijde om ie paard de Monkhamptonsche pont te tia- 105) Ongeveer een uur nadat de bode was vertrokken, kwam’ de dokter. De bediende had' hecv thuis getroffen, on de oude dokter wap in allerijl naar Perriami gereden. Hij onderzocht den patiënt, beval dat hij naar zijn kamer mm’worden vervoerd, en stelde voor ®en telegram te zenden aan den meest beroemden, Londenschen geneesheer. „We moeten Crow morgen hier heb ben”, zeide hjj vertrouwelijk tot mijn- taer Bain, terwijl hij Sir Aubrey naar ajn kamer hielp brengen, alwaar deze Remakkefijk op zijn bed werd gelOgd, Jat de grootte en het sombere afflizlen had van een lijkbaar, ,/t Is een em- atig geval, eh we moeten een goede Wfeegster zien te fcrijgOn”, voegde hU er op luitWtoon bij. Ljdy Perriam, mijnheer Bairf’eh de dokter begaven zich allen naar de 11JKI. gWUUrilJK', omdat de trek dan sterk is uit naar het land en de zwemmer juist altijd naar den kant stoot, de oostenwind waait en het is eb, is de zee dikwijls rimpelloos maar de trek is uitermate sterk zeewaarts. Dank zij voortdurende voorlichting rijn de vaste bezoekers van het vrije bad al goed op de hoogte en zij we ten wanneer rij wel on wanneer zij niet int, 200 moeten gaan, welken kant zij bij voorkeur moeten uitgaan en wel ke voorzorgsmaatregelen rij hebben te nemen Het is hei eerste jaar sedert het vrije leven aan het strand is ontstaan, d.i. 1914 dat geen enkel ongeluk is voor gekomen. In 1918 waren het er 17 sedert 1919 is met kracht gewerkt aan het verstrekken van, voorschriften en verbetering van het reddingswezen. In 1920 waren het er al niet meer dan dlrie sedert is het ot drie of ujinder geweest. Toch is het aantal bezoekers geregeld toegenomen. Op Haagsch èe- bied beloopt dat op een mooien z<K merachen Zondag een aantal van vijf tig duizend. Het is inderdaad geen ge ring aantal. Op één eigenaardig verschijnsel wil den wij eens wijzen, n.l. op het toe nemend aantal kinderen dat als „ver- dwaaldi” bij de politie op het strand wordt aamgebracht. Nu kan het heel gemfikkielijk gebeuren dat eenkind ai spelende rich iets te ver van de ouder lijke tent verwijdert en het is dan heel moeaelijk voor een kind om die tent terug te vinden. Wanneer het zoip’n kind niet dadelijk gelukt de tent te vinden, gaat het aan het loopen en raakt dan steeds verder van honk. Het begint dan te huilen en de strandbe woners brengen het naar de politie- ujaien gn in staat ziji ue taua te ver vuilen, uie van u gevorderoi zal wor den in de betrekking die ik u aan aanbieden. Gij hebt immers al zooveel beproefd om u een fatsoenlijk bestaan, te verzekeren, en hebt dus waarschijn lijk ook reéds de betrekking van zie kenverpleegster vervuld. Indien dit zoo is, en gij u in staat voelt om een oud heer, die kor; geleden door eene be roerte is aangetast, te verplegen en op -- te passen, kan ik u als verpleegster bij- leo, die eerst om over half tien ver- mijn echtgenoot, Sir Aubrey Perriam, 11 ----- gebruiken. Maar ’t spreekt Fan zelf dat ge, als gij hier komt, aan niemand iets vertelt wan uw vroeger leven, en dat gij het diepste stilzwijgen zult be waren omtrent al hetgeen gij wellicht van mijnt vader weet. Ik bied u uit medelijden tnet uw tréurigien toestand doLe gelegenheid aan, en hoop dat gij het vertrouwen dat ik in u stel niet zult beschamen. Ik sluit hierin een .banknoot van t>eo. pond om u van behoorlijke klee- ren te voorzien en uwe reiskosten te Betalen. Wees t zoo goed u eenige ge- maakte kleeren te koopen, en kom met den eersten trein na ontvangst van de zen brief. Ate men u vraagt of gij welgeschikt rijt voor riekenverpleegster, moet gij antwoorden dat gij daarin zeer bedre ven lijt, maar behoeft gij in geen ver- dete bijzonderheden te treden. Bij uw aankomst alhier moet gij maar vragen BRIEVEN UIT D*HOFSTAD. oV/vU-KAA V1. Men moet mer ui ous landje toch maar aan aiies geweua rah.ua. uetem- ‘pemujurswisseiujg is iuer zoo groot laat wij ais net ware zoo uii de iro- pisene hitte in de ijs-k|ite kunnen vhi- ^—^jember wees ae precies «0 gra- bpce.li Der op net- 'bunen de zon, 'uiidiar wei in, grauen. L»ai pal alle pertcen ©rgang van den, s wei plotseling moet er in ons siï het ty- pisdue is uiu wij nee met eens zoo isterk waarnemen als bet wel is, want op den 2uen wandelden wij in dezelf de kleeren als den leen en al hadden wij het op den warmen dag nogal warm, het was op den koude» in ons gevoel toch heusch niet zoo heel erg koud'. Hoe snei de temperatuurswisse ling is giekomen blijkt wel uit de tem peratuur van het water dat altijd min der aan wisseling onderhevig is en al- (tija achter de wisseling in de lucht aankomt. Zaterdag den 25en was dan ook de temperatuur van het water nog 58 graden, niet bizonder lekker om in te baden maar het gaat nog. Trouwens de zwemmers en baders weten wel dat net niet in de eerste plaats de tem peratuur van het water zelf ig die het aangename ot minder aangename van liet bad veroorzaakt meer we! dat het de overgang van het water in de lucht is die het méést aandoet. Het kleine eindje loopen' van het water naar het kleedkamertje of de tent grijpt den ba- der dikwijls heel wat meer aan dan het bad' zelf. Met genoegen mogen wij aan het i eind van het seizoen cowetateeren dat geen enkel ongeluk aan het panache Haafsche strand is voorgekomen; geen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1