UVHI i-y, MVt mmm mmm A. VEEBLAAÜW Huéels A Luéb&ttwkank m a up a Maubaian an MJstan lueerderiieift' vwf &e gerinhen toegaat dan is «r toch wol «m heel groot ver schil. Het ware misstihien gewensoht eerst eens do ouders op te Voeden en hen tnet de eerste beginselen van de paedagogie in kénnis te stellen Als de kindleren op schóól met de 'uiterste teerheid worden behandeld en thuis in aoo'n millieu zijn, werkt de legen- sieljing misschien. ^ïog oer nadeel ig dan gunstig. Enfin, dat moeten de hoogge leerde beroeps^aedflgogen maar weten Laten aj editor eens hiqr komen kij ken. tian zal km zij heel wet leorenv HAGENAA? MBPISCHE BRIEVEN. - Digitalis. IIL Wanneer men nu digitalis tot zich neemt, hetzy ïft den vorm van een infuus of ui treksel, hetzy in den vorm van poeders, moet men hiet denken, dat men even later '11 geweldige hartactie zal waartfèraen. Degene" uie dit verwacht, rekent buitel déü waard, integendeel. Het effect van het gebruik der digitalis laat betrekkei yk lang op zich wach ten en duurt het n.l. eerst pl.m. 3d uur al vorens men de gewenschte werking: op de Hartspier kan jraarnemen. De digitalis is niet altyd een even aange naam middel voor den patiënt. Behalve zyn weldadige werking op de hartspier, waar naar zoo verlangend wordt uitgezien, tref fen we by tai van patiënten daarnaast ook de onaangename nevenwerkingen aan. Bra ken, diarrhee, e. d. zien we nog al eens op treden 11a gebruik van digitalis. Dit alles heeft preparaten in den handel gebracht, welke deze nadeelen zooveel mogelyk trach ten tq coupeeren en bovendien het voordeel hebben onmiddellijk kant en klaar te zyn, dus direct afgeleverd te kunnen worden. Behalve de poedervorm eri het ifuus of aftreksel, bedienen wy 09b ook nog wel eens van twee andere variaties, waarin de folia digitalis gebezigd kan vtorden. Het is aller eerst dé z.g.n. tinctura digitalis, waarvoor ik uw aandacht wil vragen. Deze tinctuur is Veel en veel minder giftig dan de zooeven genoemde wijze, hetzij in poedervorm hetzij als Infuus, waarop de digitalis vaak bereid wordt. Vervolgens kénnen we nog het Acetum digitalis, dat wij verkrijgen door de digita- lisbladerert zeer fijn te snijden en ze met verdund azijnzuur en spiritus te behandelen. Deze stof is het minst giftige van alle Vier variaties, welke wij tot nu toe bespraken. De giftige werking van de Digitaiisbla- deren is nu geen constante, doch pleegt nog al vrij belangrijke variaties te vertoonen. Men gaat daarom telken jare de giftige werking van deze bladeren na en dient men in de apotheek volgens voorschrift iëder jaar versch materiaal ih voorraad te nemen. Om nu de giftigheid te bepalen spuit men van 't versch e taftreksel een bepaalde hoe- .veelheid in de lymphvaten van de kikker of ltami temporaria* zooals zijn wetenschappe lijke naam luidt, in en onderzoekt men hoe veel milligram poeder (overeenkomend met de sterkte vam het aftreksel) het hart doet stilstaan in een constractie toestand, d. w. z. in een toestand van samentrekking of systole en men bepaald tevens den tijd, waarin dit! geschiedt. Men kent nu van de formule V P alle waarde behalve V plooi op den tailleiyn in den rug. volgens schrijfster is de meest interessante nouveauté die, waaifey men gebruik heeft gemaakt van platte banden, d. w. z. banden die los over elkaar vallen. Door deze be werking krijgt het kleekflngstuk iets heel Jeugdigs en havens maakt het den indruk van een nauw omsluitende robe terwijl die losse banen een aardige beweging aan 't figuur geven, waardoor jong en oud, ztfa- fe en jengerq figuurtjes e* °ven elegant uitzien. Deze losse banden beboeren tot 't zelfde prineipe als de franje-garneering en ook deze ziét men meer en mëfer gebruiken. Een ander modehuis maakt gebruik van doze garneering Jn zyn robes, die uiterst inge wikkeld zyn en daarom niet gauw gecopi- eend zullen woéden. x. i* De stiksels op 't lytfje gaan door 't rokje en vormen daar opzijde losse panden, welke over elkaar vallen; de boven ste is <jan meestal het smalst, weer een an der hui» gebruikt ditddee voor japonnetjes, die een'rechte casaquin hebben eft van vo ren in schulpen zijn uitgeknipt; 't rokje in staat dan uit platte banden. De meerderheid gebruikt een andere, meer eenvoudige lijn. Het meeA simpele is het japonnetje, waar van het flfffje gegarneerd is met een lange bolero, welke met een rechte zoom vrij laag op de taille valt. Deze bolero vormt dan tevens dé bovenste band van dié' banen, lit 't jurkje bestaat; de rok heeft dan twee vólants, welke niet zeer ruim zijn. Sommige van de méést chique avondjapon nen zijn van -tulle of chiffon, bewerkt mét pailletten en bestaande uit tiqn of twaalf platte afzonderlijke banden, Welke gracieuS met bet figuur van de draagster mee be wegen. De cape-mantels en capes zyn niet meter zoo groot in aantal^ met uitzondering van ikele collecties. De lengte van de rokken is onveranderd, de mouwen zijn nog steeds vrij e" e'n" voudig van model. Voor overdag zijn de collecties vry hoog, kleine V décolletés en smalle omgeslagen kraagjes zijn het m^st pöpulaiV voor namiddagjaponnetjes. Daar entegen is 't avond-décolleté vrij *W. met een diep V-décolleté van voren en een laag U-décolleté ip dep rug. Bonduursels, zoo gaat de sqhryfster v«ort, geiven een rijkere indruk aan vele (japonnen, hoewel dit niet altijd 't geval is, ziet men toch heel veel zijden en metalen borduursels voor uamijMagjaponnen Borduursels voor avond-japonnen zijn •er belangrijk, zoowpl pailetten als kra len en daarbij komt een nouveauté-gar- neering van struigveeren, welke door verschillende modehuizen gebruikt wordt. Men gebruikt meer j&iletten dan kra len en speciaal die, welke zeer glinste ren en uit kleine gouden pailetten bestaan Franje van kralen, pailetten, veeren en kier „j gelatine bollen is meer populair dan ooit. Wat 4e nieuwe kleuren betreft, blauw zijn heel belangrijk. Het rood voor avondjaponnen beeft een oranje kleur en Is zeer hel; de tinten voor overdag zyn dieper en warmer en beginnen met het rood, dat Chanel heeft gelanceerd en dat meer violet dan rood bevat. Onder t blauw vallen jma-' rine-blhuiw, hejnels-blauw, cobalt. k<jren- blauw, nattier en Madonna alle variee- ren tussohen 't heel dankere en lichte blauw. tl t welke letter vóorstelle de giftige waarde (in 't Latijn Valor waarde). In de for mule n.l. ftelt P voor Jiet gewicht van den kikker, dat natuurlijk gemakkelyk te be palen is, d geeft aan de hoeveelheid der in gespoten vloeistof, terwijl t is de tijd, die velfloopt tusschen het tijdstip, waarop de in spuiting plaats had en dat, waarop het hart in z.g.n. constractie toestand stilstaat. Het poeder is nu bruikbaar, wanneer pl,m. 170 m«r. in staat is 100 gram kikker te dooden. De digitalisplanten kon Duitschland, n.l. in de Vo, den hiervan zyn bekend om hun sterk gif tige werking. Bovengenoemde bepalingen betreffende de giftwaarde hebben nu groote voordeel, dat thans in alle apotheekn digitalis van bepaalde sterkte voorkomt, hetgeen vroeger niet het geval waa en waardoor dan ook sojns niet zelden ernstige vergiftigingsverschijnselen, niet zelden 1 dood tengevolge hebbende, optraden. Thans is dit door bovengenoemd# controlq totaal uitgesloten. MODEPRAAT J E. Wat in Parijs gedragen wordt, De Parysche correspondente van de Ma- nufacturier noemt de nieuwe iFiggische mo dellen, voor het a.s. herfst- en wintersei zoen uiterst discreet, en zeer geschikt om door alle figuren te jworden gedragen. Om te beginnen dient-me* op te merken, dat de silhouette weinig veranderd is. Som migc huizen plaatsen de taillelijn zeer nauwkeurig «Ven boven de heupen, d.w.t. eenige centimeters hooger dan tot nu too gedragen werd en andere couturiers leggen de ceintuur juifet op den normalen tanltelyn. Een aantal buizen Worth en Molyneux, welks een «eer chique naam hebben, omdat de elegante Kranache vrouw zich daar by voorkeftr Ideedt, Weigeren absoluut om af stand te doen van de rechte, nauwe en lage tailleljjh, iets waarop hun modellen reeds vele eeieoens «ekaeeerd °°k„d*ï; aan, bun succes te banken hebben. Daarfju komt dat, hoewel men zooveel hoort PraJ, ten. over de hlou.ende silhouette deze toen niet gód geheel nieuw is, want de meeste huizen maken deze blousende lijfje» .zeer, bescheiden en vooral indien het een Weinig «Wiit bemerkt de blousend rug zich speciaal t>ü de mantels tot een, De alcoholkwestie in den Volkenbond. Mei/ schrijft aan het U. D.: Onder de resoluties, aangenomen ter in ternationale conferentie tegen het alcoho lisme, in September 1925 te Genève en daar- ter kennis van de onderscheidene regee ringen gebracht, komt ook één voor, waar de wensch wordt geuit, dat de Volkenbond zich met het alcoholvraagstuk zal' bezig hirtulen op dezelfde wijze/als hy ook met de opium doet. Naar ^mleidinj^biervan heeft de Finsche regeerinp haar delegatie in de juist gehouden zitting van den Vol kenbond opgedragen een voorstel in te die nen om het instellen van een onderzoek naar omvang en beteekenis van het alcohol- raagstuk te plaatsen op het werkprogram van den Volkenbond. Voorstel met toelichting werden mqde- onderteekend door Zweden en Polen. De mi nisters van buitenlandsohe zaken van Bel gië en Tsjocho-Slowaklje waren niet ge machtigd het voorstel te onderteekenen, maar hadden zich vroeger reeds ten gunste van zoodanig onderzoek uitgesproken. In de toelichting wordt betoogd, dat Volkenbond zich telkens weer met het alco holisme moet bezig houden. Zoo heeft de commissie voor kinder- en vrouwenbescher ming besloten, het alcoiy^raagstuk, voor zoover dat £p haar terreir^gt, na te gaan. De mandaat-commissie heeft dén invoer en ve"rkoop van alcoholische dranken in de mandaatgebieden te controleeren. Het vraagstuk van den alcohol-smokkel, waar mee de Volkenbond zich bemoeien zal, kan slechts op bevredigende wijze worden op getast als algemeen geldende maatregelen daartegen getroffen worden. Met het oog op het groote belang der zaak werd besloten de zaak niet onmiddel lijk af te doen, maar het voorstel van Fin land, Zweden en Polen in de volgende zit ting van den Volkenbond te behandelen. In 1927 zal dus in den Volkenbond een groot alcohol-debat plaats hebben. Veeren kussens een gevaar. Moeders, wil dit terdege leeren, Gevaarlijk voor Uw kleine ia een kussen met teeren. Wilt ge den zuigeling voor leed bewaren, •alarm. Otter den typhua In het algemeen en dien te Breda in het bijzonder. In een artikel van den geneeskundigen medewerker van de N. R. Crt. stelt dez# de Waaraan moet het explosieve op tieden van typhus-epidömiën überhaupt worden toegeschreven 7 'Daarop ie het ant woord gemakkelijk: aan besmetting van ve len ongeveer terzelfder tijd, Die besmetting vliegt bij typhus niet d#or de lucht. iDe hoofdbron der besmetting is (voor pl.m. 75 pet.) besmette spijs en drank: met name water en melk. Typhus is een water-en- melk-ziekte bfr uitnemendheid. En ik haast mij Het er bij te voegen een on- zindelijkheidsziekte bij uitnemendheid. Want zonder onzindelijkheid is water- en nvelkbesmetting wel niet uitgesloten, maar toch meestal van ondergeschikte bqteeke- Zwaarder dan de «nelkbestrijdlng (hij ziekte '.in het geein van iemand betrokken bij het melldbedrtjf, resp. bij spoelen van melkbussen in verontreinig water, maar dan is. teaterbesmetting toch weer het pri maire) weegt de waterfee s metfcing. Wateifeesmetting ontstaan door looziiïg van riolen of direct van vloeibare en yaate uit werpselen in openbare wateren. Langs de jjroote watenwegen zijn de schippers hier èn de schuldigen én de slachtoffers. In het polderland komt een overeenkomstige ver ontreiniging, maar al te vagk in de omge ving van een bacillendrager voor. Maar daarin "kan fit niet dieper treden. De groo te moeilijkheid is dat men wel zeggen kan vaak ook aannemen moét dat wft- teïfeesmetting een «pidemia venooreaakt. maar het bewijs byna nooit leveren 'kan. De kans dat In besmet water (en in 'be smette melk) typhusfcacillen worden ge ïnd en is buitengewoon klein. We pemen aan dat er een onzichtbar^ vprnttJler typhussmetstof in zit - de .epi dtemie bewijst het maar door bacte riologisch onderzoek slagen wy er niet m hèt bewys te legéren. Contaetbemtetting d. w. overferen- King der riekte rioor aanraking v»n den lij der spkelt Wï*M>ta8 ongekweld een rol, vooral wannéér (le eerste epidemische explosie heeft plaats gehad, maar die eer ste explosie veroorzaakt en verklaart niet. v Een actueele vraag is: Waaraan moet de epidemie te Breda worden toegeschreven? Eerlyk gezegd en in het licht van de bo venstaande beschouwingen bezien: wy we ten Itet niet. En het water van „de Mark" dan? zal men vragen. Inderdaad, dat wa ter is besmet (lees: moet thans meer dan ooit al8 besmet beschouwd worden), maar er ia veel meer voor te zeggen om die ern- 8tig%^esmettLng als een g e v o"l g van de epidemie dan als de oorzaak aan merken. Wie weetir- aan den anderen kant hoeveel maandgn er reeds onzichtbare typhusklemen in het Markwater rondzwom- 1. Ik voor my beschouw ook buiten t|pi- demietyd het Markwater als alle open bare wateren als besmet, zóó besmet dat het een poging tot zelfmoord is dat wa ter (ongekookt) te drinken. Het pUibliek zoekt „een schuldige". Zij meent dien schuldige gevonden te hebben in dengene, die beddengoed van een typhuslyder in de Mark wierp. Inderdaad een allerlaakbaarste en onvergefelijks te handeling. Maar als de man (of vrouw) er voor voor de rechtbank moest komen zou ik gaarne als getuige décharge optreden en den verdediger „e ceptio plurium..." laten pleiten. Want zoo lang als er in de Mark nog een eindelooze privaten loozen en de overheid dat toestaat, mag men den beddegoed-in-het- water-werper niet *1 te hard vallen. Want minste evenlaakbaar en onvergeeflijk U het drinken van het besmette altijd be itte Markwater (resp. het gebruik daarvan als spoel- of waschwater) Ik ben het dan ook volkomen eens met den apidemieoloog die van nabij g'eregeld het verloop der Bredaache epidemie volgt en in een telefonisch gesprek met my het toeschrijven van de epidemie aan waterfee- smetting een ve rlegerdieidsdiagnose noem de. Volgens hem viel er t^uwens meer voor melkbesmetting te zeggen, omdat de eerste slachtoffers kinderA/waren. In het voorbygaan iets o^r de mogelijk heid van „ontsmetten" van het Markwater. Ik weet niet welke „deskundigen* beweerd heblben, dait dat niet niet mogelyk 'is. Het praatje over een eventueel gebruik van .pe troleum of kleurstoffen" voor dat doel dat de ronde in de pers doet, klinkt wel wat erg apocrief, alhoewel ik het gebruik dier mid delen alleen al zou toejuichen om het wa ter kennelijk ongeschikt voor menache- lyk gebruik te maken. Dat er geen doel treffende ontsmettingsmethode bestaat kan echter bezwaarlijk worden volgehouden: een bootje met een chloreerapparaat, zou als Breda in Aimerika lag reeds lang op de Mark waren of ïan de oevers van dezen stillen vliet opgesteld. Ik zou daar ook thans nog voor Willen pleiten, mits men zich niet verbeeldt, dat door dit „ontsmetten" het water wel geschikt voor menschelyk gebruikt wordt. De belangrijkste vraag i«: Hoe voorkomt men in Breda en elders het krijgen van typhus? yoor alles door zindelijkheid. Nooit dringen van ongekookt water, tenzij dat uit een betrouwbare waterleiding komt, nooit drinken van ongekookte melk. ondermelk, karnemelk, room, tenzij uit een betrouwbare modelboerderij of een groot bedrijf waar betrouwbaar gepasteu riseerd wordt. Wie aan de vaart of ander openbaar water woont mijde bet gebruik -jumllr <1ap KANTOOR GOUDA. MM 10 EFFECTEN EN COUPONS- Grati, Beleggings Adviezen. is, blijkt ook Iaat hem «lopen op een dob kussen met van vaart- of slootwater vé°r. v-elk doel varen. dan ook' (telfs voor het aohroMam vap de GEZONDHEIDSRAAD. straat voor het huis deu«t het om «oo te vereen niet). Hoe juiot hèt I», dat typhus een onzindeHjkheidsniekte weer in zooverre te Breda, dat onder de be tergesitueerden een veel kleiner percentage ziektegevallen voorkomt dam onder de min- ^fergesitueerden. Reinheid van handen en nagels is nu "Wel geien monopolie van de well-to-do^ maar zeker is het, dat d« beter gesitueerde in epidemiologisch opzicht zindelijker (lees: minder onzindelijk) Is dan zijn met aardsche goederen minder ge zegende broeders of zusters. Afzonderlijk noem ik nog: het spoedig geneeskundige hulp inroepen bij geringe stoornissen van spijsvertering en ingewan den. Want het Btaat vast dat in Breda waar de epidemie goedaardig is nog tientallen niet herkende typhuslijders t^ndloopen, met geringe klachten. t Ten slotte de inentingskwestie. Ik zal my niet laten verleiden hier thans een aca demisch debat te openen over de vele voor deel en en de geringe nadeelen der vaccina tie tegen de typhus op groote schaal. Het nut daarvan is gedurende den wereldoor log maar al te overtuigend gebleken. On- dertusschen staan in epidemietyd aan zoo danige vaccinatie m#er epidemiologische bezwaren in den weg dan in normale tyden. Deze bezwaren wegen echter licht tegenover de gevaren die dreigen en de be langen die op het spel staan. Ook de theo retische vrees voor de z.g. „negatieve pha se" dat wil zeggen het mogelijk optreden vlak na dq inenting van een korte periode van verhoogde vatbaarheid moge hier geen gewicht in de schaal leggen (voor zoover iü überhaupt rede* van bestaan heeft.). Wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen. En daarom moet feet ook toege juicht worden dat de militair-geneeskun dige dienst (op advies van den hygiënist der landmacht) in Breda het goede voor beeld gegeven heeft door vaccinatie «P groote schaal van l^ldaiten qn soldaten-ge zinnen. Dusdanige vaccinatie verdient over- .1 aanbeveling waar epkdemiech optreden van typhus dreigt. Er valt over typhus nog heel wat meer te zeggen, met name over de zware taak der epidemiologen bij het opsporen van onzindelijke bacillendragers" en over de zoo gewenschte wijzigingen in de besmette lyke ziektenwet. Ditmaal volsta ik met het bovenstaande. Tot slot deze opmerking Voor typhusvrees heeft de zindelijke geen reden. Voor typhus-minaehtöng moge de onzindelijke bewaard blijven. De inspecteur van de Volksgezondheid te Breda, de heer A. H. van de Velde schrijft aan de N. R. Crt naar aanleiding van bo venstaand over het ontsmetten van het Markwater dat hij gemeend heeft maatre gelen te moeten ontraden en wel op de vol gende gronden. Uit informatie bleek, dat de stroomaf- uiaarts van Breda gelegen ooldens geregeld Markwater in de slooten inlaten als drink water vodr het vee. De lage veepryzen en de hoogOrijzen a»n voedermiddelen nood zaken de boeren hun vee zoo lang moyelyk in de weide te laten. Werd ruwe petroleum in de Mark gegoten dan zou het water niet meer in de polders kunnen worden ingela ten als drinkwater voor het vee. Het ver blijf in de weide zou dan reeds nu moeten eindigen, waarvan groot nqdeel en «chiade het gevolg zou zyn. In de tweede plaats wordt het Markwa ter als industriewater gebruikt door de sui kerfabrieken. De raffinaderijen werken reeds nu, voor de andere fabrieken begiht de campagne over enkele weken. Petroleum op het water zou de suikerfaibricage onmo gelijk maken en onberekenbare schade zou daarvan het gevolg zijn. Bovendien zou de yischistand schade ondervinden. Ik meende dan ook, om de vérstrekkende gVolgen, dezen maatregel te moeten ont raden, waar deze ook alleen dient om mien- schen, die ondanks verbodsbepalingen, waarschuwingsborden, aanplakbiljetten en advertenties, toch Markwater gebruiken, daarvan te weerhouden Het effect van de toevoeging van kleur stoffen is ®eer onzeker. Die stoffen zullen niet vergiftig mogen zijn, terwijl de kleur ook by opvallend licht sprekend moet zijn. welk voorwaarde misschien niet te vervul len is, omdat onder die omstandigheden het water altijd donker schijnt, vooral het reeds vervuilde Markwater met zijn zwarte mod derlaag als ondergrond. Voor de ontsmetting van het Markwater kan 'in de eerste plaats kalk in aanmerking komen. Gerekend van het punt af, waar de rivier Breda binnenkomt, tot aan de laat ste woningen beneden de stad heeft do Mark, met de drie takken door en om Bre da een lengte van 7500 M. De gemiddelde breedte en diepte kunnen W 6 resp. 1.5 M. worden gesteld, zoodat dé| inhoud 67.600 M3. bedraagt. Voor ontsmetting is noodig 3 K.G. kluitkalk per M3., een hoeveelheid ook voor drinkwaterputten gebruikelijk. Voor 67500 M8. derhalve 202j600 KjG. d. i- ruim 200 ton of 20 wagons. Deze hoeveel heid zou eerst gebluecht, tot kalkmelk ge roerd en uitgegoten moeten worden onder omroeren. De onuitvoqibaarheid is dnide '^De ontsmetting met natriumhypochloriet of met chloor. Uit onderzoekingen met Delftsch grachtwater ingesteld (Diss. Ruys, Delft) bleek dat 30 mgr. natriumhypochlo riet pér liter na eqn uur eep reeteoncentra- tle geeft van 7—9 mgr., welke voldoende was op de aanvankelijk positieve colireqc. tie negatiefte doen worden. Die 30 mp-, natriumhypochloriet komen overeen met 15 mgr. werkzaam chloor. Wilde men met chloor deainfeefceeren, dan moet voor de ze- keiheid ten minste 30 mgr. per liter geno men worden, daar ook de organische stof fen in de modder chloor binden. Voo? de 67.500 M8. Markwater zijn dan ter ontsmetting noodig ruim 2000 K.G. chlooi, waarvan de prijs op circa evenveel guldens, zónder de noodige toestellen, ge steld kan worden. Men kan het chloor maar niet «66 uit een bootje in de M|fk spui te*, doch heeft een installatie noodig, die doel matig, optassen noodig maakt. Al« „Breda in AüneHka lag" zou men voor den schijn wellicty qqp bootje met een chloorcyündpr laten rondvaren, doch wanneer men de zaak serieuzer wil aanpakken is het zoo eenvou dig niet. En als men nu Met behulp van 2000 K.G. chloor het doel maar bereikte' dóch ook dit zou illusie zyn. Weer kan een berekening het juiste inzicht geven. Stelt men de stroomsnelheid op 5 c.M. per seconde dat is zoo'weinig dat alleen de opmerkzame toe schouwer- verplaatsing ziet, dan is dit 3 M. in de minuut. De afstand van het begin tot het eindpunt, gemeten langs de langste singelgracht, is ongevem- 3000 M., zoodat de geheel e inhoud in ÏOOO minuten d. i. 17 uren de stad vooihjj is. In dien tUsschentjjKi loozen de Bredasche riolen op vele punten hun niet-onverdachten inhoud in de grach ten. De ontsmetting diept dus^wil men wat bereiken, iederen dag te 'geschieden. Had Breda nu maar een centraal riolee- ringsstelsel, dat op één punt loosde, dan .was daar chloreering uitvoerbaar, nu echter niet. Uit het voorafgaande moge dan blijken, dat onbruikbaar maken of ostsmetten van de Maric ernstig is overwogen, doch hoewel schijnbaar eenvoudig, practisch niet door te voeren is. Onze nieuw® Qouverneur-Qeneraal. Het is zeker wty voor een ieder duidelijk dat 'het belang van Nederland *by een goe den gang van zaken in Nederlandseh-Indië niet gering is. Het is «eker de moeite waard bij het optreden van den nieuwen Gouver neur-Generaal dien gang van zaken eens na te gaan. Het dooy Holland in vroeger jaren over het Indische eilandenrijk gevoerde beheer was goed. Vooral het bestuur van den vree- geren Gouverneur-Generaal van Hout» heeft Nederlandseh-Indië groote voordeelen gebracht. Tijdens diens bewind werden dé grondslagen gelegd noodig voor lndië s veidere ontwikkeling. Het Gouvernement volgde toenmaals een yerstandige financi- eele politiek en de belastingen waren ma tig, en hoe de vroegere verstandige poli tiek van de Indische Regeering het land tot voordeel heeft gestrekt, kan blijken uit de navolgende cijfers: In 1906 bedroeg de im port 219.4 millioen en de export 329tt millioen; deze bedragen stegen tot resp. 761.6 en 1148.3 millioen in 1922; in 16 jaren is dus de impor^ en export in Ne derlandseh-Indië meer dan verdriecjubbeld. Van 1906 tot 1920 moest het Gouverne ment voor de behoefte van den geldsomloop 93 millioen aan zilveren munt en 41 millioen aan pasmunt invoeren. Helaas is de verstandige financieele po litiek van het Indische Gouvernement 1917 gewijzigd. Niettegenstaande Neder landseh-Indië door den oorlog sterk profi teerde, daar de prijzen zijner sterk omhoog gingen, toonde het .budget van lndië na 1916 steeds stijgende tekor ten. Deze tekorten op den gewonen dienst bedroegen «elft» 124.7 millioen en 122* millioen in de jaren 1920 en 1921. Door deze ruïneuze financieele politiek steeg schuldenlast vanlndië na 1910 met meer dan 1 millioen, terwijl de bevolking van lndië, die uit 46 millioen zielen bestaat, aan belastingen nauwelijks 5.-- per hooM brengt en zelfs die opbrengst alleen y®r" kregen kan worden door den belastingdru tot het uiterste op tevoeren. De druk op de bevolking ia na 1905 ('an verdubbeld en trof het meest d« ®urop"t" sche nijverheid, landbouw en handel, om» de Indische bevolking, die 96 uitmeeW van dè geheelo bevolking, prabüscl. ge»" draagkracht hooft. De voortdurende P"»- nood, waarin de Indische Regeering bevond, ibraoht haar er lelfs toe fiscaal gebied de .beginselen van recht 8 billijkheid over boord te gooien, d0'ir haar fiscale wetgeving in te voeren systeem vgn uit^onderingsbelastingen bepaalde bedrijven. De greot-landbodw de petroleumindustrie moesten 8J*^etak. lastingen opbrengen, waarvan H _n_ Kei van bedrijf waren vrijgesteld. dien was de rechtspraak in Jelast.ing^. w mo slecht «gericht, dat de keiast,ngscta» digen practisch overgeleverd waren den willekeur dar met de inning hela ambtenaren. t Deze politiek van hot Indische „ement heeft tengevolge groote vooruitgang, waarop WD hiertw» "'bedraagt'."Voor ontametting is noodig I wezen, plaats maakte^voor een s i. iiili.ui non hnavAfalViAMi I gang. De inlandqche bevolking v de zilveren munt stroomde weer ui handen terug in de kassen van de Bank. De opbrengsten van de tramwegen, van den post -f^ WePEK dienst liepen achteruit. Gelukkig deze verschijnsel*, aan de eT der G. G. Fodt do oogen geop»d en haar toe gebracht om terug te keeren haar vroege™ verstandige financieretel» litiek. Men mag slechte vaa harte h«^_ dat de nieuwe Gouverneur-Generaal oen» deze politiek op krachtige wij» voortMttent HINN1NLANP. Het Gasten op Het Loo. uwtog Adoii Friodriöh val, Mecklen- broeder d*"' 1>rius' W0T<" -üodflflochtetid. vorgevkgd van zijn echt- note, ten naloiz® H«t Loo verwaa» Sldeot eeltig en tijd te' verblijven. uitateken van de vlag op verjaardagen van het Koninklijk Huia Een algemeene maatregel van bestuur in overweging. «Mts verluid, bestnul bl| d® regev- Jz het aanvankelijk voofnemen een nlaemeenên maatregel vag bestuur uit lokken, waarbij de gemeentebesiu- L, mot de '-erg worden belast, op «jmmlttgen van. tte leden van bel Koninklijk Hola de vlag .uit testeken. Wii herinneren eraan, dat ge- „(eetóeraad van Goor in Atfcustus be- sloten heelt op den yerjuertegvan de niet td vlftggen. Metaelfde e reeds eerder in enkele an- dere'gemeenten, waar de meerderheid: m den raad en de burgemeester so ciaal-democraten rijn. Plannen tot wijriging van de krank zinnigenwet. Voorstellen dier inspectie tot wets wijziging. Doel: bevorderen van een deugdelijke observatie en het beperken van te vermijden krank- zinnigverklaring. Wettelijke rege ling van gedwongen observatie. Wy veiiietaeft, dat aan liet deparie- pjeni van buuienlauusclie za^en en landbouw thaif-e opnieuw plannen in utudie rijn tot wigging van de kranlA ninigeaiwet v/ui 1«84. De daartoe girerende voorstellen rijn uitgewerkt door de iuapecteur van het ataatetoe licht op kraiKhrinnigan en krankrinni teiigeatirinen dr. J. H. Schuurmans Stekhoven. i Twintig jaar geleden ia in ons land eene algemeene heraeniug van de Krank zinnig enw et voorbereid. Minister Rink heeft in M#i 190(5 aan debetrok ken afdoe ling van rijn departement en van de inspectie opgedragen, plannen van herziening van de wet te ontwer pen. Eind Noventfber 1900 was het ont werp klaar en werd spoedig onder worpen aan het oordeel van Gedep Staten en van de Vereeniging voor psychiatrie en neurologie. Al gauw bleek ten opzichte Van de belangrijk- sic punten zoo groot verschil van mee ning te bestaan, dat de herziening van de wet bleef rusten. Ook thans wordt met het oog op dait verschil van mee. ning de tijd voor algeheele hardening of voor een geheel nieuwe wet niet rijp geacht, maar wel voor het aan brengen van die aanvullingen en wij aigingew, welke instemming vinden bij zeer velen en het stelsel der wet in tact laten. Met het ingediende voorstel tot wij ziging van de kraaiikzinnigeinwet wordt thans in hoofdritak het volgende be lt. Het tot stand komen van sanato rium- of open afdeelingen in veTband niet dé gestichten (voor krankzinnigen) reeds in 1915 begonnen, te vergemak kelijken. 2. Eveneens te bevorderen het tot stand komen van nog enkele observa tieinrichtingen (resp. klinieken of kli nisdie afdeelingen)bestemd voor de observatie tijdelijke verpleging van de opgejiomenon. 3. Een meer en moer rekening hou den met den eisch, reeds voor jaren gesteld, dat tot de plaatsing van oen patient in een gasiioht niet worde over gegaan zonder rustig, nauwkeurig en volledig vooronderzoek in een der in richtingen, zoo juist bedeeld. 4 Steun te verleenen aan het stre ven om in, snel genezende gevallen van geestessloorais. welke men uit maat schappelijke overwegingen gaarne scheidt van de meer ernstige vormen van krankzinnigheid, den, verpleegden althans het leed van in een krank zin nigengestioht verpleegd te zijn geweest te besparen. 5. Een goedet wettelijke! regeling voor het beperkt aantal gevallen, waar in de observatie van een persoon oeno inrichting moet geschieden tegen zijn wil. 6. Aan den kantonrechter, wiens me dewerking wordt ingeroepen bij de voorgenomen plaatsing van een patient ih een gesticht., alle gegevens te ver- 8B|affeii. welke hij noodig heeft voor hel nemen van een deugdelijke beelis- aiög. 7» Ook aan de rechtbank, wanneer deqp beslissen moet over die verlenging van het verblijf* in een -gesticht, alle Rogevene te versohaffen, welke zij noo dig heeft voor hare beslissing en haar tévens te ontlasten van allen overbodi- gen arbeid'. 8. Het vferleemen van verlof aan do gestiehtspafienten te vergemakkelijken. 9- Een wijriging van de voorsehrif- léïi betreffende de geneeskundige aan- 'tekeningen, in diiem rin, dat het maken goede aiantoekeningen vergemak ««Kikt en bevorderd wordt. 19. Ren beperking van den arbeid *Wken de administratie van het ge- <f "^ev°lge de wettelijke voor- schriften heeft te verrichten. kosten van de sociale verzekering, «oe kan bezuiniging worden verkregen? ^^Hteiseie inzake die kosten van sociale verzekering (secretariaat ontagqkade 28, 's-GiraVenbage) noo- uigt een ieder, die van meening is, voorsteden te "kunnen doen, door wet- ke, hetzij -biiunon liet kader der tegeu- woordige sociale verzekoringswetien, herrij door een wijriging daarvun blij vende binnen de gtHman eeiuer novel le, bezuiniging in de thans geldende wijze v«ui uitvoering vun de sdciulo verkering ver kregen zou uuunen wor- uen, uit deze voorsielleui sclirifteiijK aan het secretariaat te doen toekomen. De commissie is voorpethens, zoo bestaiui, den voorstel ler uit te iMMxiigcu, zijn denkbeelden, nader mondeling in haar midden loe te lichten. Georganiseerd overleg in ambtenarenzaken. J.l. Dinsdag lieeit de centrale com missie voor georganiseerd overleg in ambtdnarenaalken vergaderd. De voorzitter verklaarde, dat de re- geeriiigsdelegiatie gemachtigd was, niee le deeien lo. dat de regeering thans het tljd- •thjiP Pietgekomen acht, tol een saia- risliefrieidng over te gaan 2o. dat de regeering er gieen be zwaar tegetii heelt, dat de organisaties mogelijke herziening in studie ne men, omdat de organisaties daartoe bevoegd zijn, zoodat hiervoor geen machtiging van de regeering noodig is; 3o. dat bij het verzamelen van stu diemateriaal gebruik kan worden ge maakt van de gegevens, die bij het salarisbureau berusten, voor zoover d)ie voor mededeeling in aanmerking komen 4o. dat de regeering hierbij uitdruk lcelijk dit voorbehoud maakt, dat uit het. eventueel verstrekken van gegevens door het salartaburaau niet eenige con sequenties mogen worden getrokken of eenige toezeggingen mogen worden af geleid. In antwoord op desbetreflende van organisatiezijde gestelde verzoeken om inlichtingen, deelde de voorzatter mee, dat het vraagstuk van aanstelling van personeel op privaat-reohtedijke ar beidsovereenkomst bij de regeering in een vergevorderd stadium van behan deling verkeert. Aangaande het betalen van forensen belasting door rijksambtenaren deelde de voorzitter mtee, dat de regeerings- delegatio genegen was, aan de regee ring te advieeexen. het systeem, .het welk bij sonuniig* dienstvakken reeds gevolgd wordt, meer algemeen te doen oon den ambtenaren, hei uoor hen. wegens aanslag in die Lo.en- senbelasting verschuldigde verhoogde belasting verschuldigde verhoogde be lastingbedrag door middel van een gra tificatie te restitueer en, indien de amb tenaar in deze forensenbelasting woidi aangeslagen uitsluitend als gevolg vuu do vervulling van zijn ambtelijke ver plichtingen, 'dus b.v. in de geValleu, dat den ambtenaar een ambtswoning is aangewezen, gelegen in een and ei gemeente dan die, waarin hij zi4ne werkzaamheden heeft te verriehien, dan wel, dat het rayon zijner werkzaamhe den zich niet tot het gebied" van slechts één gemeente bepaalt. De commissie vereemdgde zich mei de door de daarvoor aangewezen sub commissie uitgebrachte rapporten inza ke VU.. 1, de bevoegdheidskwestie, gerezen tusschen haar en de bijzondere or missie voor georgaaiiaeerd overleg onderwijzerszaken 2. de door den minister van maripe voorgestelde wijzigingen van de instel lingsbesluiten van de bijzondere com missies voor georganiseerd overleg be treffende a. het personeel bij het loodswezen; b. bet personeel bij de botonpiug de verlichting. Zij ging aécoord met het voorstel der sub-comteissie om de bij de cen traio comra4ssiei ingekomien voorstellen to instelDflg of wijziging van bestaan de bijzondere commissies van georga niseerd overleg, waaraan een meer priwipieele zijde verbomdbn is, te mo gen aanhouden tot en te mogen be handelen bij haar aan <!e centrale com missie uit te brengen eindrapport. Voorts vereenigde de commissie zien met het voorstel der regeering om in zake het buitengewoon verlof aan ante te naren en daarvoor bestaande bepa lingen voor het poet personeel alge meen in te voeren, met dien verstande da' daarin nog wordt opgenomen het verlof wegens het bijwonen van ver- gaïferingen van commissies voor geor- 'ganifceercÉ overleg, doch. worde ge schrapt het verlof voortJfle huwende ambtenaren. a Aangaande enJtele andere in behan deling gebrachte onderwerpen zal de regeerlngsdielegatio nader tftet de be trokken ministers of de regeering bespreking tredjen- Nog een whenkinR van dr. Van Aalst. Dr. van Aalst schenkt zijn geboor* tehuis te Hoorn aan de Kamer va* Koophandel voor West-Friesland. Blijkens een in de vergadering va: de Kamer van Koophandel en Kabrie? ken te 's-Hertogeaibosch voorgelezen, brief van de Kamer moot West-Friea- lamd te Hoorn, heeft ar. C. J. K. van, Aalst, president van de Nederlandsche Iïfcnidel Maatschappij to Amsterdam, j het perceel Groote Oost 55 te Hoorn, waarin hij geboren is, aan genoemde Kamer in eigendom" afgestaan. SPOUT BN WWPSTRjJDKN. VOETBAL. ProKtamma voor Zondag Oct. 1926. N.. V, B. AM. I.U# klasse. IJimuiden: StormvogelsSparta. Amsterdam: Blauw Witt Gooi. Den Haag;, VUCDFC. Rotterdam: ExcelsiorRGH. Amsterdam: AjaxHVV. Afd. n. le Hasse. Haarlem: HiFGde Spartpan. Zaandam: ZF(?HBS. Rotterdam: VOCFejjenoord. Haarlem: EDOABC. Hilversum: HilversumUiVV. 3e klasse A. Alpben: AlphenTHB. 3e klasse B. Den Haag: ScheveningenGouda. Gouda: OlympiaSchoonhoven. Den Haag: RVC—VDS. Gouda: ONABodegraven. Re». 3e klasse C. Rotterdam: Wesco 2VUC 2. Gouda: GSV 2—SIOD 2. Afd. III. le klasse. Zwolle: ZACEnsch. Boys. Arnhem: ViteaseHeracles. Deventer: DOTO—Go Ahead. Enschedé: EnschedéWageningen. Apeldoorn: Rob. et Vel.—Hengelo. Afd. IV. le klasse. Breda: BredaniaWilhelmina. Tilburg: NO ADMW. Bosch: BWEindhoven. Eindhoven: PSV—WiUem II. Roermond: RoermondNAC. Aid. V. le klasse. Groningen: GVVFrieéland. Groningen: GVAV—Leeuwarden. Veendam: VeendamWW. Leeuwarden: Fri9daAchilles. G. V. B. le klasse A. ONA 3—Woerden 1, 12 uur. Olympia 8Alpben 8, 12 uur. Waddlnxveen 1'Bodegraven 2. le klasse B. Stolwijk 1—Gouda 3. Schoonhoven 2Moordrecht 1. 2e klasse. Gouda 4Olympia 4, 12 uur. Alphia 2—GSV 3. Moordrecht 2ONA 4. 3e klasse. Bodegraven 3Alphia 3. Gouda 5—Waddinxveen 2. 4e klasse. Waddinxveen 3Alphia 4, 12 uur. Haastrecht 2—Woerden 2, 12 uur. Overzieht. Een belangrijke wedstrijd wordt gespeeld in IJinuiden, waar Sparta er wel alles op «al zetten om een overwinning te behalen, toch denken we, temeer daar de Stormvo gels wel „in the running" «uilen willen ko men, dat de IJmuidenaars sterker zullen blijken. Ajax en Blauw Wit spelen ^eide thuis en i het sucpes van Zondag j.l. kunnen zij beide wederom winnen. Voorts zal VUC, die tegen DPC speelt, wel weer een zwart ber hebben. Een gelijk spel zou een mooi resultaat zijn. In de tweede afdeeling hebben we de Rot- terdamsche derby VOCFeijenoord. Dit «al een heel aardige wedstrijd worden, waarvai de uitslag moeilijk te voorspellen is. Ooi van de ontmoeting ZFCHBS valt moenlijl iets te zeggen. Wellicht loopt 't op een ver deeling der punten uit. In de derde klasse ontvangt Alphen he I Haarlemsche T.H.B., het vorig seizoen kam pioen der vierde klasse. Ook nu rekenen we op een overwinning van Alphöó. De Sportkroniek bevat xle mededeeling, dat Alphia tot den N. V. B. is toegelaten is ingedeeld in de 4e klasse A van Afd. II. Alphen krijgt dus concurrentie. In de „Goudsche" derde klasse opent O. N.A. het seizoen met den wedstrijd tegen Bodegraven, terwijl Olympia tegen Schoon hoven speelt. Het ongeoefende O.N.A. zal het toch wel tegen Bodegraven bolwerken. Olympia zal het niet bij de overwinning op Scheveningen laten zitten, tenminste als de Lekbewoners geen groote plannen koeste ren. Gouda maakt het uitstapje naar Sche veningen om de olub van dien naam een (grooten?) nederlaag toe te brengen. De rood-witten dienen de Scheveningers echter niet te onderschatten. GSV 2 ontvangt SIOD 2. De groen-wit ten kunnen een kleine overwinning behalen. Voor de afdeeling van GSV speelt Naald wyk tegen Rijswijk. G. V. B. Op het G. V. B.-programma staan thans het maximum, n.l. 12, wedstrijden vastge- steld, waarvan reeds een 4-tal return-ont moetingen.' De detde klasse kan reeds eind dezer maand uitgespeeld zijn! Nogmaals kry'gen we bezoek van Woerden Wer ter stede, thans heeft O.N.A. 8 het ge noegen den strijd tegen Woerden aan te binden, 't Zal wel weer wat fraais worden. Op het Sportterrein zal het tusschen Oiympia 3 en Alphen 3 wel spannen, te- meer daar van beide vereenlgingfen dq teree de elftallen rust hebben. Van Waddinxveen 1—Bodegraven 2 ver wachten we een zege voor Waddinxveen. In de andere eerste klasse hieft de re- tumwedstrijd plaats van de vorig"e wéék ge speelden wedstrijd Moordrecht 1Schoon hoven 2. Ook thans zal Moordrecht weer zegevieren. Stolwijk 1—Gouda 3 levert vermoedelijk een Goudsche overwinning op. In de tweede klasse bekampen de vierde elftallen van Gouda en Olympia eikaar, ter wijl GSV 3 bij Alphia 2 op bezoek gaat. Van de eerste ontmoeting verwachten we een gelijk spel, terwijl GSV 3 ook thans wel weer aan het korste eind zal trekken. RADIO-NIEUWS. Programma voor heden. 5.Htfveraum: Duitsche taalles voor beginners. 9 5.05. Radio Paria: Conièert. 5.2(). Bruasel (486 M.)t Orkestconcert Hilversum: Fransche taalles voor beginners. 5.35. Daventry: Kinderhoekje. 5.40. Hamburg: Voor de jeugd. -. Hilversum: Zang- en pianosolo. .Mej. 'o v, d. Stays, sopraan, en de heer Egbert Veen, piano. 6.20, Daventry: Dansmuziek. 6.50. Parijs Eiffeltoren (2650 M.): Le journal parle. Munster: Beantwoording van radio-technische vragen. 7.Hilversum: Politiebericht. 7.05. Hilversum: Cursus voor boekhou den en handelskennis door den heer Pelser. 7.20. Londen (365 Me) en Daventry: Tijd sein van Big Ben. Weer- en nieuwsbericht. Fi'lmpraatje. Muziek. 7.50. Hamburg: Die Freundinnen Goe the's. 8.10. Hilversum: Persberichten. 8.15. Hilversum V.A.R.A. Muziek bij de film Potemkin. Voordracht van W. van Ca- pellen over „Salome" van Oscar Wilde. 8.20. Londen en Daventry: „The Radio Foilies. Concert Party". Munchen (487.5 M.): Munchener avond. 0. Londen en Daventry: Viool en pia no. Berlijn en Königswusterhausen: „Als die Postkutsohe fuhr". Oslo: Voordracht over tuberculose. Hamburg: Klassiek caba ret. Bern: Vroolijk intennezzo. 9.45. Rome (425 M.): Vocaal en instru mentaal concert. 10.05. Londen en Daveatry: Tijdsein van Greenwich. Weer- en nieuwsberichten. 10.30. Hilversum: Dansmuziek uit Café Pschorr, Rotterdam. 10.50. Londen en Daventry, Berlijn en Kónigs-wufiterhausen, Bern en Munster Dansmuziek. 11.MUnchen: Dansmuziek. Zondag 3 October. Berlijn, 504 en 571 9.20. Morgenconcert. 11.50—1.10. Concert door het orkest van Café Vaterland. 4.506.20. Orkestconcert. 8.50. Vroolyke avond. 10.6012.50. Dansmuziek door de Kerm- bachkapel. Hilversum 1050 M. 8.309.80. R. K. Morgenwijding. 9.50. Kerkdienst in de Gereformeerde kerk te 's-Graveland. Voorganger: Ds. A. G. Wolf. 10.30. Kerkuitzending van de Doopsge zinde kerk te Amsterdam. Spreker: Dr. A. K. Kuiper. Preek. a. Er is een schijnbaar onuitvoerbaar bevel om te kunnen hooren. b. Hoe wij als wy gehoorzaam zyn onover komelijke bezwaren «ie wijken, c. Hoe de zegen van zulk een uitredding alleen vol komen wordt, wanneer wij erkennen: het was uit God. 2.30. Concert door de Amsterdaimsche or kestvereniging in Artis. Dirig.: Frans van Diepenbeek. 1.00. Persbericht en sportuitslagen. .0. Eerste opera-avond. Artist, leiding Ohrfc de Vos. Mignon, opera van A. Tho- Rolverdeeling: Mignon, Gretha San- ins-Manders, Philine, Jeanne Bacelic. iVhelm Meister, Louis van Tulder. Lotha rio, Paul Pul. Laerte, Herre de Vos. Fre derick, Hr. Haas. Jarno, A. v. Reen. Anto nio, J. Jansen. De souffleur, Roberts. Het H.D.O.-koor en versterkte H.D.O.-orkest, o. I. v. J. J. van Ameron. Londen, 365 M. en Daventry. 3.50. Herdenking van den 700-jarigen sterfdag van St. Franciscus van Assisl. Werken door orkest en koor. 5.50. Lezing door L. H. Gwynne, D. D. Bisschop van Egypte en de Soedan. 8.06. CariiUonbêspeling van het Lough borough War memorial, carillon. 8.20. Kerkdienst in de Chester-kathe draal. Now thank we all our God. O wor ship the King. As with gladness men of old. O God our help in agest past. 8.50. Preek door den bisschop van Ches ter. Rejoice, the Lord in King. Glory to thee, my God", this night. Forr all the Saints. Vaughan Williams. Jerusalem, 9.15. Causerie: The rooyl free hospital. 9.20. Weerbericht en nieuwsbericht. 9,35—10.50. Concert van Manchester. The Manchester Station's Red Rose Concert. Uit de hippodrome in Manchester. Bella Baillie, sopraan. Norman Allin, has. A. Catterail, viool. Hqt versterkte orkest (70 musici). Orkest: Ballet Le Cid. Massenet. Bas: The Volga boat song, Koeneman. Edu- ard, Loewe. Orkest; Scherzo Queen Mab Romeo en Julia, Berlioz. Sopraan: Ah, come do not delay (Bruiloft van Figaro), Mozart. Viool: Spanish dance, Granados. Tempo di«(meyuetto, Fugnani, Kreisler. Bae: O tu Palermo, Verdi. Orkest, Marsch Pomp and circumstance no. 1, El gar. Publiek, artis- ten er orkest: O God Our Help in Age# Past. Radio Parijs, 1750 M. 1.05. Concert door het orkest G. Smet. 2.10. HaVaspersberichten. 5.05.„ Concert. 8.20. Havaspersberichten. 8.50. Conc#rt, georganiseerd door, RadU>- Selection. NIEUWE UITGAVEN. I)e sociaal-economische beteekenis van het Nederlandseh-llelgisch Verdrag door Th. van Lier Ui«gav6 J. J. Romen Zonen, Roermond 1926. Prys 1.75. I>c schrijver hoeït «eppogd in een kor bestek e»n uiteenzetting te geven van d© concrete sociaal-oTononvische verhoudingen tusschen on# Iwd ©n België en den invloed van het verdrag op dewe verhoudingen. Het grootste voordeel. dM de schrijver, nie( enke' voor oouenano, maar voor u« oei uw luitoeu, ja geils voor do mogouuutodeu jpetrofcttea bij hm unwjdigüeudHContract van 1839, in het totstaun kaaien vu* liet verdrag waurueert, is ue groiu- slag voor toenadering en samenwer king, welke daardoor wordt gedegu. «ui economisch opricht beschouwt hij hui verarag ais een compromis van belan gen, wolk© kan leiden tot <H>twifrk©ling, vun een nog inniger en uitgebreider suwienwerking. Hierbij ligt z.i. net zwuartepunt «in <i©n aanleg van nieuwe, of verbetering van bestaand© water wegen, waarbij van bedde rijden groo te belangen betrokken rijn. Vooral op het gebied' dier scheepvaart biedt net verdTag, wanneer d© daarin geprojec teerde waterwegen tot standi kamt aeer groote en verscheiden antwiske I Hijsmogelijkheden. Hot algemeen belang ioo meent de schrijver zal vooral wor den gediend bij een grooten, ruimen kortoren verkeersweg in liet We->- eon, liet &g. .kanudl Autwarpou-Moei- dijk ;vau even. girooi ooiung is de to. stamt komang vun de doorguande wu- lei wegen in het oosten des lands mei België. Voor de Nederiandache vuiks- nuisnouding in haar geheel, zegt da neer Van Lier, ligt de beteekenis iR de mogelijkheid in nauw verkeer Jh treden met de Belgische volkshui8l»<#p- diiigi en zoodoende belangengemejlu- schajppen te vormen, die op baar beurt kunnen bijdragen tot een versterking der poFtieke banden tussohen de bei- do stamverwante en aangrenzende vol ken. De schrijver schijnt te zijn uitge gaan van de toepassing d©r Katholieke pacificatie-gedacht e op d© quaeeties, die ai oh bij dit verdrag voordoet». Hal hij zich, als een vriend der Belgen, een warm voorstander gevoelt van hei verdrag, mag geen reden rijn om" met een zeker dédain te spreken over de tegenstanders daarvan en bij hen min der fraaie bedoelingen, waaronder hij* schijnt te rangschikken het in toepas sing brengen van Eberaal-economische thooritin, te veronderstellen. Daarentegen schijnt de heer Van Lier de beweringen van Belgische zij de maar al te graag als zoete koek «o slikken. Dat bij het waurdeereu van een verdrag als ddt geen benepen na tionalisme den maatstaf moet aanleggen is begrijpelijk, maar er is oen grens en het staat te'berien of die grens bij eventueele aanneming van het verdrag niet ver wordt overschreden. Al te goed fa buurmans gek DAMRUBRIBK Onder redactie van de Damclub „Gouda", Secretaris K. Tiendeweg 23, lokaal der club Markt 49. Probleem No. 387, van A. Blonk, Waddinxveen. piwart schijven op: 20, 25, dam op 37, 46. Wit schijven op: 14, 19, 45, dam op 18, 36. Probleem No. 388. ~a-m" Zwart schijven op: 3, 4, 8, 10, 11, 17, 21, 37. Wit schijven op: 22, 24, 28, 30, 32, 39, 41, Oplossing van Probleem No. 383. Wit speelt 24—20, 37—31, 35—30, 39 50, 43:1. Oplossing van Probleem No. 384. Wit speelt 38>914, 36—31, 27—81, 28—22, 88—32, 33 1 4. ADVERTENTIEN. Vaor BRONZEN PENDULES ll HUTMAN Ooi. plein 8 Rotterdam een voordeelij adres. VANAF I 17.60 D#«lNtraat I Levert alle aoortea 578 10

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2