Rijke\v5nterdnacht J. r. Ml - listal 19. C. 1. B. Bantzinger D. BENSCHOP DG C0I1DSCUG FRUITHANDEL De Nieuwe Goudsche Muziekhandel Electro-Teclmiscli Bureau J. F. W. Turion Wyberttabletten Wie verbuist II GOUDSCHE COURANT - ZATERDAG 2 OCJTÏ926 ."TWEEDE BLAD t: LUIERMAND ^ARTIKELEN |5i| Keizerstraat |së] VOOR DE VROUW Aam!'"' Melkinrichting „De Combinatie", Gouda. Aanleg van Licht- en Krachtinstallaties. Hotel „STATION" Nu is het tijd voor Anton Coops Fa. S. H. van Loon Pédicure Voetbehandeling ""tap""'' Ook voor Heerenkleed ing Gelden beschikbaar' I Extra Aanbieding G. VAN D£N BERG 111 1 1 1 1 1 r1 De druk der belistiogeii. i v;| beze elegante Mantel van zware Velour de Laine met blousevorm. breede kraag en man chetten van prachtig Nerzilla'bont in dc1 nieuwe mode»kleurcn Valencia, Pillar Box, Mulberry rj a 75 ent. slechts J-Tr Dit keurig Japonnetje van Rips Travers, blou» sevorm, geheel met tulle gevoerd, met fiin bor# duursel aan kraag# mouwen en strik, als» mede 'n elfegante gar. neering van Bleutébont in de nieuwste tinten (ook gr. maten) -f "750 voor slechts. X Deze rijke Dubbel Rips Mantel met nieuwen blousevorm en ceintuur, sluiting, zware bont. garneering aan kraag en manchetten en rondom afgezet m. breeden rand v prachtig Taupinette» bont, zijde gevoerd, in de nieuwe herfstkleuren: een prachtstuk! *7Q50 voor slechts J AtliTlRPAfl ROTTERDAM DEHHAAC UTRKHF tEIOEM CRÓHIK6EW Ui«".»xRPEW SMEEK ENSCHEDE ZWOLtt ARNHEM HAflKUW AANLEG GAS- EN WATERLEIDING Lood- en Zinkwerker Mastiekdak bedekking a!0' manstruidN, JONGENSTRUIEN, DAMES-VESTEN, FLANELLEN BORSTROKKEN. SHAWLS MUTSEN, pantalons koopt u ftet voortfceligs C. 3 J LC GOUWE 145. t o. d Jfiö -.ij? bil IEVE ^Hirfmarkt. Au y jkmt# tohlekad* 165a 2312-20 Zuid-Afrlka. Met een kapitaal van 1200/- kan men op de KDNDiREW by Graaff-Reinet (Kaapprovincie) een GEMENGD LANDBOUWBEDRIJF beginnen, welk een goed bestaan oplevert. Hollandsohe experts en bank-referenties voorhanden. 2312 20 Voor nadere inlichtingen zich te wenoen tot THE AFRICAN IRRIGATED LAND Cy., LTD., v. Aeresenstroat 80, Den Haag, welke kosteloos verstrekt worden. Levert door hare leden prima Zuivelproducten zooals Volle Melk, Roomkarnemelk, Roomkarnemelk met Gort, Gepasteuriseerde Melk in flesschen, Roomboter enz. enz. BV Probeer eens, en gil blijft gebruiker. Firma Wed. A. Rietveld. LANOE TIENDEWEÖ 27 TELEF 313 BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN MELOENEN. TAFELPEREN TAFELAPPELEN heeft in voorraad SINAASAPPELEN CITROENEN BANANEN TOMATEN AtfNANAS IN BLIK DIVERSIE SOORTEN NOTEN Buagroenten (merk sleutels) tegen scherp concurreerende prijzen. U LANGE TIENDEWEG 11. ET* is en blijft HET ADRES voor elke MUZIEKLIEFHEBBER. Ef Zie onze etalage "3a Cithers, Harmonica's, Gramaphones, Mondorgels, Fluiten, Mandolines, Violen, enz. enz. ALLEEN-VERKOOP voor Gouda en dmstreken van de bekende His Master's Voioe Artikelen SPECIALE INRICHflNG VOOR REPARATIES. CsP Wacht U voor namaaktt! Beleefd aanbevelend, 2466-40 C. J. «OUTW» GBDIPLOMEEttD ELECTRO-TECHNICUS. LANGE TIENDEWEG 24 GOUDA TELEFOON No. 326. Vraagt inlichtingen en prijs voor electrische kerk verwarming electrische verwarmingsinstallatie iin de Luthersche Kerk alhier bovengenoemd Bureau uitgevoerd. Vanaf 3 OCTOBER dee ZONDAGS AVONDCONCERT door ELITE HEEREN-ENSEMBLE. 10 MATINEE door RADIO. 2463 LANTAARNS, carbid, Electr. zaklantaarns Billy, Bereo, Balaco, VwT. Revertorwn, Kappen, Sliklappen, JafJbea^hermers. Alle rijwielonderdeelen worden legen billeken prijs berekend. 2434 15 Aanbevelend, J. DE WIT KLKIWEGSTRAAT 21. GOUDA. - BIJ - DROGIST - WIJDSTRAAT 31 FUOOi. TABLETTEN tegen VETZUCHT en CORPULENTIE, 2435 onschadelijk voor het hart. 10 Een middel met resultaten. „De Goudsche Gaper" - Markt 6. Systeem Dr. SCROLL'S STEENHOUWERIJ A. ROODBOL HARDSTEEN ZANDSTEEN SCÖOORSTEENMANTELS GRAFWEKKEN. ACHTER DE KERK GOUDA. bieden wij U dit seizoen in onze voortreffelijk geslaagde Mintek. Wij verwerkten uitsluitend moderne, warme en toch el stoffen wij volgden de wereidmode in haar kostelijk J 1-11J. 1 - .4-4. mnrii jant kleedende 'ontgarneerin» gen, wij brengen in onze" modellen de laatste modeshufte» om het voornaam cachet van ieder stuk te verhoogen en bieden U dit alles tegen de bekende, lagt C. A. prijzen. Voor voorschotten van af flOO.—Ambtenaren ook zonder borg- ZUIDER GREDIETBANK Afd. 30 MAURITSWEG 3. ROTfBttDA» WHIPCORD-WATERPROOF RegeDjasaen 2456 ZIE DE ET LAGE. 10 T. C. REPARON, Keizerstraat 38. Dames- en Keepen Kleermakerij. RIDDER v. CATSWEG 18 Bewaarplaats van INBOEDELS. Zeer lage conditiën. De cijfers en beechèhw+ngen, welke mi nister De Geer la de pas verschenen nota betreffende den toestand van lands fï- nanalën ten buitte hééft gegeven, bieden, zoo schryft „de Middenstandshond" thans aanleiding voor een nadere bespreking over den druk der belastingen. Onze minister van financiën becijfert dat de begkootlhg voor 1927 op den gewonen dienst den overschot oplevert van rond 12 millioen. Dit over schot moet wel terstond worden verminderd, met 8.17 millioen, zyndu 60 van de op brengst der Rijwiel belasting, welk bedrag in 1927 in het in te stellen Wegenfonds zal worden gestort, maar daarna blijft in ieder geval een niet onbelangrijk bedrag als over schot te boeken. Wij kunnen desniettegen staande instemmen met de waarschuwing an minister De Geer, dat „de omstandigheid, dat een kleine ver lichting van druk in zicht is gekomen, niet het oog mag doen sluiten» voor het feit, dat het peil der uitgavehi zich nog steeds op een bedenkelijke Hoogte be vindt. In 1913 was het bedrag der geJ wone Staatsuitgaven 219 mijlioen. Dit staat gelijk, bij een'indexcijfer van 17,0, met 364 millioen' tjfoans. In t&lg de 219 gestegen „t<rt 833. Irti 1919 444 millioen. In 1920 tot 618 millit En sedert is het tyferAn de buurt dit laatste bedrag ^gebleven. De m^eil heden waarmede, j ondanks menig g stig gegeven, ons |and in economisch zicht nog zoo teebjins tè worstelen h< vinden zonder twftfel in den abnori hoogen belastingdruk voor een groot hare verklaring, met blijft eeét gemc^- sohappelyk belang, door Beperking Vhn dlectievs" behoeften de vóorwaarde te s'oheppen Vobr eeit duurzamen opbloei <Jer welvaart. Dp minister zou er daarom Vscl col gen willen j waarschuwen, het doeipi reeds bereidt te achten met <jte geringi verlichtin®jjdie thaiis mogeljjk werd, en 3 Veel méérVjiog hiertegen, dat, door ver slapping vin dep dtang tot' bezuiniging ook deze onvoldoende verlichting weer in de waagschazJl zou worden gesteld." ijKunnen wij ons met dme waarschuwing vólkomen vereenigen, wij wragen ons af of da maatregelen, die minister De Geer zoo- j^ënaamd tot belastingverlichting voorstelt Innemen, juist niet ten gevolge zullen heb ben, dat 'de drang tot bezuiniging werkelijk z$ verslappen. De belastingverlichting na- dqlyk, die minister De Geer op het oog heeft, kan hij slechts doorvoeren, indien andere belastingen tot stand komen. Onder die omstandigheden kan uit den aard der zaak niet van een werkelijke belastingverlichting sprake zyn, maar kan alleen het woord gebruikt worden, dat minister De Geer zelf meermalen gebruikt: Jfclastingcon verzie» De eene belasting vervangt de minister door de andere.- Het loopt hem nu een beetje mee. Het overschot, dat hy op den gewonen dienst heeft kunnen boeken, stelt hem in staat een deel van de kosten der belastingconversie niet te betalen uit een nieuwe belasting, maar uit dit overschot. De weeldeverte- ringsbelasting kan dientengevolge, althans voorloopig, op den achtergrond worden ge schoven. Maar de hotelbelasting, met een. geraamde opbrengst von 10 millioen, zal het overige deel van de kosten der belas tingconversie moeten dekken. 's Ministers beschouwingen in de Mil joenennota geven, zegt het blad, aanleiding tot de vraag, of de cijfers uit deze nota niet bewijzen, dat deze methode van belasbing- verlichting" niet volkomen onjuist is te achten. Het Nederlandsche volk voelt het allerminst als een verlichting, wanneer het in den eenen zak krijgt van de regeering wat zü uit den anderen zak weer wegneemt. Het vraagt zich wel af of niet op een ver der accres der middelen kon worden ge wacht. De weeldeverteringsbelasting kon nu immers ook reeds achterwege blijven? Er Tas toch nu reeds een overschot voor een (jeel der belaatingconversie, waarvoor eenfge ijiaanden geleden, by de aanbieding van het bel asti ngboeket van minister De Geer, nog If een gelden aanwezig waren. Zou het dan piet redelyk zijn, dat de regeering ook vélr- der een afwachtende houding aannam Het kan der regeering niet bepaald als een suc ces worden aangerekend, wanneer zij een belastingverlaging met een nieuwe belasting <jekt. Een veel grooter succes heeft zij, nu <ie kostert van een deel der belastlngconver- pie uit de Staatsbegrootlng zelve komen en diet uit de opbrengst der weeldeverterings belasting j)ehoeft te worden gedekt. En haar succes zou nog veel grooter zijn, wanneer «ij ook het andere deel der belastingconvei1- 4ie uit dè gewone Staatsbegrooting wist te dekken. Dat de fegeering schadelijke belastingen wil beperken, is zeer toe te juichen. Maar Wij gevoelen het toch als een verzwakking fan den prikkel tot bezuiniging, wanneer rij nieuwe belastingen in het leven roept, dn andpré te verbeteren. Zoodra de re geering ook maar het beeld oproept van nieuiw« heffingen, is zy zelf oorzaak ervan, dat by\een deel der volksvertegenwoordi- Jing onwillekeurig de gedichte opkomt aan e beschikbaarheid van méér middelen in 'Hst Franaeh-Ouitsoh» inoi De Bèlffischej franc. Het Rusi Niemand hoeft Ier rich |oo schryffl de FriWf Ztg} én Fransje lezinge^van ih Germeffcheim «dj ver i* by botMngenöfiLsichen nachts igewo^liW heif' rtaar het SapMijnt', gefert ti <jie niet IM't getóurdd djk geval «jet bij de bij het vertjere onderzoek ballen de Móectieve waar) lën. De Ertlpsche officier, delyk is vo|r de noodlottij geen geliefd persoon tp zi des middags vóór de daad arresteerden Duitscherl hebl Hij moet dps avonds by Trokken zijn geweest; ook 'moet hy een rol gespeeld hebben by incidenten^ die op 4 Juli «laats hadden. De vraag, irt hoever de offi* aier schuld heeft, moet natuurlyk worden onderzocht, maar deze kwestie is, meent de Ér. Ztg., op het oogenlblik niet het voor naamste. Essentieel en tragisch is de dood \ian den jongen Müller, essentieel is het le vensgevaar waarin één der beide gewonde Duitschers verkeert, essentieel is bovenal de de toekomst en dus aan de mogelijkheid van Verwprkelyking van de Idealen van dat depl Her volksvertegenwöordigifg. Er *yn hu eenmaal democratische groepen in de Ka mers,' die denken, dat Vadertje Staat Wel Ml meer kan doen, ata er wéét veel ■d in het laatje konjt. Tier stand iger, veel taedagogischer j|égeering doen, indiéri zy elke ge- an, elk ontwerp van nieuwe be ult de schrifteiyke stukken ver- W met zeer grooteii ernst de nood- Jheid te verkondigen van verlaging t/budget, dus van verlichting van den (j|gdruk, door bezfiiniging en door bezuiniging. Wanneer eil der u i t g a v e n ernstig wenscht ren, moet zjj hiet beginnen met het ontvangsten te verhoogen. ïn- dan moet zjj den inoed hebben t peil der ontvangsten eerst te ver- i daarna met zooveel temeer prik- j te kunnen toeleggen op verlaging peil der uitgaven. zal zy er oremogelyk in kunnen iet peil van het Staatsbudget, dat flieve vergeiyking niet de jaren van i oorlog nóg steeds een ontzagiyke vertoont, belang|yk omlaag te er te verbazen, lat de Dujtsche oorgevpllene loopen. Dat tn twee uun tl. Daar erlj (wers warend 'waren, in' ing. jzél hetó lüWj astT vorantv t hy ben rimishandelf! istootje 1 djerantwoordelijkheid. van hen, die aan den ónnatuurlyken toestand van jarenlange mi litaire bezetting van een door Europeanen bewoond land geen eind willen maken. Tuch- tfelooee en brutale menschen vindt men in plken troep; men kan niet 't betreffende le ger of land daarvoor verantwoordelyk stel- lfcn. Overigens is het nauwelyks toevallig, ipeent het Duitsche blad, dat het nieuwe in cident juist in Germersheim heeft plaats gehad. Daar hebben zich in Juni by de vyf- tjgjarige herdenking van een veteranenver- ejeniging de hateiykste provocaties van Fransche militairen afgespeeld, die nog in dller geheugen liggen. Voordien was het daar al tot onaangename botsingen geko men, waarvan het publiek niets kwam te weten. Ook kalme en zeer welwillende waar- rterriers zyn het er over eens, dat de disci pline by het 311e artillerie-regiment, dat nu eindeiyk weer naar Frankryk is ver trokken, in de eerste plaats verantwoorde lijk moet worden gesteld voor de gebeurte nissen, waarby juist personen, die tot ge- Hoermd regiment behoorden, tAkens weer betrokken waren. Overigens zyn sinds Lo- qarno incidenten njrt de bezettingstroepen yeel en veel zeldzamer geworden; de Duit sche pers heeft dit herhaaldelyk toegege ven. Er zyn garnizoenen, waarin sinds een jaar byna niets bizonders gebeurde. Aan it t* QMMirahti W-Lithausch Verdrag. |ére»i) kant bt enkele Hjeer of nrtóder ernstige ^g leaar soms bfina op lei i'jUa Coblenz h.v. Wei1 Arlolüaanvallen doHr 'üf moreebe Strpvért «nmir*1 Fransch-Belgische handelsbalans ten na deel e van België sluit, beschikt tróuwen* Frankrijk steeds over aanzienlyke bedragen aan Hblgiache devieaen, zoodat ook wan- Beer de Belgische franc gestabiliseerd zou «yn, Parys op den toestand nog grooten in- tloed zou kunnen oefenen, wat niet meer het geval zou «yn, indien de Fransche munt op dat oogenblilt ook was gestabiliseerd. De teks($. van het Russisch-Litausche ver drag, dat uit zeven korte artikelen bestaat, te thans gepubliceerd. In art. 1 wordt vastgesteld, dat de be trekkingen tusschen beide landen berusten op den gromlslag van het op 12 Juli 1920 tf> Moskou omlerteeken.de v miesverdrag Éussdhen Sovjet Ruslaml en Litauen en dat alle bepalingen van dit verdrag geldig en onschendbaar biyven. Dit artikel wordt opgevat als een erken- Bing van de zijnde van Sovjet Ruslaml, dat Wilna aan Litauen behoort. In art. 2 verbinden zich de (beide partyen eikaars sopvereiniteit en de onschemlbaar- hei^l van het grondgebied onder alle om standigheden te eerbiedigen. in art. 3 verplichten beide partyen zich, gein oorlog tegen elkaar te voeren, en «cfjtraal te blyven, als een der beide par tyen door een derde mogendheid wordf aangevallen. 1 In art. 4 verplichten beide partyen zich, keen deel te nemen aan combinaties of coalities, die tegen een det partyen zyn ge- •fticht en in het byzonder zich te onthouden lan alle combinaties^ die een economischen 'tft De tucht is bli het bezetfcinj ;omsten Van Lom Locarno, epn bezette kebied /eTkiïig jj iet el) stérker' caimeerihg| tengevolj Joet echter zoowel (bezetting een grooter ]Mrik-'| ;est onderbewust, vaBtgófteld^ ïeeste Fransche officièi eten vroeger graag deéï uit van het Rynléger en bleven er graag, want *y hadden eejn goed leven en konden ook Uiterlijk als hëeren optreden. Maar dat ver anderde heelemaal, toen de Duitsche valuta stabiel werd en de Fransche franc dfalde. Pok is er een wyziging ingetreden, doordat sinds de Londensche overeenkóimst Frank ryk zelf zyn bezettingskosten moet beta,- len en men van boven af tot steeds grooter spaarzaamheid en bepérking aanspoort. By érmoedige levensvoorwaarden is het moei lijk, zonder krachtiger op te spelen, den me neer uit te hangen. Men is meest in een gedrukte en nydige stemming en verschei dene naturen loopen dan gevaar een hun weerloos onderworpen bevolking dit te laten merken. De bevolking harerztjds is misschien teleurgesteld, dat de bevrijdingsactie niet harder opschiet. Hieruit vloeit ook by haar hiér en daar een zekere prikkelbaarheid voort. De Fr. Ztg. meent tenslotte, dat het tyd wordt een einde te maken aan de militaire bezetting en de vreemde heerschappy. In gezaghebbende financieele kringen heerscht de opvatting, dat het plan van de fegeering en inzonderheid van Francqui om den franc thans reeds te stabiliseeren te tooébarig is. Beter zou het zyn, meent men, te wachten tot de groote ïynën van Poin- caré's financieele politiek bekend zyn, om dan daarmee parallel te werken. Die opvat ting steunt ophet /eit, dat, hoe dan ook, tusschen den Franschen en den Belgischen franc „solidariteit" bestaat, zooals reeds herhaaldelyk is gebleken, en dat bovendien Parys steeds gereed is om Belgische de viezen op de markt te gooien, ten einde den Franschen franc te steunen. Daar de financieelen boycott tegen een d^r fceid^ partyen beoogen. J Art. 5 behandelt de instelling vanJ een Commissie, ..welJee ri'e geschillen, die J'tua- fchen beide partyen mochten reizeh, zal De byépderheden' omtrent d« ëamenstel- ing dezet commisé:e zullen in éen bytzon- lére overemkomsf worden geregeld. Art. 6 en) 7 bepalen, dat het verdrag bin nen 6 weken na" de oif erteekening gerati ficeerd zalj pottle"' en dat dó ratiXicatie- oorkondp te Kowno jollen worden uitge- nUITENLANÏÏSCÏ P BELQI6. 1CH NIEUWS. Ië. Het huweiyk van den kroonprins. De cOK-iebpouuetii van d© ft. K. LI. te Brussel meldt diaic, naar in hofkrin gen voniuidt, het liuwelijk van den Belgiari.en krooïiprina met prinser As- trid van Zweden zeer waarschijnlijk omstreeks 20 November aldaar zal wor den ingezegend. Het staat zoo good ttls vaBt, ziegt het luiatste Nieuws, dat na huin< huwelijR prins Leopold en prinses Astrid' Le Brussel het paviljoen van het gewezen Hotel Be-lle-Vue, op het Konings- pledn. zullen betrekken. Wij hebben Inlichtingen genomen te beivoegder plaatse, waa~ ons die tijding is beves tigd. \llpen zou er van afgezien wor den, indien de prinses den wensch zou uitdrukken elders te gaan wonen In voornoemd gebouw is thans de dienst der Burgerlijke Lijst onderge bracht, welke dienst aal verhuisd wor den naar het gebouw, waar nS de wacht is ondergebracht, Hertogstraat. Het Hotel de Belle-Vue werd door beopold II bij het Paleis gevoegd. Het speelde een groote rol in de geschie denis. In 1814—1815 stapten er vor Sten en diplome e« af. Tijdens de Honderd Dagen werd; het betrokken door prins de Condé. Gedurende meer dan 75 jaren lieten voorname persoon lijkheden er hun kaimers bespreken. Het bewust paviljoen is in Louis XVI-stijl. Aan een hoek is een plaat, welke aanwijst dat het onde hof des hertogen van Brabant op deze plaats pg, waar nu het Hotel de Belle-Vue Uit hotel ziet uit op het Konings- flein, waar Jozef 11 en Leopold 11 uit let huis van Oostenrijk werden inge huldigd, de eerste op 17 Juli 1781, +e tweede op 80 Juni 1701. Op 0 Juni 1815 werd Willem I er erkend als xo ding dor Nederlanden. Op 21 Juli 1891 i'ord koning Leopold I er Ingehuldigd; óp 2*7 September 1832 reikte hij er plechtig de oerovaandels uit aan de «leden cn gemeenten, die voor de Bel- Jit-ehe onafhankelijkheid hadden ge reden. Met goedvinden van het koninklijk |uip zal. naar Het Laatste Nieuws meldt. een gedenkmedalje worden gemaakt in verband met het hu welijk van prins Leopold en prinses Astrid. Het Belgische Roode Kruis is belast met den verkoop dier medalje. waarop de trekken der twee verloof den zullen aangegeven zijn. De beeldhouwer Dcvjreeee en het luis Fonson zullen dat wérk uitvoeren, be verkoop zal plaats hebben in de Cwee weken voor het huwelijk. Prins Leopold, die zich nog feteeds le Stockholm bevindt, wordt binnen een dag of tien alhier terugverwacht. I'rinses Astrid en haar ouders zullen ben pflar weken voor de trouwplecly j igheid, dus einde October of begin Noj- rnibea. te Brussel aankomen en tot m dag vopr het huwelijk in een der oninklijke paleizen hun intrek nemen. FRANKRIJK. D® «aak van du „Lotus". De terugkeer van Deameaa. uoikveruug is Jaujuea JteuiiOus, uü i tuuiwuah van oe „uoius het jpran- iche S.B., uui eenige woAen göiOuwi uet hét l'ufnsclie sCinp „Bozconrt ju lanvkrii^} kwam, iu Marseatib leruggé- ■eerü. tvieu weet dat Desiuons gerul- uen tijd üoor de Turksche autoriienen t« gevangen gehouaon en uat zaan jiaar a|He waarscnijulijiujheid ter be- bordeeiuig aan het Haag «ene hof vun Arbitrage zul worden voorgelegd. Bij zijn aaiwomst verzekerde Des- hions annitideetiijk dat het ongeval aü- toluul te wijten is geweest aan nei leohte manoeuvreeren van de „Boz- court Over de houding der lurasohe butoriteiteu had hij niet te klagen. Al- Een dien eersten uaoht heelt hij Qet ard1 te verduren gefiad, doch toen ae onupagnie des Messageries Maritimes had geprotesteerd werd het beter, hij froegde er aurn toe dat hij nog steeds den indruk heeft dat nooh rijn persoon hoch zijn hoedanigheid als oflucier der hrabsche koopvaardij de Turksche au toriteiten tot hun beschuldigingen aan- eidSng hebben gegeven. De Compag lie des Messageries Maritimes wilden dj treffen en van haar schadieloossbM- ing verkrijgen. Voor het gerecht heeft iien hem niet aan het woord gelaten >n zijn verdediger, het oud-pariements id Loefti Fikry bey jnoest proteetee- •en tegen de weigering toen hij ver acht met de commissie van deskundi gen te mogen praten. Alvorens naar Casablanca (e ver rekken is Desmons nog door de offi cieren der koopvaardij gehuldigd. TER. STATEN. Het experiment van Ford. De correspondent van de ..Mornjng Post" te Washington meldt thans po sitief. dat Ford niet van plan is zijn arbeiders zes dagen loon te betalen voor vijf dagen werk maar eenvoudig om zijn fabrieken elke week een dag te sluiten en zijn ad>eiders te betalen op dien grondslag van een wer.aveek van vijf in plaats van z»s lagen De onderbuur van mijnheer Maucuit. Toen myn vriend Maucuit op No. 120 in j de rue des Marters een klein vertrek huur- de, vyfde verdieping achter, deed hy dat, zooais u en ik dat zouden hebben gedaant omdat het hem aanstond en om geien andere feden. Maar als hy eens had kunnen den ken, wat hem boven het hoofd hing, toen hij het betrok. De verhuizing kostte hem anders niet veel. drukte; in een half uur was hy „over". Hy nad weinig mee te voeren: een ledikant, twee stoeien, een kreupele tafel en eeu twintigtal boeken, waaronder drie zak woordenboeken. Dan een paar beddelakens, anderhalf servet, wat linnengoedzie daar den geheelen inventaris. En nu het ongeluk, dat hem wachtte iu z\jn nieuwe woning. Maucuit, moet u weten, werkt des nachts; dan schrijft hy feuille tons voor een beroemd auteur, wiens naam jk niet weet. Dus slaapt hy over dag; 't is nem onmogelyk een regel op hét papier te krijgen, als 't niet by lamplicht is. Ais hjj nu slaapt, wil hy dat ongestoord doen, daar hy recht op, niet waar? Ik behoef daarom niet te léggen, hoe woedend hij waa, toen hy tot de ontdekking kwam, dafc fijn onderbuur een schoenmaker was. En hif "«d nog wel zyn vorige woning er aan ge- Jteven, omdat beneden hem iemand woonde die 's avonds op een naaimachine werkte, «il kon niet recht zeggen, dat hy van Scyl- in de Charybdis was vervallen. Want hy bemerkte al zoo, dat zijn onderbmrr geen amateur schoenmaker was, maar een echte £>an van het vak. Van acht uur 's morgens t 8 avonds zes sloeg hy zonder rerpoo- *>ngop het zoolleer, dat het huis v*n bóven °i beneden er van dreunde en Maucuit t»t? slapeloosheid gedoemd was. Toen dit een week geduurd had en Mau- duit niet meer waa dan de schaduw van den vroegeren Maucuit, kwam hy op een denk- men met recht „het ei van Co- lieeld, dt lbmbus" „O zoo, jy plaaggeest", zei hy, térwyl eens zien, goede vriend, wie van ons bei den 't het langst volhoudt." Hij holde de tfap af en liep naar een tfriend, die aannemer was van bestratingen an by dezen leende hy een werktuig, dat by (je straatmakers een „juffer" en by gewone menschen een „stampblok" heet. Des avonds om 7 uur begon hy daarmee den vloer van Zyn kamer te bewerken en hy scheidde er eerst mee» uit, toen hy den volgenden och tend'de klok zeven uur hoorde slaan. „Ik mag een ezel zyn", iei hy tevreden, „als die kerel beneden my een oog heeft l^unnen sluiten." Maar het leek wel, dat de „kerel" bene den kon slapen als een os, want precies om dcht uur begon hy weer te kloppen en te hameren, dat het een aard had. Drie nach tten aaneen hield Maucuit vol met zyn ge stamp, doch zonder eenig resultaat, want om acht uur nam zyn buurman de oude échoenen weer op en zyn geklöp klonk zon- r oponthoud den geheelen dag door. „Wel", zei Maucuit, „die schoenflikker itioet doof zyn als een kwartel", en omdat Hy daar het zyne van wóu hebben, ging hy inlichtingen vragen bij den huisbaas. „Pardon mijnheer", begon hij op schijn heilige manier; „ik heb een paar nachten iiog al vrij wat leven gemaakt op mijn ka- mer. Het zou mij spijten, indien myn onder buur daar last van had ondervonden. „Meent u de schoenmaker?" „Ja juist dien. De arme man zal wel be hoefte hebben aan nachtrust, met zoo'n druk «n moeilyk werk als hy heeft." „Zegt u dat wel, mynheer Maucuit, het ie een moeiiyk werk. Maar om hem behoeft o zich niet te geneeren; maak zooveel leven als u wilt, daar zal hy zich heet noch koud om Waarom niet, mynheer? Is hij dan doof, Óe stumperd?" De huisbaas lachte. „O, in 't geheel niet", antwoordde hy toen; ziet u, mynheer Maucuit, het is omdat hy hier niet slaapt; hy heeft hier alleen «yn werkplaats." De man die meende zijn beenen verloren te hebben. Onder den glimmenden zijden hoed golfde het mooie gryze haar van mynheer Cadet, ingenieur en lid van de commissie voor bruggen en wegen eniz. enz. Het sloeg juist twee uur. Omdat het donker was en myn heer Cadet, hoewel flink aangeschoten, lo gisch dacht en redeneerde, was hy over- t|uigd dat het twee uur in den morgen was, Ó'aarom hy zyn stap verhaastte. Hy kwam van een feestmaal, waar hy meer had ge dronken dan voor zyn evenwicht goed was. «y kon het maar aiet vinden met zyn beenen. Als hy met veel wilskracht drie of vier schreden had gedaan en meende dat ijy het nu geiwonneh had, dan zeiden onderdanen hem plotseling den dienst on en verloor hy het met zooveel inspanning Herwonnen evenwicht- Bij een van dere êchertsmutselingen gleed hy uit aan den kant van het riool, waarin hy zou verdwe nen zyn als zyn bovenlichaam niet waa bly- jven rusten op den hardsteenen rand. Het >was een ongehik, maar het verschafte hem toch eenige rust en zyn beenen konden hem geen nieuwe poets baldeen. Mynheer Cadet Viel in slaap en zou mogelijk niet eerder ■wakker izyngeiworden dan bij de komst van den een of anderen agent, als het koude water hem niet uit zyn verdooving had ge wekt. Mtet half gesloten oogen keek hy naar dc lucht en bemerkte dat het reeds begon te dagen. „Hemel," dachj hy, „wat zal myn vrouw ongerust zyn! Die zal my verwelko men. En geen rijtuig of tram... ik moet te voet naar huis. Vooruit dus." Maar hy bleef liggen en zag nu eerst in welke positie hy zich bevond. Daar zat hy met het gezicht naar het trottoir en met zyn buik tegen den hardsteenen rand maar waar waren zyn beenen? Hy zag ze niet, hy voelde ze niet en toch hy had beenen gehad. „Lieve deugd, waar zyn ze zucht te hy in angst. Hy zag de straat af... geen beenen te zien. Hy tastte om zich heen daar verdwenen ook zyn handen. Met een uiterste krachtsinspanning trok hy ze evenwel terug, hief ze omhoog. God dank, zyn handen had hy althans behou den. Was hy al niet ongelukkig genoeg zonder beenéli? In eens begreep hy, waar die waren gebleven: zy waren in het riool gewallen. Hoe zou hy ze terug krygen? Hoor wat was dat? Het geruisch van ■troomend vocht in het riool. Hemel, dat was zyn bloed, hetwelk uit de afgryselyke wonden uit zyn lichaam vloeide. Hy zou sterven aan bloedverlies. Dat wanhopige vooruitzicht gaf hem den moed der vertwijfeling. Het riool liep, als alle riolen, in de rivier uit, en daarheen zouden z'n beenen mee gevoerd worden. Hy moest zien ze vóór te komen, vlug, zoo vlug hü imaar konEn mynheer Cadet, al «Un krachten samenrapende, stond op en ging met onvaste, wankelende schreden óp zoek naar «yn beenen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3