Rotterdam Oizt keuze in Hoeden ie zeef pot, zoowel ie Velours als lilt, l. j. muller, l. Tienaeweg 74 12 Wilt U Bin radiotoestel aanschaffen Her bes re adres PAKHUIS Thermogene Watten Sloan's Liniment THTSONORA? Beurs van Amsterdam. PIUKHSJBSUKTEN. Laatste Berichten. idriana Igathi Herman de Groot Gem. Kamer(s) Gratis Van d«P Burg, Origistirij „dit Groene Knit", Scheren en Haarsnijden. Jac. de Weger, RADIO TUKKER ACHTER DE WAAD Dames-*. Kinder Kleedinq- ttoeden STADSNIEUWS. GOUDA, 2 October 1926. Veranderd spreekuur. De Wethouder van Openbare Werken, de heer P. Bokhoven, zal a,a. Maand»# in plaats van des morgens, des middag» van 4—6 uur spreekuur houden. Het einde van den Zomertijd. Denkt aan de klokt De zomertijd eindigt hedennaoht. Om 3 uur gaat de verandering in, zoodat het dan 2 uur gewone tijd ia. Men zal goed doen hedenavond in ver band hiermede de klokken te regelen, ten einde eventueele vergissingen morgenoch tend te voorkomen. l)e sluiting van de Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting. In aansluiting op ons bericht over de slui ting van het zwembad in verband met een ziektegeval, dat zich heeft voorgedaan, wil len we thans nog het volgende mededeelen. De in ons bericht bedoelde ziekte was de z.g. infectieus icterieg of Weils^ie ziekte (Spirochaetosis icterohaemorrhagiae). 't Is een besmettelijke ziekte, die echter niet door bacterieën (die tot het plantenrijk behoo- ren) maar door een eencellig organisme van dierlijken aard worden overgebracht. Dit organisme behoort tot de laagste groep uit het dierenrijk, de Protisten of Protozoên (voor dieren) en meer speciaal tot de groep der Spirochaeten. Dit zyn uiterst kleine or ganismen; de grootste is m.M., de meës- te parasitaire vormen zyn niet meer dan ongeveer 0.001 m.M. groot. Ze bestaan uit een enkele cel. (De meeste hoogere dierlijke en plantaardige organismen zijn uit milkoe- nen kleine cellen opgebouwd). Die cel is kurkentrekkervormig en voorzien van een draad; ze bewegen zich, op kurketrekker- vormige wijze, voor en achteruit. De para siet, die de Weilsohe ziekte veroorzaakt, wordt jifgedeeld by het weinig bekende ge slacht Leptospira, spirocheeten van de uiter ste fijnheid en met een verbazend groot doordringingsvermogen. Haar naam is Lep tospira icterohaemorrhagica. De door haar veroorzaakte ziekte is het eerst door Weil nader bekend geworden, ze bestaat waar schijnlijk uit een vergiftigende beschadi ging van de levercellen, gepaard met een andere leverziekte de icterus, een ontste king van de galwegen. De kenmerken van de ziekte zyn hooge koorts, hoofd- en spier pijnen, ongekleurde excrementen, opzwel ling van de lever en een gele kleur. Kli nisch is de ziekte vry gemakkelijk vast te stellen,'het herkennen van den parasiet, die de ziekte verwekt gaat echter met groote moeilijkheden gepaard. De ziekte treedt vooral in de zomermaanden en in den herfst op, soms in epidemieën in kazernes, scho len (badinrichtingen enz. Bekend is dat ze in de Amerikaansche Vrijheidsoorlog alge meen was onder de troepen. Ook in Japan komt do ziejkte nog al eens voor. In Europa was ze jarenlang zeer zeldzaam, maar tij dens den wereldoorlog trad ze onder de aan •het front staande troepen telkens epidemisch op. Het is toen ook gelukt de verwekker van de ziekte vast te stellen. De parasiet' komt voor in bet bloed en de urine, maai' vooral in de lymphbanen. De overbrengers ervan zijn ratten, luizen, vliegen en gewo ne muggen. Het is zeer waarschijnlijk, dat ze gewoon door de onbeschadigde huid kun nen dringen, bij aanraking van voorwerpen of vloeistoffen, want deze parasieten kun nen overal in voorkomen. Dat het bewuste ziektegeval door het water in de zwemin richting is veroorzaakt geworden is dus geenszins onmogelijk. Cursussen „Volksonderwijs". Het bestuur van de vereeniging „Volks onderwijs", maakt bekend, dat de cursus in nuttige handwerken voor meisjes en die voor jongens in vakken van het L. O., zul len aanvangen Maandagavond 4 October ten 7 ure in de O. L. School No. 6 in de Keizer straat. De sierkunstenaar Willem C. Brouwer. Den len October was het 25 jaar geleden dat de bekende sierkunstenaar Willem C. Brouwer te Leiderdorp vóór 25 jaren aan ving met het maken vaji pullen, vazen, schotels enz. van aardewerk.De jubilaris ontving zijn opleiding op verschillende aar dewerkfabrieken^ waarbij vodral op de Goudsche Aardewerkfabriek van de Firma Goedewaagen de grondslag werd gelegd voor zijn later succes. De eerste tentoonstelling van zijn pullen en vazen, georganiseerd door Architectura en Almicitia was een succes en van toen af aan was de belangstelling voor het door zyn kunstenaarshand gevormde aardewerk ge wekt. Brou*er heeft hier te lande het bouw- aardewerk doen herleven. Zijn eerste bouw- aardewerk was bestemd voor het Vredespa leis, een opdracht die hem geheel vervulde en waaraan hij al ziin energie en werk kracht heeft gegeven. Tot zijn verdere be, langrijke werken behooapn de gevelversie ringen van het Departement van Landbouw, Handel en Nijverheid, de van Karnebeek- bron aan den Ouden Soheveningschen weg, iie fontein te Nijmegen, de Hoogere Burger school en Openbare school te Arnhem, het Stationsgebouw te Maastricht, het scheep vaarthuls van Kromhout en een school te Rotterdam van architect Buskens, enz. Belangrijk vooral is ook zijn tuinaarde- werk, z(jn vazen en pullen, doch tegenover Nederland heeft Brouwer zieh toch het ver dienstelijkst gemaakt door zijn bouwaarde- Besmetlelijke ziekte. Ten stadhuaie werd in de afgelootien week aangifte gedaan van 2 gevallen van roodvoBk. Voorts werd door een landbouwer toer ter stede aangifte gedaan van het voorkomen vmn mond en klauwzeer, onder ziin vee. •t Ia au uit! "brallen *we Nög een énkel wojrd zullen *we aan de dwtr (ie W Z. H. opgeworpen quaes- tlo Inzake het doorgeven van berichten aan andere Waden. De N. Z. H. blijft beweien dat opzettelijk bet doorzenden aan het Goudsche Volksblad een paar uur later is geschied dan aan de N. I. H. Reeds direct is dit door ons uitgesloten genoemd- Maar overigens, hoe komt de N. Z. H. daaraan? En waarom maakt zij zich daarover warm, waar het Goudsch Volksblad zelf geen kik over het geval heeft gegeven? Om er toch benige kleur aan te geven? En wat nu de onbetrouwbaarheid der be richtgeving der z.g. persafdeeling van de N. Z. H. betreft, daaromtrent kunnen wij om nu maar een enkel geval te noemen, me dedeelen dat een communiqué over 'n Mond harmonica-vereeniging ons door eon lid daarvan geheel uit de luaht gegrepen is ge noemd. Maar meerdere gevallen van gefan- taiseerde verhalen zyn voorgekomen. Zooals wij reeds hebben medgedeeld wor den berichten van die zijde door ons niet meer opgenomen. Wanneer de N. Z. H. be richten mocht bevatten die w (j voor onze lezers van beteekenis achten, dan zullen w\J die wel overnemen met vermelding van bron. Dat het Dagblad van Gouda ook van de z.g. pensaifdeeling van de N. Z. H. niets wil weten, wondt in de N. Z. H. natuurlijk niet vermeld, dan zou toch daaruit b'ijken dat alleen nog maar aan het roode „Goudsch Volkéblad" de berichten der z.g. perafdee- ling kunnen werden gezonden! Lezipg van Ds. Tjalsma over „Faust". Gisteravond heeft Ds. P. D. Tjalsina in de Remonstrantsche Kerk, die geheel met een aandachtig luisterend gehoor gevuld was, een lezing gehouden over „Faust, de Godzoeker", welke lezing, bedoeld was te* Inleiding van een drietal preeken, welke Ds. Tjalsma op drie achtereenvolgende Zonda gen, te beginnen op 3 petober a.s. in de Remonstrantscche Kerk zal houden. Aan deze lezing ontleenen wy het volgende: „Faust" wordt, ook door den schrijver zelf, beschouwd als het „Hauptgescbëft" van Goethe. In Faust, den zoekenden, tastenden, twijfelenden mensch moeten we Goethe zelf zien, die zich zelf daarin heeft neergelegd en zich zelf heeft gegeven. Faust is niet te denken zonder Goethe en Goethe is niet te begrijpen zonder Faust. Reeds zijn tijdge- nooten stonden in huiverende bewondering voor het groote, dat in hem was. Hertog Karei August verbond den 26-jarigen dich ter aan zijn hof te Weimar, en sloot met. hem een diepe vriendschap. Daarnaast stond zijn vriendschap Schiller. Ook Napo leon voelde het groote in dezen mensch, toen hij by een ontmoeting met Goethe van hem zewle: „Ziedaar een mensch!" Reeds zijn tijdgenooten speurden zyn machtige persoonlijkheid en zijn rijke gaven, maar ook wy voelen instinctief hoe zijn werken spreken van het eeuwige, het diepmensche- lijke. Wij, moderne mênsohen pogen onzen geest z.g. te verrijken met veel lezen, maar de ware rijkdom van onzen geest ligt in het zich openstellen voor wat door enkelen van de allergrootsten aan de mensohheid is ge schonken. Zoo is daar de Bjjbel, de Navol ging van Christus van Thomas a Kemp is. de werken van Rembrandt e* de fijne ge dachten van Pascal. Ook Goethe's „Faüert" behoort daartoe. Wy vinden daarin, wat wy zoeken in alles; wij herkennen ons zelf daarin, iets Van ons eigen leven, bespeuren er iets van het allerdiepste in ons Waar Goethe en zyn „Faust" niet te scheiden zyn, moeten we eenst in groote trekken het lpvcn van Goethe schetsen. Goetihe is een Proteus-figuur, die ons tel kens weer ontsnapt, wonderlijk veelzijdig is zyrï persoon. Johann Wolfgang Goethe werd in 1749 te Frankfort géboren. Zijn vader%was streng en ernstig, zyn moeder had effli zachte, dichterlijke natuur en leef de geheel met haar zoon mee. Zyn blijde, zonnige\natuur en lust tot scheppen zoo getuigt Mj zelf dankt hij haar. Zijn stu dententijd inLeipzig is voor hem een bittere teleursteling. Hij werd afgestooten door de droge colleges en de duffe atmosfeer, <He daar heerschte. Hy schreef er zijn eerste verzen en had er zijn eerste liefde, die la ter nog door vele gevolgd zou worden. Toch was Goethe niet het type van een Don Juan. Zijn rustelooze natuur kon zich niet binden aan het bijzondere maar zocht naar het algemeene, het eeuwige, dat hij ook in zyn aardsche liefde niet vinden kon. Een ernstige ziekte noopte hem naar Frankfort terug te keeren; na zijn herstel studeerde hy te Straatsburg, waar hy den doctors graad verwierf. Hij kwam hier onder der, invloed van de groote geesten van zijn tijd, Lessing en Klopstock, en maakte ook ken nis mef de werken van. Shakespeare. Zyn schoonste liederen en „Gotz von Berlichin- gen" stamanen uit dezen tijd. Uit dezen tijd dateert ook zijn liefde voor den predi kantsdochter Frederike Brion, een wonder lijk mooie liefde, maar die door Goethe op harde wyze werd veibroken, hoewel hij wist er niet goed aan te doen. In de Gret- ehen-figuur in „Faast" heeft hü echter een onvergankelijk standbeeld voor haar opge richt. Een andere belangrijke episode in zijn leven is de tijd door hein in Wtezlar door gebracht. Zyn liefde voor Oifcrlotte Buff, even tragisch als groot, even verrukkelijk als wanhopig was de oorzaak van zyn boek „Het lijden van den jongen Werther", een boek van groot pessimisme, dat, gelyk de meeste zijner werken, een zelfbekentenis inhoudt. Na een verblijf in Frankfurt, waar hy, onder invloed vooral van de werken van Spinoza, z«n levens- en wereldbeschouwing verdiepte en zuiverde, kreeg hij een levens taak als leider van den zwakken hertog Karei August van Saksen—Weimar. Fran von Stein was het, die in dezen tijd eeti grooten invloed op hem uitoefende. Om zich te maken van de lasten, diehem drub- maakte "hij een reis naar Rente, die alk een geestelijk bad op hem werkte en hem als een vaster, evenwichtiger mensch deed terugkeeren. „Iphigenië auf Tauris", „Egmont" en „Faust" werden hier grootendeels afge maakt. Hy trouwt na zyn terugkeer met Christiana Vulpiua. Na de voleindiging van het tweede deel van zyn „Faust", was zyn levenswerk afgesloten; eenige maanden la ter, in 1882, overleed hy. Dit is, in korte trekken, het leven van den achryver van Faust geschetst; het rijke, het volle, brui- achende menaohenlevcn is echter uit die fei ten niet te begrijpen. Hoe kwam Goethe aan de stof voor „Faust".? Het schijnt, dat omstreeks 1500 in Würtemlburg een geleerde toovenaar Dr. Faustus geleefd heelt. Na diens dood zijn een kran8 van legenden om zyn persoon ge sponnen. Dé voornaamste hiervan droeg een echt middeleeuwsch karakter: ze ver haalde van een onbevredigd, wetenschappe lijk vorscher, die aich aan den duivel ver koopt, opdat deze hem alle lusten van het leven zal geven en hem ten slotte aan God gelyk maken zal. Onvrede in zyn hart (ioet hem zich ten slotte tot God wenden, maar op dat oogenblik toovert hem de duivel de gestalte van een schoone vrouw, Helena, voor oogen; Dr. Faustus grijpt er naar, maar dan verandert de sdhoone figuur in 'n furie, en hy wordt ter helle gesleept. Goe the gevoelde iets van z'n eigen verlangen, van z'n eigen leven, een verwantschap met eigen ziel in deoe legemie. Ook Goethe is een God-zoeker* Zyn religieuse kinderjaren •wenden gevolgd d<x>* een studietyd, waarin hy God als buiten de wereld staande meen de te moeten denjcen. Zijn ziekte deed in hem echter het besef doordringen, dat God in de wereld zélf te vinden moest zyn. In de magie en occultisme, in wetenschap en kunsit heeft hij God gezocht. Totdat hy ten Slotte zijn God iy het leven zelf vond. Dr. Faustus leefde in een tijd, Se van Reformatie en Remaissance, die v*el over eenkomst had met den tijd van Goethe, met z'n Styrm-und Drangperiode. Goethe heeft ?an zyn twintigsten tot zyn tachtigsten jaar er aan gewerkt. Het werk is dan ook geen eenheid, het tweede deel is heel anders. Mqar toöh is het weer wel een geheel, want de eenheid van een menschenleven, waaruit het geboren is, staat er achter. Twee voorspelen gaan aan het drama vooraf- Het eerste is het „Voorspel op het Theater", dat wordt gevolgd door den „Pro loog in den hemel",, die aan het boek Job herinnert. Mephistopheles spreekt tegen God spottend over den kleinen God der we reld, den mensch, in 't bijzonder over Faust, wiens boogstreven aan den Heer welge vallig is. God en Satan gaan over Faust be" slotte een weddenschap aan. „Neem hem, 7.00 spreekt God, en doe met hem wat gy verkiest, toch zult gij ervaren, dat een goed mensch in zijn donker streven zich van den goeden weg wel heytot is". Den begint de strijd tusschen goed en kwaad in Faust. Zonder levenslust en arbeidamoed zit hij in z'n studeervertrek. Nergens vindt hy vre de voor zijn naar God zoekende ziel; een goddelijk verlangen woelt in zyn hart. Vertwijfeld wil hy een einde maken aan zijn leven en grypt naar de giftbeker. Maar hy wordt weerhouden door klokgelui en Paasehzangen: Christus is opgestaan. Hy laat de giftbeker staan, de aarde heeft hem terug. Zijn wanhoop is voor een oogenblik geweken, maar komt weer terug. Dan krygt hy bezoek van Mephistopheles, in don vorm van een poedel. Het contract wordt gesloten. De duivel zal hem dienen tot dat hy tot het oogenblik zal zeggen: „Ach toef gij nog, gy zijt zoo schoon!" Dan is hy een kind der 'hel. De duivel voert hem dan door het leven in zyn vlakke onbeduidendheid, maar Faust walgt v,an Auerbaöhs Keiler en de Heksenkeuken. Totdat Mephistopheles hem in een toover- spiegel het beeld van een meisje, Gretchen, laat zien en zijn liefde ontvlamt. Haar wil hy hebben. De duivel grijnst in stilte en brengt hem naar Gretchen. Hy prikkelt tot al dieper zonde. .Straks is Gretchen de schuld van den dood' Rarer moeder en doodt zy in waanzin haar kind, waarvoor zy in den Kerker boet. Faust doodt haar broer, die zyn zuster wil wreken. Goethe heeft zijn schuld aan Frederike Brion, wel scherper en ,wel feller, uitgezegd in de Gretchen- tragedie. Faust is gevlucht naar den BLocks- berg, waar hij in roes dreigt onder te gaan. Reeds juicht de duivel. Maar dan verschijnt voor de oogen van Faust het beeld van Öretdien en hy eisdit van den duivel haar t« redden. Wanneer Faust in den kerker komt, herkent Gretchen hem in den aan vang niet, maar wanneer ey hem herkent/ wil zij niet vluchten, maar haar schuld voor God boeten. „Zij is verdoemd" zegt Me phistopheles. Maar uit den hemel klinkt een stem: „Zij is gered". Zij is gered, omdat ze zich in stille bereidheid overgeeft aan God, Maar ook Faust is gered, hoewel de duivep hem meeneemt. Gretchen's manend-waa^ schuwend woord: „Helnrich! Heinrich!" Je de stem van de Hemelsche liefde, die Faust niet loslaat. Faust vloekt het genot, dat hem tot deze ellende bracht. In het eerste deel staat Faust voör ons als de dwalende zoekende mensch, die, gaande door de ge nietingen des levens, in al zijn donker stre ven niet van het licht af te brengen is. Faust, de mensch, is nog altyd de sterice. Zal hij het blijven Over het tweede deel nullen we niet uitvoerig spreken, 't Is in Goethe's ouderdom geschreven, wat van in vloed is geweest oip gedachten, stijl en vorm. Het is vol duistere symboliek en on- noodige uitweidingen. De duivel raakt steeds meer op den achtergrond. Faust gaat we ten: genieten is gemeen. Hü zoekt niet meer eigen genot en eigen heerlijkheid. HU gaat iets van de groote levenswaarheid ver staan. Alleen wie zijn leven geven kan, die •al zijn leven vinden. Hij rijpt in de daad- I ln arbeid voor zyn medftmensch krijgt zijn leven meer vastheid. Aan het einde van het j tweede deel vinden we hemfft hondend jaar geworden ,als strandvoogd. Groote en goe de werken heeft hij laten uitvoeren. En op 't einde van zijn leven is hij gekomen tot het groote licht, en na zRn levenswerk over zien te hébben roept hij uit: „Ach, toef gij, gij oogenblik, gy zijt zoo schoon!" Mephi stopheles schijnt te triumpheeren. Faust heeft de fatale woorden gesproken. Naar de letter heeft Mephistopheles de wedden schap gewonnen, maar engelen komen en nemen Faust mee en zeggen: „Wie altijd zoekend voorwaarts streeft, dien kunnen wy verlossen". Reine, onbaatzuchtige overgave, aifoeidsdrang ten bate van zyn modemenschen, dit redt hem uit des dui vel» madht. „Faust" is een boek, dat ons altijd blijft boeien, 't Is geen toevallige dichter-fanta- $ie, maar een uitbeelding van den zoe kenden, struikelenden mensch, die, onbe vredigd, streeft naar het hoogste. In zede- lijk-socialen ahbeid zich zelf verreinend en tpn glotte vrede vindend /lat is Faust, dat if de mensch, dat is de mensohheid. Het beeld van de eeuwige zege van het goede over het kwade. iNadat van de gelegenheid tot gedachte wisseling, die werd gegeven, geen gébruik iwedd gemaakt, zeide ds. Tjalsma, dat hij dacht, dat zijn voornemen om een drietal preeken te houden over gedachten aen „Faust" ontleend misschien bij sommigen vehbaaing of zelfs verontwaardiging had g'iwiekt. Maar hy meende, dat „Faust", waarin de strijd tusschen het goede en kwade wordt uitgebeeld, zeker ook van den Christelyken kansel en vanuit Christelijk standpunt besproken mag worden. Thalia-Theater. Het journaal vangt aan met een over zicht van de operaties door de Spanjaarden in het Riffgebied, een speciale locomotief om onkruid te dooden, de nieuwe Oosten- ryksche president, het grootste en kleinste (vaartuig dat de reis om de wereld maakte 210 en 10 Meter lang, vrouwen op vilten pantoffels de ballon van een luchts^ip her stellende, het uitdiepen van de New York- sche haven met dynamiet, enz. Een vroolijke comedie „Filmfabriek Nep- tunus" is een mét genoegen te aanschouwen film met nieuwe vondsten. Als extra num mer gaat een komische tweeacter „Leeu wenliefde", een hoogst vermakelijke ge- schiedenis met uitmuntende dressuur te vens. Op het tooneel „Bonnetly" met zijn drie gedresseerde hondjes. De dieren werken aardig, maken muziek, zingen en tellen. Als hoofdnummer een sensatie-drama in 6 bedrijiven getiteld „Het gevecht op de Plantage". Het bevat de geschiedenis van Kiok Rancefond, êen jongmensoh gebbren uit een dappere familie, die steeds op cri- tieke momenten te lijden heeft aan gemis aan moed. Zijn lafhartigheid is voor zijn Vader een bron van ergernis; Kiok wordt het ouderlijke huis ontzegd. Hij trekt dë wijlde wereld in komt terecht op de Philip- pynen, maakt daar kennis met Lily, een vriendinnetje, die hom tot moedigheid aan spoort en werkelijk mot succes. Zij blijven goede vrienden en gaan samen werk zoeken op een plantage. Daar ontmoet Kiok de vrouw die hy door zyn gebrek aan moed aan zijn mededinger moest afstaan. Bij een oproer op de Plantage, aangestookt door den opzichter der plantage, toont Kiok zijn dapperheid en verdedigt het leven van zijn mededinger en diens vrouw. Lily voelt zich te veel en verlaat heimelijk haar boy, maar Kiok is van haar gaan houden reist haar na en het slot der film is volkomen bevredi gend. Een spannend en goed gespeeld en gie- ensceneerd filmwerk tevens verdienstelijk geïllustreerd door het Thalia-trio-. Het verkeer op de Bleekerssingel. Donderdagmiddag is opnieuw weer eens gebleken, dat de Bleekerssingel als ver keersweg veel te smal is. Dr. Bakker Nie- meyer poogde met z'n auto een vrachtauto van de firma Vingerling te passeeren, toen juist van de tegenovergestelde zijde een fietser aankwam. Om een botsing met de zen te vermijden (ruimte blijft er dan niet veel meer over) poogde Dr. Bakker Nie- meyer zooveel mogelijk naar rechts nog uit te halen, maar reed daarbij tegen de auto van de firma Vingerling op, waarvan feen voorwiel eenigszins beschadigd werd. Door de politie Wordt een onderzoek ingesteld. Het is echter weer eens overduidelijk ge bleken, dat de breedte van de Bleekerssin gel niet op het huidige verkeer is be rekend. Door de bewoners is al herhaalde malen op dezen misstand gewezen, maar zonder resultaat van beteekenis. Een maxi mumsnelheid van 12 KM. is vastgesteld, en door de politie werd in den laatsten tijd weer toezicht op de opvolging van déze be paling gehouden. Kerkeoncert. Naar wy vernemen zal de heer J. J. d® Jager, violist alhier op 21 October zijn me dewerking verleenen aan een te Schoonho ven te houden orgelconcert in de Rem. Ge- ref. Kerk aldaar. Koninklijke onderscheiding. By Kon besluit is toegekend de aan de Orde van Oranje Nassau verbonden eere medaille in brons aan M. J. van der Horst, brandersknecht by de firma Liesker en Co. hier. De nieuwe lokalen van het Gebouw Daniël. Het Comité van de Bazar-Daniël, welke bazar gehouden is ten bate van den aan bouw van nieuwe lokalen voor het Gebouw Daniël, deelt in het Predikbeurtenhlad me de, dat deze nieuwe lokalen op 20 October a.s. officieel zullen worden geopend door Ds. Hospers, thans predikant te Noordwijk. Tevens zal dan getracht worden om de goederen die nog van dah bazar aanwezig zijn ,te \terfcooipeli. Voornamelijk hartdwdiC./ ken, hÉby-artikelen, en», zijn voorhanden- doch ook plateel voorwerpen en huishoud^ lijke artikelen. (I 13 L) ^ü'j Algemeene Reiswijzer. Van de ALgemeene Reiswijzer, bevatten, te alle verbindingen van en naar Gouda, Uitgave Drukkerij v.h. Koch Knuttel al hier js de winterdienst verschenen. Met de spoorwegdiensten zyn ook thans weder die der autobussen, booten en boden Opgenomen. Oprichting Qtr. Muziekcorps. De Goudsche Chr. Jeugdcentrale wil een krachtige poging wagen tot het oprichten van een Christelijk Muziekcorps voor Gou da. De heer A. Huisman, le voorzitter van de G. C. J. B. doet in het Predikbeur ten blad een beroep op belangstellenden Voor dit plan. Is het niet droevig, zegt de heer Huisman, ie 't geen schande voor Christelijk Gouda dat we op onzè oranjedagen maar steeds weer onze eigen muziek moeten missen En ia't niet jammer dat onze jonge men- schen, $e zich bij een muziekvereeniging willen aansluiten, daartoe geen gelegenheid Vinden of 't elders moeten zoeken Daarom nog eens: Moet er niet een Chr. muziekcorps komen En als we de handen ineenslaan kan 't met 's Heeren hulp toch best gelukken? Moeten we Zijn grooten Naam ook niet Ipven met trommel en fluit en met hel klinkende symbolen De G. C. J. C. heeft een commissie in 't (leven geroepen, die zal trachten de plannen te verwezenlijken en door het uitgeven van aandeeltjes van 10.-— tegen 5 rente de benoodigde gelden byeen te brengen. Deze commissie bestaat uit de heeren D. Hoogen- doorn, T. A. v. Eijk, J. Boot, H. v. d. Pool, J. Hamerslag. Gevestigden en Vertrokkenen. Gevestigd: J. F. Vink, boerenaih., uit Waddinxiveen, K. Tiendewejg lSboven; A. S. Janmaat, timmerman uit Warldinx- vjeen, Spoorwegstraat 16; M. H. de Jong, kinderjuffrouw, uit Huizen, H. S. Zeedijk U; C. J. Middel, telefoniste, uit Weddé, Krugerlaan 103; R. Rietel, koopman, uit Amsterdam, Fluweelensingel 67; P. Tinvme, meubelmaker, uit Rotterdam, F. W. Reitó- straat 35; P. van den Berg, opz. Waterstoet Uit Nieuwe en, Gouwe 137; J. A. van der Pouw, melksiyter, uit Reeuwijk, Snoystraat 07; J. de Vries, aih. N. S„ uit Wildervank, Keizerstraat 74; M. Blankert, sbhipperskn., uit Nieuwerkerk, P. Hendrikstraat 34; A. J. Diepenhorst, onderwijzeres uit Schoten, Groeneweg 29; A. Roelse, kapper, uit Rot tendam, Kleiweg 77; K. W. Schouten, dbe., Uit Bergambacht, L. Tiendeweg 49; C. van der Poel, kantoorbediende, uit Rotterdam, Nieuwe Gouwe O. Z. 1; A. H. Visser, naai ster, uit Aimerafoort, Westhaven 69, J. Aimesz, timmerman, uit Steenbergen, Gou we 99; A. J. Klingeman, verpleegster uit Ridderkerk, Krugerlaan 130; M. Plazier, verpleegster, uit Rottendam, Krugerlaan 130; H. W. Lafeber, bankwerker uit Delft, Markt 27; J. C. Nieuwenhuijzen, uit Haastrecht, Robaarsteeg 15; L. S. de Wolff uit Deventer, Steynkade 2; H. H. Junge- Hng, koopman, uit Haastrecht, Turfmarkt 134; H. P. Waal, opperman, uit Waddinx- veen, Peperstraat 26; R. J. Retaema, schil der, uit Wildenvank, Krugerlaan 17; D. van Gelder, lettergieter, uit Rotterdam, Leth- maetstraat 59; N. Schouten, boomlcweeker. uit Waddinxveen, Boelekade 49; J. C. Brem schilder, uit Amsterdam, Doelenstraat 8;« J. van Dam, timmerman, uit Stolwijk, Kruger laan 139; H. Bal, verpleegster uit 's Gra" venhage, Krugerlaan 130: B. J. Herssen- berg, arb. uit Kjlmpen, Raam 5. Spaar- en Hulpbank Goada. Gedurende de maand September 1926 zijn bij de Spaar- en Hulpbank Gouda ingelegd eft terugbetaald de navolgende bedragen: Inleg in 473 posten 19.877.96 Bijgeschreven rente 153.65 Terugbetaling in I 20.031.61 posten 43.146.23 Meer terugbetaald dan inge legd Aan het einde der maand Augustus was ten name der Inleggers ingeschre ven 1.016.343.64H zoodat hun tegoed uit. Sep tember bedroeg 993.229.02% In den loop der maand September zyn 21 nieuwe boekjes afgegeven, 4 oude boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 18 boekje® geheel afbetaald, zoodat aan het einde der maand September 3901 boekjes in omloop éraren. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 28 Sept.: Hendrikus Marie, z. v. J. Vergeer en C. H. Sanders, Pepe* str. 76. 29 Sept.: Herman Bernard, z. v. K. J- Ke- wet en N. Steehouwer, de la Reilaan 30. Jantina Hendrika, d. v. L. F. Steenwinhe en R. Jonkman, Nolbelstr. 53. 30 Sept.: Cornelia, z. v. T. Anders en v. Dijk, Kuiperstr. 37. Johan, t. v. Reparon en E. Wendt, Lethmaetstr. 5. ONDERTROUWD: 30 Sept.: A. Jansen® en N. van Krimpen. G. 3. van land en S. M. W. Jaspers. C. H. van den Brink en H. P. Brouwer. E. Janssen G. H. Duhr. W. A. Vis en C. A. R<*«- OVERLEDEN: 29 Sept.: Cornelia Man» de Ruijter, geh. met I- J. Doeleman. 38 j. 30 Sept.: Dirkje Deelen, 6 m. Oct. 8 uur. Nieuwe Schouwburg „Black People", Negerrevue. Oct. Réunie, 8 uur. Volksuniversiteit. i£- 5, 6 en 7 Oct. Gebouw „Tot Heil f Volks. Bidstond en Driedaagsche confe rentie. ujgf letterkundige lozing over werken Mevr. v. Aimmera—Kuhler. Jr. 2 u. n.m. Stadhuis. Aanbesteding 5behoeve der Gem. Lichtfabrieken. JJJ D&uiie, 8 uur. Volksuniversiteit. Sem Dresden» inleiding Beethoven cyclus, Beethoven's leven en werken. - Oct 10 u- Zaal Kun8bmin Veng' v' h' personeel der openb. en Btjz. saholen in j„ inspectie Goudft. 7 Oct 8 uur. Nieuwe Schouwburg N.V- Nieüw Rottend. Tooneel. o Oct. 8 uur Zaal Kunstmin Feestavond van „de Schakel". 11 Oct 8 uur Soc. ,/le Réunie" Volksuni versiteit. Cursus Letterkunde Mevr. J. van Amtners-Kuuler. De apotheek van den haer A. H. Teepe, gouwe, i® deze week tot en met 8 October benevens den daarop volgenden nacht ge- nnpnd na 8 uur des avonds (des nachts ech ter aLléen voor recepten). UfT DEN OMTREK. WOERDEN. Door een verkeerden wisselstand is giste ren de binnenkomende personentrein van 12 u. 6 min. op een op dezelfde ljjn staan- den goederentrein geloopen. De materieele schade ia «eer gering. Er zijn geen persoon lijke ongelukken. De trein naar Leiden had 45 minuten vertraging. WADDINXVEEN. In de lieni'. Gem. Gemeienle is de wensoli vornomen, dat- in de kerk elec- tróche verlichting «Ml worden aange bracht. De geldmiddelen latfen echter niet toe, dat de aanleg uit de gemeen Itlwts bekostigd zou wonden. Getracht wordt nu uit particuliere bijdrage do benoodigde som' bijeen te brengen. livenals vorige jaren zullen ook de zen winter weer enkele leningen wor den gehouden door dien predikant vcrnvoedielijk een leaing met lichtbeel den over Frynoiscus van Assisi en eene over het ontstaan van den Bij bel. eveneens miet liphtbeelden. Ver der ligt hot in het' voornemen een cursus van enkele avonden te geven over „Gnp geloofsleven", waarbij wij tot onderlinge gednohtenwisseling ho pen te komen. BOBKOOP. Evenels vorige jaren zal waarschijn lijk ook ditmaal op 3t October de Pro testantenbond een godsdienstoefening houden in die Hervormde Kerk, waar de predikanten der Hervormde en der ltemonstrautsohe Gemeente zullen spre ken en het vrijzinnig Kerkkoor zich ddSh hooren. OUDEWATER." Vrijdag 15 October, 's avonds 7 uur zal Ds. Tjalsma uit Gouda een ge- nneonteevond inleiden met een lezing over: „Christendom en persoonlijk le ven", waarbij gelegenheid zal zijn. tot Dan volgt op 21 October het eerste kerkeoncert van dit seizoen, waarvoor niéj. Jo Kriek, sopraan Rotterdam», £je heer de Goey, organist Rotterdam de heer J. J. de Jager (viool) te Gou da, welwillend hun medewerking be. loofden OUDERKERK a. d. IJSSEL. In een Dinsdagavond ten Raadhuixe ge houden vergadering is -door den burgemees ter geïnstalleerd het hoofd-comité, dat zieh gevormd heeft tot het houden van een ba zar op 28, 29 en 30 December a.s., ten ein de onze vereeniging voor Zdekenhuisver- pleging „Helpt Elkander" een reserve fonds te verschaffen. Tot presidente wqrd benoemd mevrouw Van Waning, tot vice- presidente mevr. v. O mme, tot secretaresse «nevr. Van der Leeden^Van der Straaten (Molenplaats) en tot penningmeesteresse «wvr- v. d. Leedenv. Dorp. In den loop der volgende week worden huis aan huls circulaires beaorgd met inteekenbiljet, op dat een ieder in de gelegenheid' zou «ijn, nede te werken tot het schoonfe doel, dat de te houden bazaar beoogt. Mogen gelden, huwtvootjwerpen en huishoudelijke artike- len in ruime mate wonden toegeoegd en al dus het welslagen van de bazar worden vensekerd. NIEUWERKERK a. d. IJSEL. Be heer H. Stam alhier, is benoemd tot "iderwyizer aan de o.l.-sdhooi op het dorp k Waddinxveen. Uitslag van de openbare aanbesteding: uitbreiding van de gemeentelijke drinkwa terleiding, buislengte 2000 meter: T. Mer- Ws alhier 9998; de Industriee'e M(aat- «h»ppy Mabeq t§ Utrecht, 8900; N.V. ™>UfPe v. d. Voort's Industrie- en Metaalr Maasehappy te' Overschie, 8660; firma C. «te Ruiter te Giessendam 8260; J. v. Du- te Hardingsveld, 8100; firma Visser cn Smit te Papendrecht, 7997; J. Boere te SUedrecht, 7844 en Gebr. G. en Jac. Kottoaas te Capelle a. d. IJssel, 6596. Burgerlijke Stand. GEBOREN: Neeltje, d. v. J. Groenendijk 01 A. v. Dam. Maria Klazina. d. v. G. v; Erk en P. 't Hart. Antihonius Fran- "eeu® Melchior, v. D. Segers en A. J. Beudijk. Johanna Cornelia, d. v. G. Westanaas en J. C. Vroom&nElisabeth Wianna, d. v, Th. H. Berndsen en A. Th. kerklaan. Anna, d, v. A. Mast en FA. BeéJaard. Kaatje Adriana, d. G. Ben- "'"gahof en M. de Waal. Burgerlijke Stand. GEBOREN; (ierrit Jan, z. v. R. Postma en T. Zwanenburg. Simon Leendert, z. v. J. Kwaker naak en M. A. Verateegt. - Johanna Gysbertlha, d- v. J. Visser en M. Pelgrom. ONDERTROUWD: Arian Boele, 26 j. te Oudewater en Hendrika Niehau», 22 j. te Oudowater. Gjjabertus Klok, oud 28 J. te Willeakop en Adpiaha de Wit, oud 21'j. te Oudiëwater. GETROUWD: Lambertus Vermey, oud 80 j. en Maria Antonia Hogendoorn, oud 27 j. beidén wonende te Oudewater, Ge- raixlus Nicolaaa Hoogland, oud 29 j. te Iteeuwyk eft Anna Maria Sluijs, oud 24 J. te Oudewater. MARKTBERICHTEN. Marktbericht der Coöperatieve Vereeniging „De Boekoopsche Veiling" te Boskoop. Hozen, le kwaliteit Ophelia 100-— 10/, Golden Ophelia 9&—107, Marcel Kouyor 80, Hadley 160180, Clatkiius Pernet 144—148, Columbia 96, ButteT- £ly 104—160, Mac Kjelllee 87, Wilh. Kordes 98—104, Mme Jules Bouché 90, Rosaliudia 3870, Polyantharozen 30 —31, Buitemrozen 1329, Rose Vern- hur© 110. WIS9ELKOKH8BN. Zondag 3 October. GOUDA. Iiemonstr. Kerk, 10% u. v.m. Ds. P. D. Tjalsma. Onderwerp: „De weddenschap van God en Duivel". Kleine Kerk, 10 u. v.m. Ds. J. Borger. Luthersche Kerk, 10 u. v^n. Ds. J. J. Siimon. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 U. v.m. en 5% u. n.m. Ds. Herrn. Knoop. Ver. „Calvyn", Nieuwe Zaal, Turfmarkt 142, 10 u. vjn. en 5% u. n.m. De heer J. Vroeg- indewey te Middelharnis. Woensdag 6 Oct., 7% u. n.m. De heer W. v. Leeuwen, g.o. te Dordrecht. Chr. Geref. Gemeente Turfmarkt, 10 u. v.m. en 6 u. n.m. Preekleaen. AMMERSTOL. Ned. Herv. KeA, 10 u. v.m. Ds. Hugenholtz. BERKENWOUDE. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. L. R. v. d. Brode. BERGAMBAOHT. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. Ds. Haring te Utrecht. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Dr. P. Glas. Remonstr. Kerk. Geen dienst. Evangelisatie, 9% u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. W. Bieshaar. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. J. N. v. d. Heijden. 2 u. n.m. Ds. de Geus te Waddinxveen. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. A. Landstra. Geyef. Kerk, 10% u. v.m. en 7% u. n.m. Ds. L. Smildè. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. B. Nieuw- burg. OUDEWATER. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. J. Hoek. 6 u. n.m. Ds. van Schuppen. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Db. B. J. Ka nis. Evangelisatiegebouw, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. De heer C. Schierpenzeel te Bunnik. WADDINXVEEN. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. de Geus. Remonstr. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Houtgast. OUDERKERK a. d. IJSSEL. Ned.~Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. n.m., Ds. T. Lekkerkerker. Wykgebouw, 9% u. v.m. Ds. N. v. d. Snoek té Kralingen. NIEUWERKERK a. d. IJSSEL. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. Ds. Luyendijk. REEUWIJK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. W. Deur te Schoonhoven. 1 Oct. Officieel. 2 Oct. PL uur. Londen 12.11% 12.11% Berlijn 59.48% 59.48% Parijs 7.02% 6.99% Brussel 6.77% 6.77 Zwitserland 48.28 48.26 Weenen 36.25 35.20 Kopenhagen 66.30 66.28 Stockholm 66.76 66.70 Oslo 54.70 54.67% New-York 2.49% 2.49% Milaan 9.39 9.39 Madrid 88.— 37.82% Praag 7.40 7.38 RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 2 Oct. Hoogsio stand 773.4 te Stockholm. Laagste slamd 753.8 to Vardoe. Verwachting Zwakke veranderlijk o wind. Novelig tot liaif of zwaar be wolkt. Waarschijnlijk nog droog weer Weinig verandering ln temperatuur. ADVERTENTIëN. DRAADLOOZE DIENST. Een vrachtauto op den on bewaakten over weg by Ketel door den trein Hoek van Holland aangereden. De bestuurder en zyn zoon ernstig gewond. ^ïiiijL, rt.iu, a. V-u. iiea<jüuwJx^©4i aO gen 7 uur is eon vraéntauio, beladen mot bpsseii mielk, bestuurd door don heer A. v. Vliet uit Rotterdam, die vergezeld word. door ^ja 18-jarige zoom, op don onbewaakten overweg bij iKietel door dien snoltreini van Hoek van Hofland aangereden. Door den dikken mist had die bestuurder den trein niet zien aamkotffen. De auto werd geheel vernield!. De heer vV werd ernstig gewond en brak een arm Do zoon kroeg een .ernstige schedel- fractuur, en verkeert in zorgwekkend eu toestand. Bedden zijn door den g«- rfeeskumdigen dienst te Rotterdam naar het ziekenhuis vervoetrd1. f De typhus in Breda. BREDA, 2 Oct. Dr. Struiken acht heden den toestand te Breda en hel verloop dezer week buitengewoon gun stig, zelfs die twee ernstige gevallen zdin herstellende. Het aanlai gevallen is 71. De kermi te Ulvenhout is afgelast. <Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve goede Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder Mevrouw de Wed. geb. v. EEUWEN, in den ouderdom van 86 jaar. Haarlem: Wed. N. THIM— HERMAN DE GROOT. Oostburg: Dr. D. HERMAN DE GROOT. N. HERMAN DE GROOT— KRUYMEL. Gouda: Miej. E. HERMAN DE GROOT. Mej. F. HERMAN DE GROOT. Kampen: M. TJEMMES— HERMAN DE GROOT. J. TJEMMES. U. S. A„, OsWego: J G. F. HERMAN DE GROOT. B. HERMAN DE GROOT— MENGE. Kleinkinderen en Achterkleinkinderen. Liefst geen bezoek en geen bloemen. GOUDA, 2 October 1926. Hoogstraat 17. De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag 5 October a.s., des middags om 2 uur vanaf het sterf huis. am GEVRAAGD: met pension door beschaafd persoon. Br. met.p^ijsopg. onder lett.A., GOmeon- tesecretaHeJSevenhdiieTi (2.-H.). GEVRAAGD, geschikt voor AUTO GARAGE. Aanbiedingen onder No. 2474 bu reau Goudsche Courant, Markt 31. kunt U thans, in deze dagen van plotseling herfstweer, een hinderlijke verkoudheid en aoo licht daaruit voortkomende verdere on gesteldheid, voorkomen door deze annonce aan ons adres, Ruige Plaatweg 33, Rotter dam, ln te zenden. Wfj sturen U dan franco toe een monsterdoosje van de bekende UftkMrol-PastillM. hèt middel tegen den Hoest en voor de Keel! Vergeeet vooral niet, Naam en Adres dui delijk op te geven! N.V. A. J. TEN HOPE'S HANDEL MAATSCHAPPIJ, ROTTERDAM. 2478 14 DOE UtVKINKOOPEN BU DOELENSTRAAT I», het GOEDKOOPSTE ADRES .oor HUIS HOUDELIJKE ARTIKELEN. voor spit en rheumatische pijnen, in KLEIWEG 9J, TEL 317, GOUDA. BEZOEKT U de Salon voor van N. MARKT 17 GOUDA Is U reeds overtuigd van de superioriteit van onzen nieuwe vinding De buitengewoon gunstige critiek der pers en muziekkenners is veel- KgWij willen gaarne by U demonstreeren tegen de meest bekende wereld merken, zelfs tegen toestellen van beduidend hoogeren prfja. De groote voórdeelen Van dit nieuwe tofestel Zijn: 1. Ongekend voorname muaikale weergave. 2. Beduidende demping van Lucnfcstoringen. 8. Apart inschakelbare toönverèdeler en storingsfilter. 4, Verrassend gemakkelijke korte-golf ontvangst. 5., ZEER eenvoudige bediening, geen spoelen verwisselen. 6. 5 JAAR GARANTIE. Indien U voordeel ziet in RAAMpNTVANGSTINGEBOUWDE SPOELEN of éénknopetoeetel, kunnen wij U one T H T Sonora ook in ■>deze uitvoering leveren. Dit zijn evenwel bijkomstige dingen. De hoofd zaak is niet op welke manier, maar wat voor muziek U krijgt. Hieronder nog een attest van den Heer VAN ZEVENHOVEN, Auto handelaar, Spoorstraat, Gouda. Mijnheer, - Hef door U aan mij geleverde Radiotoestel THT SONORA 4 voldoet buitengewoon. Het overtreft het beste, wat ik tot heden hoorde! k - v w. g. L. VAN ZEVENHOVEN. TEHATBK TOESTELLEN, geheel compleet, met luidspreker en an tenne vpnaf 125.(2 jaar garantie). THT SONORA, geheel compleet, met luidspreker en antenne vanaf 225.met 5 jaar garantie. Levering drie dagen op proef. Vraagt inlichtingen. L2475 100 I II I I ll'll AANBEVELEND, 2460 25

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 4