E DE REGENJASSENKONING r rz Ir De grootste moeilijkheid 15 P [lïj Êfi H iiijii' II T Goed zoo Moeder!! ^>.L fxrhpepiixj onzerpk’üivtimgazijDCT Zaterdag zOctober jour het vertrouiuendalonielirma reecbbijnalOOjaren mocht 9e - niclcn.tokl ry aanhorro.lelregel i' J H V.V.V. - GOUDA ID V1EU J Formosa Oölong Thee LImêJ Dames en Heeren REGENJASSEN f i dl h il I s if® *jrp i| ,g Goudsche Dienstverrichting Ir1. Motorbootdienst Gouda-Oudewater Utrecht Vcrlrelw: Maandagavond 7 uur Woensdagmiddag 2 uur Donderdagmiddag 12 uur M i De Ondernemer: FIRMA WED K. A. VAN DEN HEUVEL w’Ligplaats GOUWE bij da Sr-oenandaal Tel. 437 flo. 162 mV ss" - louda r1 en I A De Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer ’i i LEVERTRAAN J 41’ bergamb nieuwer FEUL DOOR Gül stelt pogingen in het werk om te vedfcrijgen x gelere verkeerswegen Abonneert U op dif Sid"?" Gfovdkoope prijzen. VOLSLAGEN SUCCES --W Vraagt ze Uwen Winkelier Amsterdam JOiOj --ES Ijl O Dame'S- en Kinderboedenmaguzija „DE KROON”, ’11'*V® Heden opening van het Seizoen. 3N4EQIDE VAKSCHOOL ruim 6000 van de fijnste Turfmarkt 1 - Telef. 344 - Gouda Zeer snelle verhuizingen met auto-verhuiswagens van en naar aHe plaatsen. Transport van Piano’s, Orgels, Brandkasten, enz. ent ALTIJD ONDER GARANTIE. Zeer nette behandeling. L. N. POLDERVAART. Laat Uw kinderen A. BRÜ1JNEL, v.k. K. de Jong, Kleiweg 14, Tel. 373. Fa. J. C. D0RLA8 ^4 l/ «r 2 V/ uitsluitend Ie klas goed Heerencostuums Hoogstraat 184 sawin t*geer Fe. Krees Rotterdam ja/? 'mee! I W llï 1 Stegant-Degelijk- Pnjsivaardig. NieuipeModexbeppiogeo j Onze magazijnen worden uoor 1 den uerkoop opengesteld op I HaaMag4OdotitriOuur a naN en van Gouda. Dat is van enorme beteekenis. Steun dat pogen door uw lidmaat schap op te geven aan het Secreta rial: MARKT 31. f 185.- Compl. Salon f 185.- 9 MEJ. W- ■-f L'! 1910 Dit blad vi ■i. ,19» t •&j| f Miss E. 9(20 100 - 1 38 36 40 cent Men heeft eve kwetsen met de to 2457 20 Wederverkoopers rabat 5’3 Een red Roman uii abonnemi pet kwartaal f Franco per pot Abonnement* by onze agentf Onze bureau: Redactie Telef. C.QKROM. Markt Gouda MHH Beleefd aanbevelend. dan het gebruik van Molenaar’s Kinder meel volgens het recept op de verpakking. Het is altijd een a4«« voor jonge moeders is de keus van het voedsel voor de jonggeborene. Wanneer natuurlijk voedsel ontbreekt of in niet vol doende mate aanwezig is, is er GEEN BETERE OPLOSBIBfl Oranje merk 34 cent Bruin 32 (per ons pakje) C/*” I 9460 40 In Keulen sprak semann op den Volkspartij, over h< litiek. In Locarno en G voor ons de gr on zuivering van de I zijn vroegere tegen flicten mogelijk mi iDe DuitschFra blijft de kern van ficatie. Ik geloof i Briand, met wien i - W' «WW 1 voss J Om U óen overaiaht te geven, v4n wat wij U dit seizoen brengen, zal de EXPOSITIE worden gehouderi op de bovenwal, op Woensdag, Donderdag, Vriylag ou Zaterdag a^.» van 2 tot 5 en vnir 6 tot 8 uur - namiddag/ - n 1 TOEGANG VRIJ. Zonder verplichting. f 2455 34 Aanbevelend, v. |l. STARRE, Gouwe 9, GOUDA. de Ver#euiging vóór Modevakscholen te ’s-Gravenhage. Opleiding tót Costumière, Coupeuse en Leerares. Ook gelegenheid voor eigen gebruik te leeren. Voor Leerlingen, die pas de school verlaten heb ben; onderricht in Ondergoed enz. Zifijj aan je melden aan de school: Gouwe 127. 1 De dames VAN HEIJZELENDOORN. heeft uit Frankrijk meegebracht door do goedkoop* Franken de Boter, Kaas, fijne Vleeschwaren en Comestible, halen bij in Gummi, Gabardine, Gravenet, Whipcords, Radio's en Fantasiestoffen. Alles gegarandeerd waterdicht Buitengewone afwerking, de mooiste kleuren en de elegantste pasvorm Ook hebbek wij nog een schitterende collectie welke wij voor OCTOBERPRIJZEN zullen verkoopen Komt nosit weer Komt dat zien bij DE REGENJASSENKONING Vraagt gratis brochure Wijujneri»nouertuigd. hier- medeookmde toekomsl 5d«e» tezulten hebben, temeer daar toil U inonzebelsnqrijk wrgrool- teen moderningericfüe maga zijnen noth beter dan voorbeen I eenvoiledigbeeldkunnenge- 1 ven der De toenadering De Britsche min Zaken, sir Austen den is teruggekeen moeting te Livon eerste plaats een vrienden, en eerst ontmoeting van m sche zaken. Het is volkomer dat tot deze bespi als tegenwicht t schen Briand en Wanneer men verc solini de geringst* met betrekking tot nen voelen, dan 1 geen juist begrip 1 landsche politiek Italië. Chamberlain ver te zijn geweest, t< uit Genève vernar Thoiry zou plaats Chamberlain, besol stap jn de ridhtin; Europa en als h van het verdraj Duitschlands toetn bond. Met Mussolini b ken, welke Italië treffen, alsmede d Epropeesche strekh Het verraste n mij' zeer, te bevind ten onze inzichten overeenstemmen. De politiek van op de handhaving wikkeling van den zakelijk zijn voor def wereld. Té'Tarifs terug, berlain voort, een pelijk onderhoud n de bijeenkomsten besprak. Geen nieu den gesloten of o: gesprekken te com uitvoerige, openhe lijke bespreking vs interesseeren. MET DRESSOIR BUFFET Wegens overplaatsing naar Indië ter overname fijn salon-ameublement, bestaan de uit: 2 zware veerende clubfauteuils en 4 eiken stoelen met velours d’Utrecht be kleed, daarbij eiken dressoir buffet, zware eiken tafel, mooi exïninster vloerkleed, eiken theevitrine, 12 pers, japansch, thee servies en zijde salonhangla/mp, alles teza men 185.gekost 450.Ook gedeel telijk. Tevens Huiskamer-ameublement, be staande uit: 2 fauteuils en 4 stoelen, daar bij groot eiken buffet eh zware tafel, alles tezamen 95.Chique' chesterfield salon- std met tafeltje 150.—, gekost 450.—. Q. A. dr&soir buffet met bovenkasten 75.Salonvloeikleed 27.50. 2-pers. eiken slaapkamer 165.—gekost 350—, 2 fauteuils en 4 stoelefc 35.eiken Buf fet 60.2 clubfauteuils en 4 stoelen mét tafel, 95.—SalongraaÉ>phoon 55.ge- kost IJL—Alles slMhts 4 maanden ge bruikt. Te zien: Zaterdag, Zondag en ver- dere dspen den geheelen dag. Ook 's avonds. CONRADKADE elf (11), den Haag. 1471 84 Wit merk Blauw ‘idRood 106) Hij was een met geestig uiter wen. een' grot donkere oogen. v was ui ged oofd d spannen studio e zaamheid. H’j had meer c len ver gereisd c h'en beaoeken. uurs in de sjiekc nuten qonsulanie ziedaar al den t: schouwing van 't toen hij zich vei kamer, waar dat plaats gevonden, voorschijn uit de terms op de gaan lei’ geneesheer st Hij ’t zien van ge vrouw in dot aan P. MOLENAAR Co., Wbstzaan. Goederen worden dagelijks aangenomen GOUWE 184.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 5