Si lig;*: RU-ïi s Ier I i en .1’ richting NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE, ITOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enx «to. 16271 Maandag 4 October I92B 65" Jaargang MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEU WIJK, SCHOONHOVEN, Dit blad verschijnt dagelijks behaive op Zon- en feestdagen FEUILLETON. Gouda iswagens v»n 4, Tel. 373, ijkheid keus vgn het I rene. Wanneer I t of in niet vol I s er PLOSaiMG I enaar’s Kinder- I de verpakking I ten, enz. ent L behandeling, SRVAART. *- DOOR GOUD VERBLIND. t «■WW*. 1’1 a den ip. ant- Men heeft evenmin recht iemand te kwetsen met de tong als met het zwaard. |zie- bhe- 9406 M I SUCCES I Co., Westzaan. I van de buiten*- -Brittannië 60UDSCHE (01HAM. De tocht is volbradijl zonder opont houd teu gevolge van reparatie aan het vliegtuig of detect Mn den motor. Het totaal aantal vlieguren bedraagt 321. De Britsdhe draadlooze dienst meldt, dat bij het door Reuter vermelde advies der mijnwerkersvereeniging van Derbyshiré om de regeringsvoorstellen aan te nemen, het voorbehoud is gemaakt, dat er eenige wyaiging tal worden gebracht ten aanzien der onderwerpen, die aan het nationale tri bunaal zullen worden voorgelegd. Frank Hall, de secretaris der vereeni- ging, zette uiteen, dat de vereen i ging be sefte, dat het plan der regeering het eeni* ge was dat thans voor de mijnwerkers open stond. Als wij het verwerpen, aldus de secretaris, dan zullen we weer bij de voorstellen der eigenaars terecht komen zonder recht van beroep op eenig tribu naal. Het bestuur der mijnwerkersvereeniging van Nottinghamshire heeft besloten ah® mijnwerkers in het graafschap te advisee- ren de regeeringsvoorstellen aan te ne men. lade een portefeuille met 2300 fr. ont vreemd. Toen de winkelierster den diefstal ontdekte, was het al te laat. 's Avonds kreeg de politie bericht» dat Rème een kamer besproken had in hotel Continental bij het station. Toen hij daar tegen middernacht terugkeerde vond hij boven, op het oogenblik, dat hij uit de lift stapte, vier recheriheurs gereed staan om hem te arresteeren. By het verhoor den volgenden dag hield Rème eerst vol luitenant De Griüon te hee- ten, maar Liautaud, een ambten/ recherche, die met hem te Anne had, herkende hem en ten slotte de gezochte te zijn. „Ja, zei luL maar voor niet langer dan een d vjjf. Dat wilt u zeker wel in verhaal opnemen?” Een vreeselük spoorwegongeluk. Zaterdagmorgen is een vreeselijk onge luk gebeurd op den spoorweg Lagny-- Parijs. Toen de trein van 9 uur 15 uit de richting Chalons sur Mame aan de gare de l’Est aankwam, bemerkte men voor op de locomotief bloedende overblijfselen van een mensch. Een ondersoek leidde tot een bui tengewoon vreeselyke ontdekking. Aan de schakels van de veribinding tusschen eer sten en tweeden wagon vond men een hand met een stuk arm aan den elleboog afge rukt. Later bleek, dat de 34-jarige apoor- wegwerker Luciën Cendrillon, bij een on derzoek der lijn door den trein van Cha- lons-sur-Marne was aangereden en dat ’t zijn overblijfselen waren die op de locomo tief werden gevonden. VEREENIGDE STATEN. Het Teapot Dome schandaal. De regeering der V. S. heeft gelijk gekre gen van de rechterlijke macht wat betreft haar optreden inzake het Teapot Dome schandaal. Aan een juridischen strijd van drie jaar is hierdoor een eind gemaakt, een strijd die ten doel had de schuldigen aan een ge ruchtmakende petroleumsamenspanning, die een vlek wierp op het bewind van president Harding, te vervolgen. Het hof van beroep van Saint Louis heeft thans beslist dat loo- wel de pacht als het contract van het pe- troleumterrein van Teapot Dome door frau de zjjn verkregen, en dat bedde dienen te worden geannuleerd. Bij deze verpletteren de beschuldiging zijn betrokken Albert Fall die onder Harding minister van binnen- landsche zaken was, de petroleummagnaat Harry Sinclair en vermoedelijk ook kolonel Zevely, zijn raadsman en de eigenaar van het renpaard Zev tegen hetwelk Papyrus het moest afleggen. In de beslissing wondt (zoo meldt de New Yorksche correspondent van de „Daily News") gezegd, dat nu voor aanstaande petroleummagnaten naar Ca nada, Afrika en Mexico zijn gevlucht om geen getuigenis te behoeven af te leggen, het hof zijn eigen conclusies moet trekken. BUITENLANDSCH NIEUWS, IH.’ITScfci.AND, De zoon van den kroonprins. Zijn deelneming aan de rijksweer- manoeuvres. Naar men weet heeft het ryksweermi- nister ie met alle beslistheid het beridht te4 gengeaproken, dat de zoon van den kroon prins aan de manoeuvr^ van de rijksweer te Mensingen zou haiben deelgenomen. „Berl. Tag.” en „Voss. Ztg." publiceerert thans op grond van ter plaatse ingewonnen informaties nadere bij'zonderheden omtrent het verblijf van prins Wilhelm in het ma- noeuvresgabied. Het Berljjnsche blad houdt pertinent vol, dat de prins wel degelijk ac tief aan de manoeuvres en aan den inter nen dienst van h?t infanterieregiment No. 9 uit Potsdam heeft deelgenomen. Gewoon lijk droeg hij de uniform van het oude Ie-» ger, maar herhaaldelijk verscheen hij ook in rijksweer-uniform. Algemeen gold hij als gast van de rijksweer. Ook aan de voor manschappen en officieren van de troepeq georganiseerde sportfeesten heeft prins Wilhelm deelgenomen. Hij heeft onder meer «le 3000 meter meegeloopen. Toen de rijks weer naar Potsdam terugkeerdc, heeft ook prins Wilhelm Mensingen verlaten. Als ty-j peurende bijzonderheid vermeldt het Ber« lynsche blad nog, dat het openbare concert van de ryksweerkapel een uur werd uitge steld omdat de prins nog niet aanwezig was. Eerst toen hij verscheen kon er wor den begonnen. Ï18J0 fr In Keulen sprak Zaterdag minister Stre semann op den partijdag der Duitsche Volkspartij, over het doel der Duitsohe po litiek. In Locarno en Genève is, zoo zei hij, voor ons de grondslag gelegd, welke een zuivering van de tusschen Duitschland en zjjn vroegere tegenstanders bestaande con flicten mogelijk maakt. De DuitschFransche verzoening is en blijft de kern van elke Europeesche paci- I ficatie. Ik geloof in den eerlijken wil van Briand, met wien ik reeds jaren lang door I Chamberlain aan het woord. De toenadeiingsactie van Duitschltmd. Het geschil in de mijnindustrie, ondevhandelingen over belangrijke kwes ties en door persoonlijke besprekingen bij conferenties verbonden ben. Het eenvoudige schenken van vertrou- wen zonder «akelijken ondergrond, i8 dwaasheid in elke politiek. Maar het is ook absoluut verkeerd te meenen, dat de poli tiek alleen door wantrouwen bepaald kan worden. Stresemann wees er op, dat de economie baanbreekster op den weg der toenadering is en door groote internationale organisa ties de economische anomalieën van het vredesverdrag ter zjjde schuift. Het kan echter nooit de bedoeling der economische leiders zijn om een aaneensluiting van en kele landen in industriekwesties te bewer ken met het doel andere landen dood te concurreeren. Het is de eigen wil van En geland geweest om geen partij te zijn. .Stresemann ging dan voort: Het is echt ter een smartelijke wanklank in de politiek der toenadering en .welke ik daarom bij zonder betreur, dat een persoon met hooge verantwoordelijke positie der tegenpartij in het openbaar wederom de oude bewe ring, dat de centrale mogendheden alleen schuld aan den oorlog zijn, herhaald heeft. De voorlichting der volken is te ver ge vorderd, dan dat dergelijke beweringen nu nog gewaagd kunnen worden. Wij behoe ven te minder bevreesd te zijn, nu op het kerkhof van Arlington de groote staats man, die het grootste en machtigste volk der aarde leidt, onlangs over deze kwestie gezegd heeft, dat niemand, die de feiten onderzoekt, er aan kan twijfelen, dat het de ’econoniische toestanden van Europa wa ren, welke tot het wereldconflict leidden. ren lang olijven leven, misbciuen wel toi hoogen ouderdom, ein altijd in dien toestand waarin hij zien nu bevindt zonder geheugen gedurig deaselfdü woorden herhalend, zonder zeil te we- *en diat hij 't doet, en somtijds zelfs zx)uuer de meest bekende personen tq herkennen. Zal hij altijd zoo blijven? ..Altijd is een lang woord, Lady i’erriam', antwoordde de dokter mis schien herstelt hij wel eenigszins. Laat ons er maar 't beste van hopen. De geneesmiddelen, die ik heb voorge- schreven zullen wellicht een beteren invloed uitoefenen op het benevfcldo brein, dat ik zelfs durf veronderstel len. Wij zijn in handen der V< nighead. Ik wil u echter niet len dat Sir Arthur ..Aubrey fluisterde dokter son. ,.Ik kan niet ontveinzen dat Sir Au brey's hersenen een zwaren schok/heb- ben ondergaan, en ik koester weinig hoop op zijn volkomen herstel. geest moge in zeker opzicht zijn even wicht herkrijgen, maar ik vrees dat er altijd zekere bejieveldheid. zelfs zeke re kindschheid van bevatting zal over blijven, waarop wij ons moeten voor bereid houden. Ik heb mijn collega hier beloofd binnen een maand (erua te komen, als wanneer ik in staat zal zijn met meer zekerheid te spreken. Intuspchen komt alles aan op de be. handeling. En hoereer ’t u ook ver* waarvan ue uoousche stilte die er m heerschie den vreemden geiiieesheef zo<ls onaauigmaum liad aangedaan, keek dokter Grow verbaasd op. ..Is er eenige hoop? vroeg Sylvia me. belangstelling. De dokter antwoordde ontwijkend, op dien bedaarden, kalmen toon, die zoo weing zegt aan ’t angstig luiste rende oor. ..Ik koester wel eenige hoop dat het leven van uw vader Echtgenoot' fluisterde de Monk. kiiMptansehe dokter den ander in het oor. Dokter Crow keek nog meer ver baasd, maar vervolgde onbevangen ..dat het leven van uwen echtgenoot nog verscheidene jarttfi kan verlengd worden.” Maar zal ni.t weer herstellen?” Welzeker, lieve mevrouw. er be. staat volstrekt geen reden waarom zijn lichamelijke gezondheid, onder zorg vuldige verpleging, niet zou verbete ren.’ antwoordde dokter Crow. ..En zal hij weer zijn geestvermo gens terugkrijgen?” vroeg Sylvia met toenemende gejaagdheid. ..Zal hij weer worden zooals hij in 't begin van den winter, zooals hij zelfs gisteren nog was ..Helaas, mevrouw, daar vrees ik voor”, hernam dokter Crow op een toon van diepe verslagenheid. ,.Wat”. riep Sylvia ..Zai hij nog jai Het nieuwe reuzen-luchtschip. Groote geheimhouding bij de constructie. Het nieuwe Engelsche luchtschip „R. 101”, dat voor den in te richten luchtvaart dienst EngelandIndië-^-Australië wordt gebouwd, wordt in het Cardington-aero- droom geconstueerd, dat onder voortduren de bewaking is gesteld. Het luchtsdhip wordt 720 voet lang. Niemand wordt btf de hangars, waarin het opgetrokken wordt, toegelaten. Elk van de 300 leden van het personeel heeft een eed afgelegd, geheimhouding te betrachten. Meer dan 100 leden van het personeel zyn vrouwen. Er zijn groepen werklieden) die zich strikt bezighouden met de veJf vaatdiging van onderdeel en, en niet meer dan een half doay'n menischen weten iets bepaalds af omtrent de volledige plannen voor het luchtschip, dat, naar men hoopt, dc Britsche suprematie in de lucht zal her stellen. Het grootste deel van het bovengeraaan- te is voltooid. Al de metalen deelen wonden door fabrikanten van buiten geleverd, doch slechts in kleine porties. Het eigenlijke in elkaar zetten van het luchtschip gebeurt in do loods te Cardington. De godsdienstonlusten. De noodtoestand afgekondigd in Bengalen. Uit Calcutta wordt aan de Daily Tele graph” geseind, dat de gouverneur van Bengalen in verband met het gevaar voor de publieke orde en de veiligheid, in het gebied van Calcutta den noodtoestand heeft afgekondigd. De redetn voor deze afkondi ging is de vrees voor nieuwe godsdiens’- onlusten in verband met den terugkeer te Calcutta van een aantal oproerige perso nen en het feit, dat het in de voorsteden van Calcutta nog steeds roerig is. FRANKRIJK; Georges Rème gepakt. Georges Rème, de beruchte Fransche die: en oplichter, die zyn landgenooten pleegt te vei maken met zyn gewaagde ontsnap pingen aan de politie, die hem voortdurend op de hielen zit, is Donderdag te Lyon in de val geloopen. Hij had eenige dagen met een vriendinnetje te Aix les Bains ge logeerd onder den naam en in uniform van luitenant Grillon van het koloniale leger. Donderdagochtend belde de politie van Aix les Bains Lyon op met de mededeeling, dat Rème, in uniform, per taxi naar Lyon was vertrokken. Te Lyon was de schavuit al dadelijk aar den slag gegaan. In een winkel had hij een bestelling likeuren opgegeven, die, naar hij zeide, door zijn oppasser .gehaald en be taald zou worden, en ondertusschen uit de Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Mias E. BRAD DON. untueii moge, waarue mevrouw, ue geest vermogens van uAven echtgenoot gekrenkt te zien, zoo moge de gedach te diat gij hem in t leven hebt behou den u tot troost zijn. Hij had u even- goed kunnen ontvallen, en bedenk eens hoeveel erger dat zou zijn geweest. S/lvia zweeg. Dokter Crow drukte haar vriendelijk de hand, en verdween door den deftigen Monkhamptonschen dokter vergezeld. ..Welk een lief mooi vrouwtje, sprak de geneesheer terwijl zij me( zochten tred de breede eikenhouten trap zonder looper afgingen. ..En wat is ze nog jong ze kan nauwelijks twintig zijn, dunkt me. Juist, ze is ook geloof ik nog geen twintig”, was het antwoord. Ze schijnt zeer gehecht aan oudgp heer. ^Bat mag ze dan ook wel antwoordde de huisdokter, die evenals a>'le bewoners van het graafschap. Sir Aubrey’s EWelijk hoogelijk afkeurde. ..Ze wak niets uneer dan de dochter van een dorpsonderwijzer. ..Maar’', voegde hij er bb zich de verplicht’ng jegens zijn patroon herinnerende. ..is geloof wel dat ze een heel beminne lijke vrouw is, en' zooals gij zegt, zeer aan Sir Aubrey gehecht.” ..Een aangename verschijning”, her nam dokter Crow ..dank u, mijnheer gij zijt wel vriéndelijk liet hij er be leefd op volgen, in antwoord op de ENGELAND. Een dubbel spoony jon geluk. Geen slachtoffers. Tien I Londensdhe stations van de spoor lijn tusschen Fenchurch Street en South end moesten Vrijdagmorgen gesloten wonden doordat er op die lÜn> °P een Engelsche myl afstands van elkaar, twee locomotieven ontspoorden van treinen, die menschen naar hun werk in de City brachten. Het eerste ongeluk gebeurde met den trein uit Pitsea, zoodat de passagiers, eèn duizend tal, maar moesten zien hoe zy op een an-* dere wijze de City bereikten, waanby dd groote concurrentie van den spoorwagen, de bus uitkomst bracht. De aankomst van AJlan Cobham. Te Lon/icn aangekomen. Allan Cobham is rijdagmiddug ou der buitengewoon «uhousiasme op oa Theems voor het parlementsgebouw ge- daald, na een vlucht van 28.000 mij-* len. Langs de rivier hadden zich dui zenden opgesteldy die den vlieger toe juichten, toen hij laag over het water vloog. Cobham werd ontvangen door Ku voorzitter van het Lagerhuis en uen minister voor Luchtvaart, Sir Samuel Hoare, benevens vele andlere autoriteit ten De koning zond een telegram met I gelukwensch. ikar van de ecjr gediend i gaf hij toe Jrhebt me, 4ag otf vier, ‘uw proces- ueljes totgevouwen banknoot, die doo ier Stimipeon hem op kieadhe wijze in uc hand had weten te werken de gele koets, die dokter Crow aan het HedinghamBche station hadi afge wacht, bracht hem ook weer daarheen terug. Nauwelijks was die deftige equi page met haar wereldberoemden last vertrokken, toen een eenvoudiger tij tuig de breede oprijlaan van Perriami Place inkwam. Dokter StiDipson was nog aan de deur blijven staan om den grooten ge neesheer te zien vertrekken, en bleef nu om den nieuwen bezoeker af te wachten. t Zal denkelijk de ziekenroppasse- reb zijn zeide hij bij zich zelven. Hij had' zich niet vergist. Eene ten gere vrouw met bleek gelaat stapte uit de koets en zag verlegen in t rond alsof zij iemand zocht tot wien mj zich kon wenden. Daar bespeurde zij mijn heer Stimpson, maar zij aarzelde, daar zij niet wist of hij een bediende of een heer was. en of zij. in dit laatpte geval, hem zou durven atuisipreken. Zij was eenvoudig maar fatsoenlijk gekleed in een grijs linnen japon, een zw arten doek én hoed maar hoe een- zoudig die kleereu ook waren, werden zij met zekere bevallfcfheid gedragen en had de vreemde het voorkomen van eene dame. (Wordt vervol nd). ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaa. 2.26, per weak 17 cent, mei Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 3.15, ihet Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 4840(1 106) - Hij was een stevig gebouwd man mee geestig uiterlijk, zware wenkbrauw wen. een' groot breed gelaat en donkere oogen. waarvan de glans niet was uiigedoofd door jaren van inge spannen studio en onvermoeide werk zaamheid. H’j had meer dan twee honderd mij len ver gereisd om Sir Aubrey te ko- n‘cn beaoeken. maar een kwartier uurs in de ziekenkamer, en tien mi nuten qonsula'iie iret dokter Stimpson, ziedaar al den tijcF dien hij aan de schouwing van t geval wijdde. Doch toen hij zich verwijderde uit de kleed kamer. waar dat korte onderhoud had plaats gevonden, trad Lady Perriam te voorschijn uit de schemerachtige duis ternis op de gang en hield den groo- geneesheer staande. Bij ’t zien van zulk een mooie jon ge vrouw in dat sombere oude huis De Britsche minister van Buitenlandsohi1 Zaken, sir Austen Ohamberlain, die te Lon den is teruggekeerd, verklaarde, dat de ont moeting te Livorno met Mussolini in dl* eerste plaats een bijeenkomst was vati vrienden, en eerst in de tweede plaats een ontmoeting van ministers van Buitenland sche zaken. Het is volkomen onjuist, zoo zeide hij. dat tot deze bespreking besloten zou zijti als tegenwicht tegen de bety>ieking tusr achen Briand en Stresemann te Thairg. Wanneer men veronderstelt, dat ik of Mu^ solini de geringste jalousie of achterdocht met betrekking tot dat onderhoud zou kun nen voelen, dan bewyst men daarmede, geen juist begrip te hebben 5 landsche politiek van Groot-Brittannië eb Italië. Chamberlain verklaarde, zeer verheug» te zijn geweest, toen hij vóór zyn vertrek uit Genève vernam, dat de bespreking te Thoiry zou plaats hebben. Thoiry, alduj Chamberlain, beschouw ik als een n’euiwfc stap in de ridhting van het -horstel v:,b Europa en als het heugelykste resultaaj van het verdrag van Locarno en vaa Duitschlands toetreding tot den Volken bond. Met Mussolini besprak ik de vraagstuk*- ken, welke Italië en Groot-Brittan'ë be*- treffen, alsmede de kwesties van -wijder! Epropeesche strekking. Het verraste mij niet, doch verheugde my zeer, te bevinden, dat op de hoofdpunt ten onze inzichten grootelijks net elkaar overeenstemmen. De politiek van beide landen i8 gericht op de handhaving van den v?ede en de ont wikkeling van den handel, welke zoo noodt zakelijk zijn voor het eceonomisch herstd det wereld. Te'Pary’s terug, had ik, zoo ping Ctymt berlain voort, een bijzonder vriendschap^ pelijk onderhoud met Briand, met wien ik de bijeenkomsten van Livorno en Thojrf besprak. Geen nieuwe overeenkomsten weiy den gesloten of ontworpen. Wat in beide gesprekken te constateeren viel, was eep uitvoerige, openhartige en vriendschappe» lijke bespreking van de Tcwesties, die al lep interesseeren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentita i»-ket Zaterdagnummer 20 byslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prfjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededcelingen bjj contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren. Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór, de plaatsing het Bureau zijn .ngekotnen, teneinde van opname verzekerd te zjjn.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1