:hDat «erWfeg geworden voor de genezinf !ze verzachtende vloeiiiot, ijk voor de teerste huid, lug. Lijdt ga aan huid- puisten, dauwworm, rooe m vorm ook, dit middel et heeft altyd geholpen. f. t.iö. D D.D. r— .25 ïnó IRHEID amsvormen door D. Fr. 2RSCHE KRACHTl’IL- Vonderbare Bustes. Ook en zwakken. Bekroond es en eere-diploma’s. Jn pond toeneming. Gega- jk. Door Artsen aanbe- Vele dankbetuigingen, n 100 stuks 3.50, 200 3 thuis onder rembours n postwissel. dagen te spijsverte- lusteloosheid x>r ’t gebruik NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD V^OR GOUDA EN OMSTREKEN Dinsdag 5 October 1926 gó, 16272 65^Jaargang Pit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- FEUILLETON. MOERCAPELLE, ens. DOOR GOUD VEKBL1ND. en Feestdagen s Pillen - jjt ge binnen e maar eens, dng. Overal congres te Weenen, behoorende staten economisch tot elkaar te brengen, zoodat zij b.v. een tolunie vormen. De scherpe critiek, die tot dusver op de uit sluiting van Engeland en Rusland is ge oefend, heeft de ontwerpers van de Pan- ‘idee ertoe gebracht voor het Weensche congres nog de volgende verklaringen te pub' iceeren: kieken BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, EIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, than bijslag inistratie Telef. Interc. 82: A niets op Rus- aan- LE ROTTERDAM tKhappii**' million woorden n eom vin 107 *eft winstaandeel zieken bijgewoond, vrouw en (Wordt rervoUrd). r kwartaa. 2.26, i 22 cent, overal waai IOO 80 5 61 de in ms nsdoos Een veel bewogea loven. Roman uit het EngeLsch van Miss E. BAADDEN. ■Wafih IEREN van Zeestr. 21, Den Haag. JIUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De Berlijnsche juweelenroof. Een schandaal op het station, van aan- uit per kwartaa. 2.26, per week 17 cent, mer Zondagsblad week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, artaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. d=ge’"ks aangenomen uan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA den boekhandel en de postkantoren. .clliljs geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82: .-kfflng 48400. Treek u niet aan, wat ieder secht, Maar doet, dat billyck is en recht. ,,Een zeer gunstig en beschaafd voor komen”, dacht mijnheer Stimpson, ter- bylvia was tob eene hoogste geste gen, waiarto». men niet zonder ©enige voorafgaande plichtplegingen kon ge naken. Mijnheer Stimpson reed weg in zijn oudierwetsche chais, en juffr. Carter bleef in de gang wachten totdat de be diende met Lady Perriam’s orders zou terugkeeren. Er kwam eene eenvoudig gekleede dienstmeid naar beneden, tegelijkertijd van de lerusch verpakt ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.90, per Franco per post per kwi Abonnementen worden dagelijks bij onze agenten en loopers, Onze bureaux zijn dagelyi Redactie Telef. 83. Postrekf mer in "ijl zijn opmerkzaam oog iedere klei ne bijzonderheid opnam'. Hij trad vooruit toen de koetsier den kleinen reiskoffer der vreemde opnam, en redde haar uit liaar klaarblijkelijk^ aankomst van den treijï hadden zich vele fotografen op het perrön op gesteld. Bo vendien verzamelde zich op straat een groote massa volk, v.n.k uit de misdadi- gerswereld. Niettegenstaande het regende 'bleef men geduldig wachten. Zoowel op het station als daar buiten moest de politie herhaaldelijk' met den gummistok ruim baan maken. Bjj het binnenstoomen van den trein brak de menigte door het politie- kordon heen en rende onder joelen en schreeuwen naar de coupé, waarin zich SjAnch met zijn bewakers bevond Het gedrang was zoo sterk en het ge schreeuw van de massa zoo oorverdoovend, dat het hulpgeroep van de onder de voet geloopen vrouwen bijna niet gehoord werd. Het schandaal ibereikte zijn hoogtepunt, toen de misdadiger te midden van de agen ten, uit den trein kwam. Hij droeg kete nen om den hals, die door twee bewakers werden vastgehouden. Slechts met moeite kon het transport zicih eèp weg banen door de menschenmassa. Voortdurend trachtte Spruch zich om te draüen en zjjn joelen de vrienden toe te knaken. Op straat moeiten de agenten met gewel’d ruimte maken om de wachtende gevangenisauto te kunnen bereiken, terwijl van alle kanten 1 kieken werden genomen. Het Hlbld. meldt nog dat de verloofds van Charlotte Spruch (de zuster van den juweelendief van de ^Tauentzienstrasse) eveneens in hechtenis is genomen. De Ber lijnsche politie verdenktJhem, niet te heb ben verhipderd, dat zijn meisje de juwee- len, die ze van haar broer had gekregen, voor zichzelf hield, in plaats van ze aan de politie ter hand te stéllen. Meti neemt integendeel aan, dat hy haar by <het ver borgen daarvan behulzaam is geweest. ENGELAND. Generaal Hertzog in Londen. Generaal Hertzog, de eerste-minister van Zuid Afrika, is vergezeld van den minster jvan financiën Havenga, het hoofd van den Zuid-Afrikaanschen douanedienst, en Wil liam Heny Hoy den hoofd-directeur van de £uid-Afrikaansche spoorwegen fen havens, in Londen aangekomen voor de bijwoning van de Rijksconferentie. Een vreeselijk vliegongeluk. Zaterdag is te Kent een Blériot van een der Fransche luchtvaart-vereenigingen in brand geraakt en te pletter gevallen, waar bij 7 mensehenlevens verloren gingen< •Dit vreeselijk ongeluk heeft de openbare meening zeer in beroering gebracht. In het ■belang van veilige vluchten dringen de bladen er sterk op aan, dat een uitvoerig onderzoek zal worden ingesteld, en of schoon de dood van alle inzittenden het iwelliohl onmogelijk maakt, de juiste oor zaak van het ongeval te ontdekken, hoopt men toch, dat het onderzoek zal leiden tot uitvindingen, waardoor het gevaar van ont branding in de lucht wordt opgeheven. Geen noodlottig ongeval, door zulk eene eerste werkmeid en kamermeisje Lady ^erriam. dlaar Sylvia zich weelde niet kon veroorloven van eene dienstbode voor haar uitsluitenden dienst. „Mylady wil u spreken’1’, zeide zij., er juffr. Carter volgde haar de don kere trap op, en een lange gang door naar Lady Perrianv's kleedkamer. Het houtvuur en de brandende kaar sen gaven aan het vertrek met donder houten beschot een bijkans vriendelijk aanzien. Lady Perrialm zat voor het vuur in haar glinsterend grijs zijden kleed, terwijl het glanzige bruine haar een kroon vormde boven het bW'p gelaat. Het was eene schilderij, die juffr. Carter eene rilling door de >e- den joeg. De kamer scheen een ver blijf van weelde en pracht voor de oogen. die reeds jaren lang gewoon Wren op armoedige en versleten voor werpen te staren. Wat beteekent Pan-Europa? Daarover licht paragraaf 3 van het Pan-Europa-pro- gramma in. waarin te kennen wordt gege ven, dat het doel der beweging is: de aan eensluiting van alle Europeesche staten, die zulks willen en kunnen, tot een politiek- economischen statenbond, gegrondvest op het beginsel van gelijke rechten en vrede. Deze statenbond zal alle Europeesche sta ten omvatten met uitzondering van land en Engeland. (1.) Pan-Amerika, welks politieke eensluiting reeds het verst gevorderd is. (2.) Het te vormen Pan-Europa. (3.) Engeland met zijn dominions en pro tectoraten. 4.) Pan-Azië, waartoe wegens geo-poli- tieke redenen ook Rusland behoort. Het verste doel der Pan-Europeesche unie is een statenbond met gemeenschap pelijke bondsregeering, maar het eerste streven is erop gericht de tot Pan-Europa Alfons ontwooiflde het agentschap Fabra om 4 uur gistermiddag dat van een derge- lijken aanslag niets bekend was* Eenige oogeniblikken te voren had het agentschap nog een telefonisch onderhoud gehad met zjjn correspondent te San Sebastian, waar de koning verblijf houdt. De correspondent had Naar de Berlijnsche correspondent fie „N. Fr. Presse” meldt, is het by komst van den juweeJendief Spruch Breslau te Berljjn tot een waar schandaal gekomen. Reeds lang vóór het uur van verlegenheid. «•Gij zijt zeker de verpleegster, die Uidy Perri am heeft laten ontbieden? zeide hij. mijnheer. Zou ik Lady Perriam uieikJt van i.auy ler- De Britsche delegatie heeft meegedeeld, daf zy zou komen, mar Rusland zal schitte ren door afwezigheid. Naar uit Berljjn aan de Köln. Ztg. wordt gemeld, heeft dikwijls een punt vaji discus sie uitgemaakt de verhouding tusschen ■pan-Europa en den Volkenbond. De oplos sing van deze kwestie wordtdyigeveer in dezen geest gedacht, dat paft-Europa om Europa géborén LA en dft tijdstip'later als' 7Óo "le zêggén een kleine, zuiver-Eurdpee- sche Volkenbond zal zijn en dat dan de Volkenbond de daarbovenstaande „konti- nental gegliederte Dachgesellschaft” zal zijn, natuurlijk op voorwaarde, dat dan ook de overige fontinenten dus Amerika, Azië en het Britsche rijk reeds contien- tale organisaties zullen hébben gevormd. Men ziet dus, dat vérstrekkende doelein den worden nagejaagd en dat groot idealis me eraan ten grondslag ligt. Principieel wijst de pan-Europeesche unie elke agressie ve houding tegenover andere staten en sta- tengroepen af. Haar eenig doel is de duur zame verzekering van den Europeeschen vrede en beveiliging van ’t Europeesche economische leven door aaneensluiting der Europeesche volkeren. Afgewacht moet nu worden, wat de resultaten van het congres Ip Weenen zullen zjjn. „Voorzoover de uitzonderingspositie van de British Empire en den bond van raden republieken de opneming dezer beide fede raties of enkele harer deelen in Pan-Euro pa niet veroorlooft, is het doel der pan- Europeesche unie de nauwe samenwerking met deze beide zustercontinenten binnen het kader van een Volkenbond op den grondslag van een West-Oosteljjk Locarno- systeem. De kwestie van het volledig of ge deeltelijk opnemen van Engeland en Rus land in een pan-Euroogesche douanestelsei moet >n overleg worden geregeld, waarbij rekening moet worden gehouden met de samenhangen der wereld-ëconomie en de gemeenschappelijke belangen.” Vandaar dat ook Engeland en Rusland zijn uitgenoodigd afvaardigingen naar het congres te sturen. gratis brochiir». Vll,. banken-» bijzonders gesignaleerd. ZWITSERLAND. In een tunnel gestikt. Het gehede personeel van een goederentrein omgekomen. Tengevolge van den atmosferischen toe stand ondervond de rookverwijdermg uit den Rjckentunnel gistermorgen zooveel moeilijkheden, dat het uit negen man be staande personeel van een goederentren ia gestikt. De trein bleef middeh in den tun nel staan en de, reddingspogingen van het dichtsbijzijnde station uit moesten worden opgegeven, omdat de personen, die hulp wilden verleenen, ofschoon zy van zuurstof apparaten waren voorzien, kans liepen eveneens te worden vergiftigd. ITALlë. Een nieuwe misdaad der fascisten? De Romeinsche correspondent van „l’Oeuvre” meldt, dat de voorzitter van een bekende katholieke vereeniging te Mantua, Anselmo Cessi, terwijl hy de vorige week Zondags des avonds met vrouw en kinde ren wandelde, in een hinderlaag is geval len en door drie onbekenden is vermoord. Uit Lugano wordt nog aan de „Daily He rald” gemeld, dat dez* moord te beschou- wen is als een uitvloeisel van 'den strijd tusschen de fascisten en de katholieke or ganisaties te Mantua, welke reeds geleid heeft tot een inmenging van het Vaticaan. Cessi was voorzitter van de afdeeling Mantua van den katholieken onderwijzers bond en een der leiders van de; katholieke partij te Mantua. De inbraak in het Duitsche gezantschap te Rome. In het beginman Maart 1923 werd, in het Duitsche gezantschap te Rome een inbraak gepleegd. Bij het betrappen der daders werd de gezantschapssecretaris gewond. 'Destijds heette het, dat de. inbraak als een politiek misdrijf moest worden beschouwd en dat het de bedoeling zou geweest zijn de toenadering tusschen Duitschland en Italië tegen te werken door het wegnemen van compromitteerende stukken uit het gezantschap. Ruim drie en een half jaar na het ge beurde komt thans een Italiaansche per soonlijkheid, die door haar positie buiten gewoon goed in staat is, de maatregelen der fascistische regeering gade te slaan, in de „Vonwarts” vertellen, hoe volgens haar de vork in den steel heeft gezeten. De aan val door Mussolini na den jongsten aanslag op hem op de uitgeweken Italianen ge daan, zou n.l. niet veifoand houden met de zen aanslag, maar met de bovenbedoelde ..Waarlijk ik geloof wel döt we het met elkander eens zeide hij vriéndelijk, naar huis en moest rien te krijgen.” ..Ik zon liever eerst Lady Perriam •Tprd<en',’ mijnheer Stim>pson.’ ..Wel heb ik ooit zulk een pezien Eet gli dan nooit? Welnu gij tuit uwe meesteres zien James laat Ladly Perri ami’s kamermeisje nanr bo ven gaan on» te vragen of haar mees teres te spreken is voor juffrouw Car ter. ais 't belieft mogen, spreken ’.Zoo dadelijk. Maar ik zou vooraf gaarne een paar woorden met n wil len spreken over de behainae1;ng en, zoo meer. Ik ben de huisdokter ,,Zeer goed, mijnheer.’ n.Maar wilt gij misschien eerst iets gebruiken, en een weinig uitrusten kan wel een half uurtje wachten.” Het Pan-Europeesch Gisteren is in de groote concertzaali van de stad Weenen het eerste pan-Eurotaee- sche congres geopend door den vroegören ixmdskanseh'er dr. Seipel, den vooizitter van de Oostenrijksche pan-Europeesche. unie. Dt- Seipel herinnerde aan het woord van den Franschen minister-president Briand, dat allen zich als Europeanen moe ten voelen, dan zullen alle moeilijkheden ovefwoijnen kunnen worden. Het zou een utopie «Ü71» van de Vereenigde Staten van Europa te droomen, indien men van de vol ken Wilde verlangen, «lat zjj om doelmatig heidsoverwegingen zichzelf moeten ver- I loochenen of af zouden moeten zien van vechten, die voor het nationale leven nood- zakelijk zjjn. Hoewel zij verschillende talen spreken, moeten zjj elkaar toch verstaan. Dftzal geschieden, als wij beginnen met el kaar Europeesch te spreken. Het congres moet er toe medewerken om de overtuiging te vestigen, dat geheel Europa in politiek en economisch opzicht georganiseerd moet worden. Na Seipel sprak bondskanselier Ramek, die het congres uit naam van de Oosten rijksche regeering begroette, terwijl de Burgemeester van Weenen het congres na mens de stad*Weenen welkom heete en op de beeekenis van he congres voor den vrede vin Europa wees. Daarna voerden verschil lende buitenlandsche afgevaardigden het woord, o.a. Loebe, de president van den Duitschen rijksdag en de vroegere Russi sche minister-,president Kerenski. Loebe wees ei- op, dat met dit congres het pan- kJTf- FUAril-vA'lnt een historische gebeurtenis voor de verder? politieke ontwikkeling van het werelddeel Europa herdacht zal worden. Pan-Europa richt zich niet tegen Amerika, Azië of den Volkenbond. Met allen moet worden mengewerkt, teneinde het denkbeeld een pan-Europa te verwezenlijken. fieiBSCHE COBRA NT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30 elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: I--5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN./MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer geraduceer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan net Bureau zjjn ingekomen, teneinde ran opname verzekerd te zjjn. oorzaak ontstaan ,is een Britsch vliegtuig 'sinds 1919 overkomen, en sinds datjaar hebben de Britsche transportvliegtuigen meer dan 4% millioen mijlen afgelegd, waarbij slechts 4 passagiers zijn omgeko men. Gedurende de laatste 21 maanden hebben de Britsche Rijksluchtlijnen 21.00^ passagiers vervoerd, zonder een ongeval? waarbij passagiers of bemanning letsel be kwamen. De Fransche luchtvaart-vereeniging heeft in een gisteren avond gepubliceerde verklaring medegedeeld, dat hare machine in Mei onderworpen is geweest aan de hoogst nauwkeurige proefnemingen, die door de internationale luchtvaart-commissie zijn vereischt, terwftl zij bovendien volgens de aanwijzingen vAn het Fransche ministe rie van Luchtvaart talrijke verbeteringen he^ft ingevoerd, om de veiligheid, inzon derheid tegen brand, te verhoogen. Een gashouder in brand. "Zaterdagmorgen vloog te Folkestone grootste gashouder der gasfabriek brand, toen aiheiders bezig waren met het e'ectrisch aghbrengen van nieuwe platen aan den zijkant. De brandweer bleek niet in staat den brand te iblus.schen en bepaal de er zich toe, de platen van den houder koel te houden teneinde uitbreiding van den brand te voorkomen. Na twee uren was alle gevaar geweken doordat de gashouder zoover was leeggeloopen, dat het gasniveau het waterreservoir bereikte, waardoor de vlammen vanzelf doofden. De brandweer lied' n gooiden daarpp het gat dicht, waar- door het gas onsnapte. De bewoners van de omringende huizen hadden de vlucht ge nomen uit vrees voor ontploffing van het gas. De hitte, door den brand ontwikkeld, was zoo intens, dat het omniibusverkeer in de nabijheid der gasfabriek moest worden omgelegd. BELGIë. Inbraak. In de villa van gouverneur Franck- In de villa van den gouverneur der Na tionale Bank, te Wijnegem, thans tydelyk onbewoond, is ingebroken. De inbrfekers hébben voor ongeveer 200.000 frs. aan zil verwerk en juweelen gestolen. Twee verdachten zjjn aangeboden. SPANJE. Onware geruchten. Volgens bericht uit Berljjn hadden de beurs aldaar geruchten over het uitbre ken van een revolutie in Spanje, waarbij koning Alfons vermoord en pripio de Ri vera gevlucht zou izijn een belangrijken val van het Spaansche betaalmiddel ten ge volge. Het officieel Spaansche nieuwsagent schap Fabra spreekt echter alle geruchten omtrent onlusten in Spanje en een aanslag op den koning officieel tegen. Telefonisch ondervraagd over de geruch ten aangaande een moordaanslag op koning u- oen rianii. ,,Ju, dut is voldoende* wat uw zede lijk karakter aangaat maar Lady 1 er- riant s goedkeuring kan kwalijk ais een gelutigBohrifl van geschiktheid worden aangemierkt. Ze hoelft zelve te weinig ondervinding gehad om te weiepi ót gij in staat rijt de van u vereischte plien- ten te vervullen. ,,Als gij mij ongeschikt nuocht be vinden, kunt gij mij immers wegzeil- den mijnheer”, antwoordde de vrouw op oen toon waarin onderdanigheid met groote standvastigheid gepaard ging eene vrouw die, wat er ook mocht gebeuren, in staar was ieder gevaar kalm onder de oogen te zien. „Nat'uiur'lijk”, hernam mijnheer SHimp- son ,,maar ik verkies^-raijn palient niet bloot te stellen aan d'eyillekeur van eene ongeschikte oppasseres. Hebt ge ooit een door een beroerte verlam den patient verpleegd ..Jawel, mijnheer. Ongeveer 6 fnèan- den geleden heb ik een ouden heer ppgepast. die daaraan lijdende was. Dit was do. waarheid. Zelfs de bit tere schooi van tegenspoed' had juf frouw Carford niet tot eene ler<genaar- ster kunnen maken. ,,Dan kan ik immers bij de vrien den van den patient inlichtingen om trent u inwinnen?” Indian Lady Perriam zulks moch'. hoodig achten, mijnheer, wil ik vol 2.50 4.90 0.50 0.50 trans 0.85 iransdoos 0,45 !e 0.201 0.25 a met f in 0.90 le 3.75 I ROTTERDAM 4 MEDAILLES CENTS „weien, mijnneer, ik wil u mei op houden. Ik ben geheel bereid naar uwe aanwijzingen te luisteren. „Welnu, kom dan even hier binnen Mijnheer Stimpson ging haar voor naar d;e eetzatft, alwaar de latei juist gedekt was, ditmaal jslecnts voor twee personen. Sir Aubrey s gewone plaats was ledig. De kaarsen waren reeds opgestoken. en er brandde een helder vuur, en oij dat licht nam de geneesheer het uiter lijk der oppasseres nog eens nauwkeu riger op. «••Waar had hij toch weer een gelaat gezien dat hen» aan 't hare herinner de Hij wist ’t niet. En toch, er was Iets in dat door zorg en kommer ver vallen gelaat dat hem wonderwel be kend was. ..Ik hoop dat gij een vrouw van veel ondervinding in ’t vak rijt”, sprak dokter Stimpson. I ..Ik1 heb veel mijnheer.” ..Zijt gij ooit ziekenverpleegster ge weest in een gasthuis?” „Neen, mijnheer.” „Hebt ge ook getuigschriften „Neen, mijnheer”. „Dat is jammer. Gij komt hier als ’t ware zonder ©enige aanbèveling. de tftak die gij Zult hébben te vervul len is van Zeer veel gewicht.” „Lady Perriam kent mij, mijnheer Ik dacht dat dit voldoende was, wint gaarne <ie noodige aanwijzingen doen antwoordde de vrouw oip waairdigtu toon. Zeer goed hernam' mijnh uer Sujiip- ison, „aan zullen wij t maar met u iprobeeren. Uw voorwonnen boezemt mij vertrouwen in. Gij schijnt betef dagen gekend te hebben. De verpleegster liet deze onopgemerkt voorbijgaan. „En hoe is uw naam? „Carter, mijnheer. Juffrouw Carter ..Zoo. Ik ben mijnheer Stimpson. van Monkhampton, Sir Aubrey’s lijfarts gedurende de laatste twintig jaar. En hu eenige aanwijzingen nopens de ver pleging van den patient.” Mijnheer Stimpson gaf kort en dui delijk zijne bevelen, en was zeer te^- vreden over de vlugheid en bevatte lijkheid. waarmee juffrouw” Carter de- fcp aanwijzingen opnam. ;ir rminnf wol Hint het zullen/worden. „en nu ga ik gij iets te eten elkander

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1