lijkheid Blad.* J ZEN! r I NïEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA ENil(OMSTREKEN fo71»27S Vrijdag 7 EERSTE BLAD. iletten I FEUILLETON. 0 dustrla Maat'1. DEN HAAG Drogisten. BB* Jaargang rzleken SUCCES bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, iaar I ook zonder borg. haastrecht, moordrecht, moercapelle, MÊÏÏwERKERK, OUDERKERK, OÜDEWATER, REÈUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, eni. SIS» DOOR GOUD VERBLIND. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen i-zznlll!g!jZLq 1 I ■I a 5 a 10 B80 160 LOO. met LE ROTTERDAM tachappijm mlllio*’ i wn Ml* «ft wlnttaandwl 11 (Wordt ver voted). ÏLEN NEEMT U U GEVOELT (J KX) 80 5 w de van een zes en van dankbare PEN. maanden tjjd in lexer eeuw, al. behandeling. JSGD, DAT HET IKKELEN KAN iRVING’S GIST- AXIMUM AAN 96 GIST EN EKEND IN DE ■0 15 .0 15 4 uur IB i it ontegenzegge- li I fie, neeralachtighrid. sden, hypochondrie, natb brochure v*° Fr*nk»nstnurt 79> UN 1» t volgende: 5 Minuten Sir Aubrey had nu réeds vier maan den lang in dien hulpeloozen. treuri- gen toeétaind doorgebracht’t was nil midden in den zomer, en het koren schoot welig op in de vruchtbare vel den tusschen Hedingham en Perriam Place, toen er eene gebeurtenis plaats greep, die veri bijdroeg om' Sylvia's de keus van het eborene. Wanneer eekt of in niet vol s, is er OPLOSSING dolenaar’s Kinder- op de verpakking. 9405 58 t Co., Westz»*n. Mm COURANT bijkans veertig jaar hier 'd zei juffr. Spicer, de ik heb me 10 WEG 3. ROTTERDAM. losgemankt en over de raHs gelegd. Daar kort daarop de sneltrein Parijs —Warschau moest passeeren en men in het donker verschil lende verdichte gestalten had zien rondsluipen, ver moedt men, da< er sprake van een aan slag is. Het onderzoek is in vollen gang. i u een }ongej uil rouw op de koslscnooi. „t Schijnt dat ze jou met haar lie ve manieren ook at heeft ingeipahnd antwoordde de huishoudster. „O, neen, ’k mag haar volstrekt niet lijden ze is zoo stil, en ze moet trotfjch zijn ook, anders zou ze ieder een niet op zoo n afstand houden maar beleefd ,,A1 te bek ■MHLAND. Cobham aan groot gevaar ontsnapt. Sir Alan Cobham is gisterochtend te Eogware opgestegeu om naar Manche» ter te vliegen, waar hem een leest- maal zou worden aangeboden. Onder weg kreeg hij echter een defect aan den motor en bij het plaatsje Hinckley was hij gedwongen, een noodlanding te maken. Hierbij vloog hij recht op een open terrein aan, dat echter lot een complex gebouwen van de electri- riteitsvoorziening behoorde, en pa» m de allerlaatste seconde zag hij de dra den van een hoogspanningskabel onder rich, op welke, zooals hem later Heek een spanning van 6000 volt stond. Met een ruk aan het hoogtestuur wist hii, over den kabel heen te komen en even later veilig te landen. Hij is pas tegen 3 uur te Mancheeter aangekomen,5waar men iïitussdien, op zijn telefonisch ver zoek, al met het feestmaal was begon nen. A - De St. PaiihkathedraaL Het voornemen out over de iheems j bij de St. I’aulska died raai een nieuwe brug te bouwen stuit op krachtigen tegenstand vaal den deken van de St, Pauiskathedraal, uit wiens naam Ka nunnik Alexander voor de desbetref fende Koninklijke commissie daartegen bezwaren heeft ingebracht. Hij uitte de vrees, dat ten gevolge van de toe neming van het verkeer over de nieu we brug de trillingen van deó grond menigvuldig» zonden worden en lat men daardoor den staat van verval. macht te verster sen en de toekoms (©gelijkertijd schitterend en bevredi gend: voor hapr eerzucht te maken. De sdhoonste hoop van den baron werd vervuld, nu hij buiten staat was de zoetneid te smaken van die vroeger zoo afgebeden' zegening: zijne jonge vrouw schonk hem een zoon. VrooHjk luidden de klokken van He dingham en Monkhampton op den avohd van de geboorte van het kind' eert, heerlijke Juli-alvond. terwijl het gehee- le landschap en de zee in het verschiet zich in een gouden glans baadden. Edmund Standen hoorde dat klokge lui. terwijl hij zijn iwnidriag-slgaar roökle. en met zijne moeder en Esther in r'en tuin wandelde en was zeer benieuwd wat dit kon hebben te be duiden. ..Waarvoor luiden toch die klok ken vroeg Esther. „De klok van Monkhampton luidt even hard als de orze. Hebben de F.ngelschen ook er gems gevochten en een - overwinning behaald. Edmund ge Weet ik lees zoo weinig couranten.” „Neen. Esje. Eiirrellwnri houdt zich op dft oogenblik loffelijk neutraal. Da‘ feestgelui kond i fff geen overwinning aan. Zeker de een of ander© huwe- 1 i jkspl edhtigheiid ..Ze hebben van morgen al geluid of ’t voor ©en’ bruiloft was. ..antwoord de Esther, die nog steeds haar verba zing over die ongewone klanken met .uil meester worden. De oude tuinman, die dicht in de nabijheid een rozenstruik stond op te biijdeu, nam zijn pet af en sprak de jonge dame des huizes aan. „Vraag excuus, miss, ik heb zooeven dim Baker, den ondertuinman van Per riam Place ontmoet, toen ik van huis ,.wam. en die vertelde me dat Lady 1 ei riant van middag van een zoon is I bevallen. Daarvoor luiden de klokken misschien zoo.” „Zeker. Gilles", antwoordde Esther mei een vluchtig en blik op Edmund. Zijn gelaat, blozend en gebruind' door n-enigen rit op en neer tusschen Dean House en de Bank, en door menige wandeling gedurende den laatsten win ter. verbleekte bij 't hooren noemen van dien maar nl te wel bekenden iH«m. Haar zopn. En een van zijn zoetste lieerlijkpte droomen iti zijn korten Ier tetijd vol liefde en hoon, was de we >1 de die hij zou gevoelen wanneer Syl via’s eerste kind in zijn armen zou worden gelegd een kind van Sylvia en van hem. ..Arme Sir Aubrey”, sprak mevr. Standen, alsof zii de gedachten vin haar zoon op zijn bewolkt voorhoofd Ion lezen. ..Hij zal weinig genot sma ken van de geboorte van ziin zoon.-’ Nog steeds luidden de kloeken vróo- RabberbeNtnting. Em pr«efaMüa<. Te Londen neemt men een proatne nring'miet een soort bestrating, die „terra ootta” heet. Deze bestrating wordt in New Bridgestreet aangobracht over een oppervlakte van ongeveer ze- venhondterd vierkant© mieter en wordt bekostigd door- een firma te Manches ter, die op zich heeft genomen, het bewust© gedeelte van New Bridgestreet voor een bepaalde periode te onder houden. De bestrating bestaat uit vier kante, op een cementen ondergrond rustende houten blokken van terra cotte met twee lagen rubber aan de oppervlakte. De blokken zijn 8J4 in ches lang en breed en 4% inches diep i vuurt, en iedere toon doorsneed Edmund s hart^^üi jiet de vrouwen alleen tussohen^JBWljjpbecMen dren telen, en begaf zich op^Jfcen van die verre, eenzame wandelingen, waarin hij gewoon was zijn troost te zoeken wanneer zijne herinneringen hem soms te zeer pijnigden om ze te kunnen dragen mei een lachend uiteriijk en dien opgewekten, vriendeiijken toon, die hem aoo dierbaar veer rijnei huis genooten maakte. Hij had zijn ver- diiet met mannenmoed gedragen, er kenden de vrouwen die hem liefhadden met dankbaarheid Hij deelde in al haar kleine genoegens, was het toon beeld van een goeden zoon, van een toegeeflijken oom. en van een liefheb.-, benden broodier. Hij alleen, die dé schoen droeg, wist waar hij hem wrong en knelde. Edmund Standen droeg zijn srrart echter zoo heldhaftig, dat zijne vrouwefijke hwsge-nooien stellig aan zijn© genezing geloofden. De strijd was krachtig maar kort geweest, meenden zii en in een enkelen ruk had hij Sylvia Carew uit zijn hart gescheurd Als zij morgen, door Sir Aubrey’s dood weer vrij kwam, zou Edmund haar z&- ker "een Mik meer verwaardigen. Hij kende haar tegoed ow zich opnieuw dopr haar te laten vangen. 110» „Ik heb al tl. in huis gediend, huishoudster, „en ik heb me nooit vooropgezet. Ik groet Sir Aubrey, als Jk pem ergens ontmoet, nog even be leefd en onderdanig als toen ik voor i eerst hier kwam, toen ik nog maar «en aankomend meisje was. Maar daar “eb je nu zoö’n juffr. Carter, die heert beven haar eigen- kamer, die moet be diend worden, die gebruikt haar mid ögmaal aan haar eigen tafel enheeZ leventje alp een prinses.” i’Jk ««loof stellig dat ze ’t beter ge wend gewee8f) juffrouw Spicer her- do eerste werkmeid, ,,dat kar. n nnerken aan haar toon en manie'. nm' a i r haiki«n rijn zoo wit als „jzeeP en tenger als van een adellijke dame en dan heeft ze zoon '1' ^te stem.en ik heb haw sainlt ook gezien nrwies als van K«n veel bewogea l«r«m. ‘mM’ *ii Ml hei |A'k!vLrll Mis» E. BRAbDi'N mijde.ijk rijst^ maar waarop moeilijk een stellig antwoord kan worden ge- geven. De fanatiekste ïnijnwerker.t aio heelemeai niets willen weten van schipperen en elk vergelijk uit den booze achten, maken propaganda voor een werkhervatting op dén jfrondslag van de toestanden voor de Making. M. w zij willen noch met verlenging van den werktijd, noch met loonsver laging. noch met regeling-öö volgens de districten genoegen nemen. Menschen als (‘ook. de secretaris van den mijn- werkersbond, zouden willen, dat zoo wel de trade unions als ,de arbeiders partij er zich voor spanden om van de regeering gedaan te krijgen, dat deze de mijnen overneemt krachtens de wet op de buitengewone bevoegdheden. Wanneer dit zou zijn geschied, zou de regeering de mijnen moeten openstel len en de mijnw erkers gelegenheid bieden aan het werk te gaan op ,de voorwaarden, die golden, voordat het kolenconflict uitbrak. Doch dit zullen wel vrome wenschen blijven nauwe lijks kan worden aangenomen, dat de regeering tot een dergeiijke tegemoet komendheid bereid zou zijn. Inmiddels vindt op steeds uitgebrei- dei schaal hervatting van den arbeid plaats en gisteren bedroeg het aantal werkwilligen reeds ongelveer 200.000 man. Vergeleken bij het geheel© aan tal mijnwerkers is dit cijfer nog niet bijzonder groot, maar niettemin toont het de gestadige en .jp steeds vlugger tempo plaafs vindende afbrokkeling aan van de staking, die tenslotte op deze wijze moet uitloopen op tiaar liquidatie. Maar wanneer zij inderdaad over langer of korter tijd is doodge- bloetl, het conflict daarmee officieel ten einde is en de mijneigenaren zooge naamd de zege hebben bevochten, dan beteekent dit niet, dat daartnee de in- d'ustrieele vrede js bereikt, vooral niet wanneer de patroons van de gelegen heid mochten gebruik maken om hun ondergeschikten op onwaardige wijze te behandelen. Geschiedt dit laatste en wondt er op de loonen beknibbeld derwijze, dat de kolendelv.ers geen be hoorlijke economische basis hebben, den breekt het geschil toch vandaag of morgen opnieuw uit met grooter tel- heid. De overwinning, die de mijn eigenaars hebben behaald, legt dezen dén moreelen plicht óp met- zeer fijnen tact op te treden en zich niet te bui ten te gaan aan een maar al te ver leidHijke politiek van willekeur. Over de rubber loopen voren, die pa rallel gaan met de richting van de straat. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De juweelenroof. Omtrent den juweelendiefstal in de Hat aftraden van Guneraal von Seeckt. Nogmaals het Britsche mynconflict. IwuiRii, atu ooa ue ïijkskanselier het •door dlr. Gessler ingenoaien standpunt i ten volle zal deel en. Met andere woor- den: de rijkspresidem zal hebben te kiezen tusschen het rijkskabinet en ge neraal von Seeckt, Niemand twijfelt er aan ol Hindenburg zal onder deze om- standigheden de ontslagaanvrage van, von Seeckt aanvaarden, hoe moeilijk hem deze beslissing ook moge vallen. Van verschillende zijden werd reeds gemeld, dat er onder de officieren van veje Noord- en Midden-DultsChe garni zoenen plannen bestaan om een actie ten gunste van generaal von Seeckt, die in het geheele officierscorps groote opulariteit geniet, op touw tp zetten Zij zouden er bij rijkspresident Hin denburg op willen aandringen, de ont- slagaanvrage van generaal von Seecki niet te aanvaardien en het liever op een conflict met het rijkskabinet Ie la ten aankopten. Men dient af te wach ten of deze plannen, zoo ze al worden overwogen, ook ten uitvoer zullen wor den gebracht. In parlementaire kringen is men overtuigd, dlat Hindenburg zich door dcifgélijke influisteringen niet zal laten beïnvloeden. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, mer Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsklad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen uan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze burdhux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Dit nummer bestaat uit twee bladen. iKt uiiiedcn vaii| generaal von Seeckt als opperbevelhebber van de rijksweer au van Severing als Pruisisch minister van büMienlandsche zaken wordt in de Parijscbe bladen druk besproken. Sau- j erwein verkondigt in de Matitt de op ^uatiing. dat het aftreden zoowel van von Seeckt als van Severing de Duit- sche regeering van personen bevrijdt, die het haar in de toekomst lastig had den kunnen mók en. Sauerwein herin nert er aan. dat de raad van gezanten de bevoegdheden van von Seeckt, 'ion eigenlijken chef Van het Duitsche le ger. heeft willen 'beperken, daar de iMHtairel commissie van controle in hem een tegenstander vond, die onder den schijn van de grootst© hoffelijk heid steedfe de eischen van de com- nrisslóbestreedSevering en von Seeckt zijn de belichamingen van twee stroo-1 nuingen in Duitschland, die onverzoen lijk tegenover elkaar stonden. Sw5rwein twijfelt er aan, of de ge zondheidsfoeslaml van Severing wel dé Ngehlijke reden voor zijn aftreden ig en gelooft ook niet, dat het deelne- ipen vah den zoon van den kroonprins on de manoeuvres in Wurtemburg do eigenlijke oorzaak voor het aftreden van Von Seeckt is. Men kan aanne men, dat Von Seeckt eenhinderpaal *“?oór de toenaderingspolitiek van Stre- semann is geworden. In ieder geval moet de militaire controle gehandhaafd blijven,daair Frankrijk niet tevreden kan zijn met de wijze, waarop de kwestie van de versterkingen van Ko ningsbergen geregeld is. Ook de in structies voor de rijksweer zijn niet bezield met den geest van Locarno Hel legerbestuur is een staat in den staat. Wat echter ook de redenen voor het altreden mogen zijn, het is zeker, dat Stresempnn bevrijd is van twee personen, die hem onder gegeven om standigheden hel lastig hadden kunnen maken. Thans zal Stresemann grootero vrijheid van handelen voor de voort zetting der onderhandelingefi Frankrijk hebben. Volgens de „Intransigeant” zal a.s. bijeenkomst van den Raad Gezanten zich waarschijnlijk bezig hou den met de quiiestie van de deelne ming van den zoon van den ex-kroon- prlns^an de manoeuvres vaïi de Rijk*-- weer. Volgens berichten uit Berlijn hebben alle te Berlijn aanwezige ministers zich reedfi met den rijksweerminister dr. Gessler solidair verklaard on men ver- ,//ef zwijgefi is het wapen van de wijze. TeC conferentie van d» mijnwerkers gedelegeerden te Londen gistermiddag gehouden werd mfoegedeeld, dal de uilslag der stemming in de mijndistric- ien over de regeeringsvoorstellen was: 737.000 tegen en 42.000 voor de voor stellen. De conferentie nam daarop een re solutie aan. waarin formeel de verwer ping van de regeeringsvooipteillten wordt bevestigd. Voorts werd met meerderheid van stemmen een motie aangenomen, waar in verlangd wordt dat het personeel, dat voor de veiligheid van de mijnen zorgt, aal worden teruggetrokken en dat or een embargo op dé ingevoerde kolen zal worden gelegd, en dat den mijnwerkers gelapt zal worden ’t werk te staken. Een beroep werd gedaan op het con gres dier vakvereenigingen. om een bij drage van de leden te heffen tot steun van de mijnwerkers, terwijl verder artnbevolen wordt een campagne te voeren in de districten, waar de ar beiders het werk hebben hervat De conferentie der gedelegeerden wordt vandaag voortgezet Wat zal er nu gebeuren Het is i weer de traditioneele vraag, die onver- ADVERTENTIEPRU8: Uit Gouda an omstreken (behoorende tot d«n bexorgkxiaff 1—regel» 1.30, «Ike regel meer 0.25. Van buiten Gouda en dan bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer OJO. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van dan prfjs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regel» 2.05, elke regel meer 0.60. Op I de voorpagina 60 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b<j contract tot soar gereduoeer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertontiën kunnen worden ingebonden door tuaschenkomat van soliede Boekhan- I delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekotaen, teneinde ra» opname verzekerd te zijn. l'kuentziehstrasse te Berlijn melden ao avondbladen nog. dut thans ook de laüi<ste voorwerpen, die nog aan den buit ontbraken, terecht zijn gekomen. SpPtich had aan een jongedame, met wie hij korten tijd verloofd' wae, een deel der kleinoodiöh ten geschenke ge geven. De ouders van het meisje von den een en ander echter verdocht eii gelastten het meisje dé juweelen terug te zenden. De overeenkomst van Pruizen met de Hohenzollern. Keert Wilhelm II naar Duitsch- iand terug? Glücieel is thans uit Berlijn de be vestiging gekomen dat hel nieuwe com- promis-ontwerp met liet huis Hoiien- zollern door den Pruisischein minister vaai Financiën en door den gevolmach tigde van den hoófdtak eh de zijtak ken van het huis van Hohenzollern on- defteekend is. Van dé ih beslag genomen bezittin gen verblijven aan den staat de IcTóonkajjteelen met het historische meu bitair on de parken, met inbegrip van de kasteel en Bellevue” en „Babels berg” voorts de kunstwerken in de müsea, de Sehackl-galerij te München, d< kroonattributen, de beschikking over do Holienzollem-bibliotheken, de huis- bibliotheek en hei huisarchief, de the aters met het theaterfondfe, 250.000 morgen landerijen en bosch, bijna alle bouwterreinen te Berlijjn en -Potsdam en ten slotte de kroonfideicommisreaite Van de 17 artikelen die het ont werp bevat, is artikel 7 het belang rijkste het bekend worden daarvan heeft in den Landdag groot opzien ge baard. Het art. luidt als volgt „De staqt houdt levenslang ter be schikking van den geregeerd hebben den koning Willem II, in overeenstem ming met diens wensch, het slot Hom burg auï der Höhe, als woonplaats voor hem en rijn personeel.” Hieruit zou men kunnen opmaken dal de keizer de mogelijkheid vgn een terugkeer naar Duitschland overweegt. Ze» maanden tegen Mevr. Schnabel geëiacht. fegen de weduwe van professor Scbnabel, geboren gravin von Leinin- gen, die. zooals bekend, ©r van be schuldigd wordt na dén dood van haar man een vervaischt testament te heb ben opgesteld, e.schte de officier gevangenisstraf voor den tijd van maanden. Weer een aanslag op een trein. Uit Frankrijk a d Oder wordt ge meld,!, dat gisteravond; een spoorweg- s beambte kort voor het vertrek van den trein uit Frankfort op den spoorweg r een dwarsligger ontdekte, welke was lat is ze. ra", mompelde juffrouw Spicer. „Ze is precies als Lady Per riam men' weet niet recht hoe men ’t met haar heeft.’ ..Weet u,” hernam de meid, „ik heb somtijds al" gedacht dat ze zooveel heett van Lady Perriam in haar trekken, na tuurlijk de leeftijd en zoo meer n aanmerking genomen.” „Nu. dat kan ik niet vinden' her nam juffr. Spitoer. „Ik zie niet veel ge lijkenis tusschen dat leelijke, vervallen schepsel en Lady Perriam.” Martha’s veronderstelling vond geen bijval. Niemand kon eenige gelijkenis zien tusschen déi ziekenverpleegster en hare meesteres.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1