i kheid I lad. u I KEN )ON. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ena No. 18276 Zafepdag 9 October 1926 66»Jaargang OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, h FEUILLETON. I i ja eer eens een nieuw veld voor over- NIEUWERKERK, OUDERKERK, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen >1 I] I DOOK GOUD VERBLIND. OSSING I ICCES I EERSTE BLAD, Socialisme en protectie. I J plaatsing Dit nummer bestaat uit twee bladen. 2526 330 HAGENAAR. Wie klaar wil zien, moet de zon zoeken. Op den achtergrond treedt. Zij zal van ft*. peinzen. wel wer- dat en Een veel bewogen loven. Roman uit het Engeisch van Miss E- BRAD DON. voortbrengselen van de onbeschutte bedrij ven moet onttrekken aan den invloed der' wereldmarkt. Het is langs dezen weg, dat, naar het ons toeschjjnt, ook de Nederland- sche socialisten tenzij zij tot een geheel andene houding ten opzichte van het loon- vraagstuk komen vroeg of laat moeten komen in het protectionistische kamp. Hun streven om goede vrienden te worden met de katholieken, die van huis uit protectio nistisch gezind zijn, zal zulks ongetwijfeld eer bevorderen dan tegengaan. eus van het I i. Wanneer I f in niet vol I ar's Kinder- I verpakking- I 24fB M I Westzaan. I innemen, dat ter verwijdering van de be staande tegenstelling de loonen in de be schutte bedrijven moeten dalen, wordt van de zijde der vakvereenigingen betoogd, dat de loonen in de beschutte bedrijven, en wel inzonderheid die van het gemeentepersoneel, de rekstok moeten vormen, waaraan de loo nen in de andere bedrijven’zich omhoog kun nen trekken. Wil men met dit omhoog trek ken iets van beteekenis bereiken, dan ligt 't echter voor de hand, dat men de prijzen der ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaa. 2.26, per week 17 cent, mer Zondagsblad nr kwartaal 2.90, per week 22 cent, ovpral waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal f 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. G0IJD8CHE COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring; 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheias-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededfeelingen bij contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vfcór de aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. „uu.uiU(g|SDrigwue groot geuiaaat en siertt, hij heeft ais niemand d,e lielbebbenj voor het zwemmen aangewaa^erd en. tai van personen uie in tien toop der jaren door leden der brigade Ziyu ge red. danken net betioud van hun leven voor een groot ueei aan neut, cue ue »iUWh.racht ia geweest voor ue reu- di iigsoef eningen i>e nonaeruen bij de groeve aanwe zigen waren uiep onder aen inaru.» van uit heengaan op even veertigjari gen teeltijd. Liiizenuen zunpn neut Olij ven geueiiKen en ver buiten uen ria«& zat zijn muauc ui eere blijven. door de komst van de sociale revolutie. In de tweede plaats- is eene zekere ver wantschap tusschen het socialistische ide aal en dat der vishandelaren niet te mis kennen. De socialisten verwachten, dat hun stelsel zal brengen eene betere voorziening in de menscheljjke behoeften, inzonderheid ook door eene doelmatige regeling van de wereldproductie, zoodat de- goederen wor den voortgebracht in die landen, waar die voortbrenging met de kleinste productie moeite kan plaats hebben. Zal dit doel wor den bereikt, dan is vrjje handel noodzake- |l#k. Naarmate het socialistische ideaal meer op den achtergrond trad en in verschillen de landen de socialisten deel namen aan de praktische politiek werden de socialisten minder afkeerig van het denkbeeld, door middel van protectie de nationale voortbren ging te bevorderen. Met name in Duitech- land ztfn van socialistische zijde in de laat- 'ste jaren krachtige pleidooien gehouden ten gunste van beschermende rechten. jOver het algemeen echter bleven tot dus verre, op enkele uitzonderingen na, de Ne- fderlandsche socialisten den vrijen handel aanhangen. De vraag is echter, hoe lang zal -, dit nog duren. Het socialistisch ideaal is .meer en meer op den achtergrond gedron gen door het streven, onder het tegenwoor dige régime voor den arbeider betere ar- beisvoorwaarden te bedingen. Naar het ons wil toeschijnen, ligt er jn de wijze, waarop ‘in deze richting wordt gewerkt, eene ten- denz, die haast onvermijdelijk m«st voeren 'tot de protectionistische gedachtensfeer. De ervaring heeft geleerd, dat de loon- actie want daarop komt het bedoelde streven toch vooral neer succes kan heb ben, waar de mogelijkheid bestaat, invloed luit te oefenen op de prijzen of waar men de kosten van die betere arbeidsvoorwaarden jkan verhalen op den belastingbetaler. Men lis echter al heel spoedig uitgepraat, als pien staat tegenover de wereldmarkt. Van daar de tegenstelling tusschen de loonen in de tegen buitenlandsche concurrentie beschutte en in de onbeschutte bedrijven. Terwijl de leiders van laatstgenoemde be drijven, waarbij vooral do landbouw eene belangrijke plaats inneemt, het standpunt willig Reddings brigade. .oor óuaen van dagen om een lerug- blik te werpen op hun afgelqgd ieveur- baan. I xlmund trad het kerkhof binnen, klom op den lagen muur en zede zich daar op neder. Van die plaats had hij het gezicht op den Italiaanschen |uin en den zuidelijken gevel van Per- rian# Place, waarvan de verlichte ven sters flauw in den schemeravond wa ren te onderscheiden. Hij stak een si gaar aan. Hoe bitter de teleurstelling van een rooker ook zij. werktuigelijk roekt hij vertroosting in tabak. Hij rookte en staarde peinzend naar die flauw verichte vensters. ..Ik zou wel eens willen weten oi te gelukkig is”, dacht hij. „Nu heeft ze een nieuwe bron van. geluk, die zeer diep moet zijn. Vdn heden af be gint voor haar een nieuw leven een nieuw leven, waarin haar eigen iK Op den achtergrond treedt. Zij zal in de onschuldige vreugde van haar kind mede voor Er is een poging gedaan in den ge- meenieraaoi om lol een roo^-verbotl voor land eren beneden 14 jaar te ko- men. ue Kaan neen au echter afgewe zen. Alen zou er langdurige beschou wingen over kunnen houueai el ue overheid zien wei zoo intiem moet n- laten. met de opvoeding der jeugd en zoo zeer hei terrein moei betreden dat nog altijd ais bij uitstek van hei ge- Died van de ouderlijke zorg wordt be schouwd. Daar tegenover staal natuur lijk dat de overneid mans kapitalen jaarlijks uitgeeit voor de opvoeumg en d< ontwikkeling van de jeugd en dus ir.-ag eischen oat de ouders alles zullen doen om te zdpgen dat dre geiden zoo goed' mogelijk besteed worden. Dal alles wordt wei eens te licht verge len. Sedert de gemeenschap een zeer groot deei der opvoedingsKOsten be taalt, hebben de ouders ook den plient eens goed te bedenken dat zij daarte genover alles in het werk moeten stel len om de gemeenschap zooveel moge jijic terug te geven door alle kracnt ook zelf aian die opvoeding te wijden, i/aaraan on. breekt nogal eens het een en ander en het is dus te begrijpen dat de overheid zeil wil ingrijpen. Het principe daarvan is al lang aanvaard want de overheid verbiedt tal van za ken voor kinderen. Het rookverbod •zou dus op zichzelf niets nieuws zijn maar het is toch te begrijpen dat men net nalaat en liever de ouders doet inzien dial zij hier te waken hebben. Cnlaings is ergens Ln het buitenland de bepaling gemaakt dat s avonds na een bepaald i»r kinderen beneden een zekeren leeftijd niet meer op straat hi'ogen zijn. Hei ware de moeite waard een. dergelijke bepaling eens te over wegen omdat het nog maar steeds voorkomt dat kinderen s avonds langs Ue' straat slenteren. Zoo voortgaande zou de overneid ten slotte een soort wetelijk paedagogie-boek ontwerpen, waartoe zij alleszins de bevoegdheid heeft nu zij zich zooveel gelegen laat liggen aan de paedagogie zelf. Al dergelijk® bepalingen zouden nog Laar af dat de vre.mdsooEtige plaats waar hij zich bevond verdacht mocht pchijnen. ..hen mooie avond voor een wande ling. mijnheer Bain zeide hij op Vriéndelijk en toon. ,.Wol goede hemel; zijt gij daar piijniheer Standen riep dp rentmees ter. ..Ik had nooit gedacht u na den middag op zoo grooten afstand van Dean House te ontmoeten.” „Pat komt doordien ‘gij mijn ge woonten niet kent. Er bestaat niets waar ik meer vdn houd dan van een avondwandeling, met geen ander ge zelschap dan mijn sigaar.' ..Dat is dunkt mij een zeer misan tropische beschouwing voor zulk een jong mensch als gij zijt. mijnheer Stan den.” ..Daar weet ik niets van; maar we: weet ik dat ’t heel pleizierig is wan neer men zich nu en dan aan zijn eigen gedachten kan overgeven, in plaats van een gesprek te voeren. „En ge hebt zulk een mooie plaats voor uwe avondmijmeringen uitgeko zen'hernam mijnheer Bain. „Dat oode kerkhof, in de schaduw van dit terras niet zijn balustrade en antieke vazen en beelden, levert zeker een schouw spel op dat door dichters en dat slff? van menschen romantisch wordt ge noemd V’ ..Mij dunkt dat men geen dichter of uuiosoeimoenug opvneu. nfc. wiuttnsei zoen staat weer voor ue ueur ea ue. joufeenu loopen rond met de groois.c piaiuien voor leesiavoauen, waarvan naiuurnjK net bul het voornaamste is. ueeus vroeger is gebleken dat de our- gumecHter met bereid is vergunningen voor nachtbraken te geven voor oeze jongelui s tuitjes *eft uet resultaat van ue overgangs- en einu-exanrens op ue instellingen voor hooger en middel baar onuerwijs znjn an jaar van dien atrd geweest dat men heusdh de jon gelui wel eens wat strakker mag aan pakken Het eindexamen van het hoogge roemde Lyceum bijvoorbeeld is aiier minst tnpai geweest en ue leider daar van moge zich ook wel eens atvragen oi hij met beter doet met zijn volle aandacht aan zijn instelling te beste den in plaats van dagelijks de lezers van een krant te vergassen op zijn sap pige on vooral zoet sappige arlikeRm. Het is onze indruk dut de tegenwoor dige jeugd van 14 tot 18 jaar er wei wat ai te luchtig op los leelt en te weinig aandacht neeit voor het serieuse werk. We willen er heusch geen oude i heertjeis en vrouwtjes van matten, maar het verschil tusschen vroeger en thans i lijkt ons wei neef gwoi. Wanneer eens paal en perk wordt gesteld aan al die dikdoenerige sahoojvereenigin- geu waarin de jongelui bijeen» komen met geen ander doei dan om' pret te maken, dan kan dat niet anders dan goed zijn. Aauf^ankelijk zijn die ver- eenigingen met een geheel ander doel opgericnt maar hei nuttige dat zich daarbij aan het aangename zou paren 'is al lang van net repertoire des mees te vereenigingen verdwenen. Wanneer men bedenkt dat de over heid s jaars millioenen op het onder wijs ook voor die scholen bijlegt en men weet dan hoeveel geld er door die leerlingen op zoo n avondje wordt" stukgeslagen, dun rijst toch de vraag of de overheid niet eens in de rech ten van de ouders moet treden omdat deze daarvan niet altijd het juiste ge bruik welen te maken. Over net algemeen gevoelen wij niet zoo hee. veel voor overheidsbemoeiing in het algemeen, maar het lijkt ons een slecht soort bemoeiing wanneer men aim den ééne kant zich uitslooft om alles hooger-op te voeren en aan den anderen kant toelaat dat de ouders niet meehelpen, ja 'fleïts tegenwerken door het verkeerde toe te laten. Mis schien ware op andere wijze toezicht juit te oefenen, dan door middel van ■politfe-verbodeai die niet altijd het ge- weuschle effect, sorteer en. doelen, zijn kinderlijke smart gevoelen, haar eigen begeerten' de zijne vergeten. En dus zal ze voort aan verder 0an ooit van mij verwij derd zijn. Tot heden heeft er mis schien een flauwe belangstelling voor mij in haar hart voortgeleefd na van daag zal ik haar als t onbeteekenend- ^te stofje voorkomen in vergelijking met het jonggeboren kind. Gelukkig voorrecht, zich een nieuwe hoopvolle 111) - Verdriet, voortgesproten uit jalouzie, vindt er juist behagen in dat gevoel voedsel te geven in plaats van t uit te dooven Edmund' Standen, die door van Sir Aubrey's erfge- van Onuitputtelijke o-- zag zich gedrongen z>jn schreden naar Perriam Place te richten, alsof hij er naar verlangde dien, bitteren drank tot den droesem te ledigen Hij stapte in den schemer avond de welbekende velden door, en «Is door het eenionagel klokgekled voortjgedreven. naar het kerkhof in het ®1 met zijn met klimop begroeiden steenen muur. Toen kkimund de kleine laan intrad, die naar het kerkhof leidt, zweeg de Klokt Menschen die buiten leven hou- Veel van k«rkh<yven en de Gods akker schijnt een raatuurlijke plaats verlangen voor minnendjen om :e voor kinderen om te spelen In den loop van deze maand vergadert de Vereeniging voor de Staatshuishoud- en de Statistiek ter behandeling van de volgende, ongetwijfeld onder de tegenwoor dige omstandigheden zeer actueele vraag: ,4» toepassing van eenig stelsel van be scherming, of zjjn maatregelen van ver weer tegen buitenlandsche protectie, b.v. in den vorm van retorsie, in het algemeen be lang van Landbouw en Nijverheid hier te lande gewenscht en is toepassing van zoo danig stelsel mogeJijk, zonder schade voor de in het belang van Europa’s economisch herstel noodzakelijke verkeersontwikke- Itag?" Ter voorbereiding van de discussiën zijn een drietal prae-adviezen samengesteld. Een door den antirevolutionair Prof. Die penhorst, een door den vrijzinnige Mr. Jo sephus Jitta en een door den katholiek M>. vm Sppendonck. Het moet worden bejam merd, dat ook niet een sociaal-démoc;raat al* prae-ad(viseur is opgetreden. Dit zou getwijfeld op zijne plaats zyn geweest, ge ilen de zwenking in de richting van protec tie, welke men vooral in het buitenland bij vele sociaal-democraten waarneemt. Voor een klein deel is aan deze leemte te gemoet gekomen door Pr?f. Diepenhorst, aie in zijn prae-ailvies een kort overzicht heeft opgenomen van den loop der socia listische meeningen omtrent het vraagstuk- Karl Marx maakte zicji aanvankelijk over het probleem „vrjjjhandel-bescherming’’ niet druk. Naar .^ijne meaning raakte deze zaak alleen do belangen verhouding tusschen grondbezitters en fabrikanten. De arfjei- ders konden een neutraal standpunt inne men. Voor hen maakte het weinig verschil, of zjj, zooals hij het uitdrukte, door de vrijhandel aten gebraden dan door de protectionisten gekookt don. Dit neemt intusschen niet weg, zoowel Marx als zijne volgelingen neiging vertoonden, het op party kiezen aan kwam, zich per slot van rekening aan de zijde der vrijhandelaren te scharen. Twee omstandigheden werkten dit onge twijfeld vooral in de hand- In de eerste plaats het féft, dat het jlroWtionisme con servatief en nationalistisch g?sind is en daardoor het voortbestaan der tegenwoor dige verhoudingen bevordert. Het stelsei van den vrijen handel daarentegen is meer internationalistisch gestomd. Het ver- Heherpt, zoo meenden Marx en zijne eerste volgelingen, de tegenstelling tusschen pro letariaat en bourgeoisie en bespoedigt daar- ticnitüier Dedovii ct> zjj*n <xn mt ouuq karttbot t© bewonderen. „Zoo waarajk vroeg mijnheer ba.n mei ongeloovig.eu blik. „Gij akh uiu ik, als man van ^aaen, uaar men net minste begrip van heb. Am ik. de eige naar was van dit huis, aan ik zoo dient bij mij» woning ge«« begraafplaats wille» hebben. Ik zou bang zijn dut alles wat ik at of drontt met de aseh mijner voorvaderen was doortrokken. Hebt gij de klokken wel höoren lui den ,,’t Zou moeilijk geweest zijn ze niet ïo noorenaniwooftide Edmund met schijnbare onverschilligheid. 1 „Dit is een groote dag voor Per ri any hernam mijnheer Bain. tusschen iwee trekken aan zijn sigaar. .,Gij beschouwt dus de geboorte1 van een erfgenaam als een groot geluk l „Ja. in dit geval zeker. De bezittin gen zouden anders zijn overgegaan aan een verren neef, als Sir Aubrey kin der loos was komen te overlijden. En ik weet hoe vurig hij naar een erfge naam verlangde.” vis hij zeer verheugd over de ver vulling vdn dien wensdi ..Zoo verheugd als hij over iets zijn kijn kan. dé arme man. Zijn vatbaarheid voor de indrukken Van vreugde of smart is zeer beperkt, naar uw toon te oordeeieu. (Wordt vervolgd). BRIÊVEN UIT DE HOFSTAD. LLVaAAAVll. 11VU te UClUOlkvUu uie UUH uiUCiGta neuDen gewiju uau goeue j& eursie puciu VAK oen uie ae mioiiick van zijn 'suiu uijnouut. net is daarom onze pucint aezen oriei aan te vangen met een wooru ten- nageuacmenis van een bekende iiguur in aen naug, die helaas dezer uagen ten grave is ge daald. r i i i i Wie dikwijls den. tocht naar het Kers hof onderneemt, weet oat er aitijawei eemge belangstellenden zijn die ae laatste groeten wihen orengen. Slechts nu en dan zijn net er zeer veien, zei den zijg net oreede scinaren die dij deze gelegenheid! opkomen. Toen de zer oagen net stonetijk overschot van Louis caron ter aarue werd besteiu. was er een g.-oo.e menigte op ue oe- graaipiaais auttwezig. net was een zeer uitéenioopenz getceiiSHiap en wie niet .wist wat en wie ue overledene was geweest, zou nnoewnjk. een veronder- siedmg nehoen kunman *maKenr* un den aard van dit geizeisuhap. waar was ue gemeeiua-secre.aris, ae directeuren van twee gemeentebcurijven. een lid aer iweeae Kamer, tal van bekende figu ren uit den Haag, maar daarnaast wa ren vele zeer eenvoudige menschen. veel jonge n.mnnen en jonge meisjes. Achter de lijkwagen liep een lange rij krachtige jonge mannen, alle blools- hoold, alle 'lenige figuren die nu lang- fcaam met gebogetf hoofd voortgingen. Eén van hun vrienden, bun aller beste vriend was in den bloei van zijn leven weggeruiit on in diepen weemoed volgden zij zijn baar grafwaarts. Caron was de president van de Vrij- - gracp stoere jongelui, die zich oefenen om steeds gereed te zijn hulp te verlee- nen zoodra ons waterland weer een Slachtoffer aan het water zou moeten af staan. Voorts was Caron de man die In het bekende Zuiderbad voor een goed deel de leiding had. Onder alle liefhebbers van de zwemkunst en de jwemsport was hij dientengevolge één der bekendste figuren. Tevens één der fneest geziene figuren. Hij heeft de toeiAomsl te k tinnen, setneppen, een nieuwe bron vun wereiuscu genot te zien geopend. Hij peinsde voort, en dacht' met nig medelijden aan den echtgenoot Vader, die daar nederiag met benevel de geestvermogens, nauwelijks vatbaar pm het nieuwe,4ioat te onderscheiden, dal zijn levenspad bestraalde, ue bij zonderheden van Sir Aubrey s treun- gen toestand waren tamelijk nauwkeu rig in den omirek doorgedrongen. Mijnheer Stimpson. de dokter, nam op dit punt het strengste stilzwijgen in lacht, maar bij maal.ijden en feesten pn in vertrouwelijke gesprekken met bijzondere vrienden, had hij het geval wijd en zijd bekend gemaakt. Ook de bedienden baddert een tong, waarvan jij behoorlijk gebruik wisten te maken. Terwijl Edmund naar de venster^ zat te ptaren en te roeken, kwam een man», eveneens met een sigaar in den mond, met vluggen tred het Italiaan- «ohe terras op, en bleef, met gekruiste armen over de steenen balustrade ge leund. eenige schreden van Edmund verwijderd, staan. In dien nieuw aan gekomene herkende mijnheer Standen den heer Bain. den zaakwaarnemer, met wien hij dikwijls in zijn betrek king in aanraking kwam. Mijnheer Bain zou hem zeker ook herkennen, ’t Was daarom maar 't beste den rentmeester tan te spreken, dacht Edmund op ge le geven in plaats van de geboorte naam een bron smart gevoelde. r 0 I.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1