Ideelen STB. 16276 Dinsdag 12 October 1926 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. □lstreken ll u I)(»OK GOUD VERBLIND 65»Jaargang BODEGRAVEN, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eiu. loot)!11 I 2566 356 ’ost-giro 70310, alsmede 2564-1» ANDEL TE AM- erhoogd. istraties, Groote harten bevriezen niet, evenmin nis de zee. Dr. Marx aan het woerd. De positie van Primo de Rivera. - Het geschil in de Britsche mijnindustrie. n„ X1J. Een veel bewogen loven. Roman uit het Engeisch van Miss E. BRADDON. Hoeneer J ook verveelde, deed zij best om zijn zij las hem voor, en zong voor hemi. en beantwoordde onophoudelijk t'ezelfde vragen met. bijkaris engelach- u> geduid. Maar zij beperkte de ver- De problemen. R?«ls onmiddellbk na bet tot standko- men van de wet tot afsluiting en droog legging van de Zuiderzee begonnen voor de viasahersbevolking de moeilijkheden. De visscherjj kent goede en sléchte jaren en het was gewoonte, dat een visscher ook in slechte jaren zijn schip en netten goed on derhield. De leveranciers, die wisten dat op de magere jaren vette zouden volgen LLBAAR MET PER MAAND naar verkiezing. -EN. m maamWÖtoN"’ is voortgegaan op den weg het onderwijs, voornamelijk het vakonderwijs, te bevor deren. Er is nog een poging gedaan om de vis schers op te leiden voor de groote vaart. Dit is naar de ervaring heeft geleerd niet noodig, want de visschers, die bij de groote vaart wensdhen te komen, wor den daar gaarne zonder voor-opleiding aanvaard. Het zjjn beste varenslui en ver der dan matroos of hoogstens bootsman of kwartiermeester brengen zü het zonder diepgaande studie niet, ook niet met een voor-opieiding, die acht maanden duurt. In de kringen der visschers en van hen, een bedrag makende incident, hetwelk onlangs in de Madrileensche arena is voorgevallen. Het heette dat Sanchea Guerra, de conservatie- - ve oud-premier, geestdriftig zou zjjn toe gejuicht ais manifestatie tegen Primo de Rivera. Het geval zou zich echter anders hebben toögedragen. Toen dte Portugeesche toreador, die dien dag optrad, zich naar de loge van den minister-president begaf oen een buiging te maken ,was deze leeg. Hij boog toen voor de loge ernaast, waarin Sanchez Guerra zat. Deze wend toen door het publiek luide toegejuicht. Het gebeurde had geen enkele politieke strekking en geen betooging tegen Primo. Ten slotte vertelt de correspondent dat twee oud-ministers, tot de party van graaf Romannones en tot die van Sanches Guer ra behoorend, niet hebben geaarzeld te verklaren dat oogenblik geen strooming in de openbare meening bestaat, welke in staat is de regeerlng omver te werpen, noch eenige politieke organisatie, in staat haar op te volden. Voor de eerste maal sinds het begin van de staking in Engeland zjjn er in Yorkshi re ttwee mijnen heropend an in Wales een anthracietmijn. Dit is nieuws van beteeke- ni§. De afscheiding van Leicester in zijn geheel In het laatst van de vorige week was reeds een gebeurtenis van be’ang, hoe wel de Midlands altijd de «wakke plek in de federatie zijn geweest. Maar het nieuws uit Yorkshire en uit Wales, waar de groot ste'tegenstand werd geboden, is zoo mo- gëlijk nog balaggrijker, vooral omdat de secretaris van de mijn werkers federatie Cook nog gisteren een oproep heeft ge dicht tot de stakers om standvastig te blij- ven. Hij hoopte nJ. de apoorwegwerkers en (Ie dokwerkers ertoe te krijgen geen kolen riteer te verwerken'. De Midland? zijn de grootste districten van steenkool voor En geland zelf; in het noorden zijn echter de grootste districten voor den éxpoat van de* steenkolen en de mijnwerkers daar zullen waarschijnlijk de laatsten zijn om aan het fverk te gaan. nauwkeurig hoeveel het bedrag ‘war dat hij uaarvoor uitgaf, en klaagde onveranderlijk over de groote sonwneA die van hem gevorderd woeden, maar zijn brein was niet meer sterk genoég om de cijfers van vroegere wissels te, onthouden of te vermenigvuldigen, en als zijn renimteester hem had verzoclH Idrie of vier malen per dag voor de zelfde som te teek enen, sou hij hei hebben gedaan ook. Alle wissels wer den op last van Shadrack Bain ge schreven. Hij alleen kon geld van Sir Audrey krijgen, en dut kwamen alle fcëlden door Lady Perriam gevorderd, in zeker opzicht door de handen van den rentmeester. Sylvia voelde zich vernederd door de bemiddeling van mijnheer Bain, maar zag zich wel genoodzaakt zich daaraan te onderwerpen, want wan neer zij Sir Aubrey om geld vróeg, antwoordde hij altijd met de vraag waarvoor zij toch zooveel noodig hadf iZij had immers overvloed van japon nen, want hij mm? haar gedurig in nieuwe toiletten. Zij had toch een hals om in te wonen, een koets om in te rijden wat kon zij nog meer verlan gen Svlvia antwoordde' daarop dat er re- kewinpen waren te betalen, en dat iernnrd ze toch moest voldoen. (Wordt vervdsd). Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81 GOUDA. >jj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. latere 82- Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. het pad dor zonde en der ellende, dat zij had betreden. Maar al te spoedig brak de tijd aan, waarop de bekoorlijkheid van t iiieu we begon te verflauwen. Evenals naar de pracht har er deftige woning had beginnen te vervelen, voelde Sylvia niet meer die verrukking waarmee zij m dé eerste dagen haar kind had aiangeetaard. Hij was zoo lastig, en hls zijne moeder zich al eens een half uur met hem bezighield, vond zij dat hal ve uur het langste van den geheelen dag. en was zij blijde wanneer zij hem kon overgeven aan juffr. Tringfold of juffr. Carter, om zijne kinderlijke aan valligheid op een afstand te bewonde ren. Sir Aubrey was er zeer op gesteld dat de kleine van tijd tot tijd,netjes gekleed, in zijn kamer werd gebracht; hij scheen trots;h op hem te zijn, en liefkoosde hem somtijds nfet overdre ven teederheid maar op andere tijden was hij weer geheel en al vergeten dat hij een kind bezat, en klaagde er soma over dat hem geen erfgenaam was géboren. In 't eerst bracht juffr. Carter hem dan ’t kind om hem de ongegrondheid van zijn klachten te doen begrijpen, terwijl de Voorzienig heid hem reeds met zulk een lieven zoon gezegend had. Maar weldra ont dekte zij hoe weinig dit baatte, en liet hem maar klagen zooveel hij wilde. Sylvia bezocht de ziekenkamer, zoo- ’als zij zijn graf zou hebben bezocht, ♦en zij liep even weinig gevaar good dien geheugenloozeu vrager ter verant woording harer handelingen te worden geroepen, alsof de lippen van naar echtgenoot reeds voor altijd tot zwij gen waren gedoemd. Sir Aubrey’s geselschap haar a.i echter haar vriendelijk jegens hem' .e 113; Be bedienden verklaarden dat die vertooning van liefde gemaakt was, en noemden juffr. Carter eten huichelaar ster en flikflooister. ■,Ze heeft al dadelijk de zwakke zij v&n Mylady weten uit te vinden zei ju'fr. Spicier, de huishoudster, ,,en nu ^kt ze heelemaal in defcunst te ko men door te doen gelooven dnt)ze dat gezegende kind adnbidt.” Hoewel dit de meening was van geheele dienstpersoneel, bleef de Van ’uffrouw Carter voor het echter even onwankelbaar hHlrfr’ v’ blikken alleen werd taiV zi’öh Hoewel dit dé üwvniüg het geheele dienstpersoneel, van juffrouw ochter even onwankelbaar en Wanneer zij voor ’n paaroogen „xz.J geiaten bij de het kind1 op haar arm, rtet klingen, en zij «OTtte tronen, de heilige tranen een er ^ouwhebbende zondares, of zij zond «at hartgrondig gebed ten hemelt dat v&r verwijderd mocht blijven van wwas «de eeuwen door zeo gegos; De uitvoering van de Zuiderzee- hadden nimmer bezwaar op crediet te steunwet. Het Persbureau Vaz Dias te Amsterdam meldt: Op 14 Juni 1918 is tot stand gekomen de wet tot afsiluitung en drooglegging van de Zuiderzee en nadat .tengevolge van de finantieele moeilijkheden gedurende eenige jaren de uitvoering dezer wet slechts zeer langzaam geschiedde, worden de werk zaamheden thans met kracht voortgeoc-t. In verband hiermede achtte (te regeering het dan ook wenschelijk, dat zoo spoedig mogelijk de in artikel! 3 van deze wet be doelde maatregelen tot vaststelling en re geling van de tegemoetkoming aan de Zui- derzeevisschersfaevolking en andere perso- n In, wegens schade, welke de afsluiting hun mocht berokkenen, zouden jvorden ge nomen. Doze maatregelen zym vervat in een afzondert jjke wet, n.l. de Zuklerzee- steunwet van 29 Juni 1925, weikc met uit zondering van de artikeden 5 tot en met 13 op 1 Februari jj|. in werfring is getreden. Onder deze wet vaillen allen, die*op 25 Juki 1918 hoofdmiddel van bestaan vonden in de uitoefening van de visacherjj op de Zuider zee of in derzoogenaamde nevenbtdrijven. Tot het geven van advies met betrekking tot de ingevolge de Zuiderzeewet t« nemen maatregelen door de regeeririg en tnt bij stand in die uitvoering daarvan is 4en Gé nerale Comimissiee ingesteild onder voor zitterschap van Mr. G. Vissering, terwijl Ir. Houben en Mr. Ritter respectievelijk alt 'le en 2e secretarissgp^treden. Deze Commissie is thans zoover met haar voorbereidende werkzaamheden ge vorderd, dat zij m een op 16 deaer te houden vergadering haar werkprogram zal vast stellen, waarna een Koninklijk Bertiuit te verwachten is, waarbij de g’ehe’-le Zuider- 2«esteumiwet in werking zal treden en dé regeering dus zal overgaan tot het nemen van dié maatregelen, welke de Geneiale Commissie voorstelt in het belang vah a’- len, die door de afsluiting der Zu-'derzee wonjen getroffen. De problemen, die de Generali Comnps- oie bij haar werkzaamheden heeft op te lossen, zijn buitengewoon talrijk en moei lijk. die trachten hun belangjn te behartigen, wordt thans met spanning gewacht op het in werking treden van de geheele Zuider- zeesteunwet en de maatregelen, die de Ge nerale Commissie dan zal nemen en. aan de regeering voorstellen. De werkzaamhe den tot afsluiting van de Zuiderzee gaan gestadig voort en kon of wilde de viaacher het eerst niet gelooven, dat het ooit zoo ver zou komen, langzaam dringt het nu tot hem door, dat het werkelijk em»t ia. En met dit zich-bewuet-worden neemt ook de angst voor de toekomst voor zich en de zijnen toe en wacht hij op de dingen, die komen zullen. houden. Het overige gedeelte van den. dag £ict zij Sir Aubrey In gezelschap van Mordred Perriam. juffr. Carter en Jean ('liapelain. alleen afgewisseld door het dagelijksoh bezoek van den dokter, of van mijnheer Bain, die tweemaal in de week verscheen, en m»et evenveel ernst met ajn patroon over de zaken sprak alsof de baron in t volle berfit zijner reestvermogens ware geweest. Lady Perriam had nu bijkans de on beperkte beechikltinfi’ over het geld. Hir Aubrey hield wel is waar nog zifn wiseelboek en tekende *11? wissels voor fmisboudeiijke uitgaven. Hij wist JMffi ffiRA C zonder zich langer moeite te doen nem van de dwaasheid daarvan te willen ohertuigen. Toen het kind eenige maanden oud was, vond Lady Perriam hem hoe langer hoe lastiger. Bij iede- ren tand dien hij kreeg had men de zelfde drukte en bezorg heid. Hij had ontelbare kleine kwalen, en schreeuw de bijkans den geheelen dag, hetgeen juffr. Tringfold toeschreef aan de tan den, totdat Sylvia eindelijk begon ie denken dat hij niet lastiger had kun nen zijn als over zijn geheele lichaam de tanden waren uitgesproten, evenals de" amandelen op een taart. ..Als hij wat ouder fp. zal ik *zeker meer van hem houden. dacht de moe der. toen zij den erfgenaam van Per riam hoe langer hoe vervelender be gon te vinden. En zoo was het kind, na verloop van eenige maanden niet langer het nieuwe doel, de nieuwe aantrekkelijk heid van haar leven, en meer dan ooit ging zij gebukt onder* het gewicht van haar eentonig bestaan. Sedert Sir Aubrey’s ongesteldheid had zij in zekere mate meer vrijheid om te doen wat zij verkoos. Hij. die zulk een strenge meester voor haar wah geweest, had nu zoo -goed als niets in te brengen. Zijn stoffelijk om- .hulsel nam nog wel eene plaats in on der de 'levenden maar hij werd er niet meer onder geteld. -vulling dezer plichten tot ongeveer twee uren daags één uur s morgens en één uur 's avonds. Langer, ver klaarde zij, zou zij ’t niet kunnen uit- De correspondent van da Temps” te Madrid werpt wel een gansch ander licht op den huidigen politieken toestand in Spanje en de positie van den dictator dan de alarmeerende berichten der jongste we ken steeds hebben gedaan. Noch het uiter- ly-k der hoofldbtad, noch de gang van za ken, noch de particuliere gesprekken, zegi hjj, reohüvoardigen de in het buitenland verspreide berichten. De correspondent 'bespreekt het gerucht- ADVERTENTIEPKIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertenttën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prQs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN s 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bty contract tot zeer geradnoeer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaechenkomat van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde ran opname verzekerd te zjjn. -ae-e— gaat niet om de vrjag;: ’Kan er nog visch gevangen worden?,joeh om de vraag: Is de vieBcherjj loonen,? De viaschers mee nen, dht dit geen zs jaar meer het geval zal zjjn en in vele plataen heeft deze mee ning tot gevolg gekid, dat de vieachers hun zoons niet meermals vroeger aan boord n^men, doch hen een andere opleicMng trachtten jte doen geworden. In hoofdzaak gingei| naar defabrieken (Volendam) en inJde bouwvakkfc (Huizen) Het ge volg hiervan is erngwe), dat er voor de schepen geen voitlende bemanning meer is en dat bij ziiektgevallen geen ,plaats- vervangeres zjjn te wrkrjjgen. De vjaschers- vloot van Huizen ii dan ook grootendeela naa.r Bunschoten vé^ocht. Deze en aiulei4>n>oeiljjkhaden worden ook ingezien door dt besturen van de Zui- derzeegemeenten. »p uitnoodiging van den bung.imeester vin Edam, den heer Th. C. P. M. Kolfschota, kwamen deze ge- meentebesuren in edt vergadering te Am sterdam btfeen en p 18 Mei van het vo rige jaar werd op^ericht de Vereeniging van 7miderzeegeanee|t^ri, waarbij thans 33 gemeenten zjj-n aangesloten. Tusschen de Generale Commissie en deze vereeniging bestaat eene zeer joede verstandhouding, die ongetwijfeld een gunstdgen invloed zal hebben op den loop Ier zaken. De vereeni- ginig brengt ter keïnis van de Commissie wat in het belang ner goede uitvoering der wet is en meerrtailen worden adviezen gevraagd. Ook met) het Centrale Comitié van Zuideiaeevissche^ werkt de Generale Ce—imi, aamsn W <le Generale Gom. missie haar werkzaamheden begon en zjj gegevens moest inzamden, bleek haar, dat i het Centrale Comité crer aMe gewenscht* inlichtingen - welke aet had verkregen door het laten invullen door de visschers van vragenlijsten beschikte en zij heeft deze dan ook geheel otergenomen. De Generale Comtniede heeft toen ver schillende proeven g nomen en zy is daar bij vooi tgegttan op déi wéte, die Vfeeds door vroegere Wiaattegelen’ was aailgegeven. In dte eerste plaats is getracht jonge visschers, die daartoe lust gevoelden, over te plaatsen bij de Rvnvaart. Een aantal van hen is than8 „overgeheveld”. De Ge nerale Commissie heef; voor deze jongelui de uitrusting betaald e» bovendien heeft zjj een 'bedrag van 65.beschikbaar gesteld, uit te betalen aan der schipper van het vaartuig, verdeeld over 26 weken, alls be- looning voor het opleidm van deh jongen visscher aan boord van zijn whip. Het is gebleken, dat deze jongemannen zich spoe dig op dé Rijnvaart thuis gevoelen en goe de krachten zjjn. Verier zijn jongens te werk gesteld1 tfij deh Ian<h- en tuinbouw en De van verlof terugkeerende rijkakanse- lier Marx heeft te Essen een rede gehou den, waarin hjj o.a. het arfceidfjprogram van deregeering behandelde en sprak over de moeilijke taak, waarvoor Duitschland zich in de a.s. winter geplaatst ziet in verband met den financieelen toestand1 en de werk loosheid. Naar aanleiding van het afsluiten van het staalpact wees dr. Marx erop, dat men geen economische vredesovereenkomst kan aangaan en daarnevens op politiek gebied vijandig tegenover elkaar staan. Daarom mag men ook op politiek gdbied een ver dere ontspanning verwachten. Aangaande den Volkenbond hernieuwde de rjjkskaneelier de verzekering van eer lijke en loyale medewerking, waardoor Duitschland hoopt ook zjjn eigen belangen Ien die van da Duitsche minderheden het .beste te beschermen. Tenslotte óver Thoiry sprekende, uitte ’de rjjkskanselier zjjn vertrouwen, dat ten slotte een bevredigende oplossing gevonden zal worden voor de moeilijkheden tusschen Frankrijk en Duitschland, waaraan hij toe voegde, dat het doel der besprekingen van {Thoiry niet benadeeld kan en mag worden door de jongste betreurenewaardige ge- jbeurtenissen in het bezette gebied. Dr. Marx richtte daarom tot de bevol king van het beeette gebied een aansporing zich waardig te gedragen en sprak einde lijk den jnnigen wenach van de geheele rjjksregeeripg uit, dat spoedig de dag moge aanbreken van de bevrjjding van den Duit- schen bodem van vreemde bezetting. Di droogitgglni van da Zuiderzee I Jat was «de eeuwen door zoo gegaan --J hadden nimmer bezwaar op crediet te ver- ■I koopcUi. Dit was een stéleel geworden. Niet I zoodra waren evenwel de werkzaamheden tot afsluiting van het Ainstakfiep begon- nen of de leveranciers hielden op crediet 1 te geven, daar thans niet meer vaststond, dat eventueele magere jaren door vette ge- v»lgd zouden wórden. Het gevolg was, dat de visschers in moeilijkheden geraakten om de noodige herstellingen aan hun sche pen te doen verrichten, netten en tuig te vernieuwen, enz. Van het bouwen van nieuwe schepen was geen sprake meer en men kan.dan ook zeggen, dat sinds 1918 geen enkel nieuw visschersvaartaig voor de Zuiderzee is gdbotiwrf. Vroeger werd een vaartuig, dat een jaar of twaalf -gevaren had, door een nieuw vervangen; dit gebeurt niet meer. Vele visschers varen thans met schepen ,die in normale omstandigheden reeds lang van de hand zouden zjjn ge daan. De werven zijn dan ook alleen aan gewezen op reparatie; van nieuwbouw' is geen sprake fmeer. De eredietanoeiljjkheden deden zich ge ducht gelden en de regeering was d'an ook genoodzaakt maatregelen te nemen. Opge richt werd 'de Credietvereeniging voor de Zuiderzee, eerst onder voorzitterschap van den heer H. J. Cailkoen, thans onder die van Mt. H. Smeenge. De vertenigrng, aan welke jaarlijks op de begrooting gel den ter beschikking worden gesteld, heeft 'belangrijke diensten bewezen. In totaal werd gedurende de laatste 5 jaar 802.814,80 veretrekt. Haervwx.ia M. 1 Januari 1926 aan aflossingen en rente Van visschers teiug ontvangen van f 147.027M De aflossing en de rentebetaling ge schiedt echter niet altijd even vlot en er zijn gedurende den laatsten tjjd reeds ver- schiïïende gevaMen voorgekomen, waarin de visschers in gebreke bileven en dienten gevolge voor hen de credaetverleaning ook van rege. ringowege werd stopgezet. In de Zuiderzeevisschersplaatsen zijn voor de uitvoering van deze credietverlee- ning plaatse!! jjke comité’» op ge richt, die het Hoofdbestuur der Vereeniging voor elke aanvraag om crediet van advies die nén. De leden daarvan zijn door de burge meesters der verschillende gemeenten be noemd. Naast de credie^tmoeiilljjkheden zjjn et in tal van plaatsen langs de Zuiderzee nog die betreffende de bemanningen op de schepen. De vissdhers toch gelooven, dat de visscherjj veel eerder dan ove>- zes jaar welke termijn door den Directeur-Gene- raal, van de Zuiderzeewerken was aangege ven afgeloopen zal zijn. Immers, het

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1