I 1 go. 18279 RKEN ZOON. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Woensdag 13 October 1928 IJ V (EtlJeF Dit blad verschijnt dagelijks behative op Zon- en Feestdagen -T.WF JBwwgft^g BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ena. FEUILLETON. l)00R GOUD VERBLIND. i i van Si 2S« 354 Aubrey. De storm. Helgoland ernstig geteisterd. Een Wolffberidht uit Helgoland meldt i voor tillijke svard. l925-’26 inde der wereld? IS Westhaven 4 Gouda- Lin-gederikteeken eju een j wapend beton, welke bei Vrijwillige coilecte-_ aar 2,S ook zonder borg. VEG 3. ROTTERDAM. Stalin dat Rusland thane moet ophouden in het i-evo’uties verweikke-., het geld moe: gebruiken Rusland mer Zondagsblad looper geschiedt. vóór den o<niog opgerichte Zeppe gebouw van ge ilde op de duinen stonden, door de gofven ondermijnd en in- rspelt een pogrom! jchten, die de be- der nieuw<JWppositie in Rusland in het leven roept, neemt het tele gram van den der Chicago JP1 aparte pli gekomei een roept lietal de overstroomiing iin 1 unip veroorzaakte. De ondier GOUDSCH E COURANT. Blijkens de definitieve uitslagen der ge meenteraadsverkiezingen in België is de achteruitgang der liberalen gestuit en zijn de soc.-dem. ni§t noemenswaard venziwakt. m« zwart en goud. De minister van buitenlandsche zaken in don Hedjaz, de heer Damluja, had' een zwart ambts gewaad aan en droeg een schuitvormig, astrakan hoofddeksel de secretaris van,den minister, iemand van En- gelsch-Indische afkomst, droeg een der gelijk zwart ambtscoptuum en had' een. gewonen Turkschen fez, eveneens van astrakan, op het hoofd! Dan volgden nog drie leden van het gevolg in prachtige roode gewaden, waarover bruine, lange bumous ook zij had den witte tulbanden op het hoofd, wat soberder getooid dan die van den Emir. Deze heeren droegen voorts Oos- tersehe sabels in gouden scheden, ver sierd met edelgesteenten. Door de tunnel, dienende tot opgang naar het station, ging het gezelschap naar de gereedstaande auto s, in de eerste waarvan Emir Feisal met jhr. Rendorp plaats nam. Men reed recht streeks naar hotel des Indes. Op het perron en daarbuiten zijn ve len getuige geweest van de aankomst van het gezelschap. A. J. Swaving. 40 jaar in Rjjludienat. Naar wij vernemen zal dr. A. J. Swaving, waarnemend, directeur-gene- raai van den landbouwinspecteur van het zuivelwezen, tevens rijkszuivelin- jpeoteur, den 16 dezer maand terug kunnen zien op een 40-jarigen dienst tijd bij het Rijk. Hij begon zijn loopbaan. 40 jaar ge leden. als assistent bij het rijkstand BUITENLANPSCH NIEUWS. DUITSHLAND. De graaf v. Oppersdorff. In finaaicieele moeilijkheden. Naar uit Opper-Siiezië wordt gemeld, zal het uitgestrekte landgoed van den «raaf von Oppersdorff, den bekenden Silezischen magnaa en vroegeren rijksdagafgevaar digde, onder Geschaftsauïsicht worden gesteld. De graaf v. Oppersdorff is ten gevolge van den misoogst van dit jaar en den hoogen belastingdruk op zijn bezittin- jgen in financieel© moeilijkheden geraakt. Het aantaj dooden. Bjj den jongsten storm zijn alleen aan de Duitsche Noordzeekust 31 zeelieden om gekomen. rekeningen, te betalen. Eens in de veertien) dagen toekende Sir Aubrey, een wissel voor onvoorziene uitgaven, en dat be toekende zooveel als zakgeld voor Sylvia. Nu kan zij voldoen Aap haar lust voor nieuw modische kleedjes, rijke kanten, fraai gekleurde linten, bij Ganalein, nu kon zij toch nieuwe boe ken, en nieuwe muziek aanacthaffen haar toilettafel overladen met de laat ste uitvindingen in, ’t vak der parfume rie nu en dan een banknoot zenden aan halar vader en somtijds een toela ge voegen aan de reegis ruime bezol diging van juffr- Carter. Indien het be- tit van geld alleen Sylvia gelukkig had Kunnen maken, zou ze/nu het toppunt Van geluk hebben bereikt maar hoe aangenaam ’t ook was mooie kleeren, te koopen, was ’t aan dien anderen kant zondte en jammer die niet aan de bewonderende blikken der wereld te kunnen vertoonen Zij moest rich te vreden stellen met de weerkaatsing van haar schoonheid1 in den spiegel, wanneer rij er voor stond, volgens de verzoKering van mijnheer Ganriein, ge kleed volgens de laatste Parijsche mo de, geheel in den smaak van keizerin Eugenie. Maar zij wendde zich met een ontevreden zucht van den spiegel al, toen zij bedacht dat waarschijnlijk niemand anders dan haar zieke echt genoot en mijnheer Bain haar pracht zouden bewonderen. Na korten tijd be gon haar dup ook reeds het koopen van mooie kleeren te vervelen. Zij had wel lederen Zondag naar de kerk te Hedingham kunnen gaan, en zich in haar staatsie vetrtoonen aan menschen die haar vroeger in armoe de hadden gekend, maar daar voelde zij geen lust toe. Die enkele toornige blik van Edmund Standen was haar ondragelijk geweest, en rij durfde er Zich niet ten tweeden male aan bloot stellen. Dairt was ’t nog maar beter rijn gelaat nooit weer te zien, dan ipet zulk eene uitdrukking. En toch, wan neer zij over de onbestemde, onbe kende toekomst mijmerde en al haar overpeinzingen waren juist over de Oproep van het Ned. Roode Kruis. Het hoofdbestuur van het Nederl. Roode Kruis zendt het volgende com muniqué De storm der laatste dagen heeft helaas weder zijn slachtoffers ge vraagd. De couranten hebben het ons doen weten, dat de vissohe^svloot door het ruwe element zwaar Wtrol- fen is door het vergaan van 4 harer schepen, waardoor 46 personen (12 man, 10 man, 11 man en 13 man) het leven hebben verloren. Wat dit bericht in werkelijkheid beteekent veor H». die man, vader, kostwinner verloren hebben, behoeft niet nader te worden vermeid. Helaas worden wjj daar te dikwijls aan herinnerd. Intusschen is het steeds een ver blijdend verschijnsel, dat velen zich gedrongen gevoelen te trachten het leed der nabestaanden op eenigerlei wijze te helpen lenigen en wel op ma terieel gebied. Voor hen, die zulk een blijk van sympathie wenschen te geven, ver klaart het hoofdbestuur van hét Ne- derlandsche Roode Kruis, Princesse- gi-aciht 27 ’s-Gravenhage, (postgiro no. 22120) zich gaarne bereid gelden in ontvangst te nemen onder het motto „Ramp Noordzee”, bouwproeistauon ie wageningon. Er heeft rich eene commissie ge vormd, onder leiding van oudJ-minister Poöthumö, om dr. ^waving, die een zeer vooraanstaande positie op land bouwgebied inneemt, te huldigen. Deze huldiging zal plaats hebben ip Zaterdag 30 October in de zalen van het Café Riche aan het Buitenhof te ’s-G-ravénhage. rf 1 7 Vragea van den heer Braat over uitkecringen. Het tweede n-ameriidi Braat heelt den minister van financiën de volgende vra gen gesteld) Is het deh minister bekend, dat da uitkeeringen van het watersnoodcounte aan de slachtollers van den laatsten watersnood zeer ongelijk geschieden, zoodat, ook zelfs van de minder gesi tueerden, velen mets, velen een kiem percentage en anderen weer honderd procent van de geleden schade ontvan gen dat de algemeeue pchade veie n dl boenen meer bedraagt dan er door genoemd comité gecollecteerd is Is de minister bereid met te dee- len, of hij voornemens is maatregelen ce nemen om dat tekort lot op onge veer 80 van de totaal geleden scha den uit de Staatskas aan te vullen en, te zorgen, dat dit bedrag spoedig wor de uitbetaald in dien rin, dat de min der kapitaalkrachtige daarvan 100 van zijn geleden schade ontvangt Y gestort zijn. Men v eest, dat het geheel© duin zal wegspoelett. strand is veel g ond verloren gegaan. Vele visschers verfofen hun netten. De toestand^ te Hamburg. De storm heeft Zondag te Hamburg veel schade veroorzaakt. Bet water in de haven van Hamburg berej rte een hoogte die slechts 3 c.M. bleef otwler den stand van 10 jaar geleden, toen Hamburg een ware kelders aan die havens lieipen allen en in tal van straten stond het water zoo hoog, dat zij .niet te begaan waren. Ook de werven en loodsen hebben De brandweer moest meer ikken om hulp te verlee- nen. Het passagiersstfiip Duitschiand, dat te Cuxhafen zijn anker en kettingen had pas^giers eerst te Ham- Taf van andere schepen avaar is nog steeds ustwacht het storm- gehaald. ■k i-ongeluk. auto midden in een van Jemappes Een tiental perso- Vergeet de uren van verdriet, maar vergeet nooit, wat zij u leerden^ E«a veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Mtes E. BRADDON. 114) - ..Laiat Bain mij de rekeningen bren gen, dam zal ik de wissels schrijven waa 't on veranderlijke gezegde van Sir Aubrey. „Bain weet wat ik schuldig ben. Hij is een kundig men van zaken. en zou niet toelaten dat ik werd afge> zet- Als ik u het beheer der zaken oveijliet, Sylvia, zpudt ge mij ruinee- ren.” Lady Perriam zweeg dus en ontving alle wissels door de handen van Sha dlrtwk Bain. Hij verschafte haar ruim- schools de middelen om al ha^t" gril len te voldoen en die huishoudelijke Het congres der Britsche arbeiderspartij heeft inzake het mynconflict een resolutie aangenomen, waarin geen sprake is van hulip aan de frMtfnwerkers. De resolutie .wénd ingediend door het parlementslid Davies, en werd door Homer de gedelegeerde van de mijnwerkers uit Zuid-Wales, een leejge resolutie ge noemd. Bjj zijn bestrijding van het geopperde denkbeeld van eeh heffing der ahdere vak- vereenigingen wees Thomas et op, dat zoo iete onmoigeiyk was. Op dit oogeniHik, zoo zette hij uiteeri, zjjn er 45.000 spoorweg- mannen ,die sedert de algemeene staking van Mei in het geheel niet meer a«n het werk waren gegaan Voorts werken 200.000 spoorwegmannen maar drie dagen per week. De metaalbewerkersbond. is bezig met een heffing voor zjjn eigen leden. Van den ketelmakerdbond is 45 werkloos. Wat het embargo op buitenlandsche steenkool betreft, verfri Aarde Thomas nor, dat de resolutie, onlangs aangenomen door de internationale mynwerkersfederatJfe ten gunste van een beletten van den. uitvoer van steenkool naar Groot-Brittannië, slechts een stuk papier was. Het gaf niet de mijn werkers om den tuin te leiden door ie pra ten over een embargo, dat niet kon worden verwezenlijkt. Ramsay MacDonald "betoogde dat een heffing ónmogelijk was. Hij zeide, dat hü ontzet was over d'e werkloosheid tfin alle vakverenigingen. BINNENLAND. Het tractaat niet België. Naai’ het Vad. verneemt, is de voorzitter van de Tweede Kamer voornemens het voorstel te doen om met de openbare behandeling van het tractaat met Belgne te beginnen op *zi6 October a.s. Emir Feisal de zoon van den koning van Medjaz te Den Haag aangekomen. GfcsieravoiKl ib por noiiuiidboue opoor m uon nuag uit V hssingon, waar iuj gistermiddag voet aan wal neeh gezet, bmir Feisat, de tweede zoon van den Koning van deg twdjaz, aangenomen. Zoaais meat weet zal Hij aeaer dagen bij de Koningin der NederLandsene ie gearing den dank zijns vaders gaan brengen voor de ernenning van aezju ais Koning van den Hedijaa. Met een heer Emir en zijn gevolg Kvtamen mee mr. 8Cheltus, die, zooatt gemeld, den prins tö V lissingen namens tie regeering had verwelkomd, en de consul te Djeddaih, de heer Van der i Meuien, die toegevoegd/ is aan den. «smir tijde»is den duur van rijn verbujt in ons land. Qp het perron werd Emil Feisal be- groet dloor jhr. mr. Bendorp, directeur van het Protocol aan het ministerie buitenlandsche zaken, nadat de heer Van der Meulen den heer Ben dorp aan den prins en de leden van diens gevolg had voorgesteld. De Emir droeg over een kleurig ge- waad een langen, bruinen bumous, dia tol den grond reikte op het hoofd had hij een wittop tulband, opgeweritt ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkrin*) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkrinjg: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën iwdbet Zaterdagnummer M bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pr$s. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer OAO. Qp de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingeeonden mededeelingen btf contract tot seer geredueeer- den prjjs. Groot© letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde ran opname verzekerd te zfjn. fligaschen correspondent nine, Donald Day, een in! Hjj is tot de ontdekking dat de oppositie, welke zu'k tihding te Moskou in het leven bjjna uitsluitend bestaat uit I»rae- r l In de groep van Stalin, Rykof, Boe rin en anderen begint men reedis anti- sZnitische propaganda onder de onweten- jfle massa der Russische arbeiders en boe- r ran te voeren. Het is niet onwaarschijnlijk dat uit dit conflict tusschen de uit de re geering geworpen Joodsche groep en de tegenwoordige machthebbers, een vree- sélijke progrom zal voortkomen. Het ge- heöle conflict draait feiteliijk om de be slissing van de Joodsche groep, die de derde Internationale en het progrom van de wereldrevolutie op den voorgrond ge plaatst wil hebben. Zinovief, Radek en Trotsky dringen er op aan den boerenstand zwaardere belas tingen op te leggen om zoodoende fondsen te verkrijgen, om in het buitenland nieuwe troebelen te verwekken. De Stalingroep is tegen deze politiek gekant; Stalin c.s. zeggen met het verspffller, var miblioenen buitenland om maar dat men om het economisch evenwicht in (te herstellen. Voigeaa de Pravda heef* het een diusdanigen omvang berei’kt. conflict cat een compromis tot de onmogelijkheden be- ihoirt. Men kan dé* eer. tvo'gen h weken vreeselijke gebeurtenissen in Rusland verwachten Nog wordt gemeld dat de conferentie van afgevaardigden der „safetyonen” met alge meens stemmen een resolutie heeft aange nomen waarbij het vroegere besluit om den arbeid' voort te zetten werd bevestigd. Verder meldt de „Manchester Guardian” dat er teekenen iztfn die wijzen op een gioo- te afvalligheid onder de mijnwerkers van Lancashire, waar gisteren iginstens dui zend arbeiders weer aan het werk zjjn ge gaan in de districten Wigan, Leigh en Ac crington. De „Times” maakt melding van teekenen, die er op wjjzen dat alle mjjn- werkersvereenigingen in de Midlands het/ voorbeeld van Leicesterfure zuMen volgen en districtsregelingen zullen aanvaarden zelfs indien daarvan afscheiding van de Nationale Federatie het gevolg is. ABONNEMENTSPRIJS: per kwarto»; f 2.26, per w«* 17 cent, pmr kwartaal 2.90, per week 22 cant, overal waar de bezorging per Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangetomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten an loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef, Interc. 82: Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. De regeling met de Vorstenhuizen. De ex-keizer blöft in Doom. Het mijnconflict in Engeland, De Pruisische landdag heeft ondanks een gf/waldige obstructie politiek van de zijde der communisten, het compromis inzake de regeling met de vorstenhuizen aangeno men. i (Het ging er in den landdag echt Russisch toe, vooral wel door de bepaling in het I compromis-voorstel dat het kasteel Hom burg levenslang disponiibefl word^ gesteld voor dén gewezen keizer en diens gemalin, als woonplaats. Dit is een inderdaad zonderlinge brjpalirtg, die weinig zin heeft, wanneer den keizer aan den anderen kant om politieks redtenen de terugkeer naar zjjn land wordt geweigerd. In werkelijkheid zal dus alleen de gemalin van den ex-keizer gebruik kun nen maken van het recht om het kasteel Homburg te bewonen. Het zou dan ook tactischer zjjn geweest, wanneer de bepa ling alleen had1 gerept van het recht der gemalin en niet van het recht van den ex- keizer om zich in het kasteel Homburg te vestigen. Nu beweren de Pruisische autori teiten wel, dat aan bovenvermeld woon recht van den ex-keizer geen politieke be- teekenls kan worden toegeschreven, omdat het rjjk er wel voor zal waken, dat de kei zer niet naar Duitschland terugkeert, do^h dit neemt met weg, dat door de olausu1© een averecfatschen indruk wondt gewekt. Natuurlijk heeft het dezen indruk ook gemaakt in Frankrijk en de Fransche pers, en wel in het bijzonder de Temps heeft na tuurlijk onmiddelljjk vuur gevat. Duidelijk laten de Fransche bladen uit kamen, dat van het zich opnieuw vestigen V^,den ejeke^er in Duitachdand nader geen voorwaarde ooit sprake zal moge” zjjn; dé vrede van Europa 2ou. meent men, daardoor groot gevaar loopen; want nog altijd beschouwt men den ex-keizer als de voornaamste schuldige aan hét uitbreken van den oorlog en verwijt men hèm ,dat hij al het leed over de wereld 'heeft gebracht. Toelaten, dat een dergeltfk persoop één der grootste misdadigers der wereldge schiedenis, schreef de Temps weer naar Duitschland tenigkeerde,. zou in de oogen der Franschen een provocatie zijn, waarop 1 eendeer duidelijk antwoord diende te wor den gegeven. Welk antwoord? Eén der Fransche bladen doet b.v. aan de hand om, bij wijze van sanctie, onmiddeïlijk, wanneer de terugkeer een feit mocht wonden, dc Keulsche zone militair te bezetten. Men ziet dus, dat er in Frankrijk vele stemmen en wel zeer nadrukkel jjk opgaan te gen eventueele voornemens van den ex-kei zer. I Maar de regeering Stresemann-Marx zal zich wel door zooveel politiek inzicht laten leiden, dat zij geep dwaze stappen doet; want dan zou één uur van onbedachtzaam heid misschien maken, dat men jarer schreit. Trouwens minister Kan heeft de Tel. reed8 gemachtigd te vedelaren dat van een terugkeer van de ek-keizer naar Duitsch- iand geen sprake is- kamer, behalve om naar Bir Aubrey g kamer te gaan of in rijn moestuin te wandelen. De eetzaal maakte zulk een naargcestigen indruk op hem zonder Aubrey, zeido hij. en d<us werd, o,p rijn verzoek, rijn eten steeds in zijn eigen kanjer gebracht, alwaar hij tus schen rijn folianten, quarto’s en octa vo’s met bruine ruggen rijn eenzame nvaaltijden gebruikte, zxmder soms Bell te weten dlat hij ai. Bleken kocht hij niet meer; en ook rijn briefwisseling met boekverkoopers had opgehouden. Hij bestudeerde niet langer cataloguesen van boekverkoo- kingen. en dit was bij hem f bewijs dat hij geen belang meer stelde In t leven. Sir Aubrey’s kamer was Mordred’s geliefkoosd verblijf, en riin ■grootste genoegen bestond daarin, des romers en ’s winters bij den schoor steen te ritten mét rijn stoel dieft bij den haard geschoven, zelfs H lagen er volstrekt geen brandstoffen in. (Wordt vervolgd). Ook aan het N.- i toekomst Wanhoopte zij er niet aan haar vroegeren minnaar te heroveren, Jals rij maar vrij was om er pogingen voor te doen. Er was één persoon op Perriam Pla ce bij wien Sir Aubrey’s veranderde toestand een ommekeer had teweegge bracht,, bijkans even treurig als bi. Aubrey’s toestand zelf, die persoon was Mordred Perriam. dfie rich de on gesteldheid van zijn broer stefk had aangetrokkén, zoo sterk, dat 't scheen lalsof zijn leven geknakt was. en o veel kans bestond dat de jongere broe der den ouderen nog zou voorgaan in 'den treurigen tochl naar t graf. Mor- ’dired klaagde niet over ongesteldheid, hoewel hij aan iedereen die maar hoo ren wilde vertelde dat hij zware ste ken voelde, nu eens aan ’t hart, dan weer in ’t hoofd. Evenals altijd slofte jhii door het huis drentelde op en neer in zijn gelietkoosden moestuin, maar rijn levenslust was verdwenen. ifSedtert rijn broer door de beroerte was pangetast. verliet hij niet meer rijn verschillende zeer geleden. dan 40 maal uitru) passagiert verloren, kon de burg ontschepen, kregen schade. Het niet voortjjj, daar de sein nog niet heeft BEI Ernstig au Gisteravond réed e sociolistischen stoet, die naar Quaregnon ginL. nen werden meer ofminder ernstig ge kwetst. De ibetoogers vernielden de auto gedeeltelijk en verwondiden den bestuurder. RU8 De Chicago-Tribune Onder de sensatfc Wfigiu overal

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1