ORC&A! Para iRKEN ZOON. NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en*. No. 16285 FEUILLETON. KGEZIN i Mensch Post giro 70310 Rnttardam »W)R GOUD VERBLIND. Woensdag 20 Ootobev» IB28 Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behrive op Zon- en Feestdagen c/4. Den Haag. 9* DRUK huis tot i den lwhaam«boi>K (Worft veryotai). NHEM HAaPLFM én voor ir billijke geleverd. iaardoor nieuwe kracht ■oorzaakt een. algd>«- be an- 26441» franco te ontwan- liep het Wt haar >ok met de uiterste oofden, gehuwden, anderen. 1) wing. ■ikMMi. Braukbiodii III. prijscourant grills Een veel bewogen loven. R««n uit het Engelsch van Miss E. BRAD DG N. ÏfcAuÏ iir maat J Roemenie. Zwe een Wijl zij net Kleed paste, eu hier een plooi gladstreek, en daar een garneer- rvra '/üin rvloiiafa een uitgeuaakte zaak middel. spoedig vermoeid zijn; drie uibgeput zijn ten hebben van slapeloos- GOIIMIIE UMRAM. ir liet T alsof ze "geweest. o. -w-jS lente zal zijn, zoodra mevrouw Sargent uit den rouiv ié Dan is ’t al püim anderhalf jaar dat ze rouw gedragen heeft.” Maak de japon los”, zei Sylvia op gebiedenden toon ..je doet me bijna stikken”. Zij ademde moeilijk en zwaar, alsof het kleed haar werkelijk dte keel hield toegenepen. ..Maar ’t is todh volltrekt niet te wow om den hals." hernam miss Pe ter terwijl rij de japon losknoopte ..«testten duim uw oude maat.” *fa dien dag overviel Lady Perriam FRJUOMU*. De tooneelspeler Francois Talm*. Gisteren was het honderd jaar geleden, dat de tooneel speler Francois Joseph Tal- 4ta, gunsteling van, Napoleon, te Parijs i> gestorven. Zondagmiddag is het in de Co- riédie Frangaise herdacht met een voor stelling te zjjner eere. Gisteren zjjn talrijke Transche artiesten naar zjjn graf getrok ken ,om hulde te brengen aan zjjn nage dachtenis. Rassentegenstellingen brachten verdoe- ling tusschen gemeenschappen, wier belangen onscheidbaar waren verbon den. De toestand kan worden vergele ken met dien, welke zou ontstatan. in dien een statenbond zon besluiten, om de banden te verbreken, die hem ip zanten hielden en zou overgaan tot be- beboeten en belemmeren, in plaats van het aanmoedigen, van den onder lingen handel. Er zullen weinigen zijn, die er aian twijfelen, dat onder zulke omstandigheden de voorspoed van dat land snel zou achteruitgaan. (bn deze nieuwe grenzen in Europa aan te geven en te verdedigen, wer den licenties, tarieven en verboden in- geeteld met zulke gevolgen, die zich Uw hart stijge op tot den hemel, maar dri^ken^' UW voe^en de aar^e rusteloosheid die zij vergecis trachtte te overwinnen. Zouden die uwee gaan trouwen Ziedaar de vraag die haar pijnigde, de vraag die naar gedurig voor den geest zweelde. r.r waren oogenblikken waarop haar oe- vrijding zoo nabij scheen, waarop zij meende dat Sir Aubrey s zandlooper bijkans was afgeloopen. Maar wat oaat- |te haar de weduwstaat, wat had zij aan haar vrijheid, wanneer hij. Wians liefde zij wilde trachten te herwinnen, voor den dag harer invrijheidstelling met een ander was getrouwd I Zij kon niet stil thuis blijven zitten om over die vraag na te denken, maar het haar rijtuig voorkomen, en gelastte den koetsier naar Cropley te rijden op welken rit zij voorbij Dean House en door Hedüngham moest komen. Juffr Trtngford en de kleine gingen met haar mede, deze beiden vergezel •den haar op al haar tochtenmaar ditmaal sloeg zij volstrekt geen acht op.de kinderlijke bewegingen van den kleinen St. John. Zij was geheel in eigen gedachten verzonken, en staarde met gefronste wenkbrauwen naar bui ten. Zij redten voorbij Dean House, maar de openstaande vensters gaapten haar stom aan. en vertelden haar niets van wat daarachter omging. Zij reden door HedinghaW zonder iemand van Sylvia s kennissen te ontmoeten en zoo naar (’ropley. een fraaie streek, van waar PORTUGAL. Een arrestatie. De NoordA'Portugeesche bladen publicee- |en een officieel bericht, de arrestatie mel dende van Alvao Castro, den hoogen com missaris van Mozambique, en ajjn opslui ting in het militaire hospitaal te Oporto. ENGELAND. Het geschil in de mijnindustrie. Een half millioen roebel uit Rusland. De vakvereenigingsraad in Moskou heeft een half imillioen roebel aan de Britsdhe jnijnwerkersfederatie overgemaakt. Het geld is bijeengebracht door de sovjetvakvereeni- £ingen, die 1 van de loonen der lede* hebben geheven ten bate Van de Britsch» mijnwerkers. Strenge vorst, Gisternacht heeft het in Groot-Brittannië hard gevroren, te Renfrew in Schotland H gr. F. en te Kew en te Croydon bjj Londen P gr- Vei sailing voor oie^ onaeuspeheuae somberheid van het uitspansel. Zij was bngeveer een halve mijl van de km- uerueid en het rijtuig verwijderu, toen Lij door zware regendroppels uit naar 'diepe overpeüjpngeai werd gewekt. Zij had geen mantel noch paraipluie, ten nergens was een schuilplaat» in :den omtrek. Sylvia keek verlegen in 't rond met zoozeer om den regen, als wel omdat ihaar een gevoel van verlatenheid over- .viel, toen zij zich dus alleen zonder bescherming zag. De lucht was intusschen hoe langer ;hoe meer betrokken. Dadelijk na het tweede ontbijt waren zij uit rijden gegaan, en ’t wap, nu zoo denker also! t reeds avond was. Terwijl zij dus om' zich heen zag, vertoondte zich eene donkere gestalte tusschen haar en de donkere lucht, eene gedaante, gewapend met die on ontbeerlijke gezellin van een voetgan ger in een westeilijk land, een groot» paraipluie. .Laat ik u naar uw rijtuig terug- brengen. Lady Perriam”. sprak d» wandtelaar. ’t Wab dt eenige persooi wiens stem Sir Aubrey’s gemalin het meest vreesde en verlangde te hoeren. op zijn plaats vastspelde. „Wat is e?-" vroeg Sylvia. 1 1 ünsvlivïL uwjuiice-i oiaiid-GI Rochdale. Ik heb ze gisteren wandeling in Hedingham ontmoet J iepen net als een paar verliefden. ..Wait bedoel je met verliefden? Wel. dat weet ik zelf niet. Hij was pou voorkomend voor haar en droeg haar regenmantel. En buitendien ieder een heeft er den mond vol van in He- dingham Alice Cook hoorde ’t van haar vader, en haar vadter had ’t van mijnheer Vancourt zelf, en hij zal het ♦och wel weten.” Sylvia sprak geen woord, tóen even bedaard aanpass^i een steenen beeld' wan .„Men zegt dat t in^ I ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.26. V<n buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.65, elke regel meer 0.80. Advertentiën iikhet Zaterdagnununer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-^advertentiën de helft van den pr^s. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—1 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Of» de voorpagina 50 hooger. I Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceer- <ten prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden doof tusschenkomst van soliede Boekhan- dèlaren, Advertedtiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de pl—tiring het Bureau zjjn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd t» zjjn. 120) Het kind was in het sombere oude n J01- Geai f*inke jOHg®® opgegroeid, e bedienden waren omUitpuittelijk In ^1" lof- Hij had Sir Aubrey s blauwe of ten minste zulk oogetn als ].r Al*brqy hqd. toen hij nog blijmoe- ’g en onbewust van de toekomst zijn venspad bewandelde. Hij bad niet b prachtige kastanjebruine oog en van ^IJn nioed«r geërfd en geleek ook in Reenen doele op Stfvia. j gesprek met Hary Peter was DokLPeTriam 7X*r weinig we*6'" K omen aangaande haar vroegeren ■'™Jr lMo miss Peter 1w' Sthuis bracht dat zij had panaatd gesprek tusschen dte naaister WHiee» sStaT'atOT MWedCT °VCT „Tusschen mijnheer Standen en miss 1 op de ze lijke beiiandeluig in anuere zaken in douanerechten en -ten slotte aan een vergemaikkelijking van het vervoer vö.u passagiers en goederen. In som mige landen wouxieu invloedrijke stem- ijien vernomen, die een algeheele op heffing der tarieven bepleiten. Ande- Ben hebben het sluiten van handels- yerdirageu voor lange perioden voorge meld, waarbij in ieder afzonderlijk ge- ial de meest begunstigingsclausule is ópgenomen. Sommige .staten hebben in kortelings afgesloten verdragen de Noodzakelijkheid erkend om> den' han del te bevrijdlen van die beperkingen aarondter hij heet te lijden. De on dervinding heeft aan aiideren weer dui delijk gemaakt, dat het neerhalen der economische sdagboomen tusschen de Staten het zekerste ndddel zal blijken tegen de stagnatie waaronder de han del lijdt. Wij zullen Ions niet bezig houden met de politieke resultaten die uil zulk een gediraganja en uit een yervanging van kwadtei wil door goe den wil en van excliüiviteit door sa menwerking zullen vobrtvloeien. Maar wij wenschen onze vaste over tuiging tot uitdrukking te brengen dat het vestigen van een «tonomisehe vrij heid den besten grosjteiag vormt voor het herstel van handig eu crediet over de geheele wereld, i Het manifest telde 180 iiandteekenin 'gen, waaronder beKeode personen, oie ui het economische le|en van belgie, i ’enemarken, Duitsdfflfiiid, 1-rankrijk Groot-Brittannie, iloiigarije, Italië, Noor ’wegen. Oostenrijf,ToTéii. "Isjecho-Sliowakije, Ver. Staten, 'den, Zwitserland en iNederiand, toonaangevende plaats beKieeuen. De Nedierlandsche onderteekenaars zijn de heeren C. J K. van Aalst. S. P. van Eeghen, l‘ H. Feaitener van V lissingen, E. Heldring, A. J. van Hengel, P. Hotstede de Groot, i’aul May. W. A. Mees, A. F. Philips, D. W Stark, C. E. ter Meulen. Q. J. Tenpsti», M. W. F. Treub. G. Visse ring, F. G. Waller en Th. van Welde- ren baron Rengers. Het aantal Engelsche onderteekenaars bedraagt niet minder dan 42. Heel wat bankiers van naam, met Montagu Nor man. den gouverneur van de Bank van Engeland', aan ’t hoofd, groote indus trieel en en reeders zijn daaronder 1 Onder de Duitsche namen, schoon zich tol een negental beperkend, zijn van goeden klank. Van de Amerikaansche ondierteekenaars, niet mieer dan zes in getal, is het inzonderheid J. P. Mor gan, die op den, voorgrond1 treedt. De Fransche evenals de Italiaansche onderteekenaars. hebben hun handtee- kening vergezeld doen gaan van enke le opmerkingen. - eene Een pleidooi voor het herstel der welvaart. rtAxis als hoogst nadeelig hebben be freien voor allen, die er bij betrok ken waren. De eene staat verloor zijn aan voeren van goedkoope voedingsmid delen, een andere zijn voorziening met' goedkoope industrieele artikelen. In- austriön leden onder gebrek aan ko- Jen, fabrieken aan gebrek aan grond itofieoi. Achter de slagboomen van in voerrechten werden nieuwe locale in- dustrieiëln], «opg|eric<ht. die lederen feëelen econonnisdien grondslag misten die in den strijd tegen de concur rentie slechts in het leven konden wor den gehouden door de tariefmuxen nog hooger op te trekken. De spoorwegta rieven. die bij vaststelling, veerden be invloed door politieke overwegingen, maken het tramsito-verkeer en t vracht vervoer uiterst hl oei lijk en kostbanr. Lte prijzen zijn gestegen en er werd een kunstmatige duurte in het leven geroepen. De productie als geheel is verminderd. Het orediet werd inge- krompen en de valuta s deprecieerden Te veel staten hebben daar valsciia luealen van nationaal beiang gedreven, hun eigen welvaart in gevaar gebracht en daarbij de gemeenschappelijke be langen der wereld uit het oog verlo ren, doordat zij hun oommercieele be trekkingen op de economische dwaas- bejd grondden, om aillen handel als een vorm van oorlog te beschouwen. Geen herstel van Europa zal moge lijk zijn, voord'at de politieke personen van alle landen zoowel van de oude als de niewe staten, de» overtuiging hebben düt handel geen oorlog is doch teen ruilproces, dat in vredestijd onze naburen tevens onze afnemers zijn en dat hun welvaart een voorwaarde is voor ons eigen welzijn. Indien wij hun iiandel nadeel toebrengen verminderen V'ij daarmede ooi. dte mogelijkheid dat tój hun schulden betalen en onze pro ducten koopen. Beperkte invoer sluit beperkten uitvoer in zich en geen en kel land kan zich veroorloven om zijn ex port handel te niet te doen. Afhan kelijk als wij allen zijn van den in voer en den udtvoer en van het proces van den internationalen ruil kunnen Vrij niet zonder ernstige bezorgdheid een politiek gadeslaan die de verar ming van Europa beteekent. Gelukkig doen er zich teekenen voor da'i men zich ten laatste in alle landen bewust gaat worden van de dreigende gevaren. De Volkenbond en .de Inter nationale Kamer van Koophandel heb ben gewerkt aan het terugbrengen ibt een minimum van alle formaliteiten verboden en beperkingen en teven- aan het doen verdwijnen van een on Een groot aantal leidende tiguren uit de. bank- en handelskringen hebben zich met een manifest tot 'de verschil lende regeeringen gewend- In dit do cument wordt dringend vei'zocht om de beperkende bepalingen welke thans een opleving van het economisch leven in den weg staan, zooveel mogelijk op te ^beffen, omdat zij als vele beHetselen worden gevoeld voor een blijvend her stel van Europa's handel. De onderteekenaars, aldus het manl iest wenschen. als zakenlieden de op merkzaamheid op zekere ernstige en verontrustendie toestanden te vestigen, die naar onze meening een terugkeer tot een algemeene welvaart vertragen. Men kan niet zonder nadenken aan schouwen, in welken omvang tariefmu- ren, speciale vergunningen en verbo den hebben ingewerkt op den interna tionalen handel en deszelfs natuurlijke ontwikkeling hebben geschaad. In geen periode van de Nieuwste Geschiedenis is het voor den handel noodzakelijker geweest dan thans, om van zulke be perkingen te worden bevrijd, teneinde die handelaren in staat te stellen, zich aan de nieuwe en moeilijke omstan- dighedein aan te passen. En in geen enkele periode hebben zich beperk in gen van den vrijen handel in zulk een gevaarlijken omvang veirmeerdterd. zou- dier dat men zich voldoende reken schap heeft gegeven van de economi sche gevolgen. die daarin liggen opge sloten; De verbreking van de groote econo misdie eenheden van Europa "heeft een ernsiigeu slag toegebracht aan den in- tcriaition&len handel. Binnen de gebie den. waarvan de bewoners hun pro ducten vrij hadden kunnen uitwisselen, werd een aantal nieuwe grenzen ge- rokken, die angstvallig beschermd werden door slagboomen van invoer rechten. Oude markten gingen verloren BU1TENLANDSCH nieuws. BELGIë. Het huwelijk van prins Leopold. De plechtigheid te Stocking. Het programma der plechtigheid van het burgerlijk huweijjk van prins Leopold er. •rinses Astrid te Stockholm js aldus: Op 30 October scheept de Belgische ko ninklijke familie zich te Antwerpen in aan boord van de Staatsmailboot „Princesse ^larie José”, welke zal staan onder het 'be vel van baron de Gerlache de Gonunery, Öie bevelhebber was van de Belgische Zuid- jjoolexjpedritje. De koning en de koningin der Belgen, jjrins Leopold, prins Karei en prinses Ma rie José zullen den 2 November te Stock holm aankomen. Dien dag heeft er in het koninklijk pa leis te Stockholm een gala-diner plaats en pes avonds eene gala-vprtooning in de bpei'a. Den 3 November zal in een zaal van het paleis het burgerlijk huwelijk voltrokken worden door den burgemeester van Stock holm. Denzelfden avond zullen twee bijzondere treinen de koninklijke familie van België en de familie van prins Karei van Zweden naar Malmoe voeren, waar zjj zullen scheep igaan aan boord van den Zweedschen kruiser „Fylgia”, die langs den Schelde naar Ant werpen zal varen. „Boven menscheljjk". De (Brusselsche) Standaard bevat onder het opschrift: „Bovenmenscheljjk” de vol gende bladzijde uit het Dagboek van Pe- |tep: Schier bovenimenschelijk mag het ge^ ^iioemd worden hetgeen dezer.dagetn door 'een student te Leuven werd volbracht. Al thans 'boven-gewopn-menschelijk. Die student promoveerde a|s dokter in d‘* Hiomaansche philigogie. Zoo zijn er nog. Maar^ijn nog als hy? Hij immers L* blind, van zijn geboorte af. Hij ig geboren ■in West-Vlaanderen, maar Wóonde te Brussel. Vjjf jaar lang is hjj dagelijks op en af van Brüsseï naar Leuven gereisd, teonder geleider, vertrouwend op de hulpzaamheld vhn studiemakkers en ’men het gezucht had op <le zee. em ver ker luiKerzij de kleine zandige baai, ten de gewitte muren van ?h^t fltadjp k-idmcutli. Hier was t zelfs iu dqm winter aan genaam te wandelen op het aangeieg jde wandelpad, hoewel de paarden op den lossen zandweg t zwaar te ver antwoorden hadden. Hallweg hield ue ikoetsier op bij eene kromming van den weg, alwaar eene kleine verhevenheid ‘tot standplaats voor rijtuigen diende, en daar stapten Lady Perriam en de kindermeid uit om verder te wande- Van daag was Sylvia die buiten {dien reeds niet op ’juffr. Tringfold's gezelschap gesteld was nog minder spraakzaam dan andër. Zij stapte schie lijk voort met haar lichten tred, tus schen het kreupelhout daar, waarmee ‘de duinen waren begroeid, waardoor de kindermeid op een afstand bleet. !die buitendien reeds moeite genoes had om de kleine te sussen, bij wien reeds dagen lang een hardnekkige hoektand op doorbreken stond Hoe kadi en woest zag het land- schap er in den winter uit. Het weer dat tamelijk1 helder was geweest bii hunne aankomst, werd nu betrokken en er dreigde zelfs regen te komen Didmouth met haar witte muren tee- kende zich in de verte scherp af tegen, de met wolken bezwangerde lucht i Maar Lady Perriam' was Uitzonder on- De Italianen maken een niet onver (fienstelijke opmerking, die blijkbaar Voor een goed deel aan /ïiet adres der Amerikanen is gericht. Zij zouden het ri.l wel wenschelijk hebben geacht, dat er in hét meniiest niet enkel tti- tie-k was geoefend' op de buitenspori ge hoogte der douanetarieven en Je scherpte van de douaneregelingen, wel lie in enkele landen van kracht zijn, ifaiair ook op al de tallooze vormen 4au rechtstreekache en zijdelingsche protectie, discriminaties en preferen ties. kunstmatige subsidies en Ueper- K’ngen wat de emigratie betreft. dére reizigers. Van het gezelschap was hjj steeds de meest opgeruimde. De kolleges ïjjnér professoren n*m hjj zelf op, met een prittoestel. Zoo kon hjj l^ter met de vingeren het Braille-kort- sehrift herleaen. Hjj legde steeds schitterende examens af en heeft thans een doctorsthesis moeten opstellen. ’Dat alles heeft hjj volbracht ,^v«C 1» sóurire”, maar met doode oogon. In kan aan dien jongen man niet terug wenken zonder diepe ontroering. Is hjj niet eën reus van wilskracht? Bedenk maar eens welke inspanningen hjj zich heeft moeten opleggen om het zóó ver te brengen! Op zekeren dag werd hjj uitgenoodagd om een voordracht te houden voor de blin den te Brugge. Hjj kweet zich prachtig Van zjjn taak, in goed’ Vlaamsch. Nadien ver namen de inrichters dat hjj slechts weinig Vlaamsch kende. „Hoe hebt gij het dan tóch aan bopnd gelegd, om het aoo goed te doen „Ik wil hetgeen ik aangenomen had, opk goed volbrengen, maar het heeft mjj nachten werk gevraagd'! Nachten! Wie van ons heeft reeds ééu- ipaal één nacht aan iets besteed? Hjj werkt zjjn leven lang in den naoht; dis zon heeft hjj alleen zjjn wil. Ik voel een onuitsprekelijke eerbied voor Ijem. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaa, Si.^6, per week 17 cent, met Zondagsblad 26S2 32

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1