I it Blad* ERKEN ZOON. EM klagen NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* go. 16286 Donderdag 21 October 1826 65* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behirive op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. I DOOR GOUD VERBLIND. Hip ■kmS «lO* 40 LE ROTTERDAM ktachappijen million treft winrtaandt^ vaak meibje (Wordt rorvotstd). i én voor ar billijke geleverd. 300 80 8 «4 juist geoordeelde uitsprrak der bankiers wordt ontvangen. den was Een veel bewoge» leven. Norm uit het Engelseh van Miss E. BRADDON. Het verstand schertst somttfids, het hart nooit. I iff en «nij- ook voor rvoeten. m dc aom van Het internationale Manifest. Een nieuw kabinet in Oostenrijk. De staking in de mijnen, lijke samenwerking willen vrijmaken. „Maar ik héb gehoord d'at gij een anricr en aangenamer tijdverdrijf hadt, dal het te hand haven. Het .blad beschouwt het vooruitzicht op algemeene aanvaarding van vrijhandel in <fe naaste toekomst als zeer problema tiek. rlement Maan- ander middel te tot een einde dat zijn intre- 'M ongetwijfeld tagtHi. a. brgen vergadert de ajgemet vakvereenigingscongres te Dr. Schacht heeft in een onderhoud met een Duitschen journalist als zijn meeting te kennen gegeven, d§t de beteékenis van het manifest ónmogelijk kan worden onder schat. Natuurlijk geven, de onderteekenaars tot w,dke nationaliteit zy ook behooren, alleen uiting aan hun pérsoonljjke overtui ging; dat de regeering van een of ander land zich niet wenschte te identificeeren met de onderteekenaars spreekt van «elf, maar dit doet niets af aan de waarde van het manifest. Wij allen herinneren ons nog levendig het voorbeeld van het plan-Dawes. Toen de wijsheid der regeeringen het doode punt had bereikt, hadden wy het alleen aan een klein groepje leidende economente danken, dat er een economische uitweg uit de politieke moeilijkheden wend gevonden. Indien thans mannen, als die wier namen ondeMhet manifest staan, voor de economi sche vrjjheid opkomen, dan moet dit ge wicht in de politieke weegschaal leggen. De groote verdienste van het manifest noenide Schacht, dat het zich niet ophoudt met economische beschouwingen £>ve; sohukl en boete, maar zonder aan te voe ren wat er is gebeurd, zonder politieke kleinzieligheid, den weg naar de toekomst naar de vrijheid wijst. Het manifest, aldus Schacht, is geen uit lating van de regeeringen, die door alle mogeljjke kluisters in haar vrijheid zijn 'be lemmerd ,maar een uiting van het gezond verstand van alle volken, die den weg naar de economische en daarmee naar de geeste- Het manifest der financiers en handels- lieden uitleggend als een volledige recht vaardiging van den vrijhandel, heeten de Britsche liberale bladen het uitbundig wel kom, hoewel enkele geneigd, zijn het inter nationale aspect der geopperde denkbeel den te vergeten en ze louter begroeten als een les voor de regeering van Baldwin. .De „Daily News'1 legt den nadruk op het gezag der onderteekenaars en beschouwt het manifest als een stuk van historische beteekenis. Het voegt er bij, dat de teeke- nen niet ontbreken dat de waarschuwingen een aandachtig gehoor zulien vinden. Het gelooft( dat de naties reeds het nuttelooze van tarieven beginnen te beseffen on haalt de Engelsch-Dtuitsche besprekingen van den laatsten tijd aan als bewijs daarvan. De conservatieve organen bewaren vrij wel het stilzwijgen .behalve de „Morning Post”, die de geopperde denkbeelden 'be schouwt als niet meer dan vrome wenschen van bankiers. Het blad voegt er bij, hoewel vrijhandel zeer gewenscht is, onuitvoerbaar voor één land is dezen aanvaarden indien andere tarieven ;r’a Pillen zijt ge binnen ze maar eens, rking. Overal In Amerika hecht men fT®en speciale waarde aan het „tarieftnanifest", dat door een leidend bankier wordt gekenschetst als een ,,onschadeljjk en vroom pleidooi”. John Mitchell, een der onderteekenaars, verklaart, dat vele in Europa bestaande be perkingen van den handel voor de Uivaart van Europa buitengewoon nadeelig zijn en reeds lang hadden moeten worden opge- heve, en president Coolidge verklaarde, nog niet den tijd te hebben géhad het mani fest te bestudeeren, maar het kwam hem voor, dat men niet veel kon doen om den handel in Europa te stimuleeren door mid del v»n een herziening der tarieven in de Ver. Staten, zonder den levensstandaard in Amerika te verlagen. De importeurs wen schen natuurlijk een vrijen handel, terwijl loontrekkenden en fabrikanten bescher mende tarieven verlangen. Het manifest heeft fn hoafidzaakbetrekking op de Euro- peeeche staten, waartusschen geen verschil in levensstandaard bestaat. Elke algemeene wijziging in de politiek moet ter goedkeuring aan het Congres worden voorgelegd en het manifest zal .n de a.s. zitting stellig een stormachtige dis cussie teweeg brengen. •ntsch .crpakt chte spijsverte- ta, lusteloosheid door ’t gebruik ïidQJ Vafèls EREN rr ƒ0.50: rijgbaar ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaa. XJti, per week 17 cent, mer Zondagsblad pet kwartaal 2.90, per week 22 cent, overai waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zmragablad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomeo «tan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel «m de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van *- 6 uur. Administratie Telef. Intern. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. In Londen ging gisteren het gerucht, dat een nieuwe stap in het kolenconflict te wachten staat. In ieder geval verwacht men dat nieuwe pogingen in het werk zullen worden, gesteld, als het dag bijeenkomt, om een, vinden, om de kolen st» te brengen. Het koude w de heeft gedaan, zal da bijdragen. Morgen vergadert de jfcemeene raad van het vakvereenigingscongres te Londen. De leden van de executieve der mijnwerkers hebben de kolendistricten afgereisd en met onbelangrijk succes hier en daar gepoogd de mannen, die het werk hadden hervat, weer te doen staken. Zij zullen Vrijdag a.s. te Londen 'zijn en de vergadering van den algemeenn raad bijwonen. Zij zullen hun voorstellen voor een em bargo op buitenlandsche kolen en het hef fen van bijdragen van de vakvereenigingen aan den algemeenen raad voorleggen. Het antwoord van flen algemeenen raad staat echter reeds bij voorbaat vast. Het fcal ongetwijfeld negatief zjjn in verband met de verklaringen onlangs op de confe rentie der arbeiderspartij afgelegd door Thomas en Tillett, de leiders van de groote vakvereenigingen van het spoorwegperso neel en van de transportarbeiders. Deze verklaarden, dat een embargo niet toe te ipassen was en dat hun vakvereenigingen, evenals de andere, het heffen van een bij drage in verband met de werkloosheid en de uitputting der fondsen niet kunnen toe staan. Klaarblijkelijk zal de algemeene raad er uitsluitend op bedacht zyn steiun te verlee- nen bij iedere beweging in de richting van den vrede. öir Aubrey trouwdiel, kon t u immers weinig sabelen. Toen ging nujn geluk u volstrekt niet ter harte, en du» be boete gij er u niet t hoofd over te breken. Gij ziet immers dat ik leef, en dat wil wat zeggen. Hier zijn wij. Dij uw rijtuig.” De knecht opende het portier. Ed mund zag het kind, keurig gekleed, in diepen slaap, en^dus een beeld van Hinderlijke onschuld. Zonder dat te moeder 't zag. die somber en strak de oogen hield neergeslagen, raakte nij zaclujes met zijn vinger de ronde, don zige wangen aan. Lady Perriam bedankte hem ternau wernood voor zijn geleide, beantwoord de flauw zijn beleefd „Goeden avond en reed door regen en duisternis met knagend hartzeer naar huis. I I il* ili' Verbazend nieuws voor mynheer Bain. Over het algemeen is het manifest der bankiers in Parijs niet zeer gunstig ont vangen én prjjst men de Fransche onider- teekenaars zeer, omdat zjj de noodige restricties hebben gemaakt. De ongelukki ge uiting van de Duitsche bladen, dat het manifest der bankiers wil zeggen, dat het Verdrag van Versailes geheel moet verval len en de Rijnbezetting ophouden, heeft wantrouwen gewekt betreffende de bedoe lingen der bankiers. Natuurlijk protes|ee- ren vooral de nationalistische bladen, maar ook de „Journée Industrielle” maakt be denkingen, en Romier, die opmerkt, dat heit wel pikant is onder het manifest groo te namen te lezen uit het meest-proteqtio- nlstische land ter wereld, n.l. Engeland, dat juist op het oogenbük de preferentifcele rechten in de Dominions zoekt te handha ven en zelfs te versterken, schrijft, dat dit allee wel juist is in beginsel, maar dat men moet beginnen met evenwicht te bren gen tusschen de lasten en de schulden, niet alleen tusschen de Europeesche naties, maar ook tusschen deze en Amerika. Indien men toch als basis voor den in te stellen vrijhandel den tegenwoordigen toestand aanneemt, zou men daardoor een geweldig privilege geven aan de naties, die niet door den oorlog geleden hebben en aan die, wel ke rich van hun schulden verlost hebben door failliet te gaan. Deze laatste door zichtige toespeling kenwhetst goed het wantrouwen, waarmee onder de tegenwoor dige omstandigheden de in theorie never iuui mj (lie vermeuen inaaj ging toch niet aan Sylvia druipnat ie latou regenen. Er was piëta romantisch in hunne ontmoeting, eu die door hen beide gedeelde paraipluie grensde bij kanfi aan t belachelijke. „Waar hebt gij uw rijtuig achterge laten, Lady Perriam' 'lvroeg mijnheer btanden. Hij scheen er een genoegen, in te smaken, haar t genot van naar titel te schenken. „Bij de kromming van het pad, op ‘t duin, ik weet nauwelijks den weg daarheen terug te vinden. ,,lk aal er u wel heenbrengen ik ken hier zeer goed den weg. Ik ga dikwijls dien kant uit, pp mijn eenza- me wandelingen.” Hij kon nu moeilijk nalaten Sylvia» Zijn arm aan te bieden de grond was hobbelig en glibberig door den regen, en nu en dan struikelde zij. Zij voelde dat de tijd drong. Als ze iets had te zeggen moest 't onmiddel lijk geschieden, hoe onvoorbereid en onverwacht haar vragen ook mochten schijnen. „Ik begrijp niet dat ^ij nog tijd hebt voor eeneame wandelingen, zei- de nij ..ik hoor dat gij het zoo druk hebt „Jtt. ’t is ook druk aan dé bank, en ik moet somtijd» flink dóórwerken Maar ik houd van bezigheid.” „Maar ik héb gehoond dat gij iti gezelschap van een jong waarmee gij verloofd rijt. ,,En mag ik oo weten wie dat meis je is?” vroeg Edmund koel. ..Miiss Rochdale.’ ,,En wie heeft u dat verteld?’' „Iedereen zegt het.” ..Niet» dan praatjes. Ik ben niet met miss Rochdale geëngageerd. .,En zult gij t ook niet worden?' ..Dat zou ik niet, durven zeggen. Men Kan niet weten.of een man. die zijn eers.e levensgeluk ten gronde heelt zien gaan, niet ten tweedenmale zijn geluk beproeft in eene stillere gene genheid. Er is maar één, zomer ai s menschen leven, maar de herfst h dikwijls ook een warm en verkwik kend jaargetijde. Er is een onbewolk te en schoone herfsttijd, die Indische zximer wordt genoemd. Misschien is ruik een Indische zomer nog voor mij weggelegd.” ..Natuurlijk met miss Rochdale”, zei Sylvia. ..Waarom niet met miss Roohdale Zij is een meisje waarmee iedere man gelukkig zou kunnen zijn, zou ik den ken -- lief, vriendelijk, beschaafd gees tig. epofferend. wat kan een man meer verlangen in de vrouw zijner keuze? „Ik zie dus dat het gerucht waar is, mijnheer Standen.' ..Maar waarom bekommert ge w nu toch over mijn lot. Lady Perriam Anderhalf jaar geleden, toen gij met 121, -- Het onverwachte hoor en van die stem deed haar hevig ontstellen. Het was immers ook zoo vreemd dat hij haar zou aanspreken, t Zou liaar veel na tgurlijker zijn vóórgekomen als hij haar was voorbijgegaan en haar alleen togen de elementen had laten worste len. Maar nu hij haar eenmaal had toegesproken, besloot zij hem niet te laten gaan voordat zij de onzekerheid had opgelost, die haar folterde. rijt* wei vriéndelijk, mijnheer antwoordde zij met voorge onvwschiRigheid. ..Ik zal vol- Warnf van uwe paraipluie gebruik ma- *em \De regen heeft mij zoo onver hoeds overvallen Mimnri Standen Held zijn parapluie hnn y Perriam’s hoofd, maar bood met rijn arm aan Hij had zulk "o ontmoeting niet verlangd! neen Na een intiem din^f zullen de beide fa milies 's avonds in den Muntschouwburg CENTS OOUDSCHE COURANT. Voor zijn vertrek uit Monkhampton had mijnheer Bain zorg gedragert aan zijn oudsten zoon, een jongen van zes tien jaar. die van de schoolbank tot een plaats in zijn vaders kantoor was bevorderd, te doordringen van de noodzakelijkheid om het afwezige hoold der firma nauwkeurig op de hoogte te houden van alles wat er op Perriam mocht voorvallen, en waarbij rijn be langen waren betrokken, ai was 't ook van nog zoo geringe beteekenis. ..Ik denk wel niet dat er tijdena mijne afwezigheid iets zal gebeuren, zei mijnheer Bain, nadat hij deze in structies had gegeven. ..Sedert Sir Au brey p ongesteldheid is alles op Per riam zoo geregeld als een uurwerk ge gahn. en alleen rijn doodi zou in staat zijn de zaken van haar gewonen gang af te brengen. Maar er gaat niets bo ven zekerheid, en men kan niet te zeer op zijne hoede zijn. Tijdens mij no afwezigheid moet ge tweemalen in de week naar Perriam gaan en Lady Perriam spreken, en uit haar eigen mond hoeren hoe de zaken staan. De knaap schrikte terug bij de ge dachte aan zulk eene vermetelheid. H<j had Lady Perriam‘s gele koets voor winkels in de Hoogstraat zien staan, had de dame zelve er uit zien stijgen, smaakvol en rijk gekleed, een wezen dat nauwelijks den gromt scheen te raken, waarover haar beval lige gedaante zweefde. Er was iets drukkends in de gedachte om onge noodigd een morgenbezoek af te leg gen bij zulk eene verhevene persoon lijkfaefdi. ..En als Lady Perriam nu weigert mij te spreken”, bracht de jongeling in ’t midden. ..Dat zal rij niet weigeren als ge zegt dat ik verlang dat ze u te woord staat.” In Oostenrijk is Dr. Seipel er in ge slaagd een nieuwe regeering samen te stel len. Het nieuwe kabinet heeft zich reeds gistermiddag aan het Parlement voorge steld. De regeeringaverklaring legde er in de eerste plaats nadruk op ,dat dit weer de eerste maal is dat een nieuw ministerie zonder controle van een commissaris-geme- raal en den 'Volkenbond aan het werk zal kunnen gaan. Hierdoor is zijn taak geens zins lichter, maar vindt het zich in waar-, heid met ®®n 'zwaardere verantwoordelijk heid belast. Aan i)et bestuur van zyn voor ganger Ramek wijdde Dr. Seipel vriénde lijke woorden, terwijl hij Verzekerde, dat het aan continuïteit met de vorige regee- ringr in vele optziehten niet zal ontbreken. Met Dr. 'Sei<pel helbben in het nieuiwe ka binet zitting, Dinghofer, tot dusver leider van de Groot-Duitsche party, vice-kanselier Kienboeck, oud-minister fan justitie, kry’gt financiën en Schmitt onderwijs. De twee laatstgenoemden zijn christeljjk-sociaal. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 15 regels f 1.80 elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën ingiet Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentien de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer f 0^0. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertenties en ingezonden mededeelmgen bjj contract tot «eer gereduceer- den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingebonden door tusechenkomst van soliede Boekhan delaren. Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Professor Heubner, f Professor dr. Otto Heubner, de be kende Duitsdhe kinderarts, is gister nacht te Dresden overleden in ouderdom' van 84 jaar. Tot 1913 Heubner hoogleeraar aan de hooge- school te Berlijn. De overledene heeft vooral op het gebied der zuigelingen verpleging onschatbare diensten bewe zen. Aan hem is het te danken ge>- weept. dat het sterftecijfer der zuige lingen in DiribMland' aanmerkelijk is gedaald'. Sneeuwval in bet Reuzengebergte. Maandagnacht is in het Reuzen-ge bergte veel sneeuw gevallen. Overdag steeg de temperatuur echter, zoodai .de sneeuw niet bleef liggen. Sedert gistermorgen is ook te Ko ningsbergen veel sneeuw gevallen. De mjjnwerkersleider Cook bedreigd. De ..Westminster Gazette maan' melding van een vijandeiijke ontvangs' die Cook, den secretaris der Mijnwer- kersfedieratie. te Nottingham Maandag avond ten dieel is gevallen. Toen hij daar ter plaatse aankwam en rijn In trek nam in een hotel, verzocht de di rectie hem liever in een particulier huis onderdak te zoeken. Cook wei gerdie dit en bleef Eenigen tijd lajer verschenen een paar tegenstanders ^an (ook in het hoteil en zochten rijn ka mer op; blijkbaar met niet M tevnen- delijike bedoelingen, waarop de direc tie de politie waarschuwde. De leider van het vijandige gezelschap beloofde. Cook gedbrende den nacht niet te mil lem molesteeren dlodli hij weigerde waarborgen te geven voor dien volgc den dag. (Het gerucht ging dat Coo* op het marktplein zou worden vastge bondon met een Union Jack om rijn middle] en dat veertig man klaar ston den om het plan uit te voeren). Cook weigerde echter het hotel te verlaten, wat er ook zou gebeuren. De werkhervatting in de mijnen. Officieel wordt medegedeeld, dait he den 238.669 mijnwerkers den arbeid hebben hervat, hei welk 14.475 meer is dan gisteren. Ook werken er nog >000 mijnwerkers, zoo deelt men mede, m verschillende mijnen in Northumber land. Deze zijn niet in het bovenstaan de getal begrepen. Derhalve rijn er dus op het oogenblik in totaal 243.67 mijnwerkers aan dien arbeid. NOORWEGEN. De volksstemming. Groote meerderheid tegen drankverbod. De uitslagen van de volksstemming ave: het drankverbod ayn nu vrijwel volledig bekend; alleen uit enkele streken in het hooge Noorden ontbreken ze nog. 518.972 stemmen zijn tegen drankverbod en 408.945 er voor uitgebracht. Er is dus een meerderheid van meer dan 100.000 stemmen tegen drankverbod. De minister van sociale aangelegenheden heeft in een persgesprek verklaard dat de regeering onverwijld een wetsontwerp tot intrekking van het verbod zal voorberei den. De verkoop van sterken drank zal dan staatsmonopolie wonden. Plaatselyke keuze zal vermoedelyk weer worden ingevoerd. Er zal geen rantsoeneering komen, maar aan personen beneden de 21 jaar zal geen sterke drank verkocht mogen worden. Het ontwerp zal aan het begin van de nieuwe parlementszitting aan het Storting worden voorgelegd. Men verwacht dat het daar een groote meerderheid zal krijgen. BKLGlë. Het huwelijk van den kroonprins. Het burgerlijk huwelijk van den kroon prins, dat, zooals bekend, te Stockholm «al voltrokken worden, bljjft vastgesteld o<p 4 November. De koninklijke familie van België zal in den avond van vier November, ditmaal ver gezeld door kroonprins Leopold, via Go thenburg naar België terugkeeren. De „Prinses Marie-Jose” zal vermoede- iyk in den ochtend van 7 November te Oostende aanleggen. Per trein zal ,dan naar Brussel gereisd worden. ’s Anderendaags begeeft de geheele ko- ninfcljjte familie prich per galatrein naar Antwerpen, waar zij om 9.45 zal arrivee- ren, om er te 10 uur »>Het Steen” den Zweedschen krpiser ,»Fylgia” op te wach ten, die de bruid, haar ouders: den hertog en de hertogin van Veetrogotlamd, haar zuster Margaretha met haar echtgenoot, prins Axel van Denemarken, haar zuster Martha en haar broer, prins Karei, naar België brengt. De hertog en de hertogin van Vestrogot- •land «uilen vermoedélijk te Vlissingen aan boord komen, waar de „Fylgda” in den na middag van 7 November zal aanleggen. In geval het bij den aankomst t» Ant werpen zou regenen, zal onde? hangar 21 de 'wederzijdsdhe begroeting zich afspelen. Bij ■goed weer zal de geheele stoet zich te voet naar het stadhuis begeven, waar dan e«n ■receptie zou plaats hebben, waarna pier galatrein de reis naar Brussel wordt aanvaard. Onmiddelljjk na de aankomst in het pa leis, om half 1 uur 's middags -zullen de presidenten der wetgevende kamers, de ministers met portefeuille, de staatsminis ters en andere autoriteiten voorgestehl' worden. -I*,.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1