icht hebt elf mesliifa ras Thee lANhEL EERT IR BLAD. ichting NIEUWS- ÉN ADVERTENTIEBLAD VOOg GOUDA EN1 OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, WEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, J Maandag 85 October 1886 on GLORIA 4 en, enz. enz, I FEUILLETON. tgazijn Gouda iwagens van n de I IS, RS T T ZONEN jehandeling. RVAART. DOOR GOUD VERBLIND. fte. f6869 Dit blad verschijnt dagelijks behidve op Zon- en Feestdagen SN ena. 2709 60 i ons dat ieder oestel van ons naton, in 3 flacon gebruiks- IJZEN. In het sterfhuis. TELEF 313 I (Word* vefvoigd). i ROLIE NEWATTEN jniment 82O0 De stabilisatie van den Belgischen franc. Trotski, Kamenef en Zinowjef hooid fronste, alsof die gedachte onaangenaam en somber st.em.de. S. H. VAN LOON 2684-26 Laat ons geduld hebben met anderen. Zij moeten het zoo dikwijls met ons heb ben. op kwartaal 2.90, 'ranco per poet per VEREENIGDE STATEN. De ramp op Cuba. Blijkens berichten uit *New York ayn bij de orkaan die Cuba teisterde meer dan 600 deelingen bij contract tot teer geredueeec- berekend naar plaatsruimte. door tusschenkomst van «oliede Boekhan den en moeten daags vóór de plaatsing ter de Waag jOUDA iden gezellig door- met onze essence UW sn Likeuren GOUDA oorten 34 cent 32 pakje) llGF Amsterdam 469 40 NOTEN ir ijzen. □osthaven 65 ize agenten en loopers, den boekl— te bureaux zyn dagelijks geopend - Telef. 83. Postrekening 4840Q. gestraft. Chine,escihe legatie, waar een delegatie doqr den gezant werd ontvangen. Deze begaf zieh vervolgens naar minister Vandervekle, met wien hij eén langdurig onderhoud had. Een der betoogers verklaarde, dat te Brussel een congres was geopend om de opheffing van het Chineesch-Belgisch ver drag ite eischen, dat tot 27 October duurt en dat, indien de Ghineffcen, dien dag geen voldoening krijgen alle Chineezen met in begrip van de legatie, België zouden verla ten. Een veel bewegen levttt. .RoflWu uit het Engelscb van Miss E. BRADDON. ..óm ze pogingen doen om humuiiu Standen weer io< zich te lokken? vroeg hij bij zich zei ven, terwijl hij t voor- hem Een aardbeving 4 Zaterdagmorgen te 7.40 uur heeft te Leninakan (het voormalige Alexandropol| en in de omgeving een hevige aardbeving plaats gehad. Er zouden meer dan 3000 doode-n zyn, terwyl 70 personen ernstig en vele anderen licht gewond werden. Te Le ninakan is ongeveer de helft der huizen e.a- gebouwen vernield, vele dorpen in de buurt zjjn verwoest. De telegrafische verbinding tusschem Leninakan en Erivan is verbro ken. De schokken werden ook te Batoem ge voeld. Een conflict tusschen België en CHina. Bljjkens berichten uit Brussel is de mi nisterraad gisteren tot overeenstemming gekomen omtrent alle koninklijke besluite») met betrekking tot de stabilisatie. Vandaag in den loop van den dag zulleji deze besluiten worden gepubliceerd. Hoe wel de grootste terughoudendheid bewaart wondt ten aanzien van de koers waarop gestabiliseerd zal worden, zijn er ernstige redenen om aan te nemen, dat de stabilisa tie zal plaats hebben tegen den koers van 175 francs per p. st. De Chineesche gezant te Brussel heeft ar de Belgische regeering van verwittigd, dat zyn regeering van gevoelen is, dat er aan leiding 'bestaat om te Brussel de te Peking begonnen onderhandelingetn over een rege ling tusschen de beide landen voort te zet ten. De Chineèsche gezant bood een ont werp aan van een modus vivendi voor de toekomstige (betrekkingen tusschen beide landen. Hét Belgisch standpunt blijft als volgt}: Juridisch heeft .België alleen het recht het verdrag van 1865 op te zeggen, doch heit fe bereid een modus vivendi te sluiten tot hdt tijdstip, waarop het mogelijk zal zijn met een goed-gevestigrie Chineesche regeering een nieuw verdrag aan te gaan, waarin geen clausules meer zouden voorkomen, die een toestand van ongelijkheid scheppen. Minister Vanderveide zette Zaterdag voor de gedelegeerden der voornaamst^ Belgische maatschappijen, dip belangen ito China hebben, het standpunt van België uiteen en na een langdurige beraadslaging kwam men overeen het verdrag van 186b nog steeds als van kracht te beschouwen; indien echter de Chineezen tot daden ovef- gaan, b.v. als zy na 27 October consulaire rechtspraak aan de Belgen weigeren, of te hunnen opzichte andere handelingen ver richten, die strijdig zijn met het verdrag, dan zal België het. gesdhil voor het hof vah justitie te Den Haag brengen. Tweehonderd Chineesche studenten, zoo meldt het Laatste Nieuws, waaronder ruli| de helft uit Gent, Luik, Frankrijk, Nedeif- land en rok uit Engeland, hebben te Brus sel een betooging gehouden voor afschaf fing van het Chineesch-Belgisch verdrag. De studenten, in auto’s gezeten, reden door de straten en strooiden manifeste» rondt waarin 'beweerd wondt, dat de bepa lingen van heit verdrag betreffende de douanetarieven en consulaire jurisdictie China belemmeren in zyn intellectuele, economische en sociale ontwikkeling. Aan het slot van het manifest, dat als onderteekening had: „De Chineesche kolo nies in Europa”, wend met het volledig af breken van de Ohineesch-Belgische betrek; kmgen gedreigd. 124, - Hij gevoelde wellicht eeltig leedwe, teh over het yerlies van den man. dif in zeker opzicht de grondlegger vai zijn fortuin was, maar in m’ijnheof Bain’s practischeh geest was alle nut teloos beklag over overleden vrienden tegelijkertijd een dwaas en ziekelijk R(1voel een ongeoorloofde zwakheid* een overdreven gevoeligheid. Morgen zou hij een rouwband! om zijn hoed laten zetten, en door dat uiterlijk symbool blijk geven van zijne deelne- ni'ng daarmee meende hfj zijn plicht jegens den dioode te hebben vervuld. Hadden de Perriamsche bezittingen op den onbekendenj wettigen erfge naam moeten overgaan, dan zou mijn* Bain zich niet zoo op zijn gemak hebben gevoeld? Die erfgenaam’ had naer vrije, verkiezing met de goéderert kunnen handelen, en harf wellicht rr j Officieel wordt uit Londen gemeld, dqt besloten is Zinowjef uit de Derde Interna tionale, waarvan hy president is, te verwij deren en Trotski uit het Politiek Bureau. De centrale controlecommissie van de Communistische party, die op 21 October bijeengekomen is om de oppositieleiders te verhooren, heeft gisteren een buitengewo ne vergadering) .bijeengeroepen met de le den van het centraal-comité. Hier hebben Mo'lotof en Jaroslafski de interne partij-oppositie uiteengezet en edn opsomming (gegeven van de inbreuken de discipline door verschillende leden pleegd. Daarna heeft de vergadering- een resolu tie aangenomen waarin wordt gezegd, dat met het oog op de inbreuken op de disci pline de centrale commissie en het centraal controlecomité de schuldigen waarschuwt, dat hun houding niet getolereerd kan woe den. Deze leden van de ceritralp coyftpussie ayn Trotski, ’Zinowjef, Kamenef, Pjaïakof, Jetftiokimof, Sokolnikof, Sntilga en Niko laeva. Door cyn optreden als hoofd van de op positioneels partijfractie heeft Zinowjef sterk aan invloed in het (buitenland inge boet, vooral in de Dujtsche, Fransche, En- gelsche en Amerikaansche Communistische partyen, aoodat verder arbeiden door hem in de Komintern onmogelyk is geworden. Daar Trotski en Kamenef de oppositio- neele fractie geleid hebben sedert de con ferentie van Juli, heeft de gisteren gehou den conferentie besloten Trotski en Kame nef van hun lidmaatschap van het Politie ke Bureau te ontheffen. (Deze besluiten moeten blijkbaar nog for meel goedgekeurd worden door de confe rentie der ■Communistische party, welke morgen geopend had moeten worden, doch die opnieuw een dag, dus tot 26 Oc tober, is uitgiésteld. Met het oog op de oneenigheden in de partjj en in verband met de onzekerheid of de oppositieleiders, voordat zy de verkla ring van berouw onderteekenden, speciale faciliteiten verkregen hébben om zichzelf op de conferentie te verdedigen, heersöht in bredde kringen te Moskou gespannen De betoogers reden naar hef gebouw det I verwachting. Men beschouwt het hier even- BINNENLAND. Prinses Astrid van Zweden. het ZweeuBme oorlogsschip 1-ylgia, da' 7 November te Vlissingen verwacht wordt met Prinses Astiidi, de bruid var» den kroonprins van België, aan boord, zal d» vlag yan deze Zweed- sehe Prinses voeren. Dientengevolge zulle», bij binnen- komst, aan dat schip de gebruikelijke eerbewijzen! der marine (saluutscho ten) worden betoond*. Voorts zat aan de Fylgia gedurende het verblijf van «kien bodem m Nteder- laÉdsehe wateren een ee^etescortel wor den verstrekt, bestaande uit een divi sie vanyvier torpodobooten. Rapport inzake den vergapen tasdsschopHer bjj Terschelling. De vermoedehjke oorzaak van de raap. Verschenen ie het rapport van üe door dien Minister van Marine a.i. in- getstefdte commissie inznke den verga nen loodssdioener bij Terschelling. Betreffendie de uitkomst van het on derzoek naar de oorzaken van de ran p schrijft de commissie dat als eerste mo gelijkheid is aan te nemen, dat ne. vaartuig niet tijdig voldoende de ruim te heeft kunnen halen. Het kan door een hooge grondzee zijn getroffen op een oogenblik, dat zulks noodlottige gevolgen kon meebrengen, b.v. terwijl het trachtte te varhalzen, ot wel gedu rende een of andere manoeuvre (de commissie denkt aan een poging on» een der opvarenden: die overboord ge slagen was, te redden) in een ongun stige positie ten opzichte van de zee was geraakt. Wel zpu hiertegen kun nen pleiten dat een schipper aan dek zou zijn geweest en later allicht aan gespoeld, maar Bodewijk, wiens Ujk inderdaad aangespoeld ia, was de ver' veuger van den schipper. Tal van andere ongevallen zijn denk baar^ welke in geenenlei verband staan niet een mogelijk niet tijdig de ruimte hebben van het vaartuig, b.v. een aan varing of het loopen op een mijn. Tegen het eerste kan warden aan-1 Verbeterde trefotenleop. De apoorwegeonferentie, die dezer dagen te Baden-Baden vergadexrie, heeft tot ge volg gehad, dat de treinenloop van enkele internationale treinen aanmerkelijk verbe terd zal worden. Zoo zal de verbinding EngelandHoek van HollandConistanti- nopel over Keulen—(WurzburgWeenei, Boedapest en Belgrado verbeterd worde$, waardoor de duur van den reis met onge veer 12 uur zal worden verkort. In de rich ting van het Weaten naar het Oosten zul len ook wagens komende van Brussel en Anitwerpen aansluiting op dezen trein heb ben. Verder komt er een doorgaande verbin ding van het Verre Oosten naar Midden- en West-Europa over Moskou, Warschap lUijiiuuëx* oiun ii«»u iii net .es unuti zijn eigen naam ui^evuid a,t> voogd en executeur naast Lady Perriam. Da ie enboven liet Sir Aubrey hem nog ue som van twaalt dutzewl pond na, tqt erkentelijkheid voor zijn trouwe up eerlijke diensten gediirende zoovele jaren. Het was wel geen ruime beloo ning voor zulk een onvermoeiden ijvqr in de behartiging der belangen va|i zijn patroon, maar zelfs dit legaa schonk Sir Aubrej zijn rentmeester niet van harte. Hij wilde niet dal ziji geld na rijn dood zou worden versnip perd1het viel hem bijkans eyen hard als er bij rijn leven van te scheiden. Mijnheer Bain gebruikte een smake lijk toebereide lamscotelet met even veel eetlust alsof er diets was voorga vallen. Hij hield, meer van dien eed voudigen Engeischen koet, besproeid met eenige glazen zwaar gehopt bief, dan van de ragout’s in het Maison Dorée. Hij hield veel van de ejenvou dige gemakken van zijn huis, hij zag gaarne den eerbied rijner kinderen die hem* aanbaden als een hooger we zen, en beefden op ’t geluid zijner stem. Hij hield veel van de gezellig heid van rijn kantoor, alwaar hij hei bvefige gedeelte van dien avond door bracht, met het werk na te zien d$ gedurende zijne afwezigheid' was vet richt, -en ihet een poosje te wijden aar de overpeinzing hoe T^ady Perriam zl.-f» wel in haar weduwstaat zou gevoele< ui navolging zijner voorvaderen. i>o bedienden betreurden hunnen heer op iatsoenlijke geipaste wijze, maar haa- luidden het ook heel druk met nun eigen rouw, zooais zij hun „zwarts kleeren’ noemden, die van de beste stof waren, en hun met malde hand weiden verstrekt. „Lady Perriam heott i mooi gemaakt met onzen rouw”, zei- de de huishoudster tot hare onderge schikten. Mijnheer Ganriein had’ last gekregen voor al 't noodige te zorgen, en zijn winket bedienden liepen af en aan met bombazijn en paramat, en krep en zwart lint, en er heerschte een aangename drukte in de kamer der huishoudster, alwaar de meiden bij 't vuur zaten te zoomen, te vou wen en japonnen te stikken. En hoe voedde zich Lady Perriam onder dat alles Dat was eene vraag, dte gelukkig niemjannd op de Plaats kon beantwoorden. Zij bracht den ge- heeten tijd door in afzondering en sloot haar deur voor alle bewijzen van deelneming. De sterfkamer en haar eigen kleedkamer, in één woord dat gedeelte van het huis waarin Sir Au brey’s en mijnheer Perriatn’s kamers waren gelegen, ontweek rij, alsof do doode aan een akelige beemettelijke riekte was overleden, en zelfs in ziin doodslaap nog vergiftige stoffen kon nteetl’eelen personen gedood, en meer dan 9000 ge wond, terwijl 6000 geainnen dakloos »(jn geworden. Het Amerikaansche Roode KruU heeft aan het Cubaanse he Roode Kruis 25.000 dollar gebonden en heeft verdere bijdragen beloofd. Te Miami is een commissie van 14 personen opgericht, ten einde het Cüibaan- sche reddingswerk by te staan. De National City Bank of New York (heeft 25.000 dollar gewonden aan president Machado en een andere bank 10.000 dollar, terwijl andere financieele instellingen en Cubaansche agentschappen een steunfonds hebben gevortnti. Weenen, welke reeds binnenkort tot stand zal komen en met ingang van 15 Mei 1927 nog verlengt! zal worden naar he£ Znidei. van Frankryk en Spanje. Dit zajl vermoedéiyic de langste spoorwegaansluif- ting worden van de geheelè wereld. Dan ko» men er in de Arllberg-exprestrein doorloop pende slaapwagens tot en vanaf Boekarest. BgLGIS. Het a.s. huwelijk van prins I^eopold. Op voorstel van zyn ministers heeft dè koning het grootkruis van de Leopoldsorde verleend aan kroonprins Leöpold, ter gele genheid van zyn aanstaand huwelijk. ENGELAND. Een Britsch oorlogsschip vergaten. Het Engelsche oorlogsschip „Valerian (1250 ton) is Vrydag in een orkaan 20 myi ten Zuiden van Bermuda gefflonken. Negen; tien overlevenden onder wie de comman dant, zyn door den Engelschen kruiser Ca? petown opgeprikt. De tachtig overigen wor den vermist. De „Valerian” behoord tot een klaas» van uiterst zeewaardige kleine oorlogs schepen. Het schip moet in open zee zijn vergaan nadat het vier uur lang weerstand had geboden aan het géweld van den or* kaan. Door den storm raakte ook de krpreet Calcutta los van de kade, waaraan hij ge meerd lag; slechts mét groote moeite kon het sohip in (Veiligheid worden gebracht. Voorts is het vaartuig „Eastiway" met een bemanning van twaalf koppen even*- eens vergaan. Deze orkaan is de ergste, diè sinds j’aren in den beruchten stormhoek, de Bermuda’», heeft gewoed- RUSLAND. De roode vlag afgeschaft, een nieuwe vl*g. De „Chicago Tribune” verneeant uit Warschau, dat volgens mededeeling van de Sovjet-legatie aldaar de roode vlag niet langer het effribleem van Sovjet-Ruslayd zal aym. Zy zal worden vervangen door ee| rood-groerie vlag met gouden rand, waarJ- op ook de hamer en de sikkel zullen voor komen. duiui ui» luuiuieüsier -vuuuui u.q slaan, maar ue Voorzienigheid, uil sneodsi de ianwlie Badn goedgunstig wae geweest, had Sylvia Perriam md. een telg gezegend, en de geboorte van dien kleinen jonge», die nog altijd met die taaiden sukkelde, gaf de zaken een geJieel aaider aanzien. Hij herinnerde zich nog al de bil zonderlieden bij ’t opmaken van Sir Aubref/’s testament hoe hij nog op ’t laatst de opmerking had geanaaici dat er een voogd moest worden be noemd, om die berittingien van den ie verwachten erfgenaam of het erfdeel van de erfgename te beschermen -4- indien het lot Sir Aubrey met geep zoon mocht verblijden in geval de baron kwam» te overlijden voor de irteerderjarigheid van zijn kind. Mijnheer Bain herinnerde zich nog hoe Sir Aubrey hem' verontwaardigd had aangefceken en gezegd „Ge ziét mij immers niet aan voor zulk een oud, afgeleefd ^rnan. dat ik mijne kin deren onmogelijk zou kunnen zien op- groeden.” ..Volstrekt niet. Sir Aubry, ik wensch alleen in eene nog ver verwijderde mogelijkheid te voorzien,” had de rent meester geantwoord. „Gij mannen van zaken, zijt toch schrikkelijk lastig. Welnu, goed, als er dnn een voogdi moet benoemd’ worden vul dan maar uw enge» naam in dlfe zal even goed zfjn als van een ander” (lOIINtlt (llllliM. ABOMNEMENTSPRUSs per kwartaal Ett, per waak 17 cent, mar Zondagsblad pey kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met &MM*agsblad f 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van te-6 uur. Administratie Telef. Intoic. 82; Redactie m-’-> «-*- Perriam Place zonder Sir Aubrey zag er juist eveneens uit ais tijden.- zijn bestuur, t Is vreemd dut onder op (alrijke omstandigheden, waardoor on ze droefheid! over het verlies onzer dierbaren wordt opgeweld, geen enke le zoo sterk is als die onveran<lerlijk- lieid van onbezielde voorwerpen, die I amers en gangen, die onveranderd dezelfde zijn als toen de voet van dje overtedene ze nog betrad. Op Perria|i waren er weinigen die het overlijdep van den heer des huizes diep betreur d’en, behalve oen enWe persoon in die g«loten kamer, wanr Mordred Perriam wegkwijnde ondanks de zorg der zie ken verpleegster. De bedienden betreur den hem op gepaste wijze-, plengden nu en dan eens een traan bij wijze van hulde aan zijne nagedachtenis, za ten ’s avonds nog laat bij elkander on» over rijn zonderlinge gewoonten en zijn kleine bezuinigingen te praten, waarin zij zich edhter altijd' zonder morren hadden geschikt, daar hij aau Men anderen leant zeer mild was ge weest en nooit op zlin tafel of die cOr hedtenden iets bad bpknibbeM zek^r wel als zeker, dat, oppositie gezuiverd U, de centrale con|- missie van ide conferentie in elk geval een beslissende formeeie overwinning zal beha len. De belangstelling is geconcentreerd op de kwestie, of de redevoeringen der oppo sitieleiders, wanneer <zy die althans mogen houden, volledig in de SóVjet^pers gepn|- biceerd zullen worden. De oppositieleiders' 'hebben, sinds zij verleden week hun verklaring van bérou^z aflegden, een Ibiykfoaar 'geforceerd stilzwij gen gehandhaafd, terwijl de Stalinisten hun aanvallen naar rechts en links hebbep voortigezet. Men Itrekt hieruit de conclusiA, dat de oppositie in geen geval volkomen onderdrukt is, daar een dergeiyke activp teit van de Stalinisten dan niet méér noa- dig zou zyn. I BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSqiLAND. Zwendel met colgnosseinenten. Verschillende arrestatie!. In Hamburg is een omvangryke zwen del met congnossementen ontdekt. Reedt sedert een jaar hielden zich hier 2 kooplie den op, Mündh en Ecker genaamd, die zoo genaamd een exjporthandel drewen en hun zendingen aan dien uit Altona stammendep koopman Harrendorf te Sjanghai adres seerden. Teneinde over contant geld te kunnen beschikken, werden de cognosse menten by binnen- en buitenlandsche bara ken verhandeld. ‘Thans is echter gebleke^, dat de cognossementen onware opgaven be vatten en d.e kisten, die te Sjanghai zy’n aangekomen, slechts vrywel waardeloos glaswerk ^bevatten. Dë’potttie te Hambur|r heeft vastgefiteld, dat op deze wy’ze oplich ting tot een bedrag van Mk. 1% millioeh is gepleegd en heeft de beide oplichters te Hamburg gearresteerd. Harrendorf w® vermoedelyk ook in het complot betrokken. Hij is tenminste plotseling uit Sjanghai verdwenen. Zijn opsporing en aanhouding is verzocht. Men vemnoedt dat de 3 (bedrie gers belang-ryke bedragen verstopt of on der valschen naam ergens gedeiponeeiit hebben. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkrinc) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkrlng: 1—-5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. j Ad verten tién in-feet Zaterdagnummer 20 byslijg op den prjja Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtys. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewbne advertentiën en ingezonden me den pry\ Groote letters en randen word» Adverténtiën kunnen worden ingezondt delaren, kdvertentiebureaux en onze ag^ aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde fan opname verzekerd te zijn. en van all

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1