E 5 I fEN! --—-3.- - OMSTREKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN iï «•«.10290 Dinsdag|26 October 1828 SB* Jaargang letten I tsts.ao idustrie Maat'1. DEN HAAG Drogisten. :len neemt u U GEVOELT U NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATEB, REEUWUK, SCHOONHOV! L [G FEUILLETON. DOUR «OUD VERBLIND: BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDErXk, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, -- t STOLWIJK, WADDINXyEEN, ZEVENHUIZEN, ena behandeling. EGD. DAT HET [KKEI.EN KAN RVING’S GIST- AXIMUM AAN 96 GIST EN 5KEND IN DE /zieken 5 i 10 1 ait- 880 160 i.OO. I, PoW gil» 70310 K Jr. baat geiast dat al het i stijl van en van. (Wordt vervolgd). t volgende: 5 Minuten Denken is de gymnastiek der hersenen? laat uw kinderen en vroeg mee beginner], maar bewaar ze vöor hoofdbrekende tor ren. DONHH0 0*eOM(« MUIDIillTTM -1 II- Dit blad verschijnt dagelijks beljiti ve op Zon- en Feeitdagén ;n iÜ erf van dankbare TEN. maanden tijd in 2716-135 rdam, Singel 80’ -O 15 -O 15 !4 uur .r. Ü01IM.I1E WANT. SCHILLIG welke ,s geheel kaalhoof- veridaar, dat mijn ofdlg was en door JANSSENS. i. Controleer s.v.p. Inlichtingen korte- jit „Crinofloor”, (OTTERDAM. t—4 regels 2.05, elk» regel meer (LM. Op ^dedeeiingen b(j contract tot saer gereduoeer- dpn berekend naar plaatsruimte. worden ingeoondèn door tuMchenkomet van loliede Boakhaa- lureaux en onze agenten en moeten daage vóór de plaatsing it ontegenzegge- der gebeele oorspronkelijke, De stabilisatie vah de Belgische franc. Het geschil in de Britsche mijnindustrie. Op dezd ■basis is de dollar 7.20 belgp’s waard. Indien hfet pond op pari stond isjou het belga’s waard zijn, doch daar flit niet het geval is, zou de koers van het P°M morgen, indien hij dezelfde is als vandaag, weeïge gewen worden door 84.86 bel ga. Franck herhaalde nogmaals, dat de -btel- ga niets verandert in de waarde van dpn frank. Elk contract in franken gesloten, elke prijs en aifoeklsloon in franken uit^e- drukt, zullen morgen zyn wat zij gisteren waren. Aan Franck, wiens rede henhaaldd|jk door toejuichingen onderbroken werd, weid ten slotte een geweldige ovatie igebradht. De uiteenzetting heeft op de beurs een u|t- muntenden indruk gernaat Hij dacht hoe sdioon zij was in aai zwarte kleed, terwijl de rose gloed vat» het vuur door het roofblonde haar speelde, en in do diepe kastanjebrui ne oogen werd weerkaatst, die oogen die hem zoo donker, zoo ondoorgron delijk aanstaarden, toen zij liaar blik op hem veetigdte. Zij durfde hem ge rusu, in 't geiaat zien, hoewel zij hem vreesdewelk gevaar haar ook be dreigde, t lag in haar karakter het moedig te trotaoeron. ..Ik ben niet bijzonder gesteld op raadgevingen, mijnheer Bain”, telde zij, ,,en hoe jong ik ook moge zijn, voel ik mij volkomen in staat o«n lede ren weg. dien ik uit vrije keus be treed. zonder geleide hoegenaamd 11' te leggen. Maar zoolang gij trouw de zaken blijft behartigen hal ik in u als de rentmeester van mijn zoon het volste vertrouwen blijven stellen.” Mijnheer Bain begreep volkomen do bedoeling dezer woorden. Zij wild-» hem op de plaa*g zetten die hem toe kwam, als inzamelaar van gelden, ma ker van huurcontracten en overeen komsten. oprichter over de goederen en zoo voort, maar op Lady Perriam zelve zou hij niet langer zijn invloed kunnen doen gelden. Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch -v-* van Miss E. BRADDON •aar eeuw. In het Biitache Lagerhuis is gister een belangrijk debat gehouden over He moge lijkheid van een interventie van de regie ring in het kolenconflict, waaraan Clynes en Lloyd Geoyge deelnamen. De .premier Baldwin meende dat het voor de regeering niet oneer mogelyk was iets te doen, nadat keer op keer de mijnwerkers zelf haar .pogingen tot bemiddeling hadden afgewezen. Het mag .waar uyn wat Lloyd Geonge zeide, dat zijn partij er vele stem men door zal verlieeen bij de volgende dl- gemeene verkiezing, maar daar zou hy zich bij neerleggen. Clynes die voor MaoDonald sprak be treurde het, dat er geen aanduiding .w&s omtrent de actie der regeering inzake fle kotenrtaking. In verschillende districten, zoo zeide hy, .bestaat de bereidwilligheid om te zamen te komen en Inschikkelijkheid te betoonen. Hy meende, dat de lange dup’ van het geschil- uitermate gelegenheid biedt voor een oplossing door schikking in plaats van de oneindige verwarring en ramp spoed. De Labour Party heeft met eenigen nadruk voorstellen gedaan voor gemeen schappelijke vengaderingen. De regeeririg heeft de macht zich zoowel tot de mijn eigenaars ais de mijnwerkers te wenden en beiden hun verplichtingen tegenover de ge meenschap met nakiruk onder het oog te brengen. Lloyd George wees er op, dat naar schat ting de groote stryd reeds het bedrag v^n 485 millioen ,pd. st. aan de overbelaste en uitgeputte gemeenschap heeft gekost. Is het niet tyd, zoo vroeg hij, dat er iets doer de regeering <wortit gedaan om een eintfc aan dezen staat .ven .zaken te maken Hij verklaarde, dat Ide regeering noch vinding rijkheid ,noch onpartijdigheid heeft ge toond. Zy heeft gehoorzaamd aan de uit spraken der mijneigenaars, die geweigerd hebben te onderhandelen. Er zal geen vrede worden verkregen door de mijnwerkers slechts er onder te brengen. Baldwin, de premier, wees nog eens op de vele voorstellen, welke de regeering rgle, neerslachtigheid, landen, hypochondrie, ■rat is brochure v^b F’-ankbnst’at 79. 1153 18 Het spreekt vanzeff, dat eén ‘»taki binnen enkele dagen niet alleen een al| héele verstopping van de Rijnhavens, ma ook een stagnatie in het kolentranapt naar Nederland zou veroorzaken en dat meer waar verluidt, dat de Nederlands organisatie van «hipperspersoneed den .Diutschen Verkehrribund een vèrsti kende solidariteit heeft toegezegd. BELGIe. Mgr. van Roey. K ard i naalsbeRoeanin g Het Journal des Débat»” verneemt i<t Rome, dat uit bevoegdo bron verluidt dfct by ihet consistormm in December as. mgr. Van Roey, aartsbisschop van Mochelefi, den kardinaalshoed zal ontvangen. De eenUe »neeuw. In den nacht van Zaterdag op Zondag s te Brussel de eerste sneeuw gevallen. ENGELAND. Het liberale parlementslid Kenworthy sluit zich bij de arbeiderspartij aan. Thomas, het Lagerhuis!id van de arbei derspartij, heeft gisteravond in een rede te Htfll medegedeeld dat de liberale kapitaij- luitenant-ter-aee Kenworthy, naar h«t Lagerhuis afgevaardigd door een der Hulj- aöhe districten, die de vergadering waar Thomas sprak, presideerde, voortaan in het Lagerhuis by de arbeidspartij zou zif ten. - I In een brief aan zyn kiesvereeniging heeft Kenworthy gezegd, dat aangezien qe arbeiderspartij in haar geheel zich van de directe actie en van de theorie om stakin gen als constitutioneel en< politiek wwprti te gebnuiken, afloeerde, het de plicht van alle radicalen en progreemten werd, te helpen by bet vormen van een eensgezinc|e nci.t 111 ue z.cüKèa. getM reuen aanklacht vond tegen Mylady’s hande lingen. Mijnheer Bain keek niet weinig ver baasd op toen hij den ochtend na zij» terugkomst in Lady Petriams boudoir werd toegelaten. De verandering iji hare omgevipg t,ro£ hei» sterk, hii kop in ’t eerst zijn eigen oogen niét go- loovmi. v.t.i 1 Die lichtgroene gordijnen van ziwaar zijden damast die sneeuwwitte kleed jes, zoo zadhl en diep, dat hij 't een soort van heiligschennis achtte zijt voeten er op te zetten de esschen- houten boekenkast in volmaakte oved- eenstemmjng met de schrljftatel aai den anderen kant van dien sdhoorstecè dïe mei| glanzig fluweel beklcedelschoor- s eeiunantei gaf een geheel ander aan! zien aan de vroeger reeds gezelligi kamer. Het schrijfbureau stond open en was met verschillende papieren be| dekttwee of drie deel en van de dich ters, trotsch op hunne groen met gou den banden, lagen op de kleine tafel voor Lady Perriam’s stoel en die mees- teres dier fraai gemeubileerde kamot lag in haar lasren armstoel gedoken, terwijl haar schoonheid nog verhoogij werd en schitterend uitkwam door dn zwartheid van haar gewaad. Bijkans verblind door dit onverwach te schouwspel, bleef Shadracjr Bain i-i ’t midden der kamer staan. Zij had geen tijd laten verloren gaan «1» nrl DUITSCHLAND. De ex-keizer. Nieuwtjesjacht en tegenspraken. Een te Berlyn veitechijnend blad publi ceerde de mödedeeling, dut de ex-keizer eén aantal personen had uitgenoodigd, deel te neimen aan een hofjacht te Rominten. Dit bericht heeft de Pruisische regeering té- gengeeproken. Rominten is staatseigendom en de Hohenzollerns hebben er dus geqn jaêhifecht, alleen heeft de familie Hohen- zollern op growl van het jongste compro mis het jachtslot Rominten gekregen. Het gerucht vindt zyn oorsprong ,in het feit, dkt eenige heeren, onder wie i.prins Hendrik, dezer dagen op het slot Rominten hébben gelogeerd. Een loonennfilet bij de Rtjnscheepvaurfl Uit Duisburg wordt aan het f,Berf. Tag.” gemeld, dat het looncopflict in d« ■Rijnscheepvaart zich plotseling zoodanig vertjeherpt, dat er ernstig rekening die|t te gorden gehouden met de mogelykhefct van pen .staking. Op 28 October loopt het aiteidscontract af en de werkgevers hebben in velband hiermede voorstellen gedaan tot vernieij- wing der .loonovereenkomsten. Deze voor stellen zyn thans door het personeel ver worpen en ,in verschillende vergaderingen zyn moties aangenomen, .waarin aan deji Deutschen VerkehrsbunH wordt verzocht, <Je algemeene staking in de Rjjnschedpvaatt ie proclaimeeren. In werknemerskringen acht nien het oogenblik daarvoor thans zeer gunstig ge kozen, daar onder* de huidige omstandig heden de .gevolgen van een staking fnu: kend zouden z(jn en de werkgevers wel spoedig zouden moeten by draaien. troelen, licht groen met puarscti ge streepte gordijnen, wille kleedjes van schapenvacht, die hier en (laar au sneeuwvlokken op het donkerkleurige tapijt lagen verspreid. Een Fransche pendule, een staindaaird voor portefeuil les en platen, een klein lief boeken kastje, gevuld met fraaie edities vap Sylvia’s geliefkoosde dichters, in licnt groen marokijn gebonden 't Eerste gebruik dut Sylvia van haar vrijheid maakte was ’t aansdhaffen van. die dingen. Een kinderachtige bezig heid, zegt gij wellicht, gedurende de plechtige dagen tusschen den dood op de begrafenis van haar echtgenoot, maar die afleiding moest dienen 016 alle sombere gedachten te verdrijven. De bezorging der lijkstaatsie werd op gedragen aart den Monkhamptonschen meubelmaker, en na de sdhikkinge^ voor die treurige plechtigheid, gal lady Perrlam hem last voor die klei* ne gemakken te zorgen, die de öo* lingbroke suite bewoonbaar moesten maken Lady Perriam drukte wel op dat woord zij wenechte alleen de ka; mer bewoonbaar te maken. De meubelmaker was een zeer bei scheiden man. Hij stuurde de meube len voor Lady Perriam’s kamers onder bescherming van den winternacht, even geheimzinnig alsof ’t doodkisten waren geueest, en het meiubileeren der ver-» trekken ging zoo st’l in zijn werk, dal het altoos zitting houdende Veemge- p geestige, char' 125) Zij had gelast dat al baat kleeren zouden worden overgebracnj. naar de Boiingbroke kamer aan t te>- genovergelegen gedeelte van het huis, fraai vertrek met een ba Ikon ven* Rt«r aan een kant der zaal. Een klei» nor daaraan grenzend vertrek her, schiep Lady Perriam in een boudoir' en liet een timmerman komen om eep verbindingsdeur tusschen de beide ka^ te maken. Aan den anderen kant van de slaapkamer was er reeds een deur, die toegang gaf tot eene kleine' kleedkamer. Deze drie kamers versier- de en verfraaide I^ady Perriam met een aantal nieuwerwetsche prachtige meubelen, uit de fabriek van den eer sten Monkhamptonschen meubelmaker. Ren keurige schrijftafel van easchen^ hout, een paar sofa’s, een paar arm- bezorgd. ans en roem tot ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaa. per week 17 cent» Bei Zondagsbtad oer kwartaal 2.90, per week 22 cent, overa' raar de bezorging i*r looper geschiedt Franco per post per kwartaal 1.16,; met W'agsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenonwe aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel «a de postkantoren. Onzè bureaux zj|n dagelijks geopend v'ii» 6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Zoctals wij gisteren reeds onder ons stc nieuws konden melden heeft de Belgi sch? regeering ter stabilisatie van de frairie een leening gesloten van 100 millioen dpl- lar op langen termijn. Deze leening zdl 7 rente geven en ,1 voor amortisatie, de stabilisatiekoers «al 174.31 zyn, berekend naar de dollarwaarde. Dit bericht heeft in België groote tevre denheid gewekt. Algèmeert verheugt men zvfo over de snelle en doortastende wijze ■waarop minister Francqui en Franck, pe president van de Nationale Bank, de ofiaêi- handelingen in zake de stabilisatie tot epn goed einde hebben gébracht. Nauwelijks een week gdeden togen wij haar Ixinden fen brachten e n conventie mede naar Brusqei waarbij de Nationale Bank van België steen toageecgd wend van de Bank van Engeland, de Federal (Reserve Rank te New York, fie Britsche Ryksbank, de Keiierlijke Ba®k van Japan, de Nederlandsche Bank en fie centrale banken Van Zweden ,Hongnrye èn Oostenrijk. Kortom allo landen met den goudenstandaaud ey ook de Bank vin Fmakryk. Dondendag begaven zy zich an dermaal naar loonden en Zondag brachten zij het contract inzake eén leening van hon derd millioen .Dollar mee. In een bijeenkomst van groote Belgische bankiers, waar Franck hét woord voerde, vond het plan van de regeering en de door dc Nationale Bank gevolgde politiek aJge- meene instemming. Jadot, de president vin Societé Générale, de bankier Philip ion «n self* de s^ne^er Despvet, gMeident van ie Ligue Interet Public gaven verzekering van hun volledige medéweifcing. Toen de heer Franck de gouverneur der Nationale Bank aicfa glrtèrtniHilag naar de beurs ibegaf, ,w«rd hy met gejuich ont haald. Hij verzocht op de beurs om de me dewerking der wisselagenten om de groote financièele'hervormiing tot stand te bren gen. Ik vraag u om dit te doen, zeide h$j, niet uit overwegingen van sym|pathie magr als zaken menseden,, die zorg dragen vo^'" hun belangen en die hunner cliënten. Frandk zette dan het stalbilisatieplan uiteen. Sprekende over de „belga” (<|e nieuwe munteenheid) wees Franck op hft belang dezer hervortning, die ons muntstel sel direct op goudbasia vestigt. Et zijn sleohts twee stabiliseeringsformules, tua- schen welke men kiezen kan: 1) Men kien een buitenlandsche valuta op goudbasik, dollar of pond sterling, waaraan men <}e eigen munteenheid in een bepaalde verhou ding vastheóht, of 2) men stelt onmiddel- lyk een bepaald goudbedrag als eenhekt vaat. >De regeering heeft dubbel gelijk ge had om de laatste methode te kiezen. Voqr een klein land als het onze verdient zij be paald de voorkeur. (Toejuichingen). Hét goudgehalte van de „belga” is 0209JT1. ADVERTENTIEPRIJS) Uit Gouda en Omstreken (beboerende tot dea bezergkrü^j l—regels f 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgfcriag: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 020. Adverteatiiu in-het Zaterdagnummor 20 bjjslug op den prjjs. Liefdadighaids-advertentiën de helft van den pr|js. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: t—4 regels 2.05, elke regel aa. de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden 1 den prijs. Groote letten en randen woi Advertentiën kunnen delaren, Advertentiebui—..-. n- ■-«-• aan het Bureau zjjn in^ekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. het Balgiaohe s.a „Caledonier", hetwelk <!en 12en October uit Bordeaux i* vartrok- ken met .bestemming naar Hampton Roads (Vinginië) voor de kust van Portugal ia de lucht «ou zyn gevlogen ten gevolge van het ontploffen van den stoooirfcetel. Het schip zou met man en muis zjjn vergaan. Tot dusver is er nog geen bericht ont vangen, hetwelk het verlies van de „Oale- donier”, welks bemanning 41 man telt, be vestigt Het bericht van het ongeluk cou ovenge- bracht zyn door een loods, die uit zee i« teruggekeerd en verzekert verschillende overlevenden te hebben gezien. iDe iLloyd .Royal verklaart naar aanlei ding van het .vermeend verlies van het s.s. ,<Caledonier”,dat het bericht de maatschap pij ongelooflijk voorkomt, vooral als zou het ongeluk voor de Portageeeche kuat zijn geschied, daar de Lloyd Rbyal den 20en October een draadloos bericht ontving, mel dend dat het schip de Avoren was gepas seerd. Sedert dien heeft de maatschappij nog verschillenden andere berichten ont vangen. Vliegtuig van de lijn Parijs—Boekarest neergeatort. In het Altvarter-gebergte (een uatlooper van de Sudeten) Ie «en vliegtuig van een door een Fransche maatschappij geëxploi teerde lijn Pary»—Boekarest naar beneden gestort. De Fransche bestuurder was di- recht dood. Den passagier, eveneens een Franschman, moest een been worden af gezet. Aangevallen door haar zoon. Een jongen vaa 19 jaar tracht zijn moeder te vermoorden en berooft haar. Zaterdag hebben vooifoygangers uit oen v(jver in het Bois de (Boulogne een vrouw gered, die twee steekwonden in den nek had. De vroqw bleek een 68-jarige Engol- sche te zijn, doch geboortig uit Oostenrijk en later genaturaliseerd. Naar achteraf is gebleken, was zij door haar 19-jarigen zoon aangevallen en beroofd. De vrouw had dadelijk den jongen beschuldigd, doch de politie had haar aanvankelijk niet len gelooven. Toen echter het vouwbeen gevonden was, waarmee de wonden aijn toegebracht en dat aan dep jongen bleek te behooren, ging zy tot diens aanhouding over. De knaap bekende de daad. Hij had gdd noodig, zei hy. Als bediende op een Engelsdh bankierskantoor te Barys ver diende hy 900 fr. per maand, maar daar had hy niet genoeg aan. „Als mijn moeder dood gaat,” zei hy, „zal ik alles veriellen.” Voorts sprak hy de hoop uit ter dood ver oordeel te zullen worden. De moeder wordt in een ziekenhuis Ver pleegd. Haar toestand is zorgelijk. Men meent, dat de knaap er een liefje op na hield. Hfj had zijn móéder beroofd van 9 pond sterling «n van haar juweelen, die hij haar van het Itff had gerukt. reeds heeft gedaan, doch die door de werkersleiders zijn .afgewezen. H(j gel de niet, dat er iets'nadeeligers zou kuniten wonden gedaan na zoo tal van mislukkin gen dan nieuwe ondeihandalingen te nen, terwijl er1 geen vooruitzicht op regeling is. Op het oogenbiik geloofde niet, dat er eenige hoop op een opkissijig kan zy»- 1 De premier zeide tenslotte dat de regie ring van meaning was dat het niet op haar weg lag de twistende partyen te advisqe- ren hoe zij een conflict moeten oplossen, hetwelk een industrieel conflict van grejot belang? i» en uwet blijven. De premier ver klaarde, dat kle mijneigenaars dom gehan deld hebben door te weigeren aan de drie voudige conferentie deel te nemen. Het ti>- btuur ,yan de Mynwerkersifederatie edhtkr ontbreekt het volkomen aan bevoegdheid. Hy -was er zeker van, dat zoo lang de aan gelegenheid moet worden behandeld dóór de personen, die gedurende al dezen t|d onderhandelingen hebben .beproefd, $r nooit veel hoop op eep oplossing zal zijn. BUITENfANIMÏCH NIEUWS, t oor ie<|er nieuw partij. Kenworthy doet op Lloyd George heroqp. qm zijn vooibeeld te volgen. Diefstal in warenhuizen. Voor bijrta 100.000 ’s jaars in één van die groote Londed- sche winkels. Bij de behandeling van een diefstal in het warenhuis van Whiteley te Londeii voor den politierechter, zei de ambtenaar van het O.M., dat alleen in de parfumeri#- afldeeling van dal warenhuis het laatste halfjaar voor meer dan 3000 gestolen was. De rechter zei, dat het monsterachtig was zooveel als er in de groote warenhui zen wordt gestolen. By een firnia wel voor meer dan 25.000 gulden ’s jaars. Hierop deeld het O.M. mee, dat een firma hirti meegedeeld had, dat er voor byna 100.000 ’s jaars gestolen werd. FRANKRIJK. Een schip vergaan? De „Caledonler*. De „Temps” meldt, dat in Bordeaux ip scheepvaartkringen het gerucht loopt'd^t te-is mug go.vOLMtord vor.angel te voldoen, en was, zoo dacht de rent meester. pas githn leven na den dood van haar echtgenoot. La 'y Perriam* ontving hem bedeeld. maar eenlgszins uit de hoogte, waait- ■loor zij, zooals hij dadielijk doorzag., hen» meer op een afstand dacht ie hou- ('€■11. dan hij gedurende Sir Aubrey s oven met haar was geweest. Zij verf, zocht hem plaats te nemen, maar d> Stoel, dien zij hem met eene beweg.nj van haar hand aanween, stond ver va0 leit haren verwijderd. Mijnheer Bain drukte zijn leedweze^ Uit over het verlies dat haar had ge> troffen, en betuigde zijne deelneming n haar verdriet Zij luisterde ernstig naar zijne troon redenen en bedankte hom voor de uitgedrukte gevoelens J Ik wilde niet dat het testament zoii worden gelezen”, lift zij er onmiddeb I lij1’ op volgens. ,<lhar ik meende dal gij als Sir Aubrey’s vertrouwde raads man of ’t meeste recht op had het td openen.” ..Sir Aubrey vereerde mij met z’jrt, vertrouwen. was t antwoord van deq rentmeester, ,.en ik hoop mij ook .14 gunst van uw vertrouwen waardig >4 maken. Gij rijt op jeugdigen leeftijd in eene positie achtergelaten, waaraa» niet weinig verantwoordelijkheid is verbonden, en hebt dus behoefte aai^ een wetmeenenden. trouwen raadJ men.”

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1