Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. WISSELKOERSEN. BINNENLAND. Kon. onderscheiding. De heer L. A. van Andei, leer aar ami eene Chr, HJB.S. te Amsterdam, ia door de Koningin benoemd tot rid der eerste klae.se la de fluiaorïe van Oranje, na beëindiiffa^ dier le«»e«» agn prinses Juliana in de Duit3oh«-d%ftL let erkuode. - "dni r-.( Fu«*b Christ«aLSDémocratea. Van de rijde van den (for. Di Hond wordt gemeld Zaterdag heeft te 's-Gravenhage her I. eat uur van den Christen-Democrat!- aetien Bond vergaderd' met het lahde. lijk comité uit de PrQtestaiittscihe Volks partij-ter bespreking van de sedert eenige» Itjd hamgeudet fusieplannen Volledig oveitfNwtthitnfag werd vor Kregen, en de ontworpen statuten en \-erdere erganihktlépldWiMi werden in beginsel goedgeke-ftrd.Deze rtillen wor den onderworpen aan het oordeel van een binnen enkele weken te honden p e combineerde ledenvergadering der beide partijen, waar, naar verwacht wordt, de fusie haar beslag zat krij gen. Gaat de gemeente Pelten verdwijnen? Da financtoele toestand schijnt onhoudbaar. Géd'. ëtaten van Noord-Holland ont hielden onlangs hun goedkeuring, aan do begrooting 1926 van de gemeente Petten, omdat daarop twee posten van f 7000 voorkwamen van rijks- en pro vinciale subsidie. Ged. Staten verlang- den lü, plaats daarvan belastingverhoo- ging, 'w«lk'e de raad onmogelijk achtte. l»e raad ging daarop in beroep bij de Krdon, doch dit is nu bij K.,B. niet ontvankelijk verklaard wegens over schrijding van den daarvoor gestelden termdjii. De financieele toestand van deze kleine gemeente schijnt onoplos baar, zoodat opheffing van de gemeen! te wel eens noodzakelijk zou kunnen blijken. De woningbouw en de overheidskassen. De Bond van huis- en grondeigena ren en bouwondernemers verlaat het Ned. Instituut voor volkshuis- vesting en atedebouw. kt* beeiuur van ueu aeuériauaauien kond van huis- eu gioiuieigeuareu en bouwondernemers neen, naar zijn or gaan uns higeuaoai ïnéiut, aan net Ne- ueriühüsch i»s,iiüut'voor voiKsnuisves- ung ew stedebouw' zijn liuinaaiscnap van uit instituut opgezegd. De oorzaak van ueyjen maatregel, zoj zegt het bestuur, is gelegein in net ïeu dkt het bestuur van hel instituut ge meend heeft zijn medewerking je moe ten verleeneo aa^ congr^e jy^ti uen ivhtionalen Wotungoaads en de* U.-h. ederatie van Diooesaaie woningbouw centrales,, wier bedoeling het is om ddbr dit congres een actie te voeren tegen do regeering, meer speciaal m verband/ met de circulaire van Maart j 1. van Zijne Excellentie ven'hrbeiü nsndel en nijverheid, en in de Vweeac plaats in verbaaid roet die huurproble- men van de woningbouwvereenigingcu Met nadruk wordt verklaard, dat net doel van het instituut ook thans nog volkomen wordt onderschreven, echter met deze restrictie, dat het bestuur de vrijheid neemt, waar in dit doel go- spraken is van de Woningwet, de be doeling van deze wet anders uit te leg gen dan het meerendeel van uw be stuur dat doet. Het ig ons bekend, zoo zegt het be stuur verder, dat het op 6 November a.s. door u te houden congres, inder dacdi uitgaat, niet van u, maar van den Nationalen Woningraad en de R.-jv zustervereeniging, wier streven lijn recht in strijd is met de belangen va a onzen bond en het is dus voor ons on mogelijk om met uw instituut, dat hei streven van deze beide vereeuigingen gaat steunen, samen te werken. U zult begrijpen, dut een verder deel uiüiAi- ken van uw instituut voor ons mei mogelijk is en ook ddor ons niet ge wouacht wordt. Immers zou ouaie ver dere ïfliëdewerking. van uiw instituuj kunnen worden uitgelegd alsof w{j nv s.emde» met het doe) dat de Nationale Woningraad en de R.-K. Federatie van Diocesane woningbouwoentraJe» be oogen in het algemeen en meer in hej bijzonder met dit congres. We zijn dan ook van meening, dal het een fout is geweest van uw be stuur om vorenbedoelde medewerking te verieenen, immers ons inziens wordt daardoor gehandeld in strijd roet het doel van uw instituut. Daardoor toch wordt niet alleen de samenwerking va» belanghebben bij de volkshuisvesting niet bevorderd, doch juist onmogelijk gemaakt. n lUt Do redactie v&n Ons Eigendom schrijft naar aanleiding van dezen brief nog Het te beieggen congres n.l. heeft, zij dit dan ook niet met zooveel dui1 deiijke woorden wordt gezegd (dat doen die hoeren gewoonlijk niet) tot dtoel de toepassing van de Woning wet weer te diijven in de richting, waarin zij die even voor dé oorlogs crisis, daarin en daarna gedreven heb ben, n.l. overheidewoningbouw door gemeentebesturen ttL.-woningbouwver lenigingen voorop, r#n eerelailwirna bouw (foor particuliere winst beoog endo bouwondernemers, zoo noodig met steun van de overheid'. In de hierboven genoemde circulaire heeft de minister van arbeid, handel en nijverheid in deze volgend het voewpoor, na de debacle met den over heidswoningbouw van gemeentebestu ren en woningbouwvereenigingeu, inge slagen door minister Aalberse, nader en scherper geteekend in een circulai r«s door minister Kooien, practised verklaard, dat die toepassing is in strijd met den geest en de bedoeling der Woningwet, volgens welke de na tuurlijke voorzieners in de volkshuis vesting, de winstbeoogende particulie re bouwondernemers, voorop dienen te gaan in vrije ooncurrentie, en eerst bij volslagen onmacht van dezè groep bin nen zekere grenzen aan z.g. Konink lijk toegelaten wondng,bouwvereenigin gen, stichtingen, vennootschappen ter verbetering van de volkshuisvesting, ecnige finantieeie steun van overheids wege kan worden verleend voor he opruimen van krotwoningen en aan bouw van nieuwe daarvoor in de plaats voor dé allerarmsten, etc., doch niet voor n'euwen aanbouw zonder meer van woningen voor valide arbeiders en daarmee gelijk te stellen personen en groepen." TWSEDK KAMER. Wijziging Lager-onderwjjawet. Onderwijs in Franse h, .Duitsch en Engelsch. Er zijn twee wetsontwerpen inge diend, het eene strekkende tot wijzi ging vaa de 1. o.-we* 1(920, art. 3. tweede lid, art. 12 en art. 193, eerste lid, het tweede tot wijziging van art. 193 tweede lid dier wet. Het eerste ontwerp dient ter voldoe ning van een toezegging der regee ring, welke zij deed', na verwerping door die Eerste Kamer van het voor stel-Westennan tot wederinvoering van Franech op de lagere school. Het ont- weTp gaat eeneraijds ui et zoo ver als liet voorstel-Westermaiu, nu wordt voor gesteld, (het onderwijs in Franech. Duitsch en Engelsch weder slechts mfr gelijk te maken in het 5e en 6e leer jaar (in plaatg van onbeperkt in alle leerjarenlager dan het 7e), en dan, slechts gedurende ten hoogste twee uren per week en per leerjaar voor één dezer drie vakken. Anderzijde is ook ingevoegd een nieuw derde lid in art. 12, waardoor het facultatieve der regeling ook geldt voor de leerlingepi der school, in dier voege, dat de ge meenteraad voor een openbare, en het schoolbestuur voor de onder zijn be heer staande bijzondere school voor gewoon lager onderwijs kan bepalen, dot zij niet verplicht zijn het onder wijs in het toegevoegde vak te vol gen, ook niet, wanneer het onderwijl daarin in het zevende leerjaar wordt voortgezet. Dat het verbod', dat op dit punt se dert de inwerkingtreding der 1. o.-wet 1920 heeft gewerkt, aan het onderwijs iu de andere vakken ten goede zou zijn gekomen, wordit door tal van des kundigen betwijfeld, ja eer ontkend Bij velen heeft zich de overtuiging ge veatigd, dat op menige school de re sulfaten van het ondérwijs, met name voor het vak Nederlandsdi, sedert ,.de afschaffing varf het Framseh'', minder goed zijn geworden. Het groote bezwaar tegen den be staanden toestand is heit algeheele ver bod ten aainzien van het onderwijs in een r oderne taal voor het zevende leerjaar. Aldus werd weinig rekening gehouden met de belangen der kinde ren, zooals vele ouders die belangen De minister is echter van meening dat niet zonder meer moet worden te ruggekeerd tot den voor 1921 bestaan den toestand, doch dét beperkende be palingen dienen te worden gesteld waardoor zal moeten worden bereikt dat aan dit onderwijs niet meer tijd wordt besteed, dan als strikt noodza kelijk moet worden beschouwd, dat net alleen gegeven wordt als daaraan wer kelijk behoefte blijkt te bestaan en dat de kinderen, voor wie het niet wordt begeerd, van het bijwonen ervan kun nen worden vrijgesteld. Voorgesteld wordt, dit ontwerp, wan neer het tot wet is verheven, op 1 Januatri 1927 in werking te doen tre den in verband miet het niet verder verlengen van den termöjn, vermeld i«» het eerste lid van art. 193 der 1. o wet 1920 dan tot en roet 31 Augustus 1927, zooals in art. 111 wordt voorge steld. In do toelichting tot het tweede on werp wordt uiteengezet, dat het hier geldt scholen voor gewoon lager on dierwijs, opgericht voor 1 Januari 1921 met «even of met zes achtereenvolgen de leerjaren, die nog zijn ingericht overeenkomstig art. 2bip, tweede lid, der wet van 1878 en dus o.a. in één of meer leerjaren lager dan het zeven, de onderwijs in één of meer der drie moderne talen kunnen doen geven De minister ziet geen reden, ook voor deze scholen, bedoeld in het eerst o lid van art. 193, dien overgangstermijn met één of meer jaren te verlengen. Ten aanzien van* dé schoten, be doeld in het tweede lid van die bepa ling, staat de zaak anders. Zonder ver lenging van den overgangstermijn moe ten zij voor 1 Januari 1927 worden opgeheven. Wil men ze niet geheel laten verdwijnen, döh zal de ro.u.1.0.- school gesplitst moeten worden in een school voor gewoon lager ouderwijs met zeven leerjaren en één voor uit- gebreid lager onderwijs met ten min ste 3 leerjaren en zal de oude u.i.o. school (type wet 1878) tot gewone la gere school moeten worden terugge bracht. Het blijft de vraag, op het gewenscbi i$ het type van de 9- of 10-klassige m.u.l.o.-flchool geheel uit onze otider- Wijswetgeving te bannen. Nu 'n staats- comunissle tot herziening van de 1. o.- wet 1920 is ingesteld, meent de minis ter niet te mogen nalaten, haar oor deel te winnen. üm niet vooruit te loopen op het ad vies dér staatscommissie is het wen pchelijk, den beetaandén toestand'voor alsnog té handhaven door verlenging van den overgangstermijn en wel met 3 jaren. STADSNIEUWS. GOUDA, 26 October 1926. GBMSNCPE BERICHTEN. Ee* beschonken «tldint. Hne een gerucht in de wereld komt. Het Vaid. schrijft Van verscheidene zijden werden wij liedenmtorgeoi gewaarschuwd, dat nu ook den Haag een vergeten arrestant rijk geworden was. Volgens de mei ding zou de politie Zaterdagmorgen een militair opgesloten hebben in oei celletje op de Brouwersgracht. Het cel letje staat al ip een kwaden reuk. sant nog niet zoo lang geleden ging het gerucht dat er iemand in gestor ven was, hoewel in twee weken tijd e» geen a/rreptant iri opgeborgen werd Maar nu hadden voorbijgangers Zater dagavond dén zeil gezien, dat het lijk van een militair door den geneeskun digen dienst uit de oei werd gehaald, waarsohijnlijk, BooaJs men vermoedde om weggemoffeld te worden. De zaak is echter heel anders. En in plaats dat dé politie blaam treft voor een ver zuiro, verdienen twee agenten lof voor hun menschlievenid optreden tegenover een soldaat die te weinig self respect had. Wat toch is het gevaJ Zaterdagavond, ontmoette een agent op surveillance drie militairen op de Prinsegracht. De miiddélste verkeerde iu kewnelijken staat van dronkenschap en werd door zijn kameraden onder steund. De agent informeerde bij de kameraden waar de reis naar toe ging. Pe soldaten antwoordden hem', döt zij hun makker naar de kazerne wilden bTengen. De agent merkte echter op. dat zij dan in de verkeerdé richting liepen, waarop de beidé jongens de waarheid bekenden en zeiden, dat zij van plain waren hun kameraad' ter on> nuchtering naar een café te brengen omdat, wanneer zij zoo met hem in de kazerne zouden komen, hij in arrest zou worden gesteld'. De agent oordeel de het echter niet wenscheüjk, den jongen nog naat een café te la ton ga«n, vooral niet, omdat ook de beidr kameraden hun evenwicht verloren. Inmiddéls was een agent, die vrij was en in het burger gekleed was, zijn collega te hulp gekomen. In overleg besloten zij den jongen naar de cel op de Brouwersgracht te brengen. Toen dj daar aapkwamen, bleek de militair icwusteloos te ?ijn. Een van dé twee agenten had reedte om den arrestan tenwagen gebeld, maar belde dien on middellijk weer af, toen men zag, dat de toestond van den beschonkene zoo ernstig was. Men vroeg toen om eer wachtdokter van den geneeskundigen dienst. Deze onderzocht den patient en zeide dén agent én, dat zij er heel goed aan hadden gedaan hem te waairséhu wen. De jongeh werd meegenomen naar dein geneeskundigen dienst, waar hij werd bijgebracht. Toen zijn toe stand zich niet meer ernstig liet aan zien, werd hij ter verdére ofRnuchte ring overgebracht naar het politiebu reau v. d. Venmestraat, dat zich he denmorgen onmiddellijk in verbinding stelde met dén garnizoenscommandant Zooals wij reeds zeiden vah een vergeten soldaat in een cel is geen sprake. Het gerucht schijnt als een loopend vuurtje rond! te zijn gegaan, want he denmorgen wap er zeer veel belang stelling voor dé oei op dé Brouwers gracht. Het geval werd driik bespro ken. The men in the street toonden hun verontwaardiging over zooveel a'ch- telooeheid. Hoe de „Albert Coyp" terug te krtygen. Voor 30.000 te koop. In verband roet de verwisseling van de Albert Cuyp' aan de Haagsche Bank van Leening vernam de „Tel. 1 dat naar aanleiding van gevoerde on derhandelingen de heer Benjamins te Rotterdam bereid is gevonden zijn be middeling te verieenen tot terugkoop van het stuk. Hiertoe had dé heier Benjamins zich dézer dagen naar Londen begeven. Hij at inde van daar, dat die „Albert Cuyp voor f 30.000 té koop was. Zooals geméld, was de waarde door de deskundigen, dr. H. E. va» Gelder en prof. Martin op f 5000 geschat, waarna het stuk voor f 4000 kon wot- 'en beleend. Naar aanleiding van dé telegrafische aanbieding van dén heer Benjamins hebben de Haagsche autoriteiten be raadslaagd of rij hierop in zouden gaan. B. en W. van 's-GraVetotoage voelden er echter niets voor, waarna de verdére onderhandelingen, die door middel van derden werdén gevoerd, zijn afgebroken. De •fscheidnvoootolUai van Mevrouw Mann—HOuwmeesber. Orp uifcnoodigHng van Burgemeester Mijs Iwibben versohil'l endje Goudsche dames en hoeren -zich vtereeni^d tot een comité, dat Mevr. Mann'Bouwmeester b\j haar aT- soheicl.svoorBtellintf Op Vrijdag 6 Novem ber a.s. in den Nieuwen Schouwburg aal huldigen naimens de Goudsehe ingezetenen. Tot het comité traden met den burge meester, de 'heer Ulbo J. Mijs, toe de dames Mavr. Cosijn—van Eijk, Mevr. Haddénus Oos'tinghBakker, Mevr. Hoyng^Brutis, Mevr. I. Mogiendorflf—Meijer, M«vr. Sips— van Dusseldorp, ,Meg. 'H. Spruijt, en de hoe ren Ph. Cats, C. v. Eijk, C. J. M. Kroon, J. v. d. Laan, A. Mogendorff, G. ,J. J. Pot, Dr. J. G. ,R«ps en P. .de Vos. Diit comité heeft .het voornemen drtzer dagen bü de ingezetenen lijsten ter teeke- ning aan te bieden, teneinde Mevrouw Mann een geschenk t« kunnen aanbieden. Zooals wij reeds hebben gemeld «al Mevr. Mann op haar afscheidsvoonrteüing optreden in het tooneelapel „Het kind van de liefde" van Henri Bataille, waarin met haar «uilen optreden de heeren Nico de Jong en Jan C. de Vos Jr., en Louis Bouwmeester'» jongste dochtertje, Wiesje Bouwmeester. Vanavond spéélt Mevr. Mann haar af- sdheidsvoorstelling in Den .Haag in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. IDe belangstelling van de Haagsche too- neelvrienden was voor detee voorstelling zoo groot, dat voor de plaatsbespreking, die gisteren Maandagmorgen om 'half tien begon, Zondagnacht om 1 uur reeds be langstellenden voor het Gebouw stonden om zich een plaats te versahaffen. Ongetwijfeld neemt deize 76-jarige kun stenares de laatste van de drie groote Bouwmeester's noode afscheid van haar geliefd Nederlarttlsch puibliek en de hulde- betufgingen uit alle plaatsen van Neder land getuigen wel hoe vmen overal de kunst van Mevr. Mann apprecieert. Hier volgen thans nog eenige persfceoor- deelingen van „Het ,Kind van de Liefde" waarin izij die hoofdrol veiivult. „Het Vaderland": .Hert; is prachtig en prachtig wat Theo Mann-Bouwmeester daar weer verrichtte, izy doet wonderen, (Te groote Theo. Het .heilige in hoar is nog even jong, ©venala in la dtvine Sarah .bleef, en nog iteed9 is zij de grootste vanal haar zuste ren, zóó zelfs, dat de Fakkel der kunst, die zy draagt, als zij haar ééns laat vallen, door niemand kan .wonden overgenomen. Maar sinds ik, nu ruim A0 jaar geleden, deze vrouw om haar prachtige kunst, als e n piepjong studentje heb zitten aanbid den, met tranen in de oogen, is er geen vonkje van dat heilig vuur in haar verloren gegaan en ,is zij de Koningin der diepe ont voeringen en huiverende verrukkingen ge bleven. „Nieuwe Rotterdamsche Courant"t Notr slechts enkele jaren geleden trad de groot vorstin der Nederlandsche tooneelspeel- kunat, Theo Mann-Bouwmeester, hier op en wij hebben haar onnavolgbare spel toen geestdriftig geprezen. Thans verrukte ZÜ ons opnieuw en er was van het klimmen der jaren geen spoor te ibekennen. Het was weer prachtig, diep doo.ivoeld en meester lijk weergegeven. Geen onzer actrices (weet als Mevrouw Mann-Douwmeeater een pfeer om .zich heen te schqppen, het tooneel te beheerschen ,met haar sentiment en tem4,erament- Zij bezit ook, als 'géén ander, het geheim van de eeuwige jeugd op de planken. Telegraaf": Welk een groot kunstenares bleek onze tra/gedienne nog steeds te we- ,zen. Bij het Nederl. tooneel gelooven we niet een actrice t® kennen die zulke ont roerende accenten weet te leggen als Mövr. Mann dat deed. En hoe detailleert ze een figuur door allerlei fijne, kleine stukjes, die juist aan een rol zooveel relief weten te geven. Het was meesterlijk. .En met welk een jeugd stond ze nog op het tooneel. Hoe wist ze haar pradhtige costuimes te dragen als ibijna geen ander dat kan. ,^N. Apeïdoornsdhe Courant": Het werk van Henri Bataille maakt een «zegetocht door ons land, triomphantelyk begeleid door onze grootste tragedienne Mevr. Mann-Bouwmeester. „De Nieuwe Courant" (Frits Lapidoth): Mevrouw Theo Mann-Bioufwmeester heeft ons prachtig spel te genieten gegeven. Zij was in alle opzichten bewonderenswaardig. Ja, ik ni8g wel zeggen, dat zy gisteravond gespeeld heeft met zóóveel gevoel en een zóó overbluffende techniek, alsof zy ons wilde laten zien, dat zij nog in geen enkel opzicht voor eenige jongere behoeft onder te doen. Het publiek bracht haar, aan het slot der voorstelling» een zeer hartelijke ovatie. En 't (was een talrjjk publiek, de schouwburg zal wel nagenoeg uitverkocht «ynjgeweest! Wy danken Mdvrouw Mann- Bouwmeester een genotvollen avond. ,De .Maasbode": Mevr. Mann-BOuwmees- ter Is aan het Tooneel teruggeschonken en de stormachtige ovatie's van een talrijk publiek hebben haar wel bewezen dat Am sterdam althans haar niet laat gaan. Aan het slot vooral bracht het publiek haar een ontroerende hulde, die zij zicht baar aangedaan beantwoordde. /Haagsche Courant": Een triomf} triomfvoor 'Mevr. Theo jVfann-Bouw- meester. Wat zij nu weer gepresteerd heeft doet .niemand haar na. Dit moeder-instinct, deze blinde offervaardigheid, dit ogoisme- uit-liefdje, de stryd en het leed, de wanhoop en de moed van deze vrouw heeft Mevr. iBouwimeester vertolkt op volmaakte, diep aangrijpende wijze. Hoe prachtig warrit haar accenten, haar gebaren, haar ontroe rend stil spel. Het was groot en grootsch! De schouburg was .stamp- en stampvol- na elk 'bedrijf lang pn geestdriftig ap plaus en aan het slot een geweldige ovatie aan de eeuwig jeugdige grootmeesteres van ons tooneel. .Een triomf. Met verlof. Aan onzen oud-stadgenoot den heer J. Hasper, thans ref. ter Alg. Secretarie in Buitenzorg is wegens 6-jarigen dienst een verlof naar Europa Van 8 maanden ver- leeind. Groote vrije Najaars-paardenmarkt. Op Vrydag 12 November a.s, zal een vry'e paarden marict worden gehouden, waarvoor geen staangeld zal worden ge vorderd. E. H. TB. O. De Vereeniging E. H. B. O. houdt Woens dag 27 October, de» avonds 8 uur, aen cursus onder leiding van Dr. A. Montague. Een bijzonder jubileum. De ontvanger der directe belastingen, in voerrechten en accijnzen, ivoor Gouda en de buitengemeenten, de heer C. W. van 8tape- le, herdenkt Zondag 31 October den dag waarop 'hy ,voor 80 jaren een (functie bij de Rijksbelastingen aanvaardde. De heer van Stapelc die ontvanger was te Gendringen ,werd op 1 September 19»J8 benoemd tot ontvanger Woor de buitenge meenten, standplaats Gouda, sinds 1 Sep tember 1906 .werd ook het beheer van het kantoor Gouda, dat openkwa/m door het vertrek van den beer Rochat aan den heer van Stapele opgedragen. Goed afgelooptn. Toen gisteravond de trein uit Rotterdam te 6.40 u. binnenkwam, had een der reizi gers de onvoorzichtigheid het portier te openen nog voor de trein stilstond. De man sprong of viel uit den wagon en kwam met een smak op het perron terecht, be zeerde zich wonder boven wonder blykbaar niet heel erg, want in een minimum van tyd had hij de controle gepasseerd, zonder dat men eigenlijk goed wist waar de man, van wién meti veronderstelde dat hy zich danig had bézeerd, gebleven was. Later bleek het te zijn een zekere den H., wonende in de Aaitje Baksteeg, die, toen <men hem «ontdekte rustig t/huis ,zat en zich niet bewustwas fooveel hoofden warm gemaakt te hebben. Afloop openbare verkooping gehouden door Notaris Treurniet. By de hedenmorgen in het Koffiehuis van den heer N. van der Sprong aan de Karne- melksloot alhier door Notaris Treurniet ge houden verkooping, zyn kooper geworden van: Het burgerwoonhuis aan de Karnemelk- sloot No. 4 de heer H. Leeuwenhoek, alhier voor 4250.en het burgerwoonhuis aan de Karnemelk- slo<yt no. 6 de heer ,J. den Dfjl, yoor 4600. Ver. voor VriJz. Hervormden. De Vereeniging voor Vrijzinnig Hervorm den houdt op Vrydag 29 October, des avonds 814 uur in de bovenzaal van de Soc. „de Réunie" een algemeene vergadering. Aan de orde komen o.a.: Behandeling van de begrooting en rekening en verantwoor ding van den Penningmeester; Verkiezing van 2 bestuursleden, in de plaats van de heeren C. van Krimpen en F. C. A. Lauge- man, die aan de beurt van aftreden en ter stond herkies/baar zyn; Verkiezing van 2 afgevaardigden naar de Algemeene Verga dering te Voorburg; Bespreking van de werkzaamheden voor het loopende jaar; Be spreking met ds. Landstra over het te ge ven Godsdienstonderwijs. Goudsehe Winkeloersvereeiiiging. (Vereeniging voor den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand.) Onder voorzitterschap van den heer B. Rietveld werd igisteraivond in Café „Het Schaakbord" een ledenvergadering gehou den door de Goudsehe Winkeliersvereeni- ging. Na het woord van welkom door den Voorzitter geuit tot de aanwezigen werden de notulen geleeen en goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken was o.a. een circulaire van het persbureau der Nieu we Zuid-Hollander waarbij het bureau hare bemiddeling aanbiedt. De heer A. Hooft vroeg of het bestuur van die aanbieding gebruik zal maken. Door den Voorzitter en den Secretaris wftrdt in ontkeftnendea zin geantwoord. Ter toelichting van een ingekomen schrij ven van Mevr. Ronneur deelde de heer v. d. Jagt mede dat blijkens het orgaan van de Ned. Ver. van Huisvrouwen de Naaimachinefabriek Phaff korting had toe- - gezegd aan de .Ned. Ver. voor Huisvrou wen. Mefvr. Bonneur, had met verontwaar diging van dit bericht kennis genomen om dat zy contractueel verbonden is als agente van genoemde Naaimachinefabriek ni«t on der den vastgestelden prys te verknopen. Een briefwisseling heeft plaats gdhad met het gevolg dat de Agent, die zonder toe stemming en oonider opdraaht der fabriek de toezeggang aan genoemdde vereeniging: d'eze heeft herroepen. De Secretaris, de heer v. Burk, braAt jr^TWTdank aan Mevr. Bonneur en den heer v- Jagt die de .pogingen om £rtimr te verieenen ihabben doen falen. Tevensvestigde spr. er de aandacht op dat in de laatst gehouden vergadering van de Ver. voor Hui*vi;ouéen de presidente ge zegd heeft de Goudsehe Winkelïersver- eeniging verkregen kortingen altyd tegen- ^ikte of ongedaan maakte. Hoewe1 het gesprokene door de presidente een com pliment is voor het bestuur dezer vereeni ging spijt het spr. dat men de houding «van dit bestuur by de Ver. »v,oor Huisvrouwen lcwalijk neemt. Wy. staan niet vyandig te genover die vereeniging, willen gaarne met haar s&menwenken, mits zy het kortings- aysteem overboord gooit. (Applaus.) Nog was ingekomen een achryven var. uen heer v. d. Jagt houdende mededeeling dat hij zich genoodzaakt ziet voor het pen ningmeesterschap te moeten bedanken. De Vooritter zegt dat dit schrijven nog in «en bestuursvergadering moet wor-den behandeld en stelt aan de orde het onder werp Ziektevenzekering. Spr. herinnert «r aan dat reeds enkele jaren geleden stemmen opgingen over het zoo hoog worden der dootersrekeningen en wenschelykhcid naar voren werd gebracht om zich te verzekeren tegen ziekte. On langs heeft een agent van de Verzekernig Mij. .Boeihave" /welke .zich ten doel stelt het betalen van dokters-- en apothekers- rekeningen der verzeketden, aanbiedingen gedaan om 10 en 15 korting te geven aan respectievelijk 50 en 100 zich geljjk verzekerden personen. Indien de vergade ring verdere inlichtingen wenscht dan zou den die door een inapecteür der maat schappij in deze- vergadering kunnen wor den verstrekt. Spr. zeide dat de medewer king van het bestuur zou bestaan in het verschaffen ,van de ledenlijst aan genoemde maatschappij. De heeren Samuel en Krom' zeggen te hebben ondervonden dat die maatsahappy aan hare .verplichtingen heeft voldaan en coulant is. .De heer v. Sehaik noemt een dergelijke manier van verzekeren tegen gereduceerd tarief hetzelfde als het g^en van korting waartegen deze vereeniging zoo ageert. De heer Grootendorat merkt op dat die reductie geldt .voor iedere combinatie van verzekerden. De heer v. Schalk erkent dat men de G. W..V. dan niets voor de voeten kan werpen. De vergadering acht de tegenwoordigheid van den inspecteur onnoodig. Vervolgens brengt de heer A. D. v. Vreu- mingen verslag uit van het verhandelde ter vergadering op 15 Sept. 1.1. te Busgum gehouden, van het Comité van Actie inzake bestrijding van het Cadeaustelsel. Het comité wil trachtem langs organisa- torischen weg haar doel te bereiken en voor het geval zü hierin niet mocht slagen aan te dringen op een wettelijke regeling. Het bleek in die vergadering dat het Hoofdbe stuur van de Ned JVer. v. Huisvrouwen zich WMimin met h% voor den handel noodlot tige cadeaustelsel kon vereenigen. De Voorzitter dankte den heer <v. Vney mifigen voor het uitgebracht verslag en deelt mede dat het bestuur alle pogingen in het werk zal stellen om ,als het den tfjd gekomen acht, een actie op touw te zetten tegen het cadeaustelsel. 'De heer Jongefboer wyst er op dat leden dezer vereeniging zich nog aan het euvel schuldig maken. 'De Voorzitter antwoordt dat het de be doeling is het kwaad in den wortel aan te tasten. De actie moet zóó worden gevoerd bij de fabrikanten dat zij gelyk met het stelsel breken. Dfc heer Heykoop verklaart namens de firma iDorlas dat zy liever vandaag dan morgen het cadeaustelsel afschaft, doch er moet eenheid zyn bij den groothandel in 't geheele land om daartoe te komen. De Voorzitter izagt nog dat het de bedoe ling is om een spreker uit te noodigen om dit onderwerp te behandelen. Namens de afgevaardigden naar het op 28 en 24 Juni te Bussum gehouden Midden- standscongrea brengt de heer H. Houtman verslag uit. Het verslag is .gedeeltelijk In dichtmaat en bezorgt den hoer Houtman een groot applaus. 'De Voorzitter beweert nimmer één .zoo keurig verslag ontvangen te hébben, dankt den heer Houtman er voor en verzoekt het af te staan voor het archief. iDe heer Houtman is bereid aan het ver- zoek te voldoen. Over het volgende punt: Bespreking van de wenschelykheid van het houden van een I Middenstands-Tentoonstelling in het voor gaar 1927 ontstaat «en breedvoerige ge- óachtenwisseling. De Voorzitter «egt dat nu de oprichting ran den Middenstandscentrale, weldra eén voldongen feit «al zijn» overwogen werd ten winkelweek of een tentoonstelling te organfseeren. De bespreking zou spr. wen- 8c*ien eb" voorloopig en voorwaardelijk.. In antwoord op een vraag van den heer VlolS tegt de Voorzitter dat de tentoonstel ling wordt gedacht in den geest als de Rla tentoonstelling hjer gèhouden. De heer Houtman, hoewel principieel tegenstander van een winkelweek zou haar nog Prefereeren boven een tentoonstelling waaraan slechte de beter gesitueerden deel kunnen nemen. De 'heer Jonge/boer geeft de voorkeur Mn een tentoonstelling waar het publiek «en en ander kan koopen. De heer J. A. Smit h/eeft ervaren dat meer belang stelde in heit strijkje dan m het geëxposeerde, de ondernemer der ma het grootste genoegen er van beleefd terwijl aan de stands niét mocht verkocht worden. De heer Schaft wUat er op dat de Kwenstand hy een dergelyke tentoonste'- aiet moet uitgaan van de idee winst te maken, het gaat er slechte om reclame te maken en uit reclame-oogpunt ig oen door den Middenstand georganiseerde ten toonstelling aanbevelenswaardig. De heer B. A. de Jong wil het Midden standsleven opvoeren door een tentoonstel ling, eventueel© winat komt ten bate. der kas; laat men het initiatief aan een ander dan kortiit de winst aan een vreemde. Hoofdzaak is thans of er animo voor het een of ander bestaat. De heer Jongéboer /bepleit ©en tentoon stelling voor fabrikanten daar de winke liers feitelyk het geheele jaar exposeeren. De heer Slegt geeft in overweging de leiding eener ©ventueele tentoonstelling of tloor dit bestuur zelf in handen te nemen of aan den heer Sinnige op te dragen die blyk heeft gegeven alle finesses goed onuer de knie te helbtoen. De beer Smit merkt op dat de tentoon stelling benut zou kunnen worden zoowel voor de groot-fabrikanten als ,voor de win keliers. De Voonzitter vraagt aan den heer Smit of het bezoek aan de Ria groot of klein is geiweest zulks in setboMbmet de mededee ling van den hee*/«8nitt6dat men eiken avond hetzelfde publiek zag? De heer Smit antwoordt dat het .bezoek groot is geweest en dat in de middaguren veel publiek van buiten kwam, 's avonds was men er meer voor de venmakeiijikhe- dem. De heer Jongeboer zag liever een ten toonstelling opdat rekening jton worden ge houden met de fabrikanten dia lid zyn van Uezo winkeliersvereentging. De Voorzitter vestigt er de aandacht op dat deze vereeniging er eene is voor den Handeldryvenden en Industrieelen Midden stand en zegt tevens dat de tentoonstelling de winkelweek niet behoeft uit te sluiten. De heer v. Sehaik, hoewel niet bevreesd, voor het suatès eener tentoonstelling be veelt het zich .verschaffen van financieelle waarborgen aan teneinde een mogelyk fias co lyden te kunnen dekken. Bij de rondvraag stelt de heer Hcutman voor .in 1927 by het 26-jarig bestaan dezer vereeniging een excursie te ondernemen naar het Congres in den Haag en hiervóór te jvoren te contribueeren. De Voorzitter zegt bespreking van het voorstel in de bestuursvergadering toe. De heer Houtman izou ook naamsveran dering der vereeniging wenschen b.v. „Han- Üelsvereeniging G. W. V." De Voorzitter ontraadt zulks met het oog op de kosten er aan verbonden. iDe heer v. d. Jagtvraagt of het niet roo- gdlyk is tusschen haakjes onder den naam te plaatsen „Vereeniging voor Handeldry- veiklen en Industrieelen Middenstand". De Voorzitter verzoekt de Pers hiermede reeds rekening te willen houden. De heer Slegt heeft .gelezen over de be dreiging waaraan de Jteeuwijksche plassen blootstaan. Spr. wil het toch wagen bet tegen de Vereeniging tot behoud van Na tuurmonumenten op te inamen. Het gaat er maar om op welk standpunt men zich stelt en vraagt of het Bestuur dit vraagstuk ook onder de oogen wil zien Spr. weet wel dat die plassen in de omgeving van Gouda mooi zyn .maar zou het niet wan veel groo- ter belang" voor oflg Gouwenaars zyn, in dien ze worden drooggelegd, waardoor een oppervlakte van zooveel HA. land werd verkregen? 6pr. is van meening dat er v»»* grooter belang is voor de handeldry venden by in cultuur gebrachte grond en vraogtj of het Bestuur niet met evenveel recht kan ageeren by Prov. Staten om(wèl tot droog- legging over te gaan. Het frappeert gprj dat de heer Tieter, als ihajideldry- vende in het Bestuur fitting heeft. De heer Balt de Jong zegt dat de v«IK voor Vreemdelingeirfverkeer de zaak andera heeft bekeken. Het getal ziou ook anders «yn als de grond vruchtbaar aou zyn. Spr. wyst er op hoe erkend is dat de Reeuwyk- sche plassen een xoo mooi stuk natuur schoon zyn als nergens elders in Neder land. In diverse 'geïllustreerde bladen zyn balangryke en mooie foto's opgenomen van Gouda ,die v»n de plassen komen later In de pers, ook 'in het buitenland .wordt groote reclame voor Gouda en omgeVing gemaakt. Vele auto's stoppen op den -Straatweg aim het prachtige natuurtafereel dat de plassen oplevert, te bewonderen. De heer Houtman meent dat alle winke liers wat kunnen verdienen aan die opper vlakte als er hoeren wonen. -De heer de Jong wy«t er op dat de MJ S, glasverzekering is opgericht e" raadt de leden aan hun loopende polissen na te zien en zach zoo noodig in verbinding te stellen met den agent Polet. De heer v.Sehaik zegt dat men zich ook "Wel tot den heer de Jong en tot spreker kan wenden. w De Voorzitter zegt dat het de bedoeling is dat men onderzoekt of men vooddeel van de M. S. venzekering kan hébben. Huisonderwys voor zieke en zwakke kinderen. Door de Vereeniging „.Volksonderwys" wordt hier ter stede huisonderwys aan zieke en zwakke kinderen gegeven, aan al le kinderen waarvan de ouders dit voor hun kind wenschen «n dit by het bestuur ken baar maken: zoo ooit in de Jighallen. Ten einde eenigsxine in de kosten hiervoor noo dig te voonzien, heeft bovengenoemde ver- eebiging evenals het vorige ^aar toestem ming gekregen voor dit doel te mogen col lecteeren en bloempjes te verlooopen. Deze collecte zal Zaterdag 30 October plaats hébben. Meisjes en jongelui boven de 16 jaar worden door de Secretaresse van Voiksonderwys Mevr. Gonda, v. Bever- ninghlaan 21 opgeroepen daartoe hun me dewerking te verieenen. ■m. Burgerlijke Stand» GEBOREN: 21 Oct. Catharina Johanna, d. van H. Hofstede en L. C. de Key-zer, Slapperdel 15. 22 Oct.: Kiazina, d. van K. He ij en S. MoLlema, Gappenerateeg 14. 3 Oct. Lena JSohanna, d. von L. van der Kley en C. de Gmyi, IJasellaan 80. 24 Oct. Johanna Kiazina, d. van K. Noor- lander en J. Anderson, Groeneweg 26. OVERLHDFJN: 22 Oct: Cornelia Snoey, 1 j- 24 Oct.: Jacoba Cornelia van der Zaan, geh. met P. StJalenberg, 28 j. Agenda: 27 Oct. 8 uur. E. H.tB. O. Cursus onder leiding van Dr. Montagne. 28 Oct. 8 uur. Soc. ,/de Réunie" Lezing van Prof. dr. J. A. J. Barge voor het Natuur kundig Genootschap. 28 Oct., 8 uur. Nieuwe Schouwburg. 2e Abonnementsvoorstelling. 29 Oct. BH uur. Gaf.'» „het Schaakbord" afd. Gouda Zuid-HoJ. Ijsbond. Ledenvergade ring. 5 Nov. 8 u. Nieuwe Schouwburg. Afscheid- voorstelling van Mevr. Mann-Bouwmees- ter. 7 Nov. 8 uur. Liefdadigheids-uitvoering door het R.K. Goudsch tooneel, ten bate der R.K. Vereeniging tót bestrijding der Tuberculose „Herwonnen Levenskracht". Agenda Goudsehe Padvinders. 27 Oct. 5H—'T.H uur: Welpenavond en oefening. Leider P. Rietkerk. 7^0ir£ uur: Patr.-avond Cobra's (W. Kruisheer). De apotheek van -den freer E. Gremdel, Tiendwveg, is doze week tot en met 29 Oct. benevepa den daarop volgenden nacht ge opend na 8 uur des avonds (des nachts ech ter alleen voor recepten). UIT DJBN OMTREK. ALPHEN a. d. RIJK. Gestoofde nachtrui*. Het gezin van den heef G. v. W., wonen de aan den RijksatraaitiWóg in de wyk Hoorn alhier, heeft in den nacht van Zater dag op Zondag bange oogen blikken door leefd. Omstreeks half vier stortten plotse ling met vreeselyk lawaai de muren van de benedenkamer in, terwyl félle laimpen de kamer in een lichtgloed zetten. Het; bleek dat een g-roote ivrach'tauto thuto- behoonende in de residentie, die -morgens uit Dedemsvaart .was vertrokken, de woon kamer was ingereden. Het gevaarte stöpte een meter van de legerstede, waar de vrouw des huizes -sliep. De tvadpr giiep met zeven kinderen op de bovenverdieping. Allen moesten door het daikraaim naar bui ten g haald worden. De schok was -zoo, groot, dat de schilde- ryen er. meubelen over don weg geslingerd De bestuurder van den auto en de ande re inxitter.de bekwamen lichte verwondin gen aan de handen. Dg auto is geheel ver nield. De vermoodelyke oorzaak moet ge- Boch't worden in de oververmoeidheid van •den bestuurder. De mam was reeds van 's morgens acht uur onderweg. BERKENWOUDE. Door den heer iCommissAris der Koningin in Zuid-HoBand zijn herbenoemd tot leden van het College van Zetters voor 's Rijks directe (belastingen de hoeren G. Luijker en G. p. Rehout. BOBKOOP. Voor het examen staatshuishoudkunde en statistiek M. O. is te Amsterdam ge slaagd de heer O. Brahman alhier. - GOUDERAK. In de gisterenavond gehouden vergade ring der Coöperatieve GraanmaaklerU „Ons Voordeel" Werd tot Administrateur be noemd den heer M. van der Laan, en tot Secretaris-Penningmeester den heer A. Boer. Gisterenavond hield de afdeeling Goude rak der Zuid-Hol larfdsche Vereeniging „Het Groene Kruis" haar gfwone hahjaar- lyksche vergadering. Dé Voorzitter de heer >Dr. T. -Beekenkamp .opende deze by- eenkomst en sprak een hartelyk we'kom ;tot de aanwezigen. Vervolgens werd <le be- (grooting 1927 aangeboden, we'ke aanwijst aan inkomsten 615 en aan uitgaaf 575.50, hati'g slot alzoo 39.50. ,De 'aftre dende heefen Dr. T. Beekenkamp en L. van Lange werden by acclamatie herkozen. Vervolgens kwam aan de or3e-de beschry- .vingébrief voor de algemeene vergadering te hoilden op 29 .October a.s, je Rotterdam. vAle afgevaardigden .naar die vergadering werd benoemd den heer H, Bergman en als .plaatsvervanger den heer. T. Verkaaik. Hierna kwam de Secretaris t$r vergade ring welke de notulen voorlas der vorige vergadering, welke onveranderd werder: goedgekeurd. Over huiszorg wend langdu rig gediscuseerd, en werd besloten ter -ge- jegenertijd een circulaire rond te «enden -ter (Uitbreiding van de kennis van Huiszorg en Kraam/verzorging. Over het punt der agen da «Ziekenhuisveipteging waren de meenin- gen verdeeld, op zeer aangename vyyze ,werd van gedachten gewisseld. By de rond draag bracht <le Secretaris dank aan den ^Voorzitter voor zyn .prettige en correcte leiding, en .sprak den wensch uit dat hy ïiog lang voor het Groene Kruis zou werk zaam zyn, doch speciaal voor ^e afd. Gou- •derak. De Voorzitter bracht dank voor deze woorden maar meende dat jonge frissohe krachten de izaak eens moesten overnemen. Hferna w<erd de vergadering "met een woord Van dank tot de aanwezigen door den Voor- i «itfter gesloten. MOORDRECHT. A.s. Zondagmorgen hoopt Ds. Nieuw- burg in de Ned. Herv. Kerk de hervorming ;te herdenken. Een 19-tal personen hebben den wensch 4* Ne& om- te kennen gegenren lidmaat van de Herv. kerk te willen «yn. Met, of streeks Kerstmig zal de bevestiging als zoodanig plaats hebben. Vrydag 29 October hoopt voor 't Nut al hier op te treden den beer H. Dekking uit Rotterdam <Me hier regelmatig een 89-tal jaren ons een aangename avond beoorgd heeft. De afdeéWng Moordrecht van „VoJka- onderwys" organiseert wederom een ver volgcursus. Reeds hebben verschillende leer lingen «ich aangemeld. iDit is de vierde winter dat een dergelyke cursus gegeven wordt. WOERDEN. 1\>t .predikant by de Geref. kerk alhier is beroepen Dé. R. v. Reenen pred .by de Ohr. Geref. kerk te Bigelow Sibley. RADIONIEUWS. Programma van heden. 4.35. Birmingham, 479 M„ bioscoop orkest. 5.05. Pary«, 1750 M., solistenconcert. 6.16. Hilversum, volksliederen cyclus. S-paanache volksliederen te zingen door mej. Henriet'te v. d. Kamp, sopraan. 6.45 en 7.15. 'Hilversum, Engelscbe taal les. 7.20. Londen, Dawn try, tijdsein, weer bericht enz. 7 50. 'Bern, 435 M„ muziek van Puccini en Verdi. - Leipzig, 452 M., concert. 8.t0. Hilversum, Katholieke Radio-Om roep. 8.20. Londen, Daventry, kamermuziek- sen? 1800 M., concert. 8.50 Parys, 1750 M„ concert. 9.20. Londen, Daventry, orgelconcert. 10 uur. Hilyersum, koersen en perberich- ten van het ferébuieau Vaa Diaz te Am sterdam. 10.05 Londen, Daventry, liederen van Strauss. 10-50. Londen, Daventry, dahsmuziek. 12.20. Madrid, 373 M., dansmuziek. MARKTBERICHTEN. ICotierUaiUBcne veeuuurfct. 20 Udt. -iuiivoér jMswuéu, 60 veulen», 2235 magere runneren, büaO veile run deren, 220 vette kttiveren, bö5 nuctoie- re Kalveren, 4J5 jiduipen at lanmeren, <40 graaKaiveren, böb biggen, 15 boK keu eu geiten, 19 Overjoope-rn, 1 ezel Prijzen Vette koeien, le kw. 4ü— -.9, 2e kw„ 40—48, 3e kw. 30 U«»eu le kw. 45, 2e kw. 41, 3e kw. 34; Stie ren ie kw. 40—42, 2e kw. 36, 3e 1 w. 32; Kaïlvereu le kw. 8587)4,'2e kw .0—72)4, 3<> kw. 52%. Melkkoeien. 285425, Kaifkoeien 290 —430, Stieren 120—480, Pinken 85— 130, Uraekaiveren 50—80, Vaarzen lbü —225, Werkpaarden 200—350, S'aclil paarde» 90—175, Hitten 100—200, Fok- ka!veren 22—80, Biggen 8—18, Over- 'oopers 2435, SIaohtkalveren 1217, Biggen per week f 2—2.50. Handed in koeien en oe»en redelijk prijzen onveranderd. Slieren tamelijgo handel, prijzen voor beste soorten iet» hooger. Vette kal ver flauwe handel, prijzen iets minder. Mfrjk- en kalfkoei- oii matige handel, prijzen vrijwel on veranderd. Graskalveren tragen han del, prijxeti niet hooger: Nuchtere kal keren vlugge handel, vastere prijzeni Paarde» matige handel, prijzen stat'o- nair Biggen zeer kalme handel. Gemeentelijke Vischmarkt Gouda. 26 Oct. Aangevoerd 1 mand versohe schot verdeeld in 21 partijtjes van 10—15 sfr De prijzen varieerden van f 0 350.65. Kaasmarkt Bod%frav«o. 26 Oot. Aangevoerd/ 870 partijen, waarvan 345 met r.ro., 14568 stuks, 16544 K.G Prijs Goudsahé kaas le srt. f 5459, 2e srt. f 4652, zware f 62, zonder r.ro. f 46—55. Handel roaiig. Marktbericht der CoQperatieva Vereeniging „De Boekeopeche Veiling" te Boskoop, Rozen, le kwaliteit Gphelia 118—- 140, Golden Ophelia 110—118, Marcel Houyer 120-140, Haxffley 250—280, t-laudius Pernet 130—210, Columbia 120—165, Butterfly 120—135, Mac Kei- Ier 100, Wilh. Kor#s 140-145, Rosa iindia 60—90. T Diversen Chrysanthemum, groo1- bloeuwg 22—24, id. tros 12—23. Coöperatieve Tmnieravereeniging „Gonda en Omstreken". Veiling van 26 Oct. 1926. Spruiten le art. 16.90—20.30, id. 2e art'. ^.99^-11.10; Witloof le soort 28.00— 37.00, id. 2e soort 18.00; Uien 4.10— 5.20; Kroten 2.003.20; Spinazie 12.00 —26.00 per 100 K.6. Andyvie 0.60—1.70; Gele Savoyefcool 5.106.50; Gitoene id. 3.90—6.20; Roode kool 620—6.50 per 100 stuks. Peen 3J0—7.00; Kroten 2.90—3.30; Selderie 0.80—2.30 per 100 bos. Boerekool per kist 0.150.30. Eieren per 100 stuks 10,90—11.20. (BmSyn wmtmtrétWhl Oneerlijke concurrentie. Geachte Redactie! Geliöve In uw veelgelezen blad het volgende op te nemen, bij voorbaat mijn dank. Het gebeurde Vrijdag 22 October dat ondérgeteekende met de trein van ai R'dam 's morgens naar Gouda kwast, om verder per autobus Berken/wonde te bereiken. Juist was echter een bSs vertrokken toen een grijze^wagen wa«r- veer half negen op de markt verscheen. iinormeerenue uoai «e eerste ge.egeu- heid naar Berkenwoude werd üc te leur gesteld en kreeg ik van een der ti munten Uoaterom den raad tot 10.45 uur te wachten. Genoemde persoon verzweeg hier medé opzettelijk bat tijdstip van ver trek vag zijn concurrent welke te ü.lu uur vertrekt. »- Ve>rd)er niet meer intorroeerende, wan', denkende, aan bet juiste adres om in lichtingen te hebben gevraagd, heelt ondérgeteekende de reis te voet aan vaard', waar ongeveer 2% uur mede gemoeid» was. Voorwaar een kinder achtig staaltje van broodnijd. Hoogachtend, F. J. v. d. ZEE, Rotterdam. DRAADLOOZE DIENST. Een jLhuUeh stoomschip vergaan. L»ürtL,jJ«, zo Uot. il4* LfUUbUUO iui»a tvuenUe is nabij bar (thorough ver gaan. De reamngboot sioeg out', üocn u© bemanning slaagde erin naar iauu Een Zweedech vliegtuig neergestort op ScheUtogwoude. De Zweedsche vliegenier Lindner ernstig gewond. AMSIKHUaM, 14u Oct. tleüuouiorgeil werdén voor een aantal Ned. msiuairu eu maritieme autoriteiten nabij het vhegstation SobellingwoiKie demonstra- i.es gehouden met twee Zweeri&che mi litaire vliegtuigen, van dé Aktiébolu- get Flygindustri, te Lirobamn nabij Mal- ruoe. Nadat een der beide vliegtuigen, een tweepersoon» volledig bewapende l'chte zeeverkenner, eeiuge looping» had uitgevoerd, vloog dit toestel iege» de vliegtuigenloods. Met een geweldige knal vloog het in stukken en stort'e in het water. De vlieger werd ernstig gewond opgevischt, en werd voor me dische hulp naar Sohetlingwoude over gebracht. Later is de aviateur, dé Zweedach* vliegenier Lindner, per auto naar bet Binnengasthuis in Amsterdam overge bracht. Nog mei ut men ons Dei eene vijegtuig am deuiousireerao was een Zweedscn ooriogsvnegiujg een z.g. bombardenieuunaohiue, voueuig be wapenu, en vooraieu va» drie uwxaen het andere was een '2 persoons gewa pernio zeeverkenner, waarin luitenant Lindner plaats had) genomen, die «eni ge loopings om de groote machine zou uitvoeren om daarna' niet deze een ge vecht te leveren. Up éen 'gegevqn %)tae«t kwam de kleine verkenner tftet eerii op voiie kracht werkende motor van vrij aan- zi enlijke hoogte op de vlieg loods aan zetten, met het) noodlottig gevolg. De staking bg de Meeraal. KNÜUIEDE, att'.UWy Heden hebben de beide partijen, betrokken bij net conflict aan de Heemaf, onder leiding van den Rijksbemidöeiaar den heet van IJsselstein vergadert. Alauitgaogs- punt van dé besprekingen werd geno men het bemiddelingsvoorstel van het Kamerlid Engels. Ten slotte heeft de beer van IJssel stein in overweging gegeven dat dit voorstel^ door beidé partijen zou wor den aanvaard. Punt 1 daarvan werd gewijzigd als volgt Aan dé uurloonen boven de 18 jaar wordt 2 cent loans verhoog ing ge geven aan alle overige werklieden eeo verhooging van 1 cent. Dit voorstel is door d« directie van de Heemaf aan vaard. De besturen van dé arbeiders organisaties hebban op zich genome» dit voorstel tegenover n1l« leden te verdedigen. 26 Oct.. 26 Oct. Officieel. Londen 12.12% 12.12% Berlijn 59.47 59.45 Parys 7.64% 7.71 Brussel 6.96% 34.79(Belga) Zwitserland 48.27 48.26 Weenen 36.30 36.80 Kopenhagen 66.50 66.60 Stockholm 66.85 66.86 Oslo 62.60 62.85 New-York 2.60Vm 2.60% Niet offideel. Praag 7.41 7.41 Mbdrid 38.25 38.— Milaan 11.25 11.30 Prolongatie 3 3 94'N. W. S. 75%. Beuraoversickt. De «temming ter beurze was er vandaag niet op verbeterd. Scheepvaarten werden nog tameiyk druk verhandeld, doch nadat die in vtóte houding waren ingezet, v den deze reeds spóbdig een neiging rugloopen. voi> c De rubberfondsen waren weliswaar niet veel veranderd, maar eerder man den zwak ken kant. <9 'Suikeraandeelen weinig veranderd. Door de Vi8p werden naar gemeld vSfdere ver- koopen geëffectueerd, van suiker uit oogst 1927. Op de oliemarkt ontwikkelde zich wat affaire in Koninklijken, waarvoor zich vraag voordeed, zoodat de koers zich wat kon verheffen. Amerjfranen verlaten. vertoon- ftg tot te- RAIMoTELEGRAf'fVrrf WEERBERICHT Verwachting Matige tot krachtige, later afnemende westelijke tot noord westelijk e; daarna' woer- krimpende wind. Zwaar bewolkt met regen of ha gelbuien. Later opklarend1. Aanvanke lijk kouder.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2