I u GERO 'alpacca' Pl M HUID- LklDERS SU Ail zijn Abonneert (J op dit Blad. Mwiccri ii ill W. I WESSANEtf’J GRONDNOTENKOEKEN K3 evenmin dui<ri"tee£1in1d,'n9 NïEU1 3 O LOTUS r. L' WESSANEN’S Kon. Fabrieken WORMERVEER. I ffijHSg o[N Lijdt Gij Mo. HW IV A Ditbladve Ji. I Xffl om te >*S3- De Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer De el f -i Ql POOR fiOl GROOTSTE voedingswaarde. 3 x1 -D rfl ROTTERDAM. bergamb. MEUWER1 VOOR DE VROUW Nerveuzer» en Zenuwzieken <H« lijden aan prikkelbaarheid eo wilznMcte, gebrek aan energie, neeraiaehtigM^ ieremmoeheM, slapeloosheid, hoofdpjjn, angst- en dwongtoertaaden, hypochondrie serveuse hart- en maagaandoeningen vragan de uitvoerige gratis brochure r*B Dr. WEISE wtr zenuwnekton I> GEBHARD A Co- Fra^enstraat 7’ Den Haag. ftW 11 2* FEUB Zenuwzwakte en Bloedarmoede IO 5 I stelt pogingen in het werk verkrijgen betere verkeerswegen naar en van Gouda. Dat is van enprme beteekenis Steun dat pogen door uw lidmaat schap op te geven aan het Secreta riaat MARKT 31. 6”.«28” u 8” - oners’ ■X u j ■'i'- '■j tot .«U Miss E. 24MU HI leeJ Het mynconfli Deti Haag •650 BO 2718 114 27i9 334 Een veel h Roman uit IOO 'lOOO 1030 bi»o N.V. - Ott.rl.kl 1760 - lüXX; U 4 r\>4 t«d Wi abonnbme per kwartaal Franco per pos’ Abounementei bjj onze agente Onze bureaux Redactie Telef. ’0|«. .7 MtwatrSat hOM Xorta NaMstraat Hoogstraat hoek Viaduct Hrflrateoh. .rtlk.lM P«TC«T SMEESHIODCLEU. •«we» rwMkwl. I.l. gratia. MAISON SANTÉ «•khk.da 166. EOTYBBDAM. Een beroemde huid-speoialiteit heeft wn geneesmiddel ontdekt tegen Eczema en ander» huidziekten. Deze wonderbaarlijke oploasinc noemt hij D.D.D. Bij de allereerste toepassloc reeds zult ge een zuoht van verlichting slaken Hetre8ultaatiseenvoudigmiraculeus.Venuiai niet dit unieke geneesmiddel te probeeren. U zult zien, U dankt ona nog voor dezsnraai D.D.D. in flat. if. W m f. «M D.D.D. it- bxjaUtapoth o drot. Verloren tijd wo den Wat wij tijd altijd nog tijd te kt SANGUINOSE is zuiver plantaar dig. Er z(jn hoegenaamd geene che micaliën in. Omdat het zuiver plant aardig is, wordt het ook door zwakke magen zoo goed verdragen. Het wekt den eetlust op; versterkt de wanden; bestrijdt bloedarmoede, die zooveel kwalen is. Zjj kost 2.— per 11.-, 12 21.—. Verkrijgbaar bij Apothekers Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Rissnerstraat 2c/4. "5 3oct Z£PO«D ZOET ALS ROOM IEDEÖ DIE TU55CHENI5OCT EN 15 NOV 1926 5LECHT5 1OP0HD LOTUS KOOPT EN DE 46 PORTRETTEN ZOEKT IN Ns35&36 VAN ON5 GRATIS TJJD5CHRIFT,KAN DE WMEHt PRUZEN WINNEN VAN DE PRU5VRAAS WIE BEN IK? HW0<»uMOOO<5LD»IOp«UZ£N A 50 SCO -.25 I 126/ Zij was hem vc voor die groote g< lij door zijn toet schikken, ook niet barer belangen b gelegenheden. Zij genheid te baat lenden band, zijne te bevrijde Een poog lang gewisseld, geduret Bain met j grond gevestigd et bauwen voor ziet >n zijn levet Ier uit het veld g niet op voorberei inlk eei\ beogen t bare onafhankelijk ''^edigen Hij d huw*H^81even on |onf«u Ip.rtp.kj^ raa wilde- Twe«d« ra iip^ords, vhif model, gt. I gevoerd, voor den leef. i jur decltt Vs 23” amsterdah rotter,» m oen haag utrecht le.och cnownij EEN PRU3A 500 een .250 EEN IOO VOLLEBI8E INLICHTIHaeN IN ALLE WINKELS. I ■'-* P««l«EI-WED5TWn. 5000 FRAAIE PRUZEN inge- en overwint de de oorzaak van tk 4 flacon, De besluiten omt ben onder de bavol eien gewekt, doch gunstig ontvangen klingen moet men De leaning van tijd van 30 jaar hi Volgens een be heeft het departed ficieel de uutignAe Ver. Staten goedg gjische rageerings- Xh men vast ovetrti nimg de stabiltsatóe goed verzekerd ia. boig .voor de stabi de credieten, wt puutsche, Ooatenrijl tierlandsche, Zwitse culatidbanken ,zjjn men lijk bedrag van we munt, de belga, gestabiliseerde pap wijl de franc in het in omloop blijflt. Hel zonder voorbehoud stabilisatie uit, aan nomische toestand teren, torw^: ook eindelijk op een va kunnen worden gfesi De staking iu <u ke nu reeds een Tltf natie reeds veie m heeft naar men we het Lagerhuis een iemg untgemaakfe JN'. daarbij niet geoper mier, Minister Bal< verstaan gegeven, geen interventie m< In een verklaring, patroons domheid ornaat dezen weigei een drievoudige coi ratiebffltmxr verwe gaf hy te verstaan meer met voorstelk volgens Baldwin, to eenstemming was z. Een dergelijke trekt te eender de sprekers der opipos extra aan.^poorden te doen. Vooral Cly bour Party sprak i ervan betichtte, dat dat zij den eigenaar keek, deed een ben de bende partijen, trcAken zjjn, tot win was echter om zoenlyk en ook aan: verstopping (trage ontlasting’», gal, sljjan, koortsigheid, maag- of hoofdpijn, gaen eetlust, slechte spijs vertering, enz., neem dan Wortelboer’s Kruiden of Wortelboer’s Pillen van Jacoba Maria Wortelboer van Oude-Pekala en g(j zyt spoedig weer hersteld. Overal verkrijgbaar 60 cent. 9579 90 MherU.. keft 3 j. thd>ü 2” 19” 2 remodel ruemet ceiatuur ea jojf»1» Wb»a. aan moJero/ “*4* Retiné «n mooie. SAóezj» Velourt KIbA\\ dermaatelye met mo* dern wobborduurul. <A\ in Bleu. Lik Rood. Saudlon, Amanda tnx.. VA lengte 45 éentimetei. 'A\ Aardige Kiadermantel van warme Winterstoffen, met elegante plooi. VA en knoopgameering en rugcein. W tuur, in alle moderne 'nX fckJmjran. lengte 60 cM 'X Leuk Kinderjurkje vari prima Wolstof m fijn plissé rokje eu witte stofgarneering aan kraay- vaat en mouwen, in levendige kleuren lengte 45 cM ^40 kort slechteX ooïmiertSe Weme stygmg per maat lengte 14” JZttt sterk Manchester 'Schoolpak, in Bruin. Beige. Olive en Gr/ja, *oor den leeftyd van 7 jaar is de prge slechts 4” 15” Ratiné Jekker voor jongem en verkleuog aakerkn leeft van 3 L slechts VOÖR LIJDENDEN AAN, ONVERSCHILLIG welk» soort, HAARZIEKTEN, is-de volgende DANKBSTUiaiNQ van groot belang. Me\j. A. JANSSENS, te Den Haag, was geheel kaalhoof dig. Haar veder schrijft ons: Ik, ondergetcekende A. JANSSENS, verklaar, dat mijn dochter van eene haarziekte totaal kaalhoofdig was en door U geheel is hersteld. Rijswjjksohe weg 244. (w.g.) A. JANSSENS. W(j alleen leveren beslist geloofwaardige bewezen. Controleer fl.v.p. onze attesten en U zult ons alleen uw vertrouwen schenken. Inlichtingen koste loos elke Maandag en Dinsdag van 103 en 68 uur. C. ROMEYN, Haarkundig specialiteit „Crinofloor”, DIBRGAARDESINGEL 91, ROTTERDAM. Ssjvh"18* wu‘ur«“*j 6” UI ^dé^ü4’ W ViKici».' jg 70'tM., riecto?' en maakt voor de halsvroiuv door de mooie modellen en den [raaien zilverglans het dekken van haar tafel tot een genot, dat met bescheiden middelen verkregen kan worden Elk artikel draagt het Garantiemerkj

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3