'ng IUID DERS huid-apeoialitelt heeft cm lekt tegen Eczema en enden 3 wonderbaarlijke oploMrif Bij de allereerste toepassing uoht van verlichting slak», i voudig miraculeue. Verzniai weamiddol te probeeren. t ona nog voor dezen raai i f. tM. D.D.D. mv if. If rl io ill klit dt Gij NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADOTNXVEEN, ZEVENHUIZEN, en*. Ho. WoeiWtofl gr^OBtober 1926 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. DOOR GOUD VERBLIND. SANENSl Fabrieken I DOTSTE igswaarde. rzleken 8S° Jaargang Da stabilisatie vaa( da Belgische frano. Het mijnconflict in Engeland. Steun der Arbeiderspartij, strijd in Moskou. Be BUITENLANDSCH NIEUWS. Ügbaar 60 cent. RSCHILLIG welke G as geheel kaalhoof- vericlaar, dat mijn loofdig was en door A. JANSSENS. Controleer s.v.p. Inlichtingen korte- woord, die alleen wezen en haar veemor- Een veel bewogen levep. Human uit het Engotech van Misa E. BR AD DON. uan ons i de postkantoren. 3 uur. Administratie Telef. Interc. 82; ing (trage ontlasting), ortsigheid, maag- of n eetlust, slechte spijs- neem dan oer’g Kruiden of boer’g Pillen Maria Wortel'boer van 3 gy zyt spoedig weer N.V. I MERVEER |.rtekt 1765 - werden getrof-i <ie, nnerahchtigMdt iaden, hypochondrie, NMtis brochure Frankenstraat 11M H ZWITSERLAND. De Rickentunnel. Een onderzoek naar de eenaak van het ongetak op 4 October. Ten einde eenige opheldering te verkre gen omtrent het jongste ongeluk Jn den Rtckentunnel (waarbij een trein midden in den tunnel bleef steken en verscheiden j personen door verstikkimg em hek leren kwamen), heeft men gisteren een trein, die op juist dezelfde wfjze was samengeeteki als de verongelukte, den tunnel doen inrij den. Eenige hondenden metbra verder dan de verongelukte trein kwam deae proeftreir, tot stilstand, daar de kolen niet brandden, maar smeulden en wahnden. Men vennoedt thans, dat hetgebruik van voor den tunaol- dienat ongeschikte kolen de oorzaak xijn van het ongeluk. DENRMABKRN. De brandetofvoorziening van Denemarken. Het Deensche ministerie van handal, nijvextiefd en scheepvaart heeft iiwake do brandotoflvoonüening in Denemarken in verband met de Britsche mijnwerkeneta- king 'Zaterdag geconfereerd met da verte gen wtooi dagers van de voornaamste in dustrieel organisaties en ander» groots verbruiker» en importeurs. Thans ia aen telling gelast, morgen te houden, van «He voorraden van steenkool, cokes en briket ten, grooter dan >10 ton in het beait van handelaars, icoqpe rat leve en soortgelijke organisaties, verschillende industrieën om. De voorraden, voor doorvoer bestemd, val len hier eveneens onder. Een herinnering aaa den duikboot- oortog. Aan het rtrand by Apenrade ia een flench aangespoeld, waarin op vergeeld pa- pteir de ihededeeling: „Duikboot U 14 in zinkenden toestand.” Men heeft hier var moedelijk te doen met het laatste tevans- teeken der bemanning van den 10 jhar ge leden gezonken onderzeeër. eventueéle jnval van Polen in OostoDuitech- land de gewone ryksweer by de verdedi ging van het grensgebied, tor zijde te staan, l-ater, toen men het Poolsche ge vaar niet meer acuut achtte, heeft de zwar te ryjcsweer opdracht gekregen, de groote wapen- &n munitiedepot», die overal in Ooet-Duitschland waren gevestigd, op te ruimen. Deze mededeelmgen wagen reeds op rieh- zelf opzienbarend, daar thans voor de eer ste maal en door den leider van de zwarte rykweer zelf was toegjegaven dat er wel degelijk verband heeft bestaan tusschen de „witte” en de zwarte rjjkz- weef. Maar deze onthulling werd nog in de schaduw gesteld door de waarlijk sensatio neel e verklaring van luitenant Schulz, dat ook de onlangs afgetreden minister var binmenlandsche zaken van Pruisen, de so- ciaal-democraat Severing, niet alleen vol- om een bevredigende regeling te krijgen. De besluiten omtrent de stabilisatie heb ben onder de bevolking in .België veel op- eien gewekt, doch zyn over het algemeen gunstig ontvangen en ook in financieel e klingen moet men daarover voldaan Zijn. De Idening van 100 nrëllioen zal een loop tijd van 30 jaar hebben. Volgens een bericht uit Washington heeft het departement van de schatkist of ficieel de uitgifte van deze leaning in de Ver. Staten goedgekeund. Zoowel in Bel-, gftsche regeerings- als financieele leningen its men vast ovettxuigd, dat door deze lee- ning de stabiltsabie van den franc voor goed verzekerd is. Als een tweeden waar boig voor de Stabnlisatie beschouwt men de credueten, welke dbor. de Engelsdhe, Puitsche, Ooateniyksche, Japanache, Ne der lanrische, Zwitsersche en Z.weednohe cir culatiebanken izün verstrekt to een getza menlyk bedrag van 85 millioen. De nieu we munt, de belga, zal een waande van 5 gestabiliseerde papierfrancs hebben, ter wijl de franc in het binnenlandsche Verkeer in omloop blijft. Het blad Le .People aprpekt tornier voorbehoud zijn .voldoening over de stabilisatie uit, aangezien daardoor de eco nomische toestand aanmerkelijk zal venbe- teren, t©rwy. ook de loonen der arbeiders eindelijk op een vasten grondslag zullen kunnen worden gesteld. als beklaagden, aan h< uitsluitsel kunnen geve» owr het van de zwarte rijkswt ganisatie. De zitting werd geopend met een rede van den président, die Betoogde, dat de be de chefs der oon-s handeling in beginsel #n het openbaar waar woqj#. ge- moest plaats hebben. Hij herinnerde de ju ry email, dat de gebeurtenissen, waarmede men te maken had, langgeleden (’23) (ge beurd zijn, in een tijd, toen het Didtsche volk diep ongelukkig was, en dat men juist door de verstreken tijdruimte, objectief die gebeurtenissen kan beoordeelen. Al» militair deskundige in verband mei de mogelijke wenschëiykherfd van uitslui ting der openbaarheid was een overste van de rjjkwweer aanwezig, die, toen een der beklaagden verklaarde dat hem indertijd te Berlijn de verzekering was gegeven van het contact tusschen ryksweer en «warte ryksweer, al dadelijk opsprong om zich te vedetten tegen de voorzetting van de open bare behandeling. De president Liet evenwel kalm de open bare behandeling doorgaan. Het eenst wend daarop gehoond de be kende eerstel uiten ant Schulz rtien men als den eigenlijken leider van de veemorgarn- saties beschouwde, en die bij zijn verhoor als beklaagde „onthul langen” heeft gedaan, die jn alle parlementaire kringen het groot ste opcaien hebben verweidt. i Hij verklaarde, volgen8 den corr. van het Hbld., in het kort samengevat, dat de zwarte ryksweer een volkomen legitieme organisatie was, die door den rijksweermi- nister in het leven was geroepen om by e»n eit „Crinofloor”, ROTTERDAM. Verloren tijd wordt nooit teruggevon den Wat wij tijd genoeg noemen, blijkt altijd nog tijd te kort te zijn. TSJECHO-SLOWAKUE. Een nieuwe drni pateen grot in f Karpathen. D|e Karpathen schijnen voor de natuur- vorachers nog groote verrassingen in voor raad te* hebben. Thans zyn weer by Gomer, in Stowakije, eenige prachtig», tot dusver geheel onbekende druipgrotten ontdekt. Er zijn prachtige ge'xteenten aan getroffen. De grotten rullen weten scheppelyk onderzocht worden. ENGELAND. Dcj-amp mat de „Vaieriaa”, Officieel wordt thans uit Londen ge meld, dat vier officieren deel uitaMakten van de bemanning van de kanonneerboot „Valerian", die in den orkaan bij d« An- tieleh ts vergaan. DUITSCHLAND. De processen inzake de veemmoorden. Te Landsberg is een bagin gemaakt met eên reeks processen inzake de beruchte veemmoorden. Alle vroegere processen te drukkelyk had goedgekeurd.’ Schwertn Leipaig, Ktidbrin en Barlyn wa- 126) - Zij was hem volstrekt niet dankbaar voor de groote geldsommen, waarover zij door zijn toedoen had mogen be schikken, ook niet voor het behartigen, hater belangen bij allo voorkomende gelegenheden. Zij nam de eerste gele genheid te baat om zich van den knel lenden band/ zijner bemiddeling in alle raken te bevrijden, m poos lang werd er geen woord gewisseld, gedurende welken tijd Sha- wack Bain met zijn oogen op den ©ond gevestigd en met gefronste wenk brauwen voor zich heen staarde. Een- nraai in zijn leven werd de rentmees- tar uit het veld gealagen. Hij was er niet op voorbereid dat Lady Perriam *u** eet\ hoogen toon zou aanslaan, en *Wre onafhankelijkheid zoo moedig zou ’enigen. Hij dacht dat zij in haar bowwjksleven onderdanigheid' zou heb De conferentie der Al-Ruaaische com munistteche party is in het groote paleis van het Kreml in Moskou gisteren ge opend. De 817 afgevaardigden, die aan de con ferentie deelnemen, kozen met algemeen^ stenrtnen het presidium van 37 leden, on der wie Stalin, Rytoon*, Boecharln, Molo- tow, Tomaki, Kalinin, Worosjilow, Koej- bisiaw. Het «erste rapport, den int&rnat’.onaler toestand betreffende, werd uitgebracht door Boecharin. Ondanks hun „onderwerping”, op hei congres sta^fnpuAregelen fen, in het byzonder tegen Trotsky, Zinow- jew en Kamenew. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal XJ6, per week 17 cent, mer Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cept, m/ón} waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.16, met Zwu'agsblad f 8.80. Abonnementen worden dageiyks aangenomM uan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhand»1 me* Onze bureaux zjjn d^elyks geopend vun A- 6 Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. vve.h, een inaomien voor ue senoo*- eeeiers dochter, die zoo ^hAWijls io vergeeis verlangd had naair een naive Krcwn, om een paar hatutechoeneu, ie Koopen, wie de gemakken der burg er- Klas te Hedingham even onbereikbaar haddiên toegeachenen als de geneugten van hev Paradijs. Sylvia’s, gelaat, dat gedurende dijt onderhoud met strakken blik op mijnheer Bain gevestigd was geweest, onderging eene lichte veran deririg bij deze mededeeling. Haar wan gen werd/en bleeker en de kastanje bruine oogen werden door een plotse ling en glans verhelderd. Doch die aau- dbening was van korten duur, en kal- n»er dan ooit klonk Ladf Perriam s slem, toen zij antwoordde ..Sir Au brey is waarlijk te goed voor mij ge weest. Kunt gij morg/en het testament komen lezen Er zullen zeker legaten in vermeld staan voor de oude bedien wen. en deze zullen verlangend^ zijn te weten of en hoeveel zij geërfd heb ben.” ..Morgen om twaalf uur. als u dat oedlvihdt. J^ady Perriam. Wilt gij met mij naar Sir Aubrey s kamer gaan om het testament toot d«t <Mg te halen? I r weet waar hij 't bewaarde Lady Perriarafs gelaat, dat eenige oogen blikken geleden zoo bléeh was. was nu asehgrauw. ,.Ik heb een afschrik van die Ka mers maar als gij t verkiest ^zaï ik Ml De staking iu ue BciUche mijnen, wel-( verbinding gesteld te Tra reeds ae# Half W voorMuurt «t «e'( stitêW ;n 3e afcH natie reeds veie ntfllioeneri ponden koatte heeft naar men weet Maandag opnieuw in het Lagerhuis een onderwerp van bespre- king uitgemaabfe^deuwe parsipectieven ayn daarby niet geopend, integendeel de pre mier, Minister Baldwin heeft duidelijk te verstaan gegeven, dat van de regeering geen interventie meer te verwachten was In een verklaring, waarin hy zoowel den patroons domheid voor de voeten -vlenp. ornaat dezen weigerden deel te nemen aan een drievoudige conferentie, als het fede ratiebestuur verweet incompetent te zijn gaf hy te verstaan, dat de regeering wiet meer met voorstellen zou ko'men: het hielp volgens Baldwin, |och niets; kans op over eenstemming was z. i. niet aanwezig. Een dergelyke houding dar regeering trekt te eender de aandacht, daar juist de sprekers der &M»sa.tie Baldwin nog eens extra aan^poorden een bemiddelenden stap te doen. Vooral Clynes, dde namens de La bour Party sprak en de regeering zoowel ervan .betichtte, dat zy dadeloos .was als dat zy den eigenaars te zeer naar de oogen keek, deed een beroep op den piomder om de beririë partijen, die by het geschil be trokken zfjn, tot elkaar te brehgen. Bald- win was echter onvermurwbaar en onver- zoenlyk en ook Lloyd George’s betoog, er met u heengaan zeide zij, zich verstoutende, terwijl zij uil haar zacb- ien leunstoel bij t vuur opstond. Zij nam eenige sleutels uit eene lade van de schrijftafel en verliet de ka mer. op eerbiedigen alstatnd door Sha- dröck Badm gevolgd. Zij gingen de gang foor, over eeu portaal heen boven, tui^s de groote trap, en bereikten zoo Sir Aubrey's kamers Neen, niet lan ger Sr Aubrey s kamers, t waren, nu rouw vertrekken. De deuf der kleedkamer, die de ba ron in den lAateten tijd voor zitkamer (gebruikte, was gesloten. Er is iets akeligs in die geeloten deuren van le dige kamers, die nog kort geieden door de düoden werden bewoond La dj Perriam draaide met vaste hand den zwaten sleutel om en trad, door den rentmeester gevolgd, binnen. Na Sir Aubrey’s dood was de kamer schoongemaakt en gelucht, en al de sporen van zijn bestaan weggevaagd. De stoelen stonden langs den muur gewehaaird geen stuk was van zijn plaats en het venster stond wijd open De lessenaar, waaruit mijnheer Bain het testament moest halen, was met in de kleedkomer. Hij opende de ver- bindingsdeur tu^chen de beide ver trekken. doch op den drempel van do^ slaapkamer deinsde Sylvia met angati- blik terug. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omMrutea (behooreade tot den bezdrgkrteg) L—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgfcring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Ad vertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de h»lft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elk» regel meer,/ 0.60. O» de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentita en ingebonden mededeelingen bty contract tot ze»r g«r»duc»»r- den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentien kunnen worden ingezonden door tn—c hen kornet van sotiede Boekhen del aren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daag» vóór de plaatoing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde ran opname verzekerd to zjjn. ,,Ze is geen vrouw, die zich door vrieiKielijkheid laat winnen dacht hij. „Ze moet met ijzferen hand geregeerd worden, t Is getoakkelijk genoeg zAïlk een vrouw onder den duim te houden ale men maar eens vat op haar heelt. „Wanneer zult gij hel testament le zen, mijnheer Bain vroeg Lady Per riarn*, na dit oponthoud in t gesprek. Wanneer t u bet beet gelegen komt. Lady Perriam. ,,W*t mij betreft ik zou t gaarne zoo spoedig mogedijk wenschee. Ik ben zeer verlangend nauwkeurig mijn po sitie in dit huis te leeren ke-nndn Ik geloof niet dat daaromtrent eeni ge twijfel kan bestaan en ’t schijnt dat gij u omtrent dit punt ook niet m f minst bezorgd hebt gemaakt, zeide mijnheer Bain. terwijl hij een Wik om zrh heen sloeg. „Gij doelt op de meubelen waarmee ik dit vertrek heb verrijkt. hernam Sylvia, den blik begrijpende. ..Diedin gen kunnen gemakkehjk weer verwij dord worden, ais ik niet langer hfet GOinSUIE COURANT waarin deze «gelegenheid .vond de regeering te kritiseeren, omdat zy niet vindingrijk was en een, voor do eigenaars gunstige partijdige houding aannam, vermocht Baldwin niet van standpunt te doen veran deren. 1 Wat de propaganda voor de eiadien der mijnwerkers b(|treft, algemeen zegt men en hierdoor laadt <ie regeering nog meer den schyn van partijdigheid op zich dat het kabinet Baldwin er nu ook naar streeft deze propaganda derf kop in te drukken. Den mynwerkersietóera Cook en Smith, onder- scheddelijk secretaris en vooraitter der myriwerkersfederati» ,is althans verboden het woord te voeren. De mnnitóter yan bin nenlandsche zaken, Joynson Hicks, heeft dazen maatregel gesnotiveeid met erop te wijten, dat de ophitsende woorden der mynwerkerslelders een zeer ongewenschten toestand in het levan riepen en feitelijk; neerkwameai op een bedreiging van het le ven der politiemannen, die trouwens reeds hier en daar zijn gesteenifgd. M. a. w.: de woorden van Gook c.s. (vormden een rust-f verstorend element. Sir Joynson Hicks wees er verder op dat hy eenige vrees gekoesterd haul met betrek king tot de voldoende ateakte van de politie macht in bepaalde deelen des lands. Er ayn echter slechts enkele gevallen van wan ordelijkheden vóórgekomen. Hij had zich in JJ> met --- ---- dicSTcteh, waar staakt, en hun gevraagd of zy vossend1 politie hadden of versterking wenschte-n. De meesten van hen brachten een bevredi-J gend rapport uit ever den staat van zaken,I en slechts naar drie of vier plaatsen was versterking gezonden. Het recht van vreedzaam poeten de nog toeigestaan, doch de minister deed een be roep op de leden van het Huis om hun in vloed in de myndistrieten t« (toen gelden opdat er geen inuidbniik van wordt gemaakt Algemeen wend echter, de opmeriring ge maakt, dat de mijnwerkers in een fel con flict dat zes maanden heeft geduurd, »ieh venwonderlijk-waardig en rustig hebben gedragen. Tot dusver waren de schaarsche relletjes van vry onbeteekenenden aard en uit dezen hoofde, meent men, had de logeertn# ndet het recht over, te gaan tot haar jongste maatregelen. Men verwaah'. dat de .regeering door haar houding thans de oppositiepartijen nader tot elkaar zal brengen en haar verzet veMsteriren. Van niet weinig belang is daarbij thans ook het Reuteibericht, dat de parlementaire Labour- groep, na den toestand in het mijnoonflict besproken te hebben, een resolutie aan- naan, waarin wondt verklaard dat alle hulp bronnen der party ter beschikking van de Mynwerkerafederatie staan by baar poging ben geleerd, aai zij, zoo pioiseuuig at- leun m <je wereld siaa-pae, op eene* boogie die haar duizelig inoecH ma^en zj; Zich iwinuriijk tol hem on« raad en bijsiand zoji hebben gewend. Hij Rad ahea gedaan wat ia zijn vermogen was om zioh haar vriend te becoonen, en nu behandelde zij hem alsof hij haar steeds vijandig was geweept. komen op de hoogte was geweest van de betrekkingen, welke er bestonden tusschen het ryksweeaiminiaterie en de zwarte ryk»- we <r, maar dat bij zelfs alle aanvragen om versterking van de zwarte formaties ujt- 1 ’HV - wo, i Men zal natuurlijk riioeten af wachten, ren sleéhts inleidingen; hier eindelijk ko- wat Severing op deae „onthullingen” zal men de personen deels sis getuigen, deels antwoorden. In parlementaire kringen meende men, onder den eersten indruk van deze mede- deelingen van Schul», hierin een verklaring te mogen zoeken voor het ploteelinge en overhaaste aftreden van den minister ge durende de Berlynsdhe poDtietentoonstel- l>ing. Deee was, naar men zich herinnert, geheel zyn werk geweest en men verbaas de er zich dedtyds over, dat de minister niet eons het éinde van deze tentoonstel ling afwachtte om zijn ambt neef te leg gen. Toen de verdediger er op aandrong de zaak met gesloten deuren te behandelen, antwoordde de president van de rechtbank: Zou dat in het buitenland niet den indruk wekken, of we ,iets te verbergen hadden! Mocht luitenant SchuJa .wallen „uitpakken”, dan moet hy dat in Godsnaam maar doen! Vermoedelijk heeft de president gyen oo^eriblik verwacht, dat Schute verklarin gen van zóó ver-strokkende politieke be- teekenis zou afleggen, maar toen hij inder daad „uórtpakbe”, was niemand over zijn onthullingen meer onthutst dan de presi dent. Een voorstel om den ryksweermiruster Gessler, den vroegeren chef van de rjjks- weer generaal von Seeckt, de ministers Severing, en Külz en nog enkele andere hooggeplaatste militairen en staatsbeamb ten als getuigen te dagvaarden, wend door de rechtbank van de hand gewezen en gre tig maakte de president van de omstan digheid, dat een der door den officier wan justitie gedagvaarde getuigen niet was ver schenen, gebruik om het proces voor onbe- pnalden tyd te verdagen. recht fn<xilit hebben dit huis te bewo nen.” „Il zie geen enkele reden waarom ik een geheim zou maken van Sir Au brey s teetamenl, Lady Perriam. He* eenige testament dat hij. voor zooveei ik weet, heeft gemaakt, ia door mij zei ven opgesteld, en daarbij wordt gij uitsluileud als meesteres van Perriam erkend, gedurende de mindorjarigheici van uw zoon. Ware uw echtgenoot kinderloos konen te pterven, dan aoudt ge slechts vijf duizend pond s jaafs voor uw eigen persoonlijk gebruik neb ben gehad, en twee van die vijfdut zend zoudt gij alleen aan mijn voor spraak te danken hebben, daar Sir Aubrey niet meer dan drie duizend pond wilde vastzetten. Maar hij was vrijgeviger jegens wde moeder van zijn kind, dan hij jegens zijn vrouw wilde zijn, en in het testament, dat hij in nrijn bijzijn voor getutgpn onder!ee kende, liet hij u 'l algeheele vruchtge bruik van Perriam Place gedurende de minderjarigheid van uwen zoon De kleine moet onder voogdijschap van de kanselarij worden gesteld, en de Lord Kanselier zal u zeker een ruime som toekennen voor het onder houd van Perriam en voor St. John's opvoèding gesteld eens vijf duizend pond ’s jaare, dan hebt gij met dë op u zelve vastgetette som een inkomen van tien duizend pond.” (Wordt vervolgd). 2719 334

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1