E NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN[ OMSTREKEN No. 16292 Donderdag 28 Ootober 1926 65«Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* vzleken SANEN'S Fabrieken tlMERVEE». (gericht 1765 IOOTSTE ngswaarda. *33 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, BEEUWIJK, SCHOONHOVEN, DOOR GOLD VERBLIND. MM I 2707go t 2489 M LE ROTTERDAM ktaohappIjM mlllio«n ui Mffl van .11. treft w'nitaande» SO, p«trt» 70310 JK Jr. totsfO.SO g het an stijl van en nen van. (Wordt Twroigd). door ieder nieuw t plaatsen haan brantl- tiental “'n ^►gelegd 300 80 6 8i 2716-135 «rdam, Singel 80, De (Men jdfn de doputrftie van den nlge- meenen jsmd van teren den Dkr eei orgie, neerslachtigheid. itanden, hypochondrie, gratis brochure va» k. Frankenst*Mrt 79, op geestige, char- g der geheel/ ett oorspronkelijke, tot Idll 1ISCHE COURANT. naar t breede sterfbed xl, dat tiaar buitendien i lijkbaar had herinnerd bjj onze agenten Onze bureaux zijl Redactie Telef. 83. Een vee! bewogen loven. ku<»au uit het hngel-t n van Miss E, BRADDDN. mer Zondagsblad looper geschiedt Een werkzaam aandeel in eenigen ar beid verhoogt onze .belangstelling in veel wat ons anders koet zóu laten. En die be langstelling schenkt óns dan dubbel ge not. i bezorgd. flans en roem m.j waan uus nog laat op 'l de rentmeester verwonderd. Midder nacht was een ongehoord uur in t oog der eerbare inwoners van Monkhamp- ,,Ik blijf altijd laat op”, antwoordde •Lady Perriam. ,,Ik slaap niet veel, on zit nog laat in mijn kleedkamer te le zen, en ik begaf mij naar Sir Aubreys kanrer, zooals ik altijd gewoon was, eer ik ging slapen, om te zien hoe iuj ’t maakte en of hij ook ergens behoef te aan had.” „En toen vondt gij hem dood „Ja. Maar vraag mij niet om in bij zonderheden te treden. De sdhok wa.-- te tjpvig om ooit te kunnen vergeten nacht en dag ben ik nog onder dw indruk van dien geweldigen schrik. „Hebt gij daarom van kamers ver wisseld?” vroeg mijnheer Bain. Nu nij eenmaal haar zwakke zijde had ont dekt. diurfde hij haar gerust ondervr|- De gemengde commissie ivoor de ontwa pening, welke in Parys vergadert, heeft haar werkzaamheden voltooid .na een toe- geiïcht adviefe te hebben verstrekt over alle quaetfties, die haar werden voorgelegd. Het advies bevestigt de Fransdhé stel lingen. De technici verklaren dat, met en kele reserves, een toezicht, jielfs internatio naal, op de fabricage van oorlogsmateriaal toelaatbaar is. Zy achten het eveneens mo- geljjk om geiytvormilge uittreksels te .ma ken van de verschillende rbegrooljngen, waarin de regeeringen, welke tot de ondér- tedkenai'en der oidtwapeningsconventie be- hooren, verplicht zouden zyn haar uitga ven voor de nationale verdediging te pü- bliceeren, of anders de speciale begroeting, waaronder zy resorteeren. De commissie .beveelt eveneens aan re kening te houden met de economische kracht der verschillende landen, wanneer «e landen concrete voorstellen zullen dóén betreffende de beperking der bewapening. De commissie be'dtiudeertte de economische voonwaaiden, welke de district's ontwape ning zouden kunnen begunstigen, en stelde vast dat bij gebrek aan een economisdBe wereldorganisatie een distridtsorganisatie krachtig t°t de veiligheid zou kunnen bij dragen én de ontwapening zou kunnen ver gemakkelijken. Het rapport over al deze .punten zai aan de voorbereidende ontwapeningscommissie woi<den gericht. - het Vakverbond, d<ie gis- fn toestand jn de mijnindustrie met tater en eenige zijner colega’sl In wiingstreet besprak, deden daarvan in vergadering van den algemeenen raad v^slag. Veimomen wordt, dat de ministers fn de gedelngeerd&n ifen heel en toestand onder <het oog hebben getzien, doch dat de mlinisters den gedelegeerden duidelijk maakten, dat weinig kon worden bereikt, zoolang laatstgenoemden der regeerirïg niet -definitief de verzekering konden ge ven, dat zy met de volle goedkeuring van de leiders der Mynwerkensfederatie spra ken. De premier veridaande, in antwoord op een desbetreffende vraag, dat hij volko men bereid was, de gedelegeerden op elk gewild tijdstip fe ontvangen. Of er een verdere besp?eking zafl plaats hebben, hangt voornamelijk af van den loop der besprekingen, die naar men meent gaande zijn tusséhen do leden van den algemeenen raad van het Vakverbond, die aansturen op een hervatting van de onderhandelingen, en de vertegenwoordigers der mijnwerkers. Uit he't antwoord van den premier, meent de „Stjir” te Hunnen opmaken, dat met hoeveel nadruk de premier ook gezegd mag hebben dat de rëgeermg niets zal ITALII. De aanslag van Violet Gibson op Muaataini. De procureursgeneraal te Rome heeft zjjn requisitoir genomen in het proces to gen Violet Gilbson, de lettsehe, die dezen to- mar een aanslag qp Mussokiini heeft pleegd. Volgens de bladen zou miss Gibson by haar verhoor verklaard hebben, dat zy tot tweemaal toe in de Villa Borghese een ont moeting zou hebben gehad met eeen Ka merlid van de oppositie, een oud-minieter uit een fascistisch kabinet, die haar by dio gelegenheid een foto van «Mussolini dn een courant zou hebban getoond. By de derde ontmoeting zou hij haar een revolver ge geven hebben met de woorden: „Gij weet wat u met dit wapen te doen staat.” Hier op had zij bevestigend geantwoord. uieu scuoa zou kunnen nersieiieu. Perri’in Place overgelateu aan een klem kind en aan eene jonge wedu we van twijfeladhtige afkomst. Dat ging ur«rers alle palen te buiten. Iedereen was benieuwd wat Lady Perriam zou doen nu zij aan. niemand meer verant w oording behoefde te geven. „Let op wat ik zeg, zei mevrouw Toynbee, die Sylvia’s onbeleefde ont- vutigst niet had vergeten, „eer t rouw jaar om is zal ze al dinars en partijen 1 '1 I i I „Ik denk dut ze naar Londen gaat, waar ze een loge in die opera zal hu ren,” zei Miss Toynbee. „Dat zou ik ten minste doen als ik een rijke jong^ weduwe was.” ,,’t Is nog de vraag of ze rijk Is, merkte mevr. Toynbee met bedenkelijk hoofdschudden op. „Tot nog toe is er niets bekend van Sir Aubrey’s testa ment.” „Daar zal wel gauw iets van uitlek ken”. aeide de dochter, die van ver langen brandde Sir Aubrey’s laalsten wil te leer en kennen „Dat dunkt mij ook. Mijnheer Van- cpurt znl er waarschijnlijk wei alles van te weten komen, en dan ben ik wel in staat hem uit te hoeren. Kn binnen een pMr dagen zal t mfaschlen ook al in de courant «taan." denkbeelden verwezenlijkt zien, die hü aan maal had voorgestaan en die door minder voorultaiende geesten dan hy, zooals dat meer gebeurt, met sceptischen blik waren beschouwd. Scott, is, ondanks zjjn hoogen leeftijd, nog fnisch van geest gebleven. Hy schrijft ook thans nog de meeste grootere hoofd artikelen in «ijn blad en heeft nog de vol ledige leMing daarvan, zoadat er niets in en met het iblad gebeurt, wat ihy niet weet en waarin hij niet gekend is, door chefs of minderen. Nog niet zoo lang geleden legde da „jeugdige grijsaard” dag aan dag den acht kilometer langen weg van zijn buiten Man chester gelegen Woning naar zjjn redaetia- bnreau per rijwiel af. De jubilaris, die by al «ijn geestesarbeid de sport niet verwaarloosd heeft, verheugt zich nog in een bloeiende gezondheid. Moedige Engelsche zee-offidieren. Hoe de Calcutta behouden bleef. Aan den moed van twee zee-offteieren is het voornamelijk te danken geweest dat den kruiser Calcutta by den orkaan op de Ber muda’s hef, jot van de kanonneerboot Va lerian bespaard is gebleven. De Calcutta, een bodem van 4000 ton, lag gemeerd aan de marime-werf toen de or kaan losbarstte. In twee minuten tjjds sloegen zeven-en-twintig van haar acht- en-twrntiig trossen weg en was haar toe stand hachelijk geworden. Luitenant RosMHl vttri het oorlogsschip Wistaria en de adelborst Alewthankey van de Capetown deden dadelijk reddinggordels aan en zwommen Sn den vreeseljjken storm wind met lynen naar de Calcutta toe. De bemanning heesch daarna nog meer tros sen aanboord en het schip werd behouden. De negentien geredden van de Valerian maken het goed. Volgens de laatste berichten is de Vale rian geheel onderste boven geslagen. De b^mantfing trachtte aich pp vlotten te red den, maar de meeste van dae vlotten zon ken. In de omstreken van Kortrjjk wordt vobr ntopeetting van sommige fabrieken ge vreesd. Elders in West-Vlaanderen zijn geen huiskolen meer bg§chjkbaar. Te Is£- gem, Moeskroep en(j andere plaatsen heerscht zelfs volslageu-gebra^ stof, he Ostande* roe®»- stoomschepen moesten wordt wegens gemis aan briketkolen. Prijsvethoogin gen. Het tarief der taxi-«uto’s te Brussel is nogmaals met ‘10 pet. verihoogjd. De totttfe venhooging bedraagt thans 30 pet, bov«n den pry's, aangegeven «door den taximeter. Oolggfe broodprijzen zijn nogmaals ge- stegenV Voor gewoon menagebrood worft nu fr. 2.70 per kgr. betaald. Hehzelfde geldt voor de steenkolenprp- zen welke, dn veibaïjd met de kolei- schaarschte, in pommi^- steden reeds tl't eon fantastische hoogte zijn opgedreven. Het huwelijk van den kroonprins. uit miusei woi;a(‘geiuelu uat groot hertogin Charlotte vap Luxemburg en haar gemaal de huweLukspiechugne^ van prins Leopold to Brussel zullen bijwonen. ve bruidsmeisjes van Prinses Astri zuilen zijn haar'zustofr prinses Martha, prUiseg Ingrid een doemer van don kroonprins van Zweden, prinses Marte José van Belgiö, een ^eenscite prinses en vier Zweedsche meisjes, vriendin nen der bruid. Ais bruidsjonker» fungeer en de prin sen Gustaaf, Adolf en Sigvard, zonen van den Zweedschen kroonprins, prnjs Lennart, zoon van prins Wilhelm vqn Zweden, prins Karei van België, graat Folke Bernadette van Wisborg, nefl der bruid, graaf Spairre en twee Bel gische officieren. Allen zijn uitgenoodigd naar Brussel te komen, om deel te nemen aan de feesten aldaar. DUTTSCHLANDi In Zuid-Duitschland wordt de koude steeds erger. In het Zwarte Woud is veel sneeuw gevallen. De loonactie in de RijnsciieepvaarL Toebereidden .tot de ■taking. Naar het secretariaat van de Inter- nationale 'Urausportarbeiders-bederatie. mededeelt, heeft de bij haar aangesio ten organisatie van Duitsch binne®- scheepvaartpersoneel alle maatregelen getroffen, om de gevraagde loonsver- hooging van 10 °/0 door middel van een stakingsbeweging ingewilligd tekr'jgen en zijn reeds vertrouwenslieden van de Duitsche organisatie naar iThderlaiyli vertrokken, teneinde tot een volledige nederlegging van den arbeid op de Duitsche Rijnschepen te geraken. Dreigende vcrkeerMtaUng te Berlijn. Te Berlijn dreigt, volgens het Hbld.., en loopers, den boekl zijn dagelijks geopenu 30. Postrekening 48400. „ju we weaten dadelijk de bedien den, en een van hen ging naar mijn heer Stimpson, die voor t aanbrsken van den dag reeds hier was. Hij zei- de dat Sir Aubrey s hart moest zijn getroffen.” „Er had geen gerechtelijke lijkschou wing plaats?” „Neen. Mijnheer Stimpson was van meening dat daartoe geen aanleiding was, hoewel die dood zoo onverwacht was gekomen. Sir Aubrey was al ^<Jo lang sukkeiend, dat 't eigenlijk niet als een plotselinge dood kon worden aangemerkt. Mijnheer Stimpson was zeer beleefd en deed zelf aangifte van 't ovenlijden, zoodat ik mij nergens mede behoefde te bemoeien.” I I I i I i Herboren liefde. Het bericht van Sir Aubrey’s over lijden maakte een diepen indruk op die bewoners van Hedingham. Hij had hun In zijn beste (tegen slechts zelden ’t voorrecht zijner tegenwoordigheid gegund', en in ’t laatste jaar had hij zich niet meer buiten zijn eigen grond gebied vertoond', zoodttt zijn bestaan om zoo te zeggen al reeds tot de over levering behoordetnaar nu hij wer kelijk dood was, kwam ’t den bewo nets van Hedingham voor alsof er eete ster minder aan hun uitspansel flik kerde alsof de aarde zich nooit méér De quaestie der ontwapening. Het geschil in de mijnindustrie. doen om de .partyen in het kolfenconfilct byeen te brengen vóór hy overtuigd is dat zulk een byeenkbimst door .béide partifen wordt verlangd, de regeering toch onmjd- deflijk de mededeelingen heeft ov'erwogén, die gisteravond door de deputatie van l\et Vakverbond ^aan den premier zijn gedoan. De „Star” venfteont dat de besprekingen grootendfeels liepen over de mogelijkheid om een schikking te verkry^en door het inroepen yan> een onatjhankelijk bemidde laar, en er gdhyiït aan dit. plan genoelg Ije- teekenis te zyn, gehecht om te rechtvaar digen da’t er heden vergaderingen zyn b|j- dengeroepen (van het kabinet, van de koleh- confmissie, en alle vakorganisaties, die by het iconfflict betrokken zijn. De T. U. C. heeft helden met het (bestuur van de My'ti- wevkerafederatie geconfereerd en de aan gelegenheid zal Jn een .gemeenschappelijke vergadering in den breede worden behan deld. In regteeningskringen wordt deze getstie van den Algemeenen Raad van het Vak-' veilbond nog niet beschouwd ah een vre despoging en het zou verkeerd «yn het pp- bliek opnieuw onder den indruk te bren gen dat ei’ een definitieve poging .wordt gedaan om het conflict te beëindigen. .De zaak staat er nog precies 300 voor als vel leden week eP het eenige gevaar van eén verkeerde voorstelling van zaken is. dat velen er miss<fhifen door zouden worden weerfhouden om aan het werk te gaan. De T. U. C. «zou, naar het heet, er te vreden mee zijn als de vakvereenigingen ^r in daagden de mijneigenaars en de mijn werkers met de regeering by'ean te bren gen, zonder dat Vooraf de partyen gebon den zyn aan een bepaalde agenda. Naar wordt gemeld dat de Algcmeene Raad van Wet Vakverbond ,na het verslag te hébben aangéhoord van de leden, die gisteravond den (pestend met den premier en de andere ministers hébben besproken, besloten het bestuur der Mynweikere- federatie te verzoeken om morgen bijeen te-*'komen. Gbok, de secretaris der Federatie, die uit Walsall naar Londen ie teruggeroepen, heeft verklaand dat hy zyn .bestuur heeft bijeengeroepen om met den Algemeenen Raad sataen te komen, gelijk vo^rgesteld. Namens den Algemeenen Raad wordt \erldaarti, dat deze hoopt in staat te zijn de mynWerkers er toe te brertgen hom vol ledige volmacht te geven om onderhande- Imgen te openen en te voeren. BUITENLANDSCH NIEUWS. BKLGIë. Kolennood. In by na geheel België begint men tharts de gevolgen van den kolennood te gevoelen. nier en trad naar de tafel toe waarop de leeseuaar stond, t Was vlak naast dftt akeiige ledikant. „Wel zoo, Mylauy’ dacht Shadrack, toen hij haar ontstelden blik bespeur de, „nu heb ik, dunkt mij, uw zwak ke punt gevonden. De tegenzin om aan zijn dood te worden herinnerd, gelijkt wel wat op wroeging over t een 01 andere kwaad jegens uw echtgenoot gedurende zijn leven bedreven. Hij opende den lessenaar met den sleutel, dien Lady Perria»); hem ter hand stelde, vond1 het testament in een verzegelde enveloppe, met de dagtee- kening die mijnheer Bain zich herin nerde als de datum' waarop het stuk door getuigen was geteekend. Hij on derzocht zorgvuldig de overige papie ren, maar’ vond1 geen ander testament, zelfs geen codicil. „jïn nu, Lady Perriami”, zei de rent meester, terwijl hij den lessenaar sloot „vertel mij nu eens iets naders om trent het overlijden van mijn goeden patroon. Ik héb tot nu toe niets an ders vernomen dan het enkele feit dat wij hem hebben verloren.” „Ik kan er u niet veel meer van vertellen, behalve dat Zijn dood' onver wacht, schrikkelijk onverwacht was. ik ging naar zijn bed en vond; hem dood liggen.” „Op welk uur?” „Even na middernacht.” ABONNEMENTSPRIJS: per kwartau. US, per week 17 cent, pöï kwartaal 2.90, per week 22 cent, over** waar de bezorging per Franco per post per kwartaal 8.15, met Zkw’agsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen «tan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA- ‘lande! «a de postkantoren. I van 6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; nis t daar binnen vroeg zij, mji een siddering ziende, dat bed, steeds aan een l.4„^.x -- Be gordijnen waren neergelaten en df donkere eikenhouten, lambrizeeringe'i gaven nog een somber aanzaen aan de reeds in schemerdonker gehulde ka- rier. De breede ledige haard zag er uit als de ingang tot een onderaard- sche hoi. „Kom binnen, Lady Perriatn”. zei mijnheer Bain, naar haar omziende, en verbaasd over dit blijk van zwak heid hij iemand die hij zoo sterk had gewaand'. ,,ik zou gaarne willen dat K*i bij die opening van den lessenaar tegenwoordig waart.” Zij volgde hem bevende in de ka gen, ja haar zelfs antwoorden af per sen. 1 1 ,,Ja, die herinnering was te akelig”. „Was niemand bij Sir Aubrey op ’t oogenblik van zijn overlijden „Neen. Ongeveer een uur voordat ik binnen kwam, had juffr. Carter hem verlaten om te gaan slatpen.” „Waar was Chapelain dan?” ,^FÏij had een aanval vah jicht, moest zijn kamer honden.” „Is iemand dan dokter gaan halen?” een algemeene staking van het perso neel van alle middelen van vervoer (electriscfye tram', ondergrondsohe, auib 1 bussen), daar de looaieischen van hft personeel dezer ondernemingen, die zich in het bezit van de gemeente hee- len te bevinden, van de hand zijn ge wezen. Zaterdag a.s. zal er een stem ming onder het personeel worden ge houden over de vraiag, of de arbitrale uitspraak zal worden aangenomen, dqn wel of de staking zal worden gepro clameerd. Ben WereMtentoonrtellinr in 1«M. Naar de Voss. Ztg. verneemt, stalt hef thans vast, dfet de wereldtentoon stelling van 1980 inderdaad te Berlijn aal worden gehouden. MAROKKO. De sultan getrouwd. In alle stilte. Met bybelschen eenvoud. Terwijl heel Marokko feest viert voOr Ihet aanstaand hutwelyk te Marrakesj van ’s suftans drie zooTïs, -ig de sultan a>elf, naai- de correspondent van de Daily Mail imelidt, in alle stilte getrouwd met Aiska, de gewezen vrouw van Moelei Haffel. Hét huwelyk ja met bybel'schen eenvoud gesto ten jn het .paleiis van den isultan, doch I’s avonds werden de sultan en zyn nieuwe vrouw naar ’s lands .gebruik door ,een <4>- todhit van toortsdragers met gouden en zil veren toortsen naar het slaaipyertrek gte- leki. Eerst den volgenden dag liet men uit lekken wat had plaats gevonden. 6NGBLAND. Hoofdredacteur Scott 80 jaar. - Een merkwaardige figuw. De uitgever en hoofdredacteur van ie „Mamchester Guardian”, C. P. Scott, is de zer dagen tadhtig jaar geworden, tevens vierde hy den 55sten verjaardag van zijn hoofd redacteurschap De jubilaris is een bekende en merk waardige figuur in de Britsche journa- liistfiek. Wylen president Wilson noemde hem na zijn bezioek aan Manchester, dén meest interessanten,, man aan Engeland. Inderdaad is hij een man Van groote betefc- keniis en injvtoéd. Scott was een vriend van Gladstone én genoot het Voorrecht, door tal van regep- ringspersonen te worden geraadpleegd. Het gevoel voor recht en rechtwaard ik heid van dezen> liberaal wordt zelfs door zijn tegenstanders geprezen. Zijn blad was tegen den boerenoorlog; 'het pleitte in don wereldoorlog moedig voor een spoedigén vrede en, na het e*inde van den wereld brand, stond het fier op de bres voor een werkelijke verzoening der volken. Scott en izyn (Guardian” streden voor „Home Rule” voor Ierland en voor hét vrouwenkiesrecht, in een tjjd, toen de meeste menschen zooiets nog niet mogeljjk achtten. Vaak mocht de bekwame journalist de ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0£5. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30, AdvertentiSn in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-adveiientiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: lt-4 regels 4.05, elke regel meer 0A0. O» de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen bfj contract tot teer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingenond^i door tusschenkomst van soiled* Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde Ivan opname verzekerd te zjjn. -1--

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1