2 EK fEN” NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, BERKENWOUDE, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE, Ho. 18293 XfEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Verlaat. a ad FEUILLETON. l| DOOR GOUD VERBLIND. I Vrijdag 29 October 1926 65* Jaargang I rzleken v/qP/1 2°™?® W,,,M het ran Sir Aubrey’s ovarii idee biikBiw 2726 17 ZONEN. RSCH1LLIG welke as geheel kaalhoof- zakelljke van Mikurw l verklaar, dat mjjn oofdig wa« en door volstrekt r van l. Binnen' L JANSSENS. n. Oantroleer s.v.p. Inlichtingen koste- de on-. wil- cn een E«n vee] bewogea leven. Roman uit het Engelsch van Mias E. BRADDON. (Wordt vervotgar ma tter GOUDSCHE (MHAVL ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 4Ua6, per week 17 cent, met Zondagsblad pey kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bez-orging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met ZuM’agsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomm aan ons Bureau; MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhand®’ «n de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. i ui ijs, waarbij nei. te< stelae arbitrage- en mag klaarblijkelijk bec de! De pauselijke nyntius heelt gisteren namens het diplomatieke corps aan prins Leopold een zilveren tafelgarni tuur aangeboden. Door de BirusselsChie wissejagenien ia afin Philippe en Marcel* Wolfers de vervaardiging van een geldkoliertje voor prinses Astrid in kostbaar metaal en versierd met edelgesteenten, opge dragen. Het kistje, de Liefdadigheid, voorstellend, zal tevens een symboli sche beteeketois hebben. De wisselagen ten hebben namelijk besloten tot de oprichting van een „Fonds voor ue goede werken van prinses Astrid da1 zij teir beschikking zullen stellen van ue aanstaande hertogin van Brabant eit „Crinofloor”, ROTTERDAM. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring 1—regels L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advartentiën in-het Zaterdagnummer 20 busing op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1^-4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op -ie voorpagina 50 hooger. Gewone advertentibn en ingezonden mededeelingen bfj contract tot zeer gereduceer den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing, aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. rgio, neerslachtigheid, auden, hypochondrie, ,-racia brochure van Frankenstraat 79, 1158 1« Lagerhuis een formeel debat pfaatsgè- had over de beschuldiging, die ar. bal] ter eenigen tijd geleden op een ge-' heelonthoudere-vergadering heelt geuii, dat in het Lagerhuis nog geregeld fe vallen van dronkenschap voorkwamen Dr. Salter was thans aanwezig om zich nader uit te spreken. Hij verklaarde, dat hij geen woord terug nam van do door hem geuite beschuldiging, en be reid was, zijn beschuldiging te herha len Hij deelde mede, dat minstens vijftig of zestig leden van hei Huis hem hadden verklaard, dat zij zijn be schuldiging beaamden, al vonden zij het dan ook niet verstandig, dat hij de beschuldiging had geuit, en al konden zij de marnier niet toejuichen, waarop hij ze had gewit. Verder verklaarde dr. Salter, dat hij aeif wel andere leden had geholpen bij het wegbrenger uit het Huis van ..hopelesely intoxicated*’ Lagerhuisleden. Indien het Lagerhuis van zijn beschuldiging een zaak maak te. en een commissie benoemde, was hij bereid voor deze commissie te ver schijnen en die namen dier leden van alle partijen te noemen op wie zijn beschuldiging sloeg. Verschillende Lagerhuisleden kwa men met dr. Salter in debat. U’connor bracht een vrooujkwi wool m net debat door een ve/awueiiMj .historische' beschouwing. Hij ver K.aarde dat hij in de 42 jaar dat mj het parlement volgde (waarvan b jaar nis journalist en 3ti jaar als Lager- i.uislid) een aannueraehjae verbetering liad kunnen constateeren ip de driiw gewoonten van het Huis en dat tegen woordig dronkenschap zelden voor Kwam. Voordien was dronkenschap :i| niet ongewoon. Zoo herinnerd» hij aan het volgende geval William Pitt kwam ten avond in het Lagerhuis, toen een vriend hem zeide dat hij den speaker niet kon óen. Pitt antwoordde daarop dat hij drie speakers zag. Pitt zag drie speakers omdat hij waarsduijnlijk drie iiesschen port op had. Ik weet niet, zeide O’Connor, of iemand tegenwoor dig nog drie flesschon port drinkt. Ver- moedelijk was het geslacht van tegen woordig minder krachtig dan dat van het laatst van de 18de of het begin van de 19de eeuw. O’Connor herinnerde zich uit zijn eigen tijd een Lagerhuis lid, dat nadat hij erin was geslaagd goed door de deur te komen, in dea doorloop in slaap viel. Ik behoef er wel niet bij te voegen, zeide O'Connor dat het een Ier was en een onver valschte Unionist. Het Lagerhuis heeft een voorstel om de motie eersj in handen te stellen van een commissie voor de privilegiën van het Huis” dr. Salter zou op deze privilegiën n.l. inbreuk hebben stilzwijgend ontvangen, maar het was een schok voor meer dan een lid van mevrouw Standen's huishouden. Voor mevrouw Standen zelve was die gebeurtenis ten hoogste onwelkom. De lortuin wSs niet in staat haar tegenzin en haar wantrouwen in Sylvia te ver minderen Als Sir Aubrey's weduw? mei een groot inkomen, was zij even hatelijk voor Edmund Standen's moe dei als toen zij niets meer was' dan de dochter van den dorpsonderwijzer. Dit was echter nog niet alles. Hoe wel haar zoon zich nooit bepaald had verklaard, had mevrouw Standen zich êriiter in den laatelen tijd met de hoop gevleid, dat hij genezing voor zijn har- léleed zou vinden in Esther's kalme genegenheid. Hij had het meisje geen verliefde woordjes toegefluisterd hij had zijne moeder ook geen de minste belofte gedaan. Maar het was haar vóórgekomen dat hij ridh getrast, zoo niet gelukkig, in iEsthers bijzijn gevoel de; en dat er iets meer terughoudends en toch meer feeders in zijn toon en zijn omgang was dan de vrije onge-z dwongen hartelijkheid van een aange nomen broeder. Esther en hij hadden dezelfde boeken gelezeh. en samen daarover geredeneerd en er de schoon ’'eden van bewonderd. neraju voorde- rrienupchapsveiS w_oeld is ais miu- de'°oni druk op frankrijk te oetenen. Door het voor te stellen, aisoi Itaiie ctfsu quo zich de hulp van Duitschiaiid zou kunnen verzekeren bij zijn streven naar verwezenlijking van zijn Noord- Afrikaansche aspiraties, deukt Musso lini klaarblijkelijk te Parijs voldoende pressie te kunnen oefenen om de F ran sche regeering te bewegen tot inwilll ging der door hem verlangde conces sies. Mussolini schijnt bij deze noeuvre vooral ook op de hulp Fransche nationalisten te hebben ge speculeerd, wien, daar zij elke toena dering tot Duitschland van de hand wijzen, elke andere steun voor de in ternationale politiek1 van Frankrijk wel kom moet zijn. Hij heeft zich daarin, gelijk blijkt uit de in de Echo de Pa ris voorkomende uitlatingen, niet ver gist. Daarentegen laat de gisteren door de ^uai d’Orsay afgelegde verklaring er geen twijfel over bestaan, d^men tr bevoegder plaatse Mussolini sWbtiek doorzien heeft en in geen geval be reid is óch door Italic te laten over bluffen. j BU1TENLANDSGH NIEUWS. BELGIS. Het a.8. hUfWdjjk vaarden kroonprins. Uit Brussel wordt geinCid aai de ho ning en koningin van Denemarken bij. De viering van den epmarsoh der fascisten naar Rome. De verhouding tusschen Rome en Parjjs. hel doel van d Avezzaws bezoek lp zajn geweest de door Frankrijk tot dus ver handiglijk vermeden discussie over ae talrijke en gedeeltelijk zeer ne.eli- ge vraagstukken, bij welker oplossin gen Italië zeer eenzijdig belang heetfi, al te dingen. Wanneer de linksche pers te Parijè het vermoeden uit, dat het Mussolini er alleen om is te doen’ Frankrijk vau de politiek van ThOiry, die hij reeds ter gelegenheid van zijn ontmoeting mot Chamberlain heeft probeeren ter gen te werken, voorgoed af te bren gen, dan wordt hiermee, meent de rijsche correspondent der Voss. Ztg.t niet dfe kern van de zaak aangeraakt. Stellig is er Mussolini alles aan gele gen een directe verzoening tqsschea Duitschland en Frankrijk te verijde len. maar dat is geenszins het uitslui tend doel, slechts het middel om de veel verder strekkende doeleinden zij ner eigen politiële te bereiken. Uit de waarschijnlijk zeer gerechtvaardigde Overweging, dat hij de verwerkelijking desr koloniale groote-mogendheids-plan- hen van het fascistische Italië niet meet (lang kan uitstellen, zonder behalve zijh eigen politiek gezag ook het prestige van Italië op het spel te zetten, schijnt Mussolini besloten te hebben actief op 'e treden. huwelijk van prins Leopold jte ixev. ongeluk, wil uu, vr^wei all<- tegenwoordng-feilen zijn. expansieve en imperiauisuscne ooeieiirf- uien, me Mussolini mei beirekaing tot lialië's buitenlandsche politiek najaagi, alleen ten kosie van Fran.aijk kunnen worden verwezenlijkt. Qt Italië alien eerst het Tum'Uöische vraagstuk of het iii den laatsten tijd door de fascist^ sche pers op den voorgrond geschoven denkbeeld, dat Frankrijk ai zal ziep van zijn mandaat over Syrfö, of beidé iegelijk, op het tapijt zal brengen, is iets, waaromtrent niet valt te beseniki ken over voldoende aanknoopingspun- ten. Zod'wel in het eene als in het an dere geval zou de door Italië ge» wensobte oplossing slechts langs iweq wegen mogelijk zijn door een min nelijke schikking' met Frankrijk waar voor een zeer vérstrekkendeh entente tuaschen beide landen voorwaarde is, of door een methode der machtspoli tiek. die alleen mogelijk zou zijn doo? een tegen Frankrijk gerichte coalitie van Italië met andere mogendheden. Mussolini schijnt voorloopig zijn doel te willen bereiken, door beide wegen Ie bew ndelen. Zijn diplomatie is diia van ..twee ijzers in het vuur”. Hij on derhandelt tegelijkertijd te Berlijn en 128) volgenden dag. tegen den mid- K. werd het testament door den heer v<1^nc-V?,0.rgel€®efn in tegenwoordigheid GPiiJn Via’ miiinilee’r Stimpson. en het dienstpersoneel, behalve jutfr. ^r' Tringfold, die immers Wang konden hebben bij een diner *81t’ da* voor twe indiensttre- was gemaakt a.1 S™'* luui P!mta In <*t- dioi wmbCT vertrek, maar «ml™’reeeBtiBer daar da "ten ">^<*«<*1. dat rij ImwJ*dienstboden zaten op ee-n ta ta“ Xe. Wfs dee^ w*a™n. sombere tint. '’PRevroolHkt**! d?°e,T<wit draadje werd ’m-stoel PCTr1am zat ineen) 1 Mi het knappende haardvuur - Ook do vereenigingeu vam in 'België gcve)atigde Fransche onderdanen len zich bij de hulde aansluiten zullen het jonge prinsdijke paar prachtige Sèvres-vaas aanbieden. De Kroonprins is reeds naar Stock holm vertrokken. Zaterdagavond zullen de koning, de koningin, prins Karei en prinses Maria José naar Stockholm vertrekken, via Oostende. De getuigen van kroonprins Leopold Van een directe ontmoeting tusschen den Duce en Briand kan volgens een bericht van het Quai d’Orsa.7 nog geen sprake zijn. Dinsdag had baron d’Avezzana Ihiiaanpche gezant te Parijs, een uerhoud met Briand, en bij deze ont inoeling sqhijnt d<e met nieuwe instruc ties uit Rome teruggekeerde gezant inderdaaa een poging te hebben ge daan om de in de laatste jaren her- Wldslïjki buitengiewoongespannen verhouding tusschen beide landen ie wik en tot een onderwerp van princ- Pjeele uiteenzettingen. Tevens schijni Een traan, dien men droogt, weegt in schaal van den mensch meer, dan een wen men weent. bij de iiwegetüng v*o sijn<huwelijk in de Snee Gudülakerk zullen zajn de gezant vap Zweden bij het Belgische hof, de heeren Brunet, voorzitter van de Kamer,, Paul Hymans, minister van .Justitie, en de president van het Hot van Cassatie. De getuigen der prinses van Zwev den zijn een nog te benoemen konink lijk commissaris van Zwedfen, de pre sident van den Belgischen Senaat, Van dervelde, minister van buitenlandsche Zaken en de Belgische gezant bij he| 'i weedsohe hof. E* braef va» 4» Vlamingen «M PriDRM AMridJ veugens net liDia. heelt pnnses As» tri,o heden om vangen een briei van u® Viaauusche leiders. In ooze brief, die begint met een geiukwensch ter geiegenneid van haai nuWelijk met prins ueopoia en vervol gens een overzicht geen van ue ge? schTedeuis van Beigie wijst ae sciirij ver op de grove onbillijkheid dai Vlamingen, die theoretisch de zelfdé reenten hebben als de Walen, in weit .velijkheid onderdruki worden. Wat willen de Vlamingen? Meester zijn in eigen land en net recht ovei zich zelf te beschikken. „Wij willen los van den centralisiD schen staat België, om over te gaan Til een personeele Unie tusschen Vlaan deren en het Walenland, ongeveer zoo- ais Zweden eu Noorwegen van 1814— 190a. Vlaanderen den Vlamingen. Vlaanderen behoort alle gebied iel Noorden der taalgrens, niets uitgezon derd. De antithese België-Vlaanderen moet opgelost worden in onzen zin; zelfs in het belang van den tegenwoor- digen staat België en in dit van Euro pa. België, internationaal bedenksel in 1830, kan niet eeuwendurend blijven bestaan ten koste van een schreeuwen de onrechtvaardigheid tegenover ne| Vlaamsche volk. Ifle teruggave der sou- vereiniteit aan Vpanderen zal aan den vredestoestand var Europa niet roerein exenzoo zijn scheiding in der minna van het WalesniluKj zie is eigeni»jk maar een verandering van de Grond wet. des temeer daf die oplossing oo i ■loor een goed deel der Walen ver langd wordt Deze harde waarheden zullen u wei niet gezegd, worden, mieyrouiw. en nochtans is dit de naakte/ zakelijke waarheid, die zelfs mr. J.iDestréevoor zag in zijn ..Lettre auzfoi” van 19PJ met de woorden „Sire. üj ,n'y a pa« de Beige». UMLAND. Dronkenschap in het Lagerhuis. Voorheen en thana. Gistermiddag heeft in het Engelsche L"11!”11-LL-a!lL__. .!L' lijke weduwe, ruimschoots stof tot dania baarheid jegens haaf overleden ectn- genoot had. w Al spoedig werd de iuhoud «an bir Aubrey's testament door de Lev/cners van Monkhaimpton en riedingham be sproken. Mijnheer Stimpson. die zijn, dienstijver niet genoegzaam beloond achtte door die nietige schenking van een rouwring, deed volstrekt geen moeite om de bijzonderheden van hel testament geheim te houden. Binnën kort zou men het toch wel uit de cou ranten vernemen, en hij mocht ten minste het genoegen hebben om ne; nieuws aan zijne patiënten mede te doelen. En zoodoende kwam men in Hedinghami te weten dat Lady Perriam a’ Sir Aubrey’s persoonlijke l’wzittin gen had geërfd, welke ongeveer twee duizend pond *s jaars bedroeg on. be halve het op haar vastgezette imkomen Na eenige dagen was die som’ echter reeds tot tien/vijftien, ja twintig dui zend pond gestegen, naarmate van de verbeeldingskracht van den verh aler Zii die zich Sylvia nog geen 55. i*ai geleden als deTIochter van deg. ilórps- onderwijzer herinnerden, hieven faunra handen en oogep ten hemel, en kenden geen woorden genoeg vinden om hun ne verbazing over de wonderlijke wenJ 8mc«n van ’t Wd der fortuin ’Tfich' 'n geven. behouden, welke hij tot nu toe aii huisgenoot van Perriam1 Place had ge noten dat hij dezelfde kamers zou blijven bewonen welke tot dusver door hem waren bewoqpd, en zijn overige levensdagen vrij van alle lasten op Perriam Plaee zou slijten. Aan zijne beminde edhtgenoote Syl via eindelijk, liet Sir Aubrey al zijne persoonlijke eigendommen na, hetgeen, met het inkomen dat op haar was vast gezet, ruimschoots voldoende was om in haar onderhoud te voorzien. Doch voor ’t geval dat hij mocht komen te overlijden voor de meerderjarigheid van zijn oudsten zoon, droeg Sir Au brey aan zijne vrouw de voogdijschap op over het kind, terwijl haar tevens 't rpcht werd toegekend gedurende zijn minderjarigheid op Perriam q blijiven wonen. Onder Sir Aubrey’s persoonlijke be zittingen behoorden papieren van waar de. waardoor Sylvia’s inkomen aan merkel:jk werd vergroot. De landerijen, aanhoorigheidën en erfgoederen, welke gedurende de laat ste viiftig iargn waren verkregen en die Sir Aubrcv’s onbezwaarde eigen dommen uitmaakten, moesten na Lady Perriatn’s doodt gelh’keliik onder ziin tengere kindéren, worden verdeeld, daar het op haar vastgeaette geld niets meer dian eene Hitrente was. Men ziet dus dat do onderwirzers- dochter, als welgestelde en oriafhanke het eenige gezellige in t geheele ver trek. Sir Aubrey’s 'testament getuigde vau zijne) welwillende gezindheid jegens zijne onderhoorigen, hoewel hij zorg had gedragen zijne bezittingen niet ld verarmen door al te ruime, legaten Aan elk der oudere bedienden was een klein pensioen vermaakt, aan Jean Chapeiain zelfs een groot er. maar deze perifeioenen zouden hen niet worden uitgekeerdi voor dat zaj door ouder dom ongeschikt voor hun taak wer den. Aan ieder der dienstboden, dia tien jaar bij hem’ in dienst was ge weest, liet hij vijftig pond na, aan hen die hem langer dan vijf jaren hadden gediend vijf en twintig, als belooning voor -langen getrouwen dienst, zeide het testament. Er was ook een legaat van vijf eq. twintig guitjes voor den heer Stimpson, tot aanschaffing een rouwring. Aan den heer Shadrack Bain ver maakte hij die som van duizend pond als blijk van erkentelijkheid voor zijne trouwe en nauwgezette plichtsbetrach ting gedurende zooyeel jaren. Aan rijn ..gelieraen broeder” Mori dred Pferriam liet Sir Aubrey perriam.; zijne verzameling gouden en zilveren snuifdoozen na. benevens duizend pond en wijdters drukte hij dien wensph uit <te+ zijne weduwe of zijn» kinderen aan genoemden Mprdred Perriam alle voordeelen en voorrechten zouden doen! In heel Italië is gisteren x^e vierde verjaardag gevierd van derf opmarsen der fascisten naar Rome. Ter gelegen heid daarvan is, naar een Stefani-be- riefct meldt, door de leden der regee ring en door del hooge fascistische autoriteiten een boodschap van Musso lini voorgelezen, waarin gewaagd wordt van ,.de geweldige machtspositie van het fascistisch regime in het binnen* land en van rijn prestige in de wel reld. Het regime is in het afgeloopenfl jaar één geworden met die geheele na tie, zoo wordt verder o.a. in de bood schap gezegd. Er wordt voorts herin nerd aan de aanstelling van een gou verneur voor Rome. ..waardoor aan d« r hpofdfetad definitief de eerste plaats werd verleend1 die haar historisch en nationaal toekwam.” Geheel Rome was met vlaggen ge tooid en duizenden militairen bevon den zich rondom en in het Coliseum, waar Mussolini, omringd' door de mi- nistenj e>.a. autoriteiten, zelf zijn toe spraak hield, welke .stormachtig werd toegejuicht. Toen de Duce het Coli seum verliet, was hij diep ontroerd. Na in het paleis Chigi te rijn terugge- I keerd, verscheen hij op het balkon, f wa^r hij voor de saamgestroomde me- L nigt-e nogmaals een rede hield. Ofschoon men het fascisme aanvan- kei ijk een korten levqpsduur voorspel- I (fè. zeide hij. gevoelen wij ons thans/ sterker dan oott. en mijn leus ip: vol-\ houden. Het fascisme staat in recht streeks contact met het volk; welks rechten alle worden beschermd, en Wbt is dwaasheid dit regiem te kenschet sen als een product dter oligarchie, aan welks hoofd een mysterieuze en wree ds tyran staat, en als een impopulair stelsel. Men kan integendeel juist van een volksregiem spreken. Ook deze rede werd stormachtig toe gejuicht.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1