DEKENS Maandag, 1 November 0AKLAND SIX Joh. Dessing Co. Maison Para GESLOTEN. imlmémlèlm Winterartikelen Firma B.de Jong kerknieuws. Laatste Berichten Beuis van Amstordaia. Beproefd op da General Motors proefter reine® Patisserie ilecta* Diana's Krosskopjes, Champignons Melba's, Koffieschuim 26 cent per ons gemaakt varworpen en vervolgens de motie vam afkeuring aangenomen. OOSTENRIJK. De actie der ambten Een nieuw voorstel der regee ring verworpen. Dse regeering heeft den ambtenaren gas teren naar aanleiding van hun salarii Óischen een (voorstel gedaan, dat echter »n een vergadering hunner vertegen woordigers als onvoldoende we'd verwor pen. BINNENLAND. liet ivedeiiandacn-ueigisone 'tractaat. Een opzienbarend feit, dat de deur dicht doet. Hoaexuam gaai, volgens de A Ct., eon KritieK-eii Lijui legeuKKH. [oeuatiering lusacneti Uuiisctuaod frankrijk, no© vooraeelig ook voor ue rust van Europa en voor ae pouueae \eiugbeid va» 0114» ligging, nerbergi mogen jkiiedeq van gevaar voor onze groot© havensteden, (tóe me» in deze uüge» onder oogen moet zie». De toe uactearing tusschen beide gewes&eti vij umleu wordt 'vooratgegaabi door ver schijnsel en, di© omnusKeaibaar bet ont suuin aankondigen van een oecouoou acne samenwerking tusschen de inaus er1 een van beide landen e>eu samen werking die op een grootöche tmmor maiie gaat lijken. Dit aan voor ons bedenkelijk wor den. Dudtschiamd heelt, zoodra het daar toe weer in staat was, actoor speciale spoorwegtarieven gepoogd kunstmatig het verkeer van de JNederlandsobe na vens af te leiden naar eigen havens. Frankrijk volgt dezelfde tactiek door zijn beruchte surtaxes d'entrepot. Wat kuimeu wij in verhand hierme .de verwachten ais beide landen tot een zeer uitgestrekte oeconomisohe samen werking komen Er is reden voor ons land, om ter wille van zijn havens, zuinig te zijn met het verleen©» "van voorrechten aan concurrenten. De zich vormende nieu we, groe peering in ons oeconomiscn achterland moet heel dringend een punt van overweging uitmaken bij d< behandeling van het Nederlandsch-ttel gische verdrag. Ten opzichte van dit verdrag zeil hebben wij nog een mededeel mg doe», die ons op zich zeil reeds ge schikt lijkt, ieder welbekend Neder lander, die nog geaarzeld mocht heo ben, te overtuigen van de onaan vaardbaarheid van het verdrag. Want Zonder kennis va» dn totnogtoe onbe kende feit heelt men slechts een zeer onvolledige voorstelling, zoowei van tie onmiddellijke gevaren die het verdrag meebrengt als van de wijze, waarop beigie tracht, ons de dupe te laten worden va» onze grootmoedigheid. Bij die onder handeling eu au fiëett België den Duitachers voorgesteld, om een gedeelte dier tegenprestatie te la ten bestaan in een grootscheepsche be voordeel ing van de haven van Antwer pen. Wij kunnen voor de juistheid van, deze mededeeiing instaan, en zouden haar zelfs moeten handhaven tegenover een mogelijk Belgisch dementi. Dat ie voorloopige schikking dit punt niet om vatte, ligt daaraan, dat de Dintschers oerugschrik ten voor de vergaande strek king van het voorstel, dat zij als een zoo sterk aan banden leggen van hun bewegingsvrijheid beschouwden, dat zij de voorkeur gaven aan zuiver tinauci- eele oilers. 1 Dit voorstel is gedaan, nadat het Belgisch-Neder 1 andsohe verdrag reeds geteekend was. Dit was toen blijkbaar de opvatting der Beigen van de „vrije ©n loyal© mededinging'' tusschen Ant werpen en Rotterdam, di© het verdrag zou moeten inluiden. Is Nederland verantwoord tegenover de levenseisahen van zijn havens als het ondanks dit alles eindeloos den grootmoedige speelt? En moet het te genover dergelijke feiten voortgaan, zijn toestemming te verleenen tot het graven van het groot© kanaal Moerdijk -—Schelde, dat volgens Belgische des kundigen beter is dan iedere andere denkbare verbinding tusschen den Kijn en de haven van Antwerpen, en dfft beraamd lijkt om de vervuiling van de voorwaarde die België aan Duitsohland heeft gestetd, op grootscheepsche wijze mogelijk te maken? Men bedenke Duftschland heeft nu geweigerd, maar het aoooord, dat om zijn principdeele bet eekenis voor Duitsch- Land oneindig groot ere politieke betee- ketiis heeft don het terugverkrijgen van een stukje gebied, is nog niet ge troffen. Duitschland kan nog voor de verleiding beuwijken. Maar, zelfs deze mogelijkheid nog daargelaten. Hoezeer zal onze lank moedigheid en zelfverloochening gaan tegenover onze buren, die deze met fle middelen trachten te misbruiken Oud-Gauvaraeur-CkmerMl D. Foek. Uk Keulen vernemen wij, dat de geneesheer aan den oud-gouverneur- genea-aai mr. D. Fock het razen ver- k boden heeft wegens gevatte koude. Omtrent zijn terugkomst in dep Haag kan derhalve nog riiéts naders worden Medegedeeld. Veneenigimg «oer actieve hmdkhpnHtkè Het algemeen bestuur der Vereeni- ging voor, actieve handelspolitiek heeft gekozen tót ledoEt "van het dagelijksch bestuur de hoeren prof. mr. P. A. Die peiiuorpt, voorzitter ir. H. A. v. Us seisteyn, onder-voorzitter J. H. Molt- zeT, mr. B. J. M. van Bpaendionek, A. M. Tilanua ©a A. Koenoers, Am sterdam, secretaris-penningmeester. Na het apeanregaagehik bij De Viafc. liet direggen ia de sloot, waarin dn bij de VioK ontapooroe spoorwagwL zijn terecht gekomen, 1* thans geëin digd. Het grootse© gedeelte van ueais verloren gegane opgegeven voorwer pon is teruggevonden. Ondier de terug gevonden voorwerpen, die naar Utrecnt ziju opgezonden, bevonden zich ©ei beurs met ©en inhoud van f 85, (di ite beuns vain mevrouw Looo- Braakensiek en een gouden ring. D© controleur bij de Nederlandeche Spoorwegen, de heer Marchand, is be last met het onderzoek naar de zeer talrijke aanvragen om schadevergoe ding, die- bij de directie der Spoorwe gen binnenkomen. Kleine schadereke ningen zijn na dit onderzoek reeds uit betaald. Iemand uit Detlft heeft f i, ontvangen wegens schade, bij het ver voer van de gewonden aan zijn auto ontstaan en iemand uit Leiden, die zijn 'bril vermiste, heeft ook schade vergoeding hiervoor gekregen. Autodiefstal. De daders overrijden een kind. v»töierenavouQ is te bapaenneim net b-jarig dochtertje van C. li. overreden moor een vrachtauto, waarin 2 perso nen zaten. Het meisje werd met een gebroKeii been en een zware hersenscnuauiug niaar het St. Bernardus-geeticöl ailfear vervoerd. De aiuto werd later onbeheerd óp ae- plaats der aanrijding aangetrotien. net bleek, dat de beide mannen, die in den wagen hadden gezeten, aezen tea nadeeie van den kaashandelaar u. ,u den haag hadden ontvreemd. Van dè gelegenheid, dat de óoistau- ders zich met het meisje bezighielden, hadden zij gebruik gemaakt, om ziea uit de voeten te maken. De politie beschikt slechts over een raag signalement. Nieuwe stoom pout over het katerveer., net ivateiveec, dan bij /.wotie ue veioiiknug vormt lusscnen ue oevers van uen iüsel, was tot nu toeinmsieus e\t>n berucht ais de ouue brug over ue ivoiungsoaiven 1© Botterdam. Veie vernemen door het wacht©» van reizi gers en voertuigen zijn uuar geieuen. Anderhalf uur wachten daar was mets ongewoons. Het vorig jaar besloot net gemeen tebestuur van Zwolle om aan het in genieurs-bureau P. iutveid te Dellt,. opdracht te geven tot het ontwerpen van een groot modiem stoom-veerpont. DU vaartuig is thans sedert enkele da gen in dienst en het blijkt in elk op zicht. een bijzonder succes te zijn. De nieuwe stoompout heelt opeens alle misère van het Katerveer opgehe ven. 1 1 I IJ t De overtocht duurt thans hoogstens twee minuten. Op den drukken marttL der vorige week heeft de nieuwe pont het verkeer geheel afdoende bet diend. j De scheepsbouwers, aan welke het Geireentebestuur van Zwolle de opf dracht tot den bouw van het schip ge gund heeft, zijn de hoeren Niestern 6c <Jo. te Delfzijl. Vandaar is de pont over de Wadden en de Zuiderzee naar,, de plaats van bestemming gebracht, bij welken overtocht met zeer ruw weer gekampt werd en de bewijzen geleverd zijn, dat het vaartuig bij het slechtste weer volkomen veilig voor het publiek 1 rijn. Ast#-ongeluk in DuiischUwL Vier Nederlander» gewond. Gistermorgen ie tusëchen Dinslaken en Kirschhellem een met b personen bezette vrachtauto van een Nederland, sohe firma bij het uitwijken tegen een zigeunerwagen opgereden. Van de in zittenden van de auto zijn er 4 ernstig gewond, van wie 1 levensgevaarlijk. Een doordraaier. Uit Toulouse komt het bericht, dat de Elzasser Charles Nicolas daar zon- der ophouden acht dagen gewalst heelt etende en rich scherende zelfs bij het geluid van een jazzband. In de 191% uur van zijn zonderling© praeetatie heelt hij 1000 K.M. afgelegd. RADIO-NIEUWS. Programma van heden. dünrffcen 487.5 M. Pop Populair eoo- 5.85 Müi oert. 20 Londen. Orkest. Parijs Eiffet 2650 M. Lezingen. 7.35 Parijs Eiffel. Concert. 7.50 Berlijn. Haydn- en Mozaxtcon- cert. Leipzig 425 M. Sytopboniecon- cert. 1 20 Londen. Openaconcert. 50 Parijs Radio. Concert. Fo- penhjagen. Operettemwriek. 9.15 Loncfcen. Fragmiepten uit de ope rette! ..TiptoëB". 10.20 Londen. Berichtendaarna fragmenten uit de opera „Cavdlleria Rusticana". Hilversum H.D.O. 1050 M, 8.10 Nucsavand, prof. dr. Echef, Lei den, jjpier ftD© ontwikkeling der a#od korst" liederen te zingen door Jean ne Bgrilek diiama dansmuziek 10 u. berichten. GOUDA, 29 October 1926. Personeel gyiautaaium. In de raadavexigiadiering van 12 October j.l. werti eervol ontslag verleend aan den heer L. van Liemrpt als 'leeraar in de oude talen aan het gymnasium, met ingang van 4 December 1926 of zooveel vroeger als de omstandigheden het sullen toelaten. In afwachting van de definitieve Voor ziening in (kce vacature stelt het college van curatoren, in overeenstemming met het advies van den inspecteur der gymna- 9ia, voer, met ingang van, 1 November tot tijdelyk leeraar in de oude talen aan het gymnasium te benoemen den heer E. A. A. van der Bent, litt. class, doctorandus te Utrecht. 'B. en W. kunnen zich hiermede veroeni ■gen en advisee ren den Raad tot benoeming conform h©t advies van 'het college van curatoren, waarna zij den datum van in- 'giang van Het ontslag van den heer var, Liempt eveneens op 1 November 1926 zul len bepalen. Het aantal lesuren van den heer van der Bent zal 28 bedragen, zijn wedde /JÏ190. Hypotheekbouw. Phut 64 woningen A, van StnuNten. Overeenkomstig dc voorstellen van B. W- nos. 71 e» 125 van 1925, besloot de Raad medewerking t« vehleenen voor de ver etrekking van 2e hypotheek krachtens de mmisterieele beschikking van 14 Augus tus 1924 Ned. Staatscourant no. 160 ten behoeve van 40 woningen van de fa. Kool en Beekman te Voorburg eb van 62 wonin gen van deai heer J. Schouten, alhier. Door den heer A. van Straaten .alhier, weöd ap 19 JuJa j.l. een verzoek ingebonden om voor den houw van 64 woningen ach tel den Boschweg op deizefLfde wijee 2e hypo theek te mogen ontvangen. iDe ingevolge vOormelde 'ministerieel? bescSiikking vereisahte toetsing aan d? Bouw- en W oni ngver0 hden i ng"^ond plaats, terwyl B. kn W. vooixiat tot doonzending der aanvrage aan het Departement van Ar beid, Handel Nijvertiei'd werd overge gaan, het advies der ctomm-issie van bijstand in het beheer van het gemeentelijk woning^ bedrijf omtrent deze 'bouwplannen^met rijks gemeentelijke hypodhetdevers trekking iivwOnnen. Gehoemde commissie a<lv is eerde B. en W. te bevorderen, dat aan den heer A. van Straaten de gevraagde 2e 'hypotheek werd verleend. Zij refereerde zich voorts aan het advies door den Inspecteur van het Bouw- en iWVmftigtoecacht over dteee plan nen uitgebracht, voor zoover betreft de ontworpen woningtypen en enkele noodag geachte wyüalgingen en beval m het bijzon der aan stipte handhaving te eischen van den daarin genoemden maximum-kostpryB ad 2600..per woning. Ter voldoening aan de voorschriften, zonden B. en W. de aanvragei daarna bij het betrokken ^Departement ini, vergezeld tan de gebruikelijke toelichtamg en opm©i> kingen. (Enkele-wijzigingen werden iin 0% ndeeling der weningen aangebracht toen vanwege gömeld. Departement de wensche- lijkheid daarvan wend te .kennen gegeven By ministeriele beschikking van 7 Octo ber j.l. wend aan deze gemeente een voor schot uj't 's rijks kas verleend van ten hoogste 88400.teneAide haar in staat te stellen onder waarborg van tweede hy potheek een .gelijk bedrag te verstrekken aan den (heer A. van Straaten, ten beboer ve Van den bouiw van 64 aibluüderswomiingen. Uit de voor den Raad ter visie gelegde stukken Wijkt, dat de aanvrager zich voor stelt te bouwen 64 woningen. De bouw kosten den .grond inbegrepen zullen naar onze meening wiet meer mitogen be drogen dan 2600>— per woning, zoodat de te1 verstrekken 2e hypotheek ten hoog ste wondt van 160.000.of 82.000.tenwiji de huurregcling (huur prijs cm. huurovereenkomst onder welken ■naam of in wolken Vorm ook, dus ook huurktomp) aan onze igtoodkeuring aal moe- 1 ten worden onderworpen. Overigens gdlden de oude bepalingen, met dit versohij, dat de rente wordt gesteld op 5 r/r. Voor het heffen der risicopremie achten zy ook thans geen tewiten aanwezig. In verband, met het voorgaande, stellen B. en W. den Raod votor, onder voorbehoud" van de goedkeuring voor zoovel noodrg van G;idep«at»erfle Staten dezer provincie, 1 aan den heer A. v»n Straaten, alhier, ten behoeve van heit dioor hesn ingediend bouw plan vcdr 64 anbeWerawoningew, een twee de hypotheek te verstrekken groot in hoofdsom ten hoognte 82.000.tegen eon rente van 5 per jaar, vtoor den tyd van ten hoogste 10 jaren eta verder onder de yoorwaanden., gesteld bij de ministe rieel e regeling vfen 14 Augustus 1924. FaiHiwnmeik ppgeheven. Blfjkens opgave 'Fan d©r Graaf en Co. is het fttUKssemdat van L. Bisschop, Turftnarkt alhier, opgeheven. Reclasseerkigscommissie v. d. Ver. tot Aftch. van AV/rfiolhloMdende dranken. Op haar laatstgehouden vergadering ver deelde de reelasseerta,g8commissle vgn de Nederlandsche vereenIglng tot Afschaffing van .Alcoholhoudende dranken afd. Gouda, de bestaurafunctfes alts volgt; H, G. vari Bnlwiwen, Voor®., Tiendeweg 10; Joh. MuurUng, Secr.-Penningim., Groenendaal 75; Mevr. v»n DantagHMelIes, Alg. be stuurslid, Krag«rl#an 127. De 5e Zowdagm«rj|'CTbUeenlcoinat- In de vyfde Zondagmorg»*byeenko4tfkt der aftfeeling Gouda" van het Instituut voor Arimdersontyrlkkeling «preekt Mevr. Aleida Roelofaen uit Den. Haag over ,J)<j zuivere uiting van Jvet gevoel in de poëzie".' H«ar rede o»l «ij met fai?t voordragen vai^ een tjpntal gedichten verduidelijken. Waar deze begaafde dedamatrice en jBopael- apeelster op 7 Maart j.l. toen zy tin den Gnooten Schouwburg voor het Instituut optrad, zulk een uitfcundigen bijval oogstte, twijfelt het bestuur er niet aan, of wie Ihaar toen hoorden, zullen wederom naar „Ons Genoegen" komen en vrienden en kennissen aansporen, eveneens t« gaan. De bekende en hier zeer gewaardeerde Rotteitiamache ongantet "W. F. van Es zal vtoor toepasselijke orgelmuziek zorgdragen. Er wacht het Goudache publiek een zeer achoone .morgen. De bijeenkomst begint te kwart ovér tien precies en is voor iedereen toegankelijk. De Wtetdadighridsmarkt in „Onts Geinioegen' In „Ons Gnoegen" heeft gisteravond die officieele opening van de iweldadigheids- marict georganiaaerd door de Ver. van Marktkooplieden plaaito gchaid. iDe Voorzitter, de heer v. VJaardingen richtte een hartelijk welloomsword tot de aanwezige dalmes en heeren dankte woor hun tegenwoordigheid, deelde snede dat de •burgemeester verhinderd was de weldadig- heidsmarkt •officieel te ©penen en dankte den heer Muylwyk voor de bereidwilligheid tie piaatk van d«u bungemeester in deze te vervangen. De heer Muyliwijk begon met er op te wij zen dat de geschneldenis en de ervaring lee- ren dat 'in snoealyke dagen een volk juist het meeet gestaald wordt in de meeste leneigrie .gaat 'ontwikkelen en herinnerde in dit verband aan de 80-jarige oorlog, hoe onze voorouders na ontzaggelijke moeilijk heden doorworsteld te hebben zich met energa'e op .kunst, handel en nyvertieöd toe- Ook thans, zegt spr. beleven modlyke dagen voor handel en nijverheid, de opbloei da nog gering en meh ziet 8T00- te energie .geboren worden uit de moeilijk heden waarin handel en nijverheid verkee» ren. Deze vereeniging toont ^mengie te heftiben en staat thans voor de tweede maal gereëd een .markt te houden waarin het «ciWoone doel der weldadigheid is aaan^ge- koppeld. Handel, nijverheid en weldadig heid gaan niet dikwijls samen, dat dit thans Wel het geval is, ie een verblijdend verschijnsel. De vorige weldadigheAdamaitet is volko men geslaagd, zelfs «00, zegt spr., dat ruim 300 aan de Tuberouloaevereeniginig kon worden afgedragen. Thans is het dc bedoeling weldaad te bewijzen aan de Gouxl- sdhe Kindervoedingen van alle richtingen. Spr. noemt het een ideaal denkbeeld het kind tegdmoet te willen komen, het te hel pen. Het is my een. eer ,zegt spr., een markt als deze te mogen openen, met ge noegen heeft spr. die taak, nu de burge meester verhinderd as, aanvaard en hij sprak den wensdh uit, dat deze weldadig- heddsmarkt Wlkomen moge slagen, veel omgezet mag worden, goede reclame ge maakt mag Worden voor de zaken der leden en groote bedrage», gestort mogen worden 4n de kassen der vereertigingen die zich Kindervoeding ten dtoel stellen. Hiermede verklaarde spr. de weldadigheidamarkt voor geopend. De heer v. d. Klis, dankte voor de betui gingen van sympathie en zette uiteen hoe het overweldigend succes ten vorige jare beile-ikt den ibond gedreven had thans weer een marktbazar te houden. De heer A. D. v. Vreiumingen bracht na mens het bestuur der Goudsche Wïnkeliers- verèeniging hartelijk dank voor de uitnoo- diging tot de officieele opening en gaf de erzekering dat de vereeniging van Markt- koapljedén, naar tie meewing van het be stuur der G. W. V., alle reden van bestaan heeft niet alleen, maar <zich tevens ken merkt door bijzondere activiteit. Spr. uit den wensch dat deze weldaidtëgheidsmarkt ndoge slagen, en. de Kindervoedingen er pro fijt van mogen trekken. Hierna voerde het woord de heer L. Pre- ger namens het bestuur van den Bond van Marktkooplieden, die er op wees dat de verhouding tusschen winkeliers en markt kooplieden hier wel eens minder goed is ge weest, het deed spr. genoegen thans de waardeerenide woorden namen® de Goud sohe Winheliersvereenignng te hebben ge boord. iDe heer Hamerslag, voorzitter van de Kindervoeding „Heil de» Volks;' vondt het te pryzen dat men de Kirriérvoeding ln- deze terzijde wilde staan; Verheugde «iel» in de gedane toezegging en wekte op tot ibildrage» voor biet schoon doel. Mevr. van DantmigMelles dankte bij Voorbaat namen® de Neutrale Kindervoe ding en wees er ©p dat er nog veel te wei- n% g-rid inkomt om de arme kindieren te voeden. Ook onze verteeniging, zegt spr., beveelt zich gaarn? aan in de gunst van het publidk. iDe heer iDonker «iprak zijn bewondering uit voor de kracht en energie van de M-arfctkooplieden en sprak den wensch u4t dat 4fcze (bazar geheel en al moge slagen en de reclame wijd en zijd moge klinken. Een woord van dank bracht spr. voor het aoWoo- ne dtoel namens de R.K. Kindervoeding en hoopte dat andere vereenjgingen het voet spoor dezer vereeniging moge drukken. Hiermede iwas de officieele opening ge ëindigd. De weldaditghetitismarkt is keurig ver zorgd, de diverse stands pien er fraai en frisdh uit en aan de noodIge attractie ont breekt het Wiet. ZeUfs de tufci der Sociëteit Ons Gènoegen" is vtoor het goede doel benut. Er heerschte den geheel en avond een ge zellige drukte, en heel veel succes had oa. het rad van avtontunr. Invoer kkas m Oostenrijk. De minister van buritenlandsche zaken deelt 4» een brief aan de Kalmer mode, dat Juni tusschen den Oogtenrykschen Bondskanselier en den tijdelijk zaakgelas tigde te Weenen een notawisseling heeft plaats gehad, krachtens welke de Oosten- PRIMA QUALITEIT LlMsch* Wollm Dtkens Prijzen vanaf fl. 13.25 Zie ook onze etalage GOUWE 89, GOUDA rijksche regeering er in toestemt op Edane nier- en Goudakaas bU invoer i„ Oostenrijk een recht van 30 goudkronen <!p 100 K/i toe te passen. Deze regelin* is 4 Augustas 1026 in werking getreden. Een anwvnring in de Turfaingei. Gistermiddag omstreeks half twee had een aanvaring: plaats in de TurfJ^l tal. schen het steepsdhip ,3ato IV" en de „Bot- terdam 52", waardoor laatstgenoenui 'whlo vrij ernstig, werd gehavend. PersoonIBfc ongelukken klwamen niet ivoor. Venckeriw dekt de schade. De Baikmopstijging van W. Pottum EU. nfet dooir. Haden bereikt ons het bericht «dat de vooï Zaterdagnaaniddag a.s. aangekondigde op stijging wan W. Pottum in zijn ballon vanaf het O.NA.-tei-rein ia de Korte Akkeren niet dooygaat, vermoedelijk wegens on gunstige weersgesteldheid. De tdtalage-wedstrijd in de „Korte Akkeren". Men verzoekt ons te berichten dat voor den etalage-wedstrijd in de Korte Akkeren nog beschikbaar xyn gesteld, door den heer H. N. Valckenier de Grave een verguld zilveren medaille en door de firma J. van Wyk en Zoon 3 hixe voorwerpen. Het was gisteren i.n het stadsdeel Korte Akkeren een gezellige drukte. Velen kwa men de etalages bewtondere nen vooral de nieuwe zaak van, de fa. Reivet oogste aller bewondering. De muziek van de muzirkver- eendging „Juliana" speelde dat het een lust was en verhoogde daatxlbor de feestelijke stemming. De lezing van Da Wisse. Zooals wy reeds 'hebben gemeld zal Ds. Wisse op Maandag 1 November a-s. in de St. JansJcerk optreden wor dc Prot. Ned Vereenfging afd -Gouda met het onderwerp De dif nstmaagd uitgeworpen". In denko-- mendeh winter «allen voor de afdeel ing voorts nog optreden Ds. B. v. Tongerioo (oud-stadgenoot) vhin Malang (N.I.), Ds. Gravemejjer van 'sGraivenhage, de heer Kloosterman (de welbekende oud-anarchist, thans prot.-evarageli8t te Schiedam), en de heer Fernance (ex-prlester te Amstèrdam. Benoeming tot gezagvoerder. Onze oucl-stadgenoot de heer A. Jonge- neel is van le Stuurman bnvorderd tot Gezagvoerder iby de Cura^aoache Scheep vaart Maatschappij. Het tragisch ongeval met d|e gezonken tjalk. HedennamSddag was meh in de G<hwe nabij de fabriek van Gebr. Nagtegaflf be zig de gezonken tjalk „De Nieuwe Zorg" te lichten. Dit werk geschiedt door van der Graaf en Koemans Bergdng^iedryf te Botterdam. De politie was daaihü tegen woordig. Het tragisch géval dat de jonge vrouw van schipper Kooiman, met haar zuigeling door het zinken der schuit zijn omgeko men, heeft groote deern» gewekt. De lichtingaftegingen wenden heden door vele belangstellenden bijgewoond. Nader vernemen, wy dat de tjalk heden middag is gelicht. De zich in dé toef be vindende lyken van de vrouw en het kind van den schipper worden heden per motor boot naar Montfoort, de woonplaats van schipper Kooiman, overgebracht. Hefrvatrmingsavond Remofnatrantsche kerk. A.s. Zondag .zal ini de Remonstrantsche kerft 's avonds 7 uur onder leiding van Ds. TjaLama de Hervörmingsdienst gehouden worden. Onderwerp; „Wat Maarten Luther ons te zeggen heeft". De heer Westbroek «al enkele toepasselijke Holland90he liede ren ringen. De ochtenddienst vervalt W«- door. Brand in de Bleekerij fiarendae. In de afgeloopen nacht, even na 12 uur is brand uitgebroken In de bleekerij van H. N. Barenctee ia de Van Stryenstraat. De brand woedde in de achter de woning ge* legen bleekerij, waai' verschillende w*s- schen hingen, Zoodra da brandweer was gealarmeerd, tokte deze met de motorspuit, slangenwa gen en reddingsbrigade uit, terwyl de stoomspuit in rasenva werd gehouden, die echter niet 'behoefde rnt te rukken. De mo torspuit werd gedirigeerd naar de brug by den Piersonweg teneinde het .bluadhwater uit de Verawolle-wetering te halen. Toen de spuit in werking werd gebracht bleek dra dat cjpze meer modder don water opzoog, waardoor ze onklaar rookte. Intowechbn waren ook slangen, op de waterleiding aan gekoppeld, waarmede het vucir met suecea bestreden werd. De motorspuit werd toen naar de Kattenaingel 'gebracht en vandaar slangen gelegd naar het terrein van den brand. Weldra gaf ze toen water en kon het vuur geheel worden ibedwongen. De bleé- kery brandde uit, maar de belendende pef- ceelten waaronder de werkplaats van den timmerman Molenaar konden, wtorden be houden. Te kwart voor twee ongeveer w*s de ibrond geblusoht en kon de brandweer inrukken. De; oorzaak van df*V brand la onbekend. t De heer Seremiee die maar laag verae- kerd"i»,k'tuWd« dank de brl""1" weer voor tet optreden waardoor zijn woonhuis -waa ibdhouden, de thrnnerman Molenaar daarentegen achte het noodig «rsehitlende verwijten tot de brandweer te richten. De burgemeeater en andere autoriteiten waren op iet terrem van den brand aan- menig- Uitspraken Kantongerécht. In de zitting van deh 27en October wer- den veroordeeld: Wegens overtr. melkbesluit; C. W. van D. te Waddinxveen 5 subs. 1 w, t. Wegens overtr. motorwet: R. W. H. H. C. te Terborg, 50 subs. 5 d„ toewijzing der civiele vordering ad 46.50. Wegens overtr. melkbesluit; A. van D. te Waddinxveen 10 subs. 4 d. Wegens strooperyJ. N. en H. C. H., bei den te Gouda, ieder 2 subs. 1 d. Wegens overtr, melkbesluit: M. O. te Reeuwyk 15 subs. 5 d. Wegens visschen zonder vergunning: J. van der V. te Rotterdam 5 subs. 2 d„ hen gel verbeurd verklaard. Wegens overtr. melkbesluit: A. van E. en I. van der V., beiden te Gouda, ieder 5 subs. 1 d. Wegens overtr. motorwet: J. B. te Rot terdam, verzet bekrachtigd. Wegens fietsen zonder licht: Th. van O. te Montfook 8 subs. 1 d. Wfgens overtr. motorwet: P. D. te Wad dinxveen en G. C. W. te Hardinxveld, ieder 5 subs. 2 d.; J. D. B. te Bergambacht 8 subs. 2 d.; M. van V. te Capelle 5 subs. 2d. Natuurkundig Genootschap. Gisteren heeft Prof. Dr. J. A. J. Barge, hoogleeraar in de faculteit der geneeskun de aan de Rijksuniversiteit te Leiden, voor het Natuurkundig Genootschap in de zaal der Sociëteit „de Réunie" een voordracht gehouden over „den vóórhistorischen men8ch." Wegens plaatsgebrek moet het verslag daarvan wachten tot morgen. Agenda: 29 Oct. 814 uur. Cafë „het Schaakbord" afd. Gouda Zuid-Hol. Ijsbond. Ledenvergade ring. 29 Oct. 814 uur. Soc. „de Réunie" Verg. Vryz. Hervormden. Rottertl. Volksuniversiteit Maandag 1 Nov. 's avonds 8 uur, „de Réunie", Dr. Th. Ritter, door M- J- Brusse in te leiden. UIT DEN OMTREK. BOSKOOP. Bij de .gehouden stemming voor 3 leden vian het kiescollege der Ned. Herv. kerk zijn de candfdaten der rechtzinnige rich ting gekozen met 347 stemmen; op de vrij zinnige candidntea werden 251 stemmen uitgebracht. De rechtzinnige richting wordt than? door 11 leden vertegenwoordigd ,de vrijzin nigen door 16. Gistéren'toed de heer J. G. alhier bij het iet «ijn mfotorrijwiel tegen den i van P. Veymeul, die voqt zijn winkel was neergezet. Door den*schok waaide de wogen om en venbryezeldé' een winkelruit. Persoonlijke ongelukken kwa men niet voor. De heer J. M. NieuweBteeg en J. Spruijt zijn door den heer ConzmisBaris tier Ko ningin herbenoemd tot laden van het Col lege van Zetters alhier. By de alhier gehouden aanbesteding voor •het vergrooten van het winkelpand van den beer J. W van der Willlk in de Uoyp- straat alhier is hét metsel-, timmer-, ameed- en loodgdeterswerk opgedragen aan J. D. Kranenburg alhier voor 8543.en het schilder- en glaswerk aan fa. P. Goud- kade alhier voor 1096. HAASTRECHT. Burgerlijke Stand. GEBOREN: Nellj Dirkje, d. V: Willem de Jong en Aidrfana Vèrwéy. Een in nood gedood varken van C. V. werd voor de consumptie goedgekeurd en onder ttaozitoht im het klein verkocht. VLIST. AIb een bijzonderheid kan worden ver- dat in den boomgaard van den land bouwer F. van der Stok een perenboom fn tollen bloei staat. ■Door den opzichter van den veeartsenij- kundjgen die nat werd iby den lawfttouwer E- S. alhier een gwal van imond- en klauiw- Wer geconstateerd, zonder dat daarvan aangifte by de» Burgemeester was ge daan. Proces-verbaal wegens overtreding der Veewet werd opgemaakt, WADOINXVBHN. In de meubelfabriek van den heer P. ,W. Beun te WaddHnxveen had een ernstig «tageluk plaats dat ibetrekkelyk nog goed is Wgelotyien. B(j 't schaven van zwaar eikenhout vloog Ja schaafmachine plotseling uit elkaar. ~°°r de tondvliegende stukken ijzer werd werfunar. Annaars ernstig aan het hoofd towond, <fe andere werklieden kwamen er •ngedeend, af. OUDERKERK o. d. IJSSEL. de gisteren gehouden vergadering van ra®d ie, avereenkomsfcig het voorstel en W., op «en adres van het plgot- «hjkbastuur der Zuid-Hollarvdacfce Ver- nigkg Het Groene Krois om voor het 1927 «en .bedrag ad. 700 uit de ge- •ntekas beschikbaar ite dtellen ter in- "ran wykveipleging en tuibercuJo- ^"oetigunstig beschikt, ■•ode overeenkamatig het voorstel van W. besloot de rand tot vaststelling 2® i ^foeding, al» badoold In art. 101 U*»r Onnterwftswet 1990, aan de be- l"*0'™. tol. f 1848 tol 46254. Voorts besloot de road tot vaststelling .van rekening van het burgarljjk arm bestuur over 1925 tot bodragen in ont vangsten <ad. 6802 «n in uitgaven ad. 4551. iDe begrooting van hetzelfde be- ■stuur sluit met 6976 in, ontvangst «n uit gaaf. De ibegrootin(g van hot waterlteidingbe- drjjf aluit «net «en abtfg slot van f 1500 in gewoon; kapitaaldienst nihil die van het electriciteitabedrytf met een ibatg slot van 1000 in gewoon en een nadeelig «lot ad. j 425 wat den karprtadldieiLst 'betreft, ten dia ,van het vteeaahkeuringabedrijf met «©a na deelig slot van 482. t Tenslotte werd de gameentebOg looting dienst 1927 /vastgootold. WOERDEN. De malversaties aan het Centraal Magazijn voor militaire kteeding en uitrustingen. De wantoestanden dateeren reeds vanaf het begin van do mobilmriie. Nu de bal eenmaal aan het rojlen is, ge werden ons, zoo achryft het U. D„ van zeer bevoegde zyde nog inlichtingen omtrent de wantoestanden die reeds jaren geleden aar het centraal magazijn heeradhtep. In 1926 maakte de toenmalige ontvanger van de registratie hier ter stede het Ministerie van Oorlog attent op de averechtache wijae waartop het beheer wan het Magazijn is ge voerd; dit gebeurde naar aanleiding van twee arrestaties die toenmaals gedaan wer den en waarbij een opzichter en een koop man als verdacht van frauduleuze hande- lin&en zyn aangehouderfL Vanwege het mi nisterie bereikte den onwanger toen het verzoek een rapiport betreffende zijn on derzoekingen uit te brengen; hiervoor was deze echter niet be vinden, daar hy met redht meende wiet onder het mfinisterie van oorlog, doch -onder dat van finanalën te ressorteeren; wèl adviseerde de ontvanger iemand, belast met de controle van het be heer, aan het hoofd der inrichting te plaat sen; dat is nu, een half jaar geleden, ge beurd. Ais gevol|g van de wenken die het ministerie bereikten, is eindelijk in 1916 een commissie banoemd die de zaak zou onderzoeken; deize commissie heeft niét veel ontdekt en algemeen werd het een fout geacht dat het toenmalige hoofd van het magaayn zelve in de commissie die toch eigenlijk tegen de leiding bedoeld was zitting had. Van veJe zijden vertelde men er niet verwonderd ovér te «ijn dat alles spaak is geloopen. Het was hier ter stede reeds Ja ren geleden een bekende uitdrukking dat „de Pannebakkerijen sliepen onder dekens vam het ryk en liepen oip schpenen van het rijk". 'Dat mag misschien iets overdreven genoemd Wonden, in elk gevail t&kende het toch de toestand. By het begin tan de mo bilisatie wist Woerden al dat h|t miB was met het magaayn ,zeide men <ms, en het is een zucht ,van verlichting dat er nu toch eindelijk eens gerakeld wordt in dit broeinest van malversaties. TOONEEL. 'n Prarht-idee, door het Tooneelge- zelschap „D© Speeldoos", directeur Constant van Kerkhoven. In den Nieuwen Schouwburg heeft giste renavond het Tooneelgezelschap „De Speel doos", directeur Constant van Kerkhoven Jr., een amusante vertooning gegeven vap ,,'n Pacht-idee", een ongewoon stuk in drie bedrijven, naar het Amerikaansch van Tho mas Hamilton, bewerkt door den directeur Constant van Kerkhoven Jr.^ Dit ongewone stuk vindt zyn oorsprong in een geenwinB ongewoon verschijnsel. Het is een greep uit het leven van een goed- gesitueerde familie, waarvan de man en va der, bankdirecteur, in ontzettenden angst verkeert dat zijn banlcapeculaties, watfrtoe hij door den riood der tyden en moeilijk heden in zaken is gebracht, ontdekt zullen worden, als gevolg waarvan hem de gevan genis, zijn vrouw en kinderen schande en armoede wachten. James Howard (Jan Grootveld), de bankdirecteur, die Steeds al les heeft verzwegen on zijn zware last al leen heeft getorst, vertelt ten einde raad' alles aan zijn zoon, den schrijver Ridhara Howard (Constant van Kerkhoven). Deze, door dit vreeseltfk bericht ontsteld, beraamt plannen ora het leven van zijn vader, moe der en zuster te redden. Het eenige middel daarvoor adht hy dat hy een einde aan zjjn leven maakt om op die manier aan zijn vader als zyn erfgenaam de 25000te doen toekomen, waarvbor hij by overlijden verzekerd is. Alles wordt zeer precies voor bereid en hy neemt zyn a.s. zwa|©r, den verzekeringsagent Robert Caswell (Joh. Kaart Jr.) in den èrm om te zorgen dat het geld na zijn dood zonder bezwaren onmid dellijk wordt uitbetaald. Dat tragisch plan wordt echter niet ten Uitvoer gebracht, dank zij een pracht-idee van Claire Forster, een togé'tje van zijn zuster. Als Bob Caswell den. volgenden mor gen vroeg, na een slapeloozen nacht van el lende en verdriet om zyn vriend Dick, de kamer komt binnensluipen, niet anders den kende dan den armen jongen verstijfd op den grond te zien liggen, vindt hy hem springlevend en druk aan het werk! Claire Forster bracht hem op een praéht-idee, om van het geheel tragische voorval, vanaf de bekentenis van zyn vader of en vervolgens alles wat daarna zich in den huize Howard afspeelde, een tooneelstuk te schrijven. Bob, de goede komieke Bob, gelooft in ernst dat de arme jengen gek geworden is, maar hy wordt netjes de deur uitgezet «n het twee tal gaat verder, want ook dit .was een pracht-scèné! E«n nieuw tooneel levert een poging tot zelftnoord van papa Howard. Déze poging wordt nog juist verijdeld door Dick, die steeds meer copy krijgt voor de handeling in zijn stuk. Ten slotte belandt het tweetal by den theaterdirecteur pil- more,'kostelijk gespeeld door Co* Hermus, die in deze rol zyn reputatie van een der beste komische acteurs uit dan lande hand- haalde. Deae is stom vaA .verbazing als het tweetal hem 22000 dollar vraagt voor het stuk dat nog niet eens af is, «n als zy hem dan zeggen, het derde bedrijf speelt hier, hoe het zal eindigen, tragisch of vol blij- h»d, hangt von U «f! "t Is alles een ware geschiedenis. De theaterdirecteur noemt bet tenslotte ook een pr»cht-idee: dat stuk moet een „Schlager" worden, waarbij zeker vier maal zal worden gehaald. Dat stuk is dan ook 22000 dollar waard! Die hy betaalde. En wat bleek? Dat niet 4 maal, maar 5 k G maal is gehaaid voor dit kranig gespeel de „Pracht-idee1". Constant van Kerkhbven en zijn vrouw MieflvanKerkhoVe n—K li n g hebben de aanwezigen uitnemend spel te zien gegeven, alleikomiekst was weer Joh. K a ar t J r als Böb CasWell, de verzeke ringsagent. ue ojftOüe te bissen. ui u© opeuuax© uttuig van gister- iCvuuof ïieeu vau uwuwuiei pcneerti over cie /Mum uu. vuia i>um. ue ayiKKla besloot tlaeais naar tem te aaviaeereu O© schorsing van ns. van Duin voort te zenen, aauge wen Ds. van Duiii zacn met geoomor weerdi neett met lie^beèlissiligem u©r I l i i rro». Aaiüers rapporve^vu© over aci uravanien van Dr. van ueeuwén. ue oyiKKl© oesioot gravamen al ic wijaen en sprax o© wenscneiijKiieiu uu, out Dr. van LeeiMvea ïioii over verschillend© uitingen ïu oit gravamcu nader zal verklaren. De ciaspis uracli- len kreeg opdirachi veraer mei Dr. vat) l .eeuw en ie handelen. Dr. Dijk rapporteerde over de ge voerde correspondentie tusscheu us. Brussaaird en Prol. Uitlxlerboscü. De Synode acfctte d© bezwaren van Ds. tiruBëaard voldoende weerlegt, ©u sprak de weoecti uit, dat Ds. Hrus- saard de uitspraken dér Synode volle dig zaal aanvaarden. De slotzitting der Synode vangt heden aan. Do.; A. Fetter. ,t Te 'u-Graveohage is na een langdu rige ziekte overlédeft de neer A. rei ter, enieritus-predikaht van helder- WETENSCHAFPEUJK NIEUWS. Fotp's op Man genomea 09 Jungfrau Jog. Volgens de berichten van net obser vatorium op Jungfrau Jog zijn 21 góe de lotoe genomen van Mars. Lr zijn groote veranderingen waargenomeu óp Mars sedert 1024. INGEZONDEN. (Buiten verantwoordalyiÉheid der Redactiep) De BoMwtykadM Plaaaaa «n kruideaiara- Mijnheer de Redacteur, Aamgeaien onderget^ekende Mijnheer G. niel kent en liever een onbekende schrijver niet beantwoordt, verzoek Ik hem bij deze zijn naam wel bekend ie maken of anders ondergeteekendie hier van eren telefonisch in kennis te stel len. Hoogachtend, C. SLEGT. MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt Alphen a. d. Rijn. 28 Oct. Aangevoerd Gfi wagens. Met K M. 'Ie isoort j 6458, 2e boort 47—53; Zware 60. Handel matig. Kaasmarkt Weerden. 29 Oct. Aanvoer 245 party en. le kw. 5166, 2e low. 44—48; met rtfkemerk le kw. 53—58, 2e kw. 47—51; Zware 60. Termijnhandel Rotterdam. 29 Oct. Mais Niw. 177. Jan. 175%. Maart 175. Mei 174. Tarwe Nov. 15.86. Jan. 16,62*. Maart 14.77*. De belastingen van den ex-keizer. DOORN, 29 Oct. Len inspecteurvan de betaatingen heeti iuet ©enige amo- leimren een langdurig bezoek gebrucut aam hui'ze Doorn. Verwacht wordt dat ©en oplossing vam het bestaand© belaetingvraagstuk gpoedig zal volgen, nu de quaeetie van bet vermogen van den ex-keizer gere geld ig. Sm aagoval aan boord vam om DBAADEOOZE DIENST. De Nobdlprijs wordt dit jaar niet verleend. riiOOivHoLM, 29 öd. Mbi Meaiscn instituut heeft besibteii den noheiprijs. voer dei Geneee^unde 'U* hei voigena jaar te reeervoerem. Een «ageteawëe moedor aangehouden, VLISSINüEN, 29 Od. iledieamacin is eveh voor hij Viissingau van eeu pas- seereude uarwioliboot overgenomen en naiar het ziekenhui» te Vnsuingeu overgebracht een tot de bemauuiiig van dit schip behtooreode miatrooe. Deze werd vermoedelijk tengevolge van een ongeluk, door een re vol verkogel .111 de buik getroffen. Hij ia stervende. De Harwich.boot zette haar reis naar Antwerpen voort. VERDRAG NEDERLAND—BELGIE IN DE TWEEDE KAMER. Mr. Knottenbelt aan het woord. DEN HAaA 89 Oct Besloten wordt de einstemming oVer de Süccèssiewetyfe doen plaéto hebben op Don derdag 4 November en daarna af te han delen de Wégvnbelastingwet. Overgegaan wordt tot de behandeling van het verdrag met België. Aan de Miniaterstafel hebben plaatsgenomen tie Ministers van Karnebeek, de Geer, Lamibooy en v. d. Vegte. De tribunes zjjn geheel gevuld. In de lo ges hebben eenige buitenlandsche diploma ten en oud-ministers plaats genomen, ook enkele hooge ambtenaren van het Dep. van Buitenlandsche Zaken. Mr. Knottenbelt begon met de hoop uït te spreken dat ifi het parlement een flinke bries zal waaien, welke de donkere wolk, die over ons land hangt, zal wegvagen. Ne derland doet in dit verdrag afstand van de souvereiniteit, daar waar die souvereiniteit gebiedende eisch is. Leden van de arbitrale commissie dienden benoemd, in gemeen overleg, of door het Permanent Hof voor Int. Justitie. Spreker becritiseert de reserve die gemaakt is voor Belgische oorlogssche pen, voorts geven wy ons meest onbetwist bare, n.1. het beloodsen prys. Spr. wjjst erop dat de Wielingenkwestie een bron vormt voor een groot aantal disputen en dat zij niet in het tractaat is geregeld. Het Moer- dykkanaal zal de welvaart van onzen han del bedreigen. In het verlangen naar dit ka naal ziet spr. èen streven om- ons grond»- gebied dienstbaar te maken aan Belgische belangèn. Alle concessies van Nederland zyn ter bevrediging van het Belgisch ver langen om de hegemonie van Antwerpen te verzekeren. Vriendschap van België zal met dit trac taat niét worden bereikt, daar het tot st^nd kwam niet in, een geest van verzoehing, maar in dep geest van Versailles. Overhaast SPANrxüttJiri, DCt. ïu verband met die gerechtelijk© lijkschouwing van een alhier gevpnden kinderlijkje is ae 19-jarige ongehuwde A. L. geerres teerd, gevankelijk naak Amheoi overgebracht, als verdSwsht van kinder moord. Dm Pto.—i»-Mto ,nl«i»iunl 4wr EINDHOVEN, 2U OoubW. Men meldt ons dat g ia teren te Eindhoven voor de! burgemeesters van 40 Zuidelijke ge- meeneea de Potomklu-film proejr ge- draaid heeft. De film die ie dbrft door hei beat uur der Ver. van Zuidelijke Gemeenten was afgekeurd is gisteren door die burgemeesters goedgekeurd D» .SUkilmttotoaiiw AMSTERDAM. 29 O». Naar wij ver- netnen ia de inschrijving vöar de Bel giscfie stabilisatiefeening, welke heden op de Amsberdamacho meukt opeuge ■te'/d waa. rate malen mmimkmd ting om tot toeivadering te komen is niet gewenscht. Spr. behoudt zich voor om later met een motie op deze zaak terug te komoit. (De zitting duurt vport.) WISSELKOERSEN. 28 Oct. 29 Oct. Officieel. LoiHlen 12.12% 12.12% i>oriyn 59.47 59.40 i'juys i I.ÖÓ 7 Mi urussel (Uelga) 34JIU 3430 ZtWitsenaad ©9.26 vVeenen 35.30 3532% Kopenhagen 66.50 6630 Stockholm 66B2% «632% Oslo 62^5 6236 New Yorir '2.bO% 230% Ni©t-officiael. Praag 7A1 731 Madrid 37.90 37.96 1 Milaan 10.96* ,11.06 Bouraorar zicht. ïu (1© loctjiand op ae JondsomnArki was weinig verandwing gekomen. Uver het algemeen vewchitafiu de koersen niet veel bij di© van gisteren. KubberaBodeeieo op «ngovew de prij- zen van gisteren. Tabakken verlaten. Op de oliewnrkt ging alleen wat om in Koninklijken, die prijnhoudéod wa- ren. i i t Voor actMepvaarten waa de aataw niet grootomeer, en de meeste soorten bleven op p*i- SuikerCondoen liaddetw kalme markt Van Biiwenl. Ind. gaven alleen Kurtótzijdie-aawieelen eenige beweging ie den. Hoogste stand' 769 2 te laafjord. Laagste stand 740 5 te Retnis. Verwachting): Zwakke tot matig©, meest oostelijk tot noordelijke wind. Zwaar bewolkt tot betrokken. Wui- srtiijnlijk eenige regen. Weinig veran dering in temperatuur. ADVERTBNTIKN. w»gaiii ,wa MET alle goede eigenschappen, looals sierlijkheid, comfort en zekerheid, die het reaultmtt d|n het jarenUnge werken van een aanUd ingenieur., i. de Oakland de^dealecwagen tm De buitengewone wairde. die de Oakland voto den laagsten pri). biedt. bewi|.t dat deze wagen In* categorie aan den >piu »taat- Vraagt mllchnngea aU Uw dwrl ilikeiltoV' jspcorstrut Gouda WINT EN BEHOQDT HET VEBTROOWBN PRODUCT GENÉRAl MOTORS WIJDSTRAAT 18 Telef. No. 753 »'JMÜ*oaBSS NIEUWE HAVEN 33 Telef. No. 465 S«gfdila*| 7 m ïMplMiaitirSkelM, Ceri.U, bnikHm. Bn.kkaedee «„■wEttmkkn. Belli. prleewiMt |rt«e. u. I.i-. HMIEMil - 2670 20

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2