r A. d COSIJI^ ONZE NOVEM BER -AAN BIEDING i f De kinderen «3 5j nieit LIJNKOEKEN f T5 5» -ü'J A 7 \-=>' KOOPT E. BOltls Schoenmagazijn WESSANEN'S Kon. Fabrieken WORMERVEER. 11311 1/ 4P Abonneert U op dit Blad. Ra. MSI 2? V.V.V. Gouda 1? 2? MM \1 GERQ Abonneert U op dit Blad. TELEF. No. 81 GOUDA FEUU tan Verzekering van Automobielen en Motorrijwielen. 4 bergamb. NIEUWER] h' Fijne gekruide St. Nieolaas «■■•lijke v«reoh. ROTTERDAM C. HOLLANDER H MP™ F 6” M - e w !’3 k al DOOK G'OCl Üe Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer heeft ten doei het bevorderen van het Vreemdelingenverkeer naar en in de gemeente Gouda. ONZE PRIJZEN: Voorschotten 2 p. j, WIST V, dat ALLEEN O. C. V, Print» straat 83, te 's-Grav^nhage, met Bijk. Amsterdam-iBotteadam dredieten verstrekt aan iedereen i 2 p. j„ zonder borgen, zonder ondetipand, gonder fnfornfcatieidosten. Af leasing vanaf 0.50 per week. (Eenig en alleen). Ttialla Theater Het Toeken van Zorro '1 EERS' t- Dit blad ve 42.75 tot 68.— Dit nummer bea 4 RAT1NÉ JEKKERS - 3.25 - 4.75 - 5.90 - 7.25 - 8.75 - 1030 tot 21.- i 10.50 tot 12 3.75 f 0. if f K.i 't p *s I L* 2741 468 -L rn—IN ASSURANTIËN 'i: 9748 50 Miss E. 9481 84 rma» fr'tf t- 8 2739 <0 WINTERJASSEN 10.75- - 15.75 - 22.75 - 29.75 - 35. REGENJASSEN - 8.75 - 11.50 - 14.50 - 19.75- - 25.75 - 29.75 tot 43.75 KINDER.CAPES 5.25 - 6.25 - 8.50 w» De mensch heef verstandig t^tiana nadenken, dat is dt de door navolging, ste, ten derde doo bitterste. r v abonnemei per kwartaal Franco per post Abonnementei by onze agentes Onze bureaux Radactie Talef. A. VERBUM, fymilM 65. III 661. r Q. fl> 3 OF nu Uw CUES un OVERSCHOENEN in U waarborgt U zelv. voor droogs voeten. Hoogstraat 278 ho«k Vladact L—raar Handteekenen M.O.-N.O. jH GOUWE 22 fig Opleiding Acte L.O. Handteekenen AMSTERDAM ROTTERDAM DEM HAAG UTRECHT LEIDEN GRONINGEN LEEUWARDEN SMEEK ENSCHEDE ZWOLLE ARNHEM HAARLEM De man k8^^ eP'x" 'jM JF waarde^ol bezit dank zij zilverwit ondermetaal. zwMzilvprjjiag, prachtige afwerking, fraaie (ibermotjeUen. volledige garantie. gewaa^rgd dogrhet in elk erilfel'ffifütempelde Garantiemerk Deze gekleurde Ra. tiné Heeren U later, waarnaar dit seizoen de groote vraag uit» gaat, omdat het inder* daad een chique en warme dracht it. kost jn-fync en steeds de nieuwste kleuren, combinaties ET75 slechts Lsji i j. 1 ‘j die beneden het jaar sterven, gaan in den regel dood aan ingewandsstoornfissen. Babies met Molenaar s Kindermeel gevoed lijden bijna nooit aan de ingewanden doch O f .41 VV —o w 1 wsh N.V; Opgurioht 1765 0ROOTSTE voedingswaarde. Een veel b Roman uit Dat is een algemeen belang. Daaróm moet ieder ingezetene, iedere Vereeniging en iedere ondeme- I ming deze Vereeniging steunen dooi toe ti-eden reep. lid en als be gunstiger. Statuten en Reglement zijn ver- krfrgbaa» aan heg Secretariaat: 1 MARKT 31 Zq toont U opnieuw aan, dat goede kleeding niet duur behoeft te zijn. Over den prijs kunt U zelf oordeelen. De kwaliteit is een kwestie van vertrouwen. Daarom geven wij U ten opzichte daar, van een alomvattende Garantie, zoodat alle risico voor U uit. gesloten. Welaan! Uw Jas hangt voor U klaar. Wanneer komt U ’m halen? HEEREN ULSTERS - 8.75 - 10.50 - 12.75 - 17.50 - 36 75 - 48.- tot 65.- Dece chique Fan. tui*.Ulster, rug met ceintuur en plooi, vlot m(*|el. is voorradig in de verschil* nieuwe modekleuren voor dezen herfst en winter, voor den j prijs van —75 slechts Partij-c Dezer dagen hiel bond van Vakvereei vergadering. Onde. werpen, die daar at ons vooral de inle Vorrink over jeugd arbeid. Hij hield d de ^.rbeidere Jeugd fjf. J. C.), ten doel li Xn te leiden in de i rfeer. De inleider vatte 7-tal stellingen. W alle bespreken, mai palen tot een, die c trok. Het is de 3de „Het is onjuist t schen vanzelf verai ren der omstandig cialistische opvoedi arbeid van het kleir te en daarom voor belangrijke deel va zich in de arbeiders heeft, moet hand a strijd tegen het k staat en maatscha beschaving is niet aanbidding van in< waarbij het middel lectpeelen hoogmoa De socialistische i er zich goed van b« en bezitlooqen met tingen zijn besmet, ten vormt de trots< eersten, het eenmaal ideaal der laatsten. staat in hoofdzaak ten, uit rijke en fcn Tot zoover de doe Wij hébben daarin gezet, waarover w wenschen te maken eenigszins vreemd a listischen mond, dat zelf veranderen m maar dat men de n ren, wil men tot ee komen. Naar wij mi van den inleider hi met dat van Marx. dat zjjn standpunt den grondvester va socialisme. Alleen z 4en waarschuwen, vt veel te verwachten. L9j - Zij /xmgeii sam< terwijl mevr. Sta» bij ’t vuur zat te andere kleedingsti deren naaide. M< een liefelïjketr hu a stellen dan die h ^Houtje *s avon ’Widdagniaal. (lie Edmund th bank had te huiselijke nisi hij niets om han hem die eenvoudi vond hij dat br j den avond, in de ten. Nu Mj dten ?ijn lessenaar aat Onderlinge Crediet-Vorschaffing, Den Haag- Hoofdagent Gouda: J. P. J. BOEGHEIM. BoHekade 9. 2738 J6 Actieve Agenten gevkaagd. Atelier 20 voor Ontwerpen illu«trs«ran enz. I 8 JONGENS ULSTERS - 4.25 - 6.50 - 9.50 - 11.50 - 14.75 - 19.75 tot 32.- Van VRIJDAG tot en met DONDERDAG dus 7 DAGEN vertooninjeji van het groote HenMioaeele fllmwMk Dit avontuurlijk verhaal gpeelt zich af in het woeste MEXICO in de tijden der revolutie. De hooftlfol wo®dt vertolkt door den by ieder bekende DOUGLAS FAIRBANKS 2744 50 met de zonnige glimlapb, bekend uit' ROBIN HOOD etc. OP HET TOONEEL: HumoiHsileoN Heeren Quertet „MASOOTTS** Venter ons uitatekend verzorgd bijpkogramma GT Wjj verwachten een enorme toeloop. “SI Beopreekt daarom Uw plaatmm A 5 cant. CASSA OPEN VAN 12 TOT 2 UUR. 1 2736 30 1 - 'v1*'1 1 Vraagt gratis brochure aan Molenaar Co., Wmtzaan. 2575 40 E. WUT, Nieuwehaven 306.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3