1 t Blad. 1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* «0. 16294 Zaterdag 30 October 1026 66* Jaargang Dit blad verschijnt dadelijks behalve op'Zon- en Feestdagen No. 81 bielen izijn FBUILI^TQN. TlOOK «OUD VKKBLINh EERSTE BLAD. Partij-opvoeding. -v—JBGBMMI Dit nummer bentint uit twee bladen. ié rri «748 50 EU in orfl dus bereid - alsof rij Cö E n. ven 306. ploitalie gevoerd gestaan dioor een Alle vormen ivoldoende|’ebie- op twee gedach- kleurde Ra* :ren Ulster, dit seizoen e vraag uit* at het indcr* chique en acht is. kost, n steeds de te kleuren* “25” geweest dat aan ttelijke kapiteins I eerste plaats de hooui dor politie opv-oeringeij en enen zonuer op redenen. f Als Mij van dit recht gebruik maakt xan hij er altijd op rekenen^ dat hij vin den een ol an- dieren kant den wind van Voren krijgt. Maakt hij geen gebrju> van zijn reuu oi op een ge it hij van anueie de tweede plaats k-lut dcnekUMcn Htuur garanuet wontag® <U* gems is liet eep wijü6' waarop*'- c moet worden. beerd. Men heeft men heen twipeiacbtige te zijn van een tigemijK is nei rarburg dien wij ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda on omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda én den bezorgknng 16 regels 1.55, elke regel moer 0.30. Advertentiftn in-het Zaterdagnummar 20 beslag op den pryx Liefdadifheids-advertantüm de helft van den prfjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.06, elke regel meer 7 040. Op de voorpagina 50 %uhooger. Gewone advertentiën «n ingezonden mededeelingen bij contract tol zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar 'plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingesondan door tuwcheakomst van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde ran opname verzekerd te syn. De mensch heeft drieërlei wegen om verstandig t&kandelen: ten eerste door nadenken, dat is de schoonste, tin twee de door navolging, dat is de genjakkelijk- ste, ten derde door ervaruytfaat is de bitterste. Een veel bewogen loven. Roman uit hel Engelscb van Miss E. BRAD Ik'N. gekleurd na een prachtig en- gang, terwijl de flauw? ony trek van de opkomende maan reeds het uitspansel achtbaar waa\0ver de Dezer dagen hield het Nederlandsch Ver bond van Vakverenigingen eene algemeene vergadering. Onder de belangrijke onder werpen, die daar aan de orde kwamen, trof ons vooral de inleiding van den heer K. Vorrink over jeugdbescherming en cultuur- arbeid. Hij hield daarbij een pleidooi voor da ^rbeidere Jeugd Centrale (by verkorting A J. C.), ten doel hebbende jonge arbeiders in te leiden in de socialistische gedachten sfeer. De inleider vatte zjjn betoog samen in een 7-tal stellingen. Wy zullen deze hier niet alle bespreken, maar willen ons alleen be palen tot een, die onzfe bijzondere aandacht trok. Het is de 3de stelling, die aldus luidt: „Het is onjuist te meenen, dat de men- schen vanzelf veranderen met het verande ren der omstandigheden. Doelbewuste so cialistische opvoedings- en ontwikkelings arbeid van het kleinste, maar meest bewus te en daarom voor den vooruitgang meest belangrijke deel van het proletariaat, dat zich in de arbeidersbeweging georganiseerd heeft, moet hand aan hand gaan met den strijd tegen het kapitalistische stelsel in staat en maatschappij. De kapitalistische beschaving is niet anders dan een dwaze aanbidding van induetrieelen vooruitgang, waarbij het middel volkqmên als doel is ge- leclyeelen hoogmoed. De bofialistische arbeidersbeweging moet er zich goed, van bewust zijn, dat bezitten en bezitlooaen met de kapitalistische opvat tingen zjjn besmet. Geld en macht te bezit ten vormt de trotsche zelfvoldaanheid der eersten, het eenmaal zoover te brengen, het ideaal der laatsten. Onze maatschappij be staat in hoofdzaak uit rijke en arme egoïs ten, uit rijke en arme genotzoekers?' Tot zoover de door ons bedoelde stelling! Wjj hébben daarin een drietal passages vet gezet, waarover wjj enkele opmerkingen wenschen te maken. Het doet ongetwijfeld eenigszins vreemd aan, te hooren uit socia- listischen mond, dat de menschen niet van zelf veranderen met de omstandigheden, maar dat men de menschen moet verande ren, wil men tot eene betere maatschappij komen. Naar wjj meenen, is het standpunt van den inleider hier in lijnrechten strjjd met dat van Marx. Niettemin gelooven wjj, dat zijn standpunt juister is Aan dat van den grondvester van het wetenschappelijk socialisme. Alleen zouden wy er voor wil len waarschuwen, vaiy^je opvoeding niet te veel te verwachten. De mensch is nu een- 60UDSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaa. 4.e6, per week 17 cent, mer Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overa «aar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met ZnaKageblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen «an ons Bmeau: MARKT 81, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhande' en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van A- 6 uur. Administratie Telef. Intern. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. maal zoo aangelegd, dat hij in den regel zijn eigen belang hooger stelt dan het be lang der gemeenschap. De schrijver heeft het voorts over den intellectueelen hoogmoed, waarop het kapi talisme bêrust. Wjj zouden willen vragen, of hier niet meer bescheidenheid paste. Welke leemten onze tegenwoordige maat schappelijke orde ook mogen aankleven, zij heeft met dit al gebracht een kolossalen vooruitgang op stoffelijk en geestelijk ge bied. Terecht merkte dan ook een der debaters op, dat hij zich geërgerd had over de een zijdigheid, waarmede de referent over het kapitalisme had gesproken. De debater, die 16 jaar in de socialistische beweging is, meende^, dat hfet goede, hetwelk het kapita lisme ongetwijfeld hpeft, nergens in het re feraat naar voren kwam. Nog meer opmerkingen werden gemaakt, waaruit viel op te maken, dat velen het niet met den inleider eens waren. Dit is, naar het ons poorkomt, een gelukkig verschijnsel. Onze t{jd en vooral ons land kenmerken zich door een streven bij de voorstanders van verschillende levensbeschouwingen, om de jeugd op te leiden voor die bepaalde le vensbeschouwing, door alles wat daarbuiten ligt voor besmet tg verklaren. Vandaar het streven naar eigen school, naar eigen organisatie, naar eigen pers. Wy vinden dit streven het sterkst bij de ker kelijke partijen. Wjj vinden het ook Ijjjde sociaal-democraten. En de heer Vorrink hsaMibiiJkbaiN oun paging éMrit iKjui, de sociaal-democratie verder te voeren op dit heillooce pad. Bezitters, zoowel als niet- bezitters, zegt hy, zjjn besmet met kapita listische opvattingen. Deze besmetting te voorkomen, ziedaar het doel van de A. J. C. Wy zdbden willen vragen, leidt niet juist dit streven naar afzondering, dit streven, om besmet te verklaren alles, wat met een bepaald dogma hetzy kerkelijk, hetzy economisch in strijd is, tot den intellec- tueelen hoogmoed, welken de inleider het kapitalisme verwijt En zou het voor de komst vin eene betere samenleving niet meer bevorderlijk zijn, In dian men zich op het standpunt stelt, dat alle richtingen iets goeds hebben en daar om de jeugd in aanraking moet worden ge bracht mgt de denkbeelden vaibdie verschil lende richtingen, om daaruit later in vrij heid een eigen levensbeschouwing op te kun nen bouwen. Misschien heeft de radio ons in dezen op een keerpunt gebracht Als zy er toe leidt, dat de geestelijke afzondering, waarop wij wezen, ónmogelijk wordt dan zal zy alleen daardoor reeds, naar het ons voorkomt, voor ons volk een zegen kunfaen zjjn. s avonds opgeruimu eu spraakzaam en viei de tijd hemi nooit te lang. Zou Sylvia's invloed die kalme te vredenheid Komen verstoren zou zij* opnieuw tweedracht zaaien tusschpn moeder A 2000 Mevrouw Standen beefde, maar zweeg Esther gevoelde dal de zoeie hoop, uie •n haar hart was ontkiemd, weldra zo’i teniet gaan. Wat vermocht rij tegen over de sirene, die (Edmund anderhatt jaar geleden zoo| hartstochtelijk had bemind en misschien nooit had opge houden te beuynnen Esther wist dat hij soms tijdeni van neerslachtigheid had, en dat die neerslachtigheid voort kwam uit rijne herinnering aan Sylvia. Hoezeer Sir Aubrey s dood EGmund Standen ook moajt hebben getrofien. hij luisterde zwijgend en yjet strakken blik naar de mededeeling daarvan. Hij hoorde al de praatje» over de groote gebeurtenis, die in de vrije uren aan de bank werd besproken, en die voor t meerendeel neerkwatnen op eene begrooting van de waarde van Sir Aubrqy's bezittingen maar hij ipeng- de er zidi niet in. Thuis bewaarde^mj et evenzeer het stilzwijgen over, zelfs toen Ellen Sargent rich onnadenkend midden onder het eten eene scherpe opmerking over Lady Perriam lief onh vdllen. Esther had slechts eene ge dachte en die gedachte was bij haar bijkans tot overtuiging gerijpt Ed- Dij voor Deem de ourgeuieester &iju rechu hunnen i^ien geiden en de opvoering verbieuen. 'Dal verbod, had dan gegol den voor alle theaters in den, Haag. Maar ue burgemeeeter deed het niet doch de commissie verbood de opvoe ring in het schouw burggebouw. Dood leuk werd bet toen ergens anders op gevoerd. Het resultaat was dat nu de schouwburg reclame maakte voor ujn concurrent, want het publiek begreep dat er iets aan het handje moest rijn niet dit stuk en ging er dus heen. Uf da directeur, deoommercieele leider, dat nu prettig heelt gevonden, valt te betwijfelen. Dat hij het in rijn gebouw niet mocht laten opvoeren, wa» al een stropje maar- dat hij du desem „klant naaf rijn concurrent zag gaan, zal hem minder goed hebben aaqgestaan en dat zijn commissie meehielp o<n Vbor deze reclame te maken, sal hem wei heele- maal niet, h^txbem aangestaan. Men riet nu uit dit geval wat een btspocteiijke toestand het w dal een commissie van. deskundigen de opvoe ruig verbiedt door den burgemees ter wordt toegelaten. Als het nu nog eens omgekeerd het geval was, was het begrijpelijk, maar nu matigt dé commissie zich een macht aan die nog verder gaat dan de gemeentewet aan den burgemeester toestaat. Wij vragen ons dan ook af of het niet beter ware de exploitatie van den schouwburg an ders te maken en de®ê eenvoudig in huur té geven. Kan het gemeentebe stuur garandeeren J biavomscde taai een onverstaanoaa» ineiigieimo'es was. loon de avouuen langer werden, verlangde Edmund na het-eten wandelingen te doen, in Je weiden, waar de viooltjes en sleutel bloemen luide het leoteieest verkon digden. Mevr. Standen ging nooit na v den middag uitmevr. Sargent zou voor geen geld» ter wereld) haar klei nen door iemand anders hebben laten naar bed brengen en dus bleef er niemand over dan Esther Rochdale om hem op die wandelingen te vergezel len. Zij was te oprecht en rein o”’ preutschheid voor te wenden, en ging Zij even ongedwongen en willig met hem wandelen, bfoer en zuster waren geweest. Op zekeren, fraaien namiddag in de maand April ongeveer zes wpken na den dood van Sif Aubrey wa ren zij tot Cropley gewand*», dat naargeestige eenzame gehudit. waar Edmund Sylvia in den plasregen had ontmoet, en waay zij hem zulke won der lijkei vragen had gedaan nopens zijne verlooving met Esther. De dui- tierij met haar met rAos begroeide rug gen en haar golvende glooiingen, zag er geheel anders uH op dien helderen Aprilavond. De lucht in westen was nog rq zonsonl oppervia^ve der zee lag reeds de pur peren scnauuw. de de invallende duis ternis voorafgaat, en een enkel vaar tuig met wihe zeilen toekende rich op groeten afpland legen de diepblauwe lu^fit af. Edmund en Esther waren een poos lang zwijgend naast elkander voortge- wandttd. beiden in gedachten verzon ken, toen de jongeling staan bleef om pjne geaeiiin in overweging te geven of ’t niet beter zou rijn een paar mi nuten te rusten eer rij den terugweg aanvaardden. Esther die gewoon lijk in alles toe stemde Verzette zich voor dien enke Ter*.keer tegen rijn verlangen. ,A Is al. laat, Edmund, en tante ZM Vpp de thee zitten wachten’-Het thee-v Icfienken was altijd Esther’s taak. ..Maar. Esje, dan kan ze een langer dutje doen dan gewooulijk. Zoo'n/na middagslaapje i» heel verklikkend vdor haarep ik zou zoo graag eens met je willen praten.” Esther gaf toe en zette zich neder op den heuvel, dien Edmund als de beste rustplaats aanwees. De avond het was laat in April was even zoel als vele avonden in- Juni. ..Ik zie niet in. Edmund, waarom we hier moeten gtem ritten om te pra ten we hebben «x* al den tijd se- itert we uitgingen meer of minder met e’kaar gesproken.” (Wordt vervolgd). U9j Zij zongen samen Duitsche liederen terwijl mevr. Standen in haar armstoel bij t vuur zat te dutten, of 't een of andere kleedingstuk voor de kleinkin deren naaide. Men kon ach moeilijk een liefeHjker huiselijk tafereel voor- stellen dan de huiskamer van Dean Wjouse 's avonrf na afloop van het Widdagmaal. Dfe dnddee bezigheden. aie Edmund dén geheelen dag aan de b«nk had te <prrichten, deden hem de huiselijke njsr'Hlubbel genieten. Toen hij niets om handen had. verveelden hem die eenvoudige uitspanningen, en vond hij dat er geen einde kwam aan den avond, in den familiekring gesle.' ton. Nu hij den geheeten dag voor rijn lessenaar zat te werken, was hil in de tal'uize nomt iota gebeurt dat die goedkeuring van het bestuur niet heeft Waarom wil men dan die garantie wel op tót gebied van de Kunst, waarover toch stellig een gemeentebestuur niet de beste expert is Het Dhjh een steals mee uugevoep- tdu kwestie un iiowerre de overneid zich heelt te bemoeien met aiienei uitingen van kunst en moraal dxe op hén oogenbiik ingaan tegen de alge meen gangbare enl als latsoennjke er- keuwe. 1>ok liier Aijlt het een ninken op twee gedachten men wil het nieu we mek' tegengaan uit vrees uat net nageslacht wen hardt zal oordeel en over de bekrompeniiieidi der overneid at wij het thans doen over onze voor vaderen en men wil aan den anderen kent niet toelaien al hetgeen men meent dat van den goeden weg ai voert Uin te kunnen tjcowdeelen ^rat op den duur voor verkeerd zal worden gehou den en wat als vooruitgang zal worden aangewerkt ontbreken aan de overheid nu eenmaal de maatstaf en het inzicht. Die ervaring heeft dat nu al honderd maal geleerd en wie de bescherming.-* geschiedenis ven oqs land bestudeert ziet altijd weer die zwevende houding van de overheid in haar optreden te genover alles wat nieuw is. Het zou mei moeilijk rijn allerlei gevaHen uit de geschiedenis op te diepen waaruit blijkt hoe op den duur de overheid moest bijdraaien Met een enkel woord moeten wij ge wag maken van de rampen die weder om de visscherebevolking van fJcheve- nlngen heeft getroffen. Ieder jaar maakt de storm op zee enkele stoere vis- séhers tot zijn offers en brengt rij die- pe rouw in vele gezinnen Het vis- sthersbedrijf is en blijft hachelijk. Wanneer men de kleine scheepjes in dfe haven riet liggen, bekruipt ons al tijd weer de gedachte hoe deze in uren van storm als hulpelooze bootjes zullen ronddobberen, hoe tal van men schee feiteiijk voortdurend in. levens gevaar rijn als rij op deze schepen ronddolen Trouwens het leven aan boord der loggers is nog veel erger den wij die rustig de visch* verorbe ren wel id die verste vierte kunnen be. vroödeti Het is haast onbegrijpelijk hoe er altijd nog menschen gevonden worden die lust hebben om dit bedri 1 uit te oefenen. In Scheveningen vermindert het aan- tal jongeren dat ter haringvangst wil gaan, zeer sterlfe en de oude traditie dat de zoons het beroep van den vader kiezen, verdwijnt zeer snel. De 9che- venthgsche bevolking draagt altijd rouw kleuren $1» een lid der familie is }>eepgegaan jbH het behoeft daarom met* schande kleur is 'n djmkleeiHng. want er is geen familie di^met in den loop der jaren een ot meer slagen heeft ge had Ook nu weer heeft de storm rouw gebracht over de «fisschersbevolking eft men vraagt zkb af of voor de achter blijverden voldoende is gezorgd, in dat opricht ontbreekt dikwijls alles en het ware toch dringend noodlg dat dit onderwerp eens ernstig bezien sterd Het is te begrijpen dat men eeu man ais Klaassen, die zoovele men- |scheotevei>/heeft gered, in deze dagen lieeft gehuldigd. Men zou het den ouden krassen "baas niet aanzien dat hij h^it behoord tot het onverschrokken ras, dat er met de reddingsboot op uit durf de gaan. {£n een reddingsboot in rijn jaren was nog wat anders dan die van heden Tqen hij onlang* bij de red- dingsdemonstratie aAn den Hoek van Hofland aanwezig was, was hij het nriddeipunt der belangstelling van-zeer velen en het zal hem) goed gedaan hebben dat tal van vreemdelingen hem de hand kwamen drukken om hem hul de te brengen voor zijn levenswerk. Hier zet de traditie rich nog voort: do jonge Klaassen is misschien wel de dan biujH tiet met géven oogeubiik kri zijde feite criuek. J is er net ooiiege i bestuur dat belast ac exploitatie. In dat college loopen de meeningen natuurlijk altijd uitéén. Daarna komt de gemeenteraad, waar in vele leden zitten die principieel van het tooneel a'xeerig zijn en het lieisi wilden dat de gemeente den sehoüw- bgrg verkocht zoo niet met den grond gèiijK maakte. Vervolgens is er de di recteur van, het 'gebouw, die op de ctnnner ie-ele exploitatie zijn aandacht heeft te vestigen. En dan tenslotte is e» de commissie van Beneer, een uu z.g. tooneeld^kundigen samengestelde commissie die op haar tijd zich laat gelden. Wie eenigermate op de hoogte is van de bureaucratie begrijpt dat al deze autoriteiten voortdurend op 'de meest humoristische wijze het bekende kin derspelletje van kiekeboe spelen- Van daag is het de één die ingrijpt, mor gen de ander en de heeren kruipen altijd achter elkaar weg. Trouwens de commissie heeft geen ander doei dan om de andere heeren te dekken, want die commissie ip onaantastbaar. Vennakblijk is het bijvoorbeeld wat n« gebeutt is met het verbod van op voering yan De GevMigena Hier had mjuiiu s tfinvuienue narisvoutn zuu op nieuw in honieiaaie vlam ontbranoen e> eer bylvi^k- rouwjaar om was, zou hij haar reenjs Itijn onveranderde iiet- ue hebben verklaard. Hij zou het door h*ar gepleegde verraad vergeten, of ten minste vergeven hij zou alleen bedenke» dat zij vrij was, en dat Sf weder de zijne zou kunnAi worden. Esther was er op voorbereid het eerste bewijs van Edmund s terugkeer tot de oude betoovering in zijne ver anderde houding tegenover iiaaj te merken. Hij zou koeler, meer terugge trokken zijn, en zonder t zelf te we ten die vertrouweiijkhéid laten varen, die zoo strelend voor haar ww ge- weébt. en hem zooveel genoegen had schijnen te doen. H,ij zou vergeten haar al de nieuwe boeken te brengen die hij las. hij zou vergeten haar naar ac oude duetten te vragen. Tot miss Rochdale’s verwondering, bespeurde zij echter geen zweem van verandering in Edmund’s gedrag. Als er al eene verandering bij hem had plaats .gegrepen na Sir Aubrey’s dood, dm was t deze, dat hij zoo mogelijk nog vertrowwelijicei]. ja zelfs harte^j- ker was. Meer dan ooit waren rij ver eenigd door hunne werierrijdsche lief, dip voor lectuur en muziek. Zij lazen té Zamwn Schiller, tot stille efgernrs vpn mevr. Standen en Ellen, voor wier ooren de keelgeluiden van die groote BAUXVÜ*1\ LU UUAölAAJ. Den ‘*aag heen voorreent ui net be? schouw Durg -gebouw ue eemge goeoe sci nebben, ia eis gevalis hei de beste. Al sinus iikensciien-r getob geweest met gebouw gevxpionee au aliep is ai gej het in pacht gegevetj, men heen net een gansciien winter ^vooruit verhuurd en thans wordt de door een directeur b deskundige commit van exploitatie zijn ken, omdat men altij ten heelt gehinkt, d», ééne dat men oe kunst geen moéilijRhWen in den weg wil leggen, die andatte dat men maar niet alles in het gca0entelijke gebouw wil toelaten. Het gevolg is altijd boord van het schip 1 hebben gestaan. In d DUrgemeestec uie ais- de bevuegdoend beta! voorstel uiig en te verf gave van rscni georuiK maani m op rekenen dm hij vin 2741 468 LEM

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1