(7/1 JN UANDEL ficaten ©nfabrisk UDA. - Gouda ■natreken. ■He plaitun. chreien, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraver, boskoop, gou derail HAASTRECHT, moordrecht, moercapelle, NIEUWÉRKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, RÊEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVLEN, ZEVENHUIZEN, ena - bar 1926 66* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behdve op Zon- en Feestdagen 'W1NIG rustig. r HULZEN Gouda FEUILLETON^ fa. 1621» DOOK GOUD VERBLIND. erig. r jassen a>s maar i.it de t meer en meer, dat zy in-officieel zeei zc-ker heeft f ■’X" in. «63-116 TELEF 313 DELS 2754 46 f i dt van eld als Ryksdagafge- den terugtocht rxieo aan boord ling overleden. listricts- tiën der 5NH0UWERIJ JODBOL ZANDSTEEN PEENMANTELS •WERKEN. - KERK GOUDA. •en i afwikkeling beweert nu t geschreven hjj niots dan hebben. wijzing der 2771 40 I. n WESTZAAN. NOTEN le prjjzen. Niet de stand eert den mensch; de rnensch eert zijn stand. ie van ie, zulk kelijke vrolet. ag van el be- 6 cyl. leid of fferen. n het chniek lobiel- bestaan. En het is ten Volle dat een blad, alg de ,>Fran|tf. Z.” het toe juicht,'dat blijkbaar de rechtbank te Lands berg inziet, hoe doelloos en zelfs schadelik het zou zjjn, o»n nu niet ten volle licht te laten vallen op toestanden, die in hoofdzaak in het buitenland reeds lang bekend gijn. Nadat het gerecht zijn taak zal hebben volbracht, moet de betrokken ryksdegcom- missie, zoo eiecht het blad tevens, haar tij d niet verknoeien aan de verschillende geval len op zich zelf, maar moet zij haar aan dacht wijden aan de groote politieke mis daad van de vorming van de awarte rjj te weer. In een overzicht van de drie eerste dagen in' het bosch rijden. de moeder om dit autotochtje vroel men gen. wat •Zwarte rjjksweer. 71_ nimmer be staan”1, heeft de president van. de rechtbank te Landsberg Dinsdagochtend nog overtuiging verklaard. ’r reeds moest hij in een Duitsch blr 1 kolonie te Guatemala een verklarinj waarin ronduit werd gezegd, Duitschland moedige mannen amter den rug der Entente gewcet formaties op te richtèn ter ling van de ryksweer. wanneer and deze npodig heelt"! Officieel heeft die zwarte r. Go p ratuurlijk niet bestaan; onthullingen te Landsberg bljj rt Een veel bewogen loven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BRAD DON. Mussolini is Zaterdagmorgen vroeg een triomftocht begonnen. Hjj kwam in den morgen te Reggio (Emilia) aan en nam plaats in den eersten trein van de nieuwe spoorwegen, die Reggio met de Po ver bindt. De formeele inwijding van de lijn had daarbij plaats op het station Castel- novo. Vandaar begaf Mussolini zich per auto met groot gevolg door de aangrenzende streek en bezocht verscheidene dorpen. Te Gualtiwi, waar hjj zijn loopbaan als onder wijzer begon tegen een aanvangssalaris van 56 lire per maand, wachtten 27 van zijn 35 oud-leerlingen hem voor het oude schoolge bouw op. •Mussolini herkende hen allen, schudde hun de hand en «prak met hen in het dia lect der streek. Hij was verrukt over den eenvoud en de hartelijkheid, waanmede hij te Gualtieri ontvangen werd, waar hjj, be halve zjjn vroegere leerlingen, ook weer zijn oude vrienden onder de boeren aantrof. In den middag keerde de Duce terug naar Reggio, waar hij een, groote en enthousiaste menigte toesprak. Hjj verklaarde, dat Italië binnen tien jaar een geheel ander uiterljjk zal hebben. Prysiek en moreel zal het ge- hpele land veranderd zjjn; het Italië van morgen zal niets meer gelijken op dat van GOUDSCHE WqiANT. ilngshuis een be- lilioen mark zal I Jw huisdokter, 1EEL maakt Toen Mussolini zich onder de juichkreten van het volk naar het station begaf werd door een 15-jarige jcrgen een revolver schot op hem gelost. Mussolini bleef ongedeerd, De dader werd door de menigte gelyncht. Mussolini vervolgde zjjn weg naar het station en hield daar voor het aldaar ver zamelde offivierenkorps een rede en ver-l trok per specialen trein naar Forli. Dr. Hars aan hat woord. Weei- een aanslag op Mussolini. De dader gelynchj. gisteren. Het nieuwe karakter ea) geïnspi-» reerd en gevormd worden door het fascis me. Het werk van het fascisme is nog niet voltooid, zeide Mussolini; het is nauwelijks begonnen. Er moeten nog steed® moeiljjk-. heden overwonnen worden, en zjj «uilen overwonnen worden. De geschiedenis be hoort aan hen, die haar weten te begrijpen, te vormen en te buigen met hardnekkiger wil. Later vertrok Mussolini naar Bc^ogna, waar hjj tegen den avond aankwam. Dei geheele stad was schitterend verlicht; de straten waren o-venvol met een enorme me nigte, die den Duce een enthousiast welkom bereidde, JJjjn bezoek was met spanning afgewacht en het wa® te voorwen, dat zijn', onbvangst te. Bologna zoo mogeljjk nog' hartelijker zou zjjn dan elders. Bologna toch is de stad, die het eerste bet signaal gaif voor de, reactie tegen de xOoden én die .de kern, is der organisatie van.den weer-» stand tegen hetutai het landi. 1 •De StecLvgj vlaggeh leverde een feesteljj- ken afinblik op; alia balcons waren prach tig versierd. Uit de Italiaansche Riviera waren door het comité von ontvangst •wa gonladingen jbloemea aangeveerd. Zondagmorgen begaf Mussolini zich te paard in. de unifonm van «en opperbevel hebber der Militia naar de Littorale, het nieuwe ontzaglijke stadion even buiten Bo- logna. Dé» geheelen weg langs w^rd hy De onthullingen geestdriftig toegejuicht. „Ken flrwirtö rijks» Wü^liucift MUssolini hield, tegen de algemeene ver- w^fh,ting in, slechts een korte rede, waarin hjj zejde, dat ten allen, tjjde, wanneer de officieren van land- en zeemacht bijeenko men, de eerste gedachte moeten uitgaan j naar den koning. Deze woorden werden met luid applaus, ontvangen; de menigte riep: Leve de ko- nirjg! Hjj verzocht daarna den Militia en Bur gerwacht de wapens op te heffen en hij riep uit: „taaf de geheele wereld dit volk van bajonetten aahschoWWen, onze vastbesloten en onoverwinnel^ké garde”. TakeT^weft^nZlegedeë^^d^^Ïwt^innZ^ kort bjj den rijksdag een wetsontwerp zal indienen, dat het mogeljjk maakt weer zjj het ook in geringe mate titels te ver- leenen. Naar men zich herinnert zjjn hjj het uit breken der revolutiè,.Bll«tit«lB: af geschaft, maar juist in Duitschland, waar men zoo buitengewoon op titels gesteld, was dit een tactische fout. Het Wetsontwerp dat men aankondigt is tot gtand gekomen op aandrang van de democraten, Hie oenigen tijd geleden in den Ptmisischen 'anddap hebben voorgesteld In h«t*vervolg de direc teuren der gemeentelijke siekenhuizeu den titel van professor te verbenen. De betalingen aan de Hohennollems. In de overeenkomst tussehen Pruisen en de Hohenzollerns wOrdt bepaald, dat Priii- sen aan het vroegere koningshui g een be- drag in contanten van Hymi betalen. De eerste termen van 5 millioen mark vervalt vandaag, de tweed® termjjr van 5 milliodh mark «al op 1 Februari en de derde even groote teijtojjn op 3 Mei 1927 Worden uitbetaald. 7 Dp. Rjjtedatafgevaardigde Dimmann overleden. De fOciasLdemocifctiifhe vaardigde Dissrmann is bp c'. van een studierat» naar Mexii van het a s- Columbus (d^eli De Rijksdag-president Loefae is radiogra fisch hiervan in kennis .gesteld. De veemmoorden. van het proces constateert dr. Fede# in de „Voss. Z.’’, hoe reeds vaststaat, dat de ver meerde Gröschke geen spion en fretÉ com munist is geweest. Weerloos den rttëven ka meraden overgeleverd; beschuldigd, be schimpt, tot bloedens toe gepijnigd, noemt hjj in zjjn radeloosheid d«n eens -le<én, dan weer dien naam van een communistisch leider, zonder dat eenig officier eraan denkt den man uit de folterkamer te be vrijden. Wat er in den regeüachtigen nacht ven 23 Juli '23 gebeurd is, zal met volkomen zekerheid wel nooit precies bfkend worden. Van belang was o.a. bet resultaat van het medisch onderzoek aan het Ijjk. Volgens dat onderzoek heeft G. niet al leen doodeljjke revolverschoten, maar ook een doodelijken steek «ontvangen. Aangeno men moet worden, dat hjj den steek heeft gekregen vóór de schoten. Maar dan ligt het, vermoeden vo»r de hand, dat de man al in de cel is vermoord, en dat de inkleeding. welke de beklaagden thans aan het gebeur de geven, alleen ten doel heeft, dan in vei ligheid zjjnden Büsching te bezwaren met de geheele verantwoordelijkheid voor de daad. Hetgeen een aantal tegenstrijdighe den in de verklaringen der getuigen zou ofplhdderen. Luitenant |5chulz tracht het vermoeden te ontzenuwen, dat hij het bwe! gegeven sou hébben tot de daad. Zjjn ver dediging is echter mat en gedrukt. Men heeft den indruk, dat hjj niet alles vertelde Wanneer Sehülz niet het bevel heeft ge geven, wie heeft dit dan wel gedkan Alle» n*>et in het weric gesteld worden om hierin klaariwid te brengen. Vandaag wordt het proces voortgezet. BELGIë. Het Rjjks-geneesmiddefcnmsgasjjn te Brussel uitgebrand. De sdhade geraamd op 12*4 nnil- lioen francs. Door een hevigen brand is het Belgisch rjjksmagazjjn voor geneesmiddelen te Brus sel in de asch gelegd. Twee personen zjjn gewond; de schade bedraagt 10% millioen francs. J» de Rjjksdagcomimissie der Centrums- •partij verklaarde rjjkskanselier Marx, met betrekking tot de buitenlandsche politiek, dat in hef vervolg ook de Duitsch-nationa- len rekening zullen houden, met de voor- deelen „verstandigungspolitik" en dat zjj, nadat Duitachland lid ia geworden van den Volkenbond, hiermee zullen voortgaan. Met betrekking tot het verhandelde te Thoiry verklaarde hjj, dat het thans vast staat, dat Duitschland ontruiming van het bezette gebied dpor de vreemde bezetting kan verlangen zoodra de juiste financieele weg is gevonden. In gemeenschappelyken arbeid moet Bchter nog zeer zorgvuldig worden onderzocht op welke wjjze de finan cieele tegenprestaties van Duitschland kun nen plaats hébben. Hetgeen te Theory is verhandeld kan niet meer te niet worden gédaan. De rjjkskanselier dankte Stresejnann voor hetgeen deze tot stand wist te brengen en hjj verklaarde nogmaals, dat de werke lijke vrede tusschen DUitscfyland en FWmk- rjjk slechts door volledige ontruiming vkn het bezette geBled kan tot stand komen, en kjj voegde hier aan toe: „Wjf de welvaart r ter beide landen, voortdurond wil verzeke ren moet tusschen hen beide vredelievende verhandelingen scheppen. Hjj herhaalde dat Duitschland hiertoe 1 was en uitte den iwenseh, dat zjjn gen om tot overeenstemming te ko- door de wederparty in gelijken sin MM worden beantwoord. SSINS en GOEDE i SOI.IED ADRES: S. VLAG EKSTRAAT 41—43. ferte. 2717 10 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omstreken (bohoorende tot den beiorgkriag) 1—regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring; 1—5 regels 1,55, elke regel meer 0J0. Ad verten tün io-toet Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiin en ingecooden mededeel ingen bfl eoatraet tot seer gereduceer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentien kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boekhan delaren. Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde tan opname verzekerd te zjjn. pioed der cer^e Heide, iwudo nei over- üeKendei Uieaua urn in een siraien- Krat» Maar torn scheen i Edmund erase te zijn. Zijn stein en zijn blik ken waren teenier en vertrouweiijk, en zij die naar hem luisterde biemhide nen» te zeer om zich niet diep getröt feu te voelen. „Dat is een veel te gewichtige vraag om overijld te worden beantwoord, ijtraani Esther bedaard. ..We zijn nu beiden neer gedukkig. Edmund. Laten, we zoo genoegd ijk voor tl even, en iaat uw vraag nog een poosje onbeant woord blijven, totdat ge beter uw eigen hart kent.’’ „Ik kan mijn hart nooit beter leeren kennen dan nu. Ik zou die vraag aoo gaarne spoedig beantwoord uien, Esje. Ik zou zoo gaarne weten dat ik een levensdoel heb iets dat mij in de toekomst tegenlacht iets dat mij op beurt iets om over te peinzen en ludhtkasteeien te bouwen Toen <Je/ïX pmart over Silvia’s ontrouw nog gooi'I .1 fei was. dadht ik. dat ik nooit mee? zou kunnen hopen, dat de zalige droom- van een gelukkig huwelijksleven en een eigen huis en haard, zonder wel ke het leven van den man op rijn best genomen eentonig is. mij nooit meer zou verkwikken. I '■l-i. jop. dtff m (Ww« Mwüd). l-i i BU1TENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Wederinvoering van titels. Het rjjksmniiHterie van binnenlandsche j 130, „Ja, Esje, daar heb je geliik in t ontbreekt me nooit aan stol lot ge sprek als ik in je genschap ben. Dat FRANKRUK. De haat eener schoonmoeder. Een msjordpraces. Voor da rechtbank te Douai is het pro ces begonnen van Madaone Lefebvre, die eenige maanden geleden haar schoondoch ter vermoordde. Een allerjammerljjksten indnik maakten de man en de zoon der beklaagden, die als getuigen optreden. Men voelt hoe zjj ook voor de rechtbank nog géheel be- heerscht worden door den hartstochfelij ken wil van die vrouw. De zoon der moor denares en echtgenoot van (het slachtoffer werd aanvankelijk met. groote sympathie gehoord. Deze heeft echter spoedig plaats gemaakt voor iets ala minachting. Het blijkt dat er ook na den moord tusschen beide families nog over igeldzaakjeg i8 on- oeumn, gij uiv aoor uw ZHvUten en >n- nemenden omgang iiii;n gebroken iittit nebi genezen we Heuotn ons neei ge lUHRig gevoeld op onze avoudwanue- l.ngem, Esther. Bes,aai er eenige an dere reuen, behalve mijne oiiwauraig- neid, waarom we ous levenspad niet altijd gezamenlijk zouden betreden t Het meisje zag liem beschroomd aan, maur met eeft. helderen glans in naar zxefite oogeu. „Ge zijl mijne liefde volstrekt niet onwaard!^, Edanunu, gal zij ten ant woord ..maar ik moet uiw hart onver deeld bezitten. Ik neb u hef genoeg om al mijn leven uw aangenomen zus ter te blijven, ja, zelfs om u gelukkig te zien met eene andere vrouw, en mijn troost te zoeken in de gedactue del ge u gelukkig gevoelt Maar ;x)oura, ge mij eene aaidere liefde dan die van een broeder aanbiedt, verlang ik alles of niets te hebben. Ik wil uw liefde niet aannemen, zoolang er ook nog slechts t kleinste boekje in je hart is dat Lady Penriam toebehoort. Waarom iwemt ge toch dien haèe- lijken naam?’ sprak Edmund mis noegd. ..Heb ik je niet geoegd dal zij uit mijn levensboek geschrapt is dat voor njij geen Sylvia l’erriamj meer bestaat Beam!woord mijn vraag. Esje: wilt ge mijn vrouw worden?’ De vtaag werd zoo duidelijk en een- partbelen spreken Gij rijt t, die ik voudig mogdijk gesteld. De purperen ■I «ji»-:.’i kï v^l -41.- i> 5*1 i.'fn i n-. rt je n-e verbood te rooken, zou ik uai gemis sterk voelen. Majar ik geloof dat ik t zonder jou ook niet best zon kun nen stellen weet je. Esje, ik ben nog nooit in de geiegenheiu- geweest om je gemis te voelen, en dus kan ik er moeilijk over oordeelen hoe t leven zou zijn zonder Esther. Esther's mond, die nooit wrevel ot i toorn uitdrukte, krulde zich even bij die opmerking. ,.Je hébt je toch best zonder mij be- hol pen toen je op Sylvia Carew ver llefd was zeido zij. „Ik twijfel er hard aan of je in die dagen ooit een oogqobiik hebl-gedfltctot dat ik bestond. ,.Ja Esther^ dM was een korte ra aernij. een voorbijgaande koorts, lor wijl ik er afin onderhevig wap had ik waarlijk nergens anders oog en oor voor dlan voor de bekoorlijkheden van i mijne Sirene. Spreek toe nooit weer over die» tijd, Esje ik wil er niet meer aan denken die tijd moet voor goed irit mijn levensboek gewischt wor den.” ..Lady Perriam té weer vrij. Ge kunt haar nu opnieuw vragen, hernam ther met kwalijk verborgen bitterheid in haar toon. „Ik zou Mar niet meer willen heb ben. die mij zoo vfilseh behandeld heeft de herinnering aan haar verra derlijke handelwijze Is voldoende om mij afkeerig van haar te inaken Neen ABONNEMENTSPRIJS: per kwart**. 6J5, per week 17 eeni, mer Zondagsblad pex kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zaa^ageblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomea aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel «n de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 5—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. mther, ia ben niet zulk een slaaf als waarvoor ge mij aanziet. Lady Per riam s weduwstaatbrengt niet de min ste verandering in mijne gevoelens. Al vernederde zij zich zélf» V» laag, om mij om liefde te. sïneeken, ik zou on gevoelig voor haar blijven. Ik heb voor altijd de gedachte aan baar uit mijn hart verbannen. Ik ben blij d«t t® hooren, want ze was je niet waard. Edmund rookte een i aa in* nu ton voort eer hij antwoordde .Neen 3«je. ze was mij ook niet waard, hoe on u.'komen ik ook vele npziohieu lijn mogewant ik wa* oprecht, en gjj was vajsdi. Maar ik kien een meisje dat meer dan mij waard is, dat den besten en trouwste» minnaar verdient, die ooit bestond. Ik wenschte wei dal ik mij hater wat meer waardig voel de.” ..Uw nieuwe afgod moet wel zeer verheven rijn, dat gó u zoo verre be neden haar gevoelt hernam Esther, die te vergeefs efeti onbevangen loon triichtfe aan te slaan. ..Het la t liefste en nederigste schep «eitje, en toch voel ik mij hare lietao onwMirdlg. omdat ik mij eene heb la ten verblinden door uiterlijke schoon heid in plaat» van mijn geluk te zoe ken daar waar ’t te vinden was. Maar kern. Esje Hef. ik wil niet langer in tornt zeker door onze overeenstemming in smaak, in gewoonten on zoo meer hé?” ,.Dat is wel mogelijk.'' .„Mijn ware beweegreden was mis schien wel dat Jk trqk fteb om te roo ken. Mag ik*’eed aansteken l ..Welzeker mag je diat Je weet im mers dat ik daar wel tegen kan. „Dan zal ik er maar dien brand in steken. Die avondwandelingen zouden wet half zoo prettig zijn als je niet Jou willen toeetaan dat ik rook. Esje. ,.Dat dunkt me ook. Ik geloof dat je t beter zonder mij dan zonder sigaar aoudt kunnen stellen.” „Dat weet ik nog niet,” antwoord de Edmund ernstig. „Ik beu z»er ge- *t«ld op een sigaer, dm’s waar, en als met Maar ’s middags ch blad» van de irklarinjk lezen, I, dat „zich in i bevondeè, die bereid /vaten tèn terXU-.nvul- eer xet vader- |e begrijpen, hp.t. ton- juicht/dat blijkbaar de rechtbank te Lands- derhandeld. Notaris Lefebvre schreef brief aan «jjn sw*ger over de van de financieele zijde. Mij dat hjj dien brief uit *wüt heeft, maar tevens erkent hi de waarheid geschreven te heb Waarom «ito rede iwan angst aanvoe ren, waar gjj slechte de waarheid schreef? vroeg het O. M. De getuige raakt daarop in de war, gaat huilen en roept dan uit: hebt u dan nooit angst gehad voor iete? Het dUietore punt in de heele zaak is de vraag of notaris Lefdbvre zelf vooruit iets geweten heeft van het gruwelijke plan zijner moeder. Toen het bleek, dat de jon ge vrouw zwanger was, heeft de schoon moeder gezegd: kinderen van dit ras, nooit! Zy' heeft haar moordplan wel over wogen. jpaar aoon moest meL «Ün «uto, waarin moeder en schoondochter hadden plaats genomen, naar een afgelegen plaats ,4. k" jn brief,^waarin k kwa- reedis allerlei «eer verdachte imlathi- De zoon heeft toen wel gevraagd, ztyn moeder bedoelde, maar kreeg slechts ten antwoord: ge zult het wel spoe dig weten. kende daarenboven den feilen haat van «Ijn moeder tegen vrouw en ®al dit autotochtje op zich zelf al wel zeer wonderlijk gevonden hebben. Tijden» den rit dan heeft de moeder haar schoondochter doodgeschoten. En nu voor den rechterr schfjnt de zoon toeh nog «Ijn moeder tegen dé nagedachtenis van zijn vrouw in bescherming te nemen. De fatoiBe Lafabvre doat waL«ü kan om de beklaagde krankzinnig te laten verkla ren. Waarschijnlijk ®al dit plan mislukken, want de drie doktoren, die door de recht bank «elf geraadpleegd «fjn, verklaren dat met zich weliswaar bevindt tegenover een krankzinnige daad, maar geen wins tegen over de daad van een krankzinnige -* ENGELAND. Een hevige brand. Uit Southampton wordt gemeld dat een enorme brand heeft gewoed in de opslag plaatsen van de Britsch American Tobacco Comp. Het gebouw van 6 verdiepingen werd in de asch gelegd. ITALIÏ. De Paus zegent een huwefjjk in. Uit Rome wordt aan de Le Volonté ge- i maid, dat de Paus Zaterdag in het Vati- caan het kerkelyk huwelyk van zyn nicht Maria Pitti met markies Ugolini, van h“t NHcaraguaansche gezantschap t« Rome, heeft ingez^gend. De plechtigheid had in de zaal der Zwitsers plaats. Na afloop was er een banket voor ge- noodigden in de consistoriezaal van het Vaticaan. In de Tronétto-zaal kwamen de pasgehuwden met hun familielédesi samen. De Paus presideerde, op een troon gereten in het midden van de oude zaal, evenals

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1