Blad. I I i hraciet Co» iigiDiirhii klagen shte spusverte- a, lusteloosheid door t gebruik NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOQP, dOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, MEtJWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, liEEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVeEN, ZEVENHUIZEN, eru. Woensdag 3 November 1928 •8-Jaargang s Óit blad verschijnt dagelijks behave, op Zon- en Feestdagen c FEUILLETON. trait 44, Telef, 141 DOUll GUUÜ VERBLIND. go. 18297 -.'Jïjf 'UDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADüINXVEEN, ZEVENHUIZEN, 3. f vzleken orgie, neeriwht^a4 «enden, hypoebo"*’* gr»ti< broctar» Fr»ok»M«M HM Het «nijnoonBi ten conflict tusschen Stiesemai^i en )dh besluit van de leden ya<n den my^-y nd van Nottingham om buiien de'; A ■I kl I 'lij. 4 ienheid, en heeft reeds Rryn it van V. V. V. voor *110 40 - (Wordt vervolgd). AARLEM Een goed woord of een glimlach is niet zelden een aalmoes van groote waarde1. n omtrent de verbrande Electrische Wasscherij trijenstraat 44. 1 bijeenkomen, n belangrijke lllaMa HELS. ik ver- -k, „dat onder- die zon i aantrekkelijker kan Een veel bewogen loven. Roman uit het Ekgelsch van Miss E. BRADD<>N. W er aanspot •nigingen, <|iè anten <>V' GOlllkSCHE lil HU VI ar de eerste duizend jjn er al! van z\jn gemalin erover uit, dat hy apoedig prir.beu Astrid zou mogen ontvangen, die, naar hy hoopte, een volkomen levensgeluk in haar nieuwe vaderland zou vinden. Htf begroette met vreugde en sympathie deze verbintenis, die geheel dit liefde is ont sproten en de twee landen alleen maar aader tot eikaar zal kunnen brengen. Tot slot sprak de Koning zyn hartelijke wenschen uit voor den voorspoed van het Zweedsche volk. RUSLAND. Het ConununistiMh congres. Volgens een bericht, dat de „Tribune’’ Uit Moskou heeft ontvangen, hebben Sjljap- nikow en Medtwedjow, de leiders van de z.g. anbeiderdoppositie, een verklaring af gelegd, die op het congres der Communis tische Party door Molstow werd voorgele gen. Deze verklaring luidt als volgt: „In het belang der party en haar werke lijke eenheid verklaren wy openlijk: 1. De brief van p.g. Medwedjew aan de partygenooten in Bakoe (1924) bevat een reeks van grof-foutieve beschouwingen, dis tegen vetachillende principes der party z|jn gericht en in stryd zijn met het Leninisme en met de beginselen der Comintern. 2. De meest foutieve uiting in a.» brief is die, waar gewezen .Wordt op de methoden van actie in de Comintern, die een kreukende uitspraak over een der Co ra intern-secties bevat („de kleinburgerlijke knechtenschaar, die door Russisch geld wordt gesteund”). We gelooven, dat dit belangrijkste deel van den brief een grove vergissing is en onze werkelijke houding tegenover de Comintern niet weergeeft. 3. Evenzoo verkeerd i8 de uitspraak om trent de Roode Vak-Internationale, die aan leiding kan geven, den schrijver te be schuldigen, dat hü zou streven* naar de li quidatie der Roods Vak-Intemationale. WjJ achten deze formuleering vericeerd. W(J staan met betrekking tot de R. V. I. op den grondslag der partUbesluiten. 4. Wy zijn beslist en onvoorwaardelyk aanhangers der Comintern en even besliste tegenstanders der 2e Internationale. Wy gelooven, dat de leiders der huidige sociaal democratische partyen de belangen der ar beiders hebben verraden dat «e agenten der bourgeoisie zijn. Ten slotte erkennen de beide opposan ten zich aan verschillende ongepaste grove uitlatingen te hebben schuldig gemaakt en verklaren zy „met beslistheid en zonder voorbehoud de door hen toegepaste metho den van fractie-strjjd” te veroordeeleu, evenals elk organisatorisch vasthouden aan de meeningen, die in strijd zijn met de par- tybesluiten. De besluiten der congressen en conferen ties der partij, van haar Centraal Comité en haar Centrale Controle-Commisaie ach ten zij absoluut bindend en zullen ze onvorwaardelyk doorvoeren. Vu l mijn hart door ziet. Hij, heeft gelijk i ik moet frisscher lucht hebben om die bleeke tint van mijn gelaat te verdrij ven. Maar hoe kan ik ooit dat ellen dige huis verlaten Peinzend' over dat korte onderhoud met Laid(y Perriam keerde Mr. Bain naar huis terug. Hoe vluchtig de uit drukking ook was. had hij echter haar onstelden blik opgemierkt. toen hij over haar verminderde schoonheid sprak. ■anco huis. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en 1—5 regels ƒ,1.30, elke regel meer 0.1 1—regels |1.&5, elke regel meer bijslag op den prijs. Liefdadjgheids-advert INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1 de voorpagina bO hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mee ■ien prjjs. Groote letters en randen worde Advert en tien kunnen worden ingezonde de1 uren, Advertentiebureau* en onze agi aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. thans aanstichting tot moord op Gpöschke, de doodstraf geëischt. Tegen de ander* be klaagden Werden tuchthuisstraffen va*- rieerende van 3 tot 7 jaar geëischt'. Tegel don beklaagd» Schüburr, die den vermoor de dagenlang’, op de beestachtigéte’ wijze had mishandeld, werd een gevangenisstraf van 1 jaar en, 6 maanden geëischt. ZWITSERLAND. I 1 Bergstorting. Boven Santa Maria (kanton Graubünj- den) heeft etm zware bergstorting plaats gehad, waardoor de beroemde top van Unf- brail vernietigd werd. Menschenlevens gin- gen by het ongeval niet verloren. I ENGELAND. Naar de conservatieven, overgeloopen. Sir Courtenay Manzei, liberaal candidaat voor Penryn en Falmouth, dat hem in 1923 reeds eenmaal naar het Lagerhuis afge* vaardigd had, heeft zyn candidatuur inge* trokken en is overgeloopen naar de consert vatieve party. Toen er onlangs voor Car marthen e^i nieuwe aanstaande-candidaat g'kozen moest worden in de plaats van sir Alfred Mond had sir Courtenay, die woont op Maesycrugiau Manor in Carmarthen shire, reeds te kennen gegeven niet .in aan-l merking te willen komen, daar hy tegen stander was van Lloyd George’s landpoli- tiek. r’, Pille» - zijt ge binnen ze maar eens, rking. Overal tsepptract; in do f<j- wel kpoedig afscheiding •ring'te di«- j otyer een hwbfde- irfeegedeelfia,.da< u roebel uit Rusland ?b ge- Imynwerkers. iftrle laatste dagen in «ijn tdespra- luxeer 'strijdlustig geweest. j Hij ft het ©ogenblik onvermoeid in het Igibied 8 van Lancashire, ondanks die stem en zyn vermoeidheid, die t jischynt te zyn, dat hy bij het fcfeen rede te Pendlebury bijna in- m Leigh heeft Cook herhaald gezxiuügü huis. Hul rjuketeu oer huishoudulwieis, ue> OiiderHChei- uuig dat zij thans meesteres was i» naars vtulerp huis, scIiook Mathilde Jane g'eeu voldoet* - der leerbemiiMlie een te droevigè liefde saamverboti M'jnheer Bain dn dc grootste gelatenl zeiden dal hij er échter niet minder zwaar onder leed maar al was zijn verdriet diep, t wae in alleo geval geen hevige smart. Zijn gelaat, altoos eriBtig en peinzend, zag er nu nog strakker uit. Hij liep met neergesla gen oogen, alsof hij over de zaken eener onzichtbare wereld nadachl. Hij weni iets minder stipt in de bijwo hing der langdurige godsdienstoefenin gen :n de kerk in Water-Lane. Zijn goede vrienden, die welwillend gezind waren jegens een man van mijnheer Bain's naam en stand, zeiden dat de goeJe man de gedaidhte niet kon ver-1 dragen zonder zijne Amelia in de fa roiliebank te zitten. Op het kerkhof, even buiten Monk hempfon. getuigde reeds een fraai stee nen monument, een obelisk met een fakkel op den top. dat veel meer geleek op een vuurbaak voor zeelie den dan op een blijk van genegenheid voor de djoodte van Mijnheer Bain s gehechtihtSd aan zijne overleden eoht- genoote. Zondter verwijl -r-- dien dag na ae begraLeius was reeds de steenhou wer ontboden werd het schoonste monument vervaardigd, dat men voor honderd pond hebben kan. (Jngever een maand later ging de huishouding van den rentmeester we der haar gewonen) geregelden gang. Mathilda Jane was te goed onderricht door die overleden huismoeder om haar lessen te vergeten. Haar blik was aven scherp als die van haar moeder om de rekening van den slager na te gaan, en eene vergissing in de optelling te ontdekken. Haar handi was even vast als die van hare moeder, om de krui denierswaren af te wegen, en nooit makkie zij het wekelijksChe halve pond thee voor de bed lenden te lidit of te zwaar. De beide dienstboden moesten bekennen dat Miss Bain het evenbeeld van haar mama, hoewel nog wat zuini ger was. Nu hei huis zijn grootste aantrekke lijkheid had verloren door het afster ven eener geliefde en trouwe echtge noote. kon meat t den heer Bain niet kwalijk nemen dat hij aijn vrije uren niet meer, zooals vroeger, geheel en al aan den huisefijken haard1 doorbracht Hij ging meer uit rijden, en besteed de meer tijd aan de inspectie der Per- riamsche bezittingen. Geen gebroken bek of overloopendei goot ontsnapte aan dien doordringenden blik. In de deftige woning in de Hoog straat te Monkhampton had eene groo te verandering plaats gegrepen. Niet langer werd het gezin tusschen hoop en vrees geslingerd. De rouwband, dien de heer Bain na Sir Aubrey l’er- riauv's dood om zijn hoed had gedaan( werd door een veel breeder band ver vangen, die hem bijkans geheel be dekte. Shadrack Bain was weduwnaar. Mevrouw Baiu was in het zachtere kli maat te Canutes merkbaar vooruitge gaan. Haar gezondheid was zoozeer verbeterd, dat Clara Louisa weer hoop begon te koesterenmaar juist toen zij de beste beriditeu nopens de zieke gaf. kreeg zij een plotseling en en ster kon aanval van de kwaal, die dit broo ze leven wegblies evenals verdorde bladeren, die voor dten herfstwind op eengepakt liggen. Hoe langen tijd zij ook tusschen hoop en vrees geslingerd waren ge weest. toch was die onverwachte om mekeer een vreeselijke slag voor de zoons en dochters. Zij waren er aan gewend geworden hunne moeder niet anders data in een ziekelijken toestand te zien, maaè op haar dood waren zij niet !n t minst voorbereid. Diepe rouw en nog dieper smart vervulde het an- dus, dat een '8 «nog geenszins jfcnpden behoort irifel] heeft bygo- r de mynwerkers lenep. dit wef- van mor- ming. De ledige plaais moeder veroorzaakte gaiping in den door ïKjon iamiliek«ing. g zijn verlies mei ud. De menschen, hier niet „Zij is er op gesteld haar mooi ge zichtje te bhouden dacht hij. „Ik beu benieuwd of dat ter wille van Edmund Standen ia.' 132 - ,,Maar gij ziet er slecht uil, gij moet zeker ongesteld zijn, dunkt mij, en gij laat mijnheer Stimpson niét roepen. „Als ik hem noodig heb, zal ik hem laten komen.” „Zeer goed, Lady Perriam. Ik heb natuurlijk 't recht niet om verder te gaan dan mijn warme belangstelling (c tooneo in alles wat u betreft. Bij die woorden verhief Sylvia zich in haar volle lengte. „Wees zoo goed, mijnheer Bain. uwe. belangstelling te bepalen tot de zaken van ntójn zoon.” zeide zij. „Het Hol der Kanselarij heeft u niet tot voogd over mijn persoon aangesteld. -Dc kan geen belang stellen in den zoon, zonder de moedter ook eenige genegenheid toe te dragen. Ter wille van uw kind zijt gij verplicht voor uw gezondheid' zorg te dragen. Gij ver woest uw gewondheid en benadeelt zelfs ow schoonheid door ’t treurige leven FRANKRIJK. Een avontuur van Carpentier. Carpentier, de bokser, die pas weer uit de Ver. Staten te Parys teruR is, is deaeB dagen bijna slachtoffer geworden van opi IWhters met de z.g. vertrouwenstruc. HH leertde 182 dollar aan iemand, die zei di| bedrag noodig te hebben om een som vaii 104)0 dollar vol te maken waarmee hy een voordeeligen koop kon sluiten. De man, dia het geld geleend had, nam Carpentier ver- voligens nwe naar zün hotel om den bokser het geleende terug te geven. Nadat Car pentier al een tydje in de hal van het hote| gewacht had, zag hy plotseling zijn man| door een anderen uitgang de straat op schieten. Carpentier liep hem na, haalde hem na een korten wedloop in en sloes) hem neer met een „rechtsche hoek”. Zoo kreeg hij zijn geld terug. ZWEDEN. Het a.s. huwelijk van den Belgischen kroonprins. De Koning van Zweden heeft gisteiavqnd een feestmaal ter eere van de Belgische vorsten gegeven. Hy heette hen in een toe- *-iraak welkom in Zweden en gaf in warrne wcoiden uiting aan zyn vreugde ov-r hel 'a.s. bijwetyk van prinsés Astrid met kroon prins Leopold. Hij hoopte, dat dit huwelijk de uitstekende betrekkingen zou versterken d<e er reeds tusschen beidé landen beslaan nn eind'gde met een hoWa op den Koninpj en de Koningin van België, de koninklijke famil’e en het Belgische volk. Koning Albert dankte voor dc ontvangst in Zweden en sprak zijn blijdsehap en dia aui gij hier leidt. Die woorden „gij benadeelt uw sc-nouniheid’ misten hunne uitwerking niet. Zoodra mijnheer Baan ver trokken was keek Lady Perriam in haar spie gel, om te zien of hij de waarheid had gesproken. Ja, er viel niet aan te twijfelen. Zij zag er flets it haar oogen stonde^ hol, en hun fliaketring was niet lange» de heldere glans deir gelukkige jeugd, maar een koortsachtige gloed. Zij had iets in haar trekken van juffr. l-arler; Zij rukte de lichte rouwmuts af, streed wrevelig het zware haar van haar voor hoofd weg en beschouwde zich zelve met de grootste nauwkeurigheid. „Ja, ik begin al rimpels te krijgen zeide zij, ,.nu reeds, en ik ben nog geen drie en twintig jaar. Ik denk te veel na. Ik heb behoefte aan rust, aan verandering van omgeving. De man heeft gelijk. Zijn scherpe blik ziet alles ik zou wel eens willen weten ol hij ook die geheime schuilhoeken vart oins treken (beboorende tot den besorgkringj ar 7 H5. Van buiten Gouda on den besergkring: 0.3O.|Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 argmliën de helft van den prtJs. l-M regele 2.05, elke regel meer 0.50. Op xiedeelingen bjj contract tot zeer geraduceer ea berekend naar plaatsruimte. et door tunschenkomst van eoliedo Boekhan- jAnten en moeten daags vóór de plaatsing middeling vk zen, het gek duuify en de’ wqrdt om tol Ook is de. I nu niet bizo eenigingen k zoek der min vlot te voldöl eenigingen vj haast met} zefflrheid execuj ten, ste van de ..1M» wogen; de kassen dej* vakvereenigin-gep vertoonen toch reeds tengevolge van efe jongste algemeene stajmng een bijna zient- haren bodem. J Eveneens behoeft ‘pet mü'nwerkersH- stuur zich .weinig illusies meer te .maker), wat den by stand betreft der bonden vaft transportarbeiders waarvan de bestureh vergaderden, die hebben uit te maken of z|i een embargo, dat practisch met een staking geljjk staat, zullen afkondigen. De Nationale Zeetaiansibond verwierp hqt Voorstel inzake een embargo op steenkool met 10.000 tegen 908 stemmen. Ter gistermiddag gehouden conferentie tusschen vertegenwoordigers van verschil lende transportaribeidersbonden en het be stuur van de mljniwerkersfederatie weni de qj^aestie van het embargo op buBerj- landsche steenkool besproken. Officieel wordt gemeld, dat besloten werd de con ferentie te verdagen om verslag te kunnen uitbrengen aan den sjgeïneenen raad van het Vakverbond. In de officieele mededee- ling wordt niets gezegd over de ter confe rentie geuite meeningen, maar dit stilzwij gen wordt .beschouwd als een bevestiging der verwachting, dat de transportarbeiders het embargo niet goedkeurden, dat reeds door hun leiders als onuitvoerbaar was be schouwd. De spoorweg arbeidersbond, die (zooalF gemeld) geen vertegenwoordigers naar de conferentie wenschte te zenden, was de machinisten- en stokershond, de „Associa ted” Society of locomotive engineers and firemen”. Vandaag zullen, we geiden het reeds, de vertegenwoordigers van alle vak verenigingen bijeenkomen ter oven weging ,van het voorstel der mijnwer kers inzake een heffing. Men is, van meej- ning, dat het vaststaat, dat zoowel tei» aanzien van het embargo,als van de hef fing de besluiten negatief zullen zyn en verwacht .Wordt, dat wanneer de mynwen- kersgedelegeerdein in den verderen loop de- lict in Engeland. I Jen Duitsch-Nat. leider Hötsch. is gekomen, maar men nw zjjn verwadl- tingen daarom niet al te hoog spannen. Een feit l&l echter, dat, wanneer Donder dag ter geaelegeerdeycoilfèrentie dq be- >-\n het T, U.QC. wordt af^ewÓ- «hi| in al znn fejhéid) voort- rligeering steeds mm<|qr bereid ‘tlinterventie [over te kjum. kml, die Cook heeft gesprokey, bikr geschiki om de vakvpr- tefflee te brengen aan hét vér- Werker^’ om geldeljjkeh steup )<3M. De besturen dezer vakver- ,4»gadere:., Weden en men kaïn ,v IJ albjiyemen, dat zij utieve der mynWer|cérs zullen doen wé- Jat een heffing hirer leden ten gui|- st^liers niét kan worden ovei1- ABONNEMENTSPRIJS: per kwart»*, f ».jj6, per week 17 cent, mer Zondagsblad per kwartaal 2 90. per week 22 cent, over*," #raar de bezorging per looper géschiedt Franco per post per kwartaal 3.15, met Ktwragsblad 3.80. I Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUüA- by onze agenten en loopers, den boekhandel erf de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijty geopend vai 6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. k X Eet kensbj mif ma is j de{ zali.7 vaii Leicestefrshirej Juist op tyd om i nen voorn de Jvakverej een beslwt nioeten h< ly’ken pntelag, heeft Cook i er een qilllwenf roebel uit llzondeé w>r de' CookA ken wow ageert »fi steenkoól, zijn h^ew zoo groot eind va® eenzaktew Te dat de mijnwerkers vastbesloten van ^lea ning'waren dat het geschil niet hon wottlen opgelost met langere aibeidsdagen eit^ja- gere loonen. Terugkeer naar de mynémvop de voorwaarden der mijneigenaars betee- kende grooter werkloosheid, meer arbwls- ongevallen, meer slachtoffers maken. 1 Te Pendlebury zeide Cook in een verga dering van 5000 arbeiders dat de mijnen kers fe lang gevochten hadden om th&ns den stryd op te geven en van de vakbewe ging verwachtten dat zij zou meehelpen om den stryd te winnen. „Henbert en Jdaren voor u en God”, zoo W nóóit een overeenkrfhis teekenen voor een achturende neerkomen op een negenurendag.’ o zeide Cbok, „dat ist zullen lag. 7-” Wanneer men de mijnwerkers dwingt, aldus de strekking van één d«r meest drei gende passages uit Cook's redevoeringen, een langer arbeidsdag te aanvaarden, dan zullen zy zich daaFby niet neerleggen :w?' zullen do mannen in de schachten afdalen, maar zy zullen er méér vernielen dan voortbrengen. Deze aankondiging van den guerilla-oorlog en den stryd tot het bitte re einde ademt nu niet bepaald verzoen ningsgezindheid. Deze mentaliteit voorspelt niet vee! goeds voor de gedelegeerden- cenferentie van aanstaanden Donderdag. Immers: wanneer de meerderheid ter ver gadering van hetzelfde gevoelen als Cook blijkt te zyn, dan kan er nauwelijks sprake van zyn, dat aan den algemeenen raad van het T. U. C. opdracht wordt gegeven om namens de mijnwerkers de ingeleide onder- handelingen voort te zetten. Er is pret be trekking tot de oplossing van het rny’n- werkersgcschil dan ook nog geen reden voor al te groot optimisme. De pap wordt gemeenlijk niet zoo heet gegeten als zij op gediend wordt en mogelijk is het, dat een grooter aantal mijnwerkers, dan tot dusver aangenomen wordt, inmiddels tot bezinning BUITENLANDSCH NIEUWS. DU1TSCHLAND. De zwarte rijksweer. Nb Gèssler, Severing. Na minister Gessler heeft thans ook de vroegere 'Pruisische mtijister van binnerï- landsche zaken Severing zich doen hooreji in de zaak van de zwakte rijksweer In de „Montagmorgenr bespreekt 'le ou<i- minister de verklarltfëën van luitenant Schulz en veizekert, dat hij ter zake niets behoeft toe te voegen aan dé b'kende te genspraak van het Pruisische ministerie. Hy noemt de verhalen van beklaagde Schulz even grotesk als wanneer iemand beweren zou, dat generaal v. Seeckt paci fist was geworden, of de communistische leider Pieck de groote coalitie zou beplei ten. Met nadruk heeft het Pruisische mi* nisterie van binnenlandsche zaken altyd ge ijverd voor ontwapening van de verschil lende vereenigingen en deze ook daadwer*- kely’k doorgevoerd. De staatsgreep vaft Küstrin is mislukt dank zy het tijdig in* grijroen van de Pruisische politie. Ten slotte verzekert de heer Severing, dat de Pruisische politie wel degelyk ge weten heeft van het bestaan der arbeids commando's, evenals zy geweten heeft van dat van bonden, die zich in hun statuted verschillende rechten op militaire- en poll? tiegebied aanmatigden. De veemmoordprocessen. Tegen Schulz «n Kiapproth de d|rodstraf geëischt. De officier van Justitie van het gerechts hof te Landsberg heeft tegen de hoofdfoe- klaagden in het Veemmoordproces luit, Schulz en Kiapproth, wegens moord of al* uitwerking Zullen hebber. I Uit het bovenstaande vof naderend einde der st&kinj tot de groote waarschyplyl en dat het geschil .pas kai tegd te worden, wanneer leiders als Óqok verl'ootepf kelyk zal geschieden, zal |dp dag gen vfermoedelyk Wel leerén. In de onder voorzitterschap} van afg. Hergt gehouden zitting der Diiltsche Rijk.4- dagcom'missie voor buftdhlaftwsfehe aangele genheden, in welke dr. Stwsemann uit voerig het te Thoiry besprokene behandel de, is het gisteren tot een Scherp conflict tusschen den rtjksmlnister vnn buitenl^nd*- teche zaken dr. Strepemann den Duitsch- nationalen leider pi/fot. H6t)®èch gekomen Prof. Hötizsch critiseerde op buitenge*- woon ‘scherpe wijze- de buiténlandsche poli}- tiek .der ryksregering. Stresemann ant woordde op deze critielfiilet minder scherp. Men concludeert nit dit conflict, dat df kloof tusschen dr. Stresemann en de Duitsch-nationalen den laktsten tyd aan merkelijk is verbreed. »i kei «federatie om te onderhandelenf e eigenaars over eên districts”'-1— berste belangrijke schetsing id -de f^- die nu waarséhynljjl’ a.- [ixlep gévolgd door jvUteifa*

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1