<EN! ZOON. <KEN NïEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, J2OUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN' STOLWIJK, WADDINXVljEN, ZEVENHUIZEN, ena Vrijd.gB Rove m her* 19 28 SS« Jaargang milliotn iletten I lesar eeuw. behandeling. LEGD, DAT HET IKKELEN KAN IRVING’S GIST- IAXIMUM AAN (96 GIST EN EREND IN DE IG «o. 18299 De mandatencoinmiesie te Genève bijeen. FEUILLETON. DOGE GüUD VEKBL1N1). Dit blad verschijnt dagelijks behdve op Zon- en Feestdagen IE E ROTTERDAM «a Mm <M M« rtraft wlnttundMi 5 10 be- 3W 15U Ï.OO. n. 21.—. 87#o Den Haag. (Wvrdt VCTTOlga). j ndustrle Milt11. DEN HAAG i Drogisten. voor illijke iverd. jelyke ondennynende [opgewektheid terug heroveren; wier eet- iden slaap behoefte 800 80 6 Bi. ien van dankbare TEN. I maanden tijd in de de i idt ontegenzegge- 10 15 10 15 24 uur Onkunde verraadt zich meestal door grootspraak, evenals 's slechtste wiel aan 'n wagen 't meeste geraas maakt. 'ru>s^u MuiontuW» vujuag, i.6 nOVctU- W4- uö mu- ELEN NEEMT U I U GEVOELT U L st volgende: i 5 Minuten licaliënfabridk diens echt- loodgeMhoten gevohdën te Jen) ia het huis van prins vtin Lidhtenstein, die d^dochter van Brunner Brunner tra'd in Mei van dit jaar wegens zijn slechte gezondheid af als president van den raad van commissarissen der firma Brunner, Mond Co., doch op het «ogen blik van zijn dood was hy nofc lid van den raad van commissarissen. Een nader Reurcr-bericht meldt, dat ver ondersteld wordt, dat de overleden mrlliar- dair iRoscoe 'Brunner in een aanval van waanzin ®ijn vrouw heeft gedood en zelf moord heeft gepleegd. FRANKRIJK. Aanhouding der Spaansdhe Separatisten. .De /Matin” geeft een uitvoerig relaas van de wijze, waarop de Fransche Sflreté Générale de samenzwering der .Spaansche separatisten heeft ontdekt en weten te ver ijdelen. Aan het chide der Vorige week ontving He Süreté inlichtingen, dat er door Ita- liaansche en Spaansche revolutionairen sa menzweringen tegen het regeeringsstelsel en de dynastie in Italië en Spanje pp touw werden gezet. Een onderzoek te Parijs wees op de juistheid der inlichtingen. Verscha lende verdachten wenden gearresteerd, en ëen aantal inspecteurs begaf zich naar de Spaansche grens om met de Spaansche Hoen gedaald. Het totafle verlies voor het land schatte Runciman op 1Ö6 millioen. Daarbij kofnt dan nog de achteruitgang van den handel op de Engelse he afzet- 'maricten welke Rtenciman op niet minder dan 50 millioen raamde, hoewel het waar schijnlijk ie, dat een cijfer van 100 mil lioen de werkelijkheid meer nadert. Dit beteekent dus, dat het gehede verlies voor het economisch léven van Engeland ruim 216 millioen bedraagt. De liberale afgevaardigde Runciman 'heeft gisteren voor de Kamer van Koop handel te Liverpool een rede gehouden, waarin hij aan de hartd van uitvoerige cij fers de gevolgen van de kolenstaking voor het economische leven van Engeland na ging en verklaarde, dat de kolenproductie, vergeleken bij verleden' jaar, tot begin Oc tober met niet minder dan 92.3000.000 tons is gedaald. De productiekosten van deze kolen zouden alleen reeds 80 millioen hebben bedragen. In de katoenindustrie is voor het tweede en derde kwartaal van 1926 een vermindering van de productie met 22.400.000 ingetreden, terwijl in de wolnjjverheid voor hetzelfde tijdvak een vermindering in de productie van 8% millioen heeft plaats! gehad. Het verlies voor de ijzer- en «taalindustrie becijferde Runciman op 7.200.000, voor de machine- industrie op 2*4 millioen, voor de che mische industrie op 840.000, en voor de scheepffc'ouwnijvertieid op 4.3 millioen. De spoorwegontvangdten zijn in het tijd- vori- ;aar met a. vak van April tot October met 26 mil- hethüweïSlc&od Het geschil in de mijnindustrie. De vrede in zicht? Bij de openingsvergadering van de man- datencommissie te Genève is gisteren dank gebracht door den voorzitter en enkele in dividuele leden aan den Nederlandschen onder-voouz/tter Van Ree» voor de wijze, waarop deze in December in Raad en Ver gadering het beleid en de competentie van de mandatfneommissie heeft verdedigd te gen de kritiek van Chanriberlain, Briand, lalhij, Varidervelde en eenige andere verte genwoordigers van mandaat-mogendheden. die het deden voorkomen alsof de manda tencommissie bjj het Verzamelen vam in- lichtingenanateriaal buiten haar boekje neigde te gaan. De [voorzitter Theodioll dankte den heer Van Rees uit naam van de commissie vóór zijn tactvol optreden en knoopte daaraan een uiteenzetting vast over de positie der commissie die hjj ken schetste als een onafhankelijk raadgeefster Tan den Bondsraad. iza, typhoïde en <^r' de Sanguinose voor. Dr. Pol Demade, sruiken. Tweemaal BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Het conflict bij <le Rijnscbieepvaart. De gisteren in het ryksministerie van arbeid te Berlijn gevoerde onderhandelin- gen in verhand met het looncopflict bij de Rijnscheepvaart zyn mislukt, daar de werknemers niet te vinden waren voor con cessies, ook niét voor een korteren duur J van de uitbetaling der in de jongste arbi trale uitspraak toegekende by^la'gen. De patroonsorganisaties besloten echter onafhankelijk van verdere .beslissingen, de in de arbitrale uitspraak vastgéstelde bij slagen voorloopig van 29 Oct. af tot einde November uit te betalen. nuiUM» overtuiging dwingen, hoezeer ia ook vam gevoeien veranderd moge zijn. 1 Sylvia Bckrijft mu brief. Die zomer was een heerlijke tijd voor Esther Rochdale. Allee ging zijn gewonen gang op Dean House; s mor gens hield Esther zich, evenals vroe ger, bezig met de kinderen van Ellen Sargent zij onderwees hem speel de met hen vertroetelde hen in één woord zij was voor lien als een tweede moeder terwijl de kwijnende weduwe, door de ooetersclie gemak zucht en. weelde gedurende haar drie jarig verblijf te Demerary verwend, op de sola lag uitgestrekt, of het laatste nieuwe werk uit de bibliotheek door bladerde en hfiar „beminden George betreurde. Esther vond haar belooning in de erkentelijkheid en den lof van moeder en grootmoeder, hoewel zij zich reeds ruimschoots beloond achtte door de voldoening, die de vervulling dier plichten haar schonk en door de liet ie van die kleine gevoelige sdiepsel- tjes. Esther was. nooit zonder eenige bezigheid. Zij speelde mueiek. die zij ijverig onderhield om Edmund genoe gen te doen zij las die boeken die hij "haar atanprees, waaronder dikwijls jWerken, die al haar aandacht en in spanning vorderden om door haar te warden verstaan. Dan had zij haar ar- iren en zieken, die haar liefhadden ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgfcrin<) 1—regels 1.80, elke regel meer 0.25.1 Van buiten Gouda en den bezorgkriag: 1—5 regels 146, elke regel meer 040. Alvertentifa in-bet Zaterdagnummer 20 -^-^ratan de helft van den pi^s. --1—4' regels 2.06, elke regel meer 0.60. Op tdtoelingen bij contract tot zeer gereduceer- lerekeed naar plaatsruimte. >or tuseehenkomet van «oliede Boekhaa- n en moeten daags vóór de plaatsing opname verzekerd te zfjn* ^UWUiCluUg AA ÖU om namir. iwgeuuMMie ai^Mueene giiuoring te s-uravenuage ui uer zaal. Aitx oougree suwu onuer leiding van mr. dor. a. k. üaruu van i^ynaeu. up den eersten dag zal ur. x'. Droog- leevw rormyn, >ui oer 1 weoue amuimi en voorzitter van het bestuur uer mai ling MMUroiewouMgeut een causerie iioudeu over „hei systeem van coutro- ewhningen.” Ui den unddag van dewtellden dag zaï een bezoek worden gebraent aan de Haagsuhe .conirblewoningen en aan ue inrieütuigen der Vereeniging te huis voor Onbehuieden, w.o. ue Aeuinw Stiohung. s Middags te half 6 ontvangt uet gemeentebeetuur het oongree ten stan- m|i. Vrijdag 12 November beett een ue- spreKiing plaats van hei onderwerp w woeker en zijn, bektrijdang Prae-al- viee over dit onderwerp 1» uitgebracui door de lieeren P. J. bortanier, direc teur van den Gem. Dien» voor Maai- schappedijk Hulpbetoon, te Rotterdam; J. P. v. d. Tak, directeur der Stads bank van Leening te Amsterdam, mi. dr. G. van de Bergh, lid der Tweede- Kamer en der Gen», commissie iuaake de woekerbestrijding te Amsterdam en mr. C. 4- D. Kropman, advocaat en procureur te Amsterdam. Mr. Kropman komt in zijn praeadvioa tot de volgende conclusies 1. Bij de bestrijding van den woe ker iwdt de overWdswrmMM&org sieehU een secondair© rol. Wettelijke maatre gelen zijn halve maatregelen. Zij wek ken op tot ontduiking. 2. De woeker moet niet in hoofdzaak direct worden aangetast, doch indirect, n.l. door de gelegenheid om1 geld te leenen ruimer open te stellen. 3. Dit kan beter geschieden door de particuliere armenzorg den door de o\ erheids-armeuzorg. 4. De „Monies Pietaitis” moeten ia hun inrichting en invloed bestudeerd worden. 5. De ervaring leert, dat het leeoen van getld zonder borgen en met ot zon der rente geen linancieele debacle be hoeft op te leveren, mits eengjrondig onderzoek vaai den persoon en de om standigheden der armen gewaarborgd is 6. Samenwerking van de verschillen de groote vereeuigingen van ameu- zorg kan leiden tot bet oprichten eu onderhouden van volkscredietbanken. Daardoor zal de weg naar den woe keraar verlaten worden, althans door de armen en alleen deze zijn het on derwerp der armenzorg. I aon wel met anders ot Eumund moest op liaair verliefd wordfen en baar tea huwelijk vragen, dacht de moe der zij vergat daarbij echter dat j<m- geliedeui zelden meisjes ten huwelijk vragen waarmee zij lederen dag om gaan. of ten minste niet voordat ze eeai paar malen door minder bekende schoonheden voor den gek zijn gehou den. Maar nu was alles in orde. Edmund had een dwazen stap gedaan en was van zijn dwaasheid genec&en. Gee^ be ter middel voor een jong mensdi om wijs en bedaard te worden, dan ae overtuiging dat hij voor den gek is ge houden. Over den trouwdag, of zelfs over het uitzet was nog geen woord gesproken. De gelieven waren gelukkig en maak ten volstrekt geen haafct om die tee- dere banden voor de veel zwaarder kluisters van dien echtelijken staat ie verwisselen. Zoo dikwijls Edmund* de vraag aanroerde wanneer het huwelijk zou plaats hebben, stapte father daar lustig over heen, en was niet te be wegen daar lang en breed over te praten. „Ik wil eerst volkomen, zeker van je zijn eer we trouwen, Etknund”, zei- de zij, „en jij moet 't ook eerst goed met je zelven eens zijn. Ito houd veel van een, lang engagement.’’ wend, zal het bésttiur ®ich, vóór het weder bijeenkomen der conferentie ap morgen, in verbinding stellen met de bemiddelingw- conwnissie ,van het Vakverbond en ver wacht het dat deee commissie de vereischte verzekeringen van tie regeering zal ver- krijgen. Gdhoopt wördt, dat er, vóór de mynwericersgedeiegeerden bijeenkomen, een samenkomst zal kunnen worden belegd tUF- schen de bemiddelaars van het Vakverbond en den premier. Gisteravond werd in Londen in toene mende mate verwacht dat er uitzicht was op vrede in het mynbédrijf. iDe in confe rentie bijeen zyntle gedelegeerden der mijn werkers hoorden van hun leiders Herbert Smit en Cook, dat de poging om een em bargo op buiten 1 andsche steenkool te ver kregen, mislukt was, dat er geen hoop was op het weghalen der veiligheidsmannen uit de mjjnen en dat de andere vakbonden een verplichte heffing had’den verworpen en slechts hadden toegeultemd in een vrijwilli ge heffing op een schaal, weinig er op be rekend dm een aanmoediging te vormen »H1 een 'veriengirtg van den strijd Er wer- den verslag*» voorgelezen ,die er op we zen, dat het groote aantal arbeiders, dat reeds aan het weit i», nog zou toenemen. Hdt algemeeme debat, dat volgde, toon de, dat de macht dezer omstandigheden een besliste meeningswyiziging ten gunste van een schikking had teweeggebracht onder een groot dedl der gedelegeerden. Gedele geerden, die het woord voerden, verklaar den aich bereid om als grondslag voor den vrede het denkbeeld te overwegen, aan de 'hand gedaan door de bemiddelingscommis- sie van het Vakverbond, n.l. een district»- regeling met een Waarborgbepaling inzalke nationale beginselen. Er werd b\j bepaald, dat waarborgen of verzekeringen ten aan zien van het laatste punt van de regeering moesten worden' verkregen. Anderzijds waren er nog gedelegeerden die Uiting gaven aan hun vastbeslotenheid om den stryd voort te zeften. .Degenen, die vóór een schikking waren, schenen echter in de meerdeiheid te aü'n’ De Conferentie werd ten alotte Verdaagd tdt half twaalf hedenochtend. Naar mee gedeeld iwefti zou het bestuur dan een voorstel aan de conferentie ter overweging voorleggen,. Naar van bysiug op den prya. Liefdadigheids-udvertenl INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4* de voorpagina 50 booger. t Gewone advertentifa en ingezonden medede den prijs. Groote letters en raadea worden 1» Advertentiën kunnen worden ingezonden dt dolaren, Advertentiebureaus en onze agente: het Bureau zijn fngekomen, teneinde vai een bestuurslid vernomen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal SJ6, per week 17 cent, teer Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de besorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.16, met ZwM*agsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhandel ez de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend vim 8-6 uur. Administratie Telef. latere. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Het hufwdlük vaagden kroenpripH. Gisteren heeft in tegenwoordigheid van de konrngen van Zweden, België en Dene marken de burgerlijke trouwplechtigheid plaats gehad van priiiaes Astrfcl en prins. Leopold van België. Het trouwen had in de Rijkszaal van het KonWklyk Paleis plaats. Ongeveer 1200 gasten woonden het feest by. De burgemeester Van Stockholm heeft het huweljjk voltrokken. Daarna begaven ziirfh de deelnemers naar de zaal van den Kroonraad waar 'het jonge «paar werd ge- lukgewenscht. Na afloop der voltrekking van het fcur- gerltfk huwelyk had in de „Witte Zee”- zaal van het koninklijk slot te Stockholm een gala-maaltijd plaate, waar eenige hon derden gasten aanzaten. Het bruidspaar werd later op een rit door de stad levendig toegejuicht. Een B. T. A.-telegWtfn uit Stockholm' meldt nog, dat het Belgische koninklijke paar en prins Leopold gisteravond naar Gothenburg zouden v^jtrekken vanwaar zij over zee naar België zouden terugkeeren. De familie van prinsds Astrid zou gister avond en heden naar i^elgië vertrekken ENGELAND. Roscoe Brunner doodgewftot«V. Roscoe Brunner, de bekende schatrijke president van Me groote chemict Brunner Mond and Cy. alsrifede genoote, zyn d< Putney (Londen) Ferdinand Andreas Ja, Een veel bewogen leven. Kouwn uit het Lkgelsch 1 van Miss E. BRADDDN WIIIISCIIE COURANT 134, - Haar deftig uilerlijk en haar bedaar de manieren hinderden hem, want hij verbeeidie zich dat zij onder dat zachte uiterlijk «en scherpe opmerkingsgave eh misschien een werkzame geest ver borg, die al zijn geheime plannen ie gen werk te. Hij zou er wel wat om ge geven heibben ais hij haar van Per- rtanr Plqce had Bunnen verwijderen, dear zij veel meer macht en invloed sciieen te hebben dan hij zelï. Nu zag bj] echter in dat ’t zon gemakkelijk met was haar van dien hals te schut- veo. Zij bezat een geheime macht, een wadit'gen invloed over Sylvia Perriam is iets”, dacht Sbadraok Bain. LÏS?" and*re geheim tueschen die vrouwen. Ik sag ’t Udy Per- n«n van daag duidelijk aan, toen :.e «o«»en van juffr. Carter’s naam fe <Me band een geheim Sylvias verleden, eer zij Sir Au- ambtenaren een verder onderzoek in te stellen. Dit orideraoek heeft geleid tot de ar restatie te Perpignan van een twintigtal Catalaansche separatisten, die geheel ge reed waren voor een revolutionaire actie. Onder de gearresteerden ig ook kolonel Macia. De route, die *y zouden volgen was: Parys, Bordeaux, Carcassonne, Quill an, Estageil, Millas en VI1 lef ranch e. In Bor deaux zouden zich Ttaliaansche, in Quillan Spaansche samenzweerders bij hen voegen. Van Villefranche uit zouden ze met behulp van een gids naar Canigou trekken, waar wapenen gereed Itfgen. Aan elk statioh echter waren maatrege len genomen, zoodot de groepen, die bij Francesco Macia, oud-kolo-nél jn het Spaan sche leger en oud-lid van de Cortés, en José Carillo, meesterknecht in een suikerraffi naderij te Billancourt, de voornaamste leiders in den trein wilden stappen, aan stonds weiden gearresteerd. Den commissaris van politie, Balmadier, tot de brigade van Versailles behoorend, komt <>a eer toe het complot het eerst op het spoor te zyn gekomen. BINNENLAND. k«aeM .i au ral «e 4saui|geii. Mij Utó UiUlüaOïuBl IC V fiUL .K-i utMiugsaciup uiei i'rin- susi 4isinu vuil /.woud! ea iuiro ouders uunufc on ue utMitigia vam ves- irugouue, i«u ue uomau-wsuns der ivo- umgin i» AeciuiKi, jnx. nu*. Quuries vMi ühoru, iHimeiis n. m. de Konin gin ne prinsee en Hare ouders groeten. Da werkMcabeid. Het N. V. V. ndu een atom tot de Regeering. In vett-oanu met de groove werkloos heid en dien ongunsngen ecouomiseheu toestand in ons land, heeft het N V.V. d-ezer dagen een adres gericht tot de regeering, waarin het aandringt op be- •spoediging van de uitvoering van be langrijke werken. Genoemd worden o. ni. do Zuiderzeewerken, de uitbreiding en verbetering van het wegennet, kanalisatie van West-Friesland) en ontginning van bet Peelgebied. Uteverwteit te Utrecftt. Minister dr. J. R. Slotemaker Bruine zal Majandag 15 dezer des och tends elf uur zijn afscheidscollege ge ven a.ls hoogleeraar vanwege de Ned. Herv. kerk aan de Umversiteit te Utrecht. Des middags houdl jdjn opvolger, prof. dr. Van Rhijn, zijn intreerede. Ned. Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid. Cangreo te ’«-Gravenhnge. De Nedorlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid houdt op ais een reaoïedue engel,’ eu die nooit verwaarloosde. Malar 's aivonus, wanneer Edmund var de bank terugkeerde, begon Es ther's uitspanning eerst. Mevrouw Sar gent, die den geheelen dag had uitge- rust, was tegen dien lijd in staat zich naar de kinderkamer te begeven, ter wijl de kinderen zich gereed maakten om naar bed te gaan, en hun zelfs hunne gebedjes te laten zeggen, hoe wel zij er soms over klaagde dat zij daarvan hoofdpijn kréég. Esther was den heel en avond met Ettmund, daar mevrouw Standen, met de oneigenbaal- zuchtigheid eener moeder, zich nooit gelukkiger gevoelde dan wanneer die twee met elkander zaten te fluisteren en zelfs haar bijzijn schenen te verge ten. De dierbaarste wensch haars le vens was vervuld, toen zij hen ver- eenigd zag, want nu. dacht zij bij zich zelve, moest Edmund die slechte Sylvia Carew we! voor goed' hebben verge ten. Niets anders dan de verloving van liaar zoon met Esther zou mevrouw Standen nopens dat punt hébben kun nen overtuigeru maait' afgeeéheiden daarvan, had zij reed» jarén lang op die verbintenis gehoopt. Zij hadr er reeds aan gedacht toen Èèther nog kort» jurkjes droeg mot kaftte»,ptebi- sels om dén hals en armen, en br<e- de roode sjerpen en strikken op de schouders. Ze was een mooi kind; en zou tot een mooi meisje opgroeien, en wie) s vruuw wera? ui staal t wel licht in verband met den tijd toen ik op reis was, kort voor Sir Aubrey s nood Er was iets vreemds in Lady Perriam s houding toen ik haar voor t eerst na den dood van haar echt genoot weerzag, iets dat ik mij nooit neb kunnen verklaren, ik heb naar angstigen blik niet vergeten, toen we naar Sir Aubrey’s kamer gingen, t is mogelijk’ de natuurlijke afkeer van een vrouw voor de akeligheid van den dood. Maar ze schijnt te sterke zenu wen te hebben om zulk een laffe vrees te koesteren. Er is iets - een geheim en die vrouw Carter weet er alles van Waarom zou ik mijn hoofd bre ken om dat geheim te ontwarren? Wat het ook moge rtjn, ik zal het dienst baar maken aan mijn eigen plannen, zoo waar ik Shadrack Bain heet.” Een paar weken daarna, eer de zo. mer nog ten einde was, werd geheel Monkhampton in rep en roer gebracht door eene gebeurtenis, waarover een aanzienlijk gedeelte der gemeente rich grootelijka ergerde. Siadrack Bain ging van de Doopsgezinden tot de Engel-,, sche*kerk over. Zonder er vooraf een# ge mededieeling van te doen, verliht hij de fanuiliebtmk in de kerk van Water-Lsne, om plaats te nemen In de eikenhouten banken der Engelsche kerk. „Laten mijn kinderen maar bij hun gdiefdkooaden predikant blijven”, Zei- i de mijnheer Baht- ,.lk wil hert niet In BELGlë.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1