m örijiiirair. Bobbed en Shingled ^4^gel,aald JULUl. Complets of Ensembles I Handels Laailbsuwfctnk ON8 PLimmnc. ru£ en lendenen Kloosterb&lsem WISKUNDE- i. F. Revet Zonen, WwhtnirtiÉrtAlhier. H. P. v. Wijngaarden- KANTOOR GOUDA. •- r *u i« VREEMD GBLBÏ* In den ruittfd vaiien de afgeknipte stom pen uit en moeten due de nieuiwe pennen, aoodr» ae droog zjjn. weer ingekort wor den. Een zoo .behandelde haan of hen sal by het opvliegen dadel ijk kantelen en w*r neervallen. Het uittrekken of afbranden van ipertnen j* zeer smartelijk «n ntoet iror- j meden en tegengegaan worden. Een afdoende methode kan t°P d® jonge kuikens toegepast worden als. ze niet ouder zyn dan twee of drie dagen. Met een bot nagelschaartje, worden dan de twee uiter ste geledingen van één der vleugels weg geknipt, een bijna onzichtbaar stukje dus, waarbij slechts een enkele bloeddroppel ter grootte van een apeldoknop ,te voorschijn, komt. Het diertje reageert er bijna nist op, het loopt, vrijgelaten, dadelijk naar zijn moeder, lalsof er niets gebeurd is, na een paar dagen is ,van het wondje niets mee)' te bekeuren. .VoóF altijd zijn aan die ge amputeerde vleugelpunt, slagpennen on mogelijk, omdat de basis, waarop ze zou den moeten groei'en, ontbreekt. Men kiest Kefst ten namiddaguur, althans geen volle oon by het w"erk- Voor fazanten, sder- eendjos en ander ^ijn en vluchtig hofge- vogelte, is dit wieken zeer aan te bevelen,: zoodra de volkomen afdekking van hun, verblijf onmogelijk is. verlenging van het sluitingsuur der restaurants, koffiehuizen, enz. in Berlijn. Max JBloIczjjl vertelt in de „Middm- standsbond" van een gebeurtenis, die voer den middenstand m Berlijn van de r«üi«r- grootste be teekenis is, de verlenging van het sluitingsuur der restaurants, koffie huizen enz. van één uur tot drie uur 'a nachts! .De schrijver herinnert eraan hoe Berlijn meer dan eenige andere ter wereld voor den oorlog nachtstad iwaa. Parijs heeft al tijd den naam gehad. Maar Parijs is nim- mr een feigènljjke nachtstad gpweest. Nog heden houdt daar het nachtleven bui tenshuis tegen één" uur op. Waf na tuurlijk niet zeggen wil, dat men in Mont- martre en in enkele andere wijken niet na één uur en desnoods den gdheelen nacht terecht kan. Maar dat is geen bijzondere eigenschap van Parijs. In een stad met je ware nachtleven be staan schouwburgen, die nachtvoorstellin gen geven. Cabarets wier tweed® program ma pas tegen drie uur in den nacht begint En zulk een stad was Berlijn voor den oorlog. Daar konden 'Parijs en Brussel, Boedapest en Kopenhagen nimmer aan tip- pep, Hoogstens was St. Petersburg er mee te vergelijken Tijdens en na den oorlog is het Berltfn- sche nachtleven natuurlijk gestorven. Men had geep geld en geen lust meer voor zulke dingen. En Berlijn werd in de oorlogsjaren niet meer door {buitenlanders (bezocht, die vroeger zich deze wereldstad juist wegens hef °Pvi®5)!i®S4e, eu laten we ©r onmiddel lijk aaCtoevoegen: goedkoope nachtleven pleegden o$ïe zoeken. 'En narden aorlog? Na den oorlog was Berlijn langen tijd niet meër te her kennen. Het was een plaag geworden, hier zijn dagen te nloeten doorbrengen, om van d« nachten maar lieveT in het geheel niet te spreken. Overdag verging mën van triestheid. De straten en de huizen zagen er zoo .verwaarloosd uit. dat men meende in Poleh of in de een of andere Servische of andere Balkangtad te zijn in plaats van in de vroeger lachende'hoofdstad vim het Duitsche Rijk. De inflatietijd maakte dit alles niet vroo- lijker. De menschen waren zenuwachtig, onbeschoft en prikkelbaar geworden. Voor" vreemdelingen was het hier allesbehalve amusant. De Berliner was jaloerach op alias Wat „valytai isch" vreemdeling heette,, de hotels zetten hem atf, de winkels ver langden extrarprijxen, de schouwburgen vplgdan weldra dit voorbeeld. En het Be~ vplg was natuurlijk, dat al spoedig de bui- tinlandsche bladen 'begonnen te waar schuwen en do vreemdelingen wegbleven. Jvaarop Berlijn aliweer in laat was. De ver- eenigingen voor vreemdelingenverkeer, de reisbureaux, de Berlynsche dagbladen be gonnen «én actie. Men riep de vertegen woordigers der buitenlandsche bladpfl bij een, en beraadslaagde met hén, wat et aan te doen was, om aan dien onhoudbaren toestand een einde te maken. En deze cor respondenten raadden nuchter en zakelijk: voedt eerst eens uw menschen op door hen te vertellen, dat zij buitenlandsche gasten beleefd moeten behandelen. Maakt geen extra-prijzen meer voor vreemdelingen. Wat gaat het u aan, of ze veel of weinig geld hebben; de hoofdzaak is immers, dat ze het hij u uitgeven! Zorgt voor betere verlichting van uW straten, maakt uw stad weer vrooljjk gelijk zij het Vóór den oor- er log was, schildert uw huizen op en herstelt ze, zöodat den bezoeker niet meer halve balcons op het onschuldige hoofd vallen. En mkakt vooral weer dat gezellige nacht leven, waaraan ge vroeger uw reputatie op internationaal gebied te danken gehad heb^- Nu, dat was een heel verlanglijstje, en we geloofden eerlijk gezegd zelf niet, da* er bipnen afzienbaren tijd veel van terecht zou komen. ■Maar «iet, men mag den Duitschei ook in dit opzichtniet onderschatten. We schrijven October 1926, en aan de meeste verlangens is al voldaan, geheel dan wel gedeeltelijk. Sinds geruimen tijd laten de winkeliers pok na winkelsluiting in de drukké verkeersstraten de lichten van hun uitstafhnge^W hun geweldige reclame vol branden. De étad heeft er voor gezorgd, dat de weer in het volle „vredes- lichfc" stralen, en sinds eenige dagen heb ben de Pruisische steden het recht het sluitingsuur van koffiehuizen en restau rants en andere publieke gelegenheden naai» verhouding van het aantal inwoners be langrijk te verlengen, zoodat we bijvoor beeld in Berlijn vanaf Woensdag 1.1. in plaats van om één uur eerst om drie uur* .'s nachts op straat gezet zullen worden Nu heerscht grotote vreugde in tal van kringen. Natuurlek in de eerste plaat» bij de eigenaars, van danshuizen, restaurants, Mtpls, e" al die andere inrichtingen, die van pen bezoek van gasten ook in dén la- teren avond afhankelijk zijn), Of men aT dadelijk op groot® schaal van de herwon nen vrgheip gebruik aal maken, is nielj waarschijnlijk. Aan het kwee uren lange# openhouden zijn natuurlijk groote kosten aan verlichting, personeel ena- verbonden en men wil eerst eens afwachten, of van deze gelegenheid door de klanten ook werl kal ijk gebruik gemaakt wPrdt. De ppreau* voor vreemdelingenverkeer zijn in de wol ken ,omdat zij immers het uitblijvend ver keer voor een niet gering deel aan het vroege sluitingsuur geweten hebben. Hot zal nu wel spoedig blijken, of zij jujst ge zien hebben. Van zeer veel beteekenis is, dat nu hei klandestiene nachtverkeer zal ophouden dat jaren lang zoo onnoemelijk veel schede aangericht hegft. We waren hier gewend Japonnetje van charmelaine en man tel in bijpassende velours de laine, Vroeger werd door de naam „complet" een gewoon mantelpak aangeduid bestaan de uit mantel en bijpassenden rok. Een laltere mode-verandering riep de casaque-blouse in het leven, welke ofschoon van afwijkende stoé, steeds in kleur pas send moest zbn bil nuwtel en rok. Daarna voldeed zelfs de casaque niet meer en droeg men onder den mantel of het manteltje een costuumpje dat er in stdf en kleur volko men identiek mede moest zijn. Het is nog niet lang geleden, enkele seizoens maar dat deze mode ingevoerd werd, en reeds ziet zjj zich door eene an dere verdrongen. Wat men thans aanduidt als „ensemble" of „complet" is een afzonderlijk toiletje en een afzonderlijke mantel welke door ge lijkheid van stof, van kleur of Van garnee ring een tesamengaan verkrijgen, dat bij zonder door de huidige mode geliefd is. Het is dus zeer wel mogelijk d«t de mantel van velours-de-laine en heft toiletje van crêpe-de-chine zij! Ja» het is zeer waar schijnlijk dat eene dergelijke combinatie uitgevoerd zal worden, zoodra de mantel stof te stevig voor een japonnetje gewor den is. Dat men op deze wiite tot einde- looze variaties kan komen, ligt voor de hand. 'Er (behoeft soms maar een enkel punt van overeenkomst in de beide klee- dingstukken aanwezig te zijn, om de veel geliefde „match" in het leven te roepen. Waar deze dus zoo gemakkelijk is, spreekt het vanzelf dat men hem in velerlei opzich ten tot stand brengt. Men „matchlt" letter lijk met alles. Met den vorm der ceintuur, met de algemeene versieringslijnen, met de stofsoort en de 'kleur, met de voering of met het karakter van een der beide kle dingstukken. Daarom béhoeff. het geene verwondering te baren dat b.v. een flu- weelen avondmantel past 'bij een Crêpe- Georgette toiletje. Dat een avondcape van brocaat past bij een robe van lainé en brocaat gemengd Doch laat mij u liever eenige fraaie „matches" opnoemen, opdat gij zelf oordee- len kunt. Een schitterend gezicht leverde een roomkleurige velours-chiffon avond cape omzoomd met hermelijn op, waar hij losjes omgeslagen was over een crème sa tijnen kleedje dat geheel met ipatte parel tjes en kraaltjes geborduurd was. Een zilverpraten avondcape glinsterde op het effen izitver van een lainé wrapge- waad dat kruiselings gedrapeerd, terzijde een sierlijk sleepje had. Een donkerpaars- flutweelen mantel hing losjes over ©en licht paars crêpe-de-chientje en droeg aan kraag en zoomen hetzelfde donkere bont, waar mede dit afgezet was. Een zwaar gebor-, duurde bruine damesmantel lag opengesla gen. op een goudbruin satijnen kleed dat met fjne motiefjes van sm»H,e rouleaux gegarneerd was. Niet alleen bestpnd de voering van den mantel uit hetzelfde satijn als dit dinerkleed met lange mouwen, maar eenzelfde motief, sterk vergroot, herhaalde' êi^h op ieder zijner hoeken. En zoo komt meh tot steeds meerdere combinaties, waarVan zelfs 'het sportcostuum deel uit maakt. Hierbij wordt dikwijls gewerkt met' effen en geruite «Itof. een effen jas over een ruiten kleedje, maar met ee® Pre cies eender fond en van eene zelfde stof soort. Of omgekeerd, hei kleedje effen, de even lange jas geruit, wait van aporttief standpurtt beschouwd nog wél zoo aardig staat. v Ook voer de kleintjes kent men reeds het complet. Daarbij opk kunnen zjdjes bij flu- weelen jasjes gedragen worden. Men vindt, het teeken der saamgéhoorigheid nu eens in zakjes die op dezelfde manier béweirkt zijn, dan weder in den plooienvorm van het on derstuk, die temet ook in plisségroepën ver- anderd kan worden. Een steik staaltje ven de noodige samen hang bij de grodtat mogelijke afwisseling vertoont het jongé dames-ensemble van ons plaatje, waarvan het japonnetje van charmelaine en de mantel van in kleur bijpassende velours-de-laine i>. Het «Ut, de plooi/vorm en de broderie zijn gelijk vormig en toch zóó verscheiden, dat elk voor zich eerder door het andere gesug gereerd, dan van het andere geïmiteerd schijnt te zijn. GRACE ALLAN. geraakt aan de zoogenaamde „Schlepper", allerlei lichtschuwe elementen, die na één uur de JBerlynsche straten onveilig maak ten en die trachtten de buitenlui mee te sleepen naar „nachtlokalen" van de aller ergste soort, waar men vijftig mark en meer voor een flepch ondrinkbare cham-' pagne betalen moest en als schadevergoe ding dan verlepte maagden in „naakte dansen" bewonderen mocht. Een genoegen dat regelmatig door invallen van de politie onderbroken werd. Ook de vereenigingsfeesten zullen her leven, die tot nu toe zoo goed als uitge storven waren, omdat een zoó vroege' slui ting aan alle gezelligheid ontijdig een ein de mgakte. En dit alles heeft Berlijn te danketo aan hdt verdwijnen Van een Mi nister vam Binnenlandsche Zaken in Prui sen, den sociaal-democraat Severing, die op alleflel ander gebied zich in de zes jaren van dijn bewind groote verdiensten ver worven heeft, maar die nu eenmaal van een later sluitingsuur niets wilde weten. Berlijn herleeft. We zullen binnen enke le maanden wel kunnen vaststellen, dat het weer de vroolflhe wereldstad van voor 1914 geworden is. En ook de Ber!jjnsche en in het algemeen de Pruisische midden stand zal de eegenrgke gevolgen van een en ander wel heel spoedig bespeuren gaan! Vie gen. De hoenders in het algemeen zijn niet vergeVordedd in de .vliegkunst. De zware lassen blijiven op den grond, daarentegen maken de lichtere en vooral de krielen, zoo zij er maar even de kam» toe hebben, van de gelegenheid gebruik <m over de omras tering van hun terrein heen te vliegen en tian op het verboden gebied niet veel goeds uit te voeren. In «en aangelegd tuitje brengen ze, hoewel met de goede bedoe ling van de schadelijke insekten op te rui men, in,, een minimum .van tijd soms hee wat schade te Weeg en vernielen bij hun ijverig zoeken de grasbanden en .vertreden dp lage teere planten .en .bloemen. Ook kunnen <ze hij hun ondernemende tochten belanden onder onze eigen kippen van ander ras of onder die der buren en ge ven bij dat alles aanleiding tot verbaste ring van het ras. Hét tijdelijk .bezoek var. 'dén vreemden haan beeft menigen raszui- Véfen foktoom voor 'betrekkelijk langen verkeerd beïnvloed en den fokker la- tér1 voor de lastigste raadsels en onaange- lipme resultaten gesteld. In goed gebouwde en behoorlijk afge werkte, liefst geheel overdekte rennen, ■komt het bezwaar van overvliegen niet voor. Gewoonlijk ia in de «ftad de opper vlakte niet zoo groot pf ze kan altijd van boven voorzien ,zijn van «en houten dek, ook met .glasramen e'n verder ook bespan nen met vlechtdrapd van de grootste maas wijdte. Bij meer uitgestrekte terreinen is dat niét doenlijk of te kostbaar. Als nu het geheel overspannen niet gébeuren kan, zal men nog véél kunnen bereiken dooi langs de kanten sttooken vledhtdraad ho rizontaal te spannen, liefst niet te strak, maar vrijwel slap, otnriaft hierop de boen ders geen steun kunnen .vinden. Eenige andere middelen tegen overvlie gen moeten op de dieren toegepast wor den, em (te namelijk tot vliegen ongeschikt te maken. Eerst de vleugelbimiers die in den handel ,zijn, die het uitspreiden der vleugels beletten. Jammer dat de dieren daarmee verbindend worden hun toilet te maken en hun vee ren te reinigen. Men kar. aan een der beide yleugels eenige slagpen nen onaangeroerd laten om beter model in den vogel te houden. Het afknippen ge beurt even boven de bolle ppoel en mag niet gébeuren zoolang de pen nog bi groei is en de spoel met hloedserum gevuld. Maal schappij vo«r Diergeneeskunde. Keuring v;\n voor consumptie! bestemd pluimvee. Eeai coromiBai© bestaande uit de hee- ren prof. C. F. van Oyen, prof. dr. L. de Blieck, hoogleereren aan do Vee artsenijkundig!? faculteit t© Utrecht, dr., 1>. J. C. te Hemnope, bacterioloog aan de Rijks Seruminrichting te Rotterdam en R. H. van Gelder, dierenarts te. Amsterdam1 is door l*et hoofdbestuur dier Maatschappij voor Dierengenees-* leunde uitgenoodigd van advies te die s nem in zake de keuring van voor con sumptie bestemd pluimvee. De commissie heeft deae opdracht aanvaard en zal in het bijzonder hare aandacht wijden aan de navolgende vragen Ifc Is keuring van voor consumptie bestemd! pluimvee, uit een oogpunt van volksgezondheid, een eisoh des tijds 2e. Zoo ja, hoe zou een dergelijke' keuringsdienst georganiseerd moeten worde» eu beboeren ailsdan die wette lijke bepalingen, dieaer keuringsdienst betreffendie, opgenomen te worden m den vleeschkeuringsdienet NederUpcUche vereeniging van «tewtae vergadering. De insrfdMi^ va* een instituut tet voortduring. Gisteren is te Amsterdam een bui tengewone) algemeene) ledenvergade ring der- NedierlanjdfecM veueeniging van huisvrouwen gehouden. Dei bijeenkomst werd geopend door, de voorzitster der vereeniging, mevr. M. Brauns—Schagen, die o.a. mede deelde dat te beginnen met einde No- vewber des Woensdags vafü 33% uur een radiouitzending voor huisvrouwen van Hilversum' uit zal plaats hebben. Het hoofdbestuur steit, vervolgens voor een instituut te vestigen dat ten doel heeft voorlichting te geven inza k'<» alles wat tot eenvoudiger en eco nomischer inrichting der Hpllandsche huishouding kan bijdragen en tevens doeltreffender uitoefening van den huis houdleiijken arbeid! te bevorderen. Hat instituut zal dit doei trachten te berei ken door het houden van demonstra ties en tentoonstellingen, door het ge ven van adviezen en door andere mid delen die aan bet doei bevorderlijk zijn. Het werk van de luiisvrouw is af hankelijk van vier dingen n.l. 1. ae woninginrichting en het bezit van huis- houdiolijke benoodigdheden, 2. de or ganisatie van het huishoudelijke werk, 3. de beschikking over mechanische en andere kracht, als gas, electriciteit, water, 4. het aantal werkzaamheden, dat budenshuis wordt verricht. Om deze punten nader toe telichten zul le» tentoonstellingen kunnen worden ingericht, waar uitsluitend' dat wordt gejëposeerd', wat inderdaad) aanbeve- U*wwaardig is, en onder de aandacht van de huisvrouw gebracht moet worl den. Qa huisvrouwen moeten weigeren ondeugdelijke artikelen te koopem, al- Veen omdat reclame ervoor wordt ge naakt de fabrikant aal rekening moe ien houden met de werkelijke verlan gen der huisvrouw. Het instituut zal te schakel worden tusschen de huis vrouw eenerztjda, fabrikanten en win keliers anderzijds. Het instituut aou Hollandsobe fabrikanten willen uitnoo- digen tot een keuze-tentooneteiling maar daarnaast niet schromen tijtk en werk- befcpairemd materiaal uit het buitenland te betrekken, In Engeland bestaat reeds xm instituut „Goodihoueekeeping", da» bijzonder goed werkt als tusschenper- soon tusschen huisvrouwen en fabri kanten. Door middel va» 1< moeten worüeu üuiuenpc geauuua Uüü oe huisvrouw door rflppra*L»uu wer„. uiüeeiuig ounoodig ujtkjpu energie ver speelt. niervoor zulien propaganuisiea moeten worden opgeieiu, opmat net m. vt.iuut over een stut oteupeieme Kraco teu zal beschikken. Het 'bostuur hoo^c, dat de Amster damache gemeentebedrijven zulten wn. 'ten aantoonen wat ae huisvrouwen Kuunou verwachten wat betrett ae fee. schikking over mechanische en andere kracht. y.leo ilotte v*il het itotituutkbestutir op he, ip organiseer©» „nieuwe huis- noutUtOucooastelling' pnopkgaiKiu mhkea voor het uit hanaeu geven van wern- zaambetueu, die beter e» vooroeongei buitenshuis kuruien gestóileaen, o.a. door eea volledige wasscherij mot an nex pers opmaak in werking te stellen, propaganda, te maken voor de oeutraio kouken. Het bestuur hoopt, dat hat instituut zal worden het „deskundig bureau' wanT de wetenschappelijke en techni- scha kant van het huishoudelijk bedrijt organisch eu economisch worden bestudeerd en bevorderd. H^t voorstel va» bot bestuur is ua eeaiige discussie mee algemeen© g neen aangenomen. Vervolgens werden vWsckiiieodc huishoudelijk© besprekingen gevoem waarna d^ bijeenkomat werp' gesloten' De vertegenwoordiging va» de Kpnugia bij hte kerkelijk huwieijjk van den krom. firios van België. De Koningin heelt haar gtizant* is Brussel, jhr. dr. C. G. W. F. van Vfè- dienhuroh, opgedragen, haar iu bija». dere zending, met den rang van am bassadeur, te vertegenwoordigen bi het kerkelijk huwelijk vaai den kroos prins van België met de hertogin van Brabant. r Aan dene zending zij» toegevoegd <h schout-bij-nacht K. F. Sluijs, chef van den mariuestal, en le luitenant C. i; J- M. Verhei je», ordoauaiiee-olticier der Koningin. Hst .Vardrag met België. Em antwoord va» Dr» Sdwriit, De „N. Roti. Cjt'i. üeeit medege deeld hoe het „opzienbarend leltter haa-er kennis is gekomen, ue Ster-cpr respondent bevond zich de vorige week te Berlijn om daar eeaiige inlichtingen, in te winnen over ae tegenwoordige Duiische politiek. Daarover had hij o.a. een uitvoerig gepren met Dr. Schacht, waarbij ook de kwestie van hupeu en Maimedy te sprake kwaui. li' dat gesprek vroeg ouze oorrespop- oent den heer Schacht of do Belgen bij gelegenheid van die besprekingen niet getracht hadden, voordoelen voor Antwerpen te verwerven als onderdeel van de transactie betredende het Bel gische wingewest, ltij vroeg dit, daar hij bij geruchte vaai eon zoodanige po ging gehoord had. Dr. Schacht beves tigde, dait een dergelijk1 denkbeeld bij het begin dor besprekingen van Belgi sche zijdei geopperd was, maar dat hij hot eens en voor goed afgewezen had, daar hij vond dat een dergelijk plan onafzienbare consequenties met zich bracht. Later in het gesprek kwam dé correspondent nog eens op dit onder werp, dat hem, uitteraard zeer getrot- ien had. Dr. SohaCht zeide toen „Ja, uie Belgische onderhandelaar is naar mij toegekomen en heeft er openhartig o\er gesproken". Wil men spitsvondig zijn, dan zou men hieruit conclude© ren Dan is het voor het begin der eigenlijke bijeenkomst geweest, en.au men daaraan hef dementi kunnen vaet- knoopen, diat het onderwerp bij de eigenlijke besprekingen ulet te berde is gebracht. Inderdaad, en dat is ook reeds door ons medegedeeld, is men laaer niet meer op dit punt teruggeko men. i ij. t Den correspondent l©ken twee dia- ge# in deze mededeeling van groot be lang Ten eerste dat een Belgisch on derhandelaar het nog gepast had ge oordeeld, de mogelijkheid van het op deze wijzei verwerven van voordeeten onder de tegenwoordig© omstandighe den in overweging te nemenen ten tweede, dat de transactie later, nog maals, en tegenover Duitsche onder handelaars, die er anders tegenover stonden, zou kunnen worden geopperd. Hij vond hef gehoorde onder de te genwoordige omstandigheden zoo be langrijk, dat hij nog, tegen zijn ooc" spronkedijk voornemen, den zelfden avond naar Nederland terugkeerde. Dit is, wat er precies gebeurd is- Op een aanvraag bij Dr. Schacht heeft de ooit. thans hot volgend) tele grafisch antwoord' gekregen» dat in zijn vhrm wel de begrijpelijk© verlegen heid verraadt, waarin Dr. Schacht ge bracht is, maar dat voor den le»« vaa net bovenstaande toch veelzeggend ge noeg ia. Het luidt als volgt „Uw telegram ontvangen. Een dwa ling is uw opvatting, dat Antwerp- sche kwestie van eenige rijde met Eupeti Maimedy verbonden is gewor den. Ik heb, op die mij door n ge dane vraag geantwoord, dat bij ,,ge- legentlic^ie Untertiafltungan" over oeconomisch© vraagstukken die Aflt- werpscbe kwestie aangeroerd is, heb echter onmiddellijk eraan toegevoegd ju oij ue iiw öjtio r.upen Maimody ait puiut van bet begin at uitgescnu- keia gebleven ia (ausgeschahet ge- olieben sed). „Mijn dementi vond zijn aanleiding in "de mededeeling van den corres poüóeüt hier ter stede van de 'leie- graaf, dnt van Belgischen kant ver- daard was, dat d© Antwerpsone kwestie van Duitsche zijd© ter bei de was gebracht (I Red.) Ik moest daarom logenstraffen, en herhaal aai Eupeu en Maimedy nooit samen be sproken rijn. Dat in vroegere gesprekken van algemeenen aard de positie van Ant werpen tot rijn achterland1 is aange roeA schijnt mij even natuurlijk te zija als dat men met Nederlandsclie menschen uit h©t bedrijfsleven ovei de dergelijke positie van Rotterdam ten opzichte van bet Duitsche achter land spreekt Schacht. De stijl van het telegram is, zegt hei blad, wat gewrongen en het slot, dat overigens niet ter zak© doet, wat van de kwestie afleidend. Wij kunnen Dr Schacht, in de lastige positie, waarin hij, niet door onze schuld, gekomen is, dit niet euvel duiden. Voor een goed verstaander Is zijn telegram dui delijk genoeg. INGEZONDEN MEDEDEEUNGKN Hou water. Bm slecht stuk Maasdijk m het Bqk va» Nijmegen. be Maas voor Graivet was gisteren aog steieds wassend©, in het laatste euuuai is de stand nog uO oM. hooge- gewoL-den. Echter ook bij den zeer üoo gro stand', 5 cM. boven het ofiiciee'e peil, waarbij de Öeersch© Maas be- uoort ie gaan stroomen, aal dit nog niet gebeuren, daar de kade van de heersche Slaat» over het algemeen aau- nnerkelijk hoog er ligt. De toestand van den Maasdijk te Keent in het Rijk van Nijmegen en neeer bepaald bij den zoogenaamd eu noteboam, was gisteren zeer precair, aelfs zoo, darn ledkeins een doorbraak kon verwacht worden. Zooals bekend is, heeft d© jfoldei het Rijk van Nijmegen op aandrang van de Provinciale Staten van Gelder land reeds in het voorjaar d© verkoo- ping en verzwaring van d© Maasdijken ter hand' genomen. Eerst begon men het stuk in orde te brengen van Neder- Asa el t (brouwerij) naar den Tempfel te Uver-Asselt, toen het dijkvak Tempel -Reumeu en nu benede» uit het dijk vak van Neder-Asselt naar den Vor- werschen dijk, om1 dan het volgende jaar het laatste dijkvak tot den Ruf folbddjk in orde te doen brengen. Daar nu bekend wajs, dat in het MwsdijJfvak Neder-As^elWVormer. Bcfiendijk een zeer slecht stuk was, waar altijd veel kwel was, is d© aau nemer Geluk er eerst toe overgegaan dit stukje dijk, ongeveer 100 M. lang in arde te brengen. Pm nu aan den binnenkant een ver zwaring met klei uit de uiterwaarden aan te brengen, werden eerst d© knot wilgen gerooid, d© zoden afgestoken eu is een geul aan den voet van den dijk gegraven. Na deze voorbereiden de werkzaamheden zou men juist Dins- 'lag 1.1. beginneo met het eigenlijke werk. Echter vielen deze plannen ge heel ia duigen, doordat die «aas zoo ontzettend begon te wassen, dat de puften, waaruit men den grond buiten dijks moest halen, volliepen. En tege iijkertijd kwam het water door de ga t«, waaruit men de boomen gerooid hw. hevig naar binnen kwellen, zoo dat men van toen af dag en nacht met een flinke ploeg werkvolk maar steeds is bezig gebleven, om' rondom' d© wel- h® (binnendijks) dijkjes en zoden en roet grond (eenige duizenden) Mak<m, alzoo in toepassing brengen de wet van de oommiunioe©rende vaten. J>© aannemer zeide, dat steeds dag H u gewaakt en gewerkt zou wor- Mocht er echter eens zulk een Su. id"0oeteTstanB' hl» de iWWesteretomi was, welke de door- te Over-Asselt veroorzaakte, dan Jr* .,me" h<« niet, wat er gebeureo daar de Maas slechts 16 o.M. min- "OOK is dhn einde December 1926. iniwï 1 Grave teekent thans t«.86 M. N.A.P. MlntWiaiahaatfaliin. m Hthsal T«n t«M 1 'jiri ri.Mi unamt een miuhandeUng van een ooolmetaje, lezen we in het ,,üag NoordvBnatbaut" het volgenden Kroooen' tenger meisje van W WD dat iedereu dag mee, <tot, één «i JST eén ff terug door weer een '°d*« looptn ooi' de ieeeen op dar schoten te Steenbergen te vol- ««tg® dagen geledon, toen wru van kwart voor elf er Wt haar tasch een stukje choco- ■^vj^ar komt ae niet eerlijk aan", blijven zitten bOT8' JotM,n<l 16 gaf' C juffrouw, ze nu hrff^i kwarti® voor apaarzegels Bekotht"6" 'm ohocolad" geld wagga' Heit Gij pijn ia Blijf daarmee toch niet loop en. Akker'i Kiootterbalsem zal Uw pijn onmiddellijk tot bedaren brengen, U snel behaaglijke verlichting, kalmte en raat bezorgen. verdrijft de pijn 2823-16 t is niet waar ontkende de klei ne Juffrouw R. ging collega H. er Dij halen. Juffrouw H., dae heel wat mans bleek kneep het kind in de wangen „Zeg op, ge hebt 't geld thuis uit de Kast weggenomen." t la niet waar", kermde ze. De juf bleef knijpen en trekken „Beken, dat ge 't wel gedaan hebt". D© kleine stribbelde tegen, ze wilde geen onwaarheid zeggen en toch, de pijn werd zoo hevig, dat ze om er van af te rijn „ja" zei. „Hai, zoo, nu hebben we je. „We hebben je al meer zien snoe pen", j© nam het geld uit den spaar pot hè? „Ja juffrouw". „En ge kodit alles daar en daar „Ja juffrouw." De onderwijzeressen glunderden. Dat was me een overwinning. Ze weuseti- ten elkaar geduk om hun scherpzinnig- hedd. „We zullen ze leef en' zeiden ze le gen elkaar. En ze snoerden d© polsen en d© ellebogen) van de kleine aau elkaar en 'n touw werd om de teede re beentjes gebonden. Toen gaf ©en dier heldinnen de arme stumperd! zoo'n klap tegen de kaak, dat ze languit over dep grond viel. „Nu moet ge maar zien, dat ge om hoog komt." Beiden gingen heen en lieten haar liggen. Q In die houding bleef ze tot na twee uur. i J, i i L- Eerst dan werd de kleine op bevei vaai een zuster uit hare pijnlijke posi tie verlost. „Ge hebt geen recht op uat kind", had ze tegen de „juffrouwen' 's Middags moest Johanna nog schoo. blijven. Tusschen den middag was juf frouw H. bij de moeder gekpmiem. De ze kon niet anders dain ontkennen. Ze had nog nooit een cent gemist en de spaarpot was ailtijd1 leeg. Maar de juf vertelde 'daarop niet wat ze roet het kind godaam hadden. Toen het dochtertje thuis kwam, za gen de ouders groot# bdauwe plekken op de armen en bemerkten ze op hel hoofd een bult. Onder een vloed van tranen kwam er toen uit, wat rich had afgespeeld. Den volgenden dag ging de moeder naar de school en wees de onderwij zer essen op haar daad .,Ik heb ze maar gewoon vast had", zei de een. „En die blauw© plekken dan?" „Daar kan ze wel tegen was lieve antwoord. Dat was d© moeder te bar en ze diende ©en aanklacht in. fThans hebben d© „opvoedsters" der jeugd, die reeds meermalen zoo zacht zinnig waren opgetreden, haar ontslag gekregen. Naar verluidt hebben beiden tegen dit ontslag protest aamgeteekead en zelfs ©en aanklacht ingediend tegen liet D. v. N.-B. Pa nel RAMP-NIEUWS. Programma van Beden. U.i.0 Parijte Lniei zuoO i*t. neringen - Lonuien. »icnte muziek. b.oü üazeu 1Ü00 M. Berichten eu voor Ouucnten. Muziek. é.öo Parijs Eilfel. Concert. Bres- iuu. Vrooiijke avond. Fraukiori. Syrophonieconcert. Ziirioli. Jodelclub eu concert. i .DU Berlijn. Gewichten van Mynoua Dortmund 283 M. Vrooiijk einde der week. 8.20 Berlijn. Orkest Birmingham 479 M. Concert en voordrachten. Milaan 320 M. Fragmenten uit de ope ra „Manoqi Lescaut" van Massenet. Newcastle 407 M. Pianosolo. 8.50 Parijs Radio. Concert. Kopen liageo. OpéretteHm'uziek. 9,50 Berlijn. Dansmuziek. Bfes- lau. Dansmuztóc. Miinster. Dansmu ziek. Oslo. Dansmuziek. 10.20 Londen. Berichten; daarna mu- 10.85 Birmingham. Vioolsolo. 10.50 Londen. Dansduriek. Hilvorsumi 1050' M. 4 u. H.D.O.-oriüest 5 u.»—5.30 Duit sche les 5.306 u. Fransche les 6 u.—8.45 Concert (vtervolg) 6.45— 7.45 boekhoud- en handelskenniscursus 7.45 politiebericht 8.10 programma V.A.R.A. Sprekers G, J. A. Smit Jr. en W. Brouwer Jr., bestuurders van de „Algemeen©". Moriek. 10 u. Be richten. 10.50 Orkestmuziek uit Cine ma Royal Amsterdam. ZMMfcc 7 Ngramter. Hilversum, MH M. 10.00 v.m. Dienst in die Ned1. Herv, kerk t© Bussum. Voorgapger Ds. A. J. Wormgoor. Zingen Ifs. 42:1 en 3 Votum en zegen. Lezen De Wet des Hoeren en zaïug Ps. 51:1. Lezen Marcus 9:14—29. Preek, inleidend woord. Tekst Marou» 9)24b. Gebed. Zingen Ps. 27:5 en 7. ie ged. preek. Gebed en Dankzegging.Zingen Ps 78:12 en 13. Zegen. 2.30 ^onoert door d© Ahsterdomsche orkestvereeniging, o. L.|V. Frai» van Diepenbeek, in „Artis", 7.00. V.P.R.O.-uitzendiftg uit het ge bouw v. d. Ned. Prot. ^ond' te Hilver sum. Spreker Ds. A. "de Kat Auge- lino, Ned. Herv. pred. te üoriiwhem. over Akkers, waarin sohauen verbor gen liggen. Tetet Maitth. 13:44. Vö- tiun. Voorlezing van een gedeelte- van MattheuH 13. Gebed. Psalm UÖ.'l, 7. Preek le doel. Getfang 194:4, 5. Preek 2© deel. Nagebed. G©zteBil:l. Zegen bede. liederen worden geaongen door heit V.P.R.O.-koortjè. 8.00 Peraberkhten em sportuitslagen. 8.10 "onoert door t H.D.Ü.-Sympho- ©rt, o. 1. v. Willem van War- nietoonoert, m©lo. Solist Nico Trof», viool. Wer ken van Mendelssohn/ Svendsen en 0ri<S- Umdm, 365 Ma en Itevttdry, 1650 ML 3.'.'0 Waldensiain, Wafioo» and Hu guenot service, van (Dajixypt derCan- lerbury Caitiiedraal. Kom* van de Weg- Itvan kerk. Orkest. Orkest-: Voluntary ujidant© religie»*, Wehi. Zflng en prees 4.20 Massiias, oratorium1 van handel ^et Sheffield koor, i^rttiphonle-orkesi eu solisten. 6.206.35 Lezing -. Livingstonne s country today: 1 v 8.20 Klokkengelui. 8.25 Kerkdienst in 4e Studio. 9.Ó0 Vocaal oonoerti Het dameskoor (De Streatham Singers How calmly the evening, Elgar. Duet O hoveiy pae- ce, van Judas Maccabaeus, Höndel HBrk, Hark my doul, Buliock. fi.15 Caiuserie Tl^^ British legion, Poppy day. 9.20 Weerbericht, niptiws. 9.35 Bailladeóconcjert. Het Casano- octet en soiisten, Qpt«0 Wala yam l'he jewels 'of tinei Madlonnai, Ferrai. L). Smith, bariton Since first I saw .our fane, Ford. Comely swain. Why sitt'si thou so?, Adlington, Snowy breasted pearl, Somelvell. Yarmouth fair, War lock. Pouihnoff, piano Barcarolle, Li adov. WaJs in C-moil, Chopin. Studie in D-moll, Soriabin. Octet En bateau, Pebusey. Entraoe of the boyardB, Hal- vorseti. Elisabeth Stehumiaiwi, zang Aria L'amero (II re pastore), Mozart Das Vei I chen, Wiegenlied, Alleluija, Mozart. FreupdHicii© Vision. Morgen, Stiindchesi, Stra«6s PianoA Eristan en Isold©, "Wagner. Octet Adieu de I'Hotesee Arabe, Bizet,- Valse caprice, Pnbenebein. Bariton <Jaieoo, eusture foe, Haurip. Sonling song, Broadwood. Mary cassidy, Smèrvell1. Bluebells from the cleering, Walker, Mij little pretty one, Montrose. Octet Prelude Van Tristan en IsoddOe, Wagner. 11.05 feiten. Parti» (R*dk0, 1750 M. 1.05 Concert door hef orkest G. Smet El Atrevido, Smet Tea grands yeux, Fisiher. Twilight, Ruymier. Cantilóne au crépusciule, Smet. a) EUe est photoge nique, De Fuxeüil. b) Gisèle, flenr d'aroour, zang, d© Bukeuii l'Arlésien- ne, Biaet Ropiaaiijta, 8to©t. Sur la la gune, Amdurand. La refalosa. Séras. Scènes eepagnoles, a) Playera y dan za b) Viva Sëvilla. eMaria Luz. 2.10 Havaspereberichten. 5.05 Concert door d© jazz sympho nic. La ribera, Smet. Marcarena, Sa lus. Robby, Poussigue Prince, Smet, Midnight dream, de BuXeuil. Albertito, Séras. Havana, die Bozi. El griton, Smet. Tout en dansant, Dalbret. El bandolero, Séras. 8.20 Havaspersberiditieffli. 8 50 Concert. Waar te küdaprekcr moet ataaa. ikri bezwaar va» te lanlge anderen. Gewoonlijk is men in de verouder stelling, dat het verlengen van nei snoer van dcH luids.preh.er geenoilei invloed op de weergave heeft. Tot op zekere hoogte is dit inderdaad het ge val Bij het gebruik van zeer lange veriongpnoereiii evenwel 'kan een no- rend nevenverschijnsel optreden. Een twee-aderig snoer vormt uit den aard der zaak een condensor, welker capaciteit afhankelijk is van de lengte van het snoer. Bij lang© snoeren kan die capaciteit van dezen condensator zo© groot rijn, dat gevaar voor ge- luidsvervormlng ontstaat. De luidspre ker vormt dan namelijk in combinatie van het snoer een systeem, hetwedk voor wisselstroomem van zekere fre- quentie «en hoog©» weerstand) heeft of toevalligerwijze op ander© frequen ties iu resonantie» kan geraken. .Dit 'J vooral merkbaar, indien d© luidspre kers van zêer goede kwaliteit gebe zigd worden. Bovendien kunnen door het gebruik van een lang snoer nog oapajoitieive terugkoppel-effecten op het ontvangtoestel ontstaan, waardoor dit kan gaan genereeren of gillen. Indien men dus tot het aanbrengen van een verlengsnoer overgaat, dient men eerst even te probeeren of dit de kwaliteit van d© geluideproductie niet ongunstig beïnvloedt en of er geen storend» nevenverschijnsel en door ont staan. SPORT EN WEDSTRIJDEN. YOKXJUJ*. Piograjoou voor Zondag 7 Novaadber. N. V. B. Afdeeling I le klasse. Haarlem RCH—DFC. Den Haag HVV—'t Gooi. Arostepckua Aj»x—Stormvogels. R(*tertirotExcelsior—Bi. Wit. Den Haag,: VUC—Sparia. AfdeMfing II le klasse. Leidien ASC-rFeijenoord. Utredii4: UVV—HBS. HilversumHiivomum— HFC. Haarlem. EDO—ZFÜ Rotterdaiu VOC—éto| Spartaan. Be klapèe B. Bodegraven Bodrigr.'—Sichoonhoven. Gouda ON A—Seheveningen. Don Haag RVC-r-Gouda. 4© klasse C. Rotterdam Wosco-LGSV. Re»qrvA^2e klasse A. Gouda Olympic 2—Exoeisior 2. Den Haag HWV 3—ASC 2. Den Haag AM 2—Qu2. Res©rvë«3e klasse A. Alphen: Alphepf.2—HVV 4. Reservé. 3e klasse C. Rotterdam SlOD 2—ON A 2. Gouda G9V 2—Wesoo 2. Gouda Gouda 2VUC 2. Af dealing JU le klasse. Deventer DOTO—Rob et Vel. Arnhem Vitesse—Enschedé. Zwolle ZAG—Hengelo. Enschedé Epsch. Boys.-—Wageningen. Almelo Heracflee—Go Ahead. Afdeeling IV 1© klass©. Tilburg Willem II—Eindhoven. Breda NAC-MW. Roermond RoermondBredania Eindhoven PSV—NOAD. s-Bosch: BVVi—Wilhedmina. Afdeeling V 1© klasse. Groningen Be Qudcfc—Velocitas. Leeuwarden Leeuwarden—WVV Leeuwarden Frisio—GW. V etendoui V«endam— Achilles. G. V. B. le klasse A. Woerden I—Bodegraven 2. ONA 3Waddiuxveen 1, 12 uur. le klasse B. OcjHj Sohooohoven 2—Stolwijk 1. Moordrecht I—Haastrecht I. 2e klasse. Alphia 2—ONA 4. GSV 3Moordrecht 2, 12 uur. Gouda 5—Aiphia 8, 'l£ uur. Waddinxveen 2—ONA 5. 4e klasse. Haastrecht 2—Alphia 4, 2 Uur. Overzicht. 'n afd. 1 gaan die lentera bij R.C.H. op oeaoeiK,. 't Zal daar wel spannen, noewel R.C.H. tot ii(U to© wdiug pres teerde. ()ok bij Ajax—Btonuyogelij het aan spanning niet ontbreken, wlë ao sterüslen in deae wedstrijden, zuilen, blijken, valt moeilijk vooruit te zeggen. Iu de ander© aldeeting speelt Feijen- oord iu Leiden tegen A.S.C., nummer L tegen nummer laatst. Toevallig speea ook Hilversum, nummer 2, tegen H.F. L dïe d© op ©en na' d© laatst© plaats bezet. W© vermoeden wel, dat de bo vensten sterker zulle» Wijken. In bei de afdeeling staan verder nog aardige ontmoetingen, op het programma. In onze stad komen 4 clubs op be zoek. In de Prins Hendrikstraat is bet Scheveningen, dat misschien één pun tje achter zal moeten, laten. Of zorgt O.N.A. weer voor d© verrassing Olympda krijgt Excelsior 2 op be zoek, terwijl Goudai 2 tegen V.U.C. 2 eu G.S.V. 2—Wesoo 2 spelen. De Olympiahreeerves zullen alle zei len bij moeten zetten, om d© Rotter dammers van het lijf t© houden. We zijn nieuwsgierig of gewonnen zal wor den. Gouda 2 za'I ongetwijfeld de meer dere blijven van de Hagenaars, alleen vaai G.aV. 2 kunnen we geen over winning voorspellen. Of aal dit elftal eens beter aan gaan pakken Gouda trekt naar d© Residentie om nummer 2"'van haar afdeeling te be kampen. Misschien heeft de rust de Gouwenaars goed gedaan, zoodat met frissichefi moed begonnen, weer een overwinning zal worden behaald. In Bodegraven zal ook een spannen de strijd werden g est red©», waar Bo degrawen wel als overwinnaar zal te voorschijn komen. Alphen en Alphia hebben rast, al leen Alphen 2 spoelt tege» H.V.V. 4. G. V. B. In beide eerste klassen- staan tweei belangrijk© omtmoetingien op bat pro gramma. Waddinxveen. zal het tegen ON.A. 3 nog niet gemakkelijk hebben terwijl Moordrecht 1 hater goed© vorm moet toonen door Haastrecht te klop pen. jk In' al 2e klasse aal O.N.A. 4.wri tégoi Alpbio 8. C'W.' Dé Vórige week! schreven we, la\ Alphia 4 in de vierd© klasse den laat ste» wedstrijd'van, de'competitie speel de, dit berust op een vergissing. ËUc elftal speelt daar 6 wedstrijden, aoodal nog 2 wedstrijd©», resteerden. Maria Bate». De populaire Rotterdamsche zwem ster, die onlangs zulk een mooi succes heeft geboekt door haar wereldrecords verbetering op de 200 M.. zal binnen kort in wijden kring gehuldigd worden Dé president van dié Rotterdamsche 2*enrolub, de keet Outer, aal de lei ding van dene huldiging op zich ne men. Ze vereischt eenige. voorberei ding eu daarom heeft mien het verstan dig geoordeeld om haér te late» sa menvallen met een soiree, die d© Kot- tetrdamsph© Zwemcljtb rich' voorstelt te geven op 10 December iu het lokaul Odeou in de Gouverneetraat te Kotter-, dam. Daar zullen uit den aard tal v&u zw emmers en zwemsters aanwezig zijn er daar zal gedegenheid geboden wor den aan corporaties om roej. Baron hui- de to faMogsq, i UT I Vmaordméd Het Haagsobe Hof heeft veroordeeld, •W U.,. huis*rouw van J. ,A. Z„ zon der beroep te WadKlinxveeu, die door den politierechter te Rotterdam wegens mishandeling veroordeeld was tot 160 boete, subs. 30 dagen hechtenis tot I 25 boete, subs. 25 dagen hechtenis. J. P B., schipper te Ouderkerk a.d. IJasel, is door den Rotterdamsche» po litierechter wegens een zedenmisdriji veroordeeld tot 2 maanden gevangenis straf. Het hof veranderde de straf iu f 40 boete, subs. 40 diagen heöhteékis DAMRUBRIEK Onder redactie van de Damclub „Gouda", Secretaris K. Tiendeweg 23, lokaal der club Markt 49. Probleem N,o. 397. (Zwart schfjven op: 3, 8|11, 13|L6, 19, 21, 24, 26. Wit schijven op: 23, 26, 28, 30, 32, 38, 25. 37)39, 42, 43, 48. Probleem No. 398. Zwart schijven pp: 10, 13, 16|19. Wit schijven op: 24, 26, 29, 32, 34, -4$. Oplossing van Probleem No. 393. Wit speelt 32^27, 25—20, 14^-8 (vw. 21—B6), 3—06, 26:12, 12—2», 29—34, 34—48, 43—48. Oplossing van Probleem No. 894. Wit speelt 2722, 26—21, 23—18, 21 8, ADVERTENTIEN. In plaats van kaarten. VERLOOFD LIES VAN DALEN en P. J. T. ENDENBURG Litt. class, cand. Rotterdam, Bergweg 816 Nov 1926 Gouda, Veerstal 16 Geen Oglvafegdac. lessen aangeboden, op zeer <(billtjke voor- waardq^^oor leerlingen B. jS- Gymnasu^P^IMLcandidatei^ BOUWKUN DIG OPZIC'HTEÜHnz. doprh M P. S. DAUVILLIER, 751 10 «V ZECGSTRAAT Bel voor Uwe behoeften s.v.p TELEFOON 507 op. Spoedige, nette en zeer billijke bediening. (f* Beleefd, aanbevelend. haarknippen nieuwate modellen Onduiation Marcel. KLEIWEG 11 - TEL. 483.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2