3-?4." flOUDSCHE <JOtTK&NT ZATKRL)AG "6~NÖV.~T92S~ TWEEDE "BLAB NOVEMBER AANBIEDING. k>. s:.K-io75 Heerenkleedirtg voor y h De Reeuwijksdie en SluipwijkSoIra Plassen bedreigd I ,!■- "3a,»'f j .t.t Vu 't Haigsche Binnenhof, Pops' laatste streek. Chique Mtaltl van uitattkeod* Vtloura ét Lalnt, m. blouMvonaco «inluimlumng. kraag, manchetten ca breeden randgeheel rondom vaa zeer nod. Slalc Pluche: Het kon ook wel niet anders, want zij bracht goede en moderne Heeding onder ieders bereik. Het ondervonden succes moedigt aan tot voortzetten. Wij brengen hier nieuwe aanbiedingen, waarvan elk U voor den vollen prgs waarde ver» zekert. Duizenden zochten en vonden bij ons haar vootdéel- Waarom zoudt U het niet doen? j Deze keurig* MaaWl vaa twarc Ottoman Vcloaei heeft den nlcawaa biouaevoen. draagt een vollen kraag. man. chctten en z(jgarneering van mooi Biberette.-g |7C boat, en kost In I fM alle moderne ILL kleuren slechts JL M. O Pracht Mantel vaa het het chique Vclouxa de Laine met t|k* plooi, game*ring van zijpand en vollen kraag en manchetten V. Naturel Slate Opossum. De prijs zeer elegante Deze moderne, pr. zijden AvoadJurk met aardige smockwerkgameering, is voomdig in de nituvit kiemen Praliné. BoUDoirt Hélio,Amande. Ave enz. tn verkrijg. baar vooe den 2*W prijs van rlechts t/» Velours, in alk mode* kleuren, draagt een gwaren kraag en brae- den rand geheel rondom van naturel Tkibet>bont .leekte Lé JL* Aardige Japon Popelint In net c egante plooi Kr w eerln*. als. Prachtige fluweoQnponv. borduursel soliede velvet, met mo- ■nde. Char- demen kraag en jabot van l£\ert gepllaseer.de Crtpe de |v|Q\J Chine in harmonieerende Mooie Fluweel japon Bi gekepezd Velvet (deux plèce.modtl) met elegant borduursel en Crtpe de Chincvest met kantgarn., in W(jnrood-.^75 Bleu. Tewa en |1/J Zwart, voor den I I nabiLi'd Elegante Mnntal van mooi Velours de Laine m. plooien ia zijpand en uitstekende bontgarn. op volkn kraag, man* ckettcn en kt/pand; ia alle moderne winter- kleuren -gg\5Q Hvt „C. A is tóch voordeeliger dat door steeds breedcre lagea Vtn het Neder* landsche Volk als waarheid woedt erkend, ia in de afgeloopen week duizenden •p de lippen gekomen uit heel bijzondere tevredenheid over het gebruik maken van onze a AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG UTRECHT LEIDEN GRONINGEN LEEUWARDEN SNEEK ENSCHEDF. ZWOLLE ARNHEM HAARLEM 2819 810 .m Jff 03W JJjt n« Daanufilkenha an fillinuiithllëlh^^ StiXrotó genoemd worden, dat o.« In Mn hoekje langs den Vmm "t Haarmk RiflBMlhof clu,i* v«" mr Uat onw v Jets over de Flora en de Vogels der Plassen. ,ut JS èen algemeene gewoonte een natuurmonument te waar deren naar het getal der zeldzaamhedeij, die men er kart aan treffen, een waardeering, die niet alledn onbillijk, maar ook onwetenschappelijk genoemd moet wordtn. Niet de enkele rari teiten, madr de levensgemeenschappenmet hun telkens weer terugkeerende Combinaties van ook meejr gewone vormen, zijn liet, die de waarde van een natuurmonument bepalen. levens gemeenschap, die bij pnze Reeuwijksche en SfuipWty&dfté Aatajh' de voornaamste plaats inneemt is die van het water. Bij de meeste andere plassen is ook die van liet moeras en het veen van beteekenis door de verlandipg, die: langzaam maar .zeker voortdringt. Bij de Reeuwijksche Plasseh is de verlanding van weinig belang, jdaar de mertsch doo'r rietènijden en het baggeren vin veen op verschillende plaatsen telkens ingrijpt jn het proces, pe diepte van de Plassen, ongeveer ,3 k 4 M., is hierbij van min der beteekenis, daar ia water van nog jgrooter diepte, tot wet 5 M., veen gevormd kan worden. Hier en daar, zoo o.a. langs de Breeviaart, kan men yochtijfce stukken vinden, waarlangs een breede fietioom orttwikkeld is, maar de verlanding is ook op deze plaateen, die aan den West kant der Plassen liggen, gering en wordt {telkens in haar ontwik keling gestoord. Dat de verlönding vooral aan de Westzijde van de Plassen en aan de Oóstzijde der daarin liggende eilandje® plaats heeft, houdt verband met de heerschende Westenwinden, waardoor de Plassen aan de Oostzijde het meest van d«rt golf slag hebben te lijden, zyoals men o.a. kah zien aan den Gorzen- dijk, waarvan men den Westkant zelfs tegen de golven heeft moeten beschermen. Overal in de Plassen, op ondiepe plefcken en vooral aan de Oostzijde van de eilandjes en veenstrooken is het riet de meest op den voorgrond tredende plant in de vèrlandingsvegetatie. BIJ nadere beschouwing blijken echter nog allerlei andere planten ertusschen te groeien, waarvan wij slechts noemen de algemeen bekende Egelskoppen met hun stekelige vruchten, de Lischdodden of Dompelaars, Waterweegbree, Kalnioes, de prachtige Gele Lisschen, die het Volk wel Pinksterbloemen noemt, en de rose Zwanebloemen. Meer aan de landzijde van den rietzoorii geven in den zomer roode Wilgenroosjes, hélgele Bastaardwederik, Leverkruid, Valeriaan, Moerasspiraea ,én vele schermbloemen een kleurig aspect. Na den broedtijd verzamelen zich honderden Zwaluwen van allerlei soort 's avonds Jnjhet rietveld en op aom- mige.plaatsen richten de Spreeuwen, diej.er gaan slapen, groote verwoestingen aan. Langs de Breevaart, In die .smalle; natte landstrook, die zojpers door, een hoogopgaande rietzbom het Wije bijna ge heel aan het oog van den wandelaar onfctfefcf, groeien verschil lende planten, die karakteristiek zijn voor de eenighzihs vochtige gronden: allerlei Varens, Viooltjes, VlBsbékjes, Orchideeën in een uitgestrekt mostapijt, waarin het blefckc Veenmos, naast het Haarmos, vooral een belangrijk deel in Beslag neemt. Niet «door een enkele, vluchtige wandeling of een fietstochtje, maar door volhardend telkens», die kleine plekjes wteef te bezoeken, krijgt men allerlei interessante verschijnselen te genieten. Zoo kwamen op het genoemdé stukje land op een walmen voorjaarsdag dui zenden en nog eens duizenden zwartblaiiw en wijnrood gevlekte &t. Jansvlindertje* uit hun cocon kruip®*, waardoor de geheele strook met een warmen, .donkenen gloeij Overtrokken was. In den rietzoom |^an men in Mei en .Juni de nesten .van de Groote en Kleine Karekiet vinden, kunstig gevlochten tusschen eenige rietstengels. De vogels zelf krijgt men niet zoo gemak kelijk te zien, maar overal weerklinkt hUn eentonig en toch zot> bekorend: Karrekiet, karreklet! Hier en daar, op kleine veeneilandjes en langs smalle, alleen voor voetgangers begaanbare kaden, zcjoals de Groene Ree er een is, groeien Elzen en Berken, waartuskhen Hop en Bitterzoet slingeren. Jn herfst en winter kan het hidr wemelen van Meezen, Vinken, Sijsjes, Kneuen en ander gevogelte, dat zich te goed doet aan de Elzeproppen of ijverig ,zoekt jiaar kleine insecten. De kleurige vruchten van den Vuilboom, Vlier en .Lijsterbes, vormen met de bottels van -de Wilde Roos en de blauwe Braambessen ook een welkom voedsel voor de talloozé vogels, die op /den freje de Plassen bezoeken. lrt stille, vergeten hoekjes, baajtjes tüsschen een paar land tongen of bij een eiland, waar het Pijlkrètd met z'n puntige bla den, de dieproode bloemen van de Moferasaardbei, Tandzaad, Vergeet-mij-nietjes, Lathyrus en andere/planten den oever sie ren, waar de golfslag geen invloed van beteekenis /uit kan oefe nen en het water ook minder diep is, blobien de goudgele Plom pen en ontplooit de blanke Waterlelie haar bloemknoppen, gik- kerbeet, Hottonia's, Ranonkels, Sdieren„ hier en daar het zeld zame Blaasjeskruid, een van onze inlandsohe insectenetende planten, strijden er pm den voorrang. 'Ook het Waterdriebiad of Waterklaver rtiet haar fijnbehaarde witte kroonbladen, kan men er vinden. Midden op de Plassen, in het open water, zijn soms groote vlakken bedekt met de rose bloemaartjesi van den Veenwortel en verschillen&fe Fonteinkruidsoorten. Van de planten, die uitslui- tenrt onder den waterspiegel groeien, m|>et vooral het zeldzame gnjnoemd worden, dat o.b. in e»n hoekje langs den BreevaarfjJfoeiti f Ui J "8,> Is dè flora karakteristiek 'voor het watef, ntet de dieren is hei al niet anders gesteld. Nu iS dö dlèrénWereld van ons land voor al wat de lagere groepen betreft, slecht bekend en dientengevolge zullen we daarvah niet veel kürinen zeggen en ons moeten beper ken tot enkele hdogere dieren. De .Vischotter, dat mooie, lenige, maar door de visschers zoo gebate roofdier, komt bij de Plassen ook voor, maar 'I is lang niet gemakkelijk er een te zien te krij gen. Beter gaat dat met de vogels!Een groot aantal vogel soorten is voor zin voedsel aangewezen op het water, terwijl een ander er voedselten nestgelegenheid beiden vindt, 't Zou onmo gelijk zijn ons deiPlassen te denken zonder vogels, die het leven- bi^ngtnde elemertt vormen in elk landschap; Met de drooglegging zullen ook allerlei vogelsoorten -verdwijnen1, 'wat een beduidende natuurverarming fceteekent. Is het nog niet jgenoeg, dat zoo tallbdie tneeren en plassen zijn gevallen 'als oflei aan de cültüur van Üeh mensch? Men denke aan de uitgestrekte plassen tusschen Rotterdam en Nieuwerkerk aan den ljssel, waarin het wereldberoemde Schollevaarseilana lag, met een belangrijke'vogelwereld, waarvan eeuwenoude kro nieken en reisbeschrijvingen ons aj verhalen. De grootste vc^jelkundige merkwaardigheid van de Reeuwijk sche en Sluipwijksche Plassen is het \youwaapje> onze kleinste, zeldzame reigersbort, die zelfs in het hooggeroemde Naarder- meer niet broedt, maar op onze Plassen een vrij algemeene broèd- vogel is. Telkenjare wordt eeji flink -aantal jongen groot ge bracht en ware 't niet, dat de omwonende visschefs en jagers, belust op een zo^t winstje, jaarlijks eert groot aantal nesten uit haalden en de jongen verkocHtert, ongëtwi|fèld zou het aaijtal broedparen nog Veel grootër zijh. ,Dê Blauwe Reiger en Aal scholvers komen jregelhlatig visschea op de Plassen. Ee prachtig gedicht is het zoo'n Aalscholver te zien duiken en met een flinke blanke viach of een kronkelende paling je zien bovenkomen. Gralag zitten ze zich te zonnen op de veeqbonlden, die op sommige plaatsen boven het water uitsteken of op éen paal, die ze met bu" «itwerpselen heelemaal wit bekalken. Vrbe- ger kon men ze dikwijls zien op den aanlegsteiger van „Aeolus" in de Elfhoevenptas. De Purperreigers en Lepelaars verschijnen in de maand Augustus op den trek, iëts later komen Kemphanen, Bokjes, Zwarte Ruiters, Wulpen én andere steltloopérs. Dan komt ook de Roèrdomp, de grootere Verwartt van ons WoUiw- aapje, die dikwijs tot diép in ,den wint et blijft. Als er ijs ligt poogt hij zich nog schuil te hóuden tusschen het verdorde, gele riet, maar vaak tvordt hij dan een maar al te gemakkelijke {.en welkome buit vodr de jagers on visschers. jn den nazomer konjen allerlei Meeuwen en Sterns, die aan onze kusten broeden, mhar na den afloop vdn den broedtijd dieper het land in trekken bm Voedsel te zoekert. Het Vischdiefje en de Zwarte Stern behooren echter tot de regellmatige broedvogels, die men vooral in de m£er afgelegen Plasseh veelvuldig kan aantreffen. In groote troepen zitten ze soms op de groote stuWcen losgescheurd veen, die na den doorbraak vfen den 'Nieuwenbroekschen Dijk 'in het waiter verspreid liggen. Een echte watervogel, die in geen enkele Pfas ontbreekt, is de Fuuf, een söoH, die'vröegfcr zëer gezocht was om het bont, d^t ze van de huidjes maakten, het z.g. grèbe-, tegenwoordig wobdt hij met Mst gelaten, dank zij de bepalinken der Vogelwet. Na dén broedtijd kan mén ze ajthd, met htjn leJke gestreepte jongeij aantreffen jangs den Gorzendijk, die den Blf- hoevenplas van hlieu^enbroek scheidt. Ze blyven gewoonlijk hier tot 't water dichtvriest en vertrekken dan naar de kust. be Meerkoeten, de dbnkerblauwgrijize vogel» jnet witte bies, die bi- gemeen tusschen'riet en biezen broeden, .verzamelen ziCfi 's win ters in groote troepen en ook als alles dicht ligt met ijs, blijken ze dikwijls nog; diep ineengedoken staan ze dan in kleine troep jes tusschen de gfeknaktè rietstengels, die nog'feériige bèschutthg geven tegen de dtriememfe koude. De Kievitenvangst is een be drijf, dat al sinds jaar én Üag op de Reeuwijksche Plassen woirdt uitgepefend; de groote vluchten Kieviten, die zich in Augustus al beginnen te verzamelen, worden door vogels „op den wip" gelokt en met gfoote slagnetten gevangen., in den Kievitentijd is 't geheele dotp op de vangst georganiseerd en loopen de schooljongens dikwijls met uit elzenhout, vervaardigde fluitjjea in de zak, waarnfee ze de vangers voor naderend gevaar in den vorm van rijks- of gemeenteveldwachter, waarschuwen. Nabst dit wettelijk verboden, maar. langen tijd oogluikend toegestaan bedrijf, vormt de eenden jacht in het najaar een belangrijke bfon van inkomsten. Met Jiartoa^lékvogeW" worden feéttdért in de nabijheid van de^ rioten hirtjes'gebrwchti'W«artn- de jagers .ver scholen zitten. Niaast de gewone Wilde Eenden worden allerlei andere, waarondfer ook meer zeldzame soorten, geschoten. In groote trekken is hiermede een overzicht gegeven van 'de flora en de vogelwereld van onze Plassen. Allerlei feiten hébBen we daarbij niet kluwen vermelden en zelfs eenige karakteristieke vogels: de Rietzlmgers, den Ijsvogel, de Rietgors, de Snippen, den Waterral en den Bruinen Kiekendief, merkwaardige soorten als Koekoek, Wiblewaal en Buizerd zijn onbesproken gebievèn. Toch Is het bovenstaande wellicht voldoéhdé óm een algemeerten indruk te geven van de belangrijkheid der Reeuwijksche en Sluip wijksche Plassen'als natuurmonument. Die belangrijkheid is ook de oorzaak, dat jaarlijks groote gezelschappen natuurliefhebbers excursies naar |de Reeuwijksche Plassen houden». We wilden hopen, dat die fitstapjes naar onze Plassen nog in cte vej-re toekomst gebraclt zullen wordenI 1 gebrac» Gouda, 3 Nov* 1926. A. SCHEYGROND, G. O. CS TWEEDE KAMER. Het Verdrag: met België. Successie belasting. Niet minder dan 15 Kamerleden hebben orver „het" Verdrag het woord gevoerd (er waren er zelfs 17 ingeschreven, doch twee vielen door afwezigheid «n ziekte af). Te veel van het goede! Viér christeiyk-hteto- risceh sprekers en drie socialisten wjjst toch op een slechte arheidsverdeeling in die groe pen. En na dia lange.rtf sprekers, geduldig te hebben aangehoord; Irwam minister van Karnebeek eindelijk aan het woord, doch niet dan nadat eerst de laatste acte van de jongste belastingverlaging was afgespeeld. Over de verlaging van de Successie belasting moest namelijk nog gestemd worden. Deze z.g. Eindstemming heeft thans plaats gehad en gelijk te verwachten was, heeft een flinke meerderheid in de Tweede Kamer (65 tegen 31) «ich met deze belas tingverlaging vereenigd. Tot het laatst toe bleven sociaal- en vrijzinnig-democraten de economische beteekenis van deze verlichting miskennen; met hen hebben tegien gestemd de heeren Arts, Moller en Veraart. Ook de Wegenbelasting is daarna aangenomen, nog wel zonder stemming, na dat de woordvoerder der vrijzinnig-demo craten, de heer Ebels, had verklaard niet tegen te willen stemmen, omdat er dan in afzienbaren tijd niets van wegenverbetering zou terechtkomen. Een verstandig stand punt, waarop ook anderen, die deze belas ting geen ideaal kunnen vinden, blijkbaar stonden. Het Verdrag met Belgiëund kein Ende, De Kamer heeft zich thans daar mee beziggehouden gedurende, vier lange middagvergaderingen en één lange avond vergadering en nadat de Minister van Bui- tenlandscche Zaken gesproken had en de reeds in ons vorig nummer aangekondigde pauze was ingegaan, scheen het resultaat nog allerminst vast te staan. Voor welk een uiterst moeilijke beslis sing staat hier onze Tweede Kamer! Men kan gerust zeggen, dat slechts een klein deel van de Kamer dit Verdrag dus in zijn tegenwoordigen vorm -— werkelijk aannemelijk acht. De eenige verdedigers wa ren Nolens en Vliegen, de eerste Limbur ger, de tweede een warm Belgenvriend, die in het begin van d!en oorlog zich uitsprak voor actieven steun aan zijn Entente-vrien den. Het kan toeval zijp, dat Juist zij alles in dit voor Nederland toch waarlijk niet zoo aantrekkelijke verdrag mooi vonden. Let terlijk alles werd goedgepraat en dr. Notens ging zelfs' zodver, hét lóelatett' Van de {ab soluut onrechtmatige. Belgische eischen op militair en politiek terrein als een compen satie voor te stellen ivoor onze belangrijke concessies aan België. Wij kunnen ons; in zulk een mentaliteit slecht .vindexi. Wat kou men depken van deze redeneering: Gij degt in angst uw geld toe aan wien u dit afperst öndër de bedreiging: uw geld of uw ley en en dan zoudt ge later verplicht zijn denjbe- dreiger, dien |gij van u hebt weten af te schudden, het geld te brengen, omdat hij als „tegenprestatie" u het leven heeft gelafen! De situitie in de Kamer was als volgt: behalve genoerride vooïötandërs door dik en dun kwamen alle sprekers vrijtvel tot de zelfde conclusie. De een mocht het wat an ders formuleeren dan de ander, alle be zwaarden wenschten niet liever dan een Uit weg, langs welke een voc/r beide partijen bevredigende oplossing nnoöht worden ,'ge- vonden- Verwerping zonder meer trok Rei nigen aan* besefte men, dat een nieuwe overeenkomst met België noodig is. Algemeen ook stond zoen op het standpunt, 'dpt Nederland een tegemoetkomende hou ding jegens België behoort aan te neirten, zonder voor- en nadeelen op een gouden schaaltje af te wegen. Wat zoovelen echter hindert, is dat dit Verdrag den indruk gééft van door een overwinnaar aan den overwon nene opgelegde werischen. Stuitend noeipde mr. Knottenbelt, de bekwame woordvoerder van den Vrijheidsbond, de atmosfeer, wsiar- in dit verdrag ds tot stand gekomen en de onzekerheid, welke velschillende bepalingen ademen. Dit tractaat is al Ontkent,dé Minister het element van Vrees of pressie in ongerechtigheidgeboren en het schijnt ons met verschillende sprekers uitgesloten, dat men met zulk een trActaat een werke lijk goede vérhouding met onze Zuiderburen I zou bereiken. Dit tractaat aldus de con clusie van mr. Knottenbelt tast onze vrij- heid, eer en welvaart aan en hfj was de eer ste spreker, die het dankbeeld opperde om bijvoorbeeld door een motie België onzen wensch van inschikkelijkheid kenbaar te ma ken en dit-verdrag, dat slechts enkele Ne derlanders willen, niet aan te nemen. Terecht constateerde de heer AJbarda, de leider der S. D. A. F., dat er een groote meerderheid in de Kamer is voor heropening van de onderhandelingen. Dit is het eenige waarvoor een. meerderheid werkelijk ge voelt. Voor aanneming of verwerping zal vermoedelijk aleohte «en kleine meerderheid zijn en nierpanRkap wgpgchen, dat zulk een belangrijke beslissing van internationalen aard op het kantje af genomen wordt. Intusschen heeft de MUUster het ^ie Ka mer niet gemakkelijk gemaakt. Hij heeft zijn verdrag met overtuiging en welspre kendheid verdedigd, in een prachtige rede, die wel in staat was bekeerlingen te fn*1"5"- Men mag zich echter door de eloquentie vpn den Minister niét laten begoochelen. Want niet alleen waren er in de lange rede zeer zwakke plekken en op punten van overwe gend belang, doch de Minister bleef eischen, dat de Kamer hét verdrag zooals het thans voor haar ligt, slikt, ongewijzigd, met huid en haar. Positief weigerde h(j nieuwe onder handelingen te openen, overtuigd als Lfj is, dat dit verdrag het beBte is voor ons land en terugwijzing daaraan groote nadeelen vdor onze verhouding tot België met zich zal meebrengen. Wat de groote meerder heid (van de Kamer due wil al heeft zfj zich nog niet door een stemming uitgespro ken wil de Minister vart Buitenlandsche Zaken dus Juist niet. De vraag is nu nog slechts, een vraag, welke de Kamer a.s. Dinadag, wanneer de replieken zullen aan vangen, zal hebben te beantwoorden, of de Kamer terugdeinst voor de consequentie van haar standpunt: een anderen Minis ter te laten pogen een bevredigender rege ling tot stand te brengen. Zeker onderschat ten wij den ernst daarvan niet, maar aan vaarding van dit „oorlogs-tractaat" trekt ons evenmin, neen nog minder aan. Moge de Kaïmer de wijsheid en den moed hebben, die zij thans minder dan ooit kan missen. Gisteren hebben1 de heeren L. L. de Visser en K. ter Laan geïnterpelleerd over de rel letjes te Ede en Aiasen, en het rapport dat daarover aan de Kamer is uitgebracht. Tot groote ontstemming van de S. D. A. P.'ers gooide minister Lambooy in zijn antwoord hen in dit verband met de communisten op één hoop. Toch w*e voor 'hun veront waardiging niet oe minste reden. Immers, als onze socialisten niet met de communis ten in «één adem willen genoemd worden, ligt het aan'hentélf om er geen aanleiding toe te geven, dat men beiden gelijkelijk on dermijning van den goeden geest In het le ger ten laste kan leggen. Er is natuurlijk verschil in methode, zelfs in <loel De communistische interpellant heeft er geen doekjes om gewonden, zijn- doel is het leger geheel onbetrouwbaar te maken én met de wapenen In de hand tot oproer te brengen, hetgeen dan het prole- tariaat naar Russisch model de macht in handen moet brengen. De S. D. A. P. be geert dit niet. Zij moge, behoudens in on evenwichtige momenten, de democratie ge trouw blijven, zij jaagt de eenzijdige ont wapening na met den koortsaehtigen ijver, die den bekeerling kenmerkt en zij doet dit op een wij ie, welke vele jongelieden den kop op hol moet brengen. Wy weten het, man nen ais K. ter Laan begeeren geen relle tjes in de jcazernes. Zij gevoelen het als e«n onbillijkheid, indien een Minister van Oor log hen hiervoor in zekeren zin aanspra kelijk stelt. En tóch... zij zijn medeverant woordelijk! Wie jaren lang de socialistische pers en haar spotblad heeft gevolgd, we- melend van artikelen en berichten, van pro za, poëzie en teekeningen, welke vaak toon beelden zijn van laffen hoon en giftige cri- tiek, kan hieromtrent geen oogenblik in twijfel verkeeren. Hier wordt stelselmatig het vertrouwen in ons leger ondermijnd, de noodzakelijkheid van de voorbereiding tot landsverdediging bestreden qn alle geloof in den rechtvaardigheidszin van het mili tair gezag aan öe dienstplichtigen ontno men. Minister Lambooy heeft misschien eer lang de hulp van de S. D. A. P. noodig. Men zou het in fieze vergadering niet gezegd hebben! In geen enkel opzicht heeft Z. Exc. Pops Graves was oen klein mannetje, dat echter als hij het mét léiman'd aan der stok had gehad op de body van zjjn tegan-r terty altijd onmiskenbare teekénen vaa stevige spieren achterliet. Pops had kans gezien om meer dan vier Jaar achtereen edn heerenloventje te lei- den Up kosten van de gegoede inwoners van Ghicago. Er was nog geen détectivè geureest, drie kan® had gozien Pops een rustkuur van eenige jaren te doen onder- 8»an. Want Pops was even klebi als «terk en gHm. Hij was als een uitstekend strateeg m de achterbuurten van de millioenenstad bekend en stak die kennis dan oök niet •Onder étbelen en banken. Pops' laatste meesterwerk was geWeesl om een kassier van iBrodlingsons te overt Meesteren en het geld dat de man in een asch bij zich droeg van eigenaar te doef veranderenBro^lingsons wisten spoedig by monde van een j>as gearriveerden de tective dat Pops de (lader was en loofden ,8:oe^p J??m uit v<x>r deugenewien 't TOocht gelukken om Pofps met of zonder het geld aan de politie uit te levéren. De paa gearriveerde detective, luisteren- de naar den welkiinkenden naam van Gul Gaumont, nam aich voor om Chicago vafi dien lastpost te bevrijden. Hij wist de noodige inlichtingen over Bops' doen en laten fn handen té krijgen en vertelde toen aan de firma dat ev aü iets heel bijzonders moeAt gebeuren als hij 'het kereltje niet in handen kreeg. Ik stel er echter prijs op te verklaren, zei hij er by dat ik liever «let heb dat mijn su- perituren er van weten "duit ik m© nWt <14 zaak bemoei, Parker is mijn rechtstreek* sche fihef en ik heb zoo'n vermoéden dat hij ndét op me gesteld is, en dat Tal leen ortt de eenvoudige reden dat hij heeft gezien dat -er vuur én énergie in me tiet. Als U gihg hij ivbort dus niett trtet tawtfn /chef bespreekt zult u mij en U zelf ten zéérste verplichten, wfant ik bes toof dat 1k ,het ttiet alléén om de beloo- nirtg doe, maar oök &M de eer Pops ié handen té krijgen. Daar ik zoo als U ziet trog vrij hen staat 'er een mooie toe* koifitlt VOérhijj Opehértrik fzle niet tn wttarf om Pops niet dëh ëënrtén stèen ioü leg» gen Wn hét gdbodrtv fanh tihiEfn ifóéhL De tfinma hapte toe en beloofde nrete tegen de politie te zeggen om Gaumont niet dé kans van promotie te Ontnenwei. Twee dagen later («rist de firma dat Pops een nieuwe streak in voorbereiding, had .welke daarin bestond dat Pop* *an 3e firma «en dreigbrief zóu sturan waarin hy verzodht - of liever beval j— om op een nader aan te duiden jplaats 50.GKX) Jteerj te leggen. Ik vind dat #rè op bet pooratal moes- ten ingaan, zed de detective, toen werke lijk na twee dagen de bewuste brief' kwam. Maar wie waarborgt ons vroeg de firmant, dat hij niét slinriner is das U «n wy en t«a .slotte toch nog het geld in han den kry'gt? Dat is eigenlijk een beleediging aan myn adres, zei Gus Gaumont. Een vrij jong klerkje was bij drt' onderhoud tegen woordig doch bemoeide «ich ner-gena mee. la het vertrouwd vroeg Gus, dar dat kereltjf», zich bij dit onderhoud door zijn nieu/wagietige oogen en hoorbare oor kleppen .l^at vertegenwoordigen? Het lean, «een Jcwaa!d, «ei <£e firmant. Het is een #hge Pool, die een dag hier in betrekking is en, leder maar den mond «iet ©m maar zoo .pauw .mogelijk de Engelsche taal te Leeren. HÜ is een beetje achterlijk doch achijnt zijn weak te yer- staian. U begrijpt zelf wel dat als ik er iets anders in izag ik er geen, moment aan dacht hem by «een londeihouid als dit in het kantoor te laten. Nog iets, «ei Gaumont «daar Ik met U héb afgesproken dat U niemand van mijn superieuren er bij Jienlt ien ik toch niet geheel alleen met het .oog op het ge vaar de zaak kan afwilikelen had Jk wel graag, dat U mij de beschikking over een paar pootige mannetjes gaf idie ray zoo noodig de behulpzame hand kunnen bie- déti. ;,r .V. In orde! éei de firmant. Reeds Was de avond gevallen en een der firmanten ging mét twee steVige knechts en het Poolsèhe knechtje mee naar de plaats waar hét jfeld moest gedeponeerd worden. Gaumont moest ladleti toen hij zag hoe de Pool zich rtiet een oud soort revolver had TgéWépejid. Men kon niet het «Wapen zélfs géén. muts op tien ,pas afstand dttóden, faift ^téan ëen Yrtensch. Er was ïtibèh In de'ooübti vdh 'den'póol, maar zijn gelaat was <wit als krijt. Gutfirtént legde het geld op de afgesproken plaats neer en ('verschool «ich met de anderen op een v©i- ligen afstand. Meen- dan een half uur zaten de man nen te wachten. Het Poolsqhe knechtj© had reeds als voorzorg een dun maar sterk touw naast z'ich neergelegd on zenuwachtig trilden «ijn lippen. Plots greep hij in zijn vestzak en met een sprong was Gaumont overeind. Walt doeje? vroeg hij- Wodélcina (horloge) ziel zéi de "Pool. Gaumont keek met verrassing naar het prachtige horloge eneen fijn sttaaltje spoot "hem vlak in het gelaat. Even wan- keflde Gaumont ,toen viel hij neer. In het zelfde moment werd Gaumont met de dun ne touwlijn geboeid en rfton«d 'de Pool tegenover den firmant. Brodling kéék stom verbaasd naar het kereltje en wilde feeds tegen hem uitvaren toen het ventje *eh dat hij aanspraak maakte op de som die door de firma was uitgeloofd. Eindelijk! zei hij, héb ik Pops dan töcfh te pakken. Het had maar weinig gescheeld, mieter Bfddling, of U was er voor 50.000 dollar ingetippeld. IV was Pops al lang op het spoor. i*ïiirir-fs «W >av

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3