BOT „ORGEL" One mm liidii] T.U WOU KUUB SS ^-4 ml. Nic.van der Heijden P1UKÜ1KBKUKTEN. Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. Propaganda Vergadering ROTTBRDAM~ RADIO TUKKER de partij, die bereid was achter den Minis ter-bezuiniger te gaan staan, gespaard. In 't algemeen ontkende de Minister, dat de dienst te Assen te zwaar was geweest: voor de relletjes te Ede was zelfs heelemaal geen redelijke aanleiding gevonden en dus wees da Minister als oorzaak aan: het voortdu rend inwerken door de roode pers op den geest der soldaten, waardoor de brandstof dagelijks wordt aangedragen. Onder stij gende verontwaardiging, althans uitingen daarvan, wierp minister Lambooy den geestverwanten van den- socialistischen in- terpellant voor de voeten, dat zij en hun pers de oorzaak zijn van den slechten geest onder vele militeiren. De stelsetaMigt ac tie voor atscbaffjnsr van het le*er,.de voor bereiding van den grooten ontwapeiungetlag van de S. D..A. P. en tie meeting zelf zijn niet vreemd geweest aan de onlusten, die vlak daarop uitbaretton. De socialistische Kamerleden protesteerdenon werden plotseling muisstil, toen de Minister uit een artikel^ in „De Strijd", het in groote oplage verschijnend orgaan van het socialjstieche v- v-, onder redactie van het S. Dt A. P.-sche Kamerlid den heer Sterthuis, voor las, hoe daarin het velband tusschen de betooging en de opstandigheid der troepen allerminst ontkend wordt! Mwng CKMiwvoreeinig'u^i: u Hat gasohil ia da aiijaiadustria. Maatregelen van de Itatiaaiwche regeering, De ontevreden Oostenrijk- sche ambtenaren; In aansluiting op hetgeen wij laatste nieuws gisteren reeds melden over do besprekingen in Downingstree-t gehou den en over de onderhandelingen die plaats hadden tot hijlegging van het geschil in de mijnindustrie komt thans het bericht dat men snelle vorderingen heeft gemaakt. De bemiddelingscommissie van het Vakver bond werd ontvangen door Baldwin en het volledige steenkoolcomité uit het kabinet. De bemiddelaars verklaarden, dat het be stuur der mijnwerkersfederatie hen ge machtigd had districtsovereenkomsten als grondslag van onderhandeling te aanvaar den, mits er waaiborgen waren belichaamd in de laatste nationale overeenkomst in alle districtsovereenkomsten zouden voor komen. De premier stemde er, na de bemidde- lingacppwpisflie te hebben gehoord, in toe het bfjtuur der mijnwerkers te ontvangen. Dientengevolge verschenen de mijnwer kers! eiders in Downing Street en vertrok de bemiddelingscommissie, waarbij een der leden dezer commissie zeide: „De onder handelingen izijn definitief geopend en we laten het nu aan de mijnwerkers over". De bespreking tusschen de leden der re geering en de mijnwerkersleiders werd ge schorst gedurende lunchtijd en later op den dag hervat. Intusschen wordt vernomen, dat de re geering in contact is geweest met de myn- eigenaarsvereeniging. Heden zal de Regeering opnieuw bijeen komen met de mijnwerkers, te voren zal de regeermg confereeren met de mijneige- J naars. Volgens de Vossische Zeitung heeft de Italiaanache regeering een aantal belang rijke besluiten genomen. Alle reeds ver strekte pasvisa voor buitenlandsche reizen worden ingetrokken, met uitsondering van die van hen, die zich reeds in het buiten land bevinden. Alle reeds verleende vergun ningen voor buitenlandsche reizen worden eveneens ingetrokken. Liedeh, die voortaan het land verlaten zonder een geldige pas zullen zwaar worden gestraft. Hetaedfde geldt voor hen, die anderen trachten te helpen uit het land te ontkomen. De grens wacht krijgt bevel te schieten op iedereen, die tracht op ongeoorloofde wijze de gren zen te overschrijden. Dagbladen en tijd schriften, die de huidige regeering niet steunen, worden voor onbepaalden.tyd ver boden. Alle partijen, vereenigingen' en or ganisaties wier handelingen tegen de ré- geering zijn gericht, worden ontbonden. Het ongeoorloofde dragen van insignes van vereenigingen of staatsinstellingen wordt eveneens zwaar gestraft Een politieke po litie zal aan de militaire worden toège- voegd. Het wetsontwerp, dat de doodstraf voor bepaalde politieke misdaden voorziet, eveneens heden gepubliceerd. Art. 1 zegt dat wie een handeling tegen het leven, on schendbaarheid of persoonlijke vrijheid van den koning, koningin, kroonprins, den re gent hoofd van de regeering onderneemt met den dood zal worden gestraft. Volgens een draadloos bericht uit Rome heeft Mussolini in den ministerraad mee gedeeld, dat hy zelf het ministerie van binnenlandsdhe zaken op zich heeft geno men en de tegenwoordige minister de por tefeuille van koloniën gekregen heeft. Bij de onderhandelingen over de ambte naarssalarissen heeft de regeering giste ren nieuwe voorstellen gedaan, die ont spanning gebracht hebben, zoodat er than- kans op overeenstemming en afdoening var de kwestie bestaat. BÜTTENLANDSCH NIEUWS. DUrrSCHLAND. I^e strijd otra den achturendag. De aoc.-dem. ryksdagfractie besloot den dtfor de vrye, christelijke en „Hirsch- Dunkerache" vakvereenigingen gestelden eiach nopens een noodwet ter verzekering van den achturendag als maximum-werk tijd in den Rijksdag te verdedigen. Naar het «oh laat aanzien, is de stryd om den achturendag in een nieuwe phase getreden. De groote vakvereenigingen van diverse pluimage hebben den eisch gesteld van een spoedige regeling van den acht urendag door een noodwet; de soc. partij heeft dien eiach gesteld als voorwaarde Voor deelneming aan de groote coalitie. De soc. Ryksdagfractie heeft besloten de ver dediging van den eiach in den Rijksdag te voeren. iHet „Reichsvetlband" van de Duit- sche industrie en de leidende organisaties van den handel en het bankwezen hebben uiting gegeven aan de vrees, dat het eco nomisch herstel van Duitschland ernstig in gevaar zal worden gebracht, wanneer men in de vigeerende regeling van de ar beidsvoorwaarden plotseling wijzigingen ging aanbrengen. Een en ander wyst dus op nieuwen strijd op dit gebied. BELGIë. Het huwelijk van prins Leopold. Het Belgisch koninklijk gezin wohlt, Zondagochtend, uit Stockholm, in de hodfd- stad terp^efwacht. De „Marie José" za' vroeg, in (g«A| Boh tend reeds, met koning Albert, koifmgm Elisabeth, prins Leopold, prins Karei en prinses Marie-José, de ha ven van Ostende binnenloopen waarna de konjnkiyke familie, per exWi-trein naar Laeken vertrekt, waar de aankomst zonder eenlge plechtigheid zal geschieden. Van alle zijden blijven de geschenken en felicitaties op het koninklijk paleis toe- stroomen. Onder deze felicitaties is ook een telegram van het consistorium der Ne- derlandsche Evangelische kerk te Brussel. De Nedériandsche kolonie in België heeft besloten tot het aanbieden van een huwe lijksgeschenk aan prins Leopold en prinses Astrid, ah- uiting van dankbaarheid aan het Belgische Vorstenhuis voor de ham- verleende gastvrijheid. Maarbegon Bronfling... hij heeft het geld daar toch neergelegd! Mis! zei Davidson, want dat was de naam van den z.g. Pool, ik heb precies ge zien wat U niet zag. Toen Poft» lTw pak ket dollars neerlegde, legde hy tegelijk een soortgeiyk pak neer. En Pops' zak openend trok hij het goede pakje banknoten uit 'diens jas. Het geleek precies op hetgeen Brodling hem gegeven "had. Hy deed het heel handig, zei Dave maar ik was er ook nog! Be hoop dat U nu meteen de overtuiging hebt, dalt U maar niet ledereen moet gelooven die zegt, dat hy van de politie is. Dave kreeg «yn beloon ing en Pops ook. Maar in beide belooningen wds het verschil van 1000 dollar en zeven jaar oelstraf. BÏNNBNLAN». Het Ned.-Belgisbh Verdrag. Een verklaring van de «otterdam ache Kamer van Koophandel. Naar aanleiding vno de mededeel mg door minister van Karnebeek gedaan -en aianzien van in 1910 en 1919 door de Kalmer van K. en Jf.Ste Rotterdam verstrekte advieaen, waaruit hij zeide te moeten concludeer en dat in Rotier- d4.msche handelskringen geen bezwaar werd gezien tegen een kanaal Ant werpenMoerdijk, publiceert genoem de Kamer van K. en F. eenige opoier kingen, waarbij verzet wordt aange eekend tegen de wijze van citeeTen, die de minister hier heeft toegepast en .egen de wijze van raadplegen van be doeld rapport waardoor een geheel verkeerde indruk is gevestigd. Btet Kaunenfid Vliegen en het Na- fkafraiI Octmité van Actie tegen het Verdrag met België. Het Nat. Comité van Actie sohrijh in de vergadering van de iweede Kamer der Stateu-Uemeraal van Woen& dag 3 November, heeft de heer Vlie gen de vraag gesteld of de leiding van het Comité van Actie op haar eere woord zou durven verklaren, dut aile gelden uit Nederland zijn gekomen. Het antwoord op deze vraag behoeit aan duidelijkheid niets te wpuschen over te laten Oudexgeieekeuden ver klaren op hun eerewoord, dart. geen cent niet-Nederlandsch geld in de kas van het Comité is gestort noch door uet Comité is gebruikt. Volgt de ondbrteekening van net Cent-raai Bestuur van de heereu mr. J. Ludrn, aig. voorzitter, Ir. A. A. Mus- aect, alg. secretaris, en E. A. van We- t?, alg. penningmeester. Nationale woningraad te 1 mirtrrilma Vrijdag werd te Amsterdam de jaar-, vergadering gehouden van den Natie-' nul en Woningraad. De vergadering werd gepresideerd door den heer K. R. van Staal uit Uoude, omdat de voorzitter mr. G. v. d. Bergh plotseling verhinderd was Dc heer Staal heette in het bijzonder welkom den heer Ir. A. Keppler, di rectenr van den Amsterdamsohen Wo- ttingddeust en den heer Klein, verte genwoordiger van de Vereenigjng van NederlandBche Gemeenten. Voorts deel. de de voorzitter mee, dat na de fusie I? organisaties zij« toegetreden. Spr verwac. t spoedig nog meer aansluiting Ook deelde spr. nog mede dat een regeling is tot stand gekomen met de architecten-organisatie* betreffende de belooningem. Ten slotte herinnerde spr. er aan dat binnenkort de Woningwet 25 jaar ih werking aal aijn. Naar aanleiding van dit feit zal een geschiedkundig werk het licht zien over dit afgeloo- i pen tijdperk. De secretaris deed vervolgens nog eenige mededeelingen omtrent het he- dei uan luo woning zutien vertegenwöoruigu Zijn. wa enkete opmermugen werueu ut jaarverslagen goedgekeurd. Als bestuureiedeu werden bij accla jumtae herkooen de heereu h. F. J. bloemen, mr. I). Hudig en J. Kors. Een voorstel van do bouwvereeniging Nieuw Leven" te Ridderkerk, dat de 1 Woningraad zal besluiten atgevaardig- (den te zonden naar do gemeenteraden, werd ingetrokken. Voorts steioe ue voorzitter aan do orde do muerujd opgeworpen vraag in uoever hot mo gelijk is plaatselijke federaties muon woningraad te betrekken. Uver deze raak is een rapport uitgebracht, waar ii» do rapporteurs u>i do conclusie ko men, dat dergelijke federaties met m uen raad zijn te betrekken. iNa een uorte' discuspie, werd het rapport door de vergadering aanvaard. De middagvergadering was gewijd aan de behandeling van het rapport, ungebraent in zake het üurenprooieem voor arbeiders- en miadieu&tanuswonin- gen van woningbouwvareemgingen en gemeenten. Dit rapport wero oerei-is eepubiiceerd. Met dit rapport kwamen gelijktijdig in behandeling eenige voorstellen van woningbouw vereenigingen, welke daar op betrekking hebben. Door den voorzitter mr. G. van don Bcrgh, inmiddels ter vergadering ver schenen, werd' allereerst het rapport ingeleid Hij deelde moe dat zoowel ownmiispie ais bestuur zich met de groote lijnen van het rapport hebben verdedigd. Spr. zette uiteen dat in dit hureaprobleem twee zaken wel moeten onderscheiden worden, n.i. een crisis- probleem en n normaal-hurenprobleeui Spr. zette uiteen, dat de crisiskosten bchooren te worden afgeschreven. Die i\ os ten zullen niet hehooren gedragen to worden door toevallige huurders, maar door het geheel© nederlaudscne Men zal daarvoor een amortisa- volk. tiefonds moeten hebben. Algesotireven zal moeten worden circa 210 miilioen gulden Naar spr. s meening, zal dit voor rijk en gemeenten siecnis een boekingskwestie zijn. Men zal dan moeten komen tot dek kende exploitatie-kosten. We zijn dan, zegt spr., van het oriais-hur en-pro bleem af, maar niet van liet huren probleem. Voor bijzondere toestanden, die nog hier en daar zuilen blijven be staan zullen hijaondere maatregelen ge nemen worden. Uitvoerig stond spr. stil bij de kwes tie hoe de bijdrage moet geregeld wor den voor hen, die een redelijke wo ninghuinv aiet 'kunnen betalen. Ben breedvoerige discuspie ontstond over het rapport en naar aanleiding van gemaakte opmerkingen deelde de .voorzitter mede dat het bestuur het wensobelijk acht overleg te gaan ple gen met de Vereeuiging van Neder- lendsche Gemeenten, omdat men m overleg met deze vereemdging het rap- port heeft opgesteld. De verschillende opmerkingen zullen dan nader onder zocht worden. Provinciale Staten vu Zuid-Holland. De najaarzHting zal Dinsdag 7 Dec. worden geopend. Een autobus door een trein gegrepen. Em daode en een zwaar en verschillende lichtgewonden. Gisterenavond omstreeks zes uur is oeu autobus van dien Hieuwt Goes-nile- woutsdijk, die uit laatstgeooenwi dorp Kwain, op den onbewaaaieu overweg daar ter plaatse door eeu uil Oudeian- d-e komijndeu zandlreiu van den nog uiét geopend-en lokaalspoorweg Zuid Beveian-d gegrepen. De bus, welke geheel bezel, was "«ei paissagiers, werd totaal vernield. De maotiinist wist den trein ouiniddei- fijk tot stilstand- te brengen. Op do angstkreten van de inzitten den kwamen direct verschillende per- ifc-iien toegesneld, om den slachtoffers nulp te, verleenan. Hel* Jbleek dat de chauffeur, C. Louis- uit Ellewoutadijk, die uit die auto bus w?erd geslingerd, terstond was ge dood. Zija vreeeelijk verminkt lijk vond ineo - ouder dien trein. B^n der passagiers, mej. Mol uit Oudelande, werd opgenomen met een verbrijzeld been. In zeer ernstig en toe stand is zij naar het ziekenhuis ver voerd. De Overige inzittenden, een achttal personen,, hadden slechte lichtere ver wond] «gen opgeloopen, welke behan deld werden door den dokter uit Hoe- dekec oskerke en den telefonisch ter as- sitle ntie geroeping chirurg uit VHssin- dr. Stavennan. Een hunner had verj aoefllelijk een been-breuk, terwijl de anderen slechts uitwendige verwon- dir yen, mOerendeels aan hoofd, armen eri, beenen hadden opgeloopen. Tbet uitzicht op den spoorweg Wordt eer plaatse door een boomgaard1 ten •«eerste belemmerd. Bovendien was het slecht weer, het regende, en er «tend- eon harde wind. Geen der pas sagiers had een fluitsignaal van den frein geihoord. Op den trein en de autobus is door de politie beslag gelegd. I kind vi en U is meer dan, tevreden. 3-spel doorl. Harp 310.*— 4- Harp, Fluit, Cetlo 370, 5- 17 registers 420 Myn 6-spels Concertorgel kost 1 475. en heeft 20 registers, w.o. Drie Harpen Picolo, Gamba, Hobo, Cello, Bourdon Schalmei, enz. Elk orgel in massief Slavonisch eiken kast, franco huis, 5 jaar garantie. Vraagt catalogus». 2818 25 BOEZEMSINGEL 176. ROTTERDAM. STADSNIEUWS. Huldiging Mevr. Mann—Bouwmeester Gouda is niet achtergebleven in de ry van steden, welker bevolking het een eere-plicht beschouwt onze grootste Nederlandsche too- neelspeelster by haar afscheid de eer en hulde te brengen, die zy zoo ten volle ver dient. Niet een zoo enthousiaste hulde als Amsterdam en den Haag haar hebben be toond, maar een eenvoudige, maar van groote waardeering getuigende hartelyke ontvangst is haar bereid, zooals Godda die vermag te geven. Hartelijkheid, vriendelijkheid en erkente- lykheid heeft het Comité, dat ter Rarer eere gevormd- is voor haren afscheidsavond, Me vrouw Mann—Bouwmeester in ruime mate betoond en een zeer talryk publiek dat van hier en uit die omgeving naar >den Schouw burg was gekomen, heeft haar op enthou siaste wyze doen blyken, dat ook hier in de provincie onze grootste actrice wordt ge- eerd en hooggeacht. Het Comité heeft de goede gedachte ge had Mevrouw Mann, de eeuwig-jeugdige 76- jarige actrice, by haar aankomst aan het station op allervriendelykste wyze tege moet te treden ën haar dank te zeggen voor de vriendelijkheid ook Gouda in haar af- scheiUstournée op te némen. Na deze ge- moedelyke hartelyke ontvangst is haar gis terenavond laat, of liever vannacht, daar de voorstelling eerst na middernacht ein digde, een welverdiende hulde gebracht. Toen na het herhaald applaus na de slot scène van het laatste bedryf van „Het kind van de liefde" Mevrouw Mann ten tooneele verscheen aan de arm van Burgemeester Mys en zy zich schaarde te midden harer kunstbroeders en zusters, en de leden van het huldigingscomité, brak er een storm achtig applaus los. Dat was een uitbundige dank van het pu bliek aan de kranige tooneelspeelster, die het benydenswaartlig voorrecht bezit, on danks haar stygend jarental, te biyven de groote actrice, die haar rol doorleeft. Zy biyft in plankenland de onverwoestbare eeowigè jeugd, die geeft het beste wat ze geven kan! -Burgemeester Mys geleidde Mevrouw Mann naar tien voor haar bestemde zetel te midden der mooie bloemen, die goede vrien den haar reeds hadden geschonken, en sprak haar op hartelyke wyze toe. De burge meester achtte het zich een voorrecht, waar hem de eer te beurt was gevallen den groo ten Louis Bouwmeester te mogen toespre ken in zyn geboorteplaats, in zyn vroeger huis, thans diens zuster, de begenadigde kun8tenares.se te mogen huldigen. Er is iets tegenstrydigis in dezen feestavond, die tevens uw afscheid is. Er moge weemoed eyn dat dit de laatste maal is, dat we U op het tooneel hebben mogen toejuichen, de herinnering aan dezen avond moge U de Overtuiging schenken van onverdeelde har- telykheid en warme vriendschap, die U hier wordt toegedragen. Van vele zyden is U groote waardeering betoond, maar van allen deze verheugt het ons het meest de hooge onderscheiding, het Officierskruis van de Oranje-Nassau orde, dat H. M. de Koningin U heeft geschonken. (Applaus.) Hebben omstandigheden, onafhankelyk van U-wen wil het niet mogelijk gemaakt dat U in Gouda véle malen zyt opgetreden, wanneer gy hier zyt geweest, hebt ge altyd diepe ontroering weten te geven, omdat ge behoort tot de raskunistenaars,. wie het .spelen is ingdboren, die zich met hun rol vereenzelvigen. Daarom is het ook dat Gouda, dat gansch Nederland U eert! Het zal U moelek vallen afscheid te ne men van het tooneel. Maar dat kunt ge doen met eere en in de volle kracht van uw wezen. Gouda zegt U dank, dat gy naar hier zyt gekomen. Daardoor is ook hier de gelegen heid geschonken U te doen blyken, dat ook hier wordt geëerd de geniale kunstena- resse, die Nederland heeft opgeleverd. Burgemeester Mys overhandigde Jle- vrouw Mann daaiby een fraaie bouquet chrysanten met rozen, met linten in de Goujlsche kleuren, waarbij tevens als bly- vend soüvenir een couvert met inboud was geVoegd. (Daverend applaus.) Mevrouw Mann dankte zeer ontroerd al- léreerst voor We hartelyke ontvangst by haar aankomst, vervolgens ook voor de zeer gewaardeerde hulde en vriendeiykheid, die haar hier wordt betoond. Vooral aan den besten tyd, dat zy aan het Nederl. Tooneel was veibonden, waarmede zy vaak in Gou da heeft gespeeld, heeft zy de aangenaam ste herinneringen. Met vreugde en erken- telykheid zal Mevr. Mann ook in later ty- den aan dezen voor haar zoo mooien avond t Gouda terugdenken. (Luid applaus.) Vier, vyf, zee malen ging het scherm open en dicht, telkens onder luid applaus en toen was de huldiging geëindigd. Mevrouw Mann heeft van Gouda op har telyke W^ze afscheid genomen. opvëerfng van het^on*efep5*iL van de Herde van Henri Bataille wL tb Mevr. MannBouwmeester en Nico <T Jong de hoofdrollen vervulden sa ook optraden JJan C. de Vos Jr., RJebJ w<q. Hans Brüning, Mevr. Annie FmnW Mevr. Tilly -de Jong, Louise BouwmeJï' e.a., het behoeft wel niet te worden had de volle aandacht van het zeer télJS publiek. De vertolking was uitnemend Een -aardig strykje van Goudsche jorw lui, dat zich voor den aanvang van de vmT stellirtg deed hooren, verhoogde de f«oT~ ïyke stemming ïn de zaal. Op de vioordracht. Onze oud-stadgenoot de heer A. H. v Eyck, thans onderwyzer aan de O. L. S Rhoon staat als No. 1 op de voordracht voor de benoeming van een onderwar aan d. te openen sdhool aan de Fabritiuslia„ l Hilversum. 19 De drooglegging der Raeuwyksche In het begin der maand December J volgens de N. Z.JI., te Reeuwyk een nr' gadenng worden- gehouden, naar aanleiding van de plannen van Ged. Staten om tff Reeuwykshce Plassen droog te doen gen. Op deze vergadering «u door i/Z. standers van drooglegging, o.a. door dr A C. A. Hoffman, alhier, het -woord worden gevoerd, terwyl aan tegenstanders gelegen heid zal worden gegeven tot debat. Aboauiements-ontocjsrten van „H« dondert bureau".! Het eerste Abonnements-concert vin „Het Concertbureau' uit Amsterdam tt] Plaats hebben op Donderdag 11 Novemfet in de zaal Kunsfcnin der Soc. „Ons GenoV gen" te Gouda en zal worden gegeven door Haagsche Altzangeres Victoria d. Werff en den bekenden pianist Maarten Dyk. Beide kunstenaars zyn in He loop der jaren met groot succes in de groo te steden van ons land opgetreden. Mevrouw Lankhout, die op dit eerste con- cert «ou optreden, heeft plotseling het bul- tengewoon vereerende vensoek ontvangM te komen concerteeren voor dén hertog vjui Coburg en zal dan tevens een groote con certtournee in Duitschlgnd maken. Hef tweede concert zal gegeven wordep door den Amerikaanschën violist Samuel -Duokkin (uit de school van Kreislel) 'op Vrydag 10 December a.s. Het geschenk aan de twee jeugdige redden. Van geachte zyde maakt men er ons op. merkzaam op dat niet het Gemeentebestuur aan de tWee jeugdige redders, de 18-jarig« Joh. JIulst en de 1-6-jarige Marinus de Lan ge, een zilveren horloge aanbood voor hun kranige daad oj 17 Juli jj. De burgemees ter stelde aan beide jongens op 20 October j.l. een zilveren horloge met 'inscriptie ter hand namens het Carnegie HelÖenfonds te 's-Gravenjiage. 9 Radio-Tukker. De firma Tukker deed ons ter inaage toe komen een beoordeeling van een der radio- experts van het bekende weekblad „de Radio-Luistergids", waaruit blykt, dat de byzondere kwaliteiten van haar Sonora-toe- stel ook door bel&nde deskundigen gewaar deerd worden. Een advertentie in dit nummer geeft na dere mededeelingen. Etsen van H. van der Jagt. By de firma A. Quant alhier «yn eenige etsen geëxposeerd van onzen stadgenéot, den heer H. van der Jagt, hoofd der school aan de Prins Hendrikstraat. Het is werke lijk zeer verdienstelyk werk, waarop tij gaarne de aandacht vestigen. Een recdame-bailontocht van v. Pottum voor Jurgens „Lotus". Hedenmiddag zal op het O.N.A.-ternin de heer van Pottum, de bekende luchtreixi- ger, met zyn ballon opstygen, om een tocht in het luchtruim te maken. Deze tqcht, be doeld als een reclametocht voor het bekende merk „Lotus" van de Jurgens Margarine- fabrieken, zal zeker veel belangstellenden naar het O.N.A.-terrein doen gaan. Zü toch zullen niet alleen het altijd merkwaardige schouwspel zien, dat de luchtreiziger van Pottum met zyn ballon statig door het luchtriiim zal zweven, maar bovendien zul len zy in de gelegenheid zyn een verrassing te krygen van de Jurgens fabrieken.De bw? van Pottum toch zal op een zekere hoogte een gróót aantal ballonnetjes uitwarpoA- Aan elk ballonnetje bevindt zich ef n kaartje en ieder die een ballonnetje weet te be machtigen en het kaartje <doid$iyfc van zijn naam en adree voorziet en het aaii de flm» te Oss ,(afd. Reclame) -doet toekomen, x«' hiervoor een aardige verrassing ontvangen. Verder zal de heer van Pottum uitwer pen 2 paradhutes, waaraan zich een Lotus meisje zal bevinden. De vinder van elk Lotus-meisje Van bij inlevering hiervan by den depothouder, de Firma Dercksen, Lage Gouwe 16, Gouda, een bedrag in ontvangst nemen ad 36.—. Evangelische Maatschappij- Woensdag 10 Nov. zus., des, avonds 8 uur. houdt de afdeeling GoiZda der Ev. Mij. propaganda-vergadering in de Remonstrw sche Kerk. Als spreekster zal optreden Mevr. Dr. J. v. d. Bergh van Eysingar- Elias, de echtgenoote van den bekende" Santpoortschen professor, oud-lid van hoofdbestuur, met het onderwerp: sche opvattingen over vrouwenleven". ®e verder -de advertentie in dit nummer. De Weldadigheidsmarkt. Het bestuur van de Bond van Marktkoop lieden verzoekt ons te beridhten dat de pop waarvan de naam moest -worden geraden )>P de Weldadigheidsmarkt, vorige week w „Ons Genoegen" gehouden, gewonnen door Mej. B. KleUn, L. Dwarsstraat 47 «- hier. De trekking heeft plaats gehad dow de héeren H. Hamerslag en K. M. de Bruy dier te ThaRa-Theater. Het Fox-nieurws toont een wedstryd te gin Diego voor tweelingen tusschen 7 en jaar; uitreikte* v*n medailles aan we naars van tenniswedstryden door Koningin Muia, Koning Fuad op -weg naar het gotische Parlement, nieuwste aanwinst v8n zebra's voor de New Yorksdhe di giarde, opening van het racesseizoen Parys, pioenenoogst in Pensylvanië prestaties van Archie Saki op zyn raotor- rijtefi. ^halve een komische twee acter fuikmaniak" gaat «r een Polygoon die veel Aopig te zien geeft van de Rigitocht door de Ned. Reisvereeniging ondernomen ter gelegenheid van baar vierde lustrum, Men ïiet de ongeveer 600 passagiers uit den Haag vertrekken, aankomst te Luzern boottocht op het Vierwoudstedenmeer enz. Als extra-nummer draait een humorist' sche twee acter „Bibberige als Skilooper" Op het tooneel „The Kitty's", musical excehtflcs een by uitstek goed muzikaal nummer. Aardige muziek weet men te ontlokken aan diverse instrumenten zelf", aan öen zaag. Zeer verdiensteflyk werd op saxaphons een bekend duet uit de „Mascot te" ten gehoore gebracht. Als hoofdnummer krygt men voor de variatie Tom Mix, nu in „De -Ridder zonder Vrees". We zien hem in- dit filmwerk aan vankeiyk als geharnast ridder een roman tisch aangelegdfe jong$ dame redden die op een met een paar hollende paarden bespan nen voertuig dreigt te verongelukken. Tom eó Nan, zoo heet de jonge daime, ontmoe- téh elkaar meer dan haar voogd lief is. De voogd heeft het geld van zyn pupil ten eigen bate aangewend en wil haar nn in het huwelyk doen treden met een zyner hand langers. Aan allerlei lagen wordt Mix blootgesteld doch steeds weet hy zyn belagers onscha delijk te maken. Zyn harnas beveiligt hem tegen kogels en aijn lasso is een instru ment dat hy voor diverse doeleinden be ïigt. Né de meest onmogelyke gebeurte nissen komt het bevredigend slot. In dil hoofdriummer kunnen de vereerders en be wonderaars van Tom Mfx, en dat zyn er velen, genieten van zyn overwinningen als mededinger aan wagenrennen. Het „ThaHa-trio' bracht veel goed® ten gehoore. „Ia Godsdienst privaatzaak?" Op initiatief, van den revolutionairen ontwikkelingsclub „Bewust Streven" hier ter plaatse, werd gisteren een vergadering gehouden over bovenstaand onderwerp, waar de heer Hoving, voorzitter van de Nederlandsche Vrytdenkersvereeniging „De Dageraad", het woord voerde. Spreker vertelde, hoe in alle tyden de mensch zich zelf een God maakte, en deze in zyn brein geboren God naar het men schel yke evenbeeld schiep. Aldus verander de de Godsvoorstelling tegelyk met de voortschrijdende menschelyke ontwikke ling. De mensch zocht altyd naar een verkla ring van ®yn ïyderi. De oude Joden zagen als oorzaak den toorn van hun God, opge wekt door hun zondig leven. Toch geloof den -zy, dat na al de beproevingen hur. le ven ten slotte gelukkig zou eindigen. Zy zochten de oplossing van hun stryd in het tijdperk tusschen geboorte en dood en wis ten van het hiernamaals nog niets. Voor ben was de dood het einde van alle leven Maar de langdurige overheersching en aitbuiting waaraan het Joodsche volk la ter ten prooi was, deed den twyfel ont- itaan. Duizenden menschen streden en le den, zonder (lat de beWng of de 'op! 08- si'ng tydens hun leven kwamen. De pries ters kwamen in groote ijhoeilykheden. Ten slotte vonden zy de oplosüing door het aan vaarden van het hiernamaals. Niet tydens dit leven, maar daarna, zou de stryd en het lijden zyn belooning vinden. En daarmee verdwynen voor langen tyd de opstandige kreten uit de geschiedenis. De onderdrukten aanvaarden hun lyden in de hoop op een schooner, gelukkiger lever na het aardache ibestaan. Het atheïsme maakt de geesten vry voor het socialistisch denken. Het socialisme teert zich tegen de door den godsdienst gegeven oplossing en eischt het geluk op «arde en niet in den hemel. Daarom is het Apeialisme in zyn wezen anti-godsdienstig. Evenwel, de socialisten hebben, gedreven door de zucht naar het scheppen van een massa-beweging, de socialistische idee op geofferd. Tegenwoordig kan ieder socialist «jjn, ook de katholiek en de protestant- Maar spreker zou wel eems willen weten, hoe het te rymen is, dat iemand katholiek i» en als zoodanig de klassentegenstellin gen als door God gewild en geordonneerd aanvaarden moet (arbeiders incycliek) en tegelijk socialist, die ptrydt voor de ver- nietiging dier tegenstellingen. Het is tloodig, eindigt spreker, dat de arbeidersbeweging de idee van het socialis me zuiver houdt, dat «y een feilen, prin- cipieelen strjjd blyft voeren tegen alles, de verwerkeiyking van het socialisme m den weg staat. Er gaven zich 9 leden op als lid van „De ageraad". De nieuwe afd. Gouda zal dus exen wmter tiog wel méér van zich doer nooren. Ingekomen en vertrokken petmaen. i 'tf?e^'okken: A. J. van Erk uit de ^Reyiaan 8 naar Teteringen, Baronielaan wMs; Wed. J. de Ven-Gchuyt, uit Wtfd- ®w*Jt 4 naar Schoten, Rijksstraatweg 14; a u ^eurman "it Kattensinget 61 naar Apeldoorn, Ba» Backerlaan 14; Wed. A. teighoornvan der Wolf uit Kruidenier- 21 naar Rotterdam, P. Alexander- A. E. Willem uit IJsseLiaan 285 ■ter Waddinrveen, Jaagpad H. 64} P. van ynen uit Wachteletraat 47 naar Leiden, teilaan 25a; L. Groeneveld uit Nieuwe*- haven 14 naar Brielle, Kaaistraat 125; M. G. Peters uit Crabethstraat 69 naar Schoon hoven, O. van Ndortetraat 4} C.MJ. van der Velden uit Spiering*tgaat 145 naar Rotter dam, 's-Gravenweg; T. Vermeij uit Oost haven 36 naar Amsterdam, van Wouwstraat 2; D. Pais graaf uit Peperstraat 104 naar Reeuwyk, üwarteweg 673; S. W. M. van Walbeek uit Hoogstraat 21 naar Amster dam, Aïb. Cuy,pstraat 203 IWed. N. J. V. van den Berg—Nootenboom uit Raam 264 naar 's-Gravenhage, van Goghstraat 86; C. Backers uit Varkenmarkt 8 naar Leiden, Noord Einde 20a; J. A. J. Mastink üit 'Pier- sonweg 4 naar 's-Gravehhage, Laakkade 80; C. van der Kaa uit Komyneteeg 8 naar Stolwykersluis H 15; J. C. Bree uit Kruger- laan 130 naar Heer Hugowaard, Midden weg; C. van Hfesse uit Derde Kade 15 naar Boskoop, Zydeweg 348; P. van Haittum uit Nieuwehaven U naar Moordrecht, Kerkstr.; J. A, vgji \ier PaauW uft C. Ketelstraat 33 naar Haastrecht, Goudsdhe weg D 94; C. Blom uit Vierde Kade 18 naar Rotterdam, Tiendstraat 23; J. Bayer uit Hoogstraat 10 naar Velp, Tuinstraat 1; B. Pierhagen uit Snoystraat 32 naar Peursum, no. 1; F. J. van Bers uit Molenwerf 26 naar Bergen op Zoom, van Dedenstraat 82; H. de Jong uit P. Hendrikstraat 62 naar Reeuwyk, Zwarte weg; G. van Geest uit Karnemelksloot 183 naar Nieuwkoop, A 249; Wed. B. Heftl—van Velzen uit Crabethstraat 27 naar 's-Herto genbosch, van Norenborghstraat 74; W. van Doornik uit Krugeriaan 39 naar 's-Graven hage, Geraniumstraat 27; J. SÜhuit uit Gr. Florisweg 26 naar Voorburg, Laan van Se- venstar 8; S. M. W. Jaspers uit Raam 8E naar Heemstede, Javalaan 35; H. Verschuur uit 4e Kade 111 naar Djrkéland, Achter- dorp 133; A. van der Lek uit Westhaven 56 naar Rotterdapi, Heiplaatstraat 28; J. J. v. Herpen uit L. Tiendeweg 76 naar Utrecht, Buys Ballotstraat 16; Wed. J. VosZab- dyk uit Karnemelksloot 68 naar 's-Graven hage, Meidoornstraat 69; D. H. W. Van Santbrink uit Raam 302 naar Amsterdam, Tuinstraat 284II. Gevestigd M.,van Oort, uit Utrecht, Achter Willens 2; Wed. Q. de Korte—Kla verveld uit Waddinxiveen, Boelekalde 36; A. P. Janzweert, brievenbesteller, ,uit Boskoop, IJssellaan 144a; E. Verveld, coupeur, uit Enschedé, St. Josepkstraat 29; D. A. v*n der Kist, electricien, uit Rotterdam, Hee renstraat 42; S. de Hey, melkcontroleur, uit Ouder-Amstel, F. W„ Reitzstraat ,71; §!L. Kortlever, dbe., uit Jaarsveld, Turfmaritt 68; D. J. A. Klaver, hakker, uit Rotterdajn, Wydstraait 18; A. GerritMn, wissellooper, uit Hoek van Holland, Tuinstraat 36; P. V. Ryk, uit Leiden, Spieringatraat 2; J. J)- Wa genaar, onderwyzeres, uit Werkertdanh, jOosthaven 58; C, E. Smith uit Waddinxveeïi, (Spoorwegstraat 66; H. J. Barbier, dbe., Uit 's-Gravenhage. Fluweelensingel 61; M. P. (Herman de Groot uit Rotterdam, Gtyiwe 49; jH- J- van der Kaay, adj. comm. dir. bel., uit Vlaartlmgen, Gouwe 109; H. den Teu- lingvan der Broek uit IJsselmonde, Kar nemelksloot 185; J. A. Bottema, verpleeg ster, uit 's-Gravenhage, Regentesaeplants. 19; C. M. Versloot» huis., uit SehoonboVen, iWesthaven 59; J. van Loon, meubelmaker, uit Rotterdam, Boomgaardstraat 58; H. G. C. van der Mey, meestersknecht, uit Naald- wyk, G. van Bloisstraat 54; D. Terlouw, 1. w., uit Gouderak, Lazaruskade 13; A. A- van Dorst, mil. mag. beheerder, uit 's-Het- 'togenbosch, Lethmaetstraat 61; W. ,/andyk, pakhuisknecht, uit Gouderak, Rozendaal 12; P. E. van der Laan, monteur, uit Schoon hoven, Tuinstraat 85; S. A. Vervoort, depot houder, uit Schiedam, Vest 21; W. van der Unden, baanspinner, uit Gouderak, Voüst- manstraat 39; I). C. Vergunst, werkman, uit Delft, Bockeribergstraat 122; E. van Eyk uit Amsterdam, Gr. Florisweg 60; B. Dillen, kapper, uit Kampen, Groepedaal'&6; jWed. H. S. H. van PeltRoes uit Amster dam, Kattensingel 77; K. van der Windt ,u!t Velsen, K. Tierideweg 5; C. Potharst uit 's-Gravenhage, R. van Catsweg 27; A. W. Dogterom, verpleegster, uit Katwyk, West haven 11; A. Kuizinga, Hoofd eener school, uit Ulrum, Crabethstraat 71; H, de Heus, arb. N. S., uit Zaltbommel, G. Van Blois straat 68; W. L. A. Koudys, kommies djr. bel., uit Bregambacht, Johan dern Haen- straat 2; A. Vinkvan der Horst, uit Atol- sterdam, Turfmarkt 29; ,M. Ravestyn uit Rotterdam, Vlamingstraat 1; J. L. B. Boot, handelsreiziger, uit Utrecht, Zoutmansplein 20; A. M. Meyer, uit Amsterdam, Crabeth- straat 6; W. R. M. van Bommel, reiziger, uit Schoonhoven, L. Tiendeweg 71C. Lan- tinga, kellner, uit Nymegen, Crabettistr^flit 66; G. Koster uR Zoeterwoude, L. Dwars straat 21; A. Dongelmans, dbé., uit Alplien a. d. Ryn, Oosthaven 68. Intercqlmmujnale ArbeidsbemiddeftnK. Aanbieding van werkzoekenden. Ly'st van 3 November 1926. Bieden zich aan: 1 vormgieter, 8 aardê- werkers (3 gedeeltelyk), 8 pijpmakers, 4 drukkers, 8 dettenzetters, 11 heiers, 3 wit ters, 4 schilders, 14 grondwerkers, 2 uit voerders, 28 opper-en 16 timmerlieden (2 scheeps-), 1 telegraafwerker, 3 meubelma kers, 1 meubelschilder, 2 houtdraaiers, 1 electricien, 1 stucadoor, 2 kistenmakers, 1 behanger-stoffeerder, 1 witwerker, 1 stof feerder, 1 slagersknecht, 1 stoelenmaker, '1 beitser, 2 mandenmakers, 1 mach. houtbe werker, 3 schoenmakers, 1 bleekerskneCht, 5 scheepsklinkers en yzenwerkers, 3 sto kers, 2 wagenmakets, 2 smeden, 2 rywiél- herstellers, 2 tonachinisben, 1 metaaldraaier, 1 ketelmaker, 1 fraanevyler, 1 instrumen tenmaker, 4 blikslagers, 1 kopergieter, 1 scheepstuiger, 1 nettenrekker, 5 bankwer kers (1 halflwas), 1 zeilmaker, 1 touwsla ger, 1 boekbinder, 2 textielatobeiders, 5 sui kerwerkera, 3 brood- en banketbakkers, 18 pakhuis-, 2 expeditie- en 11 schippers knechts, 2 tuindersknechts., 20 sigarenma kers, 2 plakkers, 1 winkelbediende, 4 rei zigers, 10 kantoorbedienden, 1 huisbewaar ders, 2 klelners, 6 koetBlett», 8 boekhouders, 134 transport- en fabrieksarbeiders, 5 chauffeurs, 1 winkeljuffrouw, 1 molenaars knecht. Burgerlijke {Mated. GEBOREN: 5 Nov.Christiaan George, i. v. S. Tuynenblirg en H. A. de Wit, Snoy8tr. 46. Willem Jdh*nnesfi z. v. J. M. van den Berg én J. van Dujjn, IJssel laan 79. ONDERTROUW,B: 4 Nov.! P. A. Konyn en N. Knoop. Singér en.JI. J'Me Wit. D. M. Gibbon en 9? C. van der Kist. J. A. Hendrikss^en 'Ph. M. L. Ger- hards. W. H. R.: |iaptei» en A. Eyge"ls- hèim. o OVEÏtLEDiEN3 JWov.F Hermanns Tom, 9 jaar. AfRmU; f, Nov. 7 uur Remapstrantsche Kerk, jfd. Gouda Vryz. Chft Jong, Bond ,peer- Gyntavond. 8 Nov. 8 uur Nieuwe .Schouwburg Volks universiteit Rotterd. Hofstad-Toonee'. 10 Nov. 8Va uur Bovenzaal van het Schaak bord. Algemeene lede«vefgadering afd. Gouda van den Vryheidslwnd. van de perceelen 1 en 2 de heer H. Bon- 10 Nov., 8 uur. Rem. Ke^k. Propaganda- vergadering van de (Evangelische My. 11 Nov. 8% uur Rem. Kerk Herdenkings avond „Nooit-meör-oorlog-federatie". De apotheek van dö firma .Weyer, Gouwe, is deze week tot en met 12 November, be nevens den daarop volgenden nacht geopend na 8 uur des avondis (ides nlichts alleen voor recepten). UIT DEN OMTREK. BODEGRAVEN. De gemeenteraad heeftj de gemeentebe- grooting *1927 vastgÉteteld, voor den. gewo nen dienst op 249*837 eir voor den kapi- taalsdienst op 6299 in ontvangst en uit gaaf. P j 'i Al* Besloten werd, hot dorp ten Zuiden van den Ryn ook van electrische bemaling te voorzien, teneinde moeiiykheden met pol derbesturen te voorkomen. De bemaling ten Noorden van den Ryn voldoet tot heden uitstekend. Het nieuwe slachthuis zal vermoedeiyk pas ii\ het begin vqjp 1927 geopend kunnen worden. STQLW1JK. Afloop publieke verkooping. By de op 4 November 1936 door Notaris J. van der Leeden té Ouderkerk a. d. IJsel gehouden veiling van een woning en lande rijen onder Stolwyk, zyn koopers geworden van de perceelen A en M'dé 'heer H. Bon- gers voor 4050.van perceel 3 de heer W. Verdoold voor 2900.—" en vap perceel 4 de heer J.,C. de Jong vbor 1160. Van een tegelyk geveild huis met schuur en erf aldaar werd kooper de heer F. v*h den Heuvel voor 2600.-—. t I 1Zondag 7 Nlovémber.' GOUD A*! Remonstr. Kerk, JOVë it- vim. Ds. J. H. Smit i Sibinga te Nieuwkoop:' ;St. Janskerk, 16 v?mT D^J. B. v. Schup- pen te Oudewater. Luthersche Kerk, 10 u. v.m. iDs. Th. Schaf ten. 'At-'-' Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 u. v.pi. en 5 V6 u. n.m. Ds. R. Kok. Ver. „Calvyn", NieuWe Zazl, Turfmarkt 142 61 u. n.m. Preeklezen. Woensdag 7\i u. n.m. Us. P. Kuilman te Houten. AMMERSTÓL. Ned. Herv. Ker, 10 u. v.m. Ds. Hugenholtt. BERKENWOUDE. Ned. Herv. Keric, 9% u. VWrADs. L. R. v. d. Broek. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Keric, 9% u. v.ro. en 6Mi u. n.m. Ds. P. Lekkerkerker. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Dr. P. Glas. Remonstr. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Houtgast- Evangelisatie, u. v.m. en 6Vi u. n.m. De heer W. C. de Jonge. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk, 2 u .n.rti. Ds. v. d. P'as- sche te Krimpen a. d. Lek. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m Ds. A. Landstra. Geref. Keric, 9Mi u. v.m. en 6% u. n,m. Ds. L. E. SmÓde. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.jrt. Ds. B. Nieuw- burg. OUDEWATER. Ned. Herv. Keric, 9% u. v.m. Ds. J. Heek u. n.m. D's. H. J. v. iSehupipen. t STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 9»% u. v.m. ,Ds. 9. J. Kanis'. Evangelisatiegebouw 9*4 u. v.m. en 614 n. n.m. De heer H. Ai v. d. Kolf, GD. te Dubbeldam. WADDINXVEEN. 1 Ned. Herv. Kerk, 9*4 u. v.m. en 6 u. n.m Ds. H. A. de Geus. Remonstr. Kerk, 7 u. to.m. Ds. Hotitgaft. OÓDBBKESK a. d. IJSSBL. Ned. Herv. Kerk, 9V4 U. v.m. De heer A. de Redelykheid. 6*4 u. n.m. Ds. P. v. Willenswaard. NIEUWERKERK d. IJSSEL. Ned. Her.' Kerk, 9*4 u. v.m- «n 6*4 u,.n.m. Da. N. Luyendyk. REBUWIJK. Ned. Herv. Kerk, 9*4 u. v.m. en 6*4 u. n.m. De heer de Jong G.O. te Wilnis. ONZE KOLONIËN. Een noodlottig auto-ongeluk. De heer W. Muurttag gedood. 'Een Reuter-telegram uit Batavia meldt dat de hear W. Muuriing, hoofdvertegen woordiger van dé Bataafache Petroleum - Maatschappij - de dochtermaatschappij van de Koninklijke Petroleum Maatschappij by een auto-ongeluk gedood is. Aneta geeft van het gebeurde het vol gende bericht; l)e hoofdvertegenwoordiger an de Bataafache Petroleuro My. in Ned.- Indië, de hfler W. Muuriing, vertrok gister avond naar Bandoeng in een Buick-auto. De heer Muuriing zat naast den chaffeur. Voor Paroengkoeda, by Soekamboemi, is de wa gen, na het passeeren van een bocht, den berm opgereden en van den weg afgeraakt, daarna meters naar beneden gekanteld, waarna een boom den verderen val stuitte. De chauffeur weid den wagen uitgeworpen, evenals de heer Muuriing, die blykbaar den wagen op zich heeft gekregen. De Bataviasche medicus dr. Olivier, die vlak achter den heer (Muuriing reed, kon alleen diens dood constateeren. De heer Muuriing is blykbaar op slag gedood. De tweede chauffeur werd onder den ge- kantelden wagen vartdaan gehaald, hy had slechts schrammen, evenals de andere chauf feur. Het lyk van den heer Muuriing is naar Soékabpemi vervoerd. Mevr. Mhuriing ver trok onmiddeliyk derwaarts. Het stoffeiyk overschot wordt morgen te Weltövrtelen ter aarde besteld. MAKKTSEKICHTKN. Coop. Ver. „De Boekoopsche Veiling". Rozen le kwal.: Ophelia 115136; Gol- dën Ophelia 107143; Marcel Rouyer 150; Hadley 260280; Clapdius Pernet 180— 290; Columbia 218—240} Butterfly 140— 160; Mac Keiler 170; Wilb. Kordes 135— 160; Rosalindia 80'110; Mime Jules Rouché 90. Diversen: Chrysanthemum, grootbloemig 2843, i«lem tros 30—65; Asparagus 22—. 46; Eikenblad 3436; Zure appelen 2030, zoete idem 23—27, Peren 1112 per KjG» DRAASLOOZE DIENST. Napels geteisterd. 'm~mm ROMJ2, 6 Nov. Beo hevige storm heeft Naipels geteasteirdi. De telegraat en spoorwegv eifbindingeti aijn, verbro ken. Door de aanhoudende regen aijn iverselieidene straten overstroomd GENUA, 6 Nov. Grootesdiaidefïa aan gericht door eet* wolkbreuk, welke zich boven deae stad ontlaste. De Waal w|eer op normaal peil. TfEL, 6 Nov. De rivier de Waal is naar haar binnen zomer bedding terug gekeerd. De gierpont is gelegd. Het Radio-Onderwijs voor de Binnenvaart. Opening deur dtti Min. van Onderwijs. Naar wy vernemen, zal de Minister van Onderwys, Kunsten en Wetenschappen de heer Mr. M. A. M. Waszink op Donderdag 11 November a.8. den radio-onderwyadienst van hst Onderwijsfonds voor de Binnen vaart met eeo rede voor den zender van den H. D. O. te riiWersum openen. Na de rede van den Minister zal de héér C. C. Nuy, voorzitter van de Radio-commis sie van het Onderwijsfonds voor de Bin nenvaart, de beteekenis van het radio- onderwys voor de Binnenvaart uiteeraet- 'ten. WISSELKOERSEN. 5 Nov. 6 Nov. Officieel. 12 uur. 12ü2% 12.12% Berlyn 69.45 59.41 *4 Parijs 8.22 8.30 Brussel (belga 34.80 34.80 Zwitserland 48.24 48.22*4 Weenen 36.32*4 35.30 Kopenhagen 66.50 66.60 Stockholm 66.80 66.80 Oslo 62.72*4 62.40 New York 2.50*4 - 2.50*4 Milaan 10.72*4 '-10.67*4 Praag 7.41 -IGlJlf Madrid 87.96 37.70 Prolongatie 3*4 ApVECTBNTIKN. EVANGELISCHE MAATSCHAPPIJ AFPEEL1NG GOUDA. op WOENSDAG 10 NOVEMBER tut., des avonds 8 uur in de REMONSTRANTSOHE KERK. SPREEKSTER: MEVR. Dr. J. v. d. BERGH VAN EYSINGA—ELIAS. ONDERWERP: ROOMSCHE OPVATTINGEN OVER VROUWENLEVEN. Toegang 10 ets. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste stand 762.5 te ZürU*i. langste stand 716.5 te Tharsheven. Vawwhting Mettget, tijdelijk wei. licht toenemende auideiijk tol westelij ke wind. Zwaar bewotbt tot jbetrok- keo. .Waarschijnlijk eenige regenbuien Weinig veramferiag intemperatuur,. Wij ontvingen eenige nieuwe modellen FLUWEELEN MANTELS met echt Bont gegarneerd, en met Veloutine gevoerd. Elegante uitvoering in onze bekende prima kwaliteiten. Om eén praetiach Ensemble te combi neeren, hebben wij JAPONNEN in dezelfde kleuren Veloutine als de voering van den Mantel De Veloutine ia ook in alle moderne kleuren per el verkrijgbaar. hebben wij gedemonstreerd voor de Radio-experts 1 der „LUISTERGIDS" TE AMSTERDAM Naar aanleiding daarvan schrijft men onfc o.a: Ik wil U ronduit bekennen, dat ik Utor toestel voortreffelijk Vind....*; Zooals ik gisteravond reeds opmerkte, het wil mij voorkomen, dat weergeving met Uw T. H. T. SONORA het oer aangenamer streelt en meer boeit, dan de werkelijkheid:. Er ?yn immers by het luisteren naar een concert in een met bezoekers gevelde saai zoovele factoren, die hinr deriyk werken op een zuiver intellectueel genieten, dat ik voor my een avond als gisteren hooger stel dan het bywonen van het H. D. O.-concert in dé Studio, izoeals ik toovéle malen deed. Ik kan dan ook niet anders, dah U van "harte gelukwenschen wet het door U bereikte resultaat en ben er van overtuigd, dat U vooral by muzikaal aangelegde luisteraars,, met Uw toestel veel succes mrtfc boeken. Inmiddels verblyf ik met beste wenachen voer verdiend succes, Hoogachtend, w. g. BERNARD HATTING. Achter de Wiag Telef. 453 Gouda N.B. Wy hebben ter dcwonteiatie een „T. H. T. SONORA" radio geplaatst in de kapperssalon van den heer VAN WIJ N/GA A KJ) EN, Klei weg alhier, waar u dus zondier eenige verplichting kunt gaan luisteren, 's Avonds na 8 uur gaarne even bericht vooraf.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 4