Blad. 1 r NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA ENhOMSTREKEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen i i FEUILLETON. I BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAV1 MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, EN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ena iSiot i» Engeland, ló-steuning in Duitschland. 1 DOOK GOUD VEKBLIND, Eea vmI bewogen teven. 19.” Hat mijnoenl I luziekkapelh tie stralen i het stadhuis 3 n. t ai.—. Den Haas «chap/IjM mllHOPO UK) in. ■ft «ImlunW (Wordt vervolgd). du aafeheU. RNHEM HAARLEM I felendi haar töeatak. gelijke onderin ij nende ^opgewektheid terug- j heroveren; wier eet- iden slaap behoefte OO 80 8 Advertentiebureau» en onze ag Bureau zijn ingekomen,,teneinde en Sigvard, zonen va Zweden# neiven vap bant. Hjun aankom»! de, brief óp Edmund Standen te gevoelen. Hij Esther zulk deeiingea btf contract tot mr Kmdueoer- be rokend naar plaatarutmte. door tUMcheskomst van soiled» Boakhaa iten en moeten daags vóór de plaatsing an opname verzekerd te zan den bewrgfcriaff: itiën de helft van den prijs. I regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op ie. ita, typhoïde en der de Sanguinpse voor. EXO motjes Braujhs LE ROTTERDAM 137) - bie tweestrijd had zijn toppunt mice m mo< dne. ki ii en :rsch. 1 et Sea.. lupinéttebont jnrood.gr^s.- eu, groen cM Dc sléchts Dr. Pol Demad'. bruiken. Tweemaal liOI BMIIE COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den betorgkring) 1—regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en <!:i 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0J0.; Ad vertentifa i»-het Zaterdagnmnmer 24 bijslag op den prjja. Liefdadigbeida-advermnU" INGEZONDEN MEDEDÊELINGEN1- de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden me den prijs. Gfoote letters en randen wordt AdvertentiÖn kunnen worden ingeaondt delaren, aan het In e|n zijn jonge een paar ki en nWT le .t moe tfe over de wissefril leve<j na te detak^1* s t OW rijp eip hij zich door Syb ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaa. BJ5, per week 17 eent, met Zondagsblad Franco,per post per kwartaal 8.15, «net In^agsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel de postkantoren Onze bureaux zijn dagelijks geopend van B-8 uur. Administratie Telef. Intern. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Kindermantel tooi Velours de kraag, manchet» t zijstukken in kleuren gegam. :ai El. of t mod. it, in d. grijs. Valencia, ■oen. lengte pripyso ii met vragen Mj mij a«n huls te I ““i deer gij zoodoende zoowel u salven In opspraak znudt br<-, gen. Wilt gij mij du« morgen avopd om negen uur op het kerthol ran t>4r K““ t»««noe<fcoinen uw toegenegen Peraira, PEt,R,AM1 Woen«*igmM<hig 1'erriaiD tot zulk een laat rendez vous had laten overhaiep. Met bittere smart datjbtjdj geduren de dat lange half uur na over de on trouw zijner vroegere verloofde, en toch verlangde hij haar weer te zieu, e» bij 't eerste geluid van een lichten voetstap op het terras boven hem, voelde hij rijn hart sueilesr kloppen, juist zooals t in langvervlogen zomer avonden klopte, terwijl hij onder den kastanjeboom de komst zijner beminde verbeidde; dezelfde gejaagdheid, hei zelfde ongeduld, dezelfde hartstoch telijkheid als vroeger, hoewel hij Es ther Rochdale’s toekomstige echtgenoot W». De lichte voetstap bewoog zich over het terras, en hij zag boe eene in 't zwart gekleede gedaante een laag ijze ren hek opende, en een paar trappen afdaaide naar een ander hek, dat toe gang gaf tot het kerkhof. Het was volle maan, en in 4»* zilveren licht rat Syïvtas arhopobeul iets fantas tisch. zooals ze (bar lahgramw nader- op slapte en statig in haar Badderend zwart gewaad, («wijl alleen het gelaat marmerwit hjj die «rwnibpre zwartheid afstak Ta heel vriéndelijk van o." «ai de zij haperend'.” topwjil **i ••<- felendi haar ongaiuinaKhoende band ken heeft de regeering bjj wjjne var. vet- oWerting de vertioögdng <van 10 en 15 pot. laten afkondigen, nadat de ceritrale corf.- missie uit den Rijksraad daartoe haar tab- stemming heeft gegeven. Hiermede zjjn deze bepalingen dus wét geworden. i -i'»-' -« i°* h» De regeering is voorts van plan, z<jo deelde hij verder mede; de middelen voor de verplichte verzekering, volgens de voorstel len der regeeringHpartjjen, op dezelfde wfc- ze af te kondigen, waarbij de crisis-ondek- stand niet in mindering van de uitkeeritfg zal wonden gebracht. Vervolgens zal de rfe- geering nog eeit voorstel indienen, waarbjj deze rechten op sociale verzekering do|r middelen uit de crisis-bedragen gewaar borgd zullen worden. Het geheele bntwerp is reeds Donderdag in den Rijksraad aangenomep. be minister verzekert, dat een tegemoetkomende hou ding bjj de invoering der bepalingen zal aangenomen worden. Ten slotte zal de regfiering, zoo zeidé hjj, in aansluiting aan den wensch der regeè- ringspartjjén, zorg dragen, dat werkeloozf’. ZóoVeel mogeljjk In hun eigfen beroep te werk gesteld WoiSden. Dan Verklaart de mi- hister, dht de regeering Voor de toevallige meerderheid van gisteren niet uit den wég zal gaan ,en dus aan haar ontwerp vast houdt en uit een verwerping dö noodzalfc- Ijjke gevolgen zal trekken. Scholz (Duitsche volkspartij) juicht het optredéh der rjjksregeerlng toe en st^lt Voor de verdere behandeling der voorstellen te verdaffeii.' Hiertegen verzet zich Mfllter Frankfen (socialist). De socialisten *willen. naar hij uiteenzet, de verjhooging van 80 en 20 p<tt. waartoe gisteren is besloten, doorzettén. De middelen daarvoor willen zij vinden döpr een verhooging der omzetbelasting. Vóór de communistische en Völkische mo ties van wantrouwen .zullen de socialistfen niet stemmen. Ten slotte werden de socialistische voor stellen (tot veriiooging van den werkeldo zen onder stand met 30 en 20 p£t.) in eerste en tweede lezing aangenomen. ildor verhfri- ’a Avonds was er een groot officieel diner van 2Ö0 genood igden ten paledze, waar heildronken werden ingesteid door koninfc Albert en prins Karei van Zweden, de van der van prinsjes Astrifl. Een fakkeloptocht mef deelneming der muziekkapellen va)i het garnizoen trok door de stralen der stall en voorbij het paleis. Hedenavond biedt de Zwéedsche gezant In het legatóegebouw’ éVenèéns pen groot diner aan, dat door tien prinsen en priij- sessen zal worden bjjgewoond. Naar Beige meldt, trok de lichtstoét on geveer te half negen langs het paleis, waak de menigte de vorstelijke personen, die op het balkon verschenen waren, een dolle ovatie bracht. Aan het feestmaal heeft de honing Albert in zjjn toespraak gezegd ,zicti ten zeerste ih dirt huweljjk te verheugen, dat aan zjjh dierbaarste wensdhen beantwoordt. Hjj ver zekerde de ouden» van de bruid, dat hup dochter in België dezelfde gevoelens z4'' ontmoeten, die haar het leven te midden der haren in Zweden veraangenaamden. Die honing dronk op de gezondheid van prinseb Astrid en prins Leopold. Kroonprins Leopold. Het Hbld. noemt kroonprins Leopold eefe stille ietwat verlegen persoonlijkheid, dfe in populariteit den Prins van Wales op lange na niet evenaart; wed echter eep rustige werker. Soms schijnt he^ alsof de tragedie van België tijdens de oorlogsjarep een stempel van melancholie heeft gedrukt op het gelaat van <den jongen man, die van knaap tot man is gerijpt terwijl een wikte storm ov.er zjjn ^aderland joeg. Hjj heelt vrjj véél gereisd voor zyn 25 jaren en ite zjjd terugkécr tilt Kongo, een groot j** geleden, velen verbaasd door de grondige kennis, die Tijj zich in ktortén tijd van <w? kolonie verworven had. De grooée eenvoud aan liet Belgische hof heeft gunstig IngMWritl'-óp het karakter van den kroonprins, die in stagen aibeid zich op ztfn groote taak voörberefdÉ. Wél is er even gespot toen de dertienjarige knaap in 1915 in het leger werd opgenomdn en „naar de loopgraven” werd gestuurp, tiaar men wel wist dat het zöö’n vaart zou loepen, maar dat het meer een noodzé- keljjk gebaar betrof. Toch nam hjj wel deal aan de campagne in het uiterste hoekje van België, dat hardnekkig verdedigd werd, «pi leefde er het soldatenleven mee. Eens zelf», tjjdens een rustpoos, sliep de oververmoei de knaap in op den ransel van een kamfe- raad. Het gedreun van het geschut wekte hem, en verschrikt vroeg hjj hoe lang Hjj geslagen had. „Vjjf minuten, monseigneur!’, luidde bet antwoord van den makker, die niet wilde zeggen dat het wel drie kwartier waren geweest... Na een korte studieperiode in Eton, wair hjj prins Henry van Engeland, den derden zoon van koijing George, ontmoette, wefd zijn militaire opleiding voortgezet. Zjjn hfe- weljjk opent thans een nieuw tijdperk Jn iciii, nwtar waartoe? Al zou aij &ch »n zijn oogen kunnon zuiveren, zou ze duardoor geen slap nader tqj hem 14°- men, wam hij was de verloofde vin Esther Rochdale, t Wap echter ook mogejijk dat zij doae saaneukomst niet zocht om *icfi tegenover hem te vér ontsohuldigen. Ze had wellicht dringeed zijn bijstand noodig. Jlij ww dat feij geeh vrienden had. Hij was een mfeu van zaken j hij had haar eenmaal vu rig bemind. Tot wien was t waar schijnlijker dat zij zich wenden zóu dan tol hem ,KIk zou een lafaard zijn als ik wèi gerde aan liaar verzoek te voldoeit, zeide hij bij zich zelve», waarna bij eon paar regels terugsthreef in a|t woord op Lady Perriam's brief, waar in hij haar beloofde zich op het tje- paólde uur op het kerkhof te bevin den. tfiUiWelijke echter was de post gedaan- of begon er spijl ovóFj., bedacht hoe kwalijk Esther zulk oen geheime ontmoeting zóu opnemen, |ls het ha^r dbor t ee» of ander onge lukkig toeval eens ter oore kwam. Én menseden die in .een dorp wonen. z|jn van 'alle kanton dper spionnen opi- ringd I zou hij een anderen brief schrijvbn om zijne belofte in te trekken? EHan heelen nattiiddWï, dacht hij. daarover Ipta stytsq» v^n zij» overdo- Roman uit het Engeisch van Mias E. BRADON. hij kon, ijlde hii gejaagdheid langs i zich om harf negen par s,!locii vvas uiul iiij zuik een bnei mtl schreef. Hoe meer de dag verliep, des |e sterner overwenljgd© hem een gevofe, var schuld, en luj sqbaia/1 terug voir de gedachte Esther Rochdale en zijie moeder op te zoeken voor en aleer dij aan zijne afspraak met Lady Pern an had voldaan. Hij bestelde zijn middak maai bij een kok, en hieldi zifn nog na afloop van den dageiijksoaén dienst aan de bankop, met het nazien van rekeningen en het schrijven vin ambtsbrieven. Daar bleef hij totdat 4e klokke» vani Monkhampton kwartifer voor achten sloegen. i Van de bank naar Perriam was on geveer eene wandeling van een uur Edmund Standen bedacht d*ue dat Bij een kwartier over nai. naar inpiadw niet te verhaakten, staple hij zoo ha|d hii kon, ijlde hjj met Icoortsachtije bbvoid,, p het smalle voét- pfld, dót naar de kerk van Perriam leidt. Hjj had du» <jen afstand in dflo kaertier algelegd. T In t eerste half ijur had jtij dbs n»ets anders te doen dan een paar fi guren op te rpokfen. op en neer 'te drentelen tueseften de met groeide grafsteenen, Ugheu! van het lev en spijt t© gevoelen du aasheid. dat hij i het leven van den prins, die als Leopold III één» den troon te bestijgen hoopt. FRANKRIJK. Ricciotti Garibaldi- Rlceiotti Garibaldi, Idainioon van den no- belen Italiaan, die voor de vrijheid en de eenheid van Italië heeft gogverd, ia dmter dagen in Partje een veiheor afgenemen. waaruit volgens oen bericht van de N. R. Crt. sou gebleken sjjn, dat hjj een geheime agent is van de Italiaanaehe regeering, die he«n dit jaar viermaal honderdduizend lire heeft uiitbetaald. Hoewel Riceiotti Garilbal- di «egt geen agent provocateur te rjjn ge weest, schijnt hij deze bewering moeilijk te kunnen volhouden tegenover de stellige uit latingen van Fransche politie-ambtenaren. Nadat Garibaldi aanvankelijk fascist was geweest, keerde hij afch van het fascisme af om sieh in Juni van verleden jaar bjj de republiekeinsche partij in Italië aan te slui- t^p. Maar tevens tr»d hy in betaalden dienst van #de It^liaansche politie en be- spionneerde zjjn antifascistische landge- nooten, die hjj bjj de politie te Rome ver klikte. Het Journal des Débat» meent, dat ver scheidene Italianen, door Riceiotti Garibal di verraden, in Italië zóó fascisticamente izjjn behandeld, dat men nimmer meer iets van hen heeft gehoord. Zooals het blad zegt: Het ia weerzinwekkend een afstam meling van Guiseppe Garilbaldi, den held van het risorgimento, en zooaeer stuitende bezfgfteltrte Zien vérrfrfiten. Ër is echter nog erger, want de Franséhe poHtie heeft kunnen vaststeken, dat Lucetti, die in Sep tember een overigens mislukten, aanslag op Mussdftei hééft gepleegd, in betrekking stond tot <Rlctotti Garilbaldi ert dat hü naaf Italië is gegaan mét medeweten van de Italiaanaehe politie. Men heeft dus het recht, zegt het Journal des Déhats, WMr- waaraan het blad deze bjjEondertieden ont leent, efeh af te vragen of de aanslag van Lucetti niet van dentelfden oorsprong is als die van Zamboni op het Corso. Er sou slechts dit verschd tusschen de twee sjjn geweest, dat Zambonl met misbaar is aangehouden vóór de uitvoering vaneen plan, dat onder rocamboleske omstandigheden was voorbe reid, terwjjl Lucetti een bom geworpen heeft, die vier menschen heeft gekwetst. Men huivert wanneer men aan sommige bijzonderheden denkt van den laatste» aan slag te Bologna: een jongeman, die men op het oogenblik van den aanslag voor den dader hieM, is ter plaatse gelyncht, terwjj! er een geheimzinnig individu ontsnapte, oyör wien niet wordt gesproken. Wanneer ihen, zegt het Journal des Dé bat», al deze feiten in verband brengt met de uitbarstingen van wtoede tegen Frank rijk onmiddeHjjk na elk van die aanslagen en de exploitatie daarvan ten gunste van versterking der dictatuur, dan geraakt men in wonderlijke veriegenhröd. De werkloozenondu- Sedert gasteren is in den stand van het geschil in de steènkoolindustrie geen ver andering gekomen. Het executief comité der Mjjnwerkersferiératie kwam bijeen tót het opstellen van een rapport voor de hedfen te houden conferentie van gedelegeerden der mijnwerkers. Aan de gedelegreerden zal de vraag worden voorgelegd of zjj bereid zjjn, districtsovereenkomsten te aanvaar den, die voorzien in een arbeidsdag van lar ger dan zeven uur. De Britsche draadlooze dienst meldt note, dat bjj de Maandag gehouden besprekingen de quaestie van den werktjjd de voornaaéi- ste plaats bekleedde. Dè mijneigenaars weigerden weliswaar eenig stuk te teelle nen dat het karakter had van een nationale overeenkomst met <i® mynwerkergféderatle, maar verklaarden zldh bereid aan de dis tricten aan te bevelen dat het minitni^n percentage dat gelegd zou worden op de grondloonen niet minder zou bedragen din 20 boven de standaardlooneh tegenover 331/3 vastgesteld bjj de overeenkomst van 1924, die in April van dit jaar vin kracht was. Het nieuwe aanbod komt ovdr- een met het loontarief van 1921. Het werd gedaan op voorwaarde, dat er een uitbrei ding van den werktijd zou zijn en dat de Be talingen boven het minimum in de eeistte plaats zouden worden bepaald door den ote- va»g der concessies van de mijnwerkers bp het gebied van den werktjjd. Daarentegen drong het bestuur der mjfn- werkersfederatie er op aan, dat in ieder district de zovenurendag als notm zou war- den genomen voor de vaststelling van het niinimum percentage, zoodat daar waar eventueel plaatseljjk in een verlenging vin den werktjjd zou worden toegestemd, de uitbetaalde loon en meer dan 20 zoudten bedragen, in evenredigheid met de uitbrei ding van den werktijd Het bestuur was nfet in staat om zonder nieuwe raadpleging der gedelegeerdenconferentie, toe te stemmen in een aanvaarding van een langeren wëifc- dag volgens het voorgestelde plan. De Rijksdag heeft gistermiddag de be raadslagingen over het ontwerp-werkltjo- zenonderstand heropend. Er- bljjken twee moties van wantrouwen te zjjn ingediend, door de communisten ten Völkischen, allebei tegen minister Brauns, die met de houding van dezen minister ge motiveerd worden. Minister Brauns verklaarde, dat de te- geering aan haar ontwerp en aan de voor stellen der regeeringapartijen vasthoudt. Er heeft nadr zjjn meening slechts een tactische stemming plaats gehad, waatfn opzettelijk een meerderheid geschapen Js. Indeidaad meent de regeering, dat voor uien verhooging van 30 pOt. geen meerderheid te virden is. Naar aanleiding van dezen staat van za- Wie zijn lichaam beheerscht, zijn tong in toom houdt, zifh geest beteugelt, is zichzelf meesier. Jezc !«tiné Jekker voor ongens «n meisje^ aooie krul, lang model, ost in uitstekende uitvoering slechts De derde lezing werd dan echter het verzet «Ier regeeringspartiien derd. De communistische en volksche van wantrouwen tegen minister werden vervolgens verworpen. WITENLA.NDSCH NIEUWS BELGIë. Het huwelijk van prins Leopold. De aankomst van nieuwe gastén. Gistermiddag arriveerde te Brussel prlni Eugénius van Zweden, de ooiri vah printes Astrid, de jongste broeder van den konihg van Zwéden, en de prinsen Gustaaf Adtolf uit wae ai zeer koele e*n zakeiijnu epistel. De brief van een vrouw, die vergeten schee» dat er ooit zulk epn teedore band had bestaan tussohèu hear eh den matt aan wien üj schrééf. Edmund frommelde het kleine blaadje gefarfutneetd papiefr geruimen tijd ti|s schen zijn vingers en kon zich die won derlijke onverwachte uitnoodiging njet verklaren. Zou hij dót verzoek inwal- ligen, terwijl hij zoo ovèrtuigd was vin dfe zwakheid van zijn eigen hart? Zfin eerste antwoord op die Vrattg was ebn krachtig neen. Hij zou ee niet heen overweging te netnw, iets dat dikwijls noodftottige gevolgen beeft. Zou fee Jiem zoo iets hebben geschreven als Re geen ernstigie redenen daartoe had Wat kon ze heen hebben te zeggen Er was slechts één geheim dat bij vhn haar lippen wenschte te vernetnen en dat nu aan te» hoeren zou erger din, onbeaonnen zijn. Ze zou hem misschien zeggen dat de ontrouw, die hem bijkans ’fe hart hjui gebroken, geep vrijwillig» daad vin haar was geweept. Dat invloeden, ster kor dan hij zich kon voorstellen at ge looven. haar tot onvmuweiijke valsjh- h«iq hadden genoodzaakt. Dat haitrs vadiers geldzucht en niet haar eigfen éérzucht hm tot het huwelijk met Sir Attbrw Eerrim had doen,ov«rgahn 2<ó zóu héin Misschien dat alle* vortbl- reikt, toen de brief van Lady Perriam hem op zekeren morgen, onder andere ambtsbrieven, aan de Bank werd over handigd. Sylvia was te voorzichtig ge weeet om haar schrijven naar Dean House te richten. De brief was zoo kort mogelijk. Waarde mijnheer Standen, Ik heb u een mededieeiing te doèh. die van vem belang voor u is. Ik durf rohd den kroonprins van s hertogin van Bra- droeg geen officiefe' karakter, zij werden ontvangen door dén Zweedschen gezant te Brussel. Velde? gijn jn dep joop van den dag aan gekomen koning Christiaan X en de ko ningin van Denemarken; prins Henri, de derde zoon van den koning van Engeland, die pijn vadpr bjj het huweljjk zal vertegen- woordigen; de groothertogin van Luxem burg met haar gemaal, pnips Felix vsfri Bourbon. Allen kwamen incognito aan. De ontvangst ten stadhuize te Brussel. Te 3 uur des middags had een officieel» receptie plaats ter eere der vorstaljjke jong gehuwden. In rijtuigen, geëscorteerd doér een escadron lancierS, begaven zij zich m^t hun gasten naar het stadhuis, overal do|r de bevolking harteljjk toegejuicht. Apn den ingang van het stadhuis ont ving burgemeester Max, omringd door hét êollege der schepenëin, prins Leopold en prinses Astrid. Lang® de groote eere-itap, op welker treden jöjige meisjes stondefe. alleh in het wit gekleed, die de Brabafe- Conne zongen, geléMde de burgemeester je vorstelijke gasten nMar de groote gothisc*e zaal, waar Zich réeds de genoodigden be vonden: (te leden Vftfe het diplomatencorrei, de gemeenteraadsleden, de kabinetslede)), de mintaters van itaat, bürgëriöke, mil- taire en geestelijke Autoriteiten. Eeh jorfg meisje bood prinses Astrid en den anderjn prinsessen bij' het Behoeden der zaal bloe men aan. In dé gothisché *aal heette Max lange rede prins Leopold e» vrouw welkom. (Daarna gëleidde^dé bttvgemeester je gasten naar het balkön aan de rechterdij je van het Stadhuis, Waar een tribune is op geslagen.' Vandaar zijn de gasten getuigjn van een ceremonie, die ztoodra zij op het balkon verschijnen, begint. Op het pMn staan de vereenigingeir der stad, de mili taire muafiekkorpsen en de schoolkinderen geschaard. De laatsten zingen de Brabap- Qonne, het Zweedsche volkslied, een voor deze gelegenheid gecomponeerde cantate en een Zweedsch lied, waarbij de militaire mp- ziek accompagneert. Vervolgens defileerjn de vereenigingen, de muziekcorpsen en de kinderen langs het balkon, waarbij zij dón hertog en de hertogin van Brabant tote- juichen. Na de ceremonie teekenden het jonge paar en de prinsen het Gouden Boek, waar na zij naar het paleis terugkeerden. Daarna hebben prinses Astrid, prins Leo pold en prins Karei van Zweden in het ph- leis ook een aantal delegaties ontvangen, <jie geschenken kwamen aanbieden, pe kroonprins had voor liedereeft een hartel jk woord. Vervolgens had in de groote mar meren zaal het dejeuner plaats, waarbjj ,al de te Brussel aanwezige vorsten, vorstin nen, prinsen, prinsessen en een aantal Bel gische hofdignitarissen mede aanzaten.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1