Blad. terd fraaie VEN! abletten I I dezer Me'. I *ia. «304 Donderdag if Wovember IB28 FEUILLETON. 1 ING houdt ontegenzetge. DOOR GOUD VERBLIND. 1 ,N •n behandeling. GELEGD, DAT HET TWIKKELEN KAN IRVING'S GIST- MAXIMUM AAN :E GIST EN BEKEND IN DE BERGAMBACHT, BERKJBNWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP SODDERAH HAASTRECHT MOORDRECm’momc^SZe meuwerkerk, ouderkhrk, qudewater, reeuwuk, schoonhoven) Dit blad verschijnt dagelijklbehafive op Zon- en Feestdagen r ••uw. 5 10 E fB.OO. NIEUWS. paar van fWorM nrMga) Z*l»i M uin dat men 2 •ede kwaliteit, zul oen van ik we- t mij haar nooit hadt ge een ffiS^Kg 'Sè’Mn» mh VAl heeti II trictideatef Een veel bewogen leven. Roman uit |iet Engelsch van Miss E. BR A DON. BUITENULNM Ml t'M» n-> 1.55, elke rej ABONNEMENTSPRIJS: per per kwartaal 2.90, per week 2 Franco per poet per kwartaal 8.15, Industrie MmK DEN HAAG 1 en Drogisten. T kwartaa. «Jtfper week 17 cent, met Zondagsblad 22 cent, overal waar de bezorging per looper geeehiedt. iet loaragsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van K-6 uur. Administratie Talef. latere. 821 Redactie Tele/. 88. Postrekening 48400. Herdenking van dan Wapenstilstand. De controle op Duitschhuid’s bewapening. Het mijnconflict in Engeland. De verkiezingen in Griekenland. De achtste veijaaruag van het leek kenen vaa don wapenstilstand werp beden in bomen op plechtige wijzfj nerdadu. Reeds vroeg in den morgen, iroKken duizenuen. naar het grat van den onbekenden aoluaat. De regen die m dien vroegen morgen viel, hield spoedig op en het weer bleef verder gunstig. Duizenden woonden de een voudige plechtigheid bij, toen de Ro lling, de Prins van Wales, die hertog van York en de staatslieden dier Do minions, die deelnemen aan de impte- neeie conferentie, kransen op het grift van den onbekenden soldaat legden. Hieraan ging een dienst in de West muster Abby vooraf, vanwaar men U optocht naar het graf van den onbe kenden soldaat trok. Daarna gingen orx’ 1)1 cep De cofiferenitie der gedelegeerden van de mijnwerkers in Engeland kwam gisteren bijeen om te beslissen of adn de executieve volmacht zal wordfn verleend om de onderhandielingen vourt te zetten, op den grondslag vaa «jis .oordeelen „Natuurlijk daar gij alleen de per- soon waart, die door deze verbimenjs in beter omstandigheden geraakte ..Kunt ge dan gelooven. dat ik, rte u zoo toed er beminde, u ontrouw zou zijn geworden, indien ik niet door eeue allee overweldigende noodzakelijkheid toi die handelwijs was gedwongen ..Wat anders dan uw eigen eerzucht kon u daartoe verleiden. Ge hadt mij dikwijls genoeg doen blijken hoe be vreesd ge- voor armoede waart. Ge beefde terug voor de toekomst die ik u aanbood daar we ons in 't eerst ©enigszins zouden hébben moeten be I.timpen 't Was u niet voldioende dat ik voi hoop en moed was 't was niet genoeg dat ik beloofde voor u te wer ken. Sir Aubrey kon u dadblijk rijk dom en weelde aanbieden en dus gaf 2e Sir Aubrey de voorkeur ..Ik gaf de voorkeur aan Sr Aubre. omdat mijn moeder gebrek leed in een achterbuurt van Londen, en ik geen andere mogelijkheid rag om in haar omlerhoud te voorden dan door mi in huwelijk met hem. Gij wadrt vol moed gij waart bereid het 1 riven in te tre den. steunende op uw eigen krachten en voor mij te werken. Als ik u al tv’ lm* wan. uw vooruitzichten in der weg stond u van uw erfdeel beloof de mocht ik u den nog met het onder hond ven miine moeriter belasten ja en A»t moest ik toch dóén of haar vm Wie (T arbeid kiest tot 's tevens spijs, En liefde tot des levéns zout, Blijft jong en blij en frisch van hart, Al wordt hij hondera jaren oud. tl uit één stuk, waardoor of en vuil buitengesloten orden. „Duotone Duco* tww- aantrekkelijke eurea *eékoogt het mzien vin den wagen. Wanneer U In de»'ge- irfectioneerde Chevrolet dt zult U verbaasd zulk een zufk eea telen Iijnf zulk eenarod mfprt en zulke schitte rde prestaties in dezes igen vindt; eigenschap h die men dikwijls te- rgepfs in een veel urderen wagen zoekt icrnl Motors Acceptant* Corporation. linnen van dankbare ETTEN. 1 18 maanden tyd in EMGBLAND. Een geheimzinnig geval. De politie te Londen stelt een onderzoek m naar een geheimzinnige zaak in de wo- ’ning te Rodhampton, waar dé miljlonnair .Kbscoe Brunner en ztfn vrouw de vorige week doodgeschoten wenden .gevonden. Ver scheiden mannen kwamen door middel van braak het huis fcfhtien en doorzichten de kamer waar dé lijken gewonden werden. Waafsdhijnlijk zochten cty naar documen ten, daar er niets van waande vermist wordt. Geen reclame op poststempel*. Op eei, vraag in het Lagerhuis, heeft de mfnister van posterijen Dinsdag mee gedeeld, dat geen uitvoering zal worden gegetvan aan het denkbeeld waartegen tafl van protesten warén gferezen -- in zake het gelegenheid geven tot reclame make*n o>p poststempels. FRANKRIJK. Han4el in decoraties. Te Parijs is rechtsvervolging ingesteld tegen den heer Marcel Ruotte, goiu-chef aan het ministerie van haiqdel, verdacht van het aannemen van geld om «jjn invloed aan te Het huwelijk van Prins Leopold. De kerkelijke plechtigheid. In aansluiting op hetgeen wjj reeds gis teren meldden over de kerkeljjke inzege ning van het huwelijk van Kroonprins Lep- pol'd met Prinses Astrid, vernemen wij nog dat een prachtig Halleluja gezang weeiklonk, toen de stoet de kerk verliet, welk gezang gevolgd .werd door het spe len van het Zwe^dsche volkslied en daarna de Braibanconne. Twee rijen officieren van de militaire school stondeh op de trappen opgesteld met geheven sabels, waaronder het vorsteJJjk paar, de ouden? met hun ge volg flich weer naar 'hdn rijtuigen ver voegden Overal klonk het Zweedsche volks lied, daarna de Brabanponne. Het bede plein, zoover men zien kan, met de daarpp uitloojpende straten waren ipen zee vfcn menschen, die wuiven en juichen. Een on gelooflijk enthousiasme Jieerscht onder de menigte. Hartelyk .whift prinses Astrid de menigte toe. Om half één was de plechtig heid ten einde. Voordat zjj, bij hün terugkeer uit de St. Goedele, het paleis .weder binnentraden, stonden prins Leopold en prinses Astrid nog even gtil bij de oorlogsinvaliden, die. iéue groepen hebben vuoruameh^ elkaar de sege bevoduen de Veinze* listen en de aiui-Veoizellaten, lot ué eersten, die zich lint* oriënt eer en, be» nooren de progressieve liberaien, dj® Kafandarie tot leider hébben, ue muf sirvatieve republikeinen, aan vnj hoofd ivliotialekopoeloé staat ea de der mnoraiisohe unie, wMke door deu vroe- geren premier Papams.asioe wordt ge* leid. De anti-Venise-llstiscbe groeg wordt gevormd door rie volkspar.ij on der dén oud-ministbr Tsatdaris. die met enkele onafhankelijke politici, waar onder professor Deuterdjib (de tegen stander van Pang al o» bij de verkiezing van den staatspreafedentj gezamenlijk optrad en een beslix voorstander det irtij van generaal r het herstel del teaind staat, doch rukkel ijke propa UictóOvereenkoniBten zomer eegJ voorbehoud wat betreft den duur van uen arbeidsdag van ten hoogste zeven uur. De executieve had uaairomtrent geen advies aan de conferentie uiige! bracht. .jarais-.j Cook, de secretaris van den mijnwet) kersbond bracht een uitvoerig verslaf uit omtrent de besprekingen, welke nvet de regeering hebben plaats gehad,. Herbert Smith de voorzitter van den bond aedde dat de executieve bij dezè besprekingen met de regeering zoo vet .is gegaan als volgens haar opvatting die volmacht, haar door ^ie laatste coip terentiö der gedelegeerden van de mtijnwerkers gegeven, ging, zoodat de tegenwoordige conferentie bijeen ge- roepen is om verdere instructies ife geven. De gedelegeerden stelden een aantal vragen, waarop toelichtingen werden gegevien. Rapporten werden voorgele gen over den toestand id de verschil lende districten, waaruit een belang rijke toeneming van het aantal arbei ders. dat het werk sedert de laatste bijeenkomst der gedelegeerden heelt hervat, bleek. De conferentie werd, tot heden ver daagd. zonder det nog een beslissing wae genomen. In politieke kringen verluidt, dat de reteérlng alvorens met de onderhan- délTngén verttór te gaan een schrifte lijke waarborg van de executieve der mijnwerkers zal verlangen, dat deze deor die conferentie dier gedelegeerden gemachtigd is, doptriotsovereenkomsten te sluiten, zonder eenig voorbehoud omtrent het aantal werkuren. Het koninklijk avontuur. „Het Laatste Nieuws" vertelt de volgen de anecdote over koning Albert: Gedurende zjjn verblijf te Stockholm, bij gelegenheid van het huwelijk wan priqs Leopold maakte koning Albert 's ochtends ■vroeg, in civiel, een wandeling door de stad. Na een uur keerde hij terug en wilde *t paleis binnen gaan. De schildwachten herkenden hem fechtér niet en hielden’ hem tegen, zeggende: „Niemand majj hier binnen!” „Maar ik*liep de honing der .Belgen*’, antwoordde de vorst in hetFranach, een taal die de soldaten niet begrepen. Vervol gens in het Engelsch én daarna in hét’ Duttsch: „I am the King of Belgium!” „Ich Mn der Könrig von Bel'giën." 'De schildwachten wilden echter van niets h00ren. Er mocht niémand binnen! Toen poogde de koning met e?n ADVERTKNTLEPRUKi Uit Gouda M omstreken (beboerende tot den bosorgkrin<); 15 regels 1.30, elke regel meer 0.2|. Van buiten Gouda ea den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advartontidn in-het Zatoidagnommer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-ndvertchtiën do helft van den prfje. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-0 regels 2.05, elke regel maar OJO. Op ■Ie voorpagina 50 booftr. Gewone advertentiën en ingezonden medadrelingen bfl ooutract tot sear geradueeer- den prjjs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatarutoito- Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkooMt van soliede Boekhan delaren, Advei tentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zjjn ingekomen, teneinde mn opname venekerd te zijn. int Parijs wojui geuicr. keubotul en seuert. ue bt»piex.iug bnaiiiu gisteren eeti oniueruoua 1 genad mes. den inige.sciien gezart lorid crewe ®n generaal Vvplcö, den voot- uuer van oe imergeaineerae inuuaiqe controie-coamussie. Voigeue ae Feut 1 Mtnsien neen dn onucruoua beert» hing genad op litx outwaperungsvraag- scu» dn moei men ern.uïn>en uat Dultsch lama uoor Zijn toetreden tot nen voi ihotry eten gocuen wil iieeit getoouo Gin aan cue laagte eiseben van oon raad van gezanten ie voldoen, noewe» enkele punten nog niet geheel vouto men geregeld zijn, is het toch waar schijnlijk, dat binpenkort de controle aan den volkenbond zal kunnen over gaan. Kort geleden heeft Stresemaim oen wensciit te kennen gegeven, dat deze kwestje voor de samenkomst van den raad van den volkenbond in De- ctn ber zal worden geregeld. De ver tegenwoordigers der geallieerde mo geudheden te Berlijn hebben daarop bireseiwaïui verzekerd, dat de opheffing der iirtergeallieierde commissie van controle des te spoediger zal geschie den, hoe eerder Duitschland de ont wapening geheel ten uitvoer heeft ge bracht. BOELEN NEEMT U PEN U GEV0ELT 1 j het volgende: in 5 Minuten mij ten nuwe.ijk. Ik herihnern© mij. wat ik aan mijne moeder haKFbeloofd. Ik wist dat als ik met hem trouwde. 1 mij niet moeilijk zou zijn mijn» be lofte na. te konten maar ais ik met u trouwde, was imj dit volslagen onmo gelijk. Ik bedacht hoe ongelukkig ons huwelijk voor u zou zijn welke zwa re offers ge u daarvoor moest getroos ten en ik smeekte God mij de noo dige geeetkraolit ie schenken om van u af te zien, en den ouden rijken man te trouwen, die mij in ataat zou stel len mijne moeder te verloaeen van de orbeschrijfelijkate ellende. Handelde ik dus wel zoo laag en berispeb.k a s gij van mij schijnt gedacht te hébben Edmund?” ..Lang riep Edmund, ..neen Sylvia niet laag, maar schrikkelijk verkeer-4. T’ zou met evenveel liefde voor u- e moeder als voor u gewerkt hebben met .onvermoeide vlijt, en ’t zij wij welgesteld ot arm waren, zij aou ons huis en onsen dUch met one hébben gedeeld. „Gij weet niet wat ge zegt. Edmund Mijne moeder wa» iemand, die geniet zonder eenige schaamte ata j»<x1ani<» zeudt hebben kunnen erkennen Ze wae in haar jeugd een verkeerden weg opgegaan.” Daarna opnieuw duiizeiHlen langs het jrV het geheele land werd daarna stilte van 2 minuoen in acht genuun ter herdenking van het leekenen den wapenstilstand. sira*»: iu 1 gelaat keek. ,,ik wisi on. gij niet anders hier kon komen ua.i als miss Rochdale s aanstaande ociilju noot, maar voor de voltrekking van uw huwelijk achtte ik ’t noodig dat ge wat mijn handeiwijae tegenover u berreft, niet langer in dwaling zoqdt verkeeren.” ,.Ik weet al inteer dan genoeg, Lady PerrnamT, antwoordde Edmund, terwijl hij de kleine hand loeliest, en zich wa pende mef dien toon van onverschillig heid en koelheid), dien hij zich voor genomen had aan te nemen. .,Ik weet dial ge mij hebt bedrogen om met ander te trouwen, die rijker en aanzienlijk er geboorte was dan Meer behoef ik immers niet te ten ..Jawel. Go moet weten waarom fk t deed”, antwoordde Sylvia op een toon die weerklank bij hem vond'. Die he'dere, kalme stem getuigde van op rechtheid want hartstocht heeft een bedri egel ijken schijn van waarheid de waarheid van ’t oogenblik. ..Een vrouw heeft altijd! honderd goede redenen voor iedere verkeerd heid die zij begaat”, hernam Edmund. ..Voor mij is ’t genoeg te weteo dat ik slecht door u ben behandeld. Zon der de redenen daarvan te willen on derzoeken. De uitkomst was altijd de- ze4f(fe.” Gelooft ge dan dW Ik met Sir Au brey ben getrouwd om mij zelve tebe- Zwpedache klanken hun aan 't verstand te brengen idat hjj de koning der Belgen was „Kung Belg!” „Kung ^elg!" riep hü hen toe, doch de soldaten betrenen er nog minder van! ,,’t Is een krankzinnige!” zeide tenslotte èen der schildwachten. „Waarschuw de po litie, ik zal hem bewaken P’ De andere schildwacht begaf sieh naar den wachtcomimaridanit, die dadelijk ter plaatse kwam. Veibaasd, onthutst, rtotteitie de officier: „Maar’t is't la de koning dér Belgen! Presenteert’t geweer!” En koning Albert trad glimlachend in het paleis, vertelde er zijn wedervaren en ontving van korting Gustaaf het volgende antwoord ,;Dat iis het gevaar van hoeden met breede randen; het scheelde weinig of wjj hadden noch den hoed noch den koning te- niggezienl" DUTTBOiLAND. Een smokkelaffaire. De recherche te Duhbtirg is op het spoor gekomen van een amokkehïffaire op greote schaal waartjj men van ninvoervergunnin gen van den rtfkdtolencomsniasaria gebruik maakte Een groot aantal dergeltfke docu menten zjjh aan buttenlantteche firma's verkocht. 7Ü' werden te Emmerik ge toond, waarna men de «chepen met de ’a die papieren versnelde ladingen liet pas- seeren. De stukken gingen dan naar hét kolensyntticakt terug, waar men het bedn« •niet bemerkte. De politie heeft meer dan 10 personen aangehouden, gehoond, doch weer vrijgelaten en tevens een groot aan- tal geladen kolenscheper?, in taolag ge- nomrtn. gebrek laten omikonien. ai« ik met u tiouwde. Ter wille van mijne moeder bracht ik mijn eigen geluk ten otter, en huwde ik Sir Aubrey Pernam. Edmund staarde haar ©enige oogeu blikken in stomme verbazing aan. Haar blik en haar stem verrieden niets u^n waarheid' zulk een mond kon im mers geen logentaai spreken. Tege.1 wil en dank moest hij haar gelooven ,,Hoe kwam 't dan dat ik nooit iets uw moeder heb gehoord, of als (k ai eens over haar hoorde spreken, wgs 't altijd als over iemand die al lang geleden was gestorven Ge hebt zelf gezetgd dat ge h”*4 zien, dat zij stierf toen gij nog klein kind waart.” ..Dat dacht ik ook tof den avond ga het schoolfeest”, antwoordde Sylvia, «n daarop verhaalde zij hem kortelijk maair in zulke krachtige trekken. <iat hem het nachtelijk tooneet duidelijk voor de verbaasde oogen stond, het bezoek van de berouwhebbende moe der beschreef hater lijden en strij den. maar wendde daarbij een dfeper medelijden voor dan zij ooit had ge voeld. waardoor zij het gevoelige hart van den toehoorder trof Zii beschreef benr het afscheid, hoe de moeder haar vol hartzeer had gekost en gezecend. en hoe rij (Sylvia) had bHoofd haar te helpen en te ondersteunen rdf8 met opoffering van hater eiffen ee’uv Reo week darnna vro«f »r Aubnes monarch ie is en de Metaxas, die tegeno monarchie niet onw< daar geen al te nfl ginda voor heeft g<„ Het moet thans Worden afgewacht, hoe de nieuwe regeering 2»! worden samengesteld. Er ig reeds sprake van, dat Kafandaris aangezocht zal worden voor het ambt veda' eersten minister, terwijl het gerudhi loopt dat aan Ve- nizelos he< ministerie van buitenland- sche zaken zal worden aangeboden. In elk geval is te hoó^i dat Griekenland eindelijk eens een stabiele regeering krijgt en er een einde komt aan de periode van staatsgrelpen. sommigen vergezeld van ziekenveipleeg- fc-ters, langs den gevel van het koninkljjH paleis stonden geschaard. Een schitterende receptie. Ten besluite van de feestelijkheden had de» middags te 8 uur pen groote receptie in het paleis plaats. Uitgenoodigd v/aien de minister» da Kamerleden, de senatoren, de leden der staatslichamen, ide militaire <en «iviele autot ritedten, de hooftiambtenaren, de magistra ten, de officieren van het garniaoen, dte bisschoppen, de opper-rabjjn, de president van het evangelisch consistorie, de by het Brusselsche Hof geaccrediteerde diploma* ten, de leden van de speciale delegaties* Het aantal geïnviteerden bedroeg 4000. Te half vier verscheen in de a gi'irnt) verlichte ontvangzaal de koninklijke fami lie, met prins Leopold en prinses Astrii in bruidstooi vooraan in den stoet. Om izes uur vejtrdk het jeugdige echt? paar per auto van het paleis naar het Ko* ninklijk buitenverblijf ,van Ciergon in de Belgische Ardennen, van waaruit het dezer dagen zijn huwelijksreis naar Zwitserland j rm het auiden van Frankrijk zal onder* i nemen. Hier zulldn zjj hun intrek nemen in eez prinselijk kasteel, dat door edn bekendé Fransdhe fWnilie te 'hunner beschikking werd gesteld. Koriihg Christiaan van Denemarken heeft gisteren een bezoek gdbracht aan het graf van den Onbekenden Soldaat. Zijn adju dant legde een krans van chrysanten aan den voet van het monument. Even later verscheen een detaéhe-menlt marinesoldaten der „Fylgia”. Hun muziek speelde een treurmarséh bij het, graf. Ter gelegenheid van het huwelijk van prins Leopold is eveneens rn Congo een gedeeltelijke kwijtschelding van straf aan emmige categorieën veroordeelden ver leend. - 138) I- f Ónmogelijk den opkomenden hares- tocht weerstand te bieden. Hij .had zich voorgenomen zoo koud als ijs te zijn - ongevoelig en verhard als een rechter maar hij vatte de sidderende hend en hield ze teeder omklemd, als of hij deze vrouw Ivoor de onschuld en reinheid zelve hield. ..Vriendelijk van mij’, zeide hij .»Ik geloof toch dat ge weten moest det ik u niets kan weigeren. Maar eer ik verder met u spreek, wil ik u ie s niededaelen wat ik mij. als fatsoenlijk Man. verplicht acht u te zeggen. Ik ten hier gekomen, ais de verloofde van Esther Rodwlate Dat wist ik toet» ik t» schreef Antwoordde Lady Perriam, terwijl zij tem mat koortmchtig gloeiende oog en 10 15 10 15 24 uur HH RA \T. Zondag hebben in Griekenland je uiigesielde verkiezingen plants gehad, dit neerkwameJi op een overwinning dei republikeinen. In welke mate de royalisten in de minderheid zijn, kan nog niet met zekerheid worden vast gesteld, doch naar de Grieksche re geering blijkens de jongste be richten laat uitkomen, bedraagt het grootste aantal zetels, dan de partijen der oppositie royalisten, Tsaldarfe- ten en Metaxisten kunnen innemen 110 van de 286. Indien deze cijfers juist blijken te zijn, beschikken de re publikeinen over 33 zetels meer dan de helft van het totale aantal manda ten. Dit zou een inderdaad niet onbe langrijk succes zijn bij den stembus strijd. waaraan een onnoemelijk aaki- tal partijen vele tientallen heb ben' deelgenomen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1