Beurs Tan Amsterdam» wanden teneinde bepaalde personen een de- cartfe te verschaffen. Twee publiciteits agenten souden bij de zaak betrokken zyn. Het geval zou zyn ontdekt doordat on langs een dier agenten tot een hand el si zou hebben verklaard hem voor geld het Le gioen van Eer te kunnen verschaffen- Hij noemde zelfs de namen van nieuw gedeco reerde industriëelen, die 10.000 francs had den betaald. Dik. gedrag ztou tusschen ver schillende irrvleddrijke ambtenaren van het ministerie van handel móeten worden ver deeld. De handelsman waaraphuwde de S0- reté Générale, die den publicist ontbood en aan een verhoor onderwierp. Aldus werd de naam van Marcél ltubbfcê genoemd, die hard- nekkig ontkent j ooit ©enig geld te hebben ontvangen. Hy heeft <*en beiden publici teitsagenten weliswaar inlichtingen over bepaalde politieke pefsoneh en handelslie den gegeven, maar dit deed hij .vaak. BINNENLAND. jüeieggjing van kasgeden door gemeenten. liet standpunt van Led. citaten van Zuid-Hollaad. In de* gisteren gehouden zitting van den Raad. van State, a/deeling Geschil len van Bestuur, werd mededeel ing ge daan van het volgend Kon. besluit. Ongegrond is verklaard het beroep van den raad der gemeente Strijen tegen een besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland, waarbij goedkeuring ia onthouden aan het raadsbesluit vol gens hetwelk 15.000 overtollig kas geld aou worcton belegd bij de Coöp Boerenl^pqfcwik te Strijen. Het>rfuHjpunt v£Utt Ged- Htaten ia, dai waneer het credit bij leen parti culier^ .h^fitoostelling stijgt boven een bedrag gerekend naar t 1 per inwo ner, ee» solide onderpand met vol doende overwaarde door die bankin stelling moet warden verstrekt, waar van ten dezen niet is gebleken. ^De ksroon heelt thans overwogen, üai weliswaar besluiten van gemeentebe sturen tot belegging van kasgelden niet kTachteo© art. 104 Gemeentewet aan die goedkeuring van Ged. Staten zijn onderworpen, doch dat dit niet in den weg staat aan de bevoegdheid van Ged. Staten om hij het onderzoeken van die begrooting in beoordeel ing te treden van het getoeele financieel© be leid van het gemeentebestuur, waartoe mede behoort de beslissing omtrent de soliditeit van de belegging der kasgel den, zoodat Ged. Staten in dezen hun wettelijke» bevoegdheid niet hebben overschreden. Voorts is overwogen, dat, al behoeft tegen het beieggen van overtollige kas gelden der gemeente Strijen bij de boerenleenbank aldaar in het algemeen geen fcpzwaar te bestaan, Ged. Staten terecht van oordeel zijn, dat wanneer het, zooais in dit geval, groote bedra- gen betreft, eeuige meerdere zeker- heid dan art. 17 vai^ d» wet op ue Ctöp. ver©ecigangen verschaft in net financieel belang der gemeente is ge- boden. f i j Het spoorwegongeluk by De Vrnk. Bij het openbaar onderzeek, Inzake de oorzaken van het spoorwegongeluk bia de Vink heelt de heer J. C. Lo- man, rijksinspecteur der spoor- en tramwegen te 's-Grav©nhage, die be last is met het toezicht op de lijm, verklart te Botterdam, waar hij bezig was met een enquête, het bericht van hei ongeval te hebben ontvangen, ttj,j is daarop onmiddellijk per tram, die juist zpu vértrekken, Vertrokken en Kwam tegen 5 uuj- In Den Haag, van waar hij verder per losse machine met den ingenieur van den weg naar De Vink ig gereden. Hij kwam tegen zee uur op de plaats van het ongeval en constateerde o.m. een moet van 1% M. Ji de rails op de plek, waar het on geval waarschijnlijk is begonnen. Hij heelt ook laten nagaan, of het spoor ook waterpas lag. Hij constateerde dat de buitenrail ongeveer 8 centimeter la ge» ]«g dan de biimenrail. De VQdKSÜtef vroeg of deze 8 eeu timeter -verschil van invloedi kan zijn geweptfcnop de ontsporing. Gehrig*: Op zichzelf zou ik niet Willen beweren dat daardoor een ont sporing kan ontstaan. Hét kan echter rijn, dat door eau lichte verzakking het verschil nog wat grooter is gewor den, hoewei den vorigeti dag de lig ging nog was nagegaan en rij toen 8 centimeter bedroeg. Get. gelooft, dat het ballastbed nog wel wat versch was. Dit is in dién toestand neg wel ©enigszins aan inzin king onderhevig, hoewei het natuurlijk z»o stevig mogelijk onder de dwarslig ger wordt gestampt. Bij vernieuwing van het ballastbed mag niet meer dan één dwarsligger ie gelijk worden losgemaakt. Dortrent de oorzaak van het ongeval kan spr. rich niet positief uitlaten, dbch hij vermoedt, dat het versche ballastbed niet voldoende ingeklonken is geweest om met een snelheid van plnr. 90 K.M. een trein over de rails ter plaatse te laten gaan. Dit is dus spreker'» veronderstelling bewijzen kan hij haar niet. Prof. Meyers Gelooft u, dat dé moet van afidefthaiven meter dbor een de- raiUeewmden wagon kah rijn ontstaan? Getuige Neen, dit acht ik niet waar schijnlijk. Ik meen, dat deze moet jvetfe doofÓBti locomotief is veroor zaökt. Prof. Meyers Het ballastbed was toch al vier weken oud Getuige Jawel, maar vier weken vormen voor hot inklinken van een ballastbed nog geen periode van be- teekéidft. Prol. Meyers Was u van meaning, dat er op dit baanvak wel zoo snei gereden mocht worden? Getuige Die vraag is eerst na het ongeval bij mij eveneens opgekomen. Daarom heb ik ook mtt stem laten gaan om de rijsnelheid te beperken. Nog antwoordt spr. op een vraag van prof Meyers, dat het toezicht van de spoorwegen zich niet uitstrekt over het leggen van. ballastbeddeo, dat wordt uitbesteed. TWEEDE KAMER. Hét Néderiandsdi-Belgisch Verdrag. Vergadering van Woensdag 10 Nov. De beer VAN GIJN (v.-b.) zotte uit een, waarom rijn tractie tegen net verdrag zal stemmen. Het voornaamste bezwaar is de Scheddiequaestie. Dam is er het nieuwe kanaal naar Antwerpen Deze concessie is veel te eenzijdig. Het loslaten van die eisohem, welke in een overwinningsroes zijn gesteld, mag niet worden beschouwd als een pres taitie van België, welke beloond moe. worden. Het tractaiat zal, als Iret tot stflnd komt, afgedwongen schijnen en hoe een Nederlander daarop reageert, i« bekend. Het is wel heel mooi om kwaad toet gjoed te vergelden, maar om het kwaad te beloonen, dat gaat toch inderdaad te ver. Mocht na ver werping van het tractaat België zkb verongelijkt achtera, dan zon blijken dal de ongewenschte sfeer daar nog be staat en men er het tractaat erakei a s een afbetaling op de oude eiscmen oe. sohouwd heeft. De heer LINGBEEK (Herv. Geref. Staatspartij) handhaafde zijn verzet te gen het tractaat. Een vriend, die al leen vriend is zoolang hij op onzen tak kan teren, is niet de ware vriend. Hij wenscht geen deel te hebben i o de verantwoordelijkheid voor het trac taat. j Nederland niet rr* ep de Schelde. De heer MARCHANT (v.-d.) consta teerde dat de quaestie van onze sou- ver eimiteit over de Schelde nog precie» dezelfde is gebleven. Het bezwaar is juist de verklaring in de Mémoire in- terprétatief in strijd' is met de erken ning van onze souvereiniteit. De brief van den Belgischen minister heeft daar niets aan veranderd. Voor spreker gaat 't niet zoozeer, of er Belgische oorlogsschepen maar of er überhaupt vreemde oorlogsschepen op ae Schelde zullen zijn in tijd van ooj log, en of Nederland vrij zal zijn die maatregelen te nemen, welke 't noodig acht. Zoo had de brief vam onzen ge zapt moeten inhouden het verzoek om beveiliging van de bevoegdheid van Nederland om die Schelde te sluiten in oorlogstijd. De heer MARCHANT (v.-d.) ontken de, dat hij de meening vain den heer Carton de Wiart onjuist heeft voorge steld en meent, dat die onderhandelin gen over die kosten van het kanaa. moeilijkheden zullen brengen en die periode zal allesbehalve geschikt zijn om alle geschillen tussohen beide lan den uit den weg te ruimen en tot aau- genuine verstaradlionding te komen. Aan de gegevens uit het door den heer Heemskerk medegedeelde rapport wordt door aaudere deskundigen alle waarde ontzegd als verouderd. Niet 86, maar 8 maal 36 millioen ton zal de capaciteit vara het Moerdijkkanaal rijn, zoo men niet baseert op den sluistijd, welken de heer Heemskerk heeft ge Jioetnd era dien welken de grootste sluis ter wereld, de nieuwe sluis le IJmuiden, voreischt. De zaken moeten niet minder ernstig worden voorge steld dan ze in werkelijkheid rijn. Liefst zou spr. hebben gezien, dat minister Van Karraebeek zelf door nieu we aanvullende onderhandelingen zijn werk tot ©en goed einde zou brengen, dochmocht de minister bij zijn be sluit volharden» dan zal het hoog er j belang moeten preval eer era en een an/ dér minister die nadere onderbande lifcgen moeten voeren. De Kamer,, zoo meende spr., moet, rich nog niet uitspreken over het trac taat zooals het nu is era de debatten schorsen door aanneming van de vol- gwdte motie, welke hij zal indienen nadat de minister in tweedera termiju za' hebben gesproken ,,De Kamer, overwegende dat Ne derlarad een onderlinge vriendschappe lijke regeling met België van de han gende vraagstukken op den hoogsten prijs stelt era vertrouwt dat een voor beide partijen aannemelijke gemeen schappelijke formuleering der grond slagen zeker is te vindien, dat tegen het thans aan de Kamer voorgelegde tractaat van 3 April 1925 ernstige bezwaren rijn gerezen, hoofd zakelijk hierin bestaande dat 1. het standpunt van Nederland in take rijn bevoegdheid om ira tijd va oorlogsgevaar en van oorlog het wa tergebied van de Weoterschelde voor oorlogsverkeer te sluiten niet uitdTuk- kelijk is erkend) 2. van den aanleg van het kanaa! Antwerpen—Moerdijk, zooals het lp het tractaat en de toelichtendié memorie tot het tractaat ia gedacht, voor Neder land ernstige bezwaren rijn te duch ten dat1 bij een voortgezet pverleg deze bezwaren zullen kunnen worden rit den weg geruimd spreekt dien weosch uit dat hel over leg omtrent? de voor bedde partijen aannemelijke gemeenschappelijke for- muleering worde voortgezet, teneinde alsnog met België tot overeenstemming te komen besluit de beraadslaging over het wetsontwerp tot goedkeuring van hei tractaat van 3 April 1925 te schorsen tot dat .rij het resultaat van het voort gezet overleg zal hebben vernomen, en gaat over tot de orde van den i 1 D© heer DE VISSER (o.-p.) criti- seerde dat onze regeering niet die van Scvjet-Rusland heeft gekend in deze quaestie, handhaafde zijn bezwaren en betoogd*, dat rit de gepubliceerde cor respondentie blijkt, dat België ver wacht in een uitzoradteringapoeitie ie worden gesteld, wat de doorvaart van oorlogsschepen op de Schelde betreft örze positie is ten aanzien van het Scbeldeprébleem nog even ohaeker of liever, het is bijna zeker dat wij in een komend) conflict zullen worden betrokken. In zake de casus beUi-verklariwg sloot spr. zich geheel aan bij de op vatting van den heer Albarda in 1925 die toen niet blindelings rich in den oórlog wilde laten sleepen, doch het nu'blijkbaar roet opera oogem wil. De lieer Albarda ia die ridder van de droe vige figuur, is de Don Quddhotte. Hij zegt dat we ons desnoods tot de tan den moeten wapenen era moet dan n.b. in openbare vergaderingen spreken voor eenzijdige ontwapening. Zal hij oak rijn laatste, aara die dieraocraue ent. leende bezwaren laten varen door een minister uit het imtermezzokab ret te steunen Dan zal het volk wece.i dat rijn woorden, zander eeraige vaarde rijn era hij dingen doet, di» in vier kanten strijd rijn met rijn verkJarin- Tera slotte verklaarde spreker tegen he. tractaat te zullen stemmei In de avondvergadering werd' door verschillende "sprekers nog gesproken over de relletjes te Assen era Ede. ,,Ik aal de eerste zijn om wantoe standen uit den weg te ruimen als die er rijn", verklaarde de .MINISTER VAN OORLOG in zijn antwoord, maar laat mem dam feiten noemen en zich niet tot algemeen© praatjes bepalen. En tegenover de adviezen van commu nist, socialist era vrijrinnig-democraal stond de bewindsman ©enigszins pcep tisch, waar deaen er niet op uit zijn het leger een betrouwbaar instrument in handen van het gezag te doen blij ven. Een nieuwe commissie van onder- zloek de Minister denkt er niet aan Hij heeft een buiver beeld gekregen va/n het gebouiüe era dengenen, die verdacht worde» zich aan overtredin gen te hebben schuldig gemaakt of ficieren en minderen zal recht ge daan worden. Het eeraige, wat de heer .amibooy toezegde, was eten bepaling in het leven te roepen, waarbij zal voorgeschreven wordten, dat zoo mo gelijk een signaal moet worden gege ven, alvorenp gevuurd mag worden en 'oorts zal de Minister vain Oorlog in overleg treden met rijn ambtgenoot om te overwegera wat er tegen opruiing buitera het leger te dben is. bjuucutjln. Zwendel op groote school in dan needs geruimen uju was net, zoo lezen wij in het Hbiü., aara de nedor- lurauscne muzaeKjiaradeiaieti bettend, aai op een ot andere wijze muzie« in den hand/et werd gebracht die van d© oor bpronu.olijke uitgaven moest zijn nage drukt en tegen prijzen, belangrijk lui ger dan de offioieeie, werd1 verkocht. Het bleek dat d© firma H. Leicher, Stadhouderskade te Amsterdam, die ouder dey naam ,,Hijmophon" een win kjel heeft op het Rofcin, deze muziek nummers invoerde. De politie heelt naar aanleiding hier van bij de firma een huiszoeking ge daan, waarbij voorhanden muziek eu administratie in beslag werden geno men. Uit het onderzoek van deze ad ministratie volgden nog enkele inl^e- slagnemiugen van muziek en wel bij acht niuziek-firma's in Amsterdam, drie in' Rotterdam en één in Leidien, afne mers der ïirmai Leicher verder leid de het spoor in de stad Schramberg. Een inspecteur va» de Amsterdamsche| politie, vergezeld van den heer J. Poel tui jn, muriek-ritgelver in Amster dam, die al» deskundige het onderzoek dat de vorige week is ingesteld, me- demaakte, vond daar die clichés van ongeveer 60 verschillende muziekwer ken van Duitsdien, Oestenrijkschen, Zweedschen,Engeischen, Franschera Italiaanschen en Belgischen oorsprong. En tevens trof men in deze drukkerij aan een voortreffelijk ingericht foto grafisch atelier, waar de na te druk ken werken uiterst zorgvuldig werden gefotografeerd, ten einde de clichés te verkrijgen, waarvan de afdruk nage noeg geheel gelijk is aan den oorspron- kel ijken druk. De kleuren van de» omslag van de rottrieknummers zijn zoo goed als ge lijk, naam van drukker en uitgever rij» mede overgebracht, allee m nauwkeu rig gelijkend' nagemaakt, «echte in- dien men bijv. den afstand vara onder- die siera tot bovenstera notenbalk in het een© nummer met deen ia -hét andere nummer vergelijkt, riet mera, dat in de valsoheti, fotograf isdien gekopieerden druK de afstanden door invloed van de gebruikte lens al is deze dan ook nog zoo goed ©enigszins uitloop en in lengte en broedt. Vara Bö drukkerij in Schramberg ging het spoor verder naar eeu groote ckruK- kerij in Heckingen, eveneens in Zuid- D-uitschlarad, weide de tusschenpersoon bleek te rijn van Leicher en de druk kerij in Schramberg. Door deze zwendelarij i$ de bona fide handel op een buitengewoon© wij- w benadeeld een bedrag is met met zekerheid op te geven doch het moet in de duizenden guldens loopen. De gevestigd© handel, die prijzen, door den uitgever vastgesteld, had te vra gen, zag den verkoop vara de meeat populaire muziek steeds afnemen; want het was meest lichte muziek en slecnts enkele klassiek© muziekstukken, de iirma Leicher liet nadrukken, nummers zoowel als albums. Albums vara Torsten Petre uit Stockholm, die officieel f 1.60 kosten era als nadruk voor f 2 08 werden verkocht zoo ook de bekende pianomuziek van Ganschals era Wem zei, die in plaats van den of- ficieelen prijs vara 80 cent, slechts 80 cent had' op te brengen. Op deze na drukken, die wellicht per stuk enkele centen, ten hoogste enkel© dubbeltjes hebben gekost, werd natuurlijk onein dig meer winst gemaakt dan op de oorspronkelijke murieknummers; er rijn zelfs gevallen bekend waarbij op deze valsche drukken ongeveer 100 winst werd gemaakt. Tegen den muziekhandel aar Leicher, die reeds meermalen wegens knoeie rijen terecht stondi, is een aanklacht ingediend, waarin hij van bedrog en oneerlijk© concurrentie beschuldigd wordt. f Veevervoer-difertrarmahartdeling. Negen ytrJBena gestikt. Dezer dagen arnveertie te Amers foort, naar de 'lel. ve/neenu, op door reis naar Oss, een wagW,-waarin var kens geladen waren, afkomstig uit Gro ningen. 1 era govolge van overbelasting een ter had de zoldering van den uit twee verdiepingen bes taanden veewagen, het begeven, met als gevolg, dat 9 dieren gestikt bleken te rijn. De levemlaoze varkens werden overgeladen in een anderen wagon en doorgezonden naar de plaats van be stemming, in plaats van ze ter beschik Iring te stellen van den plaatselijk en euringsdieost. Er is klaarblijkelijk nog veel te verbeteren. KippetuDMterü uitgebrand. Vijfhonderd kippa* omgekomen. De Wasjpenaarsche bramdiweyr is gis teravond omstreeks acht uur gealar meerd voor een uitslaand en brand öp den Papeweg. De kippeumesterij en slachterij van de firma T. H S. b'eek in brand1 te staan. Het gmeele ge bouwtje brande uit. Ruim 500 kippen kwamen om. RADIO-NIEUWS. Programma van heden. 3.50 Berljjn, 605 M. Concert door het cta- tions-orkest. 4.05 Aberdeen, 405 M. Concert. 4-20 Hamburg, 392 .M. Dansmuziek. 4j30 Amsterdam, 1060 M. Tijdsein van het PérMradeau Vaz Diaez te Amsterdam (Hilversum, Voor-avondconcert door het H. D, O.-orkest. 4.50 Madrid, 375 M. Concert. 5.05 Parijs, 1750 M. Concert door orkest 5.20 Hamburg, 392 M. Concert. 6.20 Londen, Daventry. Dansmuziek. 6.45 Hilversum, Handelslessen. 7.20 Londen, Daventry. Tijdsein. 7.50 Londen, Daventry. The Roosters Concert Party. 8.10 Hilversum. Aansluiting met het Con certgebouw te Amsterdam. Abonnements concert. 8.50 Partje. 1150 M. Avondconcert. - 10 uur, Hilversum. Persberichten en Koersen van het Persbureau Vaz Diaa te Amsterdam. 11.20 Daventry, 1600 M. Dansmuziek. INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Een schaalcollecte. Maandag en Dinsdag a.s. zal er een schaalcollecte aangeboden worden door het „Comité tot Leniging van Stille Armoede". De naam van het Comité spreekt voor zich «zelf en .behoeft geen aanbevelheg. Om u een idee te geven op wat v^or ma nier het Comité werkt, kunnen wij melden dat er uitgegeven is: 110 pond spek, 260 pond boonen, 125 pond eawten, 220 pond rijst, 65 pond havermout en 15 pond plantenboter. Bovendien aan zieken: 2300 L. melk, 95 pond biefstuk en 534 eieren; verder nog aardappelen en brandstoffen. Onze meisjesvereeniging heeft 200 stuks ondergoed vervaardigd. Zullen wij dazen winter op denzelfden voet door kunnen gaan, dan ia er natuurlijk geld noodig. Daarom doen we een beroep op de vrij gevigheid der Goudsche burgers. U kunt ervan overtuigd *ijn, dat het geld goed be steed wordt rti u door uw gave menig ge zin gelukkig zult maken. U, mijnheer de Redacteur, dankend voor de plaatsruimte. HET OOMITé. STADSNIEUWS. GOUDA, II November 1926. De audiëntie hg de Gammiasaris der Van de heden ten dtadhuize alhier w- bollen gelegenheid tot audiëntie t»ij den dommigs aria der Koningin, Baron Sweert* de Land as Wyborgh ,ia door ©enige corpo- ratiën en hoogerr© asnlbtenaren gebruik «- maakt. Ook Jtet Comité van Actie tot -behoud for -Reeuw ijksche en Siuipwijksche Plassen heeft .zijn opwachting iby ,den Oommissark der Koningin gemaakt hn Zijne Excellentie •met de ernstige bezwaren van het Comitf •tegen de droogmaking der Plassen jn ken nis gefteM. Uitbreiding capaciteit Gemeentelijke Electriache Centrale. Aankoop turbogenerator voor fo Electrische Centrale. De commissie van bijstand in het be- heer der Gemeente-Lichtfabrieken heeft zich tot B. en W. gewend met het advie» ovor te gaan tot den aankoop van een nieuwe stoom-turtwne (turbogenerator) ten behoeve der Electrische Centrale. In het tot haar gericht Schrijven van de directie der gemeente-lichtfabrieken, het welk hij haar advies is overgelegd, en in een nader schrijven der directie van 9 No vember ,1926 aan B. en W. wo-rden fo redenen vermeld, die -der directie aanleiding geven tot dat voorstel, waarmede de com missie voornoemd zich heeft vereenigd. Met het oog toch op de aansluiting aan het Goudsche kabinet van de gemeenten Oudewater, Vliet, Waarder en Lange Ruige Weide, welke eersltdaags zal worden tot stand gebracht, alsmede op de geregeld toenemende levering van electriciteit au de industrie, enz. ook bannen de ge meente is het noodzakelijk reeds thans over te gaan, tot den aankoop van een turbogenerator vah groote capaciteit, die voor langoren duur in staat zal blijken te zijn aan het voortdurend stijgend stroom verbruik het hoofd te bieden en daarbij te- verls nog voldoende reserve-kracht zal kun nen ontwikkelen om te éllen tijde een vol ledige bedrijfszekerheid te (waarborgen. De commissie bovengenoemd lcwam den Qok met *le direatie tot de conclusie, dat moet worden ovefg gaan tot den aankoop van een turbogenerator met een capaciteit van 4350 K.W., zulks ter vervanging van den turbogeneraitor III, die een capaciteit heeft van slechts 600 K.W. Bij de daarop door de directie der licht fabrieken gevraagde prijsopgaaf werd een 10-tal aanbiedingen ontvangen, waarbij speciaal aandacht werd geschonken aan die, genoemd onder de nos. 4 en 9 t.w- de Stork- en de Ljungrtrom-turbine. Na uit voerige beschouwingen is bij de commissie de keuze op de Ljungström-tuitoine ge vallen. Aanschaffing van de Ljungström- turbogeneratorr heeflt boven den aangebo den Stork-tuihog: nerator de volgende voor- deelen: 1. een prijsverschil van 20.500.— ten voordeele (van de Ljungström-turbo- generator; 2. de plaatsruimte geheel door een Stork-turbine wordt ingenomen, terwijl de montage en demontage belangrijk moei lijker is; 3. beft totaalgewidht hi de Centrale is bij een Stork-macbine hooger; 4. een ijzeren fundament moet speciaal worden vervaardigd en de direatie heeft geen zekerhe'ild omtrent trillingen in ho rizontale richting; 5. bij een Storic-tuiibine moet een nieu we, zwaardere kraan wonden aangebrnikt op de bestaande muren, terwijl deze muren voor het heffen van het Zwaarste stuk aan oen nauwkeurig onderzoek moet worden onderworpen, daar reeRs eenige scheuren aanwezig zijn; ,by de Ljungstrom-turbine blijft alles ih den ouden toestand; 6. het stoomverbruik bij de Stork- machine is Hoogef, dit werd oorspronkelijk berekend op 13612.per jaar bjj een ko- lenprjjs van 10.deze kolenprys is mo menteel belangrijk hooger; 7. <Te generator dar Stork-machine wordt door de Siemens Schuckertwerks t® Berlijn gemaakt, welk deel een derde d«r geheel© installatie beteefcentt 8. omtrent de plaats van fabriceer» van den condensor en het gfoHveik de directie geen schriftelijke zekerheid bij de Firma Stork kuitnen kragen, ofschoon dit eenige malen is gevraagd; 9. het totaalgewicht der 4650 K.W. Ljungstnom-machihe ia gelijk aan het tb- taal gewicht van de thans aanwezige en te verwijderen 500 K-W. machine, zoodat d* fundamenten niet zwaarder zullen worden belast dan thans het geval ja. Bovendien is door een eenvoudige veran dering, de Ljungstrom-turhine geschikt te maken voor grooter stoomdruk, hetwelk bij de Stork-tuAine ia uitgesloten, terwijl ten slotte de eitvaringen met de in 1023 g«* plaatste Ljungstrom-turbine 3000 K.W. zeer gunstig zyn. 'Deze turbine heeft 1u sedert bijna 3 jaren voortdurend en zonder stoornis gewerkt, terwijl de behaalde stoomcijfens dikwijls beneden de ge garan deerde bleven B. era W. kunnen -rich na loennisneriing van de diverse stukken ter zake, volkomen met het denkbeeld der commissie van bij stand vereenigen. Waar zich de vraag voordeed of, nu de tegenwoordige toestand der ElectriFch® Centrale voorziening ei acht door het uit breiden harer capaciteit, thans niet zoudf kunnen worden volstaan met den aankoof eener fiuitoine van igeringer capaciteit «n waarmede dus Jeey belangrijk mindert u*- gasf eou zyn gWwjeid, dan de hier voorge stelde, meenen Jrii met de commissie za" bijstand, dat zulk» niet raadzaam is te aeh- dan binnen rakele jaren Xr ««toom komen te staan voor de ™odisk>idkt.«l<l uitbreiding, welke dan zoude moeten wonden gevonden in het aaaschaffen van een nieuwen turboge nerator* 0 en ,W. kunnen hieraan nog toevoegen, dat aan dit voorstel alsnog is voorafgegaan eene nadere bespreking met de firma Stork over de door haar gedane aanbieding, doch a*. hun conclusie hierdoor niet gewyzigd Djg W. zijn gaarne bereid de Ned^r- landsche industrie te bevoordeelen, doch joOTrel de financieele als andere, hierboven owtesomde bezwaren, zijn h.i. te groot, dan M fo firma Stork in dit geval voor leve ring varfhaar faibrikaalt in aanmerking zou de kunnen koraven. Voor nadere, speciaal technische en fi nancieel® bijzonderheden, meepen zy den Raad mogen verwijzen naar de adviezen van de directie der lichtfabrieken. Zij stellen den Raad voor te besluiten: - le. over te gaan tot den aankoop voof het bedrijf der Gemeentelijke Lichtfabrie ken alhier, asfldeeling Electrische Centrale van een Ljungstrora-turbogenerator, 4350 K.W. van Ljungstrom, Fingspong, Zweden; 2e. in verband hiermede den thans nog in de Centrale aanwezigen ttrnbogencrator lil, 500 K.W. van de hand te doen, ten einde plaatsruimte vqor deze nieuwe instal latie te verkrijgen; 3e. tz.t. eern geldleening aan te gaan tot een bedrag van 128.000—, teneinde de aanschaffingskoSten van bedoelde turbine met bybdhoorende werken daaruit te kun nen dekken. Vrijheidsbond afd. Gouda. In de giserenavwnd in de bovenzaal van Café ,Deft Schaakbord" gehouden ledenver gadering van. de afd. Gouda vara den Vrij heidsbond ia door den jv-n. voorzitter, den heer P. Bokhoven, mededeeling gedaan d»t Mr. H. P. C. M. de WJtt Wynen gemeend heeüt zijn functie ahj,Voorzitter te moeten ndderteggen. Met teeKwezera is van dit be sluit kennis genomen. Gedurende 5 jaren was ,Mr. de Witt Wyn$n de steeds actieve voorzitter det afdeelitig, die met groote voortvarendheid He afdeeling heeft gelerfd en de beginselen der party heeft gepropa geerd. ,Met volle instemming van de afdee- ling is den scheidenden voorzatter daarvoor hulde en dank gebracht. Door den secretaris den heer W. J. Huis man, werd verslag uitgebracht omtrent hétgeen de acBd. in 1925 verrichtte. De pen ningmeester de heer J. W. F. Turion deed reketiing en1 verantwoording en zyn be scheiden werden in (goede orde bevon ien. •Met dank voor zijn accuraat beheer wend "ham decharge verleend. In pflaats van den uitgetreden voorzitter werd met algemeen e stammen tot afdee- lingavoorzitter gekozen de heer A. J. IJ8- selstyn Aan., oud-wethouider dezer ge meente, die deze benoeming zal aanvaarden De periodiek aftredende bestuursleden Mevr. Tieter—«Brinkman en de (heer W. den "Hoed werden herirozen terwijl In de vaca 'tures, ontstaan door het bedanken vén dfe toeeren A. Mbigendbrff en M. Sytwma werd ■voorzien door de verkiezing ,van de beeren Mogendonff en A. P. Vermei] Ten slotte weird medegedeeld dat de Al- gem eene Vergadering van den Vrijheids bond welke aanvankelijk was bqpaald o«p fll en 12 Dec. is ufltgesteld tot 8 en 9 Jan 11927 en te Rotterdam zal w»rden gehou den. Onttrent verschillerlde daar aan de bide komende zftkera van huishoudedy-ken aard, het werk en de organisatie der party betreffende werden tdoor den vertegen- wooédiger in den Partijraad, meidedeelir,gen gedaan, welke de volle belangstelling had- Men. Gouds ook een Valutahuis. DvenaD in vele adder© plaateen, is in Gouda sinds Zaterdag ook een Valutaïïüls gevestigd voor den verkoop van sigaren en sigaretten tot lagére prijzen. Zaterdag, de dag van opening, was het er zoo druk dat er handen tekortlcwamen om de kooperd te bedienen. Het Valutahuis is gevestigd aan den Klei weg, in het vroegere sigarenmagazyn van den heer P. Bisschop. 1 Telefoon dag en nacht ook voor interlokaal verkeer .geopend. I>e Directeur van het Past- en- Telegraaf- kantoor Gouda deelt mede <fnt met ingang van 14 .Nov. a.s. dag en nacht dus ook on afgebroken op Zon- en Feestdagen inter lokale en internationale gesprekken kunnen wtorden gevoerd met de voornaamste plaat- *®n in Binnen- en Buitenland. Voor elk bijzonder geval kunnen per te lefoon inlichtingen worden ingewonnen B® cursussen vaj» den heer Corn. v. d .riluis voor de Volksuniversiteit. De cunsussen van den heer Corn. Blbis binnenhuis-architect te Den Haag voor He Volksuniversiteit, zullen aanvangen °P VryHag 19 Noyembér en vervolgens avonden telkens dó» Vrijdags in de bcven- van d<e Soc ,4e Réunie". De heer v. d. Shiis zal behandelen huis inrichting en meubelkunst, volgons heden- •fe«g»rfie begrippen. „Tot Steun" heeft op 2 November 40 jaar bestaan. Wat „Tot Steun" is en ëo«t. De herdenking van de afdcêling Gouda en omstreken. 'Men schrijft ons: De Vereen!ging tot steun van Verwaar loosden en, gevallenen" algeupeen bekend onder den korten naam „Tot Steun" heeft °P 2 November 40 jaar bestaan. Ben heugelijk feit! Veertig jaar lang heeft deze vereenrfging than* gearbeid tan behoeve vaj\ de verwaarloosde jeugd, uit gaande van en gedragen door de Christelij ke overtuiging: „Eik menschenhart heeft •«•iwBge waande". Opgericht in 1886 door een aan/tal vrijzinnige mannen die gevoel den dat dit werk van liefde en ©ociale voor zorg ook door vrijzinnigen tea- hand geno men moest worden hoeft „Tot Steun" zich niet alleen gehandhaafd te midden harer zustervereenigingen, maar onder haar een eervolle plaats veroverd. Haar beginsel ig de aan haar zorg toevertrouwde k nderen in gezinnen onder te brengen «n <ze te doen opvoeden ondeT zulk een invloéd dat zoo veel mogelyk de gevolgen van bun afkomst en vroegere omgeving woéden weggeno men. Is de opneming in een gezin nog niet wenBdhelyk, dan wooden ze tydelyfc ge plaatst in een der .4 tehuizen, Oud Veld zicht, Nieuw Vektoi-cht, Beekzicht of Bosch- zicht. Welk een gezegend werk ,Tot Steun" verricht kan hier niet met enkede woorden gezegd, worden. Zeer ,vele jongens asjes zyra als flinke menschen door haar aan de maatschappij teruggegeven. Daarom js er reden voor het Hoofdbestuur en de afdeel ingsbetfturen am dit 40-jarig bestaan .dankbaar te gedenken. Den 18den November zal dit geschieden door de afd. Gouda en Omstreken in de Remonstranit- sche kerk. D's. ,P. D. Tjalsma zal dan het woord voeren, Mej. Ouweneel het orgel be spelen, Mej. G. Bezemer eenige liederen zingen, terwyl de heer Mantv Jr. vioo' zal spelen .Wy hopen dsft velen deze herden king zullen bijwonen. Lezing va* Mevr. Dr. J. van den Bergh van Eysinga voor fde Evangelische Mfl. Voor de afdeeling Gouda van de Evan gelische Maatschappy trad gisteravond als spreekster op Mevr. Dr. J. van den Bergh van EysingaElias met het onderwerp: „Roomsche opvattingen over het vrouwen leven". De waarnemend voorzitter, de heer J. van Roasum, heette de aanwezigen, in het by- zonder de geachte spreekster, welkom en zeide dat deze bijeenkomst was belegd met het doel meerdere bekendheid te geven aan doel en streven der Evangelische Maat schappy, zy wil een eenheidsfront Vormen tegen het ultramontanisme. Mevr. v. d. Berg v. Eysinga het wooiSd verkrijgende, begon met te zeggen dat het van groote beteekenis is voor niet-Room- schen, hoe in Roomsche kringen gedacht wordt over het .vrouwenleven in alle acha- keeringen. Hoe verbrokkeld het Protestantisme ook is, eensgezind is het in de opVatting van het gezins- en huwelykaleven hoog te houden en dezelfde rechten toe te kennen op zui ver religieus- zoowel als op cultureel ge bied ten^ aanzien van de rechten der vrouw. Er zyn in het geesteiyk leven, zoo zeide spr., eenmaal twee machtige stroomingen, de dogmatische en de humanistische. Aan de dogmatische ei ach van de R. K, kerk, het wereVdsche leven te onderwerpen aan haar gezag, is tij steeds wonderlyk trouw ge bleven. Spr. herinnert aan het tijdperk van de ketterij en van de hervorming; steeds wilde de kerk haar leefregels opleggen aan overdenktenden, opvoeders en biechtvaders wilden de geestelijken zyn van de vorsten en in da 19e eeuw wilde de kérk. haerechen door middel van de liberale Staatsinstel lingen. Spr. ging na welke gevaren er zijn te duchten ten aanzien van de Roomsche op vattingen over het vrouwenleven. Rome is steeds getrouw gebleven aan de krasse uit spraken van de kerkvaders, ascetisch leven de geestelyken, die de vrouw voorstelt als een verleidster. De vrouw mocht alleen zyn mtetelares of -diacones en uitsluitend huis- houdelyken arbeid verrichten. In later ty* den, by de heksenvervolgingen, werd de vrouw gefolterd en mishandeld. Spr. wees op de uitspraken van De Li- guori, de groote man van de laatste motaal die vaststelde met hoeveel zónden en jrei- aig heiligheid men gered kon worden voor den hemel, wat hy over het huwelyk ge zegd heeft, en nog onderwezen wordt aan het seminarium, dat voortvloeit uit gehoor zaamheid en onderworpenheid. Spr. ging na wat van de Roomsdh-Katho- 1 leken te wachten is by de wyzfging van het Burgerlijk Wetboek betreffende Huwe- lyksgoederenrecht. iZy zullen de echtschei ding niet vergemakkeiyken en de thans nog bestaande achterdeur willen sluiten. Na de pauze deed spr. eenige grepea uit het maatschappelijk vrouwenleven en stelde in het licht d'e zeer typische vrouwenbewe ging by de ,R. K., die anti-feministiscb te. De vrouwen mochten oorspronkelijk geen deel nemen aan de moderne vrouwenbewe ging. Later heeft men ingezien dat Het met de ontwikkeling van de R. K. vrouw slecht gesteld was. De ongehuwde vrouw mocht opgeleid worden voor beroepsarbeid. Koft voor den oorlog werd een Roomschen Vïlou- wenbnd gesticht, merkwaardig is dat de geestelykheid dien bond organiseerde en re glementen vaststelde. Na 1918, toen da R. K. geestelijkheid haar invloed wilde béhou- (den in het volk, was zy vóór het vrouwen kiesrecht, waarmede een sterke volgzame groep gemobiliseerd werd door de JR. Staatsparty. Mat dïveree voorbeelden (toonde sjr. aan dat de Kath. Vrouwenbond medewerkt aan de geestelijke knechting ook in de toe komst, van deze gevaren moet men zich be wust zyn, omdat het gevaren zyn voor het heele volle. Wy wonen, besloot apr., in een vry land waar ieder in vrftheid zijn eigen overtuiging bepaalt; daarom moet in 4®n rui maten zin front gemaakt worden tegen iedere party of kerk, welke die vrijheid aan tast en die door een clericaél-dogmatischen geest die vrijheid van leven van onze vrou wen van Nederlarid onmogelijk wil maken. De heer van Kossem besloot de bijeen komst met een" woord 'van 'dank aan de spreekster. v Uitspraken Kantongerecht. In de .zftting van den i 10en November werden veroordeeld: Wegens overtr. leerplavet: A. V. wed- S. té Gouïa 2 x 15 subs. 2 V S A h.: f. O. H. .te Gouda 10 tsuhs. 5 d. h.; J. T. te Gouderak 15 subs. 5 <L h. Wegens vaartgig zonder lacht: W. N te Amsterdam 6 gabs. 3 d. k Wegens fratsen over Doelefcrug: C. C. v, V. te Gouda 3 «uha. 2 d. h. Wegens oventr. .wet 9 April 1879: A. van der S. te Zevenhuizen 10 suba. 5 d. h. Wegene fietsen zonder licht: 4. de V. te Stolwijk, C. yan der E. «n J. van der E. beiden te Pynacker, ieder 3 rabs. 1 d. h. Wegens avertr. algemeen pol .-vei»ni. van Goulda: C. N. B. te Nieuwe Am*el 10 autos. 5 d. h. en R. G. S. te Rotterdam 5 subs. 2 d. h. Wegens oventr .mdtonwet: G. van D. te Waahder 26 subs. 10 d. h. mdt ontzegging van de be/voegldheiii om een motorrytuig te besturen voor den tyd van/lrie maanden. Wegens avertr. motorkenteekenbe^iuit: D. G. .te Wotftendam ,6 »ubs. 8 d. Ji- Wegens handwagen op den weg aten staanJ. P. S. te Gouda 3 pubs. 1 d. h. Wegens overtr. winJfleteluitiing te Gouda: M. ,A. W. W. van D. en ,C. Th. N. te .Gouda ieder 3 subs. 1 d. h. Wegens overtr .arbeWawet: M. W. van R. te Goiida J 1 subs. 1 Ah. Wegens fietsen zonder licht: J. T. tè Waddinxyeen en H. ,B- Jdem, ieder 3 subs. 1 d. h. Wegens ovenrtr. arbeidswet: M. B. te Reeuwyk j 8 sube. 4 d: h. Wegens openbare dronkenschapA. A. v. d. P. te Botterdam, G. P. te Gouda en R van der Z. te Amsterdam, ieider 5 subs. 3 d. h- Wegens overtr. regl. van jéo»l. op de Gou we: S. van A. ,te Zwartsluis 3 subs. 1 d. h» K. B. te Gorincbem 3 «jobs. 2 d. h. Wegens avertr. pol.-werdord. Gouda; C. G. te Scheveningen en C. van D. te Gouda ieder 10 sube. 5 d- h.; C. T. te Bergam bacht f 15 stibs. 10 d. h.; e. G. de B. te Haastrecht en W. J. van der B. te Mont- foort, ieder 8 ©ribs. 4 4. h.; P. J. den O- te Gouda 2 subs. 1 d. h.; L. S. te Gouda \J 15 subs. ,10 d. h.; P. van den ,B. te Gouda, >L. M. te Bergambacht en A. A. te den /Haag, ieder 8 subs 4 d. h. Wegens fietsen dender licWtf A. B. te -Bleiswylk en W. H. te Nieuwerkerk, ieder if 3 subs. 2 d.>. B. de G. te Gtouda 2 subs. 1 d. h. Wegens avertr. arbeidswet: A. G. V. te Boskoop .9 x 50 ets. sub* 9 x 1 d. h. Burgerlijke Stand. GEBOREN7 Nov.: Dorothea, d. v. W, A. iBoegheim en C. Broekhuizen. G. den Bultst. 2. 8 Nov.: Pieter, z. v. J. Kikkert en P van der Meij, K. Tiendeiweg 13. 9 Nov.: Christiaan, «."V: C. van Riel A. Schoonderwoend, Boachweg 20. Jo hannes Comeli», 'z. -v. J. G» de Keizer en A. M. Hartog, Wilhéstr. 24. Geertruida Hendrika, d. v. H. Ganseman en G. Raven- steyn, Winterdijk 8. Teresia Olara Ma ria, d. v. A. W. M. Jaske C- E- Bisschop, St. Anthoniestr. '16. GyAartje Geeit.ruu da->Agatha, d- v. J. A. ,v4h.-A®lab en A.- L. D Klein, Turfm. 14. «er»tta Adr'ana. d. v. J. A iSpray't en G. Ar Jantsen, St. Jo- aephstr. (33. iGEHUWID: 10 Nóv.: D. J. Lufnenburg en W. van TuyJ. A. J.Schoonderwoerd en H. Willemsen. OVERLEDEN: 7 Nov.: Jacoba Geiardp Johanna ter Beeke, 27 j.*.8 Nov. Hen drik Stouthart, 16 j. Kla^ne vap Schaik, gehutvid met W. Jluisscn, 54 j 9 Nov. Hendrik de Jong, 69 j. Ag «adat 11 Nov. 814 uur Rem. K4rk Herdenkings avond „Nooit-meer-oorlog-fedevatie". 11 Nov., 8 uur. Zaal Kunstmin ,,Ons Genoe gen". Ie Abonnementsconcert van „Het Concertbureau. fs nog in geen jaren te verweteniyken. Wat de groote uitgaven betreft, aldus Spreker, voorloopïg hebben wjj slechte te maken met het Zydeplau, dat een schulden last aal eiachen van f 80.006.— tegen 4 bk en aflossing van 500.— met vrijkomende rente, totaal rond 4100.per jaar, het geen tot 1992 ertïige verzwaring van lasten zal brengen, doch in 1938 by conversie der leening van 1928 4 6K dan weer geheel zal worden gecompenseerd door vrijkomen de retfte em aflosMng. Voorts vroeg Spreker- nog eenige inhdr* tilden omtrent den aan teAeWen 3en "ambtenaar. Wa» hy iaderdaad noodig, dan is volgens hem het salaris te Jéag- De post 600.— voor gebruik auto Directeur der Bedryven wil hy schrappen en de poet reis- en verbiyfkosten opvoeren tot 700. De Voorzitter vraagt of de heer Boekraad namens z0n fractlê spreekt. De heer Boekraad antwoordt bevestigend. De heer Spruyt kan zich geheel aanslui ten aan het rappórt van de begroatings- ooratmissie waarin zy zegt, dat er hoege naamd geen op- of aanmerkingen zyn, uan~ gaande het ibeleid van het Gemeentebestuur. Spreker wil hieraan toevoegera, dat de werkzaamheden geapprecieerd worden ook zelf» buiten den Raad. Voorts richt hij zich tot den Voorzitter en spreekt den wensch uit, dat deze nóg vele jaren als Voorzitter mag fuogeeren. Gy hebt, aldus Spreker, gedurende drie jaren van uw hier zyn, ge toond te zjjn de rechte man op de rechte PlDeSheer Noest «egt plaatsvervangend tid der Coramiseie te x*jn geweest. In een der vergaderingen van dez© Commissie heeft hy gevraagd hoe gedaan iwerd by afwijken de meen ing van de overige leden de«er Commissie. Hem is toen geantwoord dat alleen de officieele punten besproken war den, doch dat hy vry- bleef om critiek uit te oefenen, in de vergadering van den Ge meenteraad, waarin, de begrooting wordt behandeld. Verder dringt hy aan om voortaan de verschillende posten op andere wijze te ru- briceeren, -waardoor de studie der begroo ting gemakkelijker wordt. In dit verband wyst hy naar Gouda. Spreker heeft met genoegen de toelichting der begrootrag ge- (Vezen en daarna* beluisterd den optimisti- schen toon, ten opaichte van de geraeente- financiën. iMet genoegen om tweeërlei re denen, in de allereerste plaats omdat hy het van belang acht, dat de gemeente met minder zorg de toekomst tegemoet gaat, doch ook onulat hij de hoop koestert, dat het deel van den Raad, hetwelk aich steeds tegen sociale maatregelen verzette, nu be reid gevonden zal wonden om eenige maat regelen, die nog nader hoopt tel belichten, zal mede helpen te (bevorderen. In den tijd, dat het den handel niet goed ging in Boskoop .werd op het grtried ,van de sociale verzorging weinig gédaan en nu, in den tyd 4*t er ,wel is verdiend, wordt er eveneens heel weinig gddaan. 'fflans zal Spreker enkele onderwerpen aanroeren*. In de toelichting wordt gespro ken van een belastingverlaging van wel 16 dit beteekent voor iemand .met een laag inkomen een belastingverlaging van b.v. 5.—•terwijl dit voor een -beter gesi tueerde misschien z*L beteekenen een ven- lag^ng van enkele honderden guldens. Hy gal aich niet verzetten tegen deze verla ging .indien B. en W. een andere meaning hid'deh, inzake de, tarfeven der bedrijven. De winsten, welke door de bedreven 3®" maakt worden zyn. te beschouwen als indi recte belastingen. Immers zy wbilden voor een belangryk deel overgeschreven naar den gemeente-dienst.' (Wondt vervolgd >f «TOLWWK. W"oerfsdagmIddag werd ons <förp bezocht door een schaapherder die met zyn hond een groote kudde ach apen geleidde. Dit onge woon verechynsel men vertelde ons dat ddt 4n geen 40 jaren gebeurde, trok eeoals van zelf sprak veder belangstelling. wifte. Kortte* 19D-13Ü, —60, John. C. Mousing 53—65. Diversen Chrys«ratJ»«fo», grootbioe. mig 28—30, kt. tros 86—42, Eikenblad 20-29. UFE DEN OMTREK. BOSKOOP. Verslag van Jiet verhandelde in de open bare vergadering van den Raad der gemeente Beskoep, op Dinsdag 9 No vember 1926, des namiddags 7 uur. Tegenwoordig alle leden. Voorzitter, de Burgemeester P.. A- Colyn, Secretaris: C. van Heesen. De notulen der vergadering ,vara 27 Sep- teber worden onveranderd vastgesteld. De Voorzitter stelt thans aan de orde de behandeliqg van de gemeente-begrooting, dienst 1927. Algemeene Beschouwingen. De heer Boekraad wyst er qp, dat in de memorie van toelichting gecegd wordt, dat in de volgende jaren nog t£>t een bedrag van 300.000.geleend zal moeten wor den voor te wachten uitgïrten voor de na- Volgende weiken: stichting nieu#1 Raad huis 100.000.Zyde^verbreeding en -verbetering 80.000.(de Zijde is een smalle, doch zeer drukke verkeersweg te Boskoop), en spoorwegleraing 120.000. B. én W. denken in verband hiermede ty- dïg maatregelen van financieelen hard te nemen, teneinde te voorkomen, dat plotse ling de belastingen sterk zullen sty gen. Een plan is ontworpen, hetere!k een regel matige belastingvermindering beoogt on- dakks de nog te wachten groote uitgaven Tot dit plan behoort o.m. het reserveeren van een bedrag ad 55.000.voor een versterkte aflossing van dp z.g. distributie- leening in 1930. Nu is de heer Boekraad (r.k.) van meening, dat wel fOt een bêdrag van 120.000.gereserveerd kan woyt'en, waarmede dan de geheel® spoohwegleening kan worden betaald. Hy lietot zulk» heel uitvoerig en gemotiveerd toe. O.m. meent hy, dat in 11926 reeds op een batig saldo gerekend kan wonden v*n J 45.000.—. Met het voorstel om 4000— extfa winst .van het Waterleidingbedrijf in de gemeentekas te doen vloeien kan zijn fractie zich ver- eenfgen ,mits een verlaging van het tarief in het uittocht wordt gesteld. Het Raadhuis is veel grootacb Opge zet. Met de helft van het geraamde bedrag kan wel worden volstaan. Trouwens dit plan DRAADLOOKJZ I «Da Mm* te da Attenter»at te JMtteidéa». 1u/i iMUAlH, Al MUV. otoueiif uc utfwra welk© Zaterdagavond in de Aa- uorsiraat noeit piaais gevonden, en waarvttn d» pofttiu tot Woougdugavuua (Jon doder mot hod kunnen vindon ut een groote wljngiug gekomen. Wij ver nemen daaromtrent het volgende eeu hoienofbeider heeft op een der pou- t bureau* bet volgende verklaard lk ben er bij geweeet dat de Ruy- ter, een oofehouder, die reede Zater- dogavonri als verdacht van d» mora was aangehouden, doch later weer op vrije voeten werd gesteld, den haven arbeider Keingcud heeft doodgeecüo 'en. Zaterdagnamiddag liep ik in de Vioiiarstraai, wij groeten elkaar, doch spraken verder niet. Ik vervolgd» mijn weg en kwam later in die Asterstraat. Daar zag ik den caféhouder weer loo pen, met een men die ik niet kende. Het tweetal waB in twistgesprek. Waar over het ging hoorde ik niet. Ik pas- seerd» hen en bleef een eindje verder oor een winkel etaan, met de bedoe ling om het tweetal in de galen te houden. PCètbeUng haaide toen de Ruy ter Iets iMt aljn sak en onmiddel lijk daarna bdbrde ik achotan' knallen. wae in de overtuiging dkf'ftt» een grap was. toen ik- evenwdUVH'^'den men kwam die op den jpMBFlag tag ut dat hij Woedde en begriéSv ilaf net ernat was geweest. De dader had tien toen ai verwijderd, en ik beeioot out niets te neggen en allee maar voor me te houden. Ik ben echter ongeruat ge en, en besloet ten tintte naar de politie te gaan. Na dene verklaring liet du commis saris van politie onmiddellijk den 05- ittrigeo caféhouder Frans de Ruyler in zijn woning aan de Naumuhaven arres- eeren. Op het bureau Nassaukade weid hij verhoord. Hij bleef echter pertinent ontkennen, iets met de moord tn maken te hshtera D© politie is evenwel avétfuigd) don juistetidléd©r te hebbera gaarroBteerd De spoorwegramp bü Dé Vink Dm Jklscbte* ntet erattig geacht. DEN hAAÜ, 11 Nov. bij bot heden morgen voorigevet verhoor iheaake hei poorwegongeiuk bij de Vink verklaar de d© vader van wijlen Ettickovon dat d©2© meermalen had geklaagd over den toestand van hot baanvak. De ingeni eurs dier tractie Ed. Arnold era W Wouter© zeiden vooral, nadat het basaltdek pas vernieuwd/ wae, voel klachten te hebben ontvangen. De klachten worden naiar den wegingoni- erar doorgezonden, die M echter niet ernstig achto. Laaistgenoemdlo had den indruk, dat het besaltbed raag to versch en het grint te grof van samenstelling -Jg. Enkele spoorteegbeémblen verklaar den, dat het bewuste baanvak minder gunstig is, dara die baanvakken op de oostelijk© lijnen. De machinist Kieremet achtte na do vernieuwing dien toestand in bet alge meen verbeterd. M ARKTBKRICHTRN. ii uOV. Vmsirkt hoods. Asegovoefb ui louuu jlbi stuks, waarvan 3'ZO v«w varkens, prijzou van 34 dl. tot 38 oii pef 'A «li magere varkens pr. van 30 tot 50 per stuk. 1139 biggen pr. van 10 ioi lo per stuk.t 8 rumleren pr. van lot)—2o0 per stuk../31 nuchoero kalveren pr. van s tot 18 per stuk. 2 graskalveron pr. van 50—bO per stuk. 860 schapen en lammeren pr. van 10 tot 22 per stuk. 22 bokken «n geiten pr. van 4 tot li pet stuk. 1 Hanilel in vette varkens vfug. Ma gere varkens matig. Biggen matig. Run deren inatig. Nuchtere kalveren matig. Graskalveren matig. Sdiapeh matig Bokken en gejteo matig. 11 Nov 220 partijen kaas. Prijzen ie k*. m. r.m. van 55 lot 59, 2e kw. m. r.ra. van 50 tot 54, le kw. z. r.mi. van 52 loi 56, 2e kw. z. r.m:. vam 60 tot* 54, zwa re 63. i,l O .1 f tiandiel matig. 73 partijen eieren. Kipeiereo vatl 13 tot 15 .per 100 st. Eendeieren 7 tot 9 per 100 et. Handel vUg. 884 ponden boter. Goeboter van 10a tot 110 per pond. Wei boter van 95 tot 100 per pend Hnndei matig. 11 Nov. G natten, kaler en onveranderd. Tag. we f 14.50—16, Bogge f 11.25—11.75, Gerst f 10.75—It, id. "hev. f 12.75— 13.25, Haver f 10—11, Erwten f 18- 26, Bruine bomen 1 18.50—22, pee 100 K.G. Coip. Ter. ,De Bu*H»irbl V' Rozen, le kwaliteit:' Ophelia 94—190 Golden Oplkefiai 80, Marcel Rouyer 70 —100, Hadlov 130—188, ClawUue Pgr. nel 118—148, Cofi*<R)iai-ll«—120, Buk, terfly 90-117, Mee" Heller lffl—)90f WISSELKOERSEN. 11 Nov. 11 Mor. Officieel. iiorarien Berlijn Pfcrij® Brussel .(beljja) Zwitsertand Weenen Kopenhagen Stodtholra Oslo Ntew York 12.12 89^4% 8.94% 34.82 48.22 35.30 66J56 66.80 612.66 2.50 12T1% 59.35% 8.07% 34.82 48.22 35JJ5 66.50 66.76 62.62% 2^6 NSet-ofhtotel; Prsttgr 7.40 Madrid 37^0 Milaan 10.46 Prolongatie. 454 3 N..W. A 76^. t Bsurstsrerzicht. Op d© Amuterdiameche beurs bestond, hog g©ed« belangstel ling voor Kunat- zijd©-a«und©eJ©o, doch d© affaire ln d©. ■/te fondsen was toch minder omvang rijk. Enka's bewogen ziöh omstreeks 200, d© Claims vielen iets beneden hei vorig© »lot terug. Op d© oiie-afd©e>ling vormde rich een flinke hoek ira Koninklijken die even wei iets lager galden. Eeraige affaire ontwikkelde' rich ira Peudawahs die en- kele prooeraten avanceerden. Rirbberfondben in meerdere gevsdien lager genoteerd. Heta©lfd© was dit het geval met tabakken. Sirikerwaaraden ira reeotio. Scheepvaarten een kalm© markt, doch waren wat beter gedisponeerd. Amerikanen stil. Wabash Shears gaven evenwel wat beweging te zien op een lichtelijk ver laagd niveau. R VWO TFLF.GRaFTSCH WKFRRKRTCTTT Hoofrsée startd 768.7 te Memel. Laagste Aartd 785.5 te Btecfcsod. Verwachting: Krachtige tot stormachti ge, tater aftienfcnda, rukfetyk tot zuld- ■wte|tl»lyke »SnH. ,2twÉ|r bewoBrt tot betrok- kag^I*ater opktersad. Aamrankéiyic eonige regen. Weinig verandering in temperatour.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2