JN nschade schreien, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* Ho, 18308 Vrijdag 12 November 1228 88* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behitive op Zon- en Feestdagen ■F. No. 81 FEUILLETON. n rustig. J DOOK GOUD VERBLIND. ment 2B66 M SRSCHILLtC welke IQ 139) 2754 tNHEM HAARLEM i, verklaar, dat mijn hoofdig was en door A. JANSSENS. sen. Controleer i. Inlichtingen koste- i( (Wordt vervolfd). 1 e aan WESTZAA^. 4/ lang met de miniatj Baldwin en Churchill jn een kamer van n Lagerhuis vergaderd daarna in een J kamer een ortderlinge bespreking gef zij zijn nu in ondeiihandeling met dp lage kolencommissie van het kabirfet. De kunst am rijk te worden, Gaat langs het pad: geduld. Wie 't zoekt langs and’re wegen Wordt arm door eigen schuld. Ee« veel bewogen leven. oüi tn uit het Enge'.sch van Miss E. BRADON. vas geheel kaalhoof- De hinderlijke oppositie en obstructie- tactiek van de (Duitsch-Nationalen tegen over de regeering Marx, ia voor de leden van het Centrum aanleiding geweest om pogingen in het weiik te stellen om te ko men tot een stabieler regeering. Op het oogenblik vormt 'het kabinet-Marx dat uit leden van het centrum, de Duitsche BU1TEN1ANDSCH NIBUWS. DUITS CH LAND. De veemmoordprotessen. Schulz opnieuw vrijgesproken. (De jury te Landsberg heeft luit. Schuls, tegen wien de officier van justitie zeven jaar tuchthuisstraf had geëischt wegens aanstichting tot moord, wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Ook luit. Hayn, tegen wien 1% jaar tuchthuisstraf was geëischt, is vrijgesproken, terwijl Klapproth, togen wien de eisch vjjf jaar tuchthuisstraf luid de wegens het toebrengen van lichamelijk letsel tot een jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. In de motiveering werd gezegd, dat de pers den indruk heeft gewekt, alsof Klapp- rotlh een soort van beroepsveemmoorde naar en luit. Schulz hoofd van de veem- justitie was. Het getuigenverhoor echter heeft hiervoor geen enkel bewijs opgele verd. Wat is er gebeurd? Een onderoffi cier, Gödeke, heeft ter wille van vuig gewin de hem toevertrouwde munitie aan de com munisten, die zijn vijanden waren, verkccht en daarmee hen, wien hij trouw gezworen had, verraden. Een verrader, deze Gödeke. Was het wonder dat in Klapproth, die aan de arbeidscommando’s en het vaderland is smurrie. De heer v. T. blijft by zjjn voor spelling: vruchtbare grond. Gelukkig waren onze voorouders pienterder in hun taxatie van wat 'boven zou komen: ze namen de beste brokken! iMet onze droogmakers van nu als voorouders zlou de natie het niet ver gebracht hebben! Natuurlijk is het waan-idee: vruchtbare grond van den heer v. T. noodlottig! -Men koopt maar bovenkomende grond, vergeet dat op andere dergelijke grond geslachten zich eerst hebben uitgekleed vóór er iets van terecht kwam en... ondergaat gelaten hetzelfde lot! En laridgebrek? Wne geen boer kan wor den, moet dan maar het tuindersvak aan vaarden! Voor dat doel 'liggen 1. bunderts voor ’t grijpen en... voor die be stemming tot een matige prijs. Wie geen geld heeft... kan niet®; maar die kan met de bovengeptompte grond nog minder dan niets. In de (Duitsche Rijksdag heeft Minister Gessler uiteengezet dat het ontslag van Generaal von Seeckt een noodzakeljjke daad is geweest, daar de oud-chef van de rjjks- weer achter zijn rug de lijdelijke inlijving van den zoon van den vroegeren kroon prins had goedgekeurd, hetgeen op gronden van buiten- en binnenlandache politiek niet te verdedigen is. Zeer grooten indruk maakte de vermaning van den minister aan v. Seeckt’s opvolger, generaal Heye, om zich te hoeden voor valsehe vrienden, die geen begrip hebben van de door den eed bezworen plichten van de rijksweer tegen over de republiek. Dp „Frankf. Ztg.” ver onderstelt, dat deze waarschuwing doelde op degenen, wier nauwe verbindingen met de rijksweer sinds jaar en dag de protesten uitgelokt hebben van de republikeinsche vrienden van de rijksweer. En het blad vraagt of dr. Gessler met zijn waarschu wing bedoeld heeft te zeggen, dat vnortaan zulk verband niet meer (bestaan kan en mag? Mag men hopen, dat nu eindelijk het donkere hoofdstuk, waarvan de vreesclijke gevolgen aan het licht komen in de veem- moondprocessen, afgesloten is? Wanneer de ministerieele uiting politieken zin heeft, dan moet deze blijken bij de verdere rftks- wePrpolitiek; dan moet (blijken, of thans werkelijk een nieuwe bladzijde wordt opge slagen in het boek der Duitsche rijksweer- politiek of de rijksweer gemaakt zal wor den tot een instrument van de (Duitsche re publiek. Dit zal al dadelijk aan het licht kunnen komen bij de behandeling van de a.s. voorstellen der linkerzijde om wijziging t« brengen in de methode der recruteering. GOUkSillE COURANT. J&LNNEfriLAND. Het KtolNMbedKtif ^ar Ned. Spoorwegen. naar net Hbid. verneemt, zullen de piunuien kji exploitatie van auiobusiij- nen uoor een ondier sanctie der Ne- uerianuKClio bpoorwegen op te richten nuiaiscuappij voorloopig nog niet ten uh voer worden gebracht. Hoople men aanvankelijk 1 Januari 1927 te kunnen beginnen, mane blijkt dat het wei Juli 19z7 ziul worden alvorens de eerste busseu zullen loopeo. Het wachten ia n.l. op de oprichting van bovengenoem de nuaatschapipij, waarvoor de toestem ming van het Departement van Water staat nog steeds niet is af gekomen. Zoodra deze oprichting werkelijk heid geworden is, kan pas een begin worden gemaakt met het aanvragen van concessies. Allereerst zal hierbij nagegaan moeten worden welke der bestaande autobusondememingen erin zullen slagen eveneens een concessie te vermeesteren. Wanneer men bedenkt dat alle aan vragen hiertoe gedurende ©enigen tijd bij Gedeputeerde Starten ter visie moe ten liggen en dat dan van elke door iteit „Crinofloor”, ROTTERDAM. In het Lagertiuis antwoordend op gestel de vragen, zeide de minister van Binnen- landsche Zaken dat volgens de jongste be richten 1.087.000 pond sterling uit Ru-land waren ontvangen tot steun van de mijnwer kers en dat volgens ontvangen inlichtingen d« bijdrage van RufelarAl in bepaalde geval len verplicht was. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 1.16, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal f 8.15, met ZaaFageblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenouMa aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel oa de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 8- 6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. We willen eindigen met een opmerking óver natuurschoon. Het wil ons voorkomen dat, wie zegt daarvoor niemendal te voelen, zich zelf een brev?t van onvermogen uit reikt. Het artikel van den heer v. T. in de N. Z.-H. is redactioneel geplaatst én ver lucht mot „eenige foto’s van natuurschoon waarom men zich tegen droogmaking ver zet”. Inderdaad zijn de foto’s iweinig zaaks (de afldruk in eon krant is vanzelf niet veel). Wil de heer v.T. zich de oogen eens laten opengaan, dan korne hjj onze foto’s eens zien op het Bureau van deze Courant. Hij zal niet geweten hebben, dat Reeuwyk zoo isvuA. aam mooi is! Een vraag die verder rijist, is deze: honderden I schaart de redactie van de N. Z.-H. zich aan de zijde van hën, die natuurschoon ivets vinden? Wij stellen de vraag met verwon dering, want w|j meenden tot nog toe an ders gemerkt te hebben 12-ll-’26. Dr. W. ZUYDAM. Het geschil in de Britsche mijnindustrie. De politieke crisis in Berlijn. Het ontslag van Generaal von Seeckt. ©e conferentie van gedelegeerden der mijnwerkers te Londen besloot gisteren met algemeene stemmen het executief comité algeheele volmacht, te verleenen voor het voorteelten van de ondeahandelingen met de regeerig. Het executief comité is thans bereid de regeering mede te deelen, dat de mijnwerkers districtsregdlingen zouden wil len aanvaartfen zoowel ten aanzien van den arbeidstijd als van de loonen .onder den waarborg van nationale beginselen of een hof van beroep. Thans hangt het einde van de «taking dus af v^n de bereidverklaring van de regee ring om een hof van arbitrage in te stellen, dat de macht heeft, de districteovereenkom sten te herzien. Hert is duidelijk dat er ieder oogenblik een belangrijk bericht kan. worden verwacht. De leiders dar Federatie hebben een uur lang met de ministers umet Here Jiad en voltal- „ue nacit uo taakt wellicht te zwaar gevonden, Edmund..” ,,Lk zou niet hebben opgezien tegen den levensstrijd, al was mij die ook nog zoo zwaar gewallen ais ik mijn brood niet in Engeland had kunnen verdienen, zou ik in Australië scha pen hebben gehouden.” Sylvia zweeg. Die voorstelling van een Australische schapenfokkerij, hoe fraai ook in die verbeelding, had voor haor geen aantrekkelijkheid. En toch, zooals de zaken waren geloopen, zou ze veel liever de gezellin van een landverhuizer zijn geweest en hard hebben moeten werken, dan hetgeen ze nu was, bezwaard' met een akelig gehedir dat haar zoo loodzwaar op het hart drukte. ,,Ik heb je de geheele waarheid me degedeeld, Edmund’ zeid© zij na een poos van stilzwijgen, waarin zij beiden in gedanhten schenen verzonken, ter wijl Edmund t^gen het verroeste hek rondom een graf leunde, met het ge laat van Lady Perriami afgewend, als of hij vreesde dat zij op zijn strak ge laat de uitwerking zou bespeuren van den zwaren strijd, dien hij met zijn opkomenden hartstocht streed. ,,Ik heb je alles verteld,” herhaalds zij. „kunt ge mij nu vergeven?” ,.Ik heb je niorts te vergeven. Gij deedt wat gij dacht dat goed was. Het spijt mij alleen dat gij niet meer ver- Een vraag zonder antwoord. De heer Van Tol uit Reeuwyk stelt in de Nieuwe Zuid-Hollander van 10 Nov. 1.1. de vraag: ,Is de drooglegging dér Reeuwjjk- Bche Plassen een ©economisch probleem Het antwoord, dot hjj zelf verzuimt te ge ven, zal hem hier geworden, maar dan moet de heer Van Tol goed luisteren, want an ders loopt hjj gevaar, dat izy’n tegenstan ders hem niet meer ernstig nemen. Dit voorjaar, in de N. Z.-H. van 17 April ’26, polemiseerde de heer v. T. tegen voorstan ders van droogmaking, die, volgens hem, hun toevlucht namen tot fantasieën en overdrijving. Hjj zei: „Er wordt T'/z t°n gouds geraamd als een zeker te kort, «Is weggegooid geld”. Reeds ttoen heb ik de heer v. T. er op attent gemaakt, dat odk ik van opinie ben dat, als de droogmaking zichzelf niet bedruipt, het bedrag dat te-’ foort is, weggegooid wordt. Welnu, het in- genieursTbureau Van Hasselt en de Koning schat zélf het tekort op TH ton. We zullen dus het antwoord1 voor de heer v. T. nog eens herhalen: de drooglegging is on-oeco- nomisch; de heer v. T. heeft het zelf al eens eerder gezegd, maar hv moet nu niet nèt doen, alsof hjj van niets weet. Hebben wij de droogmaking dus funda menteel verworpen, dan doen andere argu menten van den heer v. T. niet meer ter zake. We zuiden ons toch nog even met zijn betoog moeten bezighouden! Hjj zegt: „die wetenschappelijke Onderzoekingen van monsters grdnd, verknegejn bjj proefborin gen, wijzen uit, of schijnen uit te wijzen, dat er op dien grond, na drooglegging, ab soluut niets zal groeien”. Hjj schuift derge- Ijjjre theoretici aan kant (meent dat de grond go,ed zal zjjn) en heeft een minach ting voor ze: ,3*en zweert eenkendig bü een enkel lukraak gedane proefboring en het wetenschappelijk onderzoek van zoo’n mojn- sfer gToïud". H?t aangehaalde is verbluf fend! Weet de heer v. T. Idan niet, dat juiist de voorstanders van dnodgmaking zich op onderzoek van grondmonsters beroepen, en weet htf niet dat de uitslag van dat onder zoek gunstig heet? iDe vraag rijst of de heer v. T. voor zjjn eigen kamp wel als strijder een aanwinst mag genoemd vor- denMisschien zou de heer v. T. van deze voor hem nieuwe, wetenschap een dankbaar gébruik willen maken. Maar dan moeten wjj hem een teleurstelling bereiden: de Hoogste autoriteit op dit gebied, Profes sor van Baren in Wageningen, verwerpt het grondonderzoek, door het Rijksland- bouwproefistation in Groningen verricht, als ten eenenmale onvoldotende. Weten schappelijk staat omtrent dë aard van de bovenkomende grond niets vast, en daarmee behoort althans voor ernstige menschen de droogmaking voorloopig van de baan te zijn. Wat wjj praktisch van de bovenko mende grond weten, is te zien in Vetten broek, rwaar de bodem van de naastaanlig- gende pias er gedeeltelijk op (spoelde: het eeu kwu-ae droom. Nog altijd datzeltd'o zwijgen, gedu rende welk tijdsverloop Sylvia een ge voel heeft alsof haar hart bevriest. Daarop volgde eene vraag, langzaam en duidelijk gedaan, alsof t de meest ailedaagsdhe vraag was. „En was dit nu hetgeen gij mij hadt mede te deelen, Ladj/ Perriami „Ja, wat zou ik anders hebben te zeggen Ja, ik heb je hier ontboden om dit te /.■eggen Gij zult Esther Rochdale niet uw hart schenken, zon der het geheim van t mijne te kennen Nooit heb ik opgieliouden je te bemin nen. Ik ben je nooit werkelijk ontrouw geworden. Ik heib mijn gemoedsrus*. opgeofferd' voor een verlaten wanho pig schepsel, dat slechts één enkel wé zen op aarde bezat waarvan zij huip kon verwachten. En nu ben ik weder vrij vrij en rijk en je met hart en. ziel genegen Wilt ge nu al die vroegere beloften vergeten, en de on sterfelijke liefde, waarvan ge mij zoo dikwerf hebt gesproken Wilt ge mij voor ’t hoofd stooten, om dat toon beeld van plattelands volmaaktheid, miss Rochdale te trouwen „Bespaar uw spotternijen jegens mij. ne aanstaande vrouw, Lady Perriam. Ja, ik ga trouwen met miss Rachdale, en als Ik niet zoo gelukkig met haar ben als ik eenmaal hoopte met ie worden, dan ligt ’t aan mij zeiven en ge zeive gelukkig zijt geworden eene handeling, die mij bijkans altijd rampzalig maakte.” ,,lk zelve gelukkig”, herhaalde zij droevig. „Denkt ge dan dat ik voor mijn eigen geluk afstand' van. je deed? Denkt ge dan dat 't van mij valsch- heid was. Geen antwoord. Hij stond voor haar als een steenen beeld, en keek recht voor zich uit met een ongevoeligen, strakke» blik, terwijl hij zijn hart tot zwijgen poogde te brengen, dat hart waarvan de versnelde kloppingen zijn uiterlijkie kalmte logenstraffen. ..Hebt ge ooit aan mijn liefde voor jou getwijfeld, Edmund vraagt Sylvia, door die ongevoelige houding geprik keld. i „Niet meer dan ik er aan twijfel dat de zomerrozen dit jaar bloeiden —en verwelkten.” ig zijn antwoord. „Uw liefde stierf even spoedig als zij.” „Mijn liefde Is nooit gestorven zij vervulde mijn hart terwijl ik je on trouw was. Ja», toen ik voor Gods al taar stond' met Sir Aubrey Perriam, waart gij ’t dien ik aan mijne zijde zag staan. Aan jou waren mijne ge dachten gewijd, gij waart het wien ik beloofde lief te hebben, te géhoorza men en te eerbiedigen. Al ’t overige ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkrinff 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prijs, Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot «eer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Volkspartij en de democraten is samenge steld, een minderheidiwégeering, die alleen bij de gratie der ©ppoeitiegroepen haar be staan rekt ;de regeering heeft tot dusver voortdurend zóó nioetefc ttaveeren, dat atf zich O(p het gebied der ibuitenlandsche poli tiek aich den steun der sociaal-democraten, op het terrein der binntnlandsche staatkun de de welwillende medewerking van rechts, in hoofdzaak de Duitsph-nationalen, verze kerde. Maar op de laatsten kan zij nu hee- lemaaï niet meer rekenen ,zoodat zij elk oogenblik voor een nederlaag in het parto- kalh wonden gqAatst. Dit is een on* fe toestand, heffen alle regeerings- n meiern VarxtóBr, dat het centrum jtfet initiatief heeft genomen om aan deze ongewenechte situatie een einde te maken. Het centrum bepleit thans een uitbrei ding der tegenwooidige beperkte coalitie. Naar welke richting? Aan een beroep op de Duitsch-nationalen ,om deel te nemen aan de regeering, kan natuurlijk niet worden gedacht, gezien de onwelwillendheid, die zij tegenover de regeering aan den dag leggen. Er zal dus bjj de sociaal-democraten moe ten worden aangeklopt, dat wil dus zeggen: er zal opnieuw een poging in het werk moeten worden geiteld om de groote coa litie, het ideaal der burgerlijke republikei nen, tot stand te brengen .Maar de sociaal democraten, van wier medewerking de sta biliteit der regeering afhangt, zullen na tuurlijk eischen stellen en het zal van hun voorwaarden afhangen, of ajj binnenkort regeeringspartjj worden. (Dr. Marx heeft zich achtereenvolgens reeds met dte partjj- leiders en zjjn collega’s in verbinding ge steld en het plan liestond dat hjj gisteren nog de sociaal-dem jcratische leiders bij zidh zou laten ontbieden. Het resultaat van dit onderhoud moet nu worden afgewacht. 3, is ngerig. ,g Uw huisdokter, ERMEEL maakt dcc Kindermantal i mooi Velours de ne. kraag, manchet» en zijstukken hi sch. kleuren gegarn. t Seal EL oUt mod. ipinettebont. in nrood, grijs, Valencia, u, groen, - lengte cM. De prijs ilêchts 7 Hné Jekker voor geus en meisjes, oie krul, lang model it in uitstekends uitvoering slechts 19.” irou’Aon iiiaut ui mijne ueide eu hi mijne macht om diegenen te helpen die gij bemint. Ik hoop nu m'aar dat door voor groote diensten heeft bdweaen, verontwaar diging over dezen verrader opbruiste en dat hjj hem by de eerste de beste gelegenheid neersloeg, onverschillig welke gevolgen dit mocht hebben? Het spreekt van zelf, dat deze eigenaar dige motiveering, die eigenlijk, meer heeft van een pleidooi ten «dwte van Klapproth, heel wat stof zal doen-^j^aien en dat de president, Wiens houding gedurende het proces toch reed» de verontwaardiging van de bladen van links heeft gewekt, menige harde noot te kraken zal krijgen. FRANKRIJK. «9 Een nieuwe expeditie «toor de Sahara. Na de verschillende expeditie* met rups- Huito’s door de Sahara is thans een drie voudige expeditie op het punt te vertrek ken, welke op zuiver commercieel en grond slag berufit, en ten doel heeft het instellen van een permanenten verbindingsweg ’oor de woestyn. Het initiatief tot deze onderneming uitgegaan van de Kamer van Koophandel in Oran, welke voordeelen meent te zien in een rechtstreekschen transportdienst van de oevers van de Niger naar de kust van Agiers. Het plan ontmoette van alle zijden instemming en er werd een bedrag van 400.000 francs bijeengebracht ter bekosti ging der expeditie. ZWEDEN. Nobelprijs voor Litteratuur. Voor G. Bernard Shaw. De Nobelprijs voor litteratuur 1925 ia aan G. Bernard Shaw toegekend. Dia voor 1926 is niet uitgekaerd. ia uu goeiibZiim ie wipe» aau gemia aan bevalligheid of lieftalligheid van mijn vrouw. „Met andere woorden, zij is jo on verschillig’ riep Sylvia. V, Eumund, ik weet hoe verachceiijk ik van avond in je oogen moet schijnen, nog ver achtelijker dan toen ik den schijn op mij laadde, alsof ik valsch jegens je was. Ik weet welk een vreeeelijk ver grijp ik jegens de aangenomen maat schappelijke vormen heb bedreven, dal ik mij bijkans uit de rijen der fatsoen lijk© vrouwen heb uitgesloten door deze zelf uitgelokte aaanenkomst. Ver acht mij zooveel ge wilt, Edmund ik weet zelve volkomen goed welk een schande ik mij door deze ongepaste handelwijs heb op den halfs geladen, maar dat zelfs kan ik ook verdragen. Trouw maar met Esther Rochdale ja, ge hebt gelijk. Ze is je waard. Ze is goed, rein, oprecht, edel, hoe danigheden die ik niet bezit. Trouw mert haair, en vergeet mij. Wiscih mij uit je geheugen, Edhuind, voor altijd, als ge wilt maar denk dan ten min ste dat ik niet geheel verdorven was. Fji nu verlaat mij en keer terug lot Miss Rochdale.” Zij strekte haar arm uit, ten teeken dat hij kon gaan. „Maar ze had zich gebeterd. Ik zon niij niet over haar boele.loening heb '■'n rosehnap’d. 7e zou bij ons in vre de en rust geleefd hebben, en nie- infindl zou ’t hebben durven wagen «W^over haar vroeger letven te spre- .,0”, riep Sylvia met een kreet van wanhoop, „had1 ik radar geweten dat Ke too edelmoedig hadt willen zijn. nGij hadt het recht niet mijn edel- anoedigbeid of mijn menschlievend- te’d in twijfel te trekken. Dit was veel eer ©en geval van gewone menseb- nevendheid dan van edelmoedigheid Denkt ge dan dat ik de moeder van mnjn vrouw gebrek zou hebben laten l,ld“r 111 -11 -I I?

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1