nverkeer NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en*. Ho. 18308 85*Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behtfive op Zon- en Feestdagen A FEUILLETON. I Platen, an verschil- eke planten- n het boek. iHMiR (ïOUl) VERBLIND. Dinsdag 18 November 1926 Da Internationale eoonomiaohe oonferantle. •efldcelüker kan V. V. V. voor Aaji re- ser naar lagezonrfaa 'enden (Wordt vervolgd). schoot haar plotseling de ge- kvam, itmet Jongen TEN, MAG 4TBREKEN 2909 260 De goede lessen, waarmee wij de jeugd voeden, hebben wij vaak uit onzen mond gespaard. vc’ berouw voor on niet kon eerste duizend al! Advertentiën kunni delaren, aan het buxeailenis wordt gjenluan. Hij lutd zich naar Londen begeven met dein vroegtrein, en zou waarschijn lijk reeds de eerste pleisterplaats be- die nij eer zou Teirlinck! Ik verneem dat inwjjden in de rej taal plooit tot lie tieven of -zware naar dewelke ze r en over zichzelf derken, of met d die vrouwkens. G1 Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BRADON. dome zullen verblyveri. De Vlaamdf Verloren Ho ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal AS6, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zota’agsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel «n de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van A—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen bij contract tot zeer gereduceer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. 1 kranen worden ingezonden door tusschenkomat van soliede Boekhan* Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. BUITENLANDSCH N|EUWS. BJCLGIë. De Prins en Prinses van Brabant. De prins en prinses van [Brabant zijn te Cannes aangekomen, waar ijj eenige weken op het kasteel van den hertog yan Ven- T.ill'lan Uirnn ten iwidiat hol rijtuig, waarin haar mei- needige minnaar was gezeten, in vlug gen draf het voorplein was overge sneld, met dut opwekkende geluid dal snel ronddraaiende wielen altijd heb ben op een zonnigen morgen een geluid van leven en bedrijvigheid. Zij ging in den tuin, slenterde over het platgetreden kiezel, plukte een ruiker bedauwde rozen om er een oude Oos- lersahe vaas op de ontbijttafel mee te vullen en dacht, niet geheel voldaan, over Edmund. Hij was haar in de laat ste dagen somber en afgetrokken voor gekomen hij had die opgewektheid van geest verloren, die hem deed ver langen paar lange wandelingen, naar nieuwe muziek, naar kleine huiselijke genoegens. Ze lieten hem aan de Bank te veel werken. Ja, dat was ’t. Hit kwam altijd/zoo vermoeid naar huis. Esther doorliep den geheelen tuin en den bqomgaard, nam Trotty, de oudste van Edmund’s nichtjes, op een wandeling door 't veld mede, om den eetlust op te wekken zij deed al wat zij kon om Trotty vertrouwd te maken met de rood bontgevlekte koeien, waar voor zij zoo bevreesd was, waarna zij haar aan de zorg der kindermeid over liet, en langzaam naar huis terugkeer- dt. Er zijn dagen waarop men als 't wa re door sombere gedachten wordt over vallen. Toen Esther bij d© glazen deur brief. 142f - „Dat wist ik zelf ook niet voor gis terenavond. Ik ga voor zaken een paar maanden naar Duitschland. Moar, liuster eens, Evans, als je me naar het station hebt gebracht, rijd| dan zoo gauw je kunt naar huis terug, en zeg aan Jeane dat ze de brieven, die in •nijn kamer op den schoorsteen liggen, aan mijn moeder geeft. Ze zal de denkelijk al wel gevonden hebben eer Jfc thuip komt, maar ’t zou toch moge- ■Jk kunnen zijn dat zij ze niet had gezien.” Aan het station te Monkhanupton ont- "^tte Edmund Standen iemand dien “'Ijkende. Op welk uur van den dag Pi ook uit een plattejandsstadje ver- ,7 gewoonlijk zult gij iemand van, ^öwnissen ontmoeten, die juist den- dag en hetzelfde uur voor zijn. Wrek gekozen heeft. Mijnheer Stan den was eenigszins stroef en onvrien delijk in zijn antwoorden Op de gewo ne vragen, zooals tot hoever hij ging en hoe lang hij dacht weg te blijven. Hij ging zoo ver mogejijlc van zijn bekende af zitten en gedroeg zich barsch en lomp tegenover hem. Hij was te boos op zich zelven om1 met andere menschen de gewone beleefd heid in acht te nemen. Wal ging nij doen De gevolgen van zijn misdrijf ontvluchtenzich lafhartig en bloodv onttrekken aan de tooneelen van smart, die zijn eerlooe» handelwijs had uit gelokt. Hij kon Esther niet in t gelaat daclute te binnen aan een zomeroch tend, juist twee jaar geleden, den octi- ten»! waarop Edmund haar zijn verlo ving met Sylvia Carew mededeelde. De herinnering aan die mededeeling alleen joeg haar een rilling door de leden. Zij kon zich opnieuw de oude, nooit verge.en smart voorstellen de felle pijn van een teleurgestelde lief de, die zij met de grootst mogelijke vrouwelijke zelfbeheeraching had we ten te verbergen. Ik geloof niet dht ik nog zulk een slag zou kunnen doorstaan”, zeide zij bij zich zelve. ,,Ik geloof, dat als ik nog eens zoo zou moeten lijden, ik er onder zou bezwijken. Maar hoe kom ik vandaag aan zulke gedachten, ter wijl sedert dien tijd alles is veranderd en ik mij zoo volmaakt gelukkig voel? Zij deed haar best om eene gedachte te verdrijven, die zoo ongerijpriMd en zondier grond was, en trad’ deJmtbijt kamer binnen, terwijl zij zalfjes een van Edhiund’si geliefkoosde liederen neuriede onder ’t schikken van haar rozen. Mevrouw Standen zat niet voor de vaas met haar opengeslagen gebeden boek. gereed om het gebed ten acht ure aan te vangen, volgens haar ge woonte vijf minuten voor den bepaal den tijd. Zij stond met Week, gefronst gelaat voor de ontbijttafel en las een taal. In ,,’t Verloren Hötekske”, schryft A. Hannah in „Het LaatsteN Nieuws”: rnian Teirlinck. werd geen enkel bevel tot terugtrekken ge geven. Indeiwad hadden op 26 October de zeer kritiekeffomstandigheden, waarin de troepen verkeerden ,er den chef van den grooten staf toe gebracht een terugtrekken op een meer achterwaarts gelegen stelling te overwegen, maar het is den maarschalk ni£t onbekend (aldus koning Albert) dat dit P'an n>et de goedkeuring van den ko ning verwierf en dat deae zich bleef ver zetten tegen het in overweging nemen er van. Dit alles had overigens plaats in Oc tober en niet in November. Wat het ge schreven stuk betreft met raadgevingen, dat Foch voor den koning had achtergealten (volgens Foch een inderhaast geschreven stuk met de woorden „On restera sur place... on dé fend ra les lignes qu’on tient”, waarvan een exemplaar voor koning Albert en een voor French bestemd was) zegt de koning zich in het geheel niet te herinneren het te hebben ontvanjten. Een standbeeld roor Leopold II. Redevoeringen van koning Albert en Jaspar. In Brussel is gisteren met groote plech tigheid het ruiterstandbeeld van Leopold II onthuld, in tegenwoordigheid van het ko ninklijk gezin, prinses iClémentine en haar kinderen, de ministers, de Overheden, troe pen, het corps diplomatique, de medewer kers van Leopold II bij zjjn kolonialen ar beid, de oud-stryders en talrijke vertegen woordigers van alle takken van mensche- lijke bedrijvigheid. Minister Jaspar sprak een rede uit, waar in hij het leven van Leopold II schetste, en een aangrijpend tafereel ophing van het karakter en de regeering van wijlen tten Koning en zjjn voortdurende bazoi^fteid om de veiligheid en de grootheid vital gië, de schepping van den Congo, hjht meesterwerk van Leopold II is, tat den strjjd dien hij voeren moest om zy'ir kolo niaal ideaal te verwezenlijken. De geheele natie is samengekomen vóór zijn standltapM- om aan haar grooten koning en laatste hul de van bewondering en dankbaarheid te brengen. Zonder onze koloniën, wnt zou er van ons worden? Laat op dezen j»lechtigen dag .zjjn beeld ééns te meer onee harten meesleepen! Laat ons de oogen op den Congo vestigen, dien hij ons gegeven heeft en dien niemand ooit, wat er ook gebeure, ons ontnemen zal. Wy moeten aan zijn ont wikkeling al onze krachten wijden. Sedert meer dan 12 jaar maakt ons geslacht de zwaarste beproevingen door. Het einde na dert. Morgen evenmin als gisteren zullen onze krachten te kort schieten. Koning Albert dankte Jaspar ook uit naam van Prinses Clémentine. Hy herin nerde er aan hoe koning Leopold II zijn machtig verstand, geholpen door een ka rakter, even sterk en taai- als bestand te gen de aanvallen en ongevoelig voor de ge- dachtelooae bewegingen der openbare mee- ning en de voorbarige oordeelen van de menigte, in dienst gesteld heeft van het Gy zult onze taal vertoonen in haar ware gedaante, in het fluweel dat Vondel haar gaf, in de zijde die Gezelle haar schonk, in de fijne tierlantijnen waarmede Perk haar omhing, in het elegante bont dat 8$" zelf haar hebt omgelegd; en met de kroon die onze liefde haar gaarne weer zou op zetten Gij zult onze taal voorstellen aan prin ses Astrid gelyk een andere prinses, ge lijk een koningin, die men Asschepoes wou maken Misschien zult gij niet zeggen door wiens schuld. Maar prinses Astrid zal het voelen en zich in haar schrander hart verbazen en er aan denken hoe haar eigen taal, on bekend in de wereld, toch glorieus bloeit in het Noordeh, en verwant is met de onze. Gy zult prinses Astrid’s liefde winig^ voor onze taal. Teirlinck 1 Wie weet is dit niet een nieuw begin! En woröen de lessen, die gij aan de prinses geeft, geen lessen voor ’s lands aristokratie en zakenwereld, die eindelijk begrijpen zullen, dat zij Vlaanderens hoog- sten schat niet minder liefde mogen toe dragen dan een prinses uit Zweden het doet, en dat een taal die vrijen toegang geeft ^t het Paleis, niet langer als een schooister mag staan op den dorpel van het kasteel of van den winkel, waar men aweilen verkoopt. Een brief van koning Albert aan maarschalk Foch. In een interview, dat maarschalk Foch ter gelegenheid van den wapenstilstandsdag met de .Matin’’ had, heeft de maarschalk ook gesproken over de dagen van Novem ber 1914, toen hij volgens zijn verklaring belet heeft hij was toen nog geen opper bevelhebber, maar eenvoudig generaal, dat de geallieerden den User prijsgaven. Hy zou dit gedaan hebben gekregen door den raad te geven aan French en aan den koning der Belgen^Albert, om de linie be zet te houden, hoewel beddep hun troepen wilden terugtrekken. 'Naar het B. T. A. thans meldt heeft koning Albert een brief gericht aan maar schalk Foch, waarin hij zegt, dat uit het artikel van de Matin” zou volgen dat de koning in November 1914 het voornemen zou hebben gehad het terugtrekken van het leger te gelasten als Foch niet te juister tyd tusschenbeide gekomen iwas. De koning kan (aldus de brief aan den maarschalk) voor de eer van het leger niet toelaten dat een dergelyke interpretatie van de gebeur tenissen wordt verspreid en herinnert er aan dat toen hij op 16 October het eerste bezoek van Foch kreeg, het Belgische leger reeds sedert drie dagen de proclamatie van den koning kende waarin gezegd werd dat degeen, die het woord „terugtocht” zou uit spreken, als verrader des vaderlands moest worden beschouwd. Het leger had al den vorigen dag order gekregen de IJserlinie tot eiken pry's vast te houden Tijdens den geheelen duur van den slag xfprinses Astrid zult girien naar dewelke onze nte en luchtigen nomina al synthetische datieven; de „e” verlangt, eenzaam iebogen als een oud moe- rn beitjes, als twee van I zult ook prinses Astrid de tooverformules zeggen die een „d” in „t” doen veranderen of „ei” en „y” geeren... Maar, Herman, dat zal de minste van uw zorgen zijn. Misschien vergeet gij die spraakkunstigheid heelemaal. Gy zult eerst voor de prinses buigen, hoofsch en pre cies; dan zal in uw ronden bril uw hori zontale blik fonkelen en, gelyk gy het voor jaren deed voor den jongen Leopeld, zult gij nu aan zyn gratielyke gemalin zeggen: de schoonheid (van onze taal, de fatsoen lijkheid van haar woorden, het orgel van haar klanken, haar sterkte stoelend op de eeuwen. 60UBSCHE COURANT. De commissie van deskundigen ter voor bereiding der internationale economische conferentie is gistermorgen te Genève bij eengekomen, onder voorzitterschap van den Belgischen oud»-minister-president Theunis. Onze landgenooten Dr. Kröller en den heer Oudegecst waren beiden aanwezig. De voorzitter de heer Theunis was zeer optimistisch gestemd, hy verklaarde, dat oeconomische toestand thans voldoende in gjinstigen zin gewijzigd is om binnen ‘be- tftkkelyk korten tyd de conferentie te kun- houden en haalde met instemming den wensch van verschillende gedelegeerden ter Volkenbondsvergadering aan, dat de confe rentie reeds in het aanstaande voorjaar zal gehouden woruen. De taak van de voorbe reidingscommissie in deze zitting zal voor namelijk zyn de vaststelling van een ont- werp-agenda, die de Volkenbondsraad in zjjn Decemberzitting dan zal moeten goed keuren. De vertegenwoordiger van de Fransche sociaal-democraten, Jouhatix, heeft daarop In naam van de aanwezige vertegenwoordi gers der arbeidersklasse en van de coöpera tieve beweging de volgende agenda voorge ef eld: le. stabilisatie van de geldkoersen en de prijzen, teneinde daardoor ook tot vermin dering van werkloosheid te komen; 2e. bestrijding van buitensporige protec tionistische rechten en van be'emmeringen van den uitvoer van grondstoffen, bevorde ring tevens van vermeerderde landbouw- ductie; Re.- ïntematonale industriéelê overeen komsten onder waarborging van de belan gen der verijnnikers en van de rechten der arbeiders; 4e. organisatie van de landverhuizing der arlieiders; 5e. schepping van een permanent oecono- misch volkenbondsorgaan van gelyksoortj- gen aard als de internationale arbeidsorga nisatie met periodieke oeconomische confe renties en een permanenten oeconomischen raad, waarin, naast de staten ook de ver- tthillende oeconomische krachten vertegen woordigd zullen zyn. In een bijeenkomst met de pers heeft de heer Oudegeest later uiteengezet, dat het program hetwelk de verklaring voor de In ternationale «Economische Conferentie voor stelt, een onderdeel vormt van wat de ar beiders reeds lang gevraagd hebben. Zy willen r Mandeling van de geldstabilisatie, die een internationale regeling der intergeallieor- schulden inhoudt. Verder de bestrijding van de belemmeringen van den internaticpalen handel. Voorts de verzoening van trufct- en cartelvorming, die in het belang der pro ductie is, met de belangen der arbeiders en verbruikers. Dan de internationale organi satie van het permanent economisch insti- voorbeeld. De meeste fabüeken bezitten reeds zooveel orders als zy maar eenigszins kunnen uitvoeren. Een Lwdensche firma heeft een belangrijk contract gesloten voor den aanleg van ondergrondde spoorwegen te Buenos Aires. Dit contact heeft, naar verklaard wordt, tot gevolg, dat Engelsche arbeiders yele jaren lang vterk zullen heb ben. De Bïrminghamsche y«er- en staalin dustrie heeft werken van allerlei soort uit te voeren, in het bijzonder, den bouw van spoorwegwagens. Te Sheffield hebben de contracten voor allerlei fetaal-fabrikaten zich gedurende de laatste drie maanden gaandeweg opgehoopt. In de scheepsbouw- industrie is de achterstand eveneens groot en de uitvoering hiervan aal alleen reeds een drukke periode brengep. Van belang kan in dit verband genoemd: worden de ver klaring, afgelegd door Mr.' Franklin, Pre sident van de International, Mercantile Ma rine Company, die gisteren uit New York te Southampton terugkeerde. Hy zeide dat de White Starline thans schikkingen treft om uit te komen met een groot schip, dat nog grooter zal zijn dan de „Olympic", die 40.489 ton meet. Deze nieuwe oceaanstoo- mer zal gebouwd worden door Harland and Wolff te Belfast en het waarschijnlijk, dat de order binnen afizieqbaren tijd ge plaatst zal worden. reikt hebben van eene reis, denkelijk ver zou uitstrekken, deze brief aan Esther Rochdale worden overhandigd;. Niemand had Edmund hoeren ver trekken De dagelijksche bezigheden in het stille ordelijke huishouden gingen haar gewonen gang,, hoewel de jonge meester het rijtuig had laten inspan nen en onverwachts was weggereden. De bedienden, die zelfs te welgema nierd/ waren om nieuwsgierig te zijn, dachten dat dit vroegtijdige vertrek reeds lang van t& voren bepaald was. Mijnheer Standen ging eer hij trouw de en zich als een gezeten landheer vestigde, een klein uitstapje in den vreemde doen. Mevrouw Standen was nooit vertrouwelijk of spraakzaam. Zij was geien vrouw die praatjes hield met de werkmeid., of aan de keukenmeid haar hartsgeheimen mededeelde. De dienstboden op Dean House leefden van het vette des lands, hadden hoo- ge loonen en een liefderijkie verple ging wanneer een hunner ziek werd, maar zij werden door hunne meesteres op een afstand gehouden, en gevoel den dan ook meer eerbied dan gene genheid voor haar. Om vijf minuten voor zeven, kwam Esther naar beneden, een paar minu- Het müneonflict. De vooruitzichten der Britsche industrie. tuut voor voortdurende verdere bestudee- ring dezer vraagstukken. De heer Oudegeest legde den nadruk op het onderling verband tusschen al deze quaesties in het belang tvan een rationeele productie, een gezonde consumptie en een logische bestrijding der werkloosheid. Hy zeide, dat de arbeidersgroep steeds op dit program zal blyven aandringen, ook indien deze conferentie het niet of niet geheel aanvaardt. De commissie benoemde den heer Kröller als voorzitter der subcommissie voor han- delsvraagstukken, ter vervanging van den afwezigen Amerikaan Young. Algeiy^en verwacht men dat deze week thans het einde van het kolenconflict te zien zal geven. De districtsvereenigingen der mijnwerkers zullen beslissen of men de voorstellen voor de regeling, door de regee- ripg aangeboden, zal aanvaarden, zooals door de conferentie der gedelegeerden is geactiveerd. Alle districten moeten voor Donderdag hun beslissing mededeelen en de uitslag daarvan zal aan de conferentie der gedelegeerden op Vrydag worden voorge legd. In Zuid-Wales, Blacknaven, Abertil- lery en Garndiffarth hebben de mijnwer kers reeds ten gunste van het aanvaarden der voorstellen gestemd en de overige dis tricten zullen, naar men verwacht, tenmin ste een meerderheid opleveren. Yorkshire heeft het met een overweldi gende meerderheid aangenomen, maar in Durham is de toestand ongunstiger, daar hier een sterke strooming tegen langere werktyden is. In Nottingham, waar 40.000 arbeiders izich aan de zijde van den ge schorsten mijnwerkers! eider Spencer heb ben geschaard, terwijl 20.000 arbeiders nog slechts tot de oorspronkelijke Mtfnwerkers- vereeniging behooren, die de eigenaars heb ben geweigerd te erkennen ,is de toestand ingewikkeld. In brandpunten van onrust zooals de Rhondda val lei, in het Noorden, in Schotland en Northumberland overweegt men de aanneming van de voorwaarden. (De mynwerkersleidér Cook moet °P me disch voorschrift enkele dagen rust hou den. zien', en haar vertellen, hoe zwaar hij jegens haar had gezondigd. Hij kon die lieh'e oogen, die hem nooit - vriéndelijk luidden aangekeken door tranen beneveld zien. Hij zich voorstellen hoe dat onediuldige gelaat verbleekte, maar het gezicht deairvan kom hij niet verdragen Hij had dus aan zijne verloofd© een. lan gen, hartstochtelijken brief geschreven, vc’ berouw en zelfverwijt, waarin hij zich voor haar vemedierde, ofschoon hij haar de geheele waarheid mede deelde. Hij had zich vergist toen hij zi* van zijn eersten noodlottigen har’s tocht genezen waande, hij had zich zelven bedrogen toen hij dacht dat hij haar beminde een moeilijke en ver nederend© bekentenis voor een man om te doen, een verpletterende mede- deeling voor de vrouw aan wie die Verwacht wordt, dat als de kolenstaking geëindigd is, iich een onmiddelyke en krachtige opleving zal doen gevoelen in de *w.o go.i.mgu uwucn, bedrijven, die gedurende het afgeloopen nu beginnen met de internationale I halfjaar door de staking in meerdere of I mindere mate werden gehandicapt. De ijzer en staolfabrieken in Zuid-Wales zyn in het bezit van omvangrijke orders en vele dui zenden menschen zullen er werk vinden als er weder brandstoffen voor de hoogovens beschikbaar z(jn. Een groote firma te New port heeft een contract gesloten voor de levering van 22.000 ton buizen naar Sao Paulo in Zuid-Amerika. Dit is slechts een 2908 201

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1