HSO tfEss Wat zouje’r van zeggen 1 Kom de natuur Chevrolet PARIJSCHE MODELLEN PRACTISCH ENSEMBLE LIJNKOEKEN O te hulpl door Uw borst en adem halingsorganen te sulveren van de scherp prikkelende taaie slijm vol ziektekiemen. Neemt daarvoor het terecht b'trocmdé kruidenmiddel ABdüsïroOP V.V.V. - GOUDA ALLE DRUKWERKEN FLUWEELEN MANTELS A. BRINKMAN ZOON. NïEÜV BERGAMBAl NIEUWERE] r °S •I I o O MEDBDEELING. De Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer betere verkeerswegen WESSANEN'S Kon. Fabrieken GROOTSTE voedingswaarde. RUYS' HANDELSVEREENIGING Cadeaux voor Heeren De Opstanding der dooden I U kunt een goedkoopere vrachtauto koopen dan de Chevrolet, maar ten slotte komt U dat tóch duurder L 2“-2850 ,M97S NOORObLAAK Bl Onze schitterende collectie Dit blad vers Voor het combineeren van een Het eim 2918 44 TEL 2171 Kruis. Blauwe PRODUCT GENERAL MOTORS 7 naar en van Gouda. FEUILI DOOR GOUD L. 9481 84 U Hts KOI t I Dat is van enorme beteekenis. Steun dat pogen door uw lidmaat schap op te geven aan het Secreta riaat MARKT 31. stelt pogingen in het werk om te verkrijgen Plicht fronst allee als men hem ontvlied gen wien hem volgt. Een vm| ben Roman uit h va Miw E. B v voor don Handel, Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd noodig tn bezit voor N.V. WORMERVEER Opgericht 1765 Als gevolg van de amalgamatie van de L O SMITH BROS TYPSWRITRR Ca Ino. en de CORONA TYPSWRITSR CO Ino. is ons voor Nederland en N O. India de vertegenwoordiging van de LC SMITH Schrijfmachine opgedragen, die wij voortaan naast de OLIVRTTI en CORONA zullen verkoopen NOBELSTRAAT 2 UTRECHT f1965— f. o. b. Amsterdam Vraagt inllchtinaea bij Uw dlchtstbljzijnden districtadeaier. ALP-VERZ. VULPOTLOOD NIKKEL KETTING Doublé HORLOGE-KETTING ZILVER MANCHETKNOOP REETMAN Oo.t plein 8 - BOTTERDAM bij Ma a Mts tien. Vermaken van end diamantwerk In nieuwe medellen. 1694 20 ABONNEMENT per kwartaal 2.2 Franco per post 1 Abonnementen 5 by onze agenten Onze bureaux 1 Redactie Telef. 83 hebben wij JAPONNEN in VELOUTINE als de voering GOUDEN DASSPELD 2.00 GOUDEN ZEGELRING - 4.50 NIKKEL HORLOGE - 2.50 BARSTEEN PIJPJE m. goud - 3.00 1.60 - 0.35 - 1.75 - 1.25 is gecompleteerd door eenige zoo juist ontvangen nieuwe aanschaffingskostea niet telden, hebt U een vracht- wdig welke zuinig In het rsn Zsmhovsn A da Jong Spoorstraat Saada SIERLIJK - DEGELIJK ZUINIG /'"'Xmdat dl j alleen auto n gebruik is. U hebt ook een vrachtauto noodig. die degelijk is en die U méér jaren kunt gebruiken met minimum reparatiekosten. U hebt de goed-geveerde, moderne vrachtauto noodig die Uw goederen tegen beschadiging beschermt. U hebt een vrachtwagen dia alle moderne verbeteringei welke een eerste verelschte zijn veiligheid, zuinigheid en gemak. In het kort, U hebt een Chevrolet noodig. de vrachtauto die al deze eigenschappen heeft tegen den laagsten prijs waarvoor U iets goeds kunt dezelfde kleuren van den Mantel. Vraagt Uw dialer de gemakkelijke be taling scondititn van de General Motors Acceptance Corpo- r**Qn Wij brengen hierin een geheel apart genre met echt bont gegarneerd en op onze bekende „VELOUTINE” gevoerd. Wat heeft ze voor ons te beteekenen? Wanneer en hoe zullen de dooden opstaan? OPENBARE VOORDRACHT Woensdagavond 17 November 8 yiur Spreker den heer RINGELBEiRG, Pred. den Haag. TOEGANG VRIJ. VRIJWILLIGE COLLECTE. De VRLOUTINK is ook in alle moderne kleuren per el verkrijgbaar. 2915.100 Het einde van het sche mijnindustrie sch te komen. De strijd heeft nu t duurd, nu aal het e bereikt. De officieel® districten, waarheen geering gezonden zijn, len aanvaarden. De hoofdstellingen zjjn, men weet het ei gende. Er zullen in trictscommissies kom» een onafhankelijken trictsgewys de arbei< regelen. Voorts wordt kelykheid van het lo< der productie, en e niet ligt beneden het wjjl een afzonderlijk 1 gesteld voor de slech Verder zal er komen t ke instantie, die de p waartegen de mijnei cerns de kolen zullen slotte een scheidsgere worden geroepen, de van echter voorioopig grenzen zullen liggen. De arbeiders zullen opnemen, tegen distri schillende loonen, r beidstyd, en met een lager uurloon. Hoew minstens drie jaar var het aan twijfel onder! lang bewaard kan bij; zelf niet de reorganise men, die in het kol ei werd. Want, blijken di niet rendabel te zijn, tueele voordeelen vooi voortvloeien uit een winst, illusoir. Men m> men, dat de Regeerinj de industrie zal uitoei nisatie tot stand te bi Voor de eerrate king begon, is er kool uit Engeland uitf New Port werd met k stemming naqr het Ibi In de mjjnen van iCl gewerkt. De Mijnu Zuid-Wales heeft gist< len gestemd, hoewel ir resoluties werden aan; werden verworpen. T '■oorwaarden met een tegen een verworpen, men de documenten... ley en Bristol zijn ze aangenomen. Er is th meerderheid, die de v men. 143) - Toen Esther uit d Jeaue do werkmeid uret een theeblad. >>Zeg aan de audf ochtend niet wel gei gebed te lezen,'' spi den zonder uit den De meid keek nie Ziekte, behalve va aard, was nooit in vrouw Standen haar te doen verzak' zware hoofdpijn en gebed gelezen, ja z< hevige keelpijn leed daar dien morgen st h’terlijk, en zeide ongesteld gevoelde godsdienstoefening. iets gaande welke de natuurlijke ge neeskracht bezi$ van vele planten Ifr kruiden. Uw gexwollea tlijmvUeiea allnke» ea Uw ademha* ling wordt i’jet diep ea vrij, hetgeen Uw geheele gestel tea apede komt. Over.1 Vrrkri|gb,lako|«r. 4 <1.50,1X75, f 5.5 De groot. lleto.e lila voordeelt., 68S2-S2 {«3 9918 96 BRJNNIHKMEYER voor KinderWeeding Deze blauw Jekki jonj ,eS. Aardige Kinder' mantel v. warm;, solide winterstof, rugceintuur met gespen, plooien op z(j met leuke knoopgarnee* ring 'lengte 60 cM. slechts J Deze degelijke Jongens» en Kin» derulster van solide warmt winterstoffcnfge» kleurde en blau we ratiné's) is reeds verkrijgb. vanaf slechts warme Ratiné r vgor tgens en rffeis- jes, mooie krul, lang model, kost in uitstekende uitvoering maar slechts V T als Moeder 'ns voor jelui bij C. A. kocht éhXtgeen ze daarmee •s. bezuinigt in je spaarpot deed? Door de zóó voordeelige prij» zen van Onze November»Aanbieding oogenblik zou dat n reuze»bof

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3