1' ara KEN OON. groeit ■U J NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, bbrkbnwoude, bodegraven, boskoop, godderak, haastrecht, moordrecht, moercapelee, No. I63IO Donderdag 18, NIEUWEKKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEÜWUK, SCHOÖNHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz r 1 FEUILLETON. IT n srmeel DOOK GOUD VERBLIND. N ivembei* 182666* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zoh- en Feestdagen loeien 1 I a.s V en die >etafeen 1 'lJ 2923 80 de richt van aanvaarding, maar hier oor jke trd. Er zijn veel kwaadsprekers omdat zij een groot auditorium hebben. Het aan bod regelt zich naar de vraag. te gravin voor het gerecht. 41 van de kaak der Oosten- .p de verpakking jroeit Uw kleine Gouda, G. I. Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelscli van Miss E. BRADON. hel en: n voor rag. lolland ilej) aangénomen. lat dë chemjsche oor- et düikbóoten geheel Ichaft maar deze zaak nog, niet in nauw nieuw zijn onveranderde liefde betui- anders bepalen konden I er gedi i vordering i L instemming' oering van den Volkenbond dat er vófrr Jpnisa.s. een ver- -^|00r (j0 com- De hbuding v|n Groot-Britannië ten opzichte der ont- gewicht, en Vbor F.nge- pit. dr. Van Geuna eeds vroeger geno Mende tot bevesr is. Alleen verzoclit uitspraak rekening iet den duur der i9J aiber Rotterdam nn, Braukbandaa jacaurant (ratla. 267Q 20 dustrieelen over Ford’s plan volgen hier: „Het zal onpractisfh zjjn voor alle in dustrieën.” „De menschen worden naar de arena ge dreven. Rome deed het ook en ging dood.” BINNENLAND. (lOUISUIE (OlltAXT. e Amsterdam heelt oek hervat in de i 06-jarigen rijks- die door de recht 13 April 1.1. ver jee jaren gevaage dslag op zijn zwa- edhtgenoote, met leefde, uit haar den. ind op 5 j Augustus naar verdachte's st. Prof. dr. Bou- dr. Overbook, die verden belast, wer- d. Zij kwamen tot dachte, tijdens hel toerekenbaar was lu Uien luoscuemijd xon hij beruuw krijgen en van haar afzien. „Van mij af zien”, riep zij met een zegevierenden glimlach, „neen, dat zal hij bezwaarlijk doen. Ik weet welk een macht ik over hem heb. Hij deed gisteren avond zijn uiterste best om zich goed te houden tegenover mij, maar ik geloof dat die strijd nu wel voorbij is. Hij zal nu zijn ketenen niet weer willen verbreken.” Dien geheel on dag, den dag waarop l'idmund Standen met den Monkhamp tonsdien sneltrein was vertokken, ver beidde Lady Perriam de komst van haar minnaar. Zij twijfelde qf niet wi dat hij, eer de dag ten einde was, bij haar zou zijn Hij zou zich den tijd niet gunnen om de gevolgen te bere kenen, die zulk een. bezoek konden na zich steepen hij zou zich zelfs niet laten weerhouden door de ge dachte aan de 'praatjes en schandalen die daar noodwendig uit zouden voort vloeien. Hij zou op de vleugelen der liefde naar haar toesnellen, onverschil lig voor de geheele wereld hij zou tot haar komen om zijn hartstoehtelij- woorden van den vorigen avond te bevestigen, om het zegel te drukken op hunne hereeniging. Misschien zou hij wel vroeg komen, nog voor den middag. Hij zou zich denkelijk niet storen aan de klok. (Wordt vervolgd). I ABONNEMENTSPRIJS: per kwart*». U6, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, over») waar de bezorging per looper geschiedt. -GOUDA, Administratie Telef. Intorc. 82; .o upe.hgcöia^uü bijbel iu£ n a tiaar. Zij sloeg dien Prediker op en las met afgemeten stern,„Endie ik Vind bitterder dan de dood, de vrouw wier hart v.ol listen en lagen, wier handen als ketenen zijn al wie Gode welgè\allig is zal maar wore. I drogen. „Hij heeft zichzelven even goed be drogen.” „Hij liad t recht niet aan die zelf misleiding toe te geven, die je natdur lijk hartzeer moest berokkenen. O, Esther, vergeef mij”, snikte de moe der in eene plotselinge opwelling vau hartstochtenjke teederheid, ,,’t was mijn schuld, in zeker opzidht mijn eigen schuld, ik wenschle zoo innig dat gij zijn goede engel, zijn troosteres zoudt zijn. Ik heb u altijd zoo geprezen te genover heni) en heb hem er als het ware toe gebracht uw goede eigen schappen op te merken.” „Dat weet ik, dat weet ik,” ant woordde Esther haastig, met pijnlij ken blik. t Was alles het gevolg vau je liefde voor mij, maar ’t was ver keerd. Laten wij daar niet meer aan denken. Hoe gelukkig dat ’t nu en niet later is gebeurd. Als de mislei ding nog wait langer hadf geduurd, tot dat ik met hem getrouwd was, en hij dan eerst had bemerkt dat hij nog die andere beminde. Bedenk eens hoe ge lukkig wij een nog grooter onheil zijn ontsnapt.” „Ontsnapt”, herhaalde mevrouw Stan den somber. „Hoe kunt ge spreken van ontsnappen, terwijl hij je heeft bflr drogen ter wille van die valsche, slech te vrouw, terwijl hij onbezonnen in zijn verderf is geloopen.” I, ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prj)s. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Of» de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen btf contract tot zeer geredueeer- den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. hoofdbestuur vau die Kou. Ned. Braud- weervereeniging, o.a. veie autoriteiten aanwezig. Nadat de heer G. F. H. Tuckermaim voorzitter van de Koninklijke Neder- laiidsche Bnuwlweervereeniging, de aap wezigen verwelkomd had, heeft mevr. De Vink namens een landelijk comité mei een korte toespraak aan de Kon. Nederl. Brandweervereeniging eenTTaai vaandel aangeboden, waarvoor de heer Tuckerman» met enkele woorden dank te. Spreker uitte woorden, van groo te erkentelijkheid! jegens den heer H G. Born, die den eersten stoot lot dc stichting gaf en zijn geheele kost bare collectie aan het meuseum at- stoud. 9pr. overhandigde den heer Borq bet „bewijs van verdienste’ dat de vereeniging hem verleend had. De heer Morks, uitgever van „Vuur en Water”, bood' vervolgens aan de vereeniging het portret aan van den onlangs om het leven gekomen onder voorzitter der vereeniging, den heer Kupeilbosch, uit Breda, aan. In liet lokaal van het museum werd eeu plaquette overgedragen van den commaaidant der Eindhovensche brand weer, dien heer Camille van der Har ten, die 21 October 1923 te Eindhoven tijdens een brand om het leven kwam. Het L- T. F.-gebouw te Rome. Onze gezant te Rome verwjjzt naar den minister van iBuitenlandeche zaken. Men zal zien herinneren, dat de 1. 1. E. zmi teiiegraiisch tot den Neder- lanUHMhen gezant te Rome heeft ge wend met verzoek naar de aangerich- le verwoestingen een onderzoek te willen instellen. Het bestuur der 1. 1'. F heeft thans, naar „Het Volk” ver neemt, een telegram en daarna een brief van den gewant ontvangen, waar in deze meedeelt, tot zijn leedwezen, geen verdere stappen te kunnen doen, zoolang hij daartoe geen opdracht heeft ontvangen van hei ministerie va» Bui- tenlandsche Zaken. De gezant geelt de I. T. F. in overweging zich te verstaan met den minister van Buitenlaudsche Zaken. Hel bestuur der I. T. F. heeft zich hierop onmiddeilijk tot Den Haag ge wend en den minister van Buiteuland- bcno Zaken dringend verzocht ecu on derzoek naar de verwoesting te Rome te laten instellen. Het bijkantoor te Rome, heeft het bestuur er in dit schrijven aan toegeVoegd, is een aL dwling van de Centrale te Amsterdam die geheel uit Nederlanders is samen gesteld. Aan. den minister is verzocht schadevergoeding te eischen en maat regelen te nemen, dat het bijkantoor VEREENIGDE STATEN. Ford’s vjjfdaagsdie werkweek. Ford’s vjjfdaagsche werkweek, welke instemmng van alle vakvereenigingsleiders kreeg, zal niet algemeen aangenomen wor den door de industrieën der Vereenigde Staten. De Nationale Vereeniging van Fa brikanten in de Vereenigde Staten heeft n.l. volgens de Chicago Tribune, de directeuren der groote concerns naar hun opinie om trent deze nieuwigheid gevraagd. Deze dagen werden deze meeningen openbaar gemaakt. Het blijkt dat de industrieleiders over het algemeen van meening zjjn, dat de in voering der vjjfdaagsche week de kosten van het levensonderhoud zal doen stjjgen, de productie verminderen en de loonen met meel’ dan 15 procent omhoog zal drijven. Een paar kernachtige uispraken van in- 144} - Ik onderwerp mij aail het vroegere vonnis mijner moeder, dat zij mij zou onterven. Toen zij het voor de eerste maal uitsprak verdiende ik het niet, maar nu erken ik dat 't niet meer dan rechtvaardig is. Ik heb geen aanspraak op de fortuin van. een man, die nooit een leugen zeide, ik, die door mijn valschheidi jegenp je ben geschandvlekt. Ln nu, mijn aangenomen zuster mijn verloofde ik heb je niets meer te ^ggen dan alleen je vaarwel toe te roepen Als ik je minder achting toe droeg, zou ik met mijn bevlekte eer fat je terugkeeren, en zeggen: laat ons geëngageerd blijven. :n ’t ergste geval zal er altijd evenveel liefde en trouw tusschen ons bestaan, als er tusschen one van iedere zes paren bestaat, die elkander onveranderlijke liefde en (gèvadhg is zal haar ontsnappen ar de zondaar zal in haar strikken eden gevangen.” i I Sylvia u teleurgesteld. Na de ontmoeting op het kerkhof be schouwde Lady Perriam de onderwer ping van haar minnaar als een uitge- nwaakte zaak. Hij zou den volgenden dag bij haar komen, hij zou haar op- gen, en dan bleef hun niets meer over te doen, dan te hoe spoedig zij met fatsoen trouwen. Niet eerder dan een jaar ER SMARTJES. WESTZAAN. 9876 60 I na Sir Aubrey’s dood deiar viel niets aan te doen. Hoezeer ze ook mocht smach ten naar Edmund's gezelschap en- be scherming, om het gevoel van veilig- lieid dat deze verbintenis haar zou schenken, toch moest zij zich tegen wil en dank in zekere mate naar de ntaatfidiaippelijke gebruiken schikken. Niet voor dht jaar voorbij was, en de ijskegels van een nieuw jaiar aan de takken der lioomen hingen, kon zij Edïnund Standen’s vrouw warden. Van de ongeveer 80.000 stakers in Schot land hebben er bijna 70.000 hun stem uit gebracht en van dit aantal hebben er slechts 12.500 de voorstellen der regeering aangenomen. Het resultaat was in Glasgow een ware verrassing, aangezien men giste ren nog een scherpe strjjd met weinig ver schil voor of tegen verwacht had. Ook de stakers in Zuid-Wales hebben de voorstellen, en met nog grooter meerder heid, verworpen tegenover 122.000 tegen stemmers stonden slechts 41.000 voorstem mers, een verhouding dus van 3 tot 1. In Lancashire en Cheshire is door de districtsafgevaardigden gestemd, die even eens met 676 tegen 625 de voorstellen ver worpen hebben. De gedelegeerden ter con ferentie te Londen, die de laatste maal voor aanneming hadden gestemd, hebben nu in structie gekregen om tegen te stemmen. Slechts uit Derbyshire komt het eenige ibe- richf van aanvaarding, maar hier is het trouw zweren. Maar ik wil mijn reine Esther niets minder dan mijn onver deeld hart, niets minder dan volkomen trouw en eerlijkheid aanbieden. De iiartsicclit deed mij nrijzelven vergeten, en ik bekende mijne liefde aan de vrouw, die mij twee jaar geleden be droog. Die bekentenis, hoe onbedacht zaam en onvoorbedachtelijk ook, heelt oen klove tusschen ons gedolven, die ik niet zal trachten te dempen. Daarmee besloet de brief. Esther hield haar oog en onbetraand op de letters gevestigd. Dat was dus de twee de slag waaraan zij tien minuten ge leden had gedacht ais aan iets dal nauwelijks mogelijk was. 't Had haar zoo plotseling overvallen. Zou de slag zoo doodedijk zijn als zij gedacht had dat hij zijn zou? Op 't oogenblik ten minste scheen zij al bijzonder kalm. Zij vouwde bedaard den noodlottigen b’iefbrief op, vatte de koude hand van mevrouw Standen in de hare en drukte die teeder. Zij kuste het strakke, strenge gelaat, alsof zij daardoor die stroeve trekken wilde verzachten. „Ik kan hem1 vergeven, tante”, zei- 4e zij. „Van gansdher harte. Kunt gij dit ook niet?” „Neen. Ik kan hem niet vergeven Ik zal hem nooit vergeven dat hij je zoo wreed heeft behandeld, dat hij je voqt speelbal heeft gebruikt, dat hij je heeft verraden, dat hij je heeft be aantal stak^Midie gestellid hebben, onbe- tcekenehd tegejnover de hierboven vermelde centra, fl t Er waren Hfflsteren weert 8439 meer wer kend, wat h^.]| totaal op 357.070 heeft ge bracht. BUITENI.ANDSCH NlEUWS.~~ IHANKRUK. Een Hongaarscl Een naap_. r tykschefkfoonj u weelen. Voor de Mi zer «dagen iif dc Hongaai geboorte eeh I bruik van vert wapening echter was van grod hy vroeg of het mogeli^k walt land om concrete voorstellen te dienen. Lord Oxford zeide dat art. 8 van het Verdrag van Versailles, dat zeven jaar ge leden werd geteekend, verkent dat het handhaven van den vned^een vertnindering der nationale ontwapëwng insluit, en hij verklaarde dat de Raaif wan den Volken bond plannen dient te iaorrauleeren voor zulk een vermindering. (Velgens de onder- tc kenaars van het Verdaag van Versailles moest de ontwapening v:|n Du4tschland niet worden behandeld als een daad, noodig om Europa tegen ©en herhaling van den oorlog van 1914 te beschermen, maar als de eer ste stap in de in uitzicht genomen politiek van algemeene ontwapening. Op de Was- hingtonsche conferentie is een kleine vor dering gemaakt, doch zy was zeer beperkt. Den hoopvolle factor is de bjjeenroeping der internationale cofiferentlc 'door den Volkenbond. Spr. vroeg om de verzekering dat deze conferentie binnen afzienbaren tjjd haar arbeid zal kunnen voltooien. Lord Cecil, die uit naam van de regee ring antwoordde, zeide, dat de quaestie der ontwapening van buitengewoon belang was. Het was waar, dat met het overwin nen der moeilijkheden zelfs nog geen begin was gemaakt, maar de internationale toe standen waren tot dusver dan ook niet zeer gunstig geweest. De jongste stappen zou den niet mogelijk zijn geweest zonder het verdrag van Locarno en de groote verbete ring in de internationale atmosfeer ten ge volge daarvan. De regeering verlangde naar dc regeling van de quaes tie def Duitsche ontwapening. Zij gaf toe, dat iDuitschand het grootste gedeelte zijner verplichtingen was nagekomen. In weerwil van een onver mijdelijk uitstel ten aanzien van de inter nationale ontwapening zou het verkeen! zijn niet te erkennen ,dat er in het afge- loopen jaar groote vorderingen zijn ge maakt. Over de ontwapening werd thans beraadslaagd als nooit te voren, zij was een biandende quaestie. De voorbereidende commissie te Genève was het thans over het rapport eens geworden en had alle haar Franco per post per kwartaal *8.15, met Zotfagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 6- 6 uur.- - - Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. istuk. fckjjnconflict in Engeland. gestekte technische vragen beantwoord. De economise! commissie hfld haar rapport nog niet noltooid, doch het zou .met alge meene steiiriien wo I a Cecil vel klaarde, ligvoering [zouden woeden afgi jwas niet eenvoudig. De i^sultaten van he^ werk der oommis- j nes eii' sub-commissies 'peden «ien dat ^iedereen ajn goeden wil toonde. Bij de dis- 3 ïussiejs was gebleken dat de ontwapening vlen pra^ti^he aangelegenheid was maar Ti^t wasjduidelijk dat men niet overijld te kerk nïöest gaan. De ontWapeningsquaes- iie kön^iiwlien de voorbereiding voldoende was, worden opgelost voordat de ontwape ningsconferentie by'een kwam. Hij w^s van oordeel .Óat de internationale conferenties meer sdAes hadden naKrijiate zij beter wa ren vooroereid. Wat het indienen van concrete voorstel len betreft zou ieder land moeten zeggen, wat het verlangde en hef zou dan in de eerste plaats aan de voorbereidende com missie en in de tweede plaats aan de con ferentie staan om een definitief systeem te formuleeren, in de eerste plaats gebaseerd op de verlangens der verschillende landen. Engeland zou derhalve stellig definitieve en concrete voorstellen moeten doen nopens de bewapeningen, tyelke het als een hoofd zaak beschouwde volgens de beteekenis van art. 8 van het vredesverdrag. Volgens Reuter verklaarde Cecil dat de ontwapening van Duitschland met de algemeene ontwapening verband sfond. Op Engeland rustte volgens spr. een groote verantwoordelijkheid en ofschoon hij niet wilde zeggen, dat het de leiding zou nemen, toch zou het er pen groote rol bij spelen. 1 l| Rlirijsche réchtbank is de het proces begonnen tegen irsphe gravin. Bwihiany (van “,i! Erancaise) aan wie mis- ,vrtrouwen wordt te» laste gelegd. Zifjwas de vriendin van Üen oudrintendatU-generaal der bezittingen van dien, Oöetenrijksctwn ex-keizer Ka rel, Steiner en diens vrouw en woon de in 1923 met het gezin te Barij$ samen. Toen het echtpaar naar Zwitser land weird uitgeleverd omdat het door du eoc-keizerin Zita, die naar dat land de wijk had genomen, beschuldigd werd ziioh een deel dier opbrengst van den verkoop der OoateDrijksche kroon juweetlen te hebben ^tpgeëigend, be lastte gravin Bathiany lidi met de zorg voor die 20-jarige dodhter en den 17- jarigen zoon der Steiöers, te wier be hoeve een som van een millioen francs aan Amerikaansdhe effecten en geld werd achtergelaten. Na ruim1 een jaar keerde het echtpaat, dfat door de Zwit- sersehe justitie buitettvetrvolgjng was gesteld), naar Parijs terug om te erva ren, dat het millioen^^rdiwenen was. De gravin had de effecten verkocht. Zij beriep zich er op, dfat de kinderen haar zooveel geld hadden gekost en diat met name de dochter heel veel voor zichzelf noodig had en herhaalde dit verweer voor de rechtbank. De zaak wordt de volgende week voortge zet. Het Nederlandsch-Belgische verdrr Motie van de federatie Zuid-H< van den Vrüz,-Demi Bond. In de algemeene vergadering van de provinciale federatie Zuid-Holland van den Vrijzinnig-Dentooratisehen. Boud is met algemeene steflimbn en onder ap plaus der vergadering de volgende motie aangenomen De federatie Zuid-Holland, enz., ken nis genomen hebbende van de behan deling van het Nederlandsch-Belgisehe tractaiat in de 2de Kamer, betreurt het ten sterkste, dat deze de motie-Mar- chant niet aanvaard' heeft brengt een woord van dankbare hulde alan de vrij- zinnig-diemocratisdhe Kamerfraete, spe ciaal aan mr. Marchant spreekt de stellige verwachting uit, dat de Eerste Kamer het verdrag zal verwerpen, en gaat over tot de orde van den dag. De Statenverkiezingen in Zuid-Holland. De aideelingen. van den Vrijzinnig- Demooratisehen Bond hebben de ou ders taande personen, in alfabetische volgorde candidaat gesteld! voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland. In den kieskring den Haag mevr. W. H. B. van Itallie-v. Embden, Lel- den P. Kuyers, mevr. W. A. L. Ros- Vrijman, mr. W. H. M. Werker en R. Winkel, allen in Den Haag. In de kieskring Rotterdam en Delft iwr. 9. J. L. van Aalten, Rotterdam J. C. Becker, Vlaardingen M. Ger- meraad, Schiedam mej. C. S. Groot, Rotterdam S. E. den Hartog, Rotter dam S. Hijman, Schiedammr. J. Leopold, Rotterdam, en mr. G. J. C. Schil thuis, Rotterdam. In de kieskringen Leiden, Dordrecht en Ridderkerk A. Hollweg, arts te Leerdam mevr. W. H. B. v. Itallie-v. Embden, Leiden; J. Kortland, Schoonhoven.J. G. Niftrik, Dordrechtp®of. mr. F. G. Sehelte- ma. Leiden, en ir. P. F. v. d. Wal len. Brielle. Nederlandsche Brandweermuseum. Officieele opening onder veel be langstelling in het voormalige Ca- tharjjne Convent te Utrecht. In het voormalige Catharijne Con vent aa'it^ de Lange Nieuwstraat te Utrecht heeft gistermiddag de offici eele opening van het Nederlandsche Brandweermuseiun plaatp gehad. In de fraai met palmen en bloemen versierde zaal, waarin de openings plechtigheid plaats vond, waren, naast Hat ontwapanïngs«ra4||i Een debat in het BritsHie Hoogerhuis. Het mjj In het Britsche Hoogerhuis heeft Lordi Parmoor, die de vorige Artjeidersregeeringd in den Raait van den [VolkenDon<l vertegen-| woord igde, de quaesti^ der ontwapening ten sprake gebracht. Hij zeide 1 dat ofschoon' van, den aanVaijig vaij het w< 'k in GenèVe af de lontw^pqning aH een elke vèrderin^ in de r^htingl van een wer- I kelykeh vred^l werd bebehouwu, er geduren- de zeven jaait geen wérkelijke vordering isi gemaakt. Hjj bugrOfetÜie m<& instemming!» het besluit der laatste yergaii klaring zal worden afgéle.£<l missie welke iw©rd opgerichl

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1