PAKKISTEN I. LOK S J. 0. J. P. ML - lijM 19. m m m mm Handels A Landbouwbank Handelsdrukwerk Particulier Drukwerk Varaeniflinfls Drukwerk Drukkerij A. BRINKMAN Zi. j ui mjsT WISKUNDE- Koortsthermometers Anton Coop* Pédicure Voetbehandeling di" voorts tuiniers dan naar de tegen stander» dreef. Le advertentie» in de binden legen liel verdrag hebben daar aan zeer voel meegewerkt. Als ze op dit wijjoe beginnen, aai ons een ern stig muil, die openlijk bekende geen partij te kunnen kiezen, dan ben ik altijdi geneigd! te gejoovan dat er meer aoii.er »it. Men gevoelt bier wel ter dege ctyt ejjernstig nadeel met name \oor Rotterdam aan verbonden zal en Kaai zijn en men is zeer geneigd op grond daarvan er tegen te zijn maar men aanvaardt niet zoo grif allee wat er tegen wordt aangeroerd. De rede van den Minister heeft een diepen in-* 'ruk gemaakt en men ziet met belang, stelling er naar uit wat de bestrijders daarvan zullen zeggen tot den tijd dat de Eerste Kamer baar vonnis heeft ia vellen. De belangstelling tijdens de behan deling in de Tweede Kamer was van de zijde van het publiek uitermate ge- ring. Hetgeen allerminst wil zeggen, dat dè Hagenaars niet beseffen welk een vór-strekkendte beteekenis het ver drag heeft. Het is nog altijdi één der onderwerpen van gesprekken en dal zal het nog blijven. Daarvan mogen, de tegenstanders gebruik weten toma ken, maar don op handige!'%ijze. HAGENAAR. Het Néderlandsch-Belgieche HM* verdrag. a l Een Voorproef. „Antwerpsche MODEPRAATJK. Be Hoeïtffiéréorrespomlenj van het Hbld. schrjji£tT~ Onder d^eus „Vertrouwen in den geest van BotgiÖ'\ hebben 50 leden van de Twee de Kamer hun atem gegeven aan een ver drag, waardoor opnieuw want het ia sinds 1880 al meer gebeurd geknaagd wordt aan onze Schelde-souvereiniteit en waardoor de toekomst van onze Rijnhavens op het spel wordt geZet. Bijna evenveel le den» 47 hebben zóóveel vertrouwen bij een zóó hoogen ioxep niet kunnen geven. Nu 'is er een punt Vftn het verdrag waar op men ons vertrouwen nu j-eeds kan toet sen aan de feiten .omdat het immers reeds sedert anderhalf jaar in werking is. Wij (be doelen de regeling der Scheldebeloodsing. Daarmede immers is sedert anderhalf jaar vooruitgeloopen op het tot stand komen van het verdrag... waardoor tevens is aan getoond hoe noodeloos en dwaas het is om dflze aangelegenheid vast le8gen in een on opzegbaar verdrag. Maar aan die sedert anderhalf jaar bestaande regeling kan men dus een stukje verdragspraktijk gedemon streerd zien. Hoe is die nu volgens het ver drag en hoe volgens de werkelijkheid Volgens de (gepeejudicieerde) verdrags regeling heeft België de Wielingen d. i. het ruimste en meest winstgevende) vaarwater te beloodsen gekregen, Nederland het vee! moeilijkere en minder bevaren Oostgat (bij M. lyan 2g Aug. Id26 zijn uitdrukke lijk <fe Wielmgéfi geheel tot ruim en is het Qpptgat geheel tot nauw voorwater verklaard). Als overgangsmaatregel mag elk land een loodsvaartuig houden in het loods vaarwater van het ander laftd, hetgeen ook bij de definitieve regaling wel zal moe ten worden gehandhaafd, omdat Nederland althans het recht houdt om de enkele sche pen door de Wielingen te beloodsen die voor Vlissingen of Neuzen zijn bestemd. Hoe gaat het nu? Nederland laat dien eenen „vlieger" in de Wielingen. Maar Bel gië laat z n „vlieger" niet in het Oost gat. Wij hadden van de Vlissingsche lood sen al eer vernomen, dat de Belgische „vlie ger" van het Oostgat soms tot Terschelling toe de vreemde schepen tegemoet vaart om er een Belgische loods op te zetten. De Ne- derlandsch boot jaagt dan, zoo mogelijk, in concurrentie mede, maar is, door. een te stroeve afhaalregeling, te zeer aan zijn post verbonden om dat altijd te kunnen doen. En de illustratie van dezen toestand heeft man Zaterdag in ons blad kunnen zien ir. het meezonden stuk van een buitenstaan der, den luih t. z. Ie kl. V. d. Stad, die waargenomen-heeft dat, 13 mijl uit de kust en 14 njjjrgWoorden IJmuiden (dat moet dus geweeSf^ijn ongeveer ter hoogte van de Schóérlèche duinen) een Duitsch stoom schip wWrdibeloodst door den Belgischen loods... 'lU# het b«na 90 zeemijlen zuid westelijker, tegenover Walcheren uitmon dende Oostgat! En diezelfde deskundige buitenstaander (iemand immers die met het Nedeirlandsche loodswezen niets heeft te maken) bevestigt aan helslot van zijn stuk eveneens wat wij herhaaldelijk schre ven over de .Antwerpsche praktijken".*' Zóó vat België de nieuwe regeling op. Zóó is de Belgische praktijk der uitvoering van dit ééne verdragsdeel dat reeds in wer king is. Wel geschikt om „vertrouwen" te wekken in de Belgische mentaliteit, niet waar? iMen zal er straks nog meer van beleven wanneer steeds meer door het Oostgat bin nenkomende groote Duitsche schepen door de Belgen tot „vastelijn-booten" zy'n ge proclameerd die wy, goedig als- steeds, bui ten de regeling zullen laten vallen. Hadden de 47 niet meer gelijk dan de 50? Deze regeling geldt alleen voor de in komende schepen. Voor de uitgaande blijft de zoogenaamd vrije concurrentie van vroeger gehandhaafd, die echter steeds daarop is neergekomen, dat, door de „Ant- werpséfi praktijken", uitgaande schepen wel haast gedwongen worden, een Belgi schen loods te nemen. Artikelen voor Wintersport. Ofschoon de temperatuur zoo lauw is als op een regenachtigen zomerdag en ofschoon we pas November schrijven,maakt de beau- monde toch reeds aanstalten voor het be zoeken van die Zwitsersche streken waar de wintersport beoefend wordt. Althans de mode suggereert' haar, -dat het daar bijna de tijd vool- is. In één opzicht is dat pret tig voor iedereen. Het brengt een expositie rriede van sportkleeding zóó rijk en zóó oom pleet, dat men er zich in waarheid de oogen aan uitkijkt. Het is heel wat, dat een wintersport-uit rusting omvatten moet! Niet alleen de korte pull-over in zjjn nieuwste uitvoering van symetrische Jacquard-patronen, met de ef fen breeches in de fond-kleur van den puil. Maar ook d'e zware sportkousen met de om geslagen boorden, in precies hetzelfde des sin als de pull-bewerking. Maar ook de scarf die past by dé breeches en de baret of muts die wederom het stijlpatroon van pull en kousenboord vertoont. Er is nog meer. Er is het sportmanteltje in effen lila, fyngebreide wol en kunstzijde en met een hoogen col en manchetten van witte-em-lila streepen. Er is het sportcos- tuum, een beeldige deux-pièces van ztwaar wollen tricot, met lusjessluiting en een heele rij knoopjes met een plooitjes versie ring langs heel het schouderstuk. Sportcostuumpjes deux-tons schijnen ook tot de nieuwsten te behooren. Een roode trui en gryze breeches, grijze kousen met roode boorden, grijze muts met een roode sierband, ziedaar het geheel. En natuurlijk is er het zeer gracieuss, zeer élégante sporttoilet, met de dikke twee kleurige randen langs het rokje, en langs den pull-over, welke hierbij de ruimte en den vorm van een Russisch manteltje ge kregen heeft Er zyn ook enkele onderdeelen, die iemand toestaan om van eén gewóón voet- vrij pakje dn een wip ^en sportcostuum te fabriceeren. Heel aardige schotsch wollen barets, allerliefste bont-geruite scarfs, zij maken van een eenigszins sportief pakje je reinste costuum voor wintersport. De blauwe plooienrok met de witte trui en de, wiitte ijsmuts, doen het nog altijd, zoo bekend en zoo algemeen als ze zyn. Ruige pakken van effen gekamde wol met witte boorden en manchetten doen ook niet min der sportief. Dan zyn er nog altijd pakjes vooral voof de jongeren, die te lief en te teer zijn voor sport en er eigenlijk tusschen geplaatst lijken om de wintersche sfeer op te roepen. Het zyn de geheel witte pakken, met het broekje vast aan de slobkousen en deze weer bedekkend de voetjes van het jon. ge volkje dat waarempel ook al met win tersport te maken schijnt te hebben. Inderdaad, ook hunne bobsleetjes wyzen daarop. Met de ski's-, de bergstokken en de wattensneeuw van het landschap maken zy de illusie volkomen. Vooral als men zich het tafereel dénkt in een entourage van sneeuw en ijs-achtergronden, met de hooge witte toppen der besneeuwde Alpen aan dén einde en de bobbende en skiënde figuren op de hellingvlakken. Al die schijnbeweging, al dat overvloeien de sportleven, die fraaie décors en achter gronden, mode heeft ze noodig ter opwek-,, king. Want, ofschoon het percentage van hun die in het hooggebergte de wintersport beoefenen van jaar tot jaar toeneemt, de meeste pakjes zullen toch wel terecht ko men op onze vaderlandsche ijsbanen, op de glooiingen van onze schaarsche heuvelen reeks. Of zy een beurt zullen krijgen van den winter, hangt geheel van het weder af en 't is geen wonder dat men by deze luwe vochtigheid er wel eens aan twijfelt of een ouderwetsche sneeuw- en ij sper i ode nog wel ooit voor dit kikkerland weggelegd zal zyn. GRACE ALLAN. ONS PLUIMVEE. Welke kleur? Onder de hoenderliefhebbers zyn er ve len, die een zekere voorliefde hebben voor kippen van diverse plu-image, hoe bonter hoe liever; een koppel van een kleur bevalt hun niet. Behalve de smaak, waarover nooit valt te twisten, is voor deze manier slechte één praktische grond aanwezig nJ. dat men gemakkelijker de individus onderscheiden en benoemen kan, bijv. die zware witte* die kleine blauwe, die zwarte enz. Maar weer vele andere hoender houders geven de voorkeur aan bijzonder scherpe te genstellingen, deze houden bijv. een ge- mengden toom van Zwarte* Minorca's en Witte Wyandotten. Soms twee van die too rnen naast elkaar, iedere kleur afzonderlijk. Tegenwoordig ziet het meerendeel der amateurs juist in dieren van een zelfde kleur, dus van een zelfde variëteit de groot ste voldoening voor hun schoonheidszin. Op deze drie smaken kunnen we hier niet verder ingaan, ieder volgt den zijne. Dat wy het thans eens zyn met de derde cate gorie kier bedoeld, spreekt van zelf, omdat wij ook den stadsliefhebber het houden van zuiverrassige dieren voorstaan. En dan wel oen enkele variëteit, dat voorkomt versplin tering en het bekende te-veel-hooi-op-den- Wat de hoofdkleuren betreft zyn de wit te variëteiten van zeer vele rassen het sterkst verbreid, zoowel by de ras- als bij de nutfokkers. Zonder twyfel biedt een kop pel witte hoenders een zeer fraai beeld op, maar deze kleur past niet Mj grond soort. In de stadsren lijdt het wit sterk on der het vuile stof dat uit de schoorsteenen opstijgt en al neervallend overal een laag je zwarte deeltjes achterlaat dus ook op en tusschen de veeren der witte hoenders. Maar veel hangt af van de behuizing en van de zindelijkheid. In een geheel afge dekte ren blijven als er geen fabrieken in de onmiddellijke nabijheid zijn de kippen wél wit mits de bodem zindelijk wordt ge houden en de nachthokken gereinigd. Toch kan het treden van d« hanen na deel doen aan het zindelyk-blyven van de ru^veeren juist van de beste hennen. Voor al bij de witten vallen de afgestooten, be schadigde rugveeren erjf op, meer dan bij de donker-gekleurde exemplaren. Hoe don- ziger en zachter de veerenzijn hoe ernsti ger de beschadiging. Hoe komt het nu dat ondanks deze min der gewenschte dingen er toch juist zoo veel witte hoenedrs gehouden worden? Waarschijnlijk omdat de witte kleurslag het beste doorgefokt blijkt te zijn, althans bij de Leghorns, W andotten en Orping tons staan de witten vooraan wegens hun hooge legcijfers, by de witte Leghorns, bij de witte Leghorns ook wegens hun hooge legcijfers, by de witte Leghorns ook we gens het gewicht, de grootte der eieren en bi) de Witte Wyandotten en Orpingtons om hun ruimen winterleg. De witte vee- ren zyn bovendien in den handel hooger waarde en worden dan ook bij de groote poeliers apert gehouden. De meerdere blankheid van het vleesch legt ook gewicht in de schaal, maar by sommige witten bijv. de Leghorns is het vleesch toch geel. Wat physieke, innerlijke kracht, vlugge groei en weerstandsvermogen aangaat, staan de kenners in dezen met twee par tijen lijnrecht tegenover elkaar. Eenigen bewerendat wit pluimvee gevoeliger, teer der is en meer vatbaar noor ziekten en teveens zwakkere bevruchting geeft. An deren weer verklaren volgens hun ervaring precies het tegenovergestelde. Daar het vóór en het teg«n reeds jarenlang door velen is nagegaan, komen wij tot de con clusie, dat de kleur der veeren in dat alles neutraal genoemd mag worden en dat elke kleurslag bevredigende resultaten kan opleveren. Met gezonde jonge dieren is onverschillig dé kleur, altyd iets goeds te bereiken. Ieder kieze dus naar zijn smaak. De keuze is rijk, want behalve de eenkleu- rigen heeft men nog de bonte en afgetee- kende variëteien. En dat niet alleen, want ook model en 'grootte der verschillende rassen loopen sterk uiteen en kan ieder zyn smaak bevredigen ook in de dwerg- Het is een feit gebleken, dat by goede verzorging en degelijke behuizing van elk ras groot of dwerg, iets goeds te .maken is als men er in slaagt exemplaren van goeden stam te verkrijgen en dan niet te gauw bij eenigen tegenslag den moed op geeft, maar zoo lang mogelijk by een en hetzelfde blyft om het door en door te leeren kennen en waardeeren. FINANCIEELE BERICHTEN. Algemeene Centrale Bankvereeniging voor dei^ Middenstand. Oprichting van een landelijke bond uoiweruiagavoa» heeti in hel gebouw liellevue te Ameteruaro oen vergane- ring van aandeelhouders der Aigemee- ne Centrale Baukvereanigmg voor tien Middenstand, bijeengeroepen door "et contne Snapper, piaai» gonad. l»o heer o. v ïaeschbouwer gat voor u© paar nonuem aanwemgen een uit eenzetting van de voorgeeoniedenis der vergadering. &pr; hoopte dat er ie^ gered zou kunnen woruen van Het geen mien verloren waant, m is op uil oogenibliK ion opzmne van net aan- ueeleukapilaai neg niets gebeurd, wij w diept zorgen, annus spr., dat de be- net gedrang komen, terwijl wij tevens net voortbestaan van de bank mogelijk willen maken. Lr zijn ruim 6000 aan deelhouders, diit; ziqh gedupeerd voe ten, zoodat uete vergadering voor een ruime groep van personen beiangrijK werk zal kunnen doen. Spreker legde er den nadruk op, dat de middensandsbank met ideéele be doelingen werd opgeriont. In de eerste jaren werden pr regelmatig verliezen geleden, wiamnegenover een gelijke rijkssubsidie stond. In 1918 wilde men winst gaan inaken en uit deae veran derde opvatting is de toestand van dit ocgewblik geboren. De groote grief van de huidige aan- deeliiouders is, diat men aanvankelijk nieemde mei een storting van 20 te kunnen volstaan. Thans echter wordt, er vaak op niet broederlijke wijze, volsjtoirling geëiscfat. Het gevolg hier van is, dat velen than» een. groot deel van hun bedrijfskapitaal verloren zien gaan. Door het voorloopige comité werd in de onderhandelingen met de direc tie gesproken over de mogelijkheid van het geven van winstbewijzen of amortisatiebewijzen. Tevens werd de kwestie van de aamdeedenafstempeling behandeld. Nu is het eigenaardig, dat de balans van 1925 geen enkele reden tot ongerustlieid geefter wordt in het vers-lag gewezen op de mogelijk heid van kleine verliezen op debiteu ren. f Thans wordt beweerd dat bijkans het gelieele gewone en een, groot deel van het preferente kapitaal verloren zou zijn. Is iet nu niet beter met af stempeling te wachten tot men precies weet, hoe de positie van die bank is Een belangrijk punt is de vraag, welke positie de aandeelhouders bij een reorganisatie zullen innemen, een, kwestie die het bestuur dletr bank ook wil overwegen. Het doel van deze ver gadering nu zal zijn het verkrijgen van, een aantal vertrouwensmannen, dia INGEZONDEN MEDEDEELDEN. KANTOOK GOUDA. 996J 10 KLUIS1N RICHTING SAFELOKETTEN vanaf f2.— per maand. met de dlirectie zullen kunnen onder handelen. Bij ae algemeene besprekingen zei een der aanwezigen, dat, waar de re- georiug hem destijds naar de bank had verwezen en zoo betrekkelijk heeft ge dwongen aandeelhouder' te' worden, deze ook een zekere aansprakelijkheid heeft. Uit hetgeen verschillende aanwezi gen zeiden, bleek dat de meeste ere- dietnenners aandeelhouders geens zins de verplichtingen, voortvloeiend uit hel nemen van nlet-volgestorte aan deel eui hadden gekend. Ook; over de wijze van credietgeving over de marnier, waarop öredieten plot seling werden opgezegd1, terwijl de di rectie beloofd' het crediet niet vroegtij dig op te eisclien, werden klachten (feuit. i I 1 i Gewezen werd op het feit, dat en- kei© midden-standers, die tijdens de mobilisatie hun zaken hadden verlo ren, door de regeering gedwongen wer den bij de Centrale Bank voor de Middenstand' orediet te nemen. Deze gedupeerden hebben ten voile op de regeering vertrouwd zij verwachten than» hulp van de regeering. Na nog enkele uiteenzettingen werd met 2 stemmen tegen besloten tot op richting van een landelijken bond, die de belangen van alle aandeelhouders zal behartigen, waarvan het huidige comité de leiding zal hebben, terwijl dit comité met de directie zal. onder handelen. BINNENLAND. De relletjes te Assen en de S. D. A. P. Het oorzakelijk verband op een feest- avoyjdje en in de Kamer. L'© iieur Yv. van der Sluis, lid der 1 woede Kamer en burgemeester vau Goor, heeft op Zaterdag 6 November op een feestavond' dér aldeeling Borno van de S.D.A.P. en den BornsChen oestuu-rdérsbond een rede gehouden, waarin, o.m. het werk der S.D.A.P. gefcchelst werd en dóairbij volgens het Nieuwe en Adv.blad voor Born© en Zendéren het volgend gezegd over de onlwapeniiigsbewegiing der S.D.A.P. en dé relletjes te Assen „De ontwapening b.v. die komt zoo vasi als 2 X 2 4. Dez© eisch is ook reeds doorgedrongen tot de ker kelijke partijen. Ook tot de R.K. ar beiders. We moeten er echter op uit, propaganda maken. Ook de rolleijes in Assen zijn mede ons werk. De meesten begrijpen, dat het leger een rotzooi is. Ze hebben geen achting en eerbied meer voor meerderen. Als wij maar werken, drin gen onze eischen wel door. Er wordt gezegd ontwapening is alleen interna tionaal mogelijk, maar wij kunnen in Nederland gerust- beginnen, ons leger en vloot is toch niks." Dat was dus op een leestalvond, ter ©ere van een vertrekkenden pardjgc- noot. Nu zijn er over de relletjes en het „verband'", dan wel „oorzakelijk ver band", daarvan met dei ontwapenings- propaganda der S.D.A.P. ook redevoe ringen, van sociaal-democraten in de Tweede Kamer gehouden. De N. R. Crt. drukt ter vergelijking nog eens ©en passage af uit de rede van dein heer K. ter Laan op 9 No vember ,Hand. p. 421) „Wij, sociaal -democraten, voeren den strijdi openlijk tegen het milnarisme en wij Wlen daarmee doorgaan. Gelukkig is ons succes groot, mabr wij lokken geen relletjes uit. Ook zeg gen wij niet tot dé menschen Gij nioet schieten op d-e sterren op de kragen van de officieren. Integendeel, wij zeggen tot onze menschen Geen relletjes. Niet schieten op officieren. Wij hebben een andere méthode en eon betere wij zeggen duidelijk wat ons standpunt is. Het is langs den weg van wet en orde, het is door on ze organisatie, door do overtuigingl die wij den menschen geven. Ook het inzicht, dat wij hun bijbrengen, dat Wij streven naar het doel waar wij willen komen. Nij moet de minister niet zoo ver- wondleavl doen, als hij van mij hoort, dat ons die relletjes niet aangaan. Weet hij dan niets van wat er ge beurd is voor de brandi in den Hars kamp kwam Weet hij niet, dat de sociaail-demooraten daar in jaar uit den weg van ongeregeldheden- en van ■persoonlijk optreden hierin niet en ook niet in alndere dingen niet heb ben gewild Ik zeg het hier nog eens zoo duidelijk mogelijk." Ten vervolge daarop nog een citaat uit de rede van den heer Albarda op denaelfdjen dag. (Hand1, p. 480) „Erken ik dus ©enig verband' tus schen ontwapeningsbetweging en mili taire onlusten, ribo. eenvoudig is dat verband niet, dat men zou mogen zeg gen de militaire onlusten worden door de ontwapeningsbeweging veroorzaakt. Veeleer kan men zeggen beide zijn ten deele uitingen van een zelfde veld winnende overtuiging. Maar terwijl de om wapeningsbeweging daarvan de ge. lukkige en verblijdende uiting is, zijn de relletjes daarvan dé afk-eiïrcnswaar dige en betreurenswaardige uiting. Nog veel minder echter kan men zeggen: dei relletjes zijn een gevolg van de betoo ging en vam de daar gehouden rede- voeringen. De heeren hebben dat nu weer met veel emphase gezegd. Op mij maakt dat geen anderen indtun dam diezen, dat die hoeren met die be tooging en met die relletjes verlegen zitten en daarvan nu dé schuld werpen op een beweging, die niet op relletjes aanstuurt. Wie beweert, dat hier oor- zakedijk verband, besta-at, zegt meer dam hij kan- veraintwéordem. Hij ge bruikt verl eg emhei dsarg urnen tem om lou- tem van de militaire bevelvoering te bedekken of te verdoezelen. De Minis ter heeft het nochtans beweerd." De 24-urige tijdsindeeling op komst. Het I ijdschrilt der Ned. Maatsca. v. Nijv. en Handel herinnert er aan, dal in de algemeene vergadering der Maat schappij te Enso.iedé (1925) aan he. hootbe»tuur werd opgedragen, aan üe regeoring te verzoeken bij de oifici eele tijdsbepaling de uren van het et maal aam te geven als 0—24, inplaah van twee maal 0—12 uren, gedijk thans gebruikelijk is. De eerste stap ter verwezenlijking van den wensoh dor maatschappij, zoo lezen wij verder in genoemd lijd schrift, wordt nu gezet, daar in de on lamgs gehouden Eurotpeesche dienstre- gelingsoottiferenlie besloten is, dat alle lamdén van Europa (en dus ook Neder- land) met ingang van 15 Mei. 1927 in hunne dienstregeling dé 24-urige tijds- indeeling zullen invoeren. De Regee- ring zal nu moeten volgen met de telegraaf-t en postkantoren- en vele openbare en parlieuliere lichamen zul len zich hierbij zeker aansluiten. Mem heeft slecht» binnen den be- staanden cirkel op de klokken een, tweeden te maken met dé cijfers 18 21. Wordt de nieuwe tijdsiudeeling alge meen ingevoerd, dan zal, gelijk de voorzitter der Maatschappij in de al gemeene vergadering opmerkte, nog noodig zijn een wet bestaande uit één artikel, waarin word't vastgesteld, dat de- tijdsbepalingen in alle nu bestaan de wetten op een bepaalde andere wijze gelezen moeten worden. Ir. D. E. G Knuttel, f In den ouderdom- van 69 jaar is in den Haag gisteren overleden de heer ir. D. E. C. Knuttel, oud-rijksbouw meester, ridder in de orde van den NederlamdBohem Leeuw. GEMENGDE BERICHTEN. Smokkelen van reukwerk. Men lüéiut uil Roosendaal aan- liet „D. v. N.-B. Reeds eenigen tijd was het de dou ane aan hot station alhier opg'evaden, uat 'n aeKere heer telkens met leege hand-bagage de controle passeerde. De ze heer reisde naar Neuerland een ge deelte '8e klas en het verdere traject le of 2e klas. Dinsdag werd, daar or vermoedens warm gerezen, een twee tal rijtuigen le en 2e klasse van een ■trein, uit België komend', los gekoppeld en onder bewaking giesteld. Woensdag werden deze wagens aan een nauw keurig onderzoek onderworpen en wer den onder het dak van de retirade- afdeoling dat boogvormig is, een aan tal flespchen reukwerk gevonden. Hoei was de smokkelaar bij deze verstopping te v/«rk gegaan? Bij het onderzoek is gebleken, dal het niet a-ndérs kan, of hij heeft dan boven den retirade staand en- luchtkp- ker losgeschroefd eai na- het lichten van den koker, de smokkelwaar in de vrijkomende ruimte, die betrekkelijk klein is, verborgen. Ongeveer 20 tlassohen werd- te voor- scliijii gehaald door de dopanen. Ofschoon mén vermoedt, wie de eige naar-smokkelaar van het reukwerk is, kan men hem niets doen, daar hoege naamd geen bewijzen aanwezig zijn. De tien Vereenigings-Geboden. Ren vereeniging jn Parijs (de „As sociation des anciens élèves dé l'Ecole des travaux publics, du bailment et de 1 industrie") ontevreden over het ge el-rag harer leden, heeft tien vereen.i- gingsgeibodein gepubliceerd, die om liun sarcasme alleen al waard- zijn gelezen te wordén, maar waaraan bovendien vele leden van andere vereénigingen zich eens moeten spiegelen. I. Ga nooit naar dé vergaderingen. II. Maar als ge gaat, kom dan ie laat. ITI. Als het weer u niet aanstaat, kom dón toch vooral niet. IV. Als ge op een vergadering zijt, ont'dek dón alle mogelijke fouten en gebreken in het werk van het bestuur. V. Neem nooit zelf dé een of ande re functie aan, want het is veel ge makkelijker te critiseeren, dan- zelf de dingen te doen. VI. Maar toch, wees gebelgd, als ge niet in> het bestuur gekozen wordt wordt ge er wèl in gekozen, toon dan absoluut geen belangstelling voor de bestuursvergaderingen. VII. Als de president u vraógt om uw oordeel te geven over de een of andere belangrijke quaestie, antwoord i'nu, dat gé niets te zeggen hebt. Maar „a de vergadering dódelijk- aan Iedereen vertellen, hoe volgens uw roeeuing, de dingen gedaan moesten- VHl. Poe zelf niet raéé-r dan het absoluut noodzakelijke, maar als ande- 'ro leden geheel belangeloos hun krach- lór. en kundigheden wijden aan een foèden gang der zaken, ga dan rond-- schreeuwen, dat dé vereeniging geleid fiord! door een kliek. IX. Betaal uw contributie zoo laat ntogelijk of heelemaal niet. X Doe geen moeite nieuwe leden to winnen laat dat aan het bestuur over. geledéu werd in heT Stadsziekenhuis te Alkmaar een ntan opgenomen die in de gevangenis aldaar eenigen tijd had vertoefd, maar wlen het daar blijkbaar was gpan ver velen. In hei ziekenhuis te worden op genomen lachte hem' meer toe, omdat je dïuir beteren kost' en verpleging hebt. iij i 1 l' i I Het gewone middel simulatie dat hij bij vorige gelegenheden al met succes had toegepast, had nu geen gun stig resultaat, doordat de gevangenis- dokter hem doorzag. Hij nam' nu tot een ander middel zijn toevlucht, een middel dat succes moest hebben hij brak een meeaten lepel doormidden, slikte den steel in on déelde dit toen aan het gevange nispersoneel mee, in de overtuiging dat men nu wel haastig tot opneming in hot ziekenhuis zou besluiten. Edoch men geloofde hein nog niet. Maar de man wou en zou- de gevan genis uit en brak daarom het oor van een tinnen kroes, boog het recht en slikto ool< dat in. Met succes, want nu m-en geloof aam zijn bewer'n- Ecn röntgenfoto werd genomen waar door men de vreemde voorwerpen kon opsporenDe gevangene ging nu ter stond naar het ziekenhuis, waar lepel- steel en. kroesoor langs operatieven weg worden verwijdérd'. Drie weken werd dé man verpleegd' nu is hij weor in de cel torug. Hot toegepaste middel ip hem- intus- schen toich niet te best bekomen naar het schijnt, want hij heeft verzekerd, zulko grappen niet meer te zullen uit halen. Kindermishandeling op een school? ïjzereg te Bloemendaal in ae uonueruagmddoiag geuouden vtrgiuiortng vun uen geuueenteraao van Bioeimencutal werd in een geheime zit- cuig langdurig gesproken over liet voor- siel van B. en W., om- mevr. K. M. ie ontstaan als onderwijzeres aan ue openbare lagere schooi E te Vogelen zang. Een 7-jarige leerling, die aan een gegeven bevel niet gehoorzaamd had, was door haar geknepen en geschopt. Gerudinén tijd iKianui had hel jongetje nog blauwe plekken op den arm, tor- wijl 10 dagen na dit gebeurde door dén dokter een dubbele breuk werd geconstateerd. 'Na een klacht der ouders bij het bool'd! der school en bij B. en W., werd, de onderwijzeres geschorst. La ter werd haar medegedeeld-, dat zij ontslagen zou worden, omdat zij geen khrak lor eigenschappen voor onderwij zeres bezai Zij weigerde echter, ont slag to vragen, waarop B. en W. voor stelden, het hqar te geven. De Bond' van Ned. Onderwijzers had over deze zaak geadresseerd, terwijl op een ouderavond van voornoemde sdiool m-en zoo goed, als unaniem vau meening was, dat de onderwijzeres zich niet aan mishandeling had- schul dig gemaakt. In de geheime raadszitting werd door dén lieer Van Kessel (R.-K.) eep motie ingediend, de betrokken onder wijzeres niet te ontslaan, doch te schor een voor eesn maand zonder behoud van salaris. Deze motie werd verwor pen miet 11—3 stemmen, 'n Voorstel va-n diezelfde, om de beslissing in openbare vergadering te nemeö, werd verworpen mét 10—4 sjemmen. De heer Van Kessel en Nuijens (beiden R.K.) en Schulz (S.D.A.P.) verlieten «x» demonstratief de zaal, omdat zij aan een dergelijk besluit, in geheime vergadering te nemen, niet wilden m-e- dewerke%. Later, na afhandeling van dit punt, keerden zij in dé zaal terug. Bij de rondvraag vroeg de heer ochula, welk besluit genomen was, waarop de voorzitter mededeelde, dat die betrokken onderwijzeres met alge- 'a'één© stemmen ontslagen was. Waarschijnlijk zal door de ouders der op de betrokken school school gaande kinderen beroep bij Ged. Sta- 11 tögén dit raadsbesluit aa-ngeteekend worden. Milliónairalced. De niet meer zoo jonge mdllionair kdwardi Daddy Browning was nog «echts twee weken getrouwd met een, Jeugdig vrouwtje, toen zij van- hem wegliep. Op den lqatsten- dag van den voor andere jonggehuwden UUK tot de wittebroodsweken behoo- diende zij bij dén rechteir te New rork een verzoek tot rchedding in. óij meent dat haar man haar moest ™Uveti onderhouden. Met 1000 dollar week, zegt zij wel toe te kunnen komen. En bovendien - vindt zij het billijk dat miannie 25.000 dollar als te gemoetkoming in de gemaakte rechts- kosten ineen» betaalt. Mr. Browning zelf s.em-l in de schef- ding gaarne toe/ „Zij is geen echts vrouw", zei hij den rechter. I>e rechter heeft het scheidende vrouwtje tijd! gegeven om na te denken of ze niet met minder dón 1000 dollar pci week rondkomen kan. RADIO-NIEUWS. Programma van heden. Londen, 361.4 M. 3.20 Populair concert door het Eu- gèino Crux's octet en H. Anderton, oomtrai-ait. R. Bussell, bariton. M. E. Bowe, piano. 5.20 Causerie A garden chat. 0.20 Engelsohe muziek van de Wal- pole Cinema. Pemdórvis, sopraan. Het Gresham zangkoor. Het Walpoie cin'e- ma-orkest. 7.20 Tijdsein Big Ben, weerbericht, nieuws. Lezing An artist in Constan tinople. 8.20 Revue memories. Ouderwetsche wijsjes en drie vroolijke schetsen. Or kest en artiste». 9.20 Daily Express, nationaal com munity singing concert. (Gemeenschap pelijke zang). N. Allin, bas. Solist voor de gemeenschappelijke zang, John Goss. Het Royal Albert Hall-orkest. 10.05 Tweede militaire marsoh. lion- gparsche nuarsch^ en derde militaire rnarsch van Schubert.' Pianoduetteu door Cecil Dixon en V. Hely-Hutchin son. 10.20 Tijdsein, weerbericht, nieuws. Parijs (Rad»), 1750 M. 4.50 Concert door de| radio jazz- s mphanie. 8.50 üalaconoert. Zondag 21 November. Hilversum, 1050 M. 3.U0 Concert door het H.D.U.-orkest, o. 1. v. Nico ireep. Henriette Söla, so praan. ö.OO Persberichten en sportuitslagen. 8.10 Concer.. in de Zendingskapel te Amsterdam. To v. d. Sluys, sopraan. Uiris de Vos, tenor. Louis Zimmer man, viool. Frans Husselaar, orgel en piano. Trois pièoes, Pietrné. Prelude, Cantilène, Scherzando (orgel). So wie die Taube, Hümdel. Mein glaubiges llerze, Bach (sopraan). Sonate no. 4 E-gr. t., Handel (viool en orgel). Sa- nelus, Gounod (tenor). Suite gothique, Roollman (orgel), Chaccéne, Vitali (vi oei en orgel). Pauze. Ichi schwebe, Strauss. Traumi dUroh die Dammerung SUindiohen (sopraan). Aria- uit Elias, Mendelssohn (tenor)O roosken root vol melodyen, Zagwyn. De crans es uy tg behangen, den Haene-v. Hoof. Da nachtegaal, Zagwyn (sopraan). Adagio le viool-concert. Bruch (viool en piano. Londen, 36L4 M. ó.uU Hassan, de geschiedenis van Hassan van Bagdad en hoe hij er too Kwan/.de gouden reis naar Samarkand te maken, van J. E. Flecker. Solisten orkest. 5.50—6.20 Preek van Jam-es Black vun Edinburgh. Kinder-k-erkdiienst. 8.27 Orgelconcert van dé St. Mary- Le-Bow kerk. Prelude op het Welsh's fied' Lovely, Williams. Prelude van The little organ book Tranquillity P!trryI j 11 8.85 Studio-kerkdieiistÖraise to ike holiest in the height. Bijbel voor lezing. Magnificat in C, Stanford. Preek. Dear Lord and Father of mankind'. Vesper Through the day thy love has spared) us, Stanford Robinson. 9.05 Orgelconcert doer Edgar Hum phreys. Sonatina van God's time is best en prelude in G. Bacjh. 9.15 Causerie The sunshine guild. 9.20 Tijdsein, weerbericht, nieuws. 9.35 Werken van Mendelssohn. M. Cole, piano. Symphonie-orkest. Orkest; Ruy bias. 9.40 M. Cole ep orkest Tweede pi anoconcert in D-mol op. 40. 10.10 Orkest Muziek van A mids- nnrarrernight's dream. 10 30 M Cole., piano Studie in A- mol, op. 104 no. 3. Andante en rondo eapricoioso op. 14. 10.40 Orkest Saitarello van de lta- liaongdhe synvphonie. 10.50 Sluiten. Parys (Radio), 175Q M. 1.05 Orkestooneert. Mascar el paso, Fereté. Smyrna, Smet. Bohème, Pucci ni. Sérénade, Learsi. Wether, Masse net. a. Amour, plaisir, chagrin, De Buxeuil. b. Arretez les aiguilles, de Buxeuil, Zang door MUe. Morin. Mi Nena, Séras. Menuet d'aimour, Smet. Les cloches de Coroeville (De klokken van Corneville)Planquette, Romanita, Smet. Blomsterkurven, Ruymer. The masker dancer, Sieuille. 2.10 Havaspersberieht. 5.05 Concert déor dé radio jazz sym phonic. Petites femnues de Paris, El- dlradé. Coeur de mome, Ohobillon, Ctiristmiae song, Smet. La tard'é, Séras. Wind, Waltham. La partida, Smet. On the nile, Ru/mer. Ermitage, Spiet. Ro- vabey, Fray. El Bandélero, Séras. 8.05 Havaspersberieht en koersen. 8.50—9.35 Concert. De Arizette jazz band! en solisten. Chansons de la rue (Straotliedijes). a. Le oalvaire du clown b Ne quitte pas la terre. Zang en jazzband'. Gedichtenvoorlezing déor M. Landeau. Duo des saisons, zangduet. VOOR: het eenvoudlgito zoowel alt htt fraaiste wtrk, is het BESTE ADRES MARKT 31 GOUDA. haydtn Polonaise, zang, ühopin. Duo de la nuit, zangduet, lihaiusson. Frag ment van Le diner de Pienrot, van B. Millamvtxyé. Samenspraak voor heer en dame. 9.3511.20 Dansmuziek dioor do jazz band Mario Caaes. SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL- Programma voor Zondag 2i Nov. 1926. a. V. B. Alde^ing 1 le giasse. Rotterdam spanaBlauw Wit. ljniuidcja SioriuvogetsVUL. Hilversum t GooiExcelsior. ï/OïdroühtDtGAjax. itaariein KCH—HVV. Aldeeling II 1© Kiasse. Amsterdam Le Spartaan— ZFC. iiiwriemiHFC—VUC. en l aiag HBS—EDO. Rotterdam Feijenoord— Hilversum. i,eio|euiASC— UW. 3e klasse A. Beverwijk De Kenneuiers—VSV. Alptien AlphenUVö. 3e klasse B. Gouda Gouoa—Ul|mpia- Den Haag Sclieveningen— RVC. Den Hagg VDS—ONA. 4e klasse A. nen Hatg Togo— Alpfaia1. Den Haag Do Jagers—De Ooievaars. Reserve 2e klasse A. Den Hiaag Quick 2—BMT 2. Rotterdam Excelsior 2HVV 3. Reserve 3e klasse A. Leiden Lugdujiuimi 2Alphen 2. Reserve Be klasse C. Rotterdam Wesco 2Gouda 2. Gouda O.N.A. 2—Leonidas 2. AtdeeUug UI le klasse. Apeldoorn Rob. et Vel.—Enschedé. Deventer Doto—Hengelo. Arnhem VitesseWageawngen Zwolle ZAC—Go Ahead. Enschedé Yunsoh. Bout—Heracles. Afdiee'Ing IV rb klasse. Den Bosch Wilhemimó— NOAD. Bredia Bredamia'—BW. MaastridhtMVV— PSV. Eindhoven EindhovenRoermond. Tilburg Willem' IINAC. Afdeeling V le kla»se. Groningen GVAV—Be Quick. Leeuwarden Leeuwaudén—Velocitns. As.-en AchilLes—Friesland'. Veendóim'Veendoaro—Frisia. G. V. B. le klasse A. Woerden 1—ONA 3. Alphen 3—Olympia 3, 12 uur. Bodegraven 2—Waddinxveen 1. le klasse B. Moordrecht 1—Gouda 3. Schoenhoven 2—Stolwijk 1. 2e klasse. Olympia 4—Gouda 4, 11 uur. ONA 4—Moordrecht 2, 12 uur. USV 3Vivamtie 1. 3e klasse. Bodegraven 3—ONA 5, 12 uur Gouda 5—Alphia 3, 12 uur. Waddinxveen 2—Woerden 2. 4e klasse. Haastrecht 2—Woerden 8. Overzicht. Een flink programma is voor a.s. Zondag vastgesteld. De weersomsian- (Jighiödiein beginnen echter van dien aard te worden., dat de terreinafkeu ringen meer daq tot dusver kunnen worden verwacht. D.F.C—Ajax is in aid1. 1 een wed strijd om de bezetting vande eersla plaats. Dit is weer aoo'n wedstrijd, waarvan een voorspelling, moeilijk te zeggen valt, evenals in de andere afd. van Fesjenoord—Hilversum. Feitelijk moeten D.F.C. en Fedjenoord toonen, dat, geaien hun plaats op de ranglijst, zij die plaats waardig zijn. De verlie zers blijven in ieder geval nog kam- pioonirpr ei endenten.. De degradatiecan- d'idaiten krijgen mogelijk een kans een of twee punten binnen te halen. In afd. I speelt R.C.H.—*H.V.V. en in afd. II A.S.C.—TJ.V.V. Voor A.S.C. i» de tijd eigenlijk nog niet aangebro ken, om de traditoneele eindspurt te beginnen. Alphen speelt tegen U.V.S. en we vertrouwen, dat dé punten in Alphen blijven. In Gouda wordt weer een derby ge speeld, nu tussdhen de beide oudste clubs. In het Bloemendhail zal Olympia gelegenheid worderf gegeven om re vanche te nemen van dé drie gevoe lige nederlagen in dé 3 derby s, dit jaar alleen, toegebracht. Of zal Gouda roet zijn ongewijzigde ploeg voor de vierde achter een volgende maal en voor ue tweede maal in uit seizoen over haar stadgenoote zegevieren We we ten niet, liet is v oei bal en vooral een plaatselijke wedstrijd levert steed» ver rassende uitslagen op. Gngetwijteld zal deze ontmoeting door velen bijgewoond, wordén. O.N.A. gaat naar V.D.S. om roet de Hagenaars de puntjes le deeien.. Of zal O.N.A. er twee meebrengen In de vierde klasse A speelt Alphia in den Haag tegen 'loge. We vermoe den, dat Alphia dit keer zal winnen. Alphein 2 zal vermoedelijk oen voer in Leiden moeten laten. Ten slotte resten nog de wedstrijden Wesco 2Gouda 2 en O.N.A. 2Leo- nidas 2, die tooh zeker Goudsohe over- w hming.en opleveren. G. V. B. Volgens de verkorte notulen vaneen bestuursvergadering van den G. V. B. ep 3 Nov. j.l. vernemen wij in het un. Orgaan, dat Woerden geen boete opgelegd zal worden of winstpunten ïoi mindering zal worden gebracht, voor de niet gespeelde wedstrijden op 3 uct. j.l. Het bestuur van den G.V.B. schijnt viel ernstig overtuigd ie zijn van de belofte van Woerden om' een gematig de speelwijze aan te gaan nemen. We hopen het van harte. Ook ,vardi verslag uitgebracht van da gehouden conferentie met 3 bestuurs leden van Woerden, waaromtrent ver der niets wordt medegedeeld. Hiervan brilden we graag nu eens iets verno men. Beliiailve bovenvermeld) verheugend feit heeft Woerden nog voor eon der de ©lfiail toetreding tot den G. V. B. verzocht, welk verzoek werd' ingewil ligd'. Ook' Alphen verzocht een. 4e elf tal tot de 3e klasse toe te laten, ter wijl diit met het verzoek, van Vivanti (Ter Aar) om toelating tot den G. V. ti. werd ingewilligd». Deze toelatingen zijn ongetwijfeld verheugende feiten. In de eerste klasse A en B krijgen de leklérs een zwaren taak om hun positie te bejioudJen. Moordrecht, die nog 2 wedstrijden moet spelen, moet hieruit 2 punten behalen om kampioen te worden. Wint Moordrecht morgen dus dan zijn zij kampioen. O.N.A. 3 gaat naar Woerden 1, ter wijl Olympia naar Alphem 3 gaat. De Gouwenaars zullen moeien winnen pm in de running te blijven. Tn de tweede klasse krijgt G.S.V. 3 Vivanti 1 op bezoek. We zien nieuws gierig hoe deze noordelingen zich nu zullen houden. ZWEMMEN. Huldiging Mej. M. Baron. Na de zwemwedstrijden van Het IJ, die Donderdagavond in het zwembad te Am sterdam gehouden werden, js na de prijs- uitdeeling in café Parkzicht, des nachts om ruim 12 uur, de wereld recordhoudster mej. M. Baron gehuldigd. De heer G. Blitz, voorzitter van Het IJ, begon met te herinneren aan het feit, dat mej. M. Baron in 1924 te Parijs de Olym pische overwinning op de 200 meter school slag ontgaan i9, omdat zy een keerpiunt met slechts één hand had geraakt. Zy zwom toen in 3 min. 22 sec. en beneden den tjjd van de Amerikaansche kampioene. Door deze ontzetting werd zy niet in de beslissing geplaatst. De Olympische winnares van dit nummer zwom 3 min. 33 sec. en toen onze landgenoote op aandringen van het jurylid G. BJitz gelegenheid) kreeg om afzonderlijk te trachten liet wereldrecord te verbeteren, slaagde zy daarin niet, maar zwom ver be neden den' tijd van dë Olympische winnares, n.l. 3 min. 24 sec. Sindsdien heeft mej. Baron er alles op gezet om het wereldrecord te verbeteren en zij is daar op "14 October 1.1. te Brussel in geslaagd door dén tijd van het wereldrecord van mej. Hozeluis (Zweden) van 3 min. 191/5 sec. op haar naam te brengen met 3 min. 182/5 sec. Het IJ en de Onderlinge Dames-a wem club, aldus de heer Blitz, zyn vaak samen op toer en het bestuur zijner vereeniging had daarom gaarne deze gelegenheid aan gegrepen om van hun sympathie te doen blijken. Onder algemeene instemming overhandig de hij Marietje Baron een fraaie handkoffer met reisbenoodigdheden. Spreker hoopte en was overtuigd, dat hij mej. M. Baron in 1928 als Olympisch kampioene zou mogen begroeten. Het „Badhuis Obelt". Naar wij vernemen is de mogelijk heid niet uLgesloten, dat de zwemin richting „Badiiuis Obelt" aan de over zijde van liet IJ nog één jaar geëx ploiteerd zal worden. Onderhandelingen zijn, thans gaando tussohen de Bataafsdie Petroleum Mij dé eögeinaresse der Zwemschoolen de heer H. L. Propping, die indertijd de zweminrichting In den Ouden Rijn te Utrecht beheerde. LAND- EN TUINBOUW. Een nieuwe entstof tegen mond- en klauwMer? Dr. A. Hoefnagel vestigt in „De Boerderij de aandacht op een publi catie in het Fransche tijdschrift vooi diergeneeskunde (Reeueil de médicine vétérinaire)), blijkens welke de heer Belin. directeur van het bacteriolo gisch instituut te Tours, een entstof le gen moiwh- en klauwzeer heeft verkre gen. Deze entstof wordt vervaardigd door runderen gelijktijdig te besmet ten met dé entstof van meneohenpok- ken en roet de entstof van mond- en klauwzeer Vier dagen na déze chib bele besmetting ontstaan, bij dé runde- ren wedsblaren iu de mondholte ge Vuld roet vloeistof, welke vloeistof zoo wei de smetstof van de pokken bij den roenscfli als de rmetstof der tong- blaar bevat. Belin hoopt dat het heni gelukken zal door met dezen blaarin- houd dier op dier ie enten tenslotte e<en entstof tegen moml- en klutWi'zeer le verkrijgen, welke In staat is de rpndéren langeren tijd- onvatbaar te maken voor d» ziekte dan zulks met serum het gevail is. (Het mond- en klftuwzeerseritn maakt dé rundoren slechts voor ten, hoogst© 14 dagen on vatbaar. In deskundige kringen worden do resultaten, welke mét Belin's entstof verkregen wordén, roei belangstelling afgewacht. Een nationale veetentoonstelling in 1928. Naar de Tel. verneemt, is door do groote stamboek-organisatie Nad. Rund vee Stamboek, Nat. Ver. tot Bevorde ring dier Paardenfokkerij, Stamboek voor het Ned. Trekpaard B. T.), be nevens door de voornaamste schapen en wketnefokkers-veroenigingen, in be ginseil besloten, in 1,928, liet jaar van de Olympiade, wederom een groote veetentoonstelling in Den Haag te or gamiseeren, ,ap de wijze als—de we reldberoemde tentoonstelling ,-op het Malieveld io 1923. Tevens wordt de mogelijkheid over wogen, om alsdan eveneens,,weer^ ©en groot internationaal veetoqU,eoqgre,s in dé residentie bijeen t© roept». DAMRUBRIEK Onder redactie van de Damclub „Gouda", Secretaris K. Tiendeweflr 23, lokaal der club Markt 49. Probleem No. 401. Zwart schijven op: 2|4, 6, 7, 9, 11|14, 18, 19, 23, 24, 20. Wit schijven op: 25, 28, 30, SljSB, ,38, 41, 43|46, 48. Probleem No. Zwart schyven op: 9, 19, 23, 26, dam 16. Wit schyven op: 27, 31, 32, 38, 40, 44. Oplossing van probleem No. 397. Wit speelt 27-31, 32 41, 38 27, 33—29, 4339, 22—18, 42-38, 48 6. Oplossing van probleem No. 398. Wit speelt 29—23, 26—21, 21 5. ADVERTENTIEN. in diverse maten TE'JjCOOP. A. SAS, Molenwerf KL' ,.—m» lessen aangeboden, op zeer vibUlijkct voor waarden, voor leerlingen S. en Gymnasium, voor candidaten BOUWKUN DIG OPZICHTER, enz. door P. S. DAUVILLIER, 761 10 ZEOGSTRAAT Si. bij *67 10 WIJDSTRAAT 31 DROOIST LOODGIETERIJ, ZINKWERKERIJ, MASTIEK BEDEKKING. Vraagt prijs. Goedkoop niet alleen in prijs, doch ook in kwaliteit. Paparslraat I04. Systeem Dr. SCHOLL'S

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2