f A. Bruynel, ,.k f fa. J. G. Sibbes HET T H T SONORA RADIO TUKKER ligslraal? - Ma ID MOEDER ...„SU BAGGERQLOKKEN. If ^Wollen- Onderkleedingis Kloosterbalsem PÜBDl&BBURTBN. Bijna iedereen Laatste Berichten. Beurs ran Amsterdam. Fa. S. H. van Loon Schilderkiste rfdQc WaterverfaQozen Sint Nicolaasgeschenk Krijgen we morgen weer van die heer lijke Roomboter en -: Worst vaft :- Kleiweg 14 Kiting. Telef 373 Extra Aanbieding Fa. P. K. VAN MHREN - Vijverstraat radio is een enorm succes. T H T Sonora Radio Achter de Waag de oudste en meest beproefde. lenige fabrikanten V4. BtrtGER SÖHÏ1E. «Uit voorraad leverbaar bij: Telef. 423 l ZWITSERLAND. Groote brand in Murren. In Miurren, het schoon gelogen plaatsje naby Lauterbrunnen, heeft een hevige brand gewoed. Het hotel Edelweiz, het pension Alpina met den bazar Armstur, het grand Hotel dps Al pes en een gedeelte van het Palac^fcotel xQn in de asch gelegd. Verder zijn drie groote gebouwen en een groot deel van b©t woud busschen Mur ren en Lauterbrunnen een prooi der vlam men geworden. Oe boschbrand werd eerst door de heden vroeg gevallen regen ge- bluscht De schade is enorm. De oorzaak is nog niet bekend. ZWEDEN. Shaw en de Nobelprijs. Hij weigert het geld. Wisten gisteren de Zweedsche bladen -te berichten, dat Shaw persoonlijk naar Stock holm zou komen om den Nobelprijs in ont vangst te nemen, daarna heeft een Reuter- telegram uit Londen gemeld, dat hij het geld niet accepteeren zal. Hiji heeft een schrijven gezonden aan de Zweedsche Koninklijke Academie, waarin hij zijn erkentelijkheid uitspreekt voor den hem toegekenden Nobelprijs, doch verklaart dat hij, na beraad, besloten heeft het geld te weigeren, daar zijn lezers en hoorders hem een inkomen verschaffen, dat meer dan voldoende is voor zijn behoeften. Verdei zegt Shaw, dat zijn roem reeds zoo verbreid is, dat zijn geestelijke gezond heid er dóoi* geschaad wordt. Hij verzoekt daarom de Zweedsche Academie zijn werken als „hors concours" te beschouwen en het geld tef,be|bmmen voor een prijs, die ten doel B&ft" de letterkundige betrekkingen tusschen, Zwffden en Engeland te bevorde ren. Voegt hieraan toe, te betreuren, dat M Zweedsche letterkunde in Engeland zoo bekend is, omdat het noodige geld ^^^ertalingen ontbreekt. FRANKRIJK. Een spoorwegongeluk. Negen dooden. Bij Rotherham is de exprestrein van Bir mingham naar York op een goederentrein geloopen, waardoor negen personen werden gedood en velen gewond. De expres ont spoorde gedeeltelijk. Voor den Vrijhandel. Dezer dagen is in Hotel Cecil te Londen een bijeenkomst gehouden van de Interna tionale Commissie ter -bevordering v.an den Vrijhandel, waaraan een groot aantal na tionale vereenigingem ter bevordering van den vrijhandel deel uitmaken. De Neder- lardsche Vereeniging voor den Vrijhandel was vertegenwoordigd door haar voorzitter ir. A. Plate en door haar secretaris mr. A. C. Josephus Jitta. Een motie werd aange nomen, waarbij de aandacht van de over «enige maanden te houden Internationale Economische Conferentie van don Volken bond op het belang van den vrijhandel werd gevestigd. ONZE KOLONIËN. Communistische onlusten op Java. De militaire actie duurt voort. Vele gevangenen gemaakt. De leiders worden verbannen. Aneta seint uit Batavia d.d. 20 Nov. Een. kleine bendo uit Zuid-Bantam is in zuidelijke richting uitgewezen- De militairen kregen aanraking met eem- ge kleine benden. Drie communisten werden neergelegd en een groot aan tal gevangen genomen. Twee agpnten. dio door de oommuinisten gevangen werden gehouden, zijn bevrijd. De omsingelingsactie wordt voortge zet. 11 Aneta; seint verder De Regeering bereidt de verban ning van alle leiders der communisten voor naar Nieuw-Guinoa. Met de lei ders uit West-Java zal een aanvang worden gemaakt. Eenige leiders zullen eerst op vraagpunten worden gehoord. BINNENLAND. Dr. Th. de Visser 70 jaar. Dr. J. ih. de Visser zal op 0 FeOr. e.k. den iü-jarigen leeftijd bereiken. hen urnüté van huldiging heelt zich rerxta gevormd in den Haag uit vrien alen' en"v8teerders van dr. de Visser, die ztnoals bekend is op velerlei terrein iryzijn welbesteed- leven werk- zanm was. Uitbreiding der Arbeidswet. Zoo spoedig do voorbereiding zulks toelaat, zegt de minister in. zijn memo rie van antwoord op hot voorloopig verslag der StaatsbegrboSög 1927, afd. Landbouw, Handel en Nijverheid, zal aan de werking der Arbeidswet uit breiding worden gegeven door de in voering der bepalingen betreffende de arbedds- en rusttijden voor het perso neel in winkel en in veirplegingsinricti- tingen, dit laatste voor zoover uit een ambtelijk overleg, dat nog gaande is, niet mocht blijken, dat de belangen dier ziekenverzorging te veel door dé zen maatregel in het gedrang zouden komen. De minister is van oordeel, dat het gewenscht is, een regeling van de werktijden van het winkelpersoneel gepaard te doen gaan met een wette lijke regeling der winkelsluiting. De minister is verdien voornemens voor koetsiers en voerlieden en nog meer voor chauffeurs en voor de toon kunstenaars maatregelen te treffen, waarbij .Ifijn een wekelijksche rustdag, zooveel mogelijk met den Zondag of dbn rustdag van-hun kerkgenootschap samenvallende, wordt verzekerd. Voor de chauffeurs van autobussen is een regeling bij dien minister van Water staat in overweging. STADSNIEUWS. GOUDA, 20 November 1926. Stichting Fonds tot verbetering der volks huisvesting. Overeenkomstig de voorstellen van B. en W. besloot de Raad resp. op 17 'Maart en 7 September 1926 tot verkoop van gemeente grond aan de heeren G. van der Hoi^t c.s. en A. Fokkers. Die grónd maakte deel uit van de indertijd ten behoeve van de wo- ningbouwvereenigingen „St. Joseph", „de GoedaWoning" en „Ons Ideaal" met ryka- voorschot krachtens de woningwet aange kochte en tengevolge van wijzigingen in de oorspronkelijke plannen niet geheel bebouw de perceelen .Zonder goedkeuring van den Minister ivan Arbeid, Handel en Nijverheid mocht daarom niet tot verkoop worden overgegaan en gelijk B. en W. reeds be richten, hechtte de Minister aan dezen ver koop tegen den overeengekomen prijs zijne goedkeuring, onder voorbehoud, dat om trent de aflossing van een evenredig deel der grondvoodschotten en de bestemming van den eventueel te maken winst in het belang van d« verbetering der volkshuis vesting, nader met hem in overleg -zou wor den getreden. Het ter aflossing bestemde deel der voor schotten en de gemaakte winst, hebben B. en W. thans als volgt becijferd: I. R.K. Woningbouwvereniging „St. Joseph". Het geheel© terrein, aangekocht uit het by ministerieel besluit, 'van 15 Februari 1922 No. 6202 J II verstrekt grondvoorschot is groot 36.135 M'2. en heeft gekost (aankoop, transport, notaris en rente koopsom) 90.915.28. 'H©t verkochte stuk grond is groot 2485 M2., zoodat de aankoopsom van dat ge deelte is 2485/36135 x 90.915.28 of 6252.23%. Van het terrein is oorspronkelijk bouw rijp gemaakt de geheele oppervlakte, ver minderd met het thans verkochte stuk grond en dit bouwrijp maken heeft met de kosten van aankoop eene uitgave geëischt van 291.756.70, waarvan de annuïteit is vastgesteld op 14.972.95. De gemeente heeft in de jaren 1928 tot en met 1926 voor het ndet bouwrijp ge maakte stuk grond eene annuïteit betaald groot 62Ö2.23'/V2'91.756.70 x 14.972.95 of 320.86 zijnde 5.132 van de koopsom ad 6262.23%. In die 4 bataalde annuïteiten is begrepen een rente, berekend naar den rentevoet der annuïteit of 5 312.61 plus 311.76 plus 311.31 of 1247.88 en aan aflossing 8.25 plus 8.66 plus 9.10 plus 9.55 of 85.56. Het renteverlies op het grondvoorschot is vastgesteld door het departement van fi nanciën op 6428.75, zoodat het evenredig deel daarvan voor het verkochte stuk grond is 6262.23% koopsom)/291.756.70 (voor schot) x 5428.75 of 116/73. De totale kostprijs van het ver kochte stuk grond is dus 6252.23% plus 116.73 of 6368.96. Hiervan is afgelost in de jaren 1923/1926 35.56 zoodat nog afgelost moet worden 6332.40. Het stuk grond heeft opge bracht 2485 x 5.25 of 13046.25 De kostprijs heeft bedragen - 6368.96 De meerdere ontvangst be- loopt dus 6677.29 'Door de Gemeente is in 4 ja ren aan rente betaald - 1247.88 Zoodat een winst is gemaakt van 54 29.41 De ontvangen koopsom kon evenwel slechts worden bedon gen onder voorwaarde, dat de Gemeente eerst het nog niet bouwrijp gemaakte stuk grond voor den bouw geschikt maakte door aanleg van trottoirs, rio- leering, enz. en die werkzaam heden vorderden een uitgave Van - 2821.03 De zuivere iwinst, aan te wen den in het 'belang der verbete ring van de volkshuisvesting is dus 2u08.38 II. Woningbouwvereeniging „De Goede Woning" en „Ons Ideaal". 'Het verkochte stuk grond groot 411 M2. maakt deel uit van den grond, welke is aan gekocht uit het bij ministerieel besluit van 7 Maart 1922 no. 6551 J Afd. V verstrekt grondvoorschot, dat bij ministerieel besluit van 7 Mei 1923 no. 3002 M/V 2660 werd gesplitst in gelijke deelen voor elk der ge noemde woningbouwvereenigingen. De koopsom bedroeg 11.10 per M2. alle kosten inbegrepen, zoodat het verkochte stuk in totaal heeft gekost: 452.10. Het geheele terrein is bouwrijp gemaakt, met uitzondering van het thans verkochte. De annuïteit voor het geheele terrein is vastgesteld naar een rentevoet van 5 en een annuïteitspencentage van 5.132 van het totaalbedrag (het renteverlies tijdens het grondwerk en dat ontstaan door de ver schuiving van den annuïteitsdatum van 1922 op 1924 inbegrepen) van de grondkos- ten te weten 166737.72%. De annuïteit van het verkochte stuk, be- tnald over de jaren 1925 en 1926, is groot geweest 5.132 van 452.10 23.20 per jaar, waarvan in die jaren het rente- bestanddeej was 22.60% en 22.57% of samen 45.18 en het aflossingbestanddee' 0.59% plus 0.62% of samen 1.22. Het renteverlies op het grondvoorschot, het renteverlies ontstaan door de verschui ving v$n den annuïteitsdatum inbegrepen, is door het departement van financiën vastgesteld op 14500.79, waarvan het evenredig deel voor het verkochte stuk be draagt 39.55. De totale kostprijs van het -verkochte stuk grond is dus 4)91.65. Hiervan is afgelost in de jaren 1925 en 1926 1.22, zaodat nog afgelost moet wor den 490.43. Aan bovenstaande methode van bereke ning heeft de Minister van Arbeid, Handel er. Nijverheid zijne goedkeuring gehecht, terwij Zijne Excelentie B. en W. heeft uit- genoodigd een voorstel te doen betreffen de de bestemming van de gemaakte winst. Ter voldoening aan dat verzoek, hebben «ij toen gevraagd of het mogelijk was het bouwvoorschot der 27 woningen voor ouden van dagen met dit bedrag te verlagen, doch hiermede kon de Minister zich niet vereenigen. Met het oog op het betrekke lijk geringe bedrag waaraan maar niet zoo direct ©en bestemming kon worden gege ven, welke de verbetering der vo lkshuis- vesting diende, stellen B. en W. vervol gens voor de gemaakte winst ad 2608.38 plus 853.07 of totaal 3461.45 te storten in een te vormen fonds tot verbetering der volkshuisvesting, teneinde daaraan bij ge legenheid onder goedkeuring van den Mi-* nister een nadere bestemming te geven. Dit voorstel kon 's Ministers goedkeuring wegdragen, onder voorwaarde, dat de wyize van belegging van de in het fonds gebrachte gelden aan zijne nadere goedkeuring werd onderworpen. Op verzoek deelde de Minis ter tenslotte mede, dat hy zich er mede zal kunnen vereenigen, dat die gelden worden beheerd door de commissie van bijstand in het beheer van het, gemeentelijk Woning bedrijf en deze gemeente verschuldigd voor gelden in debet, aan het woningbedrryf als kasgeld ter leen verstrekt. In verband met het -vorenstaande, stel len B. en W. den Raad voor te besluiten tot het instellen van een „Fonds ter verbete ring van de Volkshuisvesting". Hinderwet. Burgemeester en Wethouders doen te we ten: dat zij vergunning hebben verleend aan G. P. Brouwer, Gouwe 197 te Gouda en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten van een bakkerij met een door gas verwarmd wordenden oven in een door hem te stichten gebouw in den tuin van en achter het per ceel plaatselijk gemerkt Winterdijk no. lb, kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie G No. 1202 (ged.), behoudens het recht van belanghebbende! n) tot het instellen van be roep binnen 14 dagen by H. M. de Koningin, ingevolge artikel 15 dër Hinderwet. Hij die het beroep istelt, geeft daarvan gelijktijdig kennis aan het gemeentebestuur en (by deurwaardersexploit) aan de(n) gene(n), aan wie de vergunning is verleend. 3e Abomnementsvoorstelling. Als derde abonnementsvoorstelling zal in de Nieuwe Schouwburg op Donderdag 25 November a.s. worden opgevoerd door het Schouwtooneel, directie v. d. Horst en Jan Musch „De Passiebloem" van Jacinto Be- navente, met Jan Miusch en Mevrouw v. d. Horst in de hoofdrollen. Goudsche Reddingsbrigade voor Drenkelingen. Maandag 22 Nov., 8 uur namiddag zal in gebouw „Daniël" de wintercursus der Red dingsbrigade weder aanvangen onder lei ding van den heer G. J. Natrop Thalia-Theater. Het journaal geeft veel belangrijke plaatsen in Berlijn te zien, vreemdsoortige wedstrijden met auto's te Parijs, inwijding van een monument voor Massenet en Paul Dechanel, rugby-wedstrijden in New York, défilé van oud-soldaten voor het Belgisch Koninklijk echtpaar en bijzonder mooie op name van Amerikaansche vlotmanoeuvres. Het hoofdnummer „De Zeehavik" is een zeer mooie rolprent in tien deelen, groot van opzet en gemaakt met hooge kosten en zeer goed gespeeld. De Engelsche edelman die door zijn verraderlijken halfbroeder op een Kaperschip 'wordt gebracht en dan in handen der Spanjaarden valt, wordt uitge beeld door Milton Sills, die een goeden kop heeft voor zulk een rol. Aan de roeiriemen van de galeien wordt de haat tegen de Spanjaarden in zijn hart gegrift en als een Moorsch Kaperschip de galei entert en de bemanning overmeesterd wordt, neemt de oormali ge landedelman uit Cornwall is het besluit den Islam te omhelzen. Zoo wordt hij Sahr-el-Bahr, „de havik der zeeën", wint het vertrouwen van den sultan en brengt als bevelvoerder van een Moorsch Kaperschip, schrik onder alles wat Spaansch is. Bovendien onderneemt hy een landing op de Engelsche kust, ontvoert zijn halfbroeder en zijn voormalige bruid, 'Ro samund Godolphin. Hy weet dit schoone kind weer voor zich te winnen; de halfbroer erkmt op zijn sterfbed zijn snooden aard en de zeehavik wordt na veel heldendaden gerehabiliteerd en gaat met zyn móóie vrouw weer als gentleman in Engeland wo nen. Wallace Bewy, de Kaperkapitein, die den Zeehavik eerst ontvoert en later dient, is uitstekend. De groote attractie van de film wordt echter gevormd door de zeegevechten tus- schen galjoenen, fregatten en nadere schil derachtige en welbewapende bodems uit die dagrn, met groote kosten nagebouwd en opgeofferd om de (rolprent zoo „echt" mo gelijk te doen zijn. Op het tooneel heeft het revuegezelschap Joop Segers groot succes met een aardige revue getiteld: „Kom je nog?" Een goede muzikale illustratie van het hoofdnummer door het „Thalia-trio", ver hoogt de aantrekkelijkheid nog van dit mooie programma. Filmavond Ned. Reisvereenigmg. De af deeling „Gouda" van de Nederiand- sche Reisvereeniging organiseert op Vrijdag 26 November a^., des Avonds 8% uur in de zaal „Central" aan de Zeugestraat een film avond over Zweden, waarin een aantal films, daartoe welwillend afgestaan door de Zweed sche Spoorwegen ter bevordering van het vreemdelingenverkeer daar ten lande, zul len worden vertoond en toegelicht door den heer Vingerhoed, vertegenwoordiger van de Zweedsche Spoorwegen. Het Groene Kruis. De afd. Gouda van de Zuid-Hollandsche Vereeniging „Het Groene Kruis" zal op Vrijdag 26 November 1926 in de zaal „Kunstmin" van Soc. „Ons Genoegen" een ledenvergadering houden waarna te onge veer 8% uur de Groene Kruis-film zal wor den vertoond. Het hoofdbestuur van de Zuid-Holand- sche Vereeniging „Het Groene Kruis" meende ter gelegenheid van het herdenken vnn het 25-jarig jubileum geen beter bl«k van waardeering (tevens blijvend propa- tNGEZONDEN MEDEDEELINOBN. Do venijnige s'rken van Spit in den rtlg overvallen U onverwachts. Grijp dadelijk naar Akker's Kloosterbalsem welke tot diep in de weefsels doordringt, de pijn stilt, ophoopende ziektestoifen doet verdwijnen, snel en grondig geneest verdrijft de pijn 29516 gandamiddel voor de vereeniging) te kun nen aanbieden dan deze film, welke een overzicht geeft van het „voorheen en thans" het werken en streven van den 25-jarigen Gr. Kr.-arbeid. Immers deze Groene Kruis- film geeft zoo uitmuntend weer haar werk en niet het minst den vooruitgang op medisch en hygiënisch gebied. Tevens dacht het Hoofdbestuur door het vertoonen van deze film een fonds te stichten voor 't mis deelde kind, om voor dit hind van onver- mogenden de toekomst iets zonniger te kun nen maken. Leden en Gr. Kr. vrienden toont uwe (be langstelling door uwe tegenwoordigheid. Zij, die zich nog wenschen op te geven als lid worden verzocht hiervan kennis te ge ven aan een der bestuursleden of aan de Secretaresse van de afd. Gouda van het Groene Kruis Mevr. Gonda, v. Beverningh- laan 21. Radio-installatie v. Iterson-Ziekenhuis. Door de commissie tot aanschaffing van een Radio-installatie in het Van Iterson- Ziekenhuis, is besloten aan de dames, die morgen bloempjes ten verkoop aanbieden, een aardige attentie te bereiden. Opgeven kan men zich by G. v. d. Hey, Boelekade 197 en J. Gibbon, Bockeriberk- straat 6. Het is te hopen dat de opbrengst van dien aard zal zyn dat de commissie over voldoende gelden zal beschikken om de Radio nu definitief te kunnen aanschaffen. Bevorderd tot arts. Aan de Universiteit te Utrecht is bevor derd tot arts, onze oud-stadgenoot de heer F. Mynlieff. Muziekavond T. H. T. Sonora. Volgende week op een nader te bepalen avond zal door Radio Tukker een zaal demonstratie worden gegeven met haar nieuwe vinding, waarin de laatste verbete ringen als toonveredeler, storingsdemper en luidsprekerbeveiligmg zyn aangebracht. Uitnoodigingen voor deze demonstratie worden gaarne gezonden. Bijzonderheden daaromtrent vermeldt de betreffende adver tentie in dit blad. De Ijsbaan der Z. II. IJ. V. De wintertijd nadert en daarmede breekt ook de tijd van werkzaamheden van de IJs clubs aan. Maar voor die werkzaamheden i? geld noodig, ook zelfs als er geen stren ge winter komen mocht. Want de ijsbaan moet worden gereed gemaakt voor het ge val de vorst invalt. Daarom wijst het be stuur van de Ijsbaan in een advertentie in dit blad er op dat er nog vele leden noodig zijn, en ook dat wie zich vóór 1 Dec. op geeft, één gulden minder betaalt. Schaatsenrijders, t is zaak u dus direct aan te melden! Gevestigden en vertrokkenen. Vertrokken: W. van Heteren uit heerenstraat 1130 naar Waddinxveen, Wil- helminakade F 348; T. P. van den Hoek uit Bleekerssingel 29 naar 's Gravenhage, Re- gentesselaan 1461; B. Noorman uit Markt 34 naar Groningen, Ba.ikastraat 19; F Gompors uit Groenendaal 84 naar 's Gra venhage, Daendelsstraat 10; A. van Leeu wen uit Karnemelksloot 65 naar 's Gra venhage, Moreel sestraat 22; J. de Pater uit Lethmaetstraat 61 naar Amsterdam, Sumatrastraat 77II; J. I}. Kiene uit Pre- toriaplein 58 naar Arnhem, Noordpad 22; J. M. H. Tonnaer uit It. van Catsweg 11 naar Eindhoven, Bosboomstraat 20; P. Tuinenburg uit Singelstraat 6 naar Hilver sum, oud Loosdrechtsche weg 21; T. van den End uit St. Josephstraat 88 naar Reeu- wijk, Zwartoweg 672 j; W. de Ven uit Westhaven 20 naar 's Gravenhage, Frank- linstraat 181; H. J. Daems uit IJssellaan 9 naar Gouderak, Dorp; C. C. Kreauwen uit Turfmarkt 9 naar Aalsmeer Wijk I no. 228; H. Nort uit Krugerlaan 3 naar Amsterdam Transvaalkade 16; J. W. G. Nuijten uit Gouwe 109 naar Arnhem, Bloemstraa-t 83; W. Miegies uit Kleiweg 77 naar Utrecht, Nobelstraat 39; A. M. iDeur uit Westhaven 51 naar Amsterdam, Keizersgracht 1II; M. W. Verhart uit Lethmaetstraat 48 naar 's Gravenhage, Geraniumstraat 233; T. Ja cobs uit Wydstraat 39 naar Rotterdam, Middensteiger 3; L. van Liempt uit Oostha ven 19 naar Amsterdam, Nassaukade 65hs; A. Verblauw uit St. Josephstraat 55 naar Moordrecht, Dorpstraat K 67; H. Burghard uit Oabethstraat 7 naar Amsterdam, J. Verhulststraat lOhs; A. G. Koornhof uit Wijdstraat 18 naar Voorburg, Parkweg 74; M Mok uit A. de Vischmarkt 72 naar Rot terdam, Mauritsweg 36; P. Doeland uit Zeugstraat 8 naar Amsterdam, Am stel- straat 75; H. Jenné uit Willens 34 naar Hoofddorp, Marktlaan 14; W. C. Hey uit F. W. Reitzstraat 10 naar Rotterdam, Zcxut- z.ederstraat 35. Gevestigd: G. C. M. Ostermann, han delsbediende, uit Rijswijk, Fluweelensingel 35; F. H. Repelius uit Zevenhuizen, Gouwe 99; J. Hoogendoorn, dbe., uit Boskoop, Gouwe 242; M. Groeneveld, dbe., uit Zeist, Krugerlaan 22; J. MeyJink, dbe., uit 's Gra venhage, Krugerlaan 47; T. Abbas, telefo niste, uit Wedde, Krugerlaan 108; Th. Bin- nendyk, schilder, uit Haarlemmerliede, Kui perstraat 47; L. G. M. van Unen, dbe., uit Hilvarenbeek, Oosthaven 11; E. Alter, bak ker, uit Deventer, Wydstraat 7; S, P. Stra- ver, letterzetter uit Hilligersberg, Blauw- straat 19; J. Vermeer, monteur uit Soest C. Ketelstraat 30; J. C. Aalders, predikant' uit Schoonhoven, Crabethstraat 48; J Wit'Steenhagen uit Moordrecht, Snoy- straat 28; C. H. van den Brink, loswerkman uit Bodegraven, Wyde poort 22; D. yan Se- ters, leerl. verpl. uit Ermelo, Westhaven 11; W. Kruis—van Schaik, uit Moordrecht, A. de Vischmarkt 78; 'M. Groenendaal, fabr- arb. uit Waddinxveen, Boelekade 1; A. Kok reiziger, uit Schiedam, Blauwstraat 16; G van Zoest, schaalknecht N. S. uit Arnhem Graaf van Bloisstraat 66; J. P. C. Spendél' filiaalhouder, uit 's Gravenhage, Kleiweg 88; E. A. A. van der Bent, leeraar, uit Utrecht, Punt 13; P. J. A. Boot uit 's Gra venhage, van Swietenstraat 26; T. Nobel, koopman, uit Gouderak, Turfsingel 10; J. j! L'.nkinga, adj.-com. Dir. Bel., uit Maastricht Westhaven 29; A. J. J. Weymar, uit 's Gra venhage, IJssellaan 167c; D. Sonne, Hoofd eener school, uit Ouderkerk a. d. IJssel Zoutmanstraat 70; J. Bult, bouwkundige' uit Boskoop, Cronjéstraat 28; A. van den Berg uit Noordwyk, Gouwe 137; P. c. Michgelsen, naaister, uit 's Gravenhage, Groenendaal 105; J. van Biesen uit Alphen' Keizerstraat 5; J. Machielse, leerl. verpl.| uit Ginneken, Krugerlaan 130; L. Visser uit Rotterdam, Raam 306; B. Prins, uit Utrecht Westerkade 18; G. H. Boswinkel—Jansen uit Nijmegen, Wydstraat 4; J. Boer, dbe., uit Gouderak, Bleekerssingel 22. Intercommunale Arbeidsbemiddeling. Aanbiedingen van werkzoekenden. Lyst van 17 November 1926. Bieden zich aan vormgieter, 8 aarde werkers (3 gedeeltelijk), 8 pypmakers, 6 drukkers, 8 letterzetters, 7 beiers, 3 witters, IS schilders,',18 grondwerkers, 2 uitvoer ders, 24 opper- en 18 timmerlieden (2 stheeps-), 1 telograaaf werker, 1 meubelma ker, 1 meubelschilder, 4 houtdraaiers, 1„ electricien, 1 stucadoor, 2 kis ten makers jTl behanger-stoffeerder, 1 witwerker, '1 stoK feerdèr, 1 slagersknecht, 1 stoelenmaker, 1 beitser, 2 zagers, 2 mandenmakers, 3 mach. houtbewerkers, 5 schoenmakers, 1 bleekers- knecht, 1 scheepsmaker, 1 scheepbouwer, 7 scheepsklinkers en ijzerwerkers, 3 stokers, 1 .wagenmaker, 2 smeden, 1 rijwielherstel ler, 2 machinisten, 1 metaaldraaier, 1 frt- mevyler, 1 nettenrekker, 6 bankwerkers (1 halftfas), 1 zeilmaker, 1 touwslager, 2 tex tielarbeiders, 6 suikerwerkers, 2 brood- en banketbakkers, 22 pakhuis-, 2 expeditie- en l winkelbediende, 4 reizigers, 10 kantoor bedienden, 1 huisbewaarader, 2 kellners, 8 koetsiers, 3 boekhouders, 144 transport- en fabrieksarbeiders, 6 chauffeurs, 1 winkel juffrouw, 1 molenaarsknecht. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 18 Nov.: Petrus Anthonius, z v. A. Boom em Th. H. Versteeg, Reg. Plants. 8. Adriana Theresia, d. v. J. fors en J. J. Zuijdveld, Pr. Hendrikstr. 112. - Theodoras Gerardus, z. v. G. Th. Barendse en A. M. van Eek, Boomg.sr. 16. AH* gonda Antonia, d. v. J. L. Kuis en W. J. II. van der Vlist, C. Ketelstr. 71. ONDERTROUWD: 18 Nov. P. van der Hout en G. van, der Voorden. OVERLEDEN: 17 Nov.: Merrigje Kok gehuwd met C. van Stam, 64 j. Agenda: 22 Nov., 8 uur. Aanvang Wintercursus Goudsche Reddingsbrigade. 22 Nov., 3 uur. Hotel „de Zalm". Ver. m Huisvrouwen Demonstratie over kleuren- echtheid 23 Nov. 8% uur Rcjnonstrantsche Kerk Herhaling Peer-Gynt-avond. 24 Nov. Zaal „Concordia" Lezing van den heer H. Leemhuis voor de Middenstands- pentrale. 25 Nov. 78 uur: Soc. Vredebest, Prfos- spelen om wild. 25 Nov., 8 uur. Zaal „Kunstmin". Se Abon nementsvoorstelling. Agenda Goudsche Padvinders. Zondag 1%-^ uur: Repetitie Welpen. 4—5% uur: Repetitie Padv. De apotheek van den heer E. Grendel, Tiendeweg, is deze week tot en met 26 No vember, benevens den daarop volgenden nacht geopend na 8 uur des avonds (des nachts echter alleen voor recepteen). UIT DEN OMTREK. BODEGRAVEN. Voor het Nuts-Departement alhier tr»d j.l. Maandagavond in Hotel Van Haaften op, de heer J. Nylandt, van 's Gravenhage. en gaf ween- tal van zy<n bekende voordrach ten met zang. De pianobegeleiding was oo ditmaal in goede banden. De heer Oudejw had zorggedragen voor een eerste piano. Ten gehoore werden gebracht zoowe Hollandsche ai Duitsche, Fransche en en gelsche liederen. Het alhiergevestigde muziekgezelschap „Crescendo" gut jJ. .Dinsdagavond ia Nutszaal te Zwammerdam een openbare uitvoering, welke zeer goed is geslaag Door de Jeugdvereeniging word Woens dagavond een lichtbeelden-avond %egeveV. het ZuidHoll. Koffiehuis. Na een kort OT ningswoord van den Voorzitter, werden platen vertoond van „Alleen op de wew*° en gaf den heer A. Schuling daarby in lichting. De 100 leerlingen, met hun ouue etn degenen die op verschillende curf1 les geven, hebben met groote aandach vtrtooning gevolgd. Na de pauze ble« nog eenigen tfldi gezellig byeen, en kan jF zegd worden, dat dezen avond buitenge* woon goed geslaagd is. ■OMLOOP. Burgemeester en Wethouders met ingang van 1 Januari 1927 benoe tot ambtenaar ter Secretarie d©n ^ieer H. van Gelderen, alhier. '^oensSa^iacHr^iotel „Neuf" een open bare vergadering plaats, uitgeschreven door de Oudercommissie van de O.L.S. en de Vereen. „Volksonderwijs", afd. Boskoop, tot herdenking van het 25-jarig bestaan van de nieuwe Openbare School. Na een welkom van den Voorzitter der Oudercommissie, den heer J. Zwartendijk, werd het woord gevoerd door den Edel- achtb. heer P. A. Colijn, burgemeester en door den Weleerw. ZeerGel. heer Dr. P. Glas, voorzitter der Vereen. „Volksonder wijs". Daarna werd een rede uitgesproken door den WelEd. heer L. de Koning, hoofd ecmer school te Amsterdam, voorheen te Bos- Na de pauze werden door den WelEd. heer J. Bruins lichtbeelden op het doek ge bracht. Boskoops Strijkorkest geeft op Donder dag 25 November een jubileum-uitvoering onder leiding van den directeur, den heer Max Weyl. De avond zal worden opge luisterd door Jan van Riemsdijk met zyn gfzelschap en de „The Hubbub Five". HAASTRECHT. Donderdagavond gaf de muziekvereeni- ging „Prima Volta" onder directie van den heer H. A. Ripken, een uitvoering in het Sportgebouw „Concordia". De zaal was in aanmerking genomen dat een muziekuitvoering gegeven werd vrij aardiK bezet, terwijl d« toehoorders zich zeer zeker niet zullen hebben verveeld Begonnen werd met eem opgewekte marsch, waarbij we jammer genoeg een ge deelte der basparty misten, doordat een lid rog niet aanwezig was. Over het algemeen genomen mag de uit voering van all€ stukken goed geslaagd genoemd worden. In het bijzonder troffen ons een vioolsolo van den Directeur, met begeleiding van orgel, terwyl eveneens voortreffelijk werd voorgedragen een solo voor trombone door den heer van Meerten, met zeer goede piano-begeleiding. Uit alles is gebleken dat de leiding by den nieuwen Directeur in goede handen is on hy met hart en ziel tracht de Vereeni ging vooruit te brengen. Tot slot volgde een tooneelstukje dat goed van stapel liep en veel bijval vond, waarna een gezellig bal nog velen lang by een hield. SCHOONHOVEN. Donderdagmiddag heeft de gemeenteraad de Kemeentebegrrooting- en de bedrijfsbe- grootingen voor het dienstjaar 1927 behan deld. Op de gemaakte opmerkingen werd van de zjjde van B. en W. geantwoord, dat het vraagstuk van woningbouw de volle aan dacht van B. en W. heeft. De gemaakte re clame ter Jaarbeurs heeft succes voor de industrie gehad, in zooverre, dat er bestel lingen op zijn binnengekomen en relaties dSor Zijn aangeknoopt. Het veerbedrijf gaat heel goed; uit dit bedrijf komt voor het be- grootingsjaar aan de gemeentekas een res titutie van 18.00» ten goede; plannen tot veérverbetenng zullen zoo spoedig mogelijk worden ingediend. De financieele toestand der gemeente is zeer goed. Schoonhoven heeft een schuld van 551.400, maar daar gaat af 236.000, «elk bedrag de drie ge meentebedrijven aan schuld per resto heb ben. Die betalen zelf rente en aflossing en bovendien komt uit die drie bedrijven (gas, electriciteit en water) nog elfduizend gul den 's jaars in de gemeentekas. De armen zorg in de gemeente bedraagt ongeveer tachtig procent van den hoofdelijken om ring. De begrooting werd z. h. a ongewijzigd vastgesteld met de reeds vroeger vermelde cijfers. De begrooting van het veerbedrijf werd in lasten en baten vastgesteld voor den gewonen dienst op 35.145 en voor den kapitaaklienst op 60.603; die van het wa- terleidingbedryf voor den gewonen dienst ep 19.600 aan baten en 19.561 aan las- ten, voor den kapitaaldienst op 18.908 aan baten en 2000 aan lasten; die voor het electriciteitsbedrijfgewone dienst baten 50.400, lasten 50.236, kapitaaldienst ba ten 10.216, lasten 17.488; die voor de gasfabriek; gewone dienst met een voor- deeltg saldo van 13.767 en de kapitaal dienst met «en voordeelig saldo van f 15.137. Kerk en toren te Schoonhoven. Inzake de uit te voeren restauratiewer- ken voor de 'St. Bart hol omeuskerk en -toren te Schoonhoven verneemt de N. R. Crt., dat de architect, de heer W. Krom hout voor deze restauratie een plan had ontworpen. De voor dit werk benoemde restauratiecommissie, welke bestaat ui' de leden van het college van B. en W., de heeren Mr. F. L. J. iE. Rambonnet, burge- roeester, J. G. Niekerk en H. A. Schreuder, wethouders, benevens twee leden der kerk- .voogdy, de heeren Hugo Scheer en C. van Willenswaard CjL^n., hebben samen met oen architect over dit P^n geconfereerd "iet de Rijkscommissie voor de Monumen- bemorg- Daarby bleek het plan niet ten volle de sympathie te hebben van de Rijks monumentenzorg, waarby als voornaamste bezwaar gevoeld werd, dat *n het plan de versteviging van den toren niet als vol- doende werd beschouwd. 'Dep heer Kromhout is verzocht, een hieuw plan te ontwerpen, opdat men eens andere mogelijkheden kan zien. De groote moeilijkheid, waarmee men bij het ontwer pen van een plan zit, is om het fraaie hee- rengestoelte een zeer goede plaats te ge- zoodat het ten volle tot zyn recht zal Het afbreken van het groote orgel is op gedragen aan de firma A. Standaart te Schiedam, welke waarschijnlijk spoedig roet dit werk zal beginnen. Het afbreken en opbergen van het kostbare heeren gestoelte zal geschieden onder deskundige toezicht van den heer F. A. Tepe, oud- adjunct-directeur der Ryksvak- en Kunst nijverheidsschool te Schoonhoven. Deze zal ook toezicht houden op het orbergen van het mooie oude orgelfront, van het vroeger dienst gedaan hebbende orgel. WADDINXVEEN. Te Den Haag is geslaagd voor het examen wiskunde 1. o. art. 86 de heer G. F. Clau sing, alhier. Zondag 21 November. GOUDA. Remonstr. Kerk, 10% u. v.m. Ds. A. Klaver te Hoorn. St. Janskerk, 10 u. v.m. Ds. M. Ottevanger te Sluipwyk. Kleine Kerk, 10 u. v.m. Ds. J. Bönger. Luthersche kerk, 10 u. v.m. Ds. J. J. Simon. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 u. v.m. en 5% u. n.m. Ds. iHerm. Knoop. Ver. „Caivyn", Nieuwe Zaal, Turfmarkt 142 5% u. n.m. Ds. Ottevanger te Sluipwyk. Gh. Geref. Gemeente Turfmarkt, 10 u. v.m. en 5% u. njm. Ds. Kok. Woensdag 24 Nov., 7% u. n.m. Ds. P. Kuilman te Houten. AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Hugenholtz. BERKENWOUDE. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. L. R. v. d. Broek. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. H. A. de Geus. BOSKOOP. Ned'. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Dr. K_ H. Boer- sema van Leiden. Remonstr. Kerk, 7 u. n.m. Wydingsavond (Doodenzondag) onder leiding van Ds. Houtgast. Zang van Mej. Meerburg, Lei den, orgel- en vioolspel van de heeren Dr. P. H. van Thiel, Leiden en J. de Quartel, Den Haag. Evangelisatie, 9% u. v.m. en 6 u. n.m. De heer A. Blyleven van Nieuwkoop. GOUDERAK. Ned. Hew. Kerk, 9% u. v.m. De heer Ly- klema, g.o. te Waddinxveen. 2 u. n.m. Ds. Deur te Schoonhoven. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m Ds. A. Landstra.- Geref. Kerk, 9% u. v.m. e" 6% u. n.m. Ds. L. E. Smilde. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. B. Nieuw- burg. OUDEWATER. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. H. J. van Schuppen. 6 u. n.m. Ds. J. Hoek. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. B. J. Kanis. EVangelisatiegebauw 9% u. v.m. en 6% u. n.m. De heer C. v. d. End, g.o. te Rhoon. WADDINXVEEN. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Preeklezen. 6 u. n.m. Do. H. A. de Geus. Remonstr. Kerk. Geen dienst. OUDERKERK a. d. IJSSEL. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. mm. Ds. J. Enklaar. Wykgebouw, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. De heer A. de Redelijkheid. NIEUWERKERK a. d. IJSSEL. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. N. Luyen- dyk. Avondmaal. REEUWIJK. Ned. Herv. Kerk, 2 u. n.m. Ds. N. Luyen- dijk te Nieuwerkerk a. d. IJsseJ. RECHTZAKEN. Onregelmatigheden by de Hollandsche Handelsbank te Haarlem. De directeur in arrest gesteld. Naar het Vad. verneeunt, ia gis tere a in arrest gesteld' de heer J. Sohreu- aers, directeurs van de Hollandsche Handelsbank te Haarlenr. Deze bank heelt de zaken voortge zet, diie vroeger gedreven werden door nei bijkantoor van Labouohere O/eus en Co. r Bank. Zooals vroeger reeds is meuegedeeld, werd aan ae Holland sche Hunueisbank surseance van beta ling verleend. Lenige weken geieden neeit de naarlemsche Rechtbank deze surseance voor een nalt jaar verlengd, bekend is ook dat een aanklacht, u\ gediend door mr. van Dan» te Haar lem, namens een crediteur tegen de directie der bank terzake van verduis tering van efïectem, weer is ingetrok ken. Intussohen schijnen, naar ons ter oore kamt, verschillende andere cre dit euren klachten bij dei Justitie le hebben ingediend wegenp vermeende onregelmatigheden, waardoor benadee ling voor groot© bedragen men spreekt van tonnen gouds moet heb ben plaats gehad. Naar aanleiding van die klachten is door Rijksaccountants een nauwgezet onderzoek ingesteld) naar do boekhouding van de bank. Ge durende eenige maanden hebben Rijks- accountants zich met het boeken-onder- zoek bozig gehouden en enkele diagen geleden hebben zij aan de Haiarlem- sche Justitie hun bevindingen gerap porteerd'. Het schijnt dalt de Justitie naar aanleiding van die rapporten er toe is overgegaan om gisteren den. di recteur, den heer J. Scbre-uders, naar het Huis van Bewaring t© doen over- brengen. t I II 1,11 1 Van een gestolen werkbroek. Voor den Rotterdamschen politierechter heeft terecht gestaan de 43-jarige los-werk- man S. K. H., uit Gouda, omdat hy be schuldigd werd van diefstal van een werk broek ten nadeele van J. L. Kool, uit Gou derak. H. ontkende pertinent, dat htf de bewuste broek heeft gestolen. Hij zou ae te goeder trouw hebben gekorht van „een pad schooier". j Ai Mr. A. J. Warren zat een weinig in de- war met dat wonderlijke woord „pad schooier". H. legde echter uit, dat e®n „padschooier" gelyk staat met een los-vast-koopmannetje. Uit het verhoor van twee getuigen bleek niet, volgens mr. J. G. Holsteyn, vertegen woordiger van het O. M., dat H. de broek heeft gestolen, dus werd H. vrijgesproken. -De broek-in-kwestie mocht hy mee naar huis nemen. 0 MARKTBERICHTEN. Coop. Var. „De Beekeopeche Veiling". Kozen, le kwaliteit Ophelia 90—98, Uoldlen Ophelia 90—110, Hadley 140— 100, Claudius Peraet 137—155, Colum bia 114—140, Butterfly 120-126, Mac Keiler 114140, Wilh._ Kordon 90110 Rosaliimüa 70—90. Diversen: Chrysamthemum, grootbloe- mig 24—34, id. tros 30—45. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT' 20 Nov. Hoogsie stand 765.3 te Vardoe. Laagste stand 719.8 te Malinhead. Verwachting Aaiwatnkelijk krachti ge tot stormachtige, auid-oostelijk tot zuidelijke of zuid-westelijk© wind. Be trokken tot zwaar bewolkt, met tijde lijke opklaring. Waarschijnlijk eenige regenbuien. Iets zachter. Stormwaarschuwingsdicnst. De stormwaarschuwingsdienst te de Bildt aeint hedenmorgen te 11.40 u. v.m.: Wordt vernacht storm uit het Zuid-Oosten, met rui menden wind. DRAADLOOZE DIENST. Communistische onlusten in Lissabon. Bloedige botsingen. MADRID, 20 Nov. Naar uit Lissabon ge meld Wordt hebben daar bloedige botsingen plaats gehad. Een door communisten ge volgd „rood legioen" trok plunderend en roovend door de straten en kwam tot bot singen met de politie, waardoor de chef van de politie te Lissabon zwaar gewond werd. De Portugeesche minister 'van onderwijs is afgetreden. Mussolini naar Genèvej PARIJS, 20 Nov. Het „Petit Journal" meent t& weten dat Chamberlain te zamen met Briand en (Mussolini de Deensche bij eenkomst van den Volkenbond te Genove zal bijwonen. Zij zouden directe besprekin gen voeren welke eveneens bijgewoond zul len worden door Dr. Stresemann. Een verdrag tusschen Cüina en iieigie. l'LKiisc, 20 Nov. Het Dep. v. bui- tecl. Zaaen van Uiina neen geweigerd] an. 40 van het Chineiesoli— Belgiscn verdrag voor te leggen aan het Int. Hol te s-Uravenhage. In de motivoering van dit beéluit wordt graegd dat Belgis de ge- beide landen wenscht te beyordieren, dit land ïicn slechts bereid behoett te verkla ren bereid te zijn tot het openen van onderhandelingen over eet» verdrag, dat gebaseerd zal zijn op het principe uer gelijkheid. Bernard Shaw aanvaard toch den nobelprys. S1 (DCjKmiOLM, 20 Nov. In een briel aan den ZweedscJian gezant in Londen heeft Shaw verklaard, dat hij den prijs wil aanvaarden, teneindie het wettig gebruik van den som in overeenstem ming miet zijn wenschen voor het pro- pageeren der literaire betrekkingen tussahen Zweden en Engeland1 te ver gemakkelijken. ONZE WEEKBLADEN. Toerisme, Geïll. Weekblad voor het Reizen, tevens officieel orgaan van de Alg. Ned. Vereen, voor Vreemdelingenverkeer •pent deze week met eem korte beschouwing over de lteeuwyksche 'en Sluipwyksche Plassen, waarvan de redactie zegt dat er wel zeer groote economische voordeelen mogen zyn om het wegnemen van het schitterend natuurschoon van het fraaie waterlandschap te rechtvaardigen. Het Leven heeft met talryke actueeie foto's eem viertal van de Reeuwyksche en Sluipwyksche Plassen. Prachtkieken van dit unieke waterlandschap, waarby als on derschrift het „Ii> 't geweer" van het Goud sche Comité van Actie tot behoud der Plas sen wordt herhaald. „Het Leven" noemt deze natuur een brok van ongeëvenaarde schoonheid in de lage landen langs de Gouwe. WISSELKOERSEN. 19 Nov. 20 Nov. Officieel. 12 uur. Londen 12.12% 12.12"/,. Berlijn 59.38% 59.37% Parijs 8.85 9.40 Brussel 34.82% 34.82% Zwitserland 48.25 48.22 Weenen 36.25 36.22 Kopenhagen 66.65 66.65 Stockholm 66.76 66.76 Oslo 64.40 64.06 New-York 2.50% 2.507,. Milaan 10.52% 10.49 Madrid 38.05 88.— Praag 7.41% 7.40 ADVERTENTIEN. De Heer en Mevrouw Mr. BOOT—BALLEGO zullen gaarne bezoek ontvangen op Zondag 2128 dezer en 12 Dec. u. VAN SWIETENSTRAAT 26. koopt zijn b«: C. J. J. Loava, Gouwe 145 t/o Turfmarkt. U TOCH ZEKER OOK? *^S IJSBAAN i. d. afdaellng der Z.H. IJtvtrien. Volgens besluit der Algemeene Le denvergadering van 29 October j.l. worden belanghebbenden er op attent gemaakt dat degene die lid worden na 1 December a.8^ 1.verhooging moeten betalen. Na 1 Deceirfber a.s. bedraagt de contritoitie inclusief stedelijke belas ting f.55. Aanmelding Punt 17. N. H. van SCHELVEN, Penningmeester. Telefoon 497. D«i*molln« 99&» i Huid- en Kinderpoeder Aanbevolen door H.H. Medici. Drogisterij De Goudsche Gaper" MARKT 6, Tel. 762 GOUDA RIDDER VAN CATSWEG 18 C.C.KR0M. Markt Gouda «•*.v KH 25 Box Rijgbott5.75 Box Molliëres 5.50 Damesbandschoentje vanaf 4.50 r Xf Wij plaatsten in Gouda en omstreken verscheidene toestel len, ook in Rotterdam, den Haag, zelfs Valkenburg (Limburg) en allen zijn enthousiast over de weergave. Onze demonstratie's voor Radio-experts en Pers kregen schitterende cribieken, waarvan wjj verschillende annonceerden; By den heer VAN WIJNGAARDEN, Coiffeur, Ktèiwe#, is 1 reeds eenigen tijd ons toestel opgesteld ter reclame, waar dus ieder het kan hooren en het algemeen oordeel is: „dat deze onovertroffen is". Wij demonstreeren dan ook gaarne tegen de meest bekende merken zelfs hooger geprijsde. Volgende week op een nader te bepalen avond geven wij een zaal-demonstratfie met onze nieuwe vinding, waarin de laatste verbeteringen als toonveredeler, storingsdemper en luidspreker- bevedligiing zijn aangebracht. U zult dan moeten bekennen, dat dit geen RADIO-avond. dodh een MUZIEK-avond is. Indien U b(j ons of bij den heer VAN WIJNGAARDEN Uw adres opgeeft, zenden wij U een uitnoodiging voor dezen avond. -ü .1' nob in De brandstoffen zijn duur en worden steeds duurder. Stqpjct' ddfrrom onze prima BAGGERBLOKKEN, zijn zeer voordeelig in gebruik. Aanbevelend. OMR. VAN BRUINESSBN. illt'S V Adres: TURFSINGEL, hoek Veerstraat. Gesloten zijnde adres BOSCHWEG 29, TEL. 498, VROUWENSTEEG 25. h Stuttgart.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 4