Firma Joh. Bayer. REUZENPRIJZEN Th. J. NOBEL Ets, Schilderstuk, Spiegel of iets van onze groote keuze Houtsnijwerk. fes DEDjJENKOPF IicmMs pGESCIIEMKEH «PB dit Blad. 1 J. de (jruyter Zoon 1 op r Een geschenk is goed. Abonneert IJ NÏEUV1 DENKT U ER AAN? C. A. B. BANTZINGER. Wat kunt Unieer verlangen in een Automobiel 7 00. 18313 Dit blad verst 5. P. G. Een nuttig geschenk is beter. FEUILL I VEEL, WAARDE VOOR WEINIG GELD De Gruyter’s Koffie een waar genot Geen Koffie zóó pittig Geen Koffie zóó geurig O TUINSTRAAT 73, DOOR GOUD Maar het baste geschenk is een BERGAMBAC NIEUWERKI I®® i fe#$ - te'i GBATI5 BEZORGING VAN GEKOCHTE GOEDEREN AAN DE BAÖAGEDEP6T5 5.5. OF H.U.5.M.;AFGIFTE VANOFFlCEEL OXW' 1 ONTVANGSTBEWIJS HIERVOOR AAN DE BB.kErlTDAALCA55A - GEBRUIKT BH UWE INKOOPEN EEN CTNTRAAL BOEKJE, HET VEPGEMAKKEL'JkT HET DOEN VAN INIZODPEN ftftj SCHPIFTELUKE BESTELLINGEN TE RICHTEN AAN DE AFDEELING //PO5TORDER5" o ft ft ft 1 1 g worden door mij betaald voor Hazen- en Konijnenvellen Lompen, Metalen. - Specialiteit in Ond Papier. - Papierafval ■W In- en verhoop van allo ooorlon Fleeachen Laxeermiddel ook voor ouden van dagen. Embrocation Levertraan Emulsie tegen Engelsche ziekte. Limonade Purgatief 5TELT UW INKCDPEN NIET LANGER UIT. WACHT NIET TOT DE LAATSTE DAGEN. AANGEZIEN U DAN DOOD DE GROOTE DRUKTE NIET ZOO RU5TIG UWE KEUZE g|g|g| KUNT BEPALEN AL5 THANS BS® ALLE GEKOCHTE GOEDEREN WORDEN FRANCO AAN HUI5 AFGELEVERD IN AL- LE PLAAT5EN.WELKE DOOD. ONZEN AUT0DIEN5T WORDEN AANGEDAAN. Sint Nlcolaasfi Cadeaux IN ONZE 50 AFDEELINGEN 15 NU DE? -- 50RTEERING VAN ARTIKELEN, GE5CHHCT VGDR 5T-NIC0LAA5CADEAUX COMPLEET. Sdioonheid Comfort Economie be/vae/ Betrouwbaarheid t Prestatie k 2961-144 29S5-201 Per pond 90 - 100 - 110 - 120 - 135 ets Bovendien 100/o extra Korting Alléén in de Gruyter’s Winkels De „Deutsche AH; Vraagt Uw dealer de gemakkelijke be- talingscondities der General Motors Ac ceptance Corporation COACH f 2260— Toen indertijd na d« het Stinnesconcern de ne Zeitung” aan twee verkocht, doken er in p; geruchten op, dat deze stroomannen der regee QOUDA Telefoon Inclusief 5e band f. o. b. Amsterdam Een veel bew< Roman uit he van Miss E. BF SEDAN f 2390.- 1 KOFFIE Deze dagen verschjj: geschriften, aanteekei gen van Friedrich eersten rykspresident. bekende feiten enz. t eok verschillende no soonljjke bijzonderhede Van belang is o.a. ei den rijkspresident gem var. een conferentie m de rijksbank, dr. Schac vier maanden voor zijn De bespreking liep economischen en fii Dr. Schacht deed daarl deeling. De Belgische financi kortgeleden op eigen i de quaestie-Eupen en kanker vraten aan het betrekkingen tusschej land; de afstand aan land niet tot voordeel een goede regeling voo: ware te vinden. Op de hoe hij zich zulk een Francqui gewezen op eenkomst tusschen de I staal-, ijzer- en k Kwam zulk een overeei zou daarmee gemakkeli bonden kunnen werden Schacht had den rijk dat niemand behalve van dat gesprek iets i gemerkt invloed oefen die sinds lang het denl een Europeesche staal voor een overeenkomst dien weg zou men e< dan dat men al dadel ijl over Frankrijk, Engek Op de vraag van rijt men via een overeenk grootindustrieelen tot Eupen en Malmédy zou dr. Schacht met beslist antwoord. De heer Eb plannen gesterkt. O] Schacht of nu de quï aan de regeering zou rijkspresident geraden te wachten. Men zou di te kunnen brengen,; des twyfeld bescheiden bah Dr. Schacht was het weest. ADONNEMENT1 per kwartaal 2.9( Franco per post p< Abonnementen w bij onze agenten ei Onze bureaux zjj Redactie Telef. 88. OEM HAAG Een groote gedacht haar waarde, zood. wordt. Het publiek spreuk van maken, z lodie tot een straalden 147) - Afgemat liet zij zi neer, oen breede ni een hoek van de mm alwaar een oude or; gebeeldhouwde vaas spreidde en haar te beschutte. m t Is hier beter dt waar Lady Perriam Rasn, terwijl hij naae ».’t 1/ hier goed”, koeltjes. Geen blos was op «e wangen toruggekc ’«*8® Uiig voor zich Jhrten lippen, terwijl Ren zich scherp afte strakheid' van haar g De Gruyter’s Chocoladefabriek presenteert U tot Zaterdag 27 November een groot Tablet der allerfijnste Chocolade bij elk pond Koffie van 100-110-120-135 cents tegen verstuiking. het zachtste laxeermiddel voor kinderen Verkrijgbaar bij alle Drogisten en het Kruidkundig Laboratorium „DODONEUS” Nieuwe Markt 27. 29SO-40 Wü ontvingen een PRACHTSORTEERING voor DAMES, HEEREN en KINDEREN. KLEEDJES ZAKDOEKJES VESTEN PULL-OVERS HANDSCHOENEN BINDERS OVERHEMDEN. '■^'4 Omdat geen enkele andere automo biel zoo volkomen alle hoedanigheden in zich vereenigt, die voor den mo dernen automobilist onmisbaar zijn om het hoogste genot van zijn wagen te hebben, vragen dagelijks tiendui- voor deze zenden zich af: „Wat kunnen wij laae nriizen 1 meer vcrlan0en in een automobiel?” H J en zij geven zonder aarzelen zelf het antwoord op die vraag door het koopen van een Chevrolet. Schitterende, het oog streelende Duco-kleuren het comfort en de sierlijkheid der gesloten ^isher-car- rosserieën door jaren van onder vinding bewezen economisch verbruik en betrouwbaarheid schitterend optrekken en uiterst gemakkelijke behandeling, overvloed van kracht, een geruischlooze gang bij iedere snelheid, die algemeen bewondering afdwingt al deze kwaliteiten biedt U de hedendaagsche Chevrolet voor de onvergelijkelijk lage nieuwe Che- vrolet-prijzen. Bezoekt onze showroom! Bestuurt zelf dezen schitterenden en toch zoo laag geprijsden wagen! Dan zal eigen ondervinding U leeren inzien, waar om hij, de heele wereld door, de onbetwiste en alles overheerschende voorkeur geniet van het koopende publiek. L. VAN ZEVENHOVEN DE JONG SPOORSTRAAT GOUDA

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 5