IKEN SOON. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOENHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en*. ^Vrijdag 26 November 1826 2e. 18317 85» Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks beharlve op Zon- en Feestdagen firyriK ■»wsa ia. ms FEUILLETON. MT DOOR GOUD VERBLIND. EN i »ch«t- ebbent nnea Jit .*1 'M rdhU-1 Sc E-fflMI O rzleken jsss-* ias f s a Wc JUrm h.uien aut(. O'inu ««uren i<u f. open 15b verteniie”, dacht hijhij was niet in delai aan voor lijke /•rd. st Zondagsblad jper geschiedt van nog ■r Een veel bewogen leven. Roman uit het Engetech van Miss E. BRADON. O EN NO I I S““ RTT1 fiOlIKIHE COURANT. De regeling met de Hehenzollerne. De Engelsche mijnwerkersstaking. Kolenschaarschte in België, moet naar andere middelen worden omgerien, keuren zij ze af, dlan gelden daa rdoor ipeo iacto de voorwaard en der patroons als aangenomen. De shaking in Somerset is gisteren feitelijk geëindigd, doordat alle dolvers den edsch van de patroons ingewilligd hebben en aan het werk zijn gegaan. Ken paar honderd man konden echter niet aangenomen worden. Het aantal werkende houwers is gis teren met 7010 toegenomen en bedraagt nu 428.488. Ofschoon dit cijfer theore tisch nog pas 35 van het aanlal mijnwerkers bedraagt dat op 30 April den arbeid heeft neergelegd, zal in de komende dagen wel blijken, dat het al meer dan de helft is van het aantal, dat weer tewerk gesteld laan worden. De eigenaars in ZuldI Wales hebbep n.l. op de mislukte conferentie ver klaard. dat naar hun schatting 275.000 a 300.000 stakers niet meer aange nomen zouden kunnen worden. D/e gewoon is onder verdrukking te leven, kap de vrijheid slechts misbruiken. In Duitsctüandl dreigt een nieuwe protestactie tegen de regeling met de Hoheiizolleme. Het comité Kuszinsky, dat indertijd de campagne voor het plebisciet over de onteigening der vorstelijke vermo gens heeft gevoerd, w’l gébruik ma ken van de verontwaardiging over het compromis, die vooral onder de arbei ders en de slachtoffers van de inflatie zeer groot is, om een nieuwe volksbe weging tegen de door de Pruisische regeering getroffen en door den land dag goedgekeurde financieele regeling met de Hohenzoilems te ontketenen. Het plan schijnt te bestaan een nieuw plebisciet, ditmaal alleen in Pruisen, aan te vragen. De bedoeling van d’t plan is om het gesloten compromis door een referendum te doen annuleeren. Naar verluidt wil men ditmaal de fout vermijden, die men in Juli j.l. heeft begaan, toen men de kiezers voor de keuze steldedén vorsten alles of niets Dit zou trouwens op het oogen blik ook niet goed meer mogelijk zijn, daar de Hohenzoilems intusschen reeds den eersten termijn van vijf millioen hebben ontvangen, zoodlat er van een algeheel© onteigening geen sprake meer kan zijn. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkrii*) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentidn in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentie en ingezonden mededeelingen bfl contract tot we gemduceer- den prijs. Groote lotton en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaeehenkosnet van soliede Boekhan- iren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daagt vóór de plaatsing het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Perriam in ’s hemels naam juist aan op mijn adres Ik heb zooveel bewij zen van bekwaamheid niet gegeven tijdens mijn verblijf te Monkihampton, dat de menschen me vijftien jaar la ten zouden laten roepen.” Mijnheer Ledlamb had kamers in Ja- gerstreei; achter de spreekkamer stond een sofa, tot slaapplaats ingericht- waar hij van tijd tot tijd overnachtte, wanneer ’t hem inviel den nacht in Londen door te brengen, liever dan naar rijn landelijk verblijf nabij Hat field terug te keer en. Zoodoende ge beurde het dan ook dat Lady Per riams telegram hem werd overhandigd terwijl hij aan een eenvoudig ontbijt zat, bestaande uit cacao en een ge roosterde haring, eigenhandig toebe reid. Hij raadpleegde een half verscheurd spoorwegboekje. Ja, er was nog tijd om den trein naar Paddington te halen Om drie uur ’s middags kon hij reeds te Monkhampton zijn. Trots de geruststellende verklaringen door den sociaal-democratisöhen minis ter van arbeid en nijverheid, Wauters, in de Kamer gegeven, blijft, naar men uit Brussel verneemt, de toestand, door de kolenschaarschte gesdhapen, zeer ernstig. Verscheidene Kamerleden deel den daaromtrent moeilijk te weerleg gen feiten mede en ook minister An- seele betoogde, dat een derde van het vtesohersbedrijf 4hans, bij gebrek of wegens de duurte dér steenkolen, stop staat. Te Antwerpen is het dezer da gen nog voorgekomen, dat de sleep diensten in de haven, wegens kodenge- brek, niet geregeld konden doorwer ken en verscheidene sleepbooten hun werkzaamheden moesten staken. Minister Wauters deelde wel mede, dat de productie dér Belgische steen kolenmijnen in October j.l. 300 000 ton meer bedroeg dan in dezelfde maand van het vorige jaar en dat in October 2.750.000 ton steenkolen ter beschik king waren van de bevolking, een voorraad, grooter dan ooit tevoren het geval was, maar vele Kamerleden ble ken, trots deze optimistische cijfers, niet overtuigd te zijn. Inmiddels is Woensdag, in al de ge meenten der Brusselsche agglomeratie het besluit in toepassing getreden, door dé burgemeesters ingevolge het koninklijk besluit van 8 November j.l. genomen, waarbij de straatverlichting zooveel mogelijk wordt beperkt en de buitenverlichting van publieke lokalen en winkels (étalage*^ lichtreclames enz.) met 25 worden verminderd. Na half twaalf ’s nachts is er, behalve dan op de centrale lanen, het Munt plein en in een paar drdkke straten, nagenoeg geen electrische straatver lichting meer. Ook het aantal branden de gaslantarens is aanzienlijk beperkt. In de voorsteden worden deze fde maatregelen reeds vroeger in den avond tcegepest. «ie, neerstechtigbriA muien, hypochondrie ratte brochn» Frankenetina* 103 1> Mwnn met algemeene stemmen tegen fr. voorstellers verworpen bij ont- Hij wilde er een tweede klas retour biljet naar Monkhampton aan wagen, op kans van de ruime belooning, die nem werd toegezegd. „Als ik nu eens tien pond' kreeg, dan gaan daar twee van af voor mijn reiskosten, zoodat ik er acht overhoud voor mijn werk, behalve wat mij nog misschien later wacht,” peinsde mi ja* Ledlamb. „Maar hoe kwam Lady geschieden en vervolgens door be voeg <1© autoriteiten worden herhaald, om aangenomen of verworpen te worden. In het in het rapport bedoeld» onder zoek 'wordt de eerste voorwaarde ten volle na gek o*n«n. Ten aanzien van da tweede voorwaarde vraagt de hoofd leiding van „The Veterinary Record rich af, of, oordelende naar ’t feit, dat de (Engelsche) minister herhaal delijk heeft gezegd, dat het invoerver bod van kracht zal Wijven, de gevolg trekking moet worden gemaakt, dat de concludes van dr. Lourens als niel- overtuigend worden beschouwd. Ver wacht wordt, dat het departement van Landbouw stappen zal doen, om de be vindingen te bevestigen of te verwer pen. De redactie besluit met als haar meening uit te spreken, dat als defi nitief bevestigd wordt, dat er geen ge vaar dreigt van den kant van het vleesch, merg en afval van vee na een zekeren tijd geslacht, het niet gerecht vaardigd zou lijken, het invoerverbod van vleesch van het vaste land langer te handhaven. Poetchèque- en Girodienst. Een ander systeem vu administra tie m beproeving. Naar de Maasbode verneemt worden er thans aan den Centralen Postchéjue en Girodienst proeven genomen met een nieuw administratie-syeteem, het zelfde, dat ook in Berlijn in toepas sing is. Bij de tegenwoordige regeling wor den alle bij- on overschrijvingen een traaf afgewerktbij het systevm, dat tlians in beproeving is, worden de re keninghouders In groepetn .ngedeeld en iedere groep afzonderlijk behan deld worden samemgevoegd. Door een 8-tal ambtenaren worden thans de re keningen der hoogste nummers, d. w. z boven de 119.000, op deze wijze be handeld. Wanneer dé proef slaagt, ver wacht men daarvan een belangrijke materieel- en tijdbesparing. Verschil lende staten zullen namelijk komen te vervallen en men zal de afrekeningen eerder kunnen uitzonden. Thans gaan de afrekeningen 's avonds om 7 uur op de post, zoodat alleen die voor den Haag nog in de laatste bestelling kjin- nen warden opgenomen. De directeur van de Postchèque- en Girodienst ver wacht dat bij invoering van het nieu we systeem de afrekeningen reeds des middlags om 4 uur gereed zullen rijn en verzonden kunnen worden. Daar door zouden ook de rekeninghouders in Amsterdam en» Rotterdam hun afre keningen nog met de laatste postbe stelling des avonds kunnen tegemoet zien. Bij een bevredigend resultaat vap de proefneming, zat 't nieuwe systeem zeer geleidelijk worden ingevoerd en zal het misschien nog wel een klein jaar duren, eer de administratie in dien zin i$ gereorganiseerd. De amb tenaren zullen o.a. nog in de nieuwe werkwijze moeten worden opgeleid. Bij de tegenwoordige regeling doet iedere ambtenaar steeds hetzelfde werk, n.l. een klein onderdeel van de centrale „Neen”, zoo besloot mijnheer Led lamb, „de advertentie heelt er stellig niets mee te maken, Lady Perri am moet van me hebben gehoord.” Om half drie 's middags reed dé heer Ledlamb door de lange oprijlaan naar Perri am, in een gesloten koets. On danks de brandende hitte van den dag had hij een gesloten koets genomen, omdat dit deftiger en meer overeen komstig zijn beroep was. Een rijtuig en een vigelant op één dag. Mijnheer Ledlamb schrikte toen bij in rijn ledige beurs keek en dacht hoe veel die tocht hem reeds gekost had. Als het telegram- toch eens een foppe rij bleek te zijn? De pracht van de lange oprijlaan, het. jritgestrekte park, de vorstelijke woning vervulden Joseph Ledlamb met schrik. Het scheen bijkans ónmogelijk dat de bewoners van ginds paleis hem konden hebben ontboden terwijl ’t In Londen krioelde van beroemde dok ters. (Wordt vervolgd). staat zijn aandacht te vestigen op de artikelen in de couraak, zoodanig wa ren rijn gedachten vervuld met die on verklaarbare uitnoodiging. Nu nam hij het advertentieblad ter hand, waarin hij nu en dan zijn klei ne oproepingen schreef. „Aan vrienden en bloedverwanten van hen die aan zinsverbijstering lij den. Geheimhouding, Veiligheid, Goe de Verpleging. Dit alles benevens ge neeskundige behandeling kan worden verkregen in den huiselijken kring van een ervaren geneeskundige, die in een afgelegen en landelijke streek in Hert fordshire woont. Nadere inlichtingen omtrent betaling enz., onder letters X. Y„ Postkantoor, Jagerstreet, Blooms bury.” Indien het telegram het gevolg was van deze advertentie, moest ’t immers naar het Postkantoor zijn gezonden hoewel toch niemand zoo dwaas zou zijn om naar een postkantoor te tele- grafeereo. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 126, per week 17 cent, met per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looj Franco per poet per kwartaal f 8.15, met ZiM^agHblad 8.80. Abonnementen worden dageljjks aangenomea aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel ea de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 2—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. BINNENLAND. Minister van Karnebeek naar Genève. De Minister van Buiteulandsche Za ken, jhr. mr. Van Karnebeek, te naar Genève vertrokken ter bijwoning van de vergaderingen van den Volken bondsraad en de commissies daarvan. Mr. H. C. DreMelhuya. Gisterenavond liet de toestand mr. H. C. Dresselhuys, hoewel steeds ernstig, zich iets gunstiger aan zien. D« zakenman en de Staatscourant Er zou Woensdag 27 October 1.1. een, aanbesteding plaats hebben voor de Zuiderzeewerken, maar toen de in schrijvers kwamen, moesten rij verne men, dat een op 22 October gedateerd bericht in de Staatscourant van 25 Oct. de aanbesteding had afgelaat. Aangerien dé inschrijvers van mea ning rijn, dat met wat goeden wil de vakbladen nog tijdig hadden gewaar schuwd kunnen rijn en dat men niet het lezen van de Staatscourant den aannemer tot plicht kan rekenen, heb ben zicih 21 van de 25 gedupeerde aannemers tot den Minister van Wa terstaat gewend met verzoek om een schade van f 50 voor eiken gegadigde. Er zijn onder de aanvragers heer en, die moesten komen uit Haren, Assen, Coevorden, maar ook Nieuwerkerk a. d. IJsel. Sassenheim en zelfs den Haag zoodat de kosten zeer verschillend moe ten rijn. Het bleek aan het Vtad. dén ook, dat de minister in beginsel voor bet verzoek voelt «I dat een voorstel te wachten is. dat een schadevergoeding geeft, waarin rekening wordt gehouden met den afstand. Naar wij vernemen, Is spoedig een nieuwe aanbesteding voor de Zuider zeewerken te verwachten. Het invoerverbod van vleesch in Engeland. De onderzoekingen aan de Rjjlu- ■eruminrichting. boor u© ouiuovuingt-n van uen ui- recieur vtan dien V e-earisenijkundigen Dienst, dr. Berger, is het verslag van ue onderzoeKingen van den directeur üeir Kip^seruminriditing, dr. Lourens, over de vraag of het vleesch van die- reh, veraeerende iu het incubatie-sta- diuni van ’t mond- en klauwzeer, be smetting oplevert, opgenomen in „The •Veterinary Reeord’ het officieel or gaan vaui de Engeiscfaei Maatschappij voor Diergeneeskunde. Hierdoor zaï méér dan tot dusver, in Engeland Kennis genomen kunnen worden van de Nederiandsdie proeven, die hebben aangeioond, dat het door den Engel schen minister van landbouw gevrees de besmettingsgevaar niet bestaat. De redactie van genoemd tijdschrift toekent bij het artikel aan, dat zij door deze publicatie rich niet bindt aan eenige aanvaarding der conclusies, waartoe dr. lourens te gekomen, maar er prijs op stelt zulk hoog wetenschap pelijk werk ter kennis van haar lezers te breng en. Elk onderzoek, in verband met welke ziekte ook, moet voldoen aan twee belangrijke voorwaarden: net moet door betrouwbare onderzoekers In den Duitschen Rijksdag zijn giste ren de communistische en volkschemo ties van wantrouwen in minister Stre- semann met algemeene stemmen tegen .■Mat! u»i- houdang der Duitsch-nationalero. Do volksche motie tot opzegging van de verdragen van Locarno enz. wordt dan met volksche en communisten voor, verworpen. De motie inzake vaststelling van de schuldkwestie aan het uitbreken van den oorlog werd aangenomen met de stemmen van communisten en sociaal democraten tegen. In het Britsche Lagerhuis heeft de minister van binnenlandsche zaken me dedeling gedaan van het voornemen er regeering, om aan het Huis te vra gen heden de wet inzake dé buitenge wone omstandiighedén te verlengen. Als motief hiervoor wordt aangevoerd, dat het onvoorzichtig zou zijn deze wet buiten werking te stellen, zoolang niet een grooter aantal mijnwerkers aan den arbeid is ZoodTa dé verordenin-*- gen niet meer noodig rijn, zullen zij zoo spoedig mogeiijk worden opgehe ’"®- 1 1 11 1 1 1 Het bestuur van de Zuid-Welsche mijnwerkers heeft besloten de leden Maandag hoofdelijk te laten, stemmen, over dé voorstellen, die eergisteren door de gedelegeerden op de confe rentie met de eigenaars niet tot afwik- keling rijn gekomen. De stemming zal geschieden in dien vorm, dat de stakers zich zullen uit spreken over het beleid van hun ver tegenwoordigers, die, naar mén weet, <le bijeenkomst verlaten'hebben. Keu ren de leden deze houding goed dan Mijnheer Ledlamb kleedde zich m zijn best zware pak, zette rijn mins’ kalen hoed op, nam zijn parapluie die er nog al tamelijk uitzag éls rij netjes was opgerold, maar opengesla- gen met veel meer waard was, en begaf zich op weg. Hij veroorloofde zich de weelde van een rijtuig, betaal de den koetsier zijn laagste tarief, verdroeg geduldig de bedreiging eener dagvaarding en kwam hijgend met he kaartje in de hand, oip het plankier, juist toen de trein zich in beweging stelde. ,,Dat z scheelt wdnig”, mompelde mijnheer Ledlamb, buiten adem' na het snelle loopen. Hij wierp zich in een hoek van den wagon, kocht een nieuwsblad terwijl de trein het station verliet, en genoot volop van het geheele uur rust tus- schen Londen en Swindon. ,,Ik ben benieuwd of Ik dat tele gram ook te danken heb aan mijn ad- BUITENLANDSCjl NIEUWS. FRANKR^IK. Slecht Het bljjft stormen en regenen in Zuid- en West-Frankryk. Van alle*kanten komen de Jobstijdingen. Hoe het toegaat in de heer lijke omstreken van Nice weet men reeds uit de jongste telegrafische mededeelingen van daar. Uit Marseille en Cannes komen eveneens berichten over Awaar weer op de kust, die gebeukt word» door geweldige zeeën, welke geheele gielten meesleurt van den strandmuur. In Kt binnenland stij gen de rivieren tengevolge van den voort- durenden regenval en de'sneeuwbuien, zoo dat landerijen en wegen, onderloopen, en verschillende spoorlijnet reeds door het water ondermi) nd zijn Op de westkust spookt het even h®r<H «hepen en trei nen zijn over tijd, terwijljfle bladen melding maken van verachillendgBtocidenten tenge volge van het noodweer. I DUITSCHIAND. Een spoorwegongelM voorkomen. Hoe noodig de voortd^ende wegcontrole bij de spoorlijnen is blijft wel uit het vol gende Tijdens een nachtelijkCfi controlegang op de lijn Hamburg^—Stetti# heeft deze week een beambte ontdekt dat* tusschen twee kleine stationnetjes eehjpdaar betrekkelijk hooge spoordijk over een Afstand van 70 m. was weggezakt en geheel in den veenbo- demwae verdwenen, zoodat de rails in de lucht hingen. De. laatste avondtrein was over de piek gereden, tonder dat iets be merkt was. De beambte kon nog bijtijds den ochtendtrein wdfgjQhuwen. In het geheel zijn 3500 kub. Rb aarde weggezakt. iDe spoordijk was gebouwd op veenach tig weideland en was reeds 60 jaar oud, in welke periode niet de minste werking was bespeurd. Krupp AjG. heeft een crediet van 20.000.000 Mark aan de Duitsche regeering verzocht. Bij de Rijksregeeriag l» door de Krupp A.G. het verzoek ingediend voor haar miet verlies werlcandéi gielslaalfa brieik een crediiet van 20.000 000 Mark ter beschikking te stellen. Gevraagd’ zijn gunstige voorwaairden van aflossing welke na 15 jaar zou plaats vinden. ENGELAND. Krassin’s lijk zal verbrand worden. De asch gaat naar Rusland. Kragsin’s lijk zal Zaterdag op Gol ders Gsc^n in Londen verbrand wor den,v waarna de asdh naar Rusland zal worden vervoerd. Naar dé „Daily Tel.” meldt, laat de overleden gezant der sovjet-unie te Londen, een vermogen van ongeve or 3ó millioen gulden na, dat geheel op Eurqpeesolie banken gedeponeerd te. Zijn vrouw en zijn dochters rijn eeni go erfgenamen. Uit Riga wordt gemeld, dat de op volger van Krassin te Londen hoogst waarschijnlijk Litwinoff zal rijn. Uit Moskou wordt aan het „Beri Tag.” gemeld, dat de Sovjet-regeering naar aanleiding van het overlijden van haar Londenschen zaakgelastigde.Kra* sin een volksrouw van 14 dogen heefl udgesch reven.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1